Vállalkozási szerződés a Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítésére II. fázis. 3. Előrehaladási Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés a Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítésére II. fázis. 3. Előrehaladási Jelentés"

Átírás

1 3. Melléklet Az ipari létesítmények szennyvízkibocsátásának jellemzése és meghatározása, valamint a növényvédőszerek használatából származó mezőgazdasági eredetű terhelések becslése A háttértanulmány kivonata ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS

2 IPARI KIBOCSÁTÁSOK A felszíni vizekre veszélyes szennyező anyagok köre meglehetősen nagy és szűkebb értelembe véve is tartalmazza a DSD I. és II. listás- illetve a VKI elsőbbségi anyagait (33-as lista). Ezt az indikatív listát tekintjük a potenciális veszélyes szennyező anyagoknak. A hazai viszonylatban releváns anyagok kiválasztása kombinált módszert igényel, amely eljárás során az egyes elemek összevetéséből születik meg a tulajdonképpeni szűkített anyaglista. A kiválasztási kritériumok egyes elemei az alábbiak lehetnek: Emisszió nyilvántartás Termelési adatok Felhasználásra vonatkozó adatok Expozíció modellezése A befogadó víz monitorozási eredménye A kibocsátás monitorozása és ennek eredménye Hatásbecslés az anyagok tulajdonságai alapján Egyéb kombinált módszer (pl. COMMPS eljárás) Egyéb speciális módszer Először 2001-ben készült átfogó jellegű felmérés a felszíni vízbe bocsátott veszélyes anyagok vonatkozásában, amely összesen 75 db. szennyező anyagra terjedt ki. Jelen munkánk során a szennyező anyagok körét lényegesen kibővítve, a rendelkezésre álló adatok alapján, különböző számítási módszerek segítségével, prognosztizálást végeztünk - elsősorban az ipari szektor vonatkozásában - a hazai pontszerű forrásokból származó kibocsátásokra, valamint a mezőgazdasági eredetű diffúz peszticid terhelésre. A kibocsátások prognosztizálásához három adatbázis került felhasználásra A környezetvédelmi felügyelőségek összegyűjtött éves emissziós adatai a kibocsátók adatszolgáltatása alapján. Ez az adatbázis a hagyományos szennyező anyagokra vonatkozó adatokat tartalmazza, a toxikus szerves mikroszennyezőkre nem ad információt. A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete (OKK-OKBI) adatbázisa, amely a 10 tonnánál nagyobb mennyiségben önmagában vagy készítmény összetevőjében gyártott vagy importált anyagmennyiségeket foglalja össze. A VITUKI Kht. és a környezetvédelmi felügyelőségek által végzett újabb vizsgálat eredménye, amelynek során gyakorlatilag az összes potenciális veszélyes anyagra vonatkozóan megkísérelték kérdőíves módszerrel felmérni a kibocsátásokat illetve ahol ilyen adat nem állt rendelkezésre, a gyártott és/vagy importált mennyiségeket. A kibocsátások vizsgálata a KÖFE-k évi adatai alapján A hagyományos vízszennyező anyagok tekintetében általánosságban megállapítható, hogy a feldolgozóipar illetve a települési szennyvizek emissziója a meghatározó jelentőségű, a

3 kibocsátások több mint 90 %-át ez a két ágazat teszi ki. A toxikus fémek kibocsátását vizsgálva ez még inkább igaz, ezeken kívül a bányászati ágazatnál van még fémkibocsátás, de csak a Tisza vízgyűjtőnél. A két legfontosabb ágazatnak (feldolgozóipar és települési szennyvizek) az összes kibocsátott szennyezőanyag mennyiséghez viszonyított %-os arányát mutatja be az alábbi táblázat, vízgyűjtő területi bontásban. A feldolgozóipar és a települési szennyvizek kibocsátásainak %-os aránya az összes emittált mennyiséghez viszonyítva Duna Tisza Dráva Balaton Mintaterület D V D V D V D V D V BOI5 t/év KOIk t/év Összes oldott a. t/év NH4-N kg/év Extrahálható a. t/év Összes lebegő a. t/év Anionaktív det. t/év Összes-P kg/év Összes-N kg/év Nitrát-N kg/év Cu (összes) kg/év Zn (összes) kg/év Cr (összes) kg/év Cr-VI (összes) kg/év Cd (összes) kg/év Ni (összes) kg/év Fe (összes) kg/év Pb (összes) kg/év D V feldolgozó ipar települési szennyvizek A veszélyes anyagok szempontjából a toxikus fémeknek van jelentősége, amely igen eltérő képet mutat a vízgyűjtő területi összehasonlításban. A Balatonnál gyakorlatilag nem kell fém emisszióval számolni, a Dráva esetében a közvetlen kibocsátóktól ered a teljes mennyiség. A Dunánál a Cr-VI. kivételével valamennyi toxikus fémnél lényegesen több szennyező anyag származik a települési szennyvizekből, mint a feldolgozóipari közvetlen kibocsátóktól. A Tisza vízgyűjtő már vegyesebb képet mutat, míg a mintaterületnél már a közvetlen feldolgozóipari kibocsátás a jelentősebb. A kibocsátások becslése az OKK-OKBI adatai alapján Az OKK-OKBI adatbázisa a 10 t/év felett gyártott illetve importált anyagokra külön-külön tartalmazza a gyártott illetve importált mennyiséget és a gyártó vagy importáló cégek számát. Azzal kapcsolatban nem ad információt, hogy melyek ezek a cégek, és az iparág illetve technológia sem ismert, amelyben a felhasználás megtörténik. A gyártási, illetve felhasználási adatok alapján un. emisszió faktorok segítségével becsültük meg első lépésben a szennyvízbe kerülő anyagmennyiségeket, majd egy átlagos kommunális szennyvízkezelő tisztítási hatásfokának számítógépes modellezése révén a felszíni vízbe kerülő mennyiségeket.

4 A fenti módszerrel prognosztizált szennyező anyag kibocsátásokat mutatja be a következő táblázat országos összesítésben. A OKK-OKBI adatai alapján becsült kibocsátások Gyártott Importált Összes Kibocsátás menny. menny. menny. t/év t/év t/év kg/év 1,2-diklóretilén Benzol ,2-diklórbenzol Ftálsavanhidrid Anilin ,2-diklóretán Toluol-2,4-diizocianát klór-3,5-dinitrobenzotrifluorid Maleinsav-anhidrid Karbendazim Toluol ,2-diaminobenzol Diklóracetilklorid etil-6-metilanilin Difenilmetán-4,4'-diizocianát Benzotriklorid aminobenzotrifluorid Vinil-klorid Acetanilid N-izopropil-benzilamin ,2-dietoxibenzol Sztirol Folpan Akrilnitril Xilol (összes) klórbenzotriklorid Benzoil-klorid Klórecetsav Xilol (o-) Triklóretilén amino-4-klórbenzotrifluorid Perklóretilén aminobenzolszulfonsav Diklórmetán klór-anilin Benzotrifluorid Propilalkohol Kloroform ,5-diklóranilin Atrazin Ciánamid Glifozát hidroxibifenil Trifluralin Dinitramin

5 Gyártott Importált Összes Kibocsátás menny. menny. menny. Benzil-cianid Butil-izocianát Fenol Kaprolaktám Aceton ,4-diklórbenzotriklorid Izopropilbenzol Allilklorid Bifenil Tributil-foszfát Di(2-etilhexil)ftalát (DEHP) A kibocsátott mennyiségeket vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb mennyiséggel az 1,2-diklóretilén, a benzol illetve az 1,2-diklórbenzol szerepel. Mindhárom vegyületnél vagy a teljes mennyiség vagy annak zöme hazai gyártásból származik, és egy-egy cégtől. A kibocsátások becslése a VITUKI Kht. adatai alapján A VITUKI Kht-től kapott adatbázisban - amely a KÖFE-k segítségével egy ismételt országos felmérés eredménye a kibocsátók adatszolgáltatása képezte az emissziók becslésének alapját. A kérdőíves felmérés során a a KÖFÉ-k az illetékességi területükön lévő cégeket kérték fel, hogy nyilatkozzanak vagy a kibocsátásaikról (ha ismertek), illetve ennek hiányában a gyártott vagy felhasznált anyagmennyiségekről (mennyiségi kategóriák szerint). A vizsgált anyagok gyakorlatilag felölelték a teljes potenciális szennyező anyagok körét. A következő két táblázat a közvetlen kibocsátási adatokat, illetve a termelt, felhasznált mennyiségekből a már ismertetett módszerrel számított emissziókat mutatja be vízgyűjtő területi bontásban. Kibocsátási adatok a cégek adatszolgáltatása alapján Kibocsátott mennyiség kg/év Duna Tisza Dráva Balaton Mintaterület Összesen Toluol Tiolkarbonátok (Butilát, Cikloát, EPTC, Molinát) Fluorid Cink Bór N-izopropilanilin Króm Xilidin Réz Bárium Klórbenzol Nikkel Ólom Propaklór ,2-diklóretán Fenolindex

6 Kibocsátott mennyiség kg/év Duna Tisza Dráva Balaton Mintaterület Összesen Ón Metazaklór Cianid R jelű antidótum Lebomló ásványolajok és kőolaj eredetű szénhidrogének Arzén Diklórmetán Dietilditiokarbonát Higany Dietildiszulfid Molibdén Kadmium Vinil-klorid Metalaxyl Kloroform Ezüst Ciklohexán Dioxinok Naftalin Antimon Benzol Xilolok Kobalt PAH (benzo(a)pirén, benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perilén, ,2,3-triklórbenzol Széntetraklorid Perklóretilén Szelén ,2-diklórbenzol ,4-diklórbenzol Fluorantén Antracén Etilbenzol Dietilamin ,3-diklórbenzol Vanádium Simazin Triklóretilén ,2-diklóretilén Atrazin ,1,1-triklóretán ,1-diklóetán ,2-dibrómetán ,2-diklórpropán Hexaklórbutadién

7 A gyártott, felhasznált anyagokból történő emisszió becslés Kibocsátás kg/év Duna Tisza Dráva Balaton Mintaterület Összesen 1,2-diklóretán Benzol Toluol Fluometuron Diklóranilinek Vinil-klorid Tiolkarbamátok (Butilát, Cikloát, EPTC, Molinát) Metazaklór Etilbenzol Diuron Xilidin Xilolok Propaklór Diklórmetán ,4-D (sói és észterei is) Dimetilamin Klórbenzol Metalaxyl N-izopropilanilin Benalaxyl Epiklórhidrin Butilacetát Perklóretilén Aceton Propilalkohol Butilalkohol Sztirol Naftalin Kloroform Di(2-etilhexil)ftalát (DEHP) metoxi-2-propanol metoxipropilacetát ,3-diklórbenzol Atrazin ,2-dibrómetán ,2,3-triklórbenzol Triklóretilén Etilacetát Benzil-klorid Dietilamin Klórecetsav Ciklohexán PCB Tributil-foszfát

8 Az emissziós adatok összesítése, értékelése A kapott eredményeknek minden pontatlansága ellenére annyiban van jelentősége, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy melyek azok a komponensek, amelyek kibocsátása hazai forrásból is származik, amit a monitoring vizsgálatok tervezésekor figyelembe kell venni. Az alábbi táblázat csökkenő mennyiségi sorrendben mutatja be az emissziókat oly módon, hogy a sorrend felállítása érdekében a kibocsátásokra kapott eredmények közül minden komponensnél a legnagyobb értéket vettük figyelembe. Kibocsátások csökkenő mennyiségi sorrendben Kibocsátás kg/év OKK-OKBI VITUKI gyártás/felhaszn. VITUKI kibocsátás Legnagyobb érték 1,2-diklóretilén Benzol ,2-diklóretán ,2-diklórbenzol Toluol Ftálsavanhidrid Anilin Toluol-2,4-diizocianát Tiolkarbamátok (Butilát, Cikloát, EPTC, Molinát) klór-3,5-dinitrobenzotrifluorid Maleinsav-anhidrid Fluorid Karbendazim Cink Fluometuron Diklóranilinek Vinil-klorid ,2-diaminobenzol Diklóracetilklorid etil-6-metilanilin Bór Difenilmetán-4,4'-diizocianát Benzotriklorid aminobenzotrifluorid Metazaklór Acetanilid N-izopropil-benzilamin ,2-dietoxibenzol Etilbenzol Sztirol Folpan Akrilnitril N-izopropilanilin Króm Xilol (összes) Xilidin Réz

9 Kibocsátás kg/év OKK-OKBI VITUKI gyártás/felhaszn. VITUKI kibocsátás Legnagyobb érték Diuron klórbenzotriklorid Benzoil-klorid Klórecetsav Bárium Klórbenzol Xilol (o-) Triklóretilén amino-4-klórbenzotrifluorid Perklóretilén aminobenzolszulfonsav Propaklór Diklórmetán klór-anilin Nikkel Benzotrifluorid Ólom Propilalkohol Kloroform ,5-diklóranilin ,4-D (sói és észterei is) Atrazin Ciánamid Glifozát hidroxibifenil Dimetilamin Trifluralin Dinitramin Benzil-cianid Butil-izocianát Fenol Ón Kaprolaktám Cianid R jelűantidótum Lebomló ásványolajok és kőolaj eredetű szénhidrogének Metalaxyl Arzén Aceton Benalaxyl Epiklórhidrin ,4-diklórbenzotriklorid Dietilditiokarbonát Higany Butilacetát Dietildiszulfid Izopropilbenzol Molibdén Allilklorid Kadmium

10 Kibocsátás kg/év OKK-OKBI VITUKI gyártás/felhaszn. VITUKI kibocsátás Legnagyobb érték Bifenil Butilalkohol Naftalin Di(2-etilhexil)ftalát (DEHP) metoxi-2-propanol metoxipropilacetát ,3-diklórbenzol ,2-dibrómetán Tributil-foszfát ,2,3-triklórbenzol Ezüst Etilacetát Ciklohexán Dioxinok Antimon Benzil-klorid Dietilamin Kobalt PCB PAH (benzo(a)pirén, benzo(b)fluorantén, Széntetraklorid Szelén ,4-diklórbenzol Fluorantén Antracén Vanádium Simazin ,1,1-triklóretán ,1-diklóetán ,2-diklórpropán Hexaklórbutadién Diklórfosz Endoszulfán Fenitrotion Paration E-07 Dimetoát E-07 Klórpirifosz E-07 Hexaklórbenzol E-07 Malation E-07

11 A MEZŐGAZDASÁGI PESZTICID FELHASZNÁLÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERHELÉS A hazai peszticid felhasználással kapcsolatos legrészletesebb adatokat a UNDP/GEF Danube Regional Projekt tanulmány 6. függeléke (Inventory of Agricultural Pesticide Use in the Danube River Basin Countries) tartalmazza amely a legnagyobb mennyiségben alkalmazott hatóanyagok évi mennyiségi adatait illetve felhasználási módjára vonatkozó információkat adja meg. Az ebben a tanulmányban közölt adatokból kiindulva határoztuk meg vízgyűjtő területi szinten a felhasználásokat illetve becsültük meg a terheléseket az alábbiak szerint: Ugyanerre az időszakra vonatkozóan, a KSH mezőgazdaság statisztikai adatai megyei bontásban tartalmazzák a főbb kultúrák termőterületének nagyságát. Ennek felhasználásával kiszámítottuk, hogy az egyes kultúrák termőterülete hogyan oszlik meg a vízgyűjtők között. A termőterületek megoszlása illetve az egyes hatóanyagok felhasználási adatai alapján már megbecsülhető a különböző peszticidek vízgyűjtő területen belüli mennyisége, illetve %-os megoszlása, melyet az alábbi táblázat tartalmaz Peszticid felhasználás %-os megoszlása a vízgyűjtők között Hatóanyag Megoszlás % Duna Tisza Dráva Balaton Mintaterület 2,4-D Alaklór Atrazin Klórpirifosz Réz-hidroxid Réz-oxiklorid Réz-szulfát Diuron Endoszulfan Izoproturon Malation Trifluralin A felszíni vizeket érő terhelés szempontjából nem önmagában a felhasznált peszticid mennyisége a legfontosabb tényező, hanem a vízgyűjtő terület nagyságát is figyelembe kell venni. E célból kiszámítottuk, hogy a különböző hatóanyagok fajlagos terhelése (1 ha területre eső felhasználás kg-ban) miképpen alakul az egyes vízgyűjtőnél, illetve az ország egészét tekintve. A következő táblázat és ábra az országos átlagra vetítve %-ban adja meg a fajlagos terhelésből származtatott relatív fajlagos peszticid terhelést. Relatív fajlagos terhelés az országos átlaghoz viszonyítva Hatóanyag Relatív terhelés % Duna Tisza Dráva Balaton Mintaterület 2,4-D Alaklór Atrazin Klórpirifosz Réz-hidroxid

12 Hatóanyag Relatív terhelés % Duna Tisza Dráva Balaton Mintaterület Réz-oxiklorid Réz-szulfát Diuron Endoszulfan Izoproturon Malation Trifluralin Relatív terhelés az országos átlaghoz viszonyítva % Duna Tisza Dráva Balaton Mintaterület ,4-D Atrazin Diuron Endoszulfan Izoproturon Malation Trifluralin Hatóanyag Ha az országos átlaghoz viszonyítva vizsgáljuk a fajlagos terheléseket, akkor megállapítható, hogy a Tisza vízgyűjtő területén minden peszticid vonatkozásában a terhelés nagyobb az átlagosnál, a Duna vízgyűjtőnél általában kevesebb, mindössze a réztartalmú készítmények esetében nagyobbak az értékek. A Dráva esetében az Atrazin mutatja a legmagasabb terhelést, a Balatonnál a fajlagos értékek rendre jóval alacsonyabbak az országos átlagnál. A vizsgált mintaterületen belül a klórpirifosz, malation és a trifluralin terhelés a leginkább jelentős. A peszticid felhasználásból származó terhelés becslése a mintaterületen A mintaterületen történő peszticid felhasználásból származó vízterhelés becsléséhez felhasználtuk a A mezőgazdasági peszticid felhasználásból származó hazai felszíni vizeinket érő diffúz szennyezés felmérése évi tanulmányt (ENVI-QUA Bt), amelyben számítógépes modellezéssel történt meg a felszíni vizeket érő terhelés prognosztizálása. A következő táblázat és ábra a mintaterületen 2001-ben felhasznált hatóanyag mennyiségekből kiindulva mutatja be a felszíni vízbe jutó hányadot és az ennek alapján számított terheléseket.

13 A mintaterületen prognosztizált peszticid terhelés Felhasználás (kg/év) Felszíni vízbe jutó hányad (%) Terhelés (kg/év) 2,4-D Alaklór Atrazin Klórpirifosz Réz-hidroxid Réz-oxiklorid Réz-szulfát Diuron Endoszulfan Izoproturon Malation Trifluralin A mintaterületen becsült peszticid terhelés kg/év Terhelés kg/év ,4-D Atrazin Trifluralin Diuron Endoszulfan Izoproturon Malation Hatóanyag A vizsgált peszticid hatóanyagok közül a 2,4-D esetében kell a legmagasabb felszíni vízbe jutó részaránnyal számolni, ezt követi a sorban az atrazin, izoproturon, alaklór és a diuron. A legalacsonyabb érték a malationnál mutatkozik.

14 Rövidítések AOX adszorbeálható szerves halogének COMMPS Combined Monitoring-based and Modelling-based Priority setting Scheme DSD Veszélyes Anyag Irányelv EQS Environmental Quality Standard OKK-OKBI Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete PHS elsőbbségi veszélyes anyag PPHS potenciális veszélyes anyaga PS elsőbbségi anyag QSAR Quantitative Structure Activity Relationships U.S. EPA az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala VKI Víz Keretirányelv

1. Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben és vízben

1. Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben és vízben 1. Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben és vízben T= talaj; V= víz; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Metán (CH 4 ) Szén-monoxid (CO) Szén-dioxid (CO 2 ) Fluorozott szénhidrogének

Részletesebben

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni. 89920 IV. A tevékenység végzésének típusa, helye, címe: V. A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált): A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1720/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: GREEN-PARK 2000 Kft. Környezet-analitikai Laboratórium 1 (3527 Miskolc, József

Részletesebben

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet 10. Melléklet 3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre CAS szám = Chemical Abstract

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez 1. Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei A B C D 1. Légszennyező anyag [CAS szám] Tervezési irányértékek [µg/m 3 ] Veszélyességi 2. 24 órás 60 perces fokozat 3. Acetaldehid [75-07-0] 0,2 1

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1750/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (Ivóvíz részleg: Szekszárd, Bogyiszlói utca

Részletesebben

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1750/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1040/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1040/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1040/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1790/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatóság Kémiai, Zaj-, Rezgés-

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16. Foglalkozás egészségügyi akkreditált vizsgálatok listája Klórozott alifás szénhidrogének: 1,1-diklór-etán, 1,2-diklór-etán, diklór-metán, kloroform, szén-tetraklorid, tetraklór-etilén, 1,1,1-triklór-etán,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1299/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (Ivóvíz laboratórium: 2800

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1299/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (Ivóvíz laboratórium: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16. Település- és környezet-egészségügyi akkreditált vizsgálatok listája vize, hemodializáló folyadék, felszín alatti víz Fürdővíz (mesterséges, természetes) Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2015. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz A Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Kémiai Laboratórium (1096 Budapest,

Részletesebben

Vizeink állapota 2015

Vizeink állapota 2015 Vizeink állapota 2015 Dr. Kerekesné Steindl Zsuzsanna BM Budapest, 2015. október 29. MHT www.vizeink.hu Kvassay Jenő Terv: 1. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2 2015) 2. Nemzeti Vízstratégia

Részletesebben

Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően. Licskó István BME VKKT

Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően. Licskó István BME VKKT Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők definíciója Mikroszennyezőknek azokat a vízben mikrogramm/liter (µg/l) koncentrációban jelenlévő

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

3/a. sz. melléklet. 3/a. sz. melléklet. Területi monitoring kutak szerves mikroszennyező komponenseinek mérése észlelése, értékelése. VITUKI Kht.

3/a. sz. melléklet. 3/a. sz. melléklet. Területi monitoring kutak szerves mikroszennyező komponenseinek mérése észlelése, értékelése. VITUKI Kht. 3/a. sz. melléklet Területi monitoring kutak szerves mikroszennyező komponenseinek mérése észlelése, értékelése 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 Vizsgálati terv... 3 3 Mintavétel... 4 4 Analitikai

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok Tel.: 62-553-028; Fax: 62-553-029 1/51 IVÓVÍZ, FELSZÍN ALATTI VÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ VIZSGÁLATOK Biológiai vizsgálatok Csíranövényteszt Ökotoxikológiai vizsgálat Daphniateszt Ökotoxikológiai vizsgálat

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH-1-0957/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád út 28-32.) Mérőállomás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1315/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1315/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1315/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1 Mérőközpont

Részletesebben

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet. a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet. a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. (15)

Részletesebben

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2017. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

a NAT /2005 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2005 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1227/2005 számú akkreditálási ügyirathoz A BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.) akkreditált mûszaki területe szennyvíziszap

Részletesebben

Magyar joganyagok - 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet - a felszíni víz vízszennyezettsé 2. oldal b) az 1. melléklet 2. pontjában szereplő sorszá

Magyar joganyagok - 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet - a felszíni víz vízszennyezettsé 2. oldal b) az 1. melléklet 2. pontjában szereplő sorszá Magyar joganyagok - 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet - a felszíni víz vízszennyezettsé 1. oldal 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet

6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről A környezet védelmének

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1325 / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. Laboratóriuma (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

a vízpolitika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról

a vízpolitika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról Fontos jogi nyilatkozat 32001D2455 Hivatalos Lap L 331, 15/12/2001 o. 0001-0005 Az Európai Parlament és a Tanács 2455/2001/EK határozata (2001. november 20.) a vízpolitika területén az elsőbbségi anyagok

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1337/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1822/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi

Részletesebben

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria, eluálással) MSZ EN 12506:2003; MSZ 219785:1984; MSZE 2142021:2005; EPA Method 9040B Fajlagos elektromos

Részletesebben

10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL

10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelme, a

Részletesebben

Magyar joganyagok - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet - a földtani 2. oldal 2. (1) A szennyező anyag elhelyezésével, bevezetésével járó

Magyar joganyagok - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet - a földtani 2. oldal 2. (1) A szennyező anyag elhelyezésével, bevezetésével járó Magyar joganyagok - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet - a földtani 1. oldal 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi laboratórium (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált területe:

Részletesebben

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrıl és a szennyezések mérésérıl A környezet védelmének

Részletesebben

A Víz Keretirányelvről, a felszíni vízvédelmi jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről

A Víz Keretirányelvről, a felszíni vízvédelmi jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről A Víz Keretirányelvről, a felszíni vízvédelmi jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről Gaul Réka Orsolya BM Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály maszesz, 2018. november 29 2 24 beérkező

Részletesebben

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1333/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1294/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1217/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1207/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi Kft. LABORCONTROL LABORATÓRIUM

Részletesebben

Fizikai-kémiai alapparaméterek. Általános összegparaméterek. Módszer, szabvány. Leírás

Fizikai-kémiai alapparaméterek. Általános összegparaméterek. Módszer, szabvány. Leírás Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek ph (potenciometria) Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 QL Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1433/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3)

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1177/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BorsodChem Zrt. Telephely Működtetés Minőségirányítási Főosztály (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) akkreditált

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Környezet- és Vízminõségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! Zöldi Irma OVF (Kiss Szabolcs A második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv során releváns szennyezett területek értékelése című szakdolgozat) Forrás: FM 2 Jogi alap: 219/2004. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

A FELSZÍNI VIZEKET ÉRŐ TERHELÉSEK JELLEMZÉSÉNEK KORLÁTAI PELYHE SZABINA

A FELSZÍNI VIZEKET ÉRŐ TERHELÉSEK JELLEMZÉSÉNEK KORLÁTAI PELYHE SZABINA A FELSZÍNI VIZEKET ÉRŐ TERHELÉSEK JELLEMZÉSÉNEK KORLÁTAI PELYHE SZABINA EMISSZIÓ ÉS IMMISSZIÓ ÖSSZHANGJA? Szabályozott immissziós anyagok köre Nem megfelelt víztestek száma %-os arány Savasság 8 1% Sótartalom

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1032/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. Központi laboratórium (3301 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1058/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Laboratóriumi

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1274/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: TECHNO-VÍZ Kft. Laboratórium Telephelyek címe: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Részletesebben

Dokumentumok. katalitikus égetés és IR

Dokumentumok. katalitikus égetés és IR Dokumentumok NAT határozat, melléklet Akkreditálási okirat Akkreditált må±szaki területek A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemzå, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár, mérési tartomány* A vizsgálati/mérési

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1177/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BorsodChem Zrt. Termelés Irányítás Minőségirányítási Főosztály Analitikai Laboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmû Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.) akkreditált

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1062/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete Kémiai Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0055/2008 2006/0129(COD) 21/02/2008 Közös álláspont A Tanács által 2007. december 20-án elfogadott közös álláspont a vízpolitika területén a környezetminőségi

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1702/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A QC-five Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 144., Csarnok II. 12. sz.) akkreditált

Részletesebben

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők 7. számú melléklet Érd és Térsége Víziközmű Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma 2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19 A NAH 1-1318/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Jellemző Vízkémiai adatok a szolgáltatott

Részletesebben

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők 7. számú melléklet Érd és Térsége Víziközmű Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma 2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19 A NAH 1-1318/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Jellemző Vízkémiai adatok a szolgáltatott

Részletesebben

2013. évi programajánlat

2013. évi programajánlat 272-272- 2013. évi programajánlat Általános információk Jelen programajánlat a által 2013. évre meghirdetett jártassági vizsgálatokat ismerteti. A részvétellel kapcsolatban további információ a QualcoDuna

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

DIÓSD. 7. számú melléklet

DIÓSD. 7. számú melléklet 7. számú melléklet Érd és Térsége Víziközmű Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma 2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19 A NAT 1-1318/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Jellemző Vízkémiai adatok a szolgáltatott

Részletesebben

KÉMIAI ELEMZÉS Bartha András, Magyar Állami Földtani Intézet

KÉMIAI ELEMZÉS Bartha András, Magyar Állami Földtani Intézet KÉMIAI ELEMZÉS Bartha András, Magyar Állami Földtani Intézet Azt, hogy mely komponenseket melyik laboratóriumban (illetve országban) elemezzük meg, korábbi pályázati tapasztalataink alapján a következő

Részletesebben

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF

XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL. Zöldi Irma OVF XXXIII. Szombathely 2015. július 1-3. FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSI CSÓVÁIRÓL Zöldi Irma OVF JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a földtani

Részletesebben

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern)

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern) 2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6 1 74-86-2 Acetilén Disszugáz 2 107-13-1 Akrilnitril 2-propénnitril Zárt rendszerben használva 3 7664-41-7 Ammónia 1A Nem izolált intermedierek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2 Mérőállomás

Részletesebben

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás (Regionális

Részletesebben

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség (helyszíni) MSZ EN 27888:1998

Részletesebben

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. Vízminõségi és Környezetvédelmi Osztály Laboratórium (1044 Budapest,

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-0957/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõközpont

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) VAL, VÉL FAVI Emisszió: körny.haszn. MR TESZIR KSH OSAP egyéb adatbázisok Környezeti adatok: Víz 2014/2015-ös tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens spec.

Részletesebben

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség 20 o C (helyszíni) MSZ

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1040/2010 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõközpont

Részletesebben

Közepes vízfolyások vízgyűjtőjén végzett VKI szempontú terhelhetőség vizsgálatok tapasztalatai

Közepes vízfolyások vízgyűjtőjén végzett VKI szempontú terhelhetőség vizsgálatok tapasztalatai Közepes vízfolyások vízgyűjtőjén végzett VKI szempontú terhelhetőség vizsgálatok tapasztalatai MASZESZ XIX. Országos Konferencia Lajosmizse, 2018. május 22-23. SZALAY GERGELY, VTK INNOSYSTEM KFT. Amiről

Részletesebben

L 348/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja IRÁNYELVEK

L 348/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja IRÁNYELVEK L 348/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/105/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK,

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm)

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm) Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; MSZ 2604:1971; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelete a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelete a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának szabályairól 22636 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 134. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelete a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának szabályairól A környezet

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1362/2007 számú akkreditált státuszhoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1377/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1377/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1377/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. Vizsgálólaboratórium (1211 Budapest, Szállító

Részletesebben

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők 7. számú melléklet Érd és Térsége Víziközmű Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma 2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19 A NAH 1-1318/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Jellemző Vízkémiai adatok a szolgáltatott

Részletesebben

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők

rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők 7. számú melléklet Érd és Térsége Víziközmű Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma 2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19 A NAH 1-1318/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. Jellemző Vízkémiai adatok a szolgáltatott

Részletesebben