ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma: Hatályos:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség Szolgáltatás besorolása, SZJ száma, jellege Az általános szerződési feltételek elérhetősége és mellékletek 1 2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak A szerződés módosításának feltételei, a szerződés egyoldalú módosításának esetei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére, különös tekintettel az előfizető tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai 3 3. Az előfizető szolgáltatás tartama Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 4 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) A szolgáltatási minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei Alapvető követelmények Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog Saját eszközök karbantartása Hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele Tápellátás biztosítása Ellenőrzés, karbantartás Mentesülés a felelősség alól Végberendezés okozta kárért való felelősség Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása Mentesülés a végberendezések által okozott kár alól Szüneteltetések, korlátozások Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Ügyfélszolgálat működtetése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetőségük Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér A számlázás módja A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai Szerződések időtartama Adatkezelés, adatbiztonság Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozati megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje A kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó tájékoztatás Az Elnök által rendeletben meghatározott további fejezetek 19 ÁSZF 1. sz. Melléklet 20 ÁSZF 2. sz. Melléklet 21

3 1. Általános adatok, elérhetőség A jelen Általános Szerződési Feltételek az alábbi társaságra vonatkoznak: Cégnév: Extranet Internet Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1163 Budapest, Kőszál u. 14. Ügyfélszolgálat: Munkanapokon óráig Ügyfélszolgálati iroda: A szolgáltató nem tart fenn Telefon: (21) (20) (30) (70) Internet: Online kapcsolattartás: Honlapon található kapcsolatfelvétel menüpont kapcsolat: A szolgáltató nem tart fenn továbbiakban, mint Szolgáltató. Készült a 16/2003 (XII. 27.) IHM rendelet alapján. Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) érvényességi hatálya: a Szolgáltató távközlési szolgáltatása (a továbbiakban a szolgáltatás), illetve az ezen szolgáltatásokat használatba vevő ügyfelek (továbbiakban, mint Előfizető) Szolgáltatás besorolása, SZJ száma, jellege A 451/2008/EK rendelet alapján a szolgáltatás megnevezése: Vezeték nélküli távközlés TESZOR száma: Az általános szerződési feltételek elérhetősége és mellékletek Az ÁSZF megtalálható a Szolgáltató honlapján és a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság honlapján. Az ÁSZF részét képezi az 1 és 2. számú melléklet. 2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei Az Előfizetőnek, aki az internet szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerződést kell kötnie. Az internet szolgáltatás igénybevételére szóló szerződés Egyedi Előfizetői Szerződésből, Bekötési Díj Részletfizetési Megállapodásból és Általános Szerződési Feltételekből áll. A Szolgáltató egyedi megítélés alapján készfizető kezességvállalási nyilatkozatot is kérhet. Ha az Előfizető nem tud készfizető kezest rendelkezésre bocsájtani, akkor a Szolgáltató a szerződéskötést megtagadhatja. Az Egyedi Előfizetői Szerződés két példányban készül, az egyik példány a Szolgáltatóé, a másik az Előfizetőé. Előfizetői szerződés akkor jön létre, amikor az előfizetői szerződést mindkét fél aláírta. Amennyiben a szolgáltatás kiépítése társszolgáltató vagy alvállalkozó igénybevételét igényli, úgy a szolgáltatás indítása a társszolgáltató teljesítményétől függően változhat. A társszolgáltató esetleges késedelméért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a végpont kiépítése aránytalan műszaki nehézséget vagy költséget jelentene a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató megtagadhatja az előfizető csatlakoztatását. Ilyenkor a szerződést lehetetlenülés folytán megszűntnek kell tekinteni, melyért egyik fél sem felelős. Amennyiben az Előfizető az internet szolgáltatást domain név regisztrációjával rendeli, úgy a szolgáltatás teljes értékűen csak a domain név bejegyzést követően teljesíthető a Szolgáltató részéről. A domain regisztrációs folyamat az Előfizető és a Szolgáltató közötti a jelen ÁSZF-ben szabályozottól eltérő jogviszony. 1

4 A Szolgáltató a Magyarországon nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel történő előfizetői szerződés megkötésére nem köteles. A Szolgáltató 18 év életkort be nem töltött természetes személlyel nem köt előfizetői szerződést. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást vagy a szolgáltatási területét részben vagy egészben harmadik fél részére eladja, bérbe adja, vagy átengedi, akkor az Előfizető köteles változatlan feltételek mellett az új Szolgáltatóval szerződést kötni. Az Előfizető a szerződés megkötésekor aláírásával vállalja, hogy a szolgáltatás telepítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel és hozzájárulással rendelkezik. A vezeték nélküli internet-hozzáférés szolgáltatás tárgyi feltételei: Szabványos UTP (Ethernet) csatlakozóval ellátott berendezés, amely szabványos TCP/IP kommunikációra képes valamint DHCP és PPPoE kliensként működik. Az Előfizető által rendelkezésre bocsátott eszközök használhatóságára a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vezeték nélküli internet-hozzáférés szolgáltatás földrajzi feltételei: Optikai rálátás a szolgáltató bázisállomásaira, A szolgáltatás helye a Szolgáltató bázisállomásának helye, vagy az Előfizető telephelye. A szolgáltatás hatóköre: Magyarország 2.1. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak A szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Előfizető a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa, melyek természetes személy Előfizető esetén a neve, lakóhelye, tartózkodási helye, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma, bankszámla száma, külföldi illetőségű esetén, a fentieken túlmenően az útlevél száma. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő előbb felsorolt adatai is szükségesek. nem természetes személy Előfizető esetén a neve, adószáma, bankszámlaszáma, eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma, külföldi illetőségű esetén, a fentieken túlmenően az útlevél száma. Az előfizetői szerződés az Egyedi Előfizetői Szerződésen szereplő időszakra jön létre. A szerződéses kötelezettségek a szerződés aláírásának napjától kezdődnek. A szerződés az Előfizető ráutaló magatartásával (pl. számlafizetéssel vagy a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével), szóbeli vagy írásbeli értesítés alapján az Előfizető felmondásáig folytatódik. Az előfizetői szerződés az Általános Szerződési Feltételekből (ÁSZF) és Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Bármelyik fél jogosult a szerződést indoklással együtt, írásban tett nyilatkozattal a hűségnyilatkozat lejárta után felmondani. A felmondási határidő az Előfizető részéről 8 nap, a Szolgáltató részéről 60 nap, mely a felmondólevél kézhezvétele napjától kezdődik. Amennyiben a szerződés nem a felek által kívánt tartalommal jött létre, kötelesek ezt azonnal egymásnak jelezni. A szolgáltatás bekötése vagy a csomagváltás utáni átvételi elismervény aláírásával az Előfizető igazolja, hogy a szerződés a rajta szereplő adattokkal jött létre és kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy ezt a későbbiekben kifogásolja. 2

5 Az Előfizető részéről kezdeményezett szerződés felmondás esetén az Előfizető kötelessége az eszközök leszerelésére időpontot egyeztetni a Szolgáltatatóval. Az időpont egyeztetést az Előfizetőnek a Szolgáltató telefonos vagy online ügyfélszolgálatán kell kezdeményeznie. Amennyiben akár az időpont egyeztetés, akár az eszközök leszerelése 8 napon belül nem történik meg, akkor az előfizetői szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az eszközöket a Szolgáltató az Előfizetőtől leszerelte. Ha az eszközök leszerelése az Előfizető miatt a szerződés felmondástó számított 15 napon belül nem valósul meg, úgy a Szolgáltató jogosult a pontban szereplő kötbérre. Amennyiben az Előfizető szerződésszegést követ el, pl. lejárt határidejű számlatartozása van, akkor a Szolgáltató megtagadhatja a helyszíni szerelési munkát, ez azonban nem mentesíti az Előfizetőt a már meglévő és a közben kiállított számlái megfizetésétől. Ezen időszak a Szolgáltató részéről teljesített időszaknak számít. Az Előfizetőnek lehetősége van a szerződésben rögzített sávszélességű csomagot módosítani. Ez a módosítás csak a szerződésben lévő csomagnál nagyobb lehet. A módosított csomagot lefelé módosítani a későbbiekben nem lehet. Amennyiben az Előfizető hűségszerződése hamarabb lejár, mint a csomag módosításának napja plusz egy év, akkor a hűségnyilatkozat automatikusan meghosszabbodik a módosítás napjától számított egy évre. Az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a hűségnyilatkozaton belül csomagot váltson, amennyiben a szolgáltató kedvezőbb csomaggal jelenik meg a piacon, azonban ez a csomag nem lehet kisebb, mint az Előfizető már meglévő csomagja. Amennyiben az új csomag hűségnyilatkozata rövidebb ideig tart, mint az eredeti csomag hűségnyilatkozata, akkor az új csomag hűségnyilatkozata automatikusan az eredeti csomag hűségnyilatkozatára változik. Az Előfizető nem jogosult arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást harmadik személy részére hozzáférhetővé tegye, átadja vagy továbbadja, térítés nélkül vagy térítés ellenében sem. Az Előfizető és a Szolgáltató a szolgáltatással, számlázással és számlatartozással kapcsolatos elévülési időt kölcsönös egyetértésben 5 évben állapítják meg. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató taggyűlése a Szolgáltató ügyvezetőjének a személyes felelőssége korlátozására felmentvényt adhat A szerződés módosításának feltételei, a szerződés egyoldalú módosításának esetei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére, különös tekintettel az előfizető tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai A Szolgáltató az ÁSZF és az egyedi előfizetési szerződés módosításának jogát fenntartja, melyet annak hatálybalépését megelőzően 30 napos határidővel a honlapján meghirdetni köteles. A szolgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított előző évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulhatnak, valamint a szolgáltatás díját a Szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják, melyek a következők lehetnek: üzemeltetési, működési költségek emelkedése, hálózat műszaki korszerűsítése hatályos törvények változása, vagy új törvények létrejötte Amennyiben a szolgáltatáshoz szükséges berendezések helye nem változik, azonban az Előfizető megváltozik (nevének, családi állapotának, ingatlan bérlőjének, vagy egyéb esemény miatt bekövetkezett változás), akkor ezt a szolgáltató adminisztratív átírásnak hívja. A Szolgáltató az adminisztratív átírást az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy egy új előfizetői szerződés keretében rögzíti, melyen egyértelműen jelzik ennek tényét. Adminisztratív átíráskor a 3

6 számlafizető megváltozik, azonban a szerződés többi feltétele változatlan marad, többek között a eredetileg választott csomag és a hűségidő is. Amennyiben az új számlafizető változtatni szeretne bármilyen más szerződési feltételben, akkor a régi szerződést fel kell mondani, és új szerződést kell kötni. Ez esetben a régi szerződés felmondása nem mentesíti a régi előfizetőt a szerződési kötelezettségeitől, pl. hűségnyilatkozat, illetve annak megváltása. A szerződés adminisztratív átírása díjköteles, határideje 3 munkanap. A Szolgáltató díjmódosítás esetén a hatályba lépést megelőzően köteles az Előfizetőt a honlapján tájékoztatni. A szolgáltatás műszaki áthelyezésének költségét valamint határidejét ami nem haladhatja meg a módosítás hatályba lépésétől számított 30 napot a Szolgáltató egyedileg határozza meg, amihez előzetes helyszíni vizsgálat szükséges. Amennyiben ezt az Előfizető a Szolgáltatótól igényli, vagy az új rendszer eszközbővítést igényel, ennek költségei az Előfizetőt terhelik. Egyéb kérdésekben az Előfizető nem módosíthat a szerződés feltételein. Az Előfizető köteles az adataiban, kapcsolattartási elérhetőségeiben, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az említett előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől. 3. Az előfizető szolgáltatás tartama Az Előfizető által bármikor igénybe vehető a jelen Általános szerződési feltételek 1.1 pontjában meghatározott szolgáltatások Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása Ide tartozik az adatátvitelt biztosító szolgáltatás azonos vagy eltérő protokollt alkalmazó állomások (végberendezések) között. E szolgáltatási körön belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Szolgáltató előfizetői részére: vezetéknélküli internet-hozzáférés szolgáltatás 2,4 GHz frekvenciatartományban, vezetéknélküli internet-hozzáférés szolgáltatás 5,8 GHz frekvenciatartományban Az Előfizetők az előfizetői oldalon elhelyezett végberendezésekkel a Szolgáltató adathálózatához csatlakoznak. A hazai Internet szolgáltatók hálózatával a Szolgáltató adathálózatából kiindulva a Budapesti Internet Kicserélő ponton (BIX) keresztül létesíthetnek kapcsolatot, ahol nemzetközi adatkapcsolatra is lehetőség van. A szolgáltatás hozzáférési pont a Szolgáltató adathálózati központja, vagy az Előfizető telephelye. A csatorna kapacitás dedikált vagy átlagos lehet. A Szolgáltató a szolgáltatás kiépítéséhez és igénybe vételéhez saját eszközöket és végberendezéseket használ, melyek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. 4

7 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) A szolgáltatást a Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megkezdi. A szolgáltatás átadási pontja az előfizetői oldalon lévő végponti berendezés UTP (ethernet) kimenete. Irodai wi-fi opció igénybevétele esetén a szolgáltatás átadási pontja a Szolgáltató végberendezésében elhelyezett vezeték nélküli hálózati kártya antenna kimenete. A vezeték nélküli szolgáltatás igénybe vehető minden olyan előfizetői végpontról, ahonnan fizikai rálátás létesíthető a Szolgáltató adathálózati központjához. Az előfizetői végponttól a Szolgáltató adathálózatának elérését lehetővé tevő hálózati szakaszt a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató vagy társszolgáltatója saját készülék segítségével mutatják be a szolgáltatás üzemkészségét az előfizetői oldalon. Az előfizetői szolgáltatás a Szolgáltató által biztosított szolgáltatás-hozzáférési ponton az Előfizető által csatlakoztatott végberendezésen keresztül a nap 24 órájában, az év minden napján igénybe vehető A szolgáltatási minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere A Szolgáltató garantálja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások működőképesek, és vállalja, hogy a szolgáltatást megfelelő minőségben nyújtja. A szolgáltatás hibás teljesítésének esetei: ha a Szolgáltató az Előfizető tudta nélkül elviszi a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket, ha a nem tervezett leállás meghaladja az 5 napot egybefüggően, vagy összesen az éves rendelkezésre állást évente, a Szolgáltató rendszerén belüli fejlesztési idő (tervezett leállás) meghaladja a 2 napot egybefüggően vagy összesen 5 napot évente, a szolgáltatás sebessége tartósan (4 órán keresztül) a maximális sávszélesség 25%-a alá esik (garantált sávszélesség). Nem minősül hibás teljesítésnek: az Előfizető saját eszközeinek meghibásodása, a karbantartás ideje alatti szolgáltatás kimaradás. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget az Előfizető azon veszteségeiért vagy bármiféle káráért, melyek a szolgáltatások kimaradásával állnak összefüggésben. A Szolgáltató vezeték nélküli internet szolgáltatásának specifikus minőségi paraméterei. 5

8 Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények: Minőségi mutatók megnevezése a 12. (1) bekezdés a) pontja szerint az Eszr. 5. (5) bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének az előfizetői szerződés létrejöttétől számított, a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában vállalt határideje napokban (egy napnál rövidebb határidő esetén órában); a 12. (1) bekezdés b) pontja szerint az az Eszr. 2. c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárításnak a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje órában kifejezve, összhangban az Eszr. 9. (3) bekezdésében foglaltakkal; 12. (1) bekezdés c) pontja szerint a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve, összhangban az Eht ával; a 12. (1) bekezdés d) pontja szerint a szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása, százalékban kifejezve; a 12. (1) bekezdés e) pontja szerint a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén Vállalt célértékek 15 nap 72 óra 30 nap 95% 75% Egyedi szolgáltatásminőségi követelmények: Minőségi mutatók megnevezése Garantált le/feltöltési sebesség a 20/5 Mbit/s sávszélességű Szuper díjcsomaghoz, mely a szolgáltatás idejének 80%-ában elérhető Vállalt célértékek le/feltöltés [Mbit/s] 5 / 1,25 Vezeték nélküli internet hozzáférés szolgáltatás esetén a Szolgáltató az Előfizető csomagjához tartozó le- és feltöltési maximális sávszélességet csak a http protokollon átmenő csomagok esetén biztosítja. Továbbá, a feltöltési sebesség a letöltési sebesség negyede. A Szolgáltató törekszik a maximális biztonságvédelemre mind saját eszközeinek, mind az előfizetői oldalon található berendezések és adatainak védelme érdekében, ezért a szolgáltatás nyújtásakor meghatározott portok korlátozásra kerülhetnek. A Szolgáltató az Előfizető által letöltött adatmennyiséget folyamatosan méri, valamint naponta és havonta összegzi. Forgalomkorlátos csomag esetén a Szolgáltató az utolsó 30 napon mért forgalmat veszi figyelembe. Az Előfizető a forgalmi adatairól a Szolgáltató honlapján lévő ügyfélkapun keresztül tájékoztatást kaphat. A Szolgáltató az extrém internet használatot szabályozza. Extrém internethasználatnak minősül az, amikor az Előfizető havi adatforgalma meghaladja a szolgáltatási csomaghoz tartozó kitöltési tényezőt, amely az egy hónap alatt maximálisan letölthető adatmennyiség 1/8-ad része. 6

9 Amennyiben az Előfizetőnél az extrém internet használatának ténye áll fenn, a Szolgáltató jogosult az Előfizető csomagjának maximális letöltési sebességét negyedére csökkenteni, amely tényekről köteles az Előfizetőt értesíteni. Amennyiben az Előfizetőnél az első értesítést követő 1 hét után az extrém internet használat továbbra is fennáll, a Szolgáltató ismét értesíti a felhasználót. Ha a Felhasználó a második értesítés után 1 héttel sem szünteti meg az extrém internet használatot, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali hatályú felmondására, és a szerződésből hátralévő rész egy összegben történő kiszámlázására Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei A 4.2 pontban ismertetett előfeltételek teljesülése után az Előfizető a Szolgáltató tulajdonában lévő eszközökkel veheti igénybe a szolgáltatást, melyek a következők: antenna, rádiófrekvenciás kábel, router, UTP kábel, Ethernet csatlakozóval rendelkező végberendezés Az Előfizető számítógépében keletkezett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató által biztosított egyéb eszközök a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Szolgáltató csak az első hálózatra csatlakoztatott számítógép összekötéséhez biztosítja az UTP kábelt legfeljebb 20 m hosszúságig. Ezen felül csatlakoztatott gépekhez felhasznált kábeleket, kábelezést valamint eszközöket (pl. switch) a Szolgáltató a mindenkori árlistájában szereplő díjazás szerint számlázza. Az Előfizető hozzájárul és biztosítja a tetőszerkezetére, antennarúdra vagy szerkezetre való végberendezések szerelését. Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató olyan berendezéseket is elhelyezzen, melyek a tartalék vagy továbbszolgáltatás célját szolgálják. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges antenna és egyéb tartószerkezetek kiépítése és ennek építési és anyagköltsége az Előfizetőt terhelik. A Szolgáltató ezeket a berendezéseket térítés ellenében beszerzi, és felszereli Alapvető követelmények Minden előfizetői végberendezést (készüléket) úgy kell kialakítani, hogy teljesítse a felhasználó és bármely más személy életének, egészségének és biztonságának védelmi követelményeit, beleértve a külön jogszabályba foglalt biztonsági követelményeket, de feszültségkorlátozás alkalmazása nélkül, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, külön jogszabályba foglalt védelmi követelményeket. A készüléket az előző bekezdésekben előírtakon felül úgy kell kialakítani, hogy rendeltetésétől függően feleljen meg következő előírások közül egy vagy több követelménynek. A készüléknek alkalmasnak kell lennie: távközlő hálózatokon keresztül más készülékekkel történő együttműködésre és megfelelő típusú interfészekhez való csatlakoztatásra, ne okozzon káros hatásokat a távközlő hálózatban vagy annak működésében, a felhasználó és az Előfizető személyes adatainak és a magánélethez fűződő jogainak védelmére, a visszaélések megakadályozására, a készenléti, illetőleg a segélyszolgálatokhoz való hozzáférésre, a látásukban, hallásukban és mozgásukban korlátozott személyek általi használatra. 7

10 Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog A készülék üzembe helyezhető, ha teljesíti a 4.1. pontban meghatározott alapvető követelményeket és el van látva a CE vagy H megfelelőségi jelöléssel Saját eszközök karbantartása Az Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy az általa biztosított végberendezések az előfizetői szerződés teljes időtartama alatt mindvégig kifogástalan állapotban legyenek és az előfizetői szerződés feltételeinek megfeleljenek. Az Előfizető elfogadja, hogy az általa biztosított berendezések üzemeltetéséért és karbantartásáért kizárólag az Előfizető felelős, függetlenül ezen berendezések tulajdonjogától illetve fizikai elhelyezkedésétől. Az Előfizető kifejezetten elfogadja azt, hogy a szolgáltatás üzembe helyezése és vizsgálata során a Szolgáltató saját berendezésein keresztül mutatja be a szolgáltatás működését Hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele Az Előfizető köteles a Szolgáltató vagy a Szolgáltató nevében eljáró alkalmazott, alvállalkozó részére az Előfizető tulajdonában vagy használatában álló területre, helyiségekbe történő belépést a végberendezések és a hálózati berendezések javítása vagy karbantartása céljából lehetővé tenni. Amennyiben a fenti rendelkezés teljesítéséhez harmadik személy hozzájárulása szükséges, az Előfizető köteles a Szolgáltatót erről megfelelő időben értesíteni és a hozzájárulás beszerzése érdekében minden ésszerű erőfeszítést megtenni Tápellátás biztosítása Az Előfizető előzetesen egyezteti a Szolgáltatóval a végberendezések és a hálózati berendezések elhelyezésének helyszínét és biztosítja a szükséges tápellátást, ami a végberendezések és a hálózati berendezések működtetéséhez szükséges Ellenőrzés, karbantartás A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnak az Előfizető által való igénybevételét az igénybevétel helyszínén ellenőrizni. Amennyiben a használat ellenőrzése, hibaelhárítás, javítás vagy karbantartás érdekében ez szükséges, a Szolgáltató jogosult az Előfizető előzetes értesítése mellett az Előfizető tulajdonában álló vagy az általa használt területre, helyiségbe belépni. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató számára a helyiségeibe, illetve területére való belépést a fentiek szerint nem engedélyezi, illetve a karbantartási munkálatok elvégzéshez nem járul hozzá, az ebből eredő valamennyi következményért az Előfizető teljes körűen felel. A hozzájárulás megtagadása miatt előálló szolgáltatás-kiesés nem csökkenti a 4.4 pontban meghatározott éves rendelkezésre állási időt. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás kiesése nem csökkenti a fenti éves rendelkezésre állási időt. A Szolgáltató karbantartási kötelezettsége - amennyiben az előfizetői szerződés eltérően nem rendelkezik - nem terjed ki az Előfizető által biztosított végberendezésekre. 8

11 Mentesülés a felelősség alól A Szolgáltató teljes körűen mentesül az előfizetői szerződés alapján fennálló felelősség alól, ha: a hibát az Előfizető által üzemeltetett, a szerződés feltételeinek nem megfelelő végberendezés okozta, a hibát az Előfizető tulajdonában lévő végberendezés okozta, a hibát a végberendezés Előfizető általi szakszerűtlen kezelése okozta, a hiba bejelentését az Előfizető elmulasztotta, a hiba elhárítása a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt nem lehetséges. A Szolgáltató bármilyen tevékenységével kapcsolatban a saját cége ügyvezetőjének bármilyen felelősségét maximálisan 1 000, azaz Egyezer forintban állapítja meg. Az Előfizető ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja Végberendezés okozta kárért való felelősség Az Előfizető köteles az általa biztosított berendezéseket maga üzemeltetni vagy üzemeltetésükről megfelelően gondoskodni. Az Előfizető által biztosított végberendezések által okozott vagy azokkal kapcsolatban felmerült károkért a Szolgáltatóval és bármely harmadik személlyel szemben kizárólag az Előfizető tartozik felelősséggel Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása Az Előfizető a Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezéseket az Előfizető által aláírt Átvételi elismervényen veszi át. Előfizető aláírásával elismeri, hogy a berendezések a Szolgáltató tulajdonát képezik, valamint, hogy az előfizetői szerződés megszűnését követően a kihelyezett technikai berendezések működőképes és sértetlen állapotban történő leszerelését és elszállítását köteles a Szolgáltató részére lehetővé tenni. Előfizető köteles a Szolgáltató technikai berendezéseinek megóvása és állagromlásának illetve károsodásának elkerülése érdekében minden tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést megtenni. A helyi elektromos rendszer meghibásodása, illetve villámcsapás miatt bekövetkezett kár szintén az Előfizető terhére esik, ezekért anyagi felelősséggel tartozik, illetve ezek megelőzése kifejezetten az Előfizető feladata. Az Előfizető köteles továbbá a rendeltetésellenes használatot alkalmazottai, megbízottjai, illetve harmadik személyek részéről megakadályozni, valamint a nem rendeltetésszerű használattal kapcsolatban felmerült kárt megtéríteni a Szolgáltatónak. Amennyiben az Előfizető eszközei vagy hálózata a Szolgáltató eszközeiben kárt okoznak, akkor ezt a kárt az Előfizető köteles megteríteni. Előfizető aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató technikai berendezéseinek Előfizető hibájából történő károsodásáért, elvesztéséért teljes felelősséggel tartozik, mely esetben köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni. Előfizető ezen nyilatkozata tartozás elismerésének minősül, amely polgári peres eljárás során felhasználható. Amennyiben a szerződés megszűnésekor a Szolgáltató tulajdonát képező berendezések visszaszolgáltatását az Előfizető 15 napon belül nem biztosítja, vagy ezek a berendezések részben vagy egészben nincsenek meg, a Szolgáltató Ft, azaz Egyszázezer forint kötbér megfizetésére tarthat igényt. A Szolgáltató tulajdonát képező eszközök leszerelését az Előfizetőnek kell kezdeményeznie a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, a honlapján található kapcsolatfelvétel oldalon vagy postai levélben. Az Előfizető a Szolgáltató tulajdonában lévő eszközökhöz nem nyúlhat hozzá, azokat nem szerelheti le és nem szerelheti át máshová. Ha az Előfizető az eszközökhöz hozzányúl, akkor azok álla- 9

12 potától függetlenül azonnal a fenti kötbér megfizetésére köteles. Ezen eszközök karbantartása kizárólag a Szolgáltató feladata. Ha az Előfizető rendellenes működést észlel, köteles azt azonnal az ügyfélszolgálat tudomására hozni Mentesülés a végberendezések által okozott kár alól A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és ezért kártérítésre sem kötelezhető a végponti berendezések hibájából eredő anyagi és személyi károkért. 5. Szüneteltetések, korlátozások A 4.2 pontban ismertetett hibás teljesítés esetén az Előfizető időarányos havidíj visszatérítésre jogosult, mely a következő havi számlában jóváírásra kerül. A Szolgáltató rendszerében keletkező váratlan meghibásodások elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általa megtehető lépést megtesz. A Szolgáltató nem felel az elháríthatatlan külső ok miatt bekövetkező szerződésszegésért (vis maior). Vis maior-nak minősülnek a felek által előre nem látott és nem befolyásolható olyan körülmények, amelyek megakadályozzák a Szolgáltatót a megfelelő teljesítésben, különösen: tűz, árvíz, belvíz, földrengés, járvány, hurrikán, tornádó, villámcsapás (beleértve a Szolgáltató tulajdonában lévő, de az Előfizetőhöz kihelyezetett eszközökben bekövetkezet tűz és elemi kárt is), háború, zendülés, polgári zavargás, invázió, fegyveres konfliktus, terrorista- vagy szabotázscselekmények, robbantás, sztrájkok, munkáskizárások, áramkimaradás Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke - Szüneteltetés: A szerződés első éve alatt az Előfizető által a szolgáltatás szüneteltetése nem kérhető, ezen időszak után a szolgáltatás szüneteltetése minden évben egyszer kérhető, és nem haladhatja meg egybefüggően a 3 hónapot. A szüneteltetés időtartama a hűségnyilatkozatban vállalt időbe nem számít bele. Az Előfizető a szüneteltetést írásban kérheti a Szolgáltatótól, annak hosszának megjelölésével. Szüneteltetés csak naptári hónap kezdettel és végződéssel kérhető. Szüneteltetés esetén a Szolgáltató nem számláz díjat. - Felfüggesztés: A szerződés első éve alatt az Előfizető által a szolgáltatás felfüggesztése nem kérhető, ezen időszak után a szolgáltatás felfüggesztése minden évben egyszer kérhető, és nem haladhatja meg egybefüggően a 6 hónapot. A felfüggesztés időtartama a hűségnyilatkozatban vállalt időbe nem számít bele. Az Előfizető a felfüggesztést írásban kérheti a Szolgáltatótól, annak hosszának megjelölésével. Felfüggesztés csak naptári hónap kezdettel és végződéssel kérhető. Felfüggesztés esetén a szolgáltatás havidíjának fele fizetendő havonta. A Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére, ha a szünetelés az Előfizető előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt kerül sor. A Szolgáltató jogosult ezen szünetelés időtartamára vonatkozó díjat kiszámlázni az Előfizetőnek. 10

13 5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei A 15 napnál hosszabb fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás átmeneti korlátozására, 30 napnál hosszabb nem fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. A szüneteltetés utáni visszakapcsolás díjköteles. Az Előfizetői számla kiegyenlítésének napja megegyezik a számlán szereplő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára vagy pénztárába való beérkezés napjával. Ha az Előfizető fizetési késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult fizetési felszólításokat küldeni az alábbiak szerint: A fizetési felszólítás formája lehet írásban; postán, sms-ben vagy -en, illetve szóban; telefonon vagy személyesen a Szolgáltató választása alapján, a mindenkori árlista szerinti külön felszámítandó díj ellenében. A felszólítás rendszeressége; a lejárattól számítva egészen a teljes tartozás kifizetéséig, de nem sűrűbben, mint 7 naptári nap. Amennyiben a szerződés időközben tartozás vagy bármi más miatt felmondásra kerül, a Szolgáltató akkor is jogosult a fenti eljárás folytatására, és az Előfizető köteles ennek díjának megtérítésére. A Szolgáltatás kizárólag törvényes célra hasznosítható. Bármilyen magyar, vagy nemzetközi szabályozásokat sértő (szerzői jogot, üzleti titkok alapját képező, sértő vagy obszcén) anyagnak a szolgáltatáson keresztül történő átvitele tilos. Amennyiben a Szolgáltató az általa felügyelt rendszeren nyilvánvalóan tiltott műveletet észlel (ide értve az adatfeltörést, a szerverekre való betörést, a hamis illetve kéretlen levelek küldését is), figyelmeztetés után jogosult a szolgáltatás hozzáférésének átmeneti szüneteltetésére, súlyosabb esetben a szerződés azonnali felmondására. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy teljes körűen felelős a fentieket sértő anyagokért és tettekért. A Szolgáltató jogosult az Előfizető által indított forgalom korlátozására, amennyiben az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz olyan végberendezést használt, amely nem rendelkezik megfelelőség-tanúsítvánnyal vagy olyan interfésszel rendelkező végberendezést használ, amely akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését vagy a szolgáltatást a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül harmadik fél részére átadja, biztosítja vagy értékesíti. A korlátozás vagy szüneteltetés ideje alatt az Előfizető a teljes havi előfizetési díjat köteles fizetni. A Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását 1 munkanapon belül megszüntetni, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6.1. A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete A Szolgáltató a hibabejelentéseket és reklamációkat postán, írásban, ajánlva vagy tértivevényesen, kizárólag az Előfizető aláírásával ellátva, teljes részletes leírással, időpontok megjelölésével fogadja csak el. Ha ezt az Előfizető már megtette, akkor a panaszkezelési folyamat felgyorsításának érdekében az alábbiak szerint is eljárhat. A Szolgáltató telefonos és online hibabejelentőt működtet az 1. pontban leírtak szerint. A Szolgáltató nem működtet személyes ügyfélszolgálatot sem a székhelyén sem más telephelyen. Telefonon történő időpont egyeztetés után lehetősége van az Előfizetőnek személyes találkozót kérnie. 11

14 A hibaelhárítás célértékei a 4.4 pontban találhatóak. A hibabejelentések nyilvántartásba vétele a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben, vagy az online ügyfélszolgálaton folyamatosan történik. A Szolgáltató a hibabejelentés vizsgálatát legkésőbb a következő munkanapon megkezdi, és annak befejezéséről haladéktalanul értesíti az Előfizetőt Ügyfélszolgálat működtetése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) A Szolgáltató technikai-, adminisztratív-, panasz- és hibabejelentő ügyfélszolgálatot működtet. A személyes ügyfélszolgálat igénybevételéhez előzetes telefonos időpont-egyeztetés szükséges. Az Előfizető a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panaszokat szóban a telefonos ügyfélszolgálaton vagy a Szolgáltató honlapján, online nyújthatja be, miután a 6.1 pontban lévő írásos bejelentését megtette. A Szolgáltató más kommunikációs csatornát nem tart fent (pl. sms, , stb). Az ügyfélszolgálaton igénybe vehető szolgáltatások: hibabejelentés, panaszok, reklamációk fogadása, szolgáltatással kapcsolatos egyéb bejelentések, tájékoztató a vezeték nélküli internet szolgáltatásról. A bejelentett panaszokat a Szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a bejelentésen feltüntetett módon, 3 munkanapon belül értesíti az Előfizetőt. Az Előfizető a fenti pontokban meghatározott bejelentésének elutasítása esetén jogosult a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság vizsgálatát kérni. Az előfizetői panasz elutasítása esetén követendő eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 38. (3) bekezdése tartalmazza. Ha az Előfizető a Szolgáltató hibájából bekövetkező szolgáltatás kiesés miatt igényt tart kötbérre, akkor az a fentiektől eltérően kizárólag a következőképpen teheti meg. A hibabejelentését postán írásban kell megtennie, eredeti aláírással és 2 tanúval ellátva. A hibabejelentésnek tartalmaznia kell a következőket: - a hiba észlelési ideje (dátum, óra, perc) - ki észlelte a hibát - pontosan milyen tevékenységet végzett az illető éppen akkor, amikor a hiba felmerült - az Előfizető hálózatának részletes tervrajza, amely tartalmazza az összes hálózati eszközének típusát és beállítási paramétereit - a hibafelmérést végző műszaki szakember neve, végzettsége és elérhetőségei - mit tett meg az Előfizető illetve az általa megbízott szakember a hiba bejelentéséig a hiba elhárításának érdekében - mellékletként csatolja az összes hitelesített mérési jegyzőkönyvet a bejelentett hiba minden részletével kapcsolatban - mellékelje a szolgáltatáshoz használt minden eszközének a hiba felmerülését megelőző legutolsó karbantartási jegyzőkönyvét (amennyiben ezt az Előfizető maga végzi, akkor szakirányú végzettségének igazolását), valamint az eszközökön használt szoftvereinek érvenyés licenc másolatát Amennyiben az Előfizető nem a fentiek szerint jár el, akkor a Szolgáltató a normál ügymenet szerinti munkavégzéssel kezeli a hibabejelentést, és minden megtesz a hiba elhárításának érdekében, de ebben az esetben a Szolgáltatót kötbér fizetés kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége az 1. pontban található. A telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartási időn belül bármikor igénybe vehető. Az ügyfélszolgálatnak nem feladata az oktatás, helyszíni installálás illetve hibaelhárítás, az Előfizető gépének alkalmassá tétele a szolgáltatás fogadásra. E szolgáltatásokat a Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási árainak megfelelően végzi. 12

15 Amennyiben az Előfizető szerződésszegést követ el, pl. lejárt határidejű számlatartozása van, akkor a Szolgáltató jogosult megtagadni a hiba kijavítását a szerződésszegés megszűnéséig. A szerződésszegés elhárításáig eltelt időszak a Szolgáltató részéről nem számít hibás teljesítésnek, így ezen időszak alatt is jogosult a teljes havidíj és egyéb költségek kiszámlázására. Ha az Előfizető a kiállított számlát a fizetési határidőig nem reklamálja meg, akkor azt elfogadottnak tekinti, és köteles annak kiegyenlítésére. Ha az Előfizető a befizetésének könyvelését (számla kiegyenlítését), illetve aktuális folyószámla-egyenlegét a befizetéstől számított 8 napon belül nem reklamálja meg, akkor azt ugyancsak elfogadottnak tekinti, és a későbbiekben azt nem kifogásolhatja. Az Előfizető a befizetéseit és aktuális folyószámla egyenlegét az ügyfélkapun bármikor nyomon követheti Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetőségük Amennyiben az Előfizetőnek az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos vagy szerződéssel kapcsolatos reklamációja van, úgy az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia a 6.1 pont szerint. A Szolgáltató a reklamációt kivizsgálja és természetétől függően írásban vagy telefonon válaszol. Felügyeleti szerv neve: Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság (www.nmhh.hu) Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdések rendezésére a szerződő felek elsődlegesen megegyezés útján kísérlik meg. Amennyiben bírósági eljárásra kerül sor, akkor a felek a Budapest II. és III. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Amennyiben az Előfizető olyan panasszal fordul bármilyen hatósághoz, amivel kapcsolatban a Szolgáltatónál még nem tett panaszt, vagy a Szolgáltatóhoz többször jelenti be ugyanazt a panaszt ugyanabból a problémából kifolyólag, akkor ezt a Szolgáltató különleges eljárásként kezeli, és ez az eljárás nem tartozik bele a Szolgáltató normál ügymenetébe, és a szolgáltatással kapcsolatos panaszbejelentés és eljárási módok közé. Ebben az esetben a Szolgáltatót külön eljárási díj illeti meg. A díjszámítás alapja a mellékeltben található szerviz félóradíj. Az ügymenet folyamatában lévő minden egyes esemény külön kezelendő, és azt a Szolgáltató jogosult az Előfizetőnek az adott részesemény lezártakor kiszámlázni. A vitás kérdések rendezésének eljárása nem befolyásolja a szolgáltatás nyújtásának normál ügymenetét, azaz ha az Előfizetőnek lejárt számlatartozása van, akkor a szolgáltató az ebben az esetben alkalmazandó ÁSZF pont szerint fog eljárni. 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér A szolgáltatás mindenkori aktuális díjait, kedvezményeket a Szolgáltató az interneten teszi közzé az 1. pontban található honlapján. A Szolgáltató egyszeri vagy havi részletfizetéses bekötési vagy eszközbérlési és időszaki internet szolgáltatási díjat számláz. A szolgáltatás magába foglal legalább egy darab POP3-as, IMAP-os és web elérhetőségű címet, melynek elérhetősége a weboldalon található. A 3 hónapig legalább egyszeri küldésre vagy -fogadásra nem használt postafiókok megszüntetésre kerülhetnek, melyet a Szolgáltató időszakonként felülvizsgál. 13

16 A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban kötelezettséget vállal arra, hogy áremelést csak a rajta kívülálló okok miatt hajt végre. Az alábbiak nem minősülnek a Szolgáltató részéről bekövetkező árváltozatásnak (vis major), ezért nem adnak okot még a hűségnyilatkozat közben sem a szerződés felmondására: - a szolgáltatáshoz szükséges beszerzési árak változása (havidíjak illetve egyszeri díjak, pl. eszközök ára) - a szolgáltatáshoz szükséges létesítmények fenntartási díjának változása - a szolgáltatáshoz nyújtásához és fenntartásához szükséges energiák díjának változása (elektromos energia, üzemanyag, stb.) - bármilyen olyan törvényi változás, amely befolyásolja a szolgáltatás eladási árát, illetve a Szolgáltató gazdálkodását (frekvenciahasználati díjak, adótörvények változása, stb.) - a szolgáltatás bármilyen paraméterének, illetve ennek díjának megváltozása (hazai és nemzetközi sávszélességek, rendelkezésre állások, IP címek, kitöltési tényezők, stb.) A Szolgáltató a havi számlazárásért a mellékletben található díjat számíthat fel, amit a havidíjjal együtt előre számláz. A Szolgáltató jogosult a számlazárási díjból egyszeri összegű és havi kedvezményt adni, előfizetőnként eltérő összegben, egyedi megállapodás szerint. Amennyiben a Szolgáltató árváltozás során kedvezményes árakat alkalmaz, úgy azok nem vonatkoznak a korábban megkötött, nem lejárt határozott idejű szerződésekre, azok a szerződés kötésekor rögzített áron kerülnek kiszámlázásra. A szerződés lejártakor az Előfizetőnek lehetősége van a kedvezményes áron történő szolgáltatás igénybevételére. Az egyszeri bekötési díj kiszámlázására a Szolgáltató a szerződés megkötése után azonnal jogosult. Ha a Szolgáltató a bekötési díjra részletfizetési kedvezményt ad, akkor az első részlet számlázására a szerződés megkötése után azonnal jogosult. A Szolgáltató az Előfizető tulajdonában lévő eszközök, berendezések telepítését és az antennatelepítéseket, áthelyezéseket külön díjazás ellenében végzi, melynek mindenkori aktuális árát internetes oldalán közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Előfizető nem megfelelő bankszámlaszámra teljesít, és ez a bankszámlaszám a Szolgáltató társvállalataihoz tartozik, akkor a Szolgáltató az Előfizető értesítése nélkül azonban az Előfizető kifejezett hozzájárulásával az Előfizetői számlái között technikai átvezetést végezzen, külön eljárási díj ellenében. A szolgáltatás folyamatos teljesítésű jogállása miatt a Szolgáltató a számlákat azok lejárati időrendi sorrendjében egyenlíti ki, a legkorábbi lejáratúval kezdve. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a befizetés megjegyzés mezőjét figyelmen kívül hagyja, így lemond arról a jogáról, hogy megjelölje azt, hogy melyik számlát kívánja kiegyenlíteni. A számlák kiegyenlítéséről a Szolgáltató az ügyfélkapuján keresztül tájékoztatja az Előfizetőt. Ha az Előfizető valamelyik számla tartalmával vagy annak kiegyenlítésével nem ért egyet, akkor azt jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint kell megreklamálnia. Amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltató több társvállalatánál is vannak nyitott számlái, azok sorba állítását a Szolgáltató szintén teljesítési határidő szerinti rendezéssel, összevontan kezeli, melyhez az Előfizető kifejezetten hozzájárul. Mivel a Szolgáltató a társvállalatai követeléseit összevontan kezeli, ezért bármely vállalatnál lévő lejárt követelés miatt a Szolgáltató bármely szolgáltatását korlátozhatja. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnésével a folyamatban lévő, de még ki nem számlázott követelésekért jelen ÁSZF-ben szabályozott módon köteles a továbbiakban is helytállni, pl. leszerelési díj, fizetési felszólítások díjai, jogi és behajtási díjak, stb. 14

17 7.1. A számlázás módja A Szolgáltató az előfizetői szerződésben szereplő időszakonként előre számlázza le az Előfizetőnek a díjat. A fizetés csekken vagy átutalással történhet. Átutalásos fizetésnél az Előfizetőt kedvezmény illeti meg. Az ezektől eltérő fizetési módok alkalmazásakor pl. belföldi pénzesutalvány (rózsaszín csekk), bankpénztári befizetés, bankkártyás fizetés, stb. a Szolgáltató jogosult eljárási díjat felszámolni, a mindenkori árlistája szerint. Késedelmes fizetés estén a kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével. A Szolgáltató minden megkezdett hónapot teljes egészében kiszámláz. Ha az Előfizető átutalással fizet és a megjegyzés rovatban feltűnteti a telefon vagy tévé szavakat, akkor ezt a befizetést a Szolgáltató csak a telefonszolgáltatásának befizetésére könyveli be, nem pedig az internet szolgáltatás befizetésének. A Szolgáltató telefon szolgáltatásának részleteit és a befizetések könyvelését ezen ÁSZF nem tartalmazza, az elérhető a Szolgáltató honlapján egy másik dokumentumban. A Szolgáltató a számlát az aktuális időszak előtti hónap 15-ét napját követő első munkanap adja postára, a fizetési határidő az aktuális hónap első napja. Amennyiben a számla nem érkezik meg az aktuális hónap első napjáig, akkor azt az Előfizetőnek a Szolgáltató felé jeleznie kell. Mivel a számlákat a Szolgáltató rendszeresen küldi ki, ezért annak meg nem érkezése miatti késedelmes fizetést a Szolgáltató nem tudja elfogadni. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a posta a csekkes feladást szerződés szerint a befizetéstől számított 3. munkanapra írja jóvá a Szolgáltató számláján, de ezért a határidőért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni. Amennyiben a számla ellenértéke nem érkezik meg időben, a Szolgáltató értesíti az Előfizetőt. Ha az Előfizető ilyen értesítést kap, és a számlát már befizette, akkor a befizetést igazoló bizonylat másolatát el kell küldenie a Szolgáltató honlapján található online ügyfélszolgálatának. E bizonylat másolatának beérkezése csak tájékoztató jellegű, a számlát akkor veszi a szolgáltató kiegyenlítettnek, amikor az a bankszámlájára beérkezett. Amennyiben az Előfizető olyan csomagot választ, melyhez elektronikus fizetési mód tartozik, akkor az Előfizető kötelessége gondoskodni arról, hogy az ehhez szükséges informatika háttér a rendelkezésre álljon, azaz internet hozzáférés, postafiók, számítógép, operációs rendszer és böngészőprogram, mely alkalmas web oldalak megtekintésére, valamint az elektronikus számla megjelenítéséhez és tárolásához szükséges program. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult kiszámlázni a ki nem fizetett díjak behajtásához igénybevett jogi közreműködés költségét, melyet a honlapon tételesen közzétesz. Hagyományos, papír alapú számla Amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik, akkor minden számláját a szolgáltató a postacímére papír alapon postázza. A számlákat a Szolgáltató elektronikusan készíti, és elektronikusan tartja nyilván, valamint az előfizető részére az elektronikus számlákhoz történő hozzáférést a szolgáltató honlapján található ügyfélkapun keresztül a szerződés végéig biztosítja. A Szolgáltató a számla első példányának postázását térítésmentesen biztosítja. Amennyiben az Előfizető ezt jelzi, térítés ellenében számlamásolat készítésére van lehetőség. A Szolgáltató a számlákat és a számla másolatokat normál postai küldeményként adja fel. Elektronikus számla Amennyiben az Előfizető azt jelzi, akkor a szolgáltató nem nyomtatja ki és postázza el a számlákat. A Szolgáltató a számlákat minden esetben elektronikusan készíti el és tárolja, valamint azokhoz hozzáférést biztosít az Előfizető részére a szolgáltató honlapján található ügyfélkapuban a szerződés végéig. 15

18 Az elektronikusan készített számlákról is kérhető papír alapú másolat, térítés ellenében. Ha az Előfizető elektronikus számlát kér, a mindenkori árlista szerinti kedvezmény illeti meg. Az elektronikus számla kedvezményt a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül visszavonhatja, mely nem számít a szolgáltatást jelentősen befolyásoló körülménynek. Előre fizetési kedvezmény Amennyiben az Előfizetőnek a kiszámlázott hónapot megelőző hónap 25-ig nincs számlatartozása beleértve a következő havi díjat is, akkor az Előfizetőt előre fizetési kedvezmény illeti meg. A kedvezmény mértékét a mindenkori árlista tartalmazza, mely automatikusan jóváírásra kerül a következő számlában. A kedvezmény csak ahhoz a csomaghoz érhető el, amelyikhez azt a Szolgáltató kifejezetten meghirdette. Az előre fizetési kedvezményt a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül visszavonhatja, mely nem számít a szolgáltatást jelentősen befolyásoló körülménynek. Elektronikus kapcsolattartás Amennyiben az Előfizető egy teljes naptári éven keresztül nem használja a telefonos ügyfélszolgálatot csak abban az esetben, amikor hibát jelent be, és az a hiba ténylegesen a Szolgáltató eszközeiben keletkezett, akkor az Előfizetőt a mindenkori árlista szerinti elektronikus kapcsolattartási kedvezmény illeti meg. Az elektronikus kapcsolattartási kedvezményt a Szolgáltató naptári évenként, utólag, egyösszegben írja jóvá. Az elektronikus kapcsolattartási kedvezményt a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül visszavonhatja, mely nem számít a szolgáltatást jelentősen befolyásoló körülménynek. Dupla forgalmi keret Az Előfizető az internet szolgáltatása mellé megnövelt forgalmi keretet is igényelhet kiegészítésként. A megnövelt forgalmi keret megrendelése és lemondására az Előfizetőnek bármikor lehetősége van. A megrendelést és lemondást kizárólag papír alapon, eredeti aláírással lehet megtenni, a szerződésen, vagy az erre rendszeresített, és a honlapról letölthető nyomtatványon. A megnövelt forgalmi keret használata havidíj köteles, melynek árát a mindenkori árlista tartalmazza. Amennyiben az ár feltűntetésénél százalékos érték van megadva, akkor annak értelmezése: a kedvezményeket nem tartalmazó alaphavidíj adott százaléka. Dupla feltöltési sávszélesség Az Előfizetőnek az internet szolgáltatása mellé lehetősége van megnövelt feltöltési sávszélesség igénybevételére. A megnövelt sávszélességet megrendelésére és lemondására az Előfizetőnek bármikor lehetősége van. A megrendelést és lemondást kizárólag papír alapon, eredeti aláírással lehet megtenni, a szerződésen, vagy az erre rendszeresített, és a honlapról letölthető nyomtatványon. A megnövelt forgalmi keret használata havidíj köteles, melynek árát a mindenkori árlista tartalmazza. Amennyiben az ár feltűntetésénél százalékos érték van megadva, akkor annak értelmezése: a kedvezményeket nem tartalmazó alaphavidíj adott százaléka. Saját domain, és tárhely A Szolgáltató az internet hozzáférés szolgáltatása mellé címeket és az ezekhez kapcsolódó tárhelyet biztosít az Előfizetőnek. 16

19 Amennyiben az Előfizetőnek saját.hu domain névre van szüksége, akkor a Szolgáltató ezt kiegészítő díj megfizetése ellenében az Előfizető rendelkezésére bocsátja, melyet csak saját honlap és címek tárolására használhat. A Szolgáltató domain, és tárhely szolgáltatásának szerződési feltételeit a jelen ÁSZF nem szabályozza. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az internet előfizetői szerződés felmondásával a Szolgáltató ezen szolgáltatását a felmondás napjától számítva listaáron számlázza. 8. A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai A Szolgáltató csak saját rendszeréhez biztosít hozzáférést. 9. Szerződések időtartama A szerződés felmondása írásban történik a 2. pontban írtak szerint. A Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető nem megfelelő vagy a Szolgáltató által nem engedélyezett végberendezéssel próbál csatlakozni a hálózathoz, akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, a vezeték nélküli internet szolgáltatást harmadik fél részére értékesíti, vagy díjmentesen továbbadja a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, felszólításra sem tesz intézkedéseket a jogsértések elhárítása érdekében. Amennyiben az Előfizető számlatartozása eléri a 45 napot, ez esetben a Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja. Az Előfizető a Szolgáltató súlyos szerződésszegése vagy hibás teljesítése (ld pont) esetén jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az Előfizető postai írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül a szerződésszegést nem orvosolja. A szerződés lejárat előtti megszűnése esetén az Előfizető köteles a lejáratáig hátralévő időszakra fennmaradó előfizetési díj összegét valamint a leszerelési díjat, mint kötbért, a szerződés megszűnésékor egy összegben a Szolgáltató részére megfizetni. A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokát, a felmondási időt és annak lejáratát. A szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól (pl. leszerelési díj, fizetési felszólítások díjai, jogi és behajtási díjak, stb.) Amennyiben az Előfizető számlatartozása eléri a 45 napot, az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az egyedi előfizetői szerződésben megadott bankszámláját a Szolgáltató inkasszóval terhelje meg. A vezeték nélküli internet szolgáltatás harmadik fél részére történő továbbértékesítése vagy átadása esetén a Szolgáltatót kártérítés illeti meg. A kártérítés mértéke az Előfizető havi díjának hatszorosa. 10. Adatkezelés, adatbiztonság A Szolgáltató természetes személy Előfizető címét személyes adatként kezeli. A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető adatait titkosan kezeli, nemfizetés esetén azonban esetleges behajtási eljárás érdekében harmadik személy számára átadhatja azt. A Szolgáltató alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az Előfizető azonosítása a Szolgáltató által biztosított DHCP vagy PPPoE protokoll alapján történik. A Szolgáltató fenntartja ezen információk mindenkori ellenőrzésére és módosítására való jogot. 17

20 Az Előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, Az elektronikus hírközlésről szóló évi C törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezések, Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó 16/2003 (XII. 27.) IHM rendelet részletes szabályai, Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003 (XII. 13.) Korm. rendelet. A Szolgáltató a személyes adatokat elsősorban az alábbiakban bemutatott tevékenységek kapcsán kezeli: előfizetői szerződések megkötése, tárolása, őrzése, ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése, szerződésmódosítás, reklamációkezelés, hibabejelentés, követelés behajtás A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a évi Eht. törvény 158. (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosult az Előfizető nevét, az azonosításához szükséges, az Eht szerinti adatokat, valamint az adatátadásnak indokáról szóló tájékoztatást más távközlési szolgáltatónak átadni, illetőleg azzal az adattartalommal közös adatállományt létrehozni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előfizetői címtárat hozzon létre és működtessen szolgáltatása minőségének emelése érdekében. A címtárban valamennyi Előfizető alapadatai az Egyedi Előzetői Szerződésen feltüntetettek szerint szerepelnek és a címtárban a keresés ez alapján történhet. A címtárban való megjelenés nem kötelező, az Előfizető kérésére díjmentesen kimaradhat belőle. A szolgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztonságát szolgálja, ha a belépési jelszót az Előfizetők időről időre megváltoztatják. Amennyiben olyan helyzet áll elő, hogy a jelszó idegen harmadik személyek tudomására juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell változtatni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az -ek illetéktelen harmadik személyek számára hozzáférhetővé válnak. A jelszó megváltoztatására díjmentesen a Szolgáltató honlapján az ügyfélkapuban nyílik lehetőség. A jelszó illetéktelen harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételét hálózati vírus is eredményezheti. Léteznek ugyanis olyan vírusok, amelyek nem törölnek adatokat, ellenben ismeretlen címzettek részére továbbítják az előfizetői jelszavakat. A vírusok -hez csatolt programfájlban is eljuthatnak az Előfizetőkhöz. Ennek elkerülése érdekében javasolt, hogy minden olyan programfájl amely például -ben ismeretlen címről érkezik az Előfizetőhöz, törlésre kerüljön, a dokumentum megnyitása nélkül. A Szolgáltató a vírusok kiszűrése érdekében tűzfal és vírusirtó program telepítését javasolja az Előfizetők számára. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségének rajta kívül álló okból való megváltozásáért (lehetnek olyan vírusok illetve egyéb programok amelyek, azt megváltoztatják) valamint az Előfizető által látogatott oldalakon található egyes programok által okozott károkért. 18

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő Az EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 23. napjával hatályba lépő INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT (Stand Alone) OTT (Over-The-Top)

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezeték nélküli (Wi-Fi) internet elérési szolgáltatáshoz Enying

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben