ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma: Hatályos:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség Szolgáltatás besorolása, SZJ száma, jellege Az általános szerződési feltételek elérhetősége és mellékletek 1 2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak A szerződés módosításának feltételei, a szerződés egyoldalú módosításának esetei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére, különös tekintettel az előfizető tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai 3 3. Az előfizető szolgáltatás tartama Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 4 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) A szolgáltatási minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei Alapvető követelmények Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog Saját eszközök karbantartása Hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele Tápellátás biztosítása Ellenőrzés, karbantartás Mentesülés a felelősség alól Végberendezés okozta kárért való felelősség Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása Mentesülés a végberendezések által okozott kár alól Szüneteltetések, korlátozások Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Ügyfélszolgálat működtetése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetőségük Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér A számlázás módja A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai Szerződések időtartama Adatkezelés, adatbiztonság Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozati megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje A kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó tájékoztatás Az Elnök által rendeletben meghatározott további fejezetek 19 ÁSZF 1. sz. Melléklet 20 ÁSZF 2. sz. Melléklet 21

3 1. Általános adatok, elérhetőség A jelen Általános Szerződési Feltételek az alábbi társaságra vonatkoznak: Cégnév: Extranet Internet Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1163 Budapest, Kőszál u. 14. Ügyfélszolgálat: Munkanapokon óráig Ügyfélszolgálati iroda: A szolgáltató nem tart fenn Telefon: (21) (20) (30) (70) Internet: Online kapcsolattartás: Honlapon található kapcsolatfelvétel menüpont kapcsolat: A szolgáltató nem tart fenn továbbiakban, mint Szolgáltató. Készült a 16/2003 (XII. 27.) IHM rendelet alapján. Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) érvényességi hatálya: a Szolgáltató távközlési szolgáltatása (a továbbiakban a szolgáltatás), illetve az ezen szolgáltatásokat használatba vevő ügyfelek (továbbiakban, mint Előfizető) Szolgáltatás besorolása, SZJ száma, jellege A 451/2008/EK rendelet alapján a szolgáltatás megnevezése: Vezeték nélküli távközlés TESZOR száma: Az általános szerződési feltételek elérhetősége és mellékletek Az ÁSZF megtalálható a Szolgáltató honlapján és a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság honlapján. Az ÁSZF részét képezi az 1 és 2. számú melléklet. 2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei Az Előfizetőnek, aki az internet szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerződést kell kötnie. Az internet szolgáltatás igénybevételére szóló szerződés Egyedi Előfizetői Szerződésből, Bekötési Díj Részletfizetési Megállapodásból és Általános Szerződési Feltételekből áll. A Szolgáltató egyedi megítélés alapján készfizető kezességvállalási nyilatkozatot is kérhet. Ha az Előfizető nem tud készfizető kezest rendelkezésre bocsájtani, akkor a Szolgáltató a szerződéskötést megtagadhatja. Az Egyedi Előfizetői Szerződés két példányban készül, az egyik példány a Szolgáltatóé, a másik az Előfizetőé. Előfizetői szerződés akkor jön létre, amikor az előfizetői szerződést mindkét fél aláírta. Amennyiben a szolgáltatás kiépítése társszolgáltató vagy alvállalkozó igénybevételét igényli, úgy a szolgáltatás indítása a társszolgáltató teljesítményétől függően változhat. A társszolgáltató esetleges késedelméért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a végpont kiépítése aránytalan műszaki nehézséget vagy költséget jelentene a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató megtagadhatja az előfizető csatlakoztatását. Ilyenkor a szerződést lehetetlenülés folytán megszűntnek kell tekinteni, melyért egyik fél sem felelős. Amennyiben az Előfizető az internet szolgáltatást domain név regisztrációjával rendeli, úgy a szolgáltatás teljes értékűen csak a domain név bejegyzést követően teljesíthető a Szolgáltató részéről. A domain regisztrációs folyamat az Előfizető és a Szolgáltató közötti a jelen ÁSZF-ben szabályozottól eltérő jogviszony. 1

4 A Szolgáltató a Magyarországon nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel történő előfizetői szerződés megkötésére nem köteles. A Szolgáltató 18 év életkort be nem töltött természetes személlyel nem köt előfizetői szerződést. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást vagy a szolgáltatási területét részben vagy egészben harmadik fél részére eladja, bérbe adja, vagy átengedi, akkor az Előfizető köteles változatlan feltételek mellett az új Szolgáltatóval szerződést kötni. Az Előfizető a szerződés megkötésekor aláírásával vállalja, hogy a szolgáltatás telepítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel és hozzájárulással rendelkezik. A vezeték nélküli internet-hozzáférés szolgáltatás tárgyi feltételei: Szabványos UTP (Ethernet) csatlakozóval ellátott berendezés, amely szabványos TCP/IP kommunikációra képes valamint DHCP és PPPoE kliensként működik. Az Előfizető által rendelkezésre bocsátott eszközök használhatóságára a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vezeték nélküli internet-hozzáférés szolgáltatás földrajzi feltételei: Optikai rálátás a szolgáltató bázisállomásaira, A szolgáltatás helye a Szolgáltató bázisállomásának helye, vagy az Előfizető telephelye. A szolgáltatás hatóköre: Magyarország 2.1. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak A szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Előfizető a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa, melyek természetes személy Előfizető esetén a neve, lakóhelye, tartózkodási helye, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma, bankszámla száma, külföldi illetőségű esetén, a fentieken túlmenően az útlevél száma. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő előbb felsorolt adatai is szükségesek. nem természetes személy Előfizető esetén a neve, adószáma, bankszámlaszáma, eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma, külföldi illetőségű esetén, a fentieken túlmenően az útlevél száma. Az előfizetői szerződés az Egyedi Előfizetői Szerződésen szereplő időszakra jön létre. A szerződéses kötelezettségek a szerződés aláírásának napjától kezdődnek. A szerződés az Előfizető ráutaló magatartásával (pl. számlafizetéssel vagy a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével), szóbeli vagy írásbeli értesítés alapján az Előfizető felmondásáig folytatódik. Az előfizetői szerződés az Általános Szerződési Feltételekből (ÁSZF) és Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Bármelyik fél jogosult a szerződést indoklással együtt, írásban tett nyilatkozattal a hűségnyilatkozat lejárta után felmondani. A felmondási határidő az Előfizető részéről 8 nap, a Szolgáltató részéről 60 nap, mely a felmondólevél kézhezvétele napjától kezdődik. Amennyiben a szerződés nem a felek által kívánt tartalommal jött létre, kötelesek ezt azonnal egymásnak jelezni. A szolgáltatás bekötése vagy a csomagváltás utáni átvételi elismervény aláírásával az Előfizető igazolja, hogy a szerződés a rajta szereplő adattokkal jött létre és kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy ezt a későbbiekben kifogásolja. 2

5 Az Előfizető részéről kezdeményezett szerződés felmondás esetén az Előfizető kötelessége az eszközök leszerelésére időpontot egyeztetni a Szolgáltatatóval. Az időpont egyeztetést az Előfizetőnek a Szolgáltató telefonos vagy online ügyfélszolgálatán kell kezdeményeznie. Amennyiben akár az időpont egyeztetés, akár az eszközök leszerelése 8 napon belül nem történik meg, akkor az előfizetői szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az eszközöket a Szolgáltató az Előfizetőtől leszerelte. Ha az eszközök leszerelése az Előfizető miatt a szerződés felmondástó számított 15 napon belül nem valósul meg, úgy a Szolgáltató jogosult a pontban szereplő kötbérre. Amennyiben az Előfizető szerződésszegést követ el, pl. lejárt határidejű számlatartozása van, akkor a Szolgáltató megtagadhatja a helyszíni szerelési munkát, ez azonban nem mentesíti az Előfizetőt a már meglévő és a közben kiállított számlái megfizetésétől. Ezen időszak a Szolgáltató részéről teljesített időszaknak számít. Az Előfizetőnek lehetősége van a szerződésben rögzített sávszélességű csomagot módosítani. Ez a módosítás csak a szerződésben lévő csomagnál nagyobb lehet. A módosított csomagot lefelé módosítani a későbbiekben nem lehet. Amennyiben az Előfizető hűségszerződése hamarabb lejár, mint a csomag módosításának napja plusz egy év, akkor a hűségnyilatkozat automatikusan meghosszabbodik a módosítás napjától számított egy évre. Az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a hűségnyilatkozaton belül csomagot váltson, amennyiben a szolgáltató kedvezőbb csomaggal jelenik meg a piacon, azonban ez a csomag nem lehet kisebb, mint az Előfizető már meglévő csomagja. Amennyiben az új csomag hűségnyilatkozata rövidebb ideig tart, mint az eredeti csomag hűségnyilatkozata, akkor az új csomag hűségnyilatkozata automatikusan az eredeti csomag hűségnyilatkozatára változik. Az Előfizető nem jogosult arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást harmadik személy részére hozzáférhetővé tegye, átadja vagy továbbadja, térítés nélkül vagy térítés ellenében sem. Az Előfizető és a Szolgáltató a szolgáltatással, számlázással és számlatartozással kapcsolatos elévülési időt kölcsönös egyetértésben 5 évben állapítják meg. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató taggyűlése a Szolgáltató ügyvezetőjének a személyes felelőssége korlátozására felmentvényt adhat A szerződés módosításának feltételei, a szerződés egyoldalú módosításának esetei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére, különös tekintettel az előfizető tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai A Szolgáltató az ÁSZF és az egyedi előfizetési szerződés módosításának jogát fenntartja, melyet annak hatálybalépését megelőzően 30 napos határidővel a honlapján meghirdetni köteles. A szolgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított előző évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulhatnak, valamint a szolgáltatás díját a Szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják, melyek a következők lehetnek: üzemeltetési, működési költségek emelkedése, hálózat műszaki korszerűsítése hatályos törvények változása, vagy új törvények létrejötte Amennyiben a szolgáltatáshoz szükséges berendezések helye nem változik, azonban az Előfizető megváltozik (nevének, családi állapotának, ingatlan bérlőjének, vagy egyéb esemény miatt bekövetkezett változás), akkor ezt a szolgáltató adminisztratív átírásnak hívja. A Szolgáltató az adminisztratív átírást az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy egy új előfizetői szerződés keretében rögzíti, melyen egyértelműen jelzik ennek tényét. Adminisztratív átíráskor a 3

6 számlafizető megváltozik, azonban a szerződés többi feltétele változatlan marad, többek között a eredetileg választott csomag és a hűségidő is. Amennyiben az új számlafizető változtatni szeretne bármilyen más szerződési feltételben, akkor a régi szerződést fel kell mondani, és új szerződést kell kötni. Ez esetben a régi szerződés felmondása nem mentesíti a régi előfizetőt a szerződési kötelezettségeitől, pl. hűségnyilatkozat, illetve annak megváltása. A szerződés adminisztratív átírása díjköteles, határideje 3 munkanap. A Szolgáltató díjmódosítás esetén a hatályba lépést megelőzően köteles az Előfizetőt a honlapján tájékoztatni. A szolgáltatás műszaki áthelyezésének költségét valamint határidejét ami nem haladhatja meg a módosítás hatályba lépésétől számított 30 napot a Szolgáltató egyedileg határozza meg, amihez előzetes helyszíni vizsgálat szükséges. Amennyiben ezt az Előfizető a Szolgáltatótól igényli, vagy az új rendszer eszközbővítést igényel, ennek költségei az Előfizetőt terhelik. Egyéb kérdésekben az Előfizető nem módosíthat a szerződés feltételein. Az Előfizető köteles az adataiban, kapcsolattartási elérhetőségeiben, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az említett előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől. 3. Az előfizető szolgáltatás tartama Az Előfizető által bármikor igénybe vehető a jelen Általános szerződési feltételek 1.1 pontjában meghatározott szolgáltatások Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása Ide tartozik az adatátvitelt biztosító szolgáltatás azonos vagy eltérő protokollt alkalmazó állomások (végberendezések) között. E szolgáltatási körön belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Szolgáltató előfizetői részére: vezetéknélküli internet-hozzáférés szolgáltatás 2,4 GHz frekvenciatartományban, vezetéknélküli internet-hozzáférés szolgáltatás 5,8 GHz frekvenciatartományban Az Előfizetők az előfizetői oldalon elhelyezett végberendezésekkel a Szolgáltató adathálózatához csatlakoznak. A hazai Internet szolgáltatók hálózatával a Szolgáltató adathálózatából kiindulva a Budapesti Internet Kicserélő ponton (BIX) keresztül létesíthetnek kapcsolatot, ahol nemzetközi adatkapcsolatra is lehetőség van. A szolgáltatás hozzáférési pont a Szolgáltató adathálózati központja, vagy az Előfizető telephelye. A csatorna kapacitás dedikált vagy átlagos lehet. A Szolgáltató a szolgáltatás kiépítéséhez és igénybe vételéhez saját eszközöket és végberendezéseket használ, melyek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. 4

7 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) A szolgáltatást a Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megkezdi. A szolgáltatás átadási pontja az előfizetői oldalon lévő végponti berendezés UTP (ethernet) kimenete. Irodai wi-fi opció igénybevétele esetén a szolgáltatás átadási pontja a Szolgáltató végberendezésében elhelyezett vezeték nélküli hálózati kártya antenna kimenete. A vezeték nélküli szolgáltatás igénybe vehető minden olyan előfizetői végpontról, ahonnan fizikai rálátás létesíthető a Szolgáltató adathálózati központjához. Az előfizetői végponttól a Szolgáltató adathálózatának elérését lehetővé tevő hálózati szakaszt a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató vagy társszolgáltatója saját készülék segítségével mutatják be a szolgáltatás üzemkészségét az előfizetői oldalon. Az előfizetői szolgáltatás a Szolgáltató által biztosított szolgáltatás-hozzáférési ponton az Előfizető által csatlakoztatott végberendezésen keresztül a nap 24 órájában, az év minden napján igénybe vehető A szolgáltatási minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere A Szolgáltató garantálja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások működőképesek, és vállalja, hogy a szolgáltatást megfelelő minőségben nyújtja. A szolgáltatás hibás teljesítésének esetei: ha a Szolgáltató az Előfizető tudta nélkül elviszi a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket, ha a nem tervezett leállás meghaladja az 5 napot egybefüggően, vagy összesen az éves rendelkezésre állást évente, a Szolgáltató rendszerén belüli fejlesztési idő (tervezett leállás) meghaladja a 2 napot egybefüggően vagy összesen 5 napot évente, a szolgáltatás sebessége tartósan (4 órán keresztül) a maximális sávszélesség 25%-a alá esik (garantált sávszélesség). Nem minősül hibás teljesítésnek: az Előfizető saját eszközeinek meghibásodása, a karbantartás ideje alatti szolgáltatás kimaradás. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget az Előfizető azon veszteségeiért vagy bármiféle káráért, melyek a szolgáltatások kimaradásával állnak összefüggésben. A Szolgáltató vezeték nélküli internet szolgáltatásának specifikus minőségi paraméterei. 5

8 Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények: Minőségi mutatók megnevezése a 12. (1) bekezdés a) pontja szerint az Eszr. 5. (5) bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének az előfizetői szerződés létrejöttétől számított, a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában vállalt határideje napokban (egy napnál rövidebb határidő esetén órában); a 12. (1) bekezdés b) pontja szerint az az Eszr. 2. c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárításnak a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje órában kifejezve, összhangban az Eszr. 9. (3) bekezdésében foglaltakkal; 12. (1) bekezdés c) pontja szerint a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve, összhangban az Eht ával; a 12. (1) bekezdés d) pontja szerint a szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása, százalékban kifejezve; a 12. (1) bekezdés e) pontja szerint a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén Vállalt célértékek 15 nap 72 óra 30 nap 95% 75% Egyedi szolgáltatásminőségi követelmények: Minőségi mutatók megnevezése Garantált le/feltöltési sebesség a 20/5 Mbit/s sávszélességű Szuper díjcsomaghoz, mely a szolgáltatás idejének 80%-ában elérhető Vállalt célértékek le/feltöltés [Mbit/s] 5 / 1,25 Vezeték nélküli internet hozzáférés szolgáltatás esetén a Szolgáltató az Előfizető csomagjához tartozó le- és feltöltési maximális sávszélességet csak a http protokollon átmenő csomagok esetén biztosítja. Továbbá, a feltöltési sebesség a letöltési sebesség negyede. A Szolgáltató törekszik a maximális biztonságvédelemre mind saját eszközeinek, mind az előfizetői oldalon található berendezések és adatainak védelme érdekében, ezért a szolgáltatás nyújtásakor meghatározott portok korlátozásra kerülhetnek. A Szolgáltató az Előfizető által letöltött adatmennyiséget folyamatosan méri, valamint naponta és havonta összegzi. Forgalomkorlátos csomag esetén a Szolgáltató az utolsó 30 napon mért forgalmat veszi figyelembe. Az Előfizető a forgalmi adatairól a Szolgáltató honlapján lévő ügyfélkapun keresztül tájékoztatást kaphat. A Szolgáltató az extrém internet használatot szabályozza. Extrém internethasználatnak minősül az, amikor az Előfizető havi adatforgalma meghaladja a szolgáltatási csomaghoz tartozó kitöltési tényezőt, amely az egy hónap alatt maximálisan letölthető adatmennyiség 1/8-ad része. 6

9 Amennyiben az Előfizetőnél az extrém internet használatának ténye áll fenn, a Szolgáltató jogosult az Előfizető csomagjának maximális letöltési sebességét negyedére csökkenteni, amely tényekről köteles az Előfizetőt értesíteni. Amennyiben az Előfizetőnél az első értesítést követő 1 hét után az extrém internet használat továbbra is fennáll, a Szolgáltató ismét értesíti a felhasználót. Ha a Felhasználó a második értesítés után 1 héttel sem szünteti meg az extrém internet használatot, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali hatályú felmondására, és a szerződésből hátralévő rész egy összegben történő kiszámlázására Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei A 4.2 pontban ismertetett előfeltételek teljesülése után az Előfizető a Szolgáltató tulajdonában lévő eszközökkel veheti igénybe a szolgáltatást, melyek a következők: antenna, rádiófrekvenciás kábel, router, UTP kábel, Ethernet csatlakozóval rendelkező végberendezés Az Előfizető számítógépében keletkezett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató által biztosított egyéb eszközök a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Szolgáltató csak az első hálózatra csatlakoztatott számítógép összekötéséhez biztosítja az UTP kábelt legfeljebb 20 m hosszúságig. Ezen felül csatlakoztatott gépekhez felhasznált kábeleket, kábelezést valamint eszközöket (pl. switch) a Szolgáltató a mindenkori árlistájában szereplő díjazás szerint számlázza. Az Előfizető hozzájárul és biztosítja a tetőszerkezetére, antennarúdra vagy szerkezetre való végberendezések szerelését. Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató olyan berendezéseket is elhelyezzen, melyek a tartalék vagy továbbszolgáltatás célját szolgálják. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges antenna és egyéb tartószerkezetek kiépítése és ennek építési és anyagköltsége az Előfizetőt terhelik. A Szolgáltató ezeket a berendezéseket térítés ellenében beszerzi, és felszereli Alapvető követelmények Minden előfizetői végberendezést (készüléket) úgy kell kialakítani, hogy teljesítse a felhasználó és bármely más személy életének, egészségének és biztonságának védelmi követelményeit, beleértve a külön jogszabályba foglalt biztonsági követelményeket, de feszültségkorlátozás alkalmazása nélkül, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, külön jogszabályba foglalt védelmi követelményeket. A készüléket az előző bekezdésekben előírtakon felül úgy kell kialakítani, hogy rendeltetésétől függően feleljen meg következő előírások közül egy vagy több követelménynek. A készüléknek alkalmasnak kell lennie: távközlő hálózatokon keresztül más készülékekkel történő együttműködésre és megfelelő típusú interfészekhez való csatlakoztatásra, ne okozzon káros hatásokat a távközlő hálózatban vagy annak működésében, a felhasználó és az Előfizető személyes adatainak és a magánélethez fűződő jogainak védelmére, a visszaélések megakadályozására, a készenléti, illetőleg a segélyszolgálatokhoz való hozzáférésre, a látásukban, hallásukban és mozgásukban korlátozott személyek általi használatra. 7

10 Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog A készülék üzembe helyezhető, ha teljesíti a 4.1. pontban meghatározott alapvető követelményeket és el van látva a CE vagy H megfelelőségi jelöléssel Saját eszközök karbantartása Az Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy az általa biztosított végberendezések az előfizetői szerződés teljes időtartama alatt mindvégig kifogástalan állapotban legyenek és az előfizetői szerződés feltételeinek megfeleljenek. Az Előfizető elfogadja, hogy az általa biztosított berendezések üzemeltetéséért és karbantartásáért kizárólag az Előfizető felelős, függetlenül ezen berendezések tulajdonjogától illetve fizikai elhelyezkedésétől. Az Előfizető kifejezetten elfogadja azt, hogy a szolgáltatás üzembe helyezése és vizsgálata során a Szolgáltató saját berendezésein keresztül mutatja be a szolgáltatás működését Hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele Az Előfizető köteles a Szolgáltató vagy a Szolgáltató nevében eljáró alkalmazott, alvállalkozó részére az Előfizető tulajdonában vagy használatában álló területre, helyiségekbe történő belépést a végberendezések és a hálózati berendezések javítása vagy karbantartása céljából lehetővé tenni. Amennyiben a fenti rendelkezés teljesítéséhez harmadik személy hozzájárulása szükséges, az Előfizető köteles a Szolgáltatót erről megfelelő időben értesíteni és a hozzájárulás beszerzése érdekében minden ésszerű erőfeszítést megtenni Tápellátás biztosítása Az Előfizető előzetesen egyezteti a Szolgáltatóval a végberendezések és a hálózati berendezések elhelyezésének helyszínét és biztosítja a szükséges tápellátást, ami a végberendezések és a hálózati berendezések működtetéséhez szükséges Ellenőrzés, karbantartás A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnak az Előfizető által való igénybevételét az igénybevétel helyszínén ellenőrizni. Amennyiben a használat ellenőrzése, hibaelhárítás, javítás vagy karbantartás érdekében ez szükséges, a Szolgáltató jogosult az Előfizető előzetes értesítése mellett az Előfizető tulajdonában álló vagy az általa használt területre, helyiségbe belépni. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató számára a helyiségeibe, illetve területére való belépést a fentiek szerint nem engedélyezi, illetve a karbantartási munkálatok elvégzéshez nem járul hozzá, az ebből eredő valamennyi következményért az Előfizető teljes körűen felel. A hozzájárulás megtagadása miatt előálló szolgáltatás-kiesés nem csökkenti a 4.4 pontban meghatározott éves rendelkezésre állási időt. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás kiesése nem csökkenti a fenti éves rendelkezésre állási időt. A Szolgáltató karbantartási kötelezettsége - amennyiben az előfizetői szerződés eltérően nem rendelkezik - nem terjed ki az Előfizető által biztosított végberendezésekre. 8

11 Mentesülés a felelősség alól A Szolgáltató teljes körűen mentesül az előfizetői szerződés alapján fennálló felelősség alól, ha: a hibát az Előfizető által üzemeltetett, a szerződés feltételeinek nem megfelelő végberendezés okozta, a hibát az Előfizető tulajdonában lévő végberendezés okozta, a hibát a végberendezés Előfizető általi szakszerűtlen kezelése okozta, a hiba bejelentését az Előfizető elmulasztotta, a hiba elhárítása a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt nem lehetséges. A Szolgáltató bármilyen tevékenységével kapcsolatban a saját cége ügyvezetőjének bármilyen felelősségét maximálisan 1 000, azaz Egyezer forintban állapítja meg. Az Előfizető ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja Végberendezés okozta kárért való felelősség Az Előfizető köteles az általa biztosított berendezéseket maga üzemeltetni vagy üzemeltetésükről megfelelően gondoskodni. Az Előfizető által biztosított végberendezések által okozott vagy azokkal kapcsolatban felmerült károkért a Szolgáltatóval és bármely harmadik személlyel szemben kizárólag az Előfizető tartozik felelősséggel Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása Az Előfizető a Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezéseket az Előfizető által aláírt Átvételi elismervényen veszi át. Előfizető aláírásával elismeri, hogy a berendezések a Szolgáltató tulajdonát képezik, valamint, hogy az előfizetői szerződés megszűnését követően a kihelyezett technikai berendezések működőképes és sértetlen állapotban történő leszerelését és elszállítását köteles a Szolgáltató részére lehetővé tenni. Előfizető köteles a Szolgáltató technikai berendezéseinek megóvása és állagromlásának illetve károsodásának elkerülése érdekében minden tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést megtenni. A helyi elektromos rendszer meghibásodása, illetve villámcsapás miatt bekövetkezett kár szintén az Előfizető terhére esik, ezekért anyagi felelősséggel tartozik, illetve ezek megelőzése kifejezetten az Előfizető feladata. Az Előfizető köteles továbbá a rendeltetésellenes használatot alkalmazottai, megbízottjai, illetve harmadik személyek részéről megakadályozni, valamint a nem rendeltetésszerű használattal kapcsolatban felmerült kárt megtéríteni a Szolgáltatónak. Amennyiben az Előfizető eszközei vagy hálózata a Szolgáltató eszközeiben kárt okoznak, akkor ezt a kárt az Előfizető köteles megteríteni. Előfizető aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató technikai berendezéseinek Előfizető hibájából történő károsodásáért, elvesztéséért teljes felelősséggel tartozik, mely esetben köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni. Előfizető ezen nyilatkozata tartozás elismerésének minősül, amely polgári peres eljárás során felhasználható. Amennyiben a szerződés megszűnésekor a Szolgáltató tulajdonát képező berendezések visszaszolgáltatását az Előfizető 15 napon belül nem biztosítja, vagy ezek a berendezések részben vagy egészben nincsenek meg, a Szolgáltató Ft, azaz Egyszázezer forint kötbér megfizetésére tarthat igényt. A Szolgáltató tulajdonát képező eszközök leszerelését az Előfizetőnek kell kezdeményeznie a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, a honlapján található kapcsolatfelvétel oldalon vagy postai levélben. Az Előfizető a Szolgáltató tulajdonában lévő eszközökhöz nem nyúlhat hozzá, azokat nem szerelheti le és nem szerelheti át máshová. Ha az Előfizető az eszközökhöz hozzányúl, akkor azok álla- 9

12 potától függetlenül azonnal a fenti kötbér megfizetésére köteles. Ezen eszközök karbantartása kizárólag a Szolgáltató feladata. Ha az Előfizető rendellenes működést észlel, köteles azt azonnal az ügyfélszolgálat tudomására hozni Mentesülés a végberendezések által okozott kár alól A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és ezért kártérítésre sem kötelezhető a végponti berendezések hibájából eredő anyagi és személyi károkért. 5. Szüneteltetések, korlátozások A 4.2 pontban ismertetett hibás teljesítés esetén az Előfizető időarányos havidíj visszatérítésre jogosult, mely a következő havi számlában jóváírásra kerül. A Szolgáltató rendszerében keletkező váratlan meghibásodások elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általa megtehető lépést megtesz. A Szolgáltató nem felel az elháríthatatlan külső ok miatt bekövetkező szerződésszegésért (vis maior). Vis maior-nak minősülnek a felek által előre nem látott és nem befolyásolható olyan körülmények, amelyek megakadályozzák a Szolgáltatót a megfelelő teljesítésben, különösen: tűz, árvíz, belvíz, földrengés, járvány, hurrikán, tornádó, villámcsapás (beleértve a Szolgáltató tulajdonában lévő, de az Előfizetőhöz kihelyezetett eszközökben bekövetkezet tűz és elemi kárt is), háború, zendülés, polgári zavargás, invázió, fegyveres konfliktus, terrorista- vagy szabotázscselekmények, robbantás, sztrájkok, munkáskizárások, áramkimaradás Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke - Szüneteltetés: A szerződés első éve alatt az Előfizető által a szolgáltatás szüneteltetése nem kérhető, ezen időszak után a szolgáltatás szüneteltetése minden évben egyszer kérhető, és nem haladhatja meg egybefüggően a 3 hónapot. A szüneteltetés időtartama a hűségnyilatkozatban vállalt időbe nem számít bele. Az Előfizető a szüneteltetést írásban kérheti a Szolgáltatótól, annak hosszának megjelölésével. Szüneteltetés csak naptári hónap kezdettel és végződéssel kérhető. Szüneteltetés esetén a Szolgáltató nem számláz díjat. - Felfüggesztés: A szerződés első éve alatt az Előfizető által a szolgáltatás felfüggesztése nem kérhető, ezen időszak után a szolgáltatás felfüggesztése minden évben egyszer kérhető, és nem haladhatja meg egybefüggően a 6 hónapot. A felfüggesztés időtartama a hűségnyilatkozatban vállalt időbe nem számít bele. Az Előfizető a felfüggesztést írásban kérheti a Szolgáltatótól, annak hosszának megjelölésével. Felfüggesztés csak naptári hónap kezdettel és végződéssel kérhető. Felfüggesztés esetén a szolgáltatás havidíjának fele fizetendő havonta. A Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére, ha a szünetelés az Előfizető előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt kerül sor. A Szolgáltató jogosult ezen szünetelés időtartamára vonatkozó díjat kiszámlázni az Előfizetőnek. 10

13 5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei A 15 napnál hosszabb fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás átmeneti korlátozására, 30 napnál hosszabb nem fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. A szüneteltetés utáni visszakapcsolás díjköteles. Az Előfizetői számla kiegyenlítésének napja megegyezik a számlán szereplő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára vagy pénztárába való beérkezés napjával. Ha az Előfizető fizetési késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult fizetési felszólításokat küldeni az alábbiak szerint: A fizetési felszólítás formája lehet írásban; postán, sms-ben vagy -en, illetve szóban; telefonon vagy személyesen a Szolgáltató választása alapján, a mindenkori árlista szerinti külön felszámítandó díj ellenében. A felszólítás rendszeressége; a lejárattól számítva egészen a teljes tartozás kifizetéséig, de nem sűrűbben, mint 7 naptári nap. Amennyiben a szerződés időközben tartozás vagy bármi más miatt felmondásra kerül, a Szolgáltató akkor is jogosult a fenti eljárás folytatására, és az Előfizető köteles ennek díjának megtérítésére. A Szolgáltatás kizárólag törvényes célra hasznosítható. Bármilyen magyar, vagy nemzetközi szabályozásokat sértő (szerzői jogot, üzleti titkok alapját képező, sértő vagy obszcén) anyagnak a szolgáltatáson keresztül történő átvitele tilos. Amennyiben a Szolgáltató az általa felügyelt rendszeren nyilvánvalóan tiltott műveletet észlel (ide értve az adatfeltörést, a szerverekre való betörést, a hamis illetve kéretlen levelek küldését is), figyelmeztetés után jogosult a szolgáltatás hozzáférésének átmeneti szüneteltetésére, súlyosabb esetben a szerződés azonnali felmondására. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy teljes körűen felelős a fentieket sértő anyagokért és tettekért. A Szolgáltató jogosult az Előfizető által indított forgalom korlátozására, amennyiben az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz olyan végberendezést használt, amely nem rendelkezik megfelelőség-tanúsítvánnyal vagy olyan interfésszel rendelkező végberendezést használ, amely akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését vagy a szolgáltatást a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül harmadik fél részére átadja, biztosítja vagy értékesíti. A korlátozás vagy szüneteltetés ideje alatt az Előfizető a teljes havi előfizetési díjat köteles fizetni. A Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását 1 munkanapon belül megszüntetni, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6.1. A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete A Szolgáltató a hibabejelentéseket és reklamációkat postán, írásban, ajánlva vagy tértivevényesen, kizárólag az Előfizető aláírásával ellátva, teljes részletes leírással, időpontok megjelölésével fogadja csak el. Ha ezt az Előfizető már megtette, akkor a panaszkezelési folyamat felgyorsításának érdekében az alábbiak szerint is eljárhat. A Szolgáltató telefonos és online hibabejelentőt működtet az 1. pontban leírtak szerint. A Szolgáltató nem működtet személyes ügyfélszolgálatot sem a székhelyén sem más telephelyen. Telefonon történő időpont egyeztetés után lehetősége van az Előfizetőnek személyes találkozót kérnie. 11

14 A hibaelhárítás célértékei a 4.4 pontban találhatóak. A hibabejelentések nyilvántartásba vétele a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben, vagy az online ügyfélszolgálaton folyamatosan történik. A Szolgáltató a hibabejelentés vizsgálatát legkésőbb a következő munkanapon megkezdi, és annak befejezéséről haladéktalanul értesíti az Előfizetőt Ügyfélszolgálat működtetése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) A Szolgáltató technikai-, adminisztratív-, panasz- és hibabejelentő ügyfélszolgálatot működtet. A személyes ügyfélszolgálat igénybevételéhez előzetes telefonos időpont-egyeztetés szükséges. Az Előfizető a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panaszokat szóban a telefonos ügyfélszolgálaton vagy a Szolgáltató honlapján, online nyújthatja be, miután a 6.1 pontban lévő írásos bejelentését megtette. A Szolgáltató más kommunikációs csatornát nem tart fent (pl. sms, , stb). Az ügyfélszolgálaton igénybe vehető szolgáltatások: hibabejelentés, panaszok, reklamációk fogadása, szolgáltatással kapcsolatos egyéb bejelentések, tájékoztató a vezeték nélküli internet szolgáltatásról. A bejelentett panaszokat a Szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a bejelentésen feltüntetett módon, 3 munkanapon belül értesíti az Előfizetőt. Az Előfizető a fenti pontokban meghatározott bejelentésének elutasítása esetén jogosult a Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság vizsgálatát kérni. Az előfizetői panasz elutasítása esetén követendő eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 38. (3) bekezdése tartalmazza. Ha az Előfizető a Szolgáltató hibájából bekövetkező szolgáltatás kiesés miatt igényt tart kötbérre, akkor az a fentiektől eltérően kizárólag a következőképpen teheti meg. A hibabejelentését postán írásban kell megtennie, eredeti aláírással és 2 tanúval ellátva. A hibabejelentésnek tartalmaznia kell a következőket: - a hiba észlelési ideje (dátum, óra, perc) - ki észlelte a hibát - pontosan milyen tevékenységet végzett az illető éppen akkor, amikor a hiba felmerült - az Előfizető hálózatának részletes tervrajza, amely tartalmazza az összes hálózati eszközének típusát és beállítási paramétereit - a hibafelmérést végző műszaki szakember neve, végzettsége és elérhetőségei - mit tett meg az Előfizető illetve az általa megbízott szakember a hiba bejelentéséig a hiba elhárításának érdekében - mellékletként csatolja az összes hitelesített mérési jegyzőkönyvet a bejelentett hiba minden részletével kapcsolatban - mellékelje a szolgáltatáshoz használt minden eszközének a hiba felmerülését megelőző legutolsó karbantartási jegyzőkönyvét (amennyiben ezt az Előfizető maga végzi, akkor szakirányú végzettségének igazolását), valamint az eszközökön használt szoftvereinek érvenyés licenc másolatát Amennyiben az Előfizető nem a fentiek szerint jár el, akkor a Szolgáltató a normál ügymenet szerinti munkavégzéssel kezeli a hibabejelentést, és minden megtesz a hiba elhárításának érdekében, de ebben az esetben a Szolgáltatót kötbér fizetés kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége az 1. pontban található. A telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartási időn belül bármikor igénybe vehető. Az ügyfélszolgálatnak nem feladata az oktatás, helyszíni installálás illetve hibaelhárítás, az Előfizető gépének alkalmassá tétele a szolgáltatás fogadásra. E szolgáltatásokat a Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási árainak megfelelően végzi. 12

15 Amennyiben az Előfizető szerződésszegést követ el, pl. lejárt határidejű számlatartozása van, akkor a Szolgáltató jogosult megtagadni a hiba kijavítását a szerződésszegés megszűnéséig. A szerződésszegés elhárításáig eltelt időszak a Szolgáltató részéről nem számít hibás teljesítésnek, így ezen időszak alatt is jogosult a teljes havidíj és egyéb költségek kiszámlázására. Ha az Előfizető a kiállított számlát a fizetési határidőig nem reklamálja meg, akkor azt elfogadottnak tekinti, és köteles annak kiegyenlítésére. Ha az Előfizető a befizetésének könyvelését (számla kiegyenlítését), illetve aktuális folyószámla-egyenlegét a befizetéstől számított 8 napon belül nem reklamálja meg, akkor azt ugyancsak elfogadottnak tekinti, és a későbbiekben azt nem kifogásolhatja. Az Előfizető a befizetéseit és aktuális folyószámla egyenlegét az ügyfélkapun bármikor nyomon követheti Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetőségük Amennyiben az Előfizetőnek az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos vagy szerződéssel kapcsolatos reklamációja van, úgy az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia a 6.1 pont szerint. A Szolgáltató a reklamációt kivizsgálja és természetétől függően írásban vagy telefonon válaszol. Felügyeleti szerv neve: Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság (www.nmhh.hu) Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdések rendezésére a szerződő felek elsődlegesen megegyezés útján kísérlik meg. Amennyiben bírósági eljárásra kerül sor, akkor a felek a Budapest II. és III. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Amennyiben az Előfizető olyan panasszal fordul bármilyen hatósághoz, amivel kapcsolatban a Szolgáltatónál még nem tett panaszt, vagy a Szolgáltatóhoz többször jelenti be ugyanazt a panaszt ugyanabból a problémából kifolyólag, akkor ezt a Szolgáltató különleges eljárásként kezeli, és ez az eljárás nem tartozik bele a Szolgáltató normál ügymenetébe, és a szolgáltatással kapcsolatos panaszbejelentés és eljárási módok közé. Ebben az esetben a Szolgáltatót külön eljárási díj illeti meg. A díjszámítás alapja a mellékeltben található szerviz félóradíj. Az ügymenet folyamatában lévő minden egyes esemény külön kezelendő, és azt a Szolgáltató jogosult az Előfizetőnek az adott részesemény lezártakor kiszámlázni. A vitás kérdések rendezésének eljárása nem befolyásolja a szolgáltatás nyújtásának normál ügymenetét, azaz ha az Előfizetőnek lejárt számlatartozása van, akkor a szolgáltató az ebben az esetben alkalmazandó ÁSZF pont szerint fog eljárni. 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér A szolgáltatás mindenkori aktuális díjait, kedvezményeket a Szolgáltató az interneten teszi közzé az 1. pontban található honlapján. A Szolgáltató egyszeri vagy havi részletfizetéses bekötési vagy eszközbérlési és időszaki internet szolgáltatási díjat számláz. A szolgáltatás magába foglal legalább egy darab POP3-as, IMAP-os és web elérhetőségű címet, melynek elérhetősége a weboldalon található. A 3 hónapig legalább egyszeri küldésre vagy -fogadásra nem használt postafiókok megszüntetésre kerülhetnek, melyet a Szolgáltató időszakonként felülvizsgál. 13

16 A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban kötelezettséget vállal arra, hogy áremelést csak a rajta kívülálló okok miatt hajt végre. Az alábbiak nem minősülnek a Szolgáltató részéről bekövetkező árváltozatásnak (vis major), ezért nem adnak okot még a hűségnyilatkozat közben sem a szerződés felmondására: - a szolgáltatáshoz szükséges beszerzési árak változása (havidíjak illetve egyszeri díjak, pl. eszközök ára) - a szolgáltatáshoz szükséges létesítmények fenntartási díjának változása - a szolgáltatáshoz nyújtásához és fenntartásához szükséges energiák díjának változása (elektromos energia, üzemanyag, stb.) - bármilyen olyan törvényi változás, amely befolyásolja a szolgáltatás eladási árát, illetve a Szolgáltató gazdálkodását (frekvenciahasználati díjak, adótörvények változása, stb.) - a szolgáltatás bármilyen paraméterének, illetve ennek díjának megváltozása (hazai és nemzetközi sávszélességek, rendelkezésre állások, IP címek, kitöltési tényezők, stb.) A Szolgáltató a havi számlazárásért a mellékletben található díjat számíthat fel, amit a havidíjjal együtt előre számláz. A Szolgáltató jogosult a számlazárási díjból egyszeri összegű és havi kedvezményt adni, előfizetőnként eltérő összegben, egyedi megállapodás szerint. Amennyiben a Szolgáltató árváltozás során kedvezményes árakat alkalmaz, úgy azok nem vonatkoznak a korábban megkötött, nem lejárt határozott idejű szerződésekre, azok a szerződés kötésekor rögzített áron kerülnek kiszámlázásra. A szerződés lejártakor az Előfizetőnek lehetősége van a kedvezményes áron történő szolgáltatás igénybevételére. Az egyszeri bekötési díj kiszámlázására a Szolgáltató a szerződés megkötése után azonnal jogosult. Ha a Szolgáltató a bekötési díjra részletfizetési kedvezményt ad, akkor az első részlet számlázására a szerződés megkötése után azonnal jogosult. A Szolgáltató az Előfizető tulajdonában lévő eszközök, berendezések telepítését és az antennatelepítéseket, áthelyezéseket külön díjazás ellenében végzi, melynek mindenkori aktuális árát internetes oldalán közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Előfizető nem megfelelő bankszámlaszámra teljesít, és ez a bankszámlaszám a Szolgáltató társvállalataihoz tartozik, akkor a Szolgáltató az Előfizető értesítése nélkül azonban az Előfizető kifejezett hozzájárulásával az Előfizetői számlái között technikai átvezetést végezzen, külön eljárási díj ellenében. A szolgáltatás folyamatos teljesítésű jogállása miatt a Szolgáltató a számlákat azok lejárati időrendi sorrendjében egyenlíti ki, a legkorábbi lejáratúval kezdve. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a befizetés megjegyzés mezőjét figyelmen kívül hagyja, így lemond arról a jogáról, hogy megjelölje azt, hogy melyik számlát kívánja kiegyenlíteni. A számlák kiegyenlítéséről a Szolgáltató az ügyfélkapuján keresztül tájékoztatja az Előfizetőt. Ha az Előfizető valamelyik számla tartalmával vagy annak kiegyenlítésével nem ért egyet, akkor azt jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint kell megreklamálnia. Amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltató több társvállalatánál is vannak nyitott számlái, azok sorba állítását a Szolgáltató szintén teljesítési határidő szerinti rendezéssel, összevontan kezeli, melyhez az Előfizető kifejezetten hozzájárul. Mivel a Szolgáltató a társvállalatai követeléseit összevontan kezeli, ezért bármely vállalatnál lévő lejárt követelés miatt a Szolgáltató bármely szolgáltatását korlátozhatja. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnésével a folyamatban lévő, de még ki nem számlázott követelésekért jelen ÁSZF-ben szabályozott módon köteles a továbbiakban is helytállni, pl. leszerelési díj, fizetési felszólítások díjai, jogi és behajtási díjak, stb. 14

17 7.1. A számlázás módja A Szolgáltató az előfizetői szerződésben szereplő időszakonként előre számlázza le az Előfizetőnek a díjat. A fizetés csekken vagy átutalással történhet. Átutalásos fizetésnél az Előfizetőt kedvezmény illeti meg. Az ezektől eltérő fizetési módok alkalmazásakor pl. belföldi pénzesutalvány (rózsaszín csekk), bankpénztári befizetés, bankkártyás fizetés, stb. a Szolgáltató jogosult eljárási díjat felszámolni, a mindenkori árlistája szerint. Késedelmes fizetés estén a kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével. A Szolgáltató minden megkezdett hónapot teljes egészében kiszámláz. Ha az Előfizető átutalással fizet és a megjegyzés rovatban feltűnteti a telefon vagy tévé szavakat, akkor ezt a befizetést a Szolgáltató csak a telefonszolgáltatásának befizetésére könyveli be, nem pedig az internet szolgáltatás befizetésének. A Szolgáltató telefon szolgáltatásának részleteit és a befizetések könyvelését ezen ÁSZF nem tartalmazza, az elérhető a Szolgáltató honlapján egy másik dokumentumban. A Szolgáltató a számlát az aktuális időszak előtti hónap 15-ét napját követő első munkanap adja postára, a fizetési határidő az aktuális hónap első napja. Amennyiben a számla nem érkezik meg az aktuális hónap első napjáig, akkor azt az Előfizetőnek a Szolgáltató felé jeleznie kell. Mivel a számlákat a Szolgáltató rendszeresen küldi ki, ezért annak meg nem érkezése miatti késedelmes fizetést a Szolgáltató nem tudja elfogadni. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a posta a csekkes feladást szerződés szerint a befizetéstől számított 3. munkanapra írja jóvá a Szolgáltató számláján, de ezért a határidőért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni. Amennyiben a számla ellenértéke nem érkezik meg időben, a Szolgáltató értesíti az Előfizetőt. Ha az Előfizető ilyen értesítést kap, és a számlát már befizette, akkor a befizetést igazoló bizonylat másolatát el kell küldenie a Szolgáltató honlapján található online ügyfélszolgálatának. E bizonylat másolatának beérkezése csak tájékoztató jellegű, a számlát akkor veszi a szolgáltató kiegyenlítettnek, amikor az a bankszámlájára beérkezett. Amennyiben az Előfizető olyan csomagot választ, melyhez elektronikus fizetési mód tartozik, akkor az Előfizető kötelessége gondoskodni arról, hogy az ehhez szükséges informatika háttér a rendelkezésre álljon, azaz internet hozzáférés, postafiók, számítógép, operációs rendszer és böngészőprogram, mely alkalmas web oldalak megtekintésére, valamint az elektronikus számla megjelenítéséhez és tárolásához szükséges program. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult kiszámlázni a ki nem fizetett díjak behajtásához igénybevett jogi közreműködés költségét, melyet a honlapon tételesen közzétesz. Hagyományos, papír alapú számla Amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik, akkor minden számláját a szolgáltató a postacímére papír alapon postázza. A számlákat a Szolgáltató elektronikusan készíti, és elektronikusan tartja nyilván, valamint az előfizető részére az elektronikus számlákhoz történő hozzáférést a szolgáltató honlapján található ügyfélkapun keresztül a szerződés végéig biztosítja. A Szolgáltató a számla első példányának postázását térítésmentesen biztosítja. Amennyiben az Előfizető ezt jelzi, térítés ellenében számlamásolat készítésére van lehetőség. A Szolgáltató a számlákat és a számla másolatokat normál postai küldeményként adja fel. Elektronikus számla Amennyiben az Előfizető azt jelzi, akkor a szolgáltató nem nyomtatja ki és postázza el a számlákat. A Szolgáltató a számlákat minden esetben elektronikusan készíti el és tárolja, valamint azokhoz hozzáférést biztosít az Előfizető részére a szolgáltató honlapján található ügyfélkapuban a szerződés végéig. 15

18 Az elektronikusan készített számlákról is kérhető papír alapú másolat, térítés ellenében. Ha az Előfizető elektronikus számlát kér, a mindenkori árlista szerinti kedvezmény illeti meg. Az elektronikus számla kedvezményt a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül visszavonhatja, mely nem számít a szolgáltatást jelentősen befolyásoló körülménynek. Előre fizetési kedvezmény Amennyiben az Előfizetőnek a kiszámlázott hónapot megelőző hónap 25-ig nincs számlatartozása beleértve a következő havi díjat is, akkor az Előfizetőt előre fizetési kedvezmény illeti meg. A kedvezmény mértékét a mindenkori árlista tartalmazza, mely automatikusan jóváírásra kerül a következő számlában. A kedvezmény csak ahhoz a csomaghoz érhető el, amelyikhez azt a Szolgáltató kifejezetten meghirdette. Az előre fizetési kedvezményt a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül visszavonhatja, mely nem számít a szolgáltatást jelentősen befolyásoló körülménynek. Elektronikus kapcsolattartás Amennyiben az Előfizető egy teljes naptári éven keresztül nem használja a telefonos ügyfélszolgálatot csak abban az esetben, amikor hibát jelent be, és az a hiba ténylegesen a Szolgáltató eszközeiben keletkezett, akkor az Előfizetőt a mindenkori árlista szerinti elektronikus kapcsolattartási kedvezmény illeti meg. Az elektronikus kapcsolattartási kedvezményt a Szolgáltató naptári évenként, utólag, egyösszegben írja jóvá. Az elektronikus kapcsolattartási kedvezményt a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül visszavonhatja, mely nem számít a szolgáltatást jelentősen befolyásoló körülménynek. Dupla forgalmi keret Az Előfizető az internet szolgáltatása mellé megnövelt forgalmi keretet is igényelhet kiegészítésként. A megnövelt forgalmi keret megrendelése és lemondására az Előfizetőnek bármikor lehetősége van. A megrendelést és lemondást kizárólag papír alapon, eredeti aláírással lehet megtenni, a szerződésen, vagy az erre rendszeresített, és a honlapról letölthető nyomtatványon. A megnövelt forgalmi keret használata havidíj köteles, melynek árát a mindenkori árlista tartalmazza. Amennyiben az ár feltűntetésénél százalékos érték van megadva, akkor annak értelmezése: a kedvezményeket nem tartalmazó alaphavidíj adott százaléka. Dupla feltöltési sávszélesség Az Előfizetőnek az internet szolgáltatása mellé lehetősége van megnövelt feltöltési sávszélesség igénybevételére. A megnövelt sávszélességet megrendelésére és lemondására az Előfizetőnek bármikor lehetősége van. A megrendelést és lemondást kizárólag papír alapon, eredeti aláírással lehet megtenni, a szerződésen, vagy az erre rendszeresített, és a honlapról letölthető nyomtatványon. A megnövelt forgalmi keret használata havidíj köteles, melynek árát a mindenkori árlista tartalmazza. Amennyiben az ár feltűntetésénél százalékos érték van megadva, akkor annak értelmezése: a kedvezményeket nem tartalmazó alaphavidíj adott százaléka. Saját domain, és tárhely A Szolgáltató az internet hozzáférés szolgáltatása mellé címeket és az ezekhez kapcsolódó tárhelyet biztosít az Előfizetőnek. 16

19 Amennyiben az Előfizetőnek saját.hu domain névre van szüksége, akkor a Szolgáltató ezt kiegészítő díj megfizetése ellenében az Előfizető rendelkezésére bocsátja, melyet csak saját honlap és címek tárolására használhat. A Szolgáltató domain, és tárhely szolgáltatásának szerződési feltételeit a jelen ÁSZF nem szabályozza. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az internet előfizetői szerződés felmondásával a Szolgáltató ezen szolgáltatását a felmondás napjától számítva listaáron számlázza. 8. A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai A Szolgáltató csak saját rendszeréhez biztosít hozzáférést. 9. Szerződések időtartama A szerződés felmondása írásban történik a 2. pontban írtak szerint. A Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető nem megfelelő vagy a Szolgáltató által nem engedélyezett végberendezéssel próbál csatlakozni a hálózathoz, akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, a vezeték nélküli internet szolgáltatást harmadik fél részére értékesíti, vagy díjmentesen továbbadja a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, felszólításra sem tesz intézkedéseket a jogsértések elhárítása érdekében. Amennyiben az Előfizető számlatartozása eléri a 45 napot, ez esetben a Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja. Az Előfizető a Szolgáltató súlyos szerződésszegése vagy hibás teljesítése (ld pont) esetén jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az Előfizető postai írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül a szerződésszegést nem orvosolja. A szerződés lejárat előtti megszűnése esetén az Előfizető köteles a lejáratáig hátralévő időszakra fennmaradó előfizetési díj összegét valamint a leszerelési díjat, mint kötbért, a szerződés megszűnésékor egy összegben a Szolgáltató részére megfizetni. A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokát, a felmondási időt és annak lejáratát. A szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól (pl. leszerelési díj, fizetési felszólítások díjai, jogi és behajtási díjak, stb.) Amennyiben az Előfizető számlatartozása eléri a 45 napot, az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az egyedi előfizetői szerződésben megadott bankszámláját a Szolgáltató inkasszóval terhelje meg. A vezeték nélküli internet szolgáltatás harmadik fél részére történő továbbértékesítése vagy átadása esetén a Szolgáltatót kártérítés illeti meg. A kártérítés mértéke az Előfizető havi díjának hatszorosa. 10. Adatkezelés, adatbiztonság A Szolgáltató természetes személy Előfizető címét személyes adatként kezeli. A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető adatait titkosan kezeli, nemfizetés esetén azonban esetleges behajtási eljárás érdekében harmadik személy számára átadhatja azt. A Szolgáltató alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az Előfizető azonosítása a Szolgáltató által biztosított DHCP vagy PPPoE protokoll alapján történik. A Szolgáltató fenntartja ezen információk mindenkori ellenőrzésére és módosítására való jogot. 17

20 Az Előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, Az elektronikus hírközlésről szóló évi C törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezések, Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó 16/2003 (XII. 27.) IHM rendelet részletes szabályai, Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003 (XII. 13.) Korm. rendelet. A Szolgáltató a személyes adatokat elsősorban az alábbiakban bemutatott tevékenységek kapcsán kezeli: előfizetői szerződések megkötése, tárolása, őrzése, ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése, szerződésmódosítás, reklamációkezelés, hibabejelentés, követelés behajtás A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a évi Eht. törvény 158. (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosult az Előfizető nevét, az azonosításához szükséges, az Eht szerinti adatokat, valamint az adatátadásnak indokáról szóló tájékoztatást más távközlési szolgáltatónak átadni, illetőleg azzal az adattartalommal közös adatállományt létrehozni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előfizetői címtárat hozzon létre és működtessen szolgáltatása minőségének emelése érdekében. A címtárban valamennyi Előfizető alapadatai az Egyedi Előzetői Szerződésen feltüntetettek szerint szerepelnek és a címtárban a keresés ez alapján történhet. A címtárban való megjelenés nem kötelező, az Előfizető kérésére díjmentesen kimaradhat belőle. A szolgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztonságát szolgálja, ha a belépési jelszót az Előfizetők időről időre megváltoztatják. Amennyiben olyan helyzet áll elő, hogy a jelszó idegen harmadik személyek tudomására juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell változtatni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az -ek illetéktelen harmadik személyek számára hozzáférhetővé válnak. A jelszó megváltoztatására díjmentesen a Szolgáltató honlapján az ügyfélkapuban nyílik lehetőség. A jelszó illetéktelen harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételét hálózati vírus is eredményezheti. Léteznek ugyanis olyan vírusok, amelyek nem törölnek adatokat, ellenben ismeretlen címzettek részére továbbítják az előfizetői jelszavakat. A vírusok -hez csatolt programfájlban is eljuthatnak az Előfizetőkhöz. Ennek elkerülése érdekében javasolt, hogy minden olyan programfájl amely például -ben ismeretlen címről érkezik az Előfizetőhöz, törlésre kerüljön, a dokumentum megnyitása nélkül. A Szolgáltató a vírusok kiszűrése érdekében tűzfal és vírusirtó program telepítését javasolja az Előfizetők számára. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségének rajta kívül álló okból való megváltozásáért (lehetnek olyan vírusok illetve egyéb programok amelyek, azt megváltoztatják) valamint az Előfizető által látogatott oldalakon található egyes programok által okozott károkért. 18

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Expressz Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Expressz Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Expressz Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Turbó Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 3.sz. melléklet

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Függeléke 2013. március 1. napjától hatályos szöveg

Általános Szerződési Feltételek Függeléke 2013. március 1. napjától hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Az előfizetői szerződés... 2 2. GPS alapú Flotta Helymeghatározó és a Flotta Helymeghatározó Plusz szolgáltatás leírása... 2 3. Szüneteltetés... 3 4. Díjak : 4 Flotta Helymeghatározó

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉS, -ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSRA Szabó László E. V. 6041. Kerekegyháza, Ifjúság utca 33. Tel/Fax: +36-76-361-127 Tel: +36-70-339-2224 Web: http://kwn.hu E-mail:

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

9. sz. melléklet Minőségi célértékek

9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9.1. Az előfizetői szolgáltatásokra általában MEGNEVEZÉS MEGHATÁROZÁS MÉRÉSI MÓDSZER CÉLÉRTÉK/nap* Új hozzáférés létesítési idő A szolgáltatás igénybevételét lehetővé

Részletesebben

A szolgáltatás megnevezése

A szolgáltatás megnevezése Megfelelőségi nyilatkozat a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerinti 2013. évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásához Szolgáltató neve: Dual-Plus Kft. Szolgáltató címe: 3700 Kazincbarcika

Részletesebben

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka 1.a) sz. melléklet Galgóczy utca-i rendszer 1. Analóg programcsomagok választéka Minimál megnevezésû csomag Sorszám Mûsor megnevezése Tematikája Nyelve 1. 2.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szolgáltató adatai: Név: Haricomp Távközlési és Szolgáltató Kft. Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 27. Adószám: 24323257-2-02 Bankszámla: 12072569-00151104-00100009 Cégjegyzékszám: 02-09-079991 Weboldal: www.haricomp.hu

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra 3. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói Internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményei Minőségi mutató megnevezése Vállalt célérték Vállaltminimálérték 1./A szolgáltatáshoz

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457 Vizsgálati terv Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szerencs 2008.01.04 Kunder Péter Ügyvezető 1. oldal, összesen:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 2012. 11.01. napjától hatályos szöveg Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 1. Ügyfélkapcsolati helyek... 2 1.1. Magyar Telekom Vezetékes nagykereskedelemi értékesítés

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1134 Váci út 19, kapcsolt vonali

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben