a vízpolitika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a vízpolitika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról"

Átírás

1 Fontos jogi nyilatkozat 32001D2455 Hivatalos Lap L 331, 15/12/2001 o Az Európai Parlament és a Tanács 2455/2001/EK határozata (2001. november 20.) a vízpolitika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikkének (1) bekezdésére, tekintettel a Bizottság javaslatára [1], tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2], a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3], mivel: (1) A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelv [4] és az ennek keretében elfogadott irányelvek képviselik jelenleg a fő közösségi eszközt a veszélyes anyagok pontszerű és diffúz kibocsátásának ellenőrzésére. (2) A 76/464/EGK tanácsi határozat szerinti közösségi ellenőrzéseket már megváltoztatták, összehangolták és továbbfejlesztették a vízpolitika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] alapján. (3) A 2000/60/EK irányelv szerint közösségi szinten különleges intézkedéseket kell elfogadni a vízi környezetre vagy azon keresztül jelentős veszélyt jelentő egyes szennyező anyagok vagy szennyezőanyag-csoportok által okozott vízszennyezések ellen, beleértve az ivóvízkivételre használt vizekre vonatkozó ilyen veszélyeket is. Ezek az intézkedések a

2 fokozatos csökkentésre, és a 2000/60/EK irányelv 2. cikke 30. pontja második mondata által meghatározott, elsőbbségi veszélyes anyagok esetében ezeknek az anyagoknak a közösségi szintű intézkedések elfogadását követő 20 éven belüli kibocsátásainak, emisszióinak és veszteségeinek megszüntetésére vagy fokozatos megszüntetésére irányulnak, azzal a vonatkozó nemzetközi megállapodásokra tekintettel felismert végső céllal, hogy a tengeri környezetben a természetes módon előforduló anyagok esetében a háttérértékeket megközelítő, az ember által előállított mesterséges anyagok esetében pedig nullához közeli koncentrációkat érjenek el. Ezen intézkedéseknek az elfogadására való tekintettel a 2000/60/EK irányelv X. mellékleteként szükséges megállapítani az elsőbbségi anyagok jegyzékét, beleértve az elsőbbségi veszélyes anyagok jegyzékét is. A jegyzék a 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (5) bekezdésében említett ajánlások figyelembevételével készült el. (4) A természetben előforduló vagy a természetes folyamatok során keletkező anyagok, például a kadmium, a higany és a poliaromás szénhidrogének (PAH) esetében az összes lehetséges forrásból történő kibocsátás, emisszió és veszteség teljes megszüntetése lehetetlen. A vonatkozó egyedi irányelvek kidolgozása során ezt a helyzetet megfelelően figyelembe kell venni, és az intézkedéseknek az emberi tevékenységből származó elsőbbségi veszélyes anyagok vízbe történő kibocsátásának, emissziójának és veszteségének a megszüntetését kell célozniuk. (5) A 2000/60/EK irányelv a 16. cikkének (2) bekezdésében ismerteti az elsőbbségi anyagok vízi környezetre vagy a vízi környezeten keresztül kifejtett jelentős veszélye alapján történő kiválasztásának tudományos alapú módszertanát. (6) A 2000/60/EK irányelvben meghatározott módszertan a leginkább gyakorlatias lehetőségként lehetővé teszi a tudományos elveken alapuló egyszerűsített kockázatbecslési eljárás alkalmazását, különös figyelmet fordítva: - az érintett anyag lényegi veszélyének bizonyítékára, különös tekintettel az anyag vízi ökotoxicitására és a víz útján kitett emberi szervezetekre vonatkozó toxicitására, - a széleskörű környezetszennyezés megfigyelésének bizonyítékaira, és - az egyéb bizonyított tényezőkre, amelyek a széleskörű környezetszennyezésre engednek következtetni, például az érintett anyag termelésének, felhasználásának mértéke és a felhasználás jellemzői. (7) A Bizottság az érdekelt felek szakértőinek együttműködésével ezen az alapon kifejlesztett egy kombinált, megfigyelésalapú és modellezésalapú fontosságmeghatározó rendszert (COMMPS combined monitoring-based and modelling-based priority setting), bevonva a toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottságot, a tagállamokat, az EFTA országokat, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget, az európai üzleti szervezeteket, beleértve a kis- és középvállalkozások képviselőit és az európai környezetvédelmi szervezeteket. (8) A Bizottságnak be kell vonnia a COMMPS-eljárásba az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országokat, elsőbbséget biztosítva azok számára, amelyek területén olyan folyóvizek haladnak át, amelyek valamelyik tagállam területén is áthaladnak, vagy területére befolynak.

3 (9) Az érdekelt felekkel folytatott nyilvános és átlátható tárgyalást követően a COMMPSeljárás alapján megalkották a 33 elsőbbségi anyagot, illetve anyagcsoportot tartalmazó első jegyzéket. (10) Kívánatos e jegyzék gyors elfogadása abból a célból, hogy lehetségessé váljon a veszélyes anyagok közösségi ellenőrzésének időszerű és folyamatos átvétele a 2000/60/EK irányelv 16. cikkében megállapított stratégiának megfelelően, különös tekintettel az irányelv céljainak elérését szolgáló, a 16. cikk (6) bekezdésében megállapított korlátozási javaslatokra és a 16. cikk (7) bekezdésében megállapított minőségiszabvány-javaslatokra vonatkozóan. (11) Az elsőbbségi anyagok e határozat szerint elfogadott jegyzéke a 76/464/EGK tanácsi irányelv [6] I. jegyzéke szerinti veszélyes anyagokról szóló, június 22-i, a tanács számára készült bizottsági közleményben szereplő anyagok jegyzékének helyébe lép. (12) A 2000/60/EK irányelv 16. cikke (3) bekezdésének megfelelően az elsőbbségi veszélyes anyagok azonosításakor szükséges figyelembe venni a veszélyes anyagokról szóló vonatkozó közösségi jogszabályokban és a vonatkozó nemzetközi egyezményekben említett anyagok kiválasztását. Az említett irányelvben a veszélyes anyagokat úgy határozták meg, mint "olyan anyagok vagy anyagok olyan csoportja, amelyek mérgezőek, perzisztensek (le nem bomlóak) és bioakkumulációra hajlamosak, illetve olyan egyéb anyagok vagy anyagcsoportok, amelyek azonos szintű megítélés alá esnek". (13) Vonatkozó nemzetközi egyezmények többek között az Atlanti-óceán északkeleti része tengeri környezetének védelméről szóló OSPAR-egyezmény, a Balti-tenger tengeri környezetének védelméről szóló HELCOM-egyezmény, a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló barcelonai egyezmény, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten belül elfogadott egyezmények, a le nem bomló (perzisztens) szerves szennyező anyagokról szóló UNEP-egyezmény, és a nagy kiterjedésű, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló ENSZ-EGB-egyezménynek a le nem bomló (perzisztens) szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyve. (14) Az elsőbbségi anyagok kiválasztása és az elsőbbségi veszélyes anyagok azonosítása a kibocsátások, a bevezetések és a veszteségek korlátozásának meghatározását szolgálja, és hozzájárul a tengeri vizek védelméről szóló nemzetközi egyezmények szerinti célokhoz és közösségi kötelezettségvállalásokhoz, különösen a 98/249/EK tanácsi határozatnak [7] megfelelően az Atlanti-óceán északkeleti része tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény szerint az évi OSPAR miniszteri találkozón elfogadott, a veszélyes anyagokra vonatkozó stratégia végrehajtása tekintetében. (15) Az elsőbbségi anyagok jegyzékében szereplő elsőbbségi veszélyes anyagok azonosítását többek között azokra a veszélyes anyagokra való tekintettel kell végezni, amely anyagok esetében a nemzetközi egyezmények a kibocsátás, bevezetés és veszteségek beszüntetését vagy fokozatos megszüntetését írják elő, mint például az olyan veszélyes anyagok, amelyek fokozatos megszüntetéséről nemzetközi fórumokon mint az IMO, az UNEP vagy az ENSZ- EGB állapodtak meg; veszélyes anyagok, amelyek esetében a kibocsátás, a bevezetés és a veszteség beszüntetését az OSPAR-egyezményben elsőbbségiként határozták meg, beleértve az OSPAR DYNAMEC I. [8] vagy III. [9] válogatásában megállapított veszélyes anyagokat; olyan veszélyes anyagok, amelyek "azonos szintű megítélés alá esnek", mint amelyek perzisztensek, mérgezőek és bioakkumulációra hajlamosak (PTB-k), mint például az az OSPAR-stratégia szerint meghatározott endokrin romboló anyagok; az országhatárokon

4 átterjedő levegőszennyezésről szóló ENSZ-EGB-egyezmény nehézfémekről szóló jegyzőkönyvében szereplő nehézfémek, amelyeket az OSPAR 1998 és 2000 szerint elsődleges fontosságú cselekvésre választottak ki, és amelyek "azonos szintű megítélés alá esnek" mint a PTB-k. (16) A vízszennyezés elleni küzdelem intézkedéseinek hatékonnyá tétele érdekében a Bizottság szorgalmazza a kutatások, illetve az OSPAR-egyezmény és a COMMPS-eljárás keretében született következtetések összehangolását. (17) A COMMPS-eljárást a veszélyes és kockázatos anyagok elsőbbségiségét meghatározó dinamikus eszközként tervezték meg, amely az elsőbbségi anyagok első jegyzékének felülvizsgálatára és kiigazítására tekintettel a 2000/60/EK irányelv hatálybalépését követő legkésőbb négy év múlva, és azt követően legalább négyévente nyitott a folyamatos javításra és fejlesztésre. Annak biztosítása érdekében, hogy a következő kiválasztási folyamat során az összes lehetséges elsőbbségi anyagot figyelembe vegyék, alapvető fontosságú, hogy ne lehessen anyagokat szisztematikusan kizárni, hogy a rendelkezésre álló legmegfelelőbb ismereteket figyelembe vegyék, és hogy az EU piacán kapható összes vegyi anyagot, peszticidet és az OSPAR által "veszélyesként" meghatározott anyagokat bevonják a kiválasztási folyamatba. (18) A COMMPS-eljárás hatékonyságát nagyban meghatározza a vonatkozó adatok hozzáférhetősége. A vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi közösségi jogszabályokban nagymértékű adathiány tapasztalható. A 2000/60/EK irányelv cél ját csak akkor lehet teljes mértékben elérni, ha vegyi anyagokról szóló közösségi jogszabályok felülvizsgálatával biztosítják a teljes adathozzáférést. (19) A hivatkozás a COMMPS-eljárásra nem zárja ki eleve annak lehetőségét, hogy a Bizottság más, egyes anyagok káros mivoltát felmérő, egyéb környezetvédelmi intézkedések során kifejlesztett vagy alkalmazott módszereket használjon. (20) A 2000/60/EK irányelv 1. cikkének c) pontjával összhangban a fent említett irányelv 16. cikkének (4) bekezdése szerinti elsőbbségi anyagok jegyzékének jövőbeni felülvizsgálatai hozzájárulnak az összes veszélyes anyag kibocsátásának, bevezetésének és veszteségének 2020-ig történő beszüntetéséhez, fokozatosan további anyagokat adva a jegyzékhez. (21) Az elsőbbségi anyagok jegyzékének felülvizsgálata és kiigazítása során, a továbbfejlesztett COMMPS-eljáráson kívül megfelelő esetben figyelmet kell szentelni a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [10], a meglevő anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet [11], valamint a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [12] szerinti felülvizsgálatok eredményeinek, valamint lehetőség szerint a létező vagy új irányelvek felülvizsgálatából származó egyéb tudományos ismereteknek, különösen a vegyi anyagokról szóló jogszabályok keretén belül. A felmerülő költségekre tekintettel az anyagok kettős felülvizsgálatát el kell kerülni. Ezeknek a jegyzékeknek a kiigazítása során lehetőséget kell biztosítani az anyagoknak mind alacsonyabb fontosságú besorolására, mind magasabb kategóriába való áthelyezésére, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

5 1. cikk A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt, elsőbbségi veszélyes anyagokként azonosított anyagokat is tartalmazó elsőbbségi anyagok jegyzéke ezennel elfogadásra kerül. Az e határozat mellékletében szereplő jegyzék a 2000/60/EK irányelv X. mellékletévé válik. 2. cikk Az elsőbbségi anyagok e határozat által megállapított jegyzéke a Bizottság június 22-i közleményében szereplő anyagok jegyzékének helyébe lép. 3. cikk Az összes elsőbbségi anyag figyelembevételének biztosítása érdekében a Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a COMMPS-eljárás végrehajtásához szükséges, az anyagra és a kitettségre vonatkozó adatok rendelkezésre álljanak. 4. cikk Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 5. cikk Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei. Kelt Brüsszelben, november 20-án. az Európai Parlament részéről az elnök N. Fontaine a Bizottság részéről A. Neyts-uyttebroeck az elnök [1] HL C 177. E., , 74. o. és HL C 154. E., , 117. o. [2] HL C 268., , 11. o. [3] Az Európai Parlament május 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács október 8-i határozata. [4] HL L 129., , 23. o. A legutóbb a 2000/60/EK irányelvvel (HL L 327., , 1. o.) módosított irányelv.

6 [5] HL L 327., , 1. o. [6] HL C 176., , 3. o. [7] HL L 104., , 1. o. [8] Nem eleve biológiailag lebontható és a log Kow (oktanol-víz együttható) 5, vagy a BCF (biokoncentrációs faktor) 5000 és az akut vízi toxicitás 0,1 mg/l vagy emlős CMR (rákkeltő hatás, mutagenitás, és a szaporodásra mérgező hatású). [9] Nem eleve biológiailag lebontható és a log Kow 4, vagy a BCF 500 és az akut vízi toxicitás 1 mg/l vagy emlős CMR. [10] HL L 230., , 1. o. A legutóbb a 2001/49/EK irányelvvel (HL L 176., , 61. o.) módosított irányelv. [11] HL L 84., , 1. o. [12] HL L 123., , 1. o MELLÉKLET " X. MELLÉKLET A VÍZPOLITIKA TERÜLETÉN ELSŐBBSÉGI ANYAGOK JEGYZÉKE [1] CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi veszélyes anyagként azonosítva (1) Alaklór (2) Antracén (X) (3) Atrazin (X) (4) Benzol (5) nem alkalmazható nem alkalmazható Brómozott difeniléterek X (6) Kadmium és vegyületei X (7) C10-13 klóralkánok X (8) Klórfenvinfosz (9) Klórpirifosz (X)

7 (10) ,2-Diklór-etán (11) Diklór-metán (12) Di(2-etil-hexil)ftalát (DEHP) (X) (13) Diuron (X) (14) Endoszulfán (X) nem alkalmazható (alfa-endoszulfán) (15) Fluorantén (16) Hexaklór-benzén X (17) Hexaklór-butadién X (18) Hexaklór-ciklohexán X (gamma-izomer, Lindán) (19) Izoproturon (X) (20) Ólom és vegyületei (X) (21) Higany és vegyületei X (22) Naftalin (X) (23) Nikkel és vegyületei (24) Nonilfenolok X (4-(para)-nonilfenol (25) Oktilfenolok (X) nem alkalmazható (para-terc-oktilfenol) (26) Pentaklór-benzol X (27) Pentaklór-fenol (X) (28) nem alkalmazható nem alkalmazható Poliaromás szénhidrogének X (Benzo(a)pirén), (Benzo(b)fluorantén),

8 (Benzo(g, h, i)perilén), (Benzo(k)fluorantén), (Indeno(1,2,3-cd)pirén) (29) Simazin (X) (30) Tributilón-vegyületek X nem alkalmazható (Tributilón kation) (31) Triklór-benzolok (X) (1,2,4-Triklór-benzén) (32) Triklór-metán (Kloroform) (33) Trifluarin (X) "

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o.

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o. 1996L0061 HU 20.11.2003 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

2006.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 364/5

2006.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 364/5 2006.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 364/5 A BIZOTTSÁG 1881/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról [az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 16-i 2003/105/EK

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.4.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/40/EU IRÁNYELVE (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.)

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.) EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE (2004. március 31.) az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

(HL L 182., 1999.7.16., 1. o.) Szám Oldal Dátum M1 Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (2003. L 284 1 2003.10.31.

(HL L 182., 1999.7.16., 1. o.) Szám Oldal Dátum M1 Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (2003. L 284 1 2003.10.31. 1999L0031 HU 13.12.2011 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1999/31/EK IRÁNYELVE (1999. április 26.) a

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben