A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI NAPJA- INKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI NAPJA- INKBAN"

Átírás

1 A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEI NAPJA- INKBAN Készítette: Végh Attila Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Jogi szakokleveles közoktatási szakember december 14.

2 1. Bevezető Egy társadalom gazdasági, technológiai fejlettségének alapköve az azt felépítő emberi tőke minősége. Theodore William Schultz Nobel-díjas amerikai közgazdász az emberi tényező, a humán tőke elméletéről szóló munkájában megfogalmazott gondolatai szerint az emberi tőke minőségét 5 tényező határozza meg: 1. a formális, szervezett, elemi, közép- és felsőfokú oktatás, 2. az egészségügyi létesítmények és szolgáltatások, 3. a változó munkalehetőségekhez való alkalmazkodás érdekében megvalósuló vándorlása, 4. a munka közbeni képzés mellett, 5. a felnőttképzési programok. Ezen emberi tőke minőségét meghatározó tényezők közvetett és közvetlen hatásai befolyásolják egy társadalom gazdasági fejlettségének szintjét. A társadalom, a gazdaság és a technológia fejlődésének következtében a termelő ember ismeretei folyamatosan elavulnak, az emberi tőke minősége alacsony színvonalúvá válik, s így egyre nagyobb hangsúllyal jelentkezik a folyamatos tovább- és átképzés szükségessége. A kilencvenes évek közepétől az OECD 1 csaknem minden oktatásügyi programja valamilyen módon kapcsolódik az élethosszig tartó tanulás fejlesztésének a céljához, amelyet az OECD Oktatási Bizottságának 1996-os miniszteri szintű ülésén határoztak meg. Ez a célkitűzés a szervezet egyik legnagyobb hatású, a kilencvenes évtized közepén befejezett programjának, az un. Job Study-nak (Munka Vizsgálat) nyomán fogalmazódott meg. A Job Study a munka világának hosszú távú változásait kutatta, és döntően két kérdésre kereste a választ: 1. a kialakulóban lévő új globális gazdaság milyen igényeket támaszt a munkaerővel szemben, 2. hogyan csökkenthető a modern társadalmakat fenyegető egyik legnagyobb veszély, a munkanélküliség. A 90-es évek végére szinte egyhangú vélemény lett az EU tagállamai között, hogy szükség van az oktatás fogalmának kitágítására és újraértelmezésére: ez történt meg az élethosszig tartó tanulás fogalmának bevezetésével és középpontba helyezésével, melynek alapvető célja: 1. a személyiségfejlődés, 2. a szociális összetartás és 3. a gazdasági növekedés. Ez az értelmezés túlmutat a Schultz által megfogalmazott munka közbeni képzés és felnőttképzési programok tartalmán, az egész életen át tartó tanulás ennél többet jelent. Az egész életen át tartó oktatás ahhoz nyújt eszközöket mindnyájunk számára, hogy megtaláljuk a munka és a tanulás egyensúlyát, hogy aktív polgárok lehessünk. Az Európai Unió Tanácsának a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programról szóló állásfoglalás (2011/C 372/01 című dokumentum) mellékletének 2. számú pontjában a tagállamok felkérést kapnak arra vonatkozóan, hogy hozzanak létre olyan életképes és átlátható rendszert a felnőttkori tanulás finanszírozására, amely a felelősség megosztásán, a felnőttkori tanulás iránti magas fokú állami kötelezettségvállaláson, a fizetni nem tudók támogatásán, a pénzforrások kiegyensúlyozott, az egész életen át tartó tanulás folyamatát végigkísérő elosztásán, valamennyi érdekelt fél méltányos pénzügyi hoz- 1 Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 2. oldal

3 zájárulásán, továbbá a hatékonyabb és eredményesebb finanszírozás innovatív eszközeinek feltárásán alapul. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke az EU 2020 stratégiáról az alábbi öszszefoglaló nyilatkozatot tette: "Az Európa 2020 a következő évtizedre szóló európai uniós növekedési stratégia. Célunk, hogy változó világunkban az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen. E három, egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az Unióban és a tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társadalmi kohézió. Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, melyeket 2020-ig kíván megvalósítani. Mindegyik tagállam saját nemzeti célokat fogadott el az említett területeken. A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami intézkedések segítik." A következő két fejezetben azt vizsgáljuk, hogy ezen EU stratégiák, ajánlások hogyan valósulnak meg Magyarországon, az állam milyen feltételeket biztosít a hazai felnőttképzés területén. 2. Felnőttképzés aktuális helyzete Az EU 2020 stratégiában szereplő egész életen át tartó tanulás elvének hazai gyakorlati megvalósítása az alábbi jogszabályokra épül: évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Sztv.), évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (Szht.), évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Ftv.), évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nktv.), /2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (Nktv vhr.). Az Nkt., az Sztv és az Ftv. vitatható megfogalmazás szerint meghatározza a felnőttoktatás és a felnőttképzés fogalmát, rendszerét, melyek szerint felnőttoktatásnak tekinthetjük az iskolarendszeren belüli felnőttképzést, illetve felnőttképzésnek tekinthetjük az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést. A felnőttoktatást a továbbiakban csak a szakképzés tekintetében vizsgáljuk, annak is az állami szerepvállalás tükrében. Az Sztv a szerint az első szakképesítésre történő felkészítés ingyenes, az állam által finanszírozott. Ennek következtében a második szakképesítés megszerzése nem ingyenes, az Nktv vhr. szerint tandíjköteles, a képző intézmény nem kap rá állami fejkvótát, ezért a képzés keretében biztosított gyakorlati képzés sem támogatott. Ebből következően - amennyiben a gyakorlati képzés gazdálkodó szervezetnél történik, a gazdálkodó szervezet nem számolhatja el és nem igényelheti vissza a kapcsolódó költségeket, mivel az állami támogatásnak minősül, - a tanuló részére a gazdálkodó szervezetnek nem kell pénzbeli juttatást fizetni, ezért nincsenek járulékok, így nincs TB-jogviszony és szolgálati időbe történő beszámítás sem. Az Nktv. előírása alapján a tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. Ezt a szabályt az Sztv. enyhíti, miszerint az Nktv. előbb idézett előírásaitól eltérően kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül a tanuló befejezheti a megkezdett tanulmányait nappali rendszerű oktatásban is, nem kötelező felnőttoktatás keretei között folytatni, befejezni. 3. oldal

4 Az állam biztosítja nappali rendszerű oktatás keretei között a második szakképesítés megszerzésének jogi és tanügyigazgatási lehetőségét, de annak finanszírozását teljes mértékben a tanulóra és a tanuló gyakorlati képzését biztosító gazdálkodó szervezetre hárítja, ezáltal ösztönözve a felnőttképzés szereplőit az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben való részvételre, finanszírozásra. Egy es időszakot figyelembe vevő nemzetközi összehasonlításban a hazai iskolarendszeren kívüli felnőttképzési részvétel meglehetősen siralmas képet mutatott: a éves népességhez viszonyítva mindössze 7% volt az iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevők aránya, ez a szám ötöde, mint az EU-27 átlaga. Az alábbi táblázat a képzéstípus szerinti részt vevők számát mutatja. Látható, hogy négy képzéstípus, a nyelvi képzések, az általános felnőttképzések, az informatika képzések valamint a szakmai továbbképzők létszáma csökkent. Képzésben résztvevők száma a képzés jellege szerint (fő) 05. hóig állam által elismert OKJ szakképesítést adó munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges szakmai továbbképző hatósági jellegű képesítésre felkészítő képzés nyelvi képzés általános felnőttképzés informatikai képzések egyéb képzések Összesen (fő) Ez a csökkenés összefüggésben lehet azzal, hogy az Szht-ba január 1-től ismét beemelték a saját munkavállalók képzési lehetőségét a szakképzési hozzájárulás terhére. Igaz nem 33 százalékos mértékig, hanem legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5%-áig. Ezzel a lehetőséggel nem minden munkaadó élhet, ugyanis a törvény szigorú feltételhez köti a bruttó kötelezettség terhére folytatott képzés elszámolását: nevezetesen ahhoz, hogy a munkaadónak legyenek tanulószerződéses tanulói. Így a saját munkavállalók képzési költségei azon kötelezettek esetében számolhatóak el, akik havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzését végzik. A kormány elsődleges célja nyilván nem az államháztartási bevételcsökkentést eredményező saját dolgozók képzésének ösztönzése volt, hanem a nagy cégeket kívánta bátorítani a gyakorlati képzésbe való bekapcsolódásra, ezen belül is a tanulószerződés keretében tanulók számának emelésére. Hogy hány vállalatot érinthet a jövőben a szakképzési hozzájárulás felhasználásának lehetősége a saját dolgozók képzésére? Valószínűsíthetően oldal

5 körüli céget, beleértve elsősorban azokat a vállalkozásokat, amelyekkel a kormány stratégiai megállapodást kötött vagy kötni fog a következő években. A törvényalkotó nyilván azt reméli, hogy a saját dolgozók képzésének elszámolhatósága jelentős mértékben készteti ezeket a vállalkozásokat a gyakorlati képzés fenntartására, s bővül azon cégek köre, amelyek kedvet kapnak a bekapcsolódásra. 3. Felnőttképzés finanszírozásának formája A felnőttképzés finanszírozása két alapkérdésen nyugszik: 1. a költségmegosztáson, mely lehet a) magán forrás tanuló, a munkaadó, egyéb szereplők (szakszervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek (pl. ösztöndíjak, adományok stb.)), b) közösségi forrás állami, önkormányzati, EU-s pályázatok, programok, 2. finanszírozási formákon, mely lehet a) direkt (a képzést biztosítónak adott finanszírozás) a képző szervezet támogatása, a munkaadó támogatása, a munkaadó adókedvezményezése, b) indirekt (a képzést igénybevevőnek adott finanszírozás) a tanuló támogatása, a tanuló adókedvezményezése, tanulói hitelek támogatása, és/vagy garantálása. Az alábbi grafikon az elmúlt 4 évet tekintve mutatja be a felnőttképzésének finanszírozási rendszerét költségmegoszlás szerint. Megállapítható, hogy a időszakot tekintve átalakult a felnőttképzés finanszírozásának rendszere az Sztv. és az Szht. hatályba lépésével: az állam (szakképzési hozzájárulás, munkaerő-piaci alap, közvetlen állami támogatás) szerepvállalása csökkenő tendenciát mutat, miközben a munkáltatók saját bevételeik terhére történő finanszírozás nőtt, de nem azonos mértékben az állami szerepvállalás csökkenéséhez viszonyítva. Az EU forrás és az egyén által biztosított finanszírozás mértéke 2012-ben azonos a munkáltatók saját bevételeik terhére történő finanszírozás mértékével. 5. oldal

6 Összességében az előző megállapításokat is figyelembe véve a felnőttképzés két legnagyobb teherviselője továbbra is az állam és a tanuló egyén. Ugyanakkor gazdasági szerepük ellenére a vállalatok meglehetősen szerény terheket viselnek alkalmazottaik képzésében. Az összes számba vett felnőttképzési kiadás 2011-ben a GDP mindössze 0,3 %- át tette ki. 4. Megállapítások A 20. század második felétől a felnőttképzés átalakult, azaz a felnőttképzés fogalma új értelmezést nyert, s helyébe az életen át tartó tanulás fogalma lép. Mindez átalakította a felnőttképzés szereplőinek (egyének, munkaadók, állam) motivációs tényezőit. Az egyének felnőttképzési részvétellel kapcsolatos motivációit jól magyarázza a Bevezető részben tárgyalt emberi tőke elmélet. A különböző szociológiai kutatások rámutattak, hogy a felnőttképzés motivációs rendszerében az egyén részéről meghatározó szerepet játszik az a megállapítás, miszerint az oktatás fő feladata, hogy muníciót adjon az álláskereséshez, a karrierépítéshez. A felnőttképzésben meghatározóan a magasabb iskolázottságúak vesznek részt, azzal a céllal, hogy további végzettséget, diplomát szerezzenek, bizonyítva alkalmasságukat, biztosítva több lábra épülő megélhetésüket és ezzel együtt karrierjüket. A másik oldalt tekintve, a munkaadók motivációjáról azt mondhatjuk, hogy a költségvállalási hajlandóság meglehetősen korlátozott, olyannyira, hogy általános jellegű képzés esetében nem hajlandók a képzés költségeit viselni, csak a speciális, azaz a gazdasági tevékenységgel összefüggő, azzal hasznosítható ismereteket adó képzéseket. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a munkaadók szakképzéssel kapcsolatos kiadásai nem kizárólag saját döntésükön múlnak. Ugyanis sok országban a munkaadókat törvény kötelezi meghatározott alkalmazotti képzés viselésére (pl. Franciaország), vagy képzéssel kapcsolatos adók fizetésére, illetve annak visszaigényelhetőségére (pl. Magyarország), majd annak szétosztásáról az állam gondoskodik (pl. decentralizált pályázatok). A felnőttképzési meghatározó szereplője az állam. Az állam oktatási szerepvállalására azt szokták mondani, hogy az oktatás részint közvetlen, részint közvetett társadalmi hasznokkal jár: közvetlen társadalmi haszon az iskolázottabbak magasabb jövedelméből adódik, közvetett társadalmi haszon az oktatás hatására a munkaerőnek megnő a technikai változásokhoz való alkalmazkodóképessége, megnő az innováció, s ez előmozdítja a gazdasági fejlődést, mert az oktatás következtében a demokratikus intézmények hatékonyan működtethetők, az iskolázottabbak alacsonyabb a munkanélkülisége és egészségesebb az életmódja, így alacsonyabb szociális, munkanélküliséget kompenzáló és egészségügyi kiadásokat igényelnek. A felnőttoktatás területén a magyar állam feladatait nem egyszerű megfogalmazni, a felnőttképzés részvételi arányai viszonylag szoros összefüggést mutatnak a gazdasági fejlettséggel: a gazdasági fejlődés előrehaladásával növekszik a felnőttképzés részvételi hányada. A magyar alacsony részvételi arányok ezzel is összefüggnek, a hazai felnőttképzés viszonylag alacsony szintje az ország gazdasági fejlettségével nagyjából összhangban van, 6. oldal

7 mindenképpen feladata azokat a jogszabályi feltételeket megteremteni, amelyek biztosítják a hozzáférés lehetőségét minden felnőtt számára, és ösztönző finanszírozási rendszert hoz létre. Ez nem jelent feltétlenül kiemelkedő állami pénzügyi támogatást, de mindenképpen jelent ösztönzést, garanciákat és szabályozottságot a felnőttképzések területén a tanulni akaró felnőttek számára illetve a szakképzett munkaerőt alkalmazni akaró munkaadók részére. bizonyos társadalmi rétegek, célcsoportok esetében az államnak finanszírozási és erőteljesebb koordinációs szerepet is el kell látnia a felnőttképzés területén. A munkanélküliek, a szociális hátrányos helyzetű csoportok esetében az állam esélyteremtő szerepe nélkülözhetetlenné teszi a képzések támogatását és bizonyos irányítását. A hazai felnőttképzés jelenlegi helyzetét a vállalatok részéről viszonylag alacsony teherviselési hajlandóság jellemzi, nélkülözhetetlen lenne olyan finanszírozási formák és ösztönző adórendszer kimunkálása, amely a vállalatok tehervállaló készségét növelné, ezáltal az állam finanszírozási szerepvállalását csökkentené. A felnőttképzés kiterjedéséhez szükséges, hogy mind a munkáltatók, mind pedig az állam felismerjék érdekeltségüket abban, s olyan támogatási és képzési, befektetési és ösztönzési rendszereket építsenek ki, amelyek elősegítik a többi réteg bekapcsolódását a felnőttképzésébe. Olyan rendszert szükséges kiépíteni, amelynek során szükséges kettéválasztani a munkaadók képzési igényeinek illetve az állam által a szociális hátrányos helyzetű csoportok részére biztosított képzési igények finanszírozási hátterét. Ez utóbbiba bekapcsolható a magyar szakképző intézmények infrastruktúrája és humánerőforrása, biztosítva ezzel a folyamatos technikai, technológiai fejlődést. S akkor Magyarország vállalásai az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan megvalósíthatók az alábbiak szerint: 2020-ra Európai Unió célkitűzése Magyar valóság 2012-ben Nemzeti vállalás 2020-ra foglalkoztatás 75% 60,7% 75% felsőoktatás 40% 28,1% 30,3% iskolaelhagyás 10% 11,2% 10% szegénység 25%-os csökkentés 28,3% 23,5% 7. oldal

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni.

A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni. (Felnőtt)képzés és tudástranszfer a Dél- dunántúli régióban - kiindulópontok szakmai műhelymunkához Az alábbi rövid tanulmány célja a felkérésnek megfelelően a Dél- dunántúli régió vonatkozásában a felnőttképzés

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA: trendek és statisztikák

Részletesebben