Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje"

Átírás

1 1 Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 2006

2 2 A bizottság hivatalos neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Tudományos Bizottságának Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottsága (DEOEC RKEB/IKEB) A bizottság hivatalos neve angolul: Regional and Institutional Ethics Committee. University of Debrecen. Medical and Health Science Center (UDMHSC REC/IEC) 1. A Mőködési Szabályzat célja: Az embereken végzett orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos eljárási rend meghatározása, s ezáltal annak biztosítása, hogy az egészségügyi intézmények kutatásának lefolytatásához a Regionális Kutatásetikai Bizottság szakmai és etikai véleményét megfelelı módon beszerezzék. Annak dokumentálása, hogy az ügyrend megfelel az etikai bizottságokra vonatkozó rendelkezések: az évi CLIV. tv, a 23/2002. (V.9.) EüM rendelet, a 35/2005. (VIII.26.) EüM rendelet elıírásainak. A Bizottság magáévá teszi az Európai Tanácsnak az emberi lény jogainak és méltóságának, a biológiai és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történı védelmérıl szóló Ovideo-ban áprilisában kelt Egyezményt, különösen az Egyezmény: tudományos kutatásra vonatkozó általános szabályát: A tudományos kutatás a biológia és az orvostudomány területén szabadon gyakorolható, amennyiben jelen Egyezmény rendelkezéseit és az emberi lényt védelmezı egyéb jogi rendelkezéseket betartják. a magukat a kutatásnak alávetı személyek védelmérıl, a kutatásban való beleegyezésük képességével nem rendelkezı egyének védelmérıl szóló rendelkezéseit. Ugyancsak magáévá teszi az Orvosok Világszövetsége Helsinki deklarációjában foglaltakat. A Bizottság célkitőzései közé tartozik az emberek érdekeinek, jogainak, a beteg személyes szabadságának, önrendelkezési jogainak biztosítása, a kutatási

3 3 tervben foglaltak szakszerő végrehajtásának segítése és ellenırzése, a kutatási eredmények minél szélesebb körben való hasznosításának elérése. 2. Meghatározások: 2.1. Az emberen végzett orvostudományi kutatások célja: A betegségek kórismézésének, gyors kezelésének, megelızésének és rehabilitációnak javítása, okainak és eredetének jobb megismerése, beleértve olyan beavatkozásokat és megfigyelési módozatokat is, amelyek eltérnek a megszokott egészségügyi ellátás során alkalmazottaktól, illetıleg amelyek során még nem teljesen ismert és kivizsgált hatású tényezıket (hatóanyagok, anyagok, eszközök, eljárások, módszerek, körülmények, feltételek) alkalmaznak Orvostudományi kutatás Cselekvıképes személyen kizárólag diagnosztikus, terápiás, megelızési és rehabilitációs eljárások tökéletesítése, új eljárások kidolgozása, valamint a betegségek kóroktanának és patogenezisének jobb megértése céljából a kutatás jellegének, kockázatának megfelelı szakmai feltételekkel rendelkezı egészségügyi intézmény által a hivatkozott jogszabályokban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén végezhetı tevékenység Kutatás engedélyezése: Az orvostudományi kutatást az egészségügyi intézmény vezetıje engedélyezi. Az engedélyezést csak etikai-szakmai vélemény birtokában, az abban foglalt feltételek megvalósulása esetén lehet megadni. Az orvostudományi kutatás etikai-szakmai véleményezése a Bizottság hatáskörébe tartozik. A kutatási engedélyben meghatározott feltételek és a kutatási terv elıírásai alapján a kutatás folytatására és ellenırzésére vonatkozó elıírások foglalkozási szabálynak minısülnek. 3. A Bizottság feladata, hatásköre A bizottságnak az emberen végzett orvostudományi kutatások terén, valamint az emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készitmények klinikai vizsgálata terén eltérı feladata s hatásköre van.

4 4 3.1.Az emberen végzett orvostudományi kutatás terén A Bizottság ezt a feladatát a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet ("az emberen végzett orvostudományi kutatásokról") alapján végzi, amely az ETT TUKEB és az Intézményi Kutatásetikai Bizottság feladatait a következıképpen specifikálja: "9. (1) A kérelmezı a 7. (4) bekezdése szerinti szakmai-etikai vélemény iránt a 8. (1) bekezdése szerinti tartalommal és a 8. (2) bekezdése szerinti mellékletekkel felszerelt kérelmet nyújt be az etikai bizottsághoz. Több központban végzett kutatás esetében a kutatási koordinátor nyújtja be a szakmaietikai vélemény iránti kérelmet. (2) Az etikai-szakmai véleményt az ETT TUKEB adja meg a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelızı, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek, b) orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálata, illetve a hatásosság minısítése céljából emberen történı vizsgálata esetén, c) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetében, d) az a)-c) pont alá nem tartozó, de több regionális kutatásetikai bizottság illetékességi területébe tartozó, több központban végzett kutatás esetében, e) bármely kutatás esetén, ha a regionális etikai bizottság a kérelmet felterjeszti. (3) A szakmai-etikai véleményt az ETT HRB adja meg az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, embrionális ıssejtekkel végzett beavatkozásokkal és kutatásokkal, továbbá az emberi génállományt a reprodukcióval összefüggésben érintı beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén. (4) A vizsgálati készítmény klinikai vizsgálata esetén a szakmai-etikai véleményt az ETT KFEB adja meg a külön jogszabályban foglaltak szerint. (5) Minden egyéb esetben az etikai-szakmai véleményt az illetékes regionális etikai bizottság adja meg. " Az orvostudományi kutatás etikai-szakmai véleményezése a kutatást végzı témavezetı kérelme alapján az intézet vezetıjének hozzájárulásával történik. A Bizottság hatáskörébe tartozik a Debreceni Egyetem intézeteibıl beadott kutatási tervek elbirálása, ill. a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévı egészségügyi intézmények vezetıi által benyújtott kutatási tervek elbírálása, amennyiben azok nem rendelkeznek intézményi kutatásetikai bizottsággal. A Bizottság minden olyan kérdésben dönt, ahol az etikai-szakmai véleményt nem az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és

5 5 Kutatásetikai Bizottsága (ETT TUKEB), az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága (ETT HRB) adja meg. A Bizottság úgy látja el feladatát, hogy elbírálja a benyújtott kutatási tervet, megvizsgálja az abban foglaltakat, szükség esetén kiegészítı információkat ill. a megküldött adatok kiegészítését kérheti a kérelmezıtıl. A Bizottság a kérelem beérkezését követıen szakmai-etikai véleményt alakít ki. A kutatásra az engedélyezı a Bizottság írásos véleményének kézhez vétele után ad engedélyt. Nem adható engedély, ha az etikai vélemény nem javasolja a vizsgálatot. Az intézményben folyó kutatásban résztvevık érdekeinek védelmérıl a bizottság elnöke által a bizottság tagjai közül kijelölt, független, a kutatásban részt nem vevı orvos gondoskodik. A Bizottság feladata annak vizsgálata, hogy a kutatás az adott egészségügyi intézményben a személyi és tárgyi feltételek tekintetében megvalósítható-e, valamint a kutatás során az engedélyben foglaltak betartják-e. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrum vezetése jogszabályban biztosított felhatalmazás alapján (23/2002. V.9. EüM rendelet 12..) nem hoz létre külön Intézményi Etikai Bizottságot (IKEB). Az IKEB tevékenységét a Regionális Kutatásetikai Bizottság látja el. A Hajdú-Bihar, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Intézményi Etikai Bizottságok összetételét és mőködési szabályait tartalmazó ügyrendet a Regionális Kutatásetikai Bizottság hagyja jóvá Az emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készitmények klinikai vizsgálat terén : A Bizottság ezen a területen a 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet (az emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról) alapján végzi munkáját. A klinikai vizsgálatok tekintetében a Bizottság feladata különösen a vizsgálati alanyok jogainak, biztonságának védelme, továbbá a vizsgálati tervben elıirtak végrehajtásának, a hatósági engedélyben, illetve az ETT KFEB véleményében foglaltak helyszini megvalósitásának figyelemmel kisérése. Amennyiben a klinikai vizsgálatot az engedélyben illetve a vizsgálati tervben elıirtaktól eltérıen folytatják, a Bizottság panasszal fordulhat az OGYI-hoz.

6 6 Az engedélyezett klinikai vizsgálat alatt a Bizottság észrevételeit, a vizsgálatvezetıvel és a szolgáltató vezetıjével is közölheti, továbbá észrevételeit megküldhati az ETT KFEB-nek, amely indokolt esetben az OGYI-nál ellenörzést kezdeményez. A Bizottság, amennyiben az egészségügyi szolgáltató nem egészségügyi intézmény a vizsgálatvezetı jelentkezését befogadja, amennyiben a vizsgálatot végzı szolgáltató székhelye az egészségügyi intézmény terápiás osztályának ellátási területén található. Fontosabb eljárási szabályokat a 8.-pontban foglaltak tartalmazzák. 4. A Bizottság összetétele A Bizottság áll: szakképzett orvosokból (klinikusok, farmakológusok, igazságügyi szakértık) nıvérekbıl, akik aktív napi kapcsolatban vannak a betegekkel, laikusokból, akik nem járatosak az orvostudományban, ám olyan egyéb szakmai ismeretekkel rendelkeznek (jogászok, egyházak képviselıi, pszichológusok, üzletemberek), akik sajátos nézıpontból konkrét véleményt és javaslatot tudnak megfogalmazni. A bizottsági tagok száma 14 fı, a bizottságot az elnök, két alelnök, a titkár és a rendes tagok alkotják. A Bizottság elnökét a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségügyi Centruma vezetıje kéri fel, megbízatása a felkérés elfogadásával határozatlan idıtartamra jön létre. A bizottsági tagokat az elnök kéri fel. A bizottsági tagság a felkérés elfogadásával és a titoktartási nyilatkozat benyújtásával jön létre. Az alelnököket és a titkárt a bizottsági tagok közül az általános éves ülés választja meg. A Regionális Kutatásetikai Bizottság összetételére, tagjaira vonatkozó egyetemi felkérés az ETT TUKEB jóváhagyását követıen válik érvényessé. A bizottsági tagság megszőnik: határozott idıtartamú felkérés esetén annak lejártával, lemondással, elhalálozással, érdemtelenné válással (az érdemtelenséget az általános éves ülésnek kell kimondania),

7 7 visszahívással, amennyiben a jogszabályi elıírások következtében a bizottság összetételében vagy létszámában kötelezı elıírásokat kell érvényesíteni. 5. Bizottsági eljárás a./ Kérelmezı: Az emberen végzett orvostudományi kutatással kapcsolatos szakmai-etikai felülvizsgálatra vonatkozó kérelmet olyan szakképzett orvosnak kell benyújtania, aki felkészült és felelıs a kutatásnak mind a tudományos-, mind az etikai vonatkozásaiért. A kérelmet az intézetvezetıvel egyeztetni kell. b./ Kérelmezéssel kapcsolatos eljárás: A Kutatásetikai Bizottság megfelelı idıközönként körlevél formájában hozza nyilvánosságra, hogy az adott orvostudományi kutatás kutatásetikai felülvizsgálatára mely irányelvek, formai és tartalmi kritériumok vonatkoznak. c./ A kérelmezı által benyújtandó dokumentáció: A kérelmezınek be kell nyújtania a tervezett kutatás alapos és teljes etikai vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot. Ezek a következık: a kutatás megnevezését, a megbízó nevét, székhelyét, magyarországi képviselıjét, annak címét, a kutatásban résztvevı egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, a kutatás vezetıjének és a kutatásban közremőködı munkatársak nevét, munkakörét, a kutatás célját, a kutatás kezdésének idıpontját és várható idıtartamát, annak megjelölését, hogy egy vagy több központban végzett kutatást terveznek, több központban végzett kutatás esetén a tervezett kutatási helyszínek felsorolását. A kérelemhez mellékelni kell: a kutatási tervet, a kutatás vezetıjének és a kutatásban résztvevı kutatók szakmai önéletrajzát, a kutatásban résztvevı betegek/egészséges önkéntesek számára a jogszabályban meghatározott tartalmú írásos tájékoztató tervezetét, a kutatásban résztvevı személyek beleegyezı nyilatkozatának tervezetét, a kutatással összefüggésben felmerülı többletköltségekre vonatkozó költségbecslést,

8 8 a kutatást végzı intézmények felelısségbiztosítási szerzıdésérıl szóló, a biztosító által kibocsátott igazolást, egyedi adatlap tervezetét, amelyen minden olyan adatot, tényt, eseményt fel kell tüntetni, ami a kutatással összefügg, ill. a kutatás kimenetelét befolyásolhatja, nyilatkozatot a kutatás vezetıjének és a kutatásban közremőködık díjazásáról, A kutatási terv tartalmazza: a kutatás céljának, indokoltságának, a várt eredmények részletes leírását, a kutatás tudományos megalapozottságát, indokoltságát alátámasztó irodalmi hivatkozások megjelölését, a résztvevık toborzásának, beválasztásának, kizárásának kritériumrendszerét, a kutatásba bevonni kívánt résztvevık számát (összesen és kutatóhelyenként), nemét, életkorát, a kutatás módszereinek, az alkalmazott beavatkozásoknak ismertetését, a kedvezıtlen események és a súlyos, nemkívánatos események leírását, a bekövetkezésük esetén követendı eljárást, a résztvevık személyes és egészségügyi adatainak kezelésével kapcsolatos intézkedéseket, a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozásának módszerét, a kutatás vezetıjének nyilatkozatát arról, hogy a kutatási terv összeállítása a hatályos jogszabályokban és az Orvosok Világszövetsége Helsinki Deklarációjában foglaltaknak megfelelıen történt. d./ A kérelmek regisztrálása: A bizottság a beérkezett kérelmekkel kapcsolatban regisztrálási és nyilvántartási eljárást követ: a beérkezı kérelmeket a titkár belsı kódszámmal és beérkezési dátummal látja el. ellenırzi a kérelem formai teljességét, tájékoztatja a kérelmezıt az esetleges formai hiányosságokról, az elnökkel egyetértésben a pályázati anyagot szakértınek adja ki etikaiszakmai elbírálás céljából, nyilvántartást vezet a kérelmekre vonatkozó valamennyi dokumentációról. A bizottság tagjainak az ülésen nyilatkozniuk kell esetleges érdekeltségüket illetıen a bírálandó témák tárgyában, különös tekintettel bármely, az

9 9 érdekeltekkel kötött elızetes kapcsolattartás tekintetében. Ha ilyen érdekeltséget jelentenek be, a bizottság dönt, hogy az illetı személy/személyek hozzájárulhatnak-e a végsı döntés meghozatalához, vagy sem. 6. Bizottsági ülés A bizottság a nyári hónapokat (július- augusztus) leszámitva havonta egyszer ülésezik, általában a hónap elsı hétfıjén Az ülés összehívása A bizottsági ülés programját a titkár, az elnökkel egyeztetve állítja össze, s azt megküldi a tagok részére. Az ülés idıpontját az elnök határozza meg. A bizottsági tagokat az ülést megelızı 8 naptári nappal az ülés helyének és témáinak megjelölésével írásban hívják össze. Az ülésen azok a beadványok kerülnek megvitatásra, amelyek: alkalmasak arra, hogy abban a bizottság megfelelı szakértıi vélemények elızetes bekérésével álláspontot tudjon kialakítani, a regisztrálási díj befizetésével kötelezettséget vállalnak Az eljárás rendje A bizottság határozatképes, ha a bizottsági tagoknak több mint fele jelen van az ülésen. A határozatképesség további feltétele a bizottság elnökének vagy alelnökének ülésen való részvétele. Döntését egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén az elnök, távollétében az általa megbízott alelnök szavazata dönt. A bizottság szakértıi tanácsra tarthat igényt annak érdekében, hogy elısegítse a döntés meghozatalát. A protokollt szakmai tekintetben vizsgáló, azzal kapcsolatban szakértıi véleményt megfogalmazó, a bizottság által felkért szakértıi tag vagy külsı szakértı tevékenységéért díjazás jár. A szakértıi díj, annak mértéke az igazságügyi szakértıi díjazásról szóló, a mindenkor hatályos IM rendelet figyelembe vételével határozható meg. A bizottsági ülés célja a napirendben szereplı témák megvitatása, s azokban történı állásfoglalás. A napirendben szereplı témákat a bizottsági szakértıi tag referálja, akinek a titkár azt korábban szakértıi véleményezésre kiadta, illetve nem bizottsági tag szakértıi közremőködésre történı felkérése esetén a szakértı

10 10 referálja. A referensek véleményüket legkésıbb az ülés elıtti munkanapon juttatják el a titkárnak. Az adatok ismertetését követıen a bizottság megállapítja: az engedélyezés a bizottság illetékességébe és hatáskörébe tartozik-e, a vizsgálat etikai szempontból indokolt-e, a vizsgálatot végzı orvosok szakmailag felkészültek-e, az intézményben a feltételek (személyi, technikai, anyagi) biztosítottak-e. A benyújtott kérelmet amennyiben az a bizottsági ülést legalább 15 nappal megelızıen benyújtásra került a soron következı bizottsági ülésen, amennyiben a benyújtás nem ilyen idıpontban történt, az utána következı bizottsági ülésen bírálja el. A hiánypótlásra történı felszólítás, ill. annak teljesítésére eltelt idıvel az eljárás idıtartama meghosszabbodik. A bizottság döntésérıl a DE OEC tudományos igazgatóját írásban értesíti a döntést követı 7 munkanapon belül (sponzorált vizsgálatok esetén). Egyéni kezdeményezéső orvosbiológiai beavatkozások esetén a bizottság a döntést ugyanilyen határidı mellett közvetlenül a témafelelısnek juttatja el. A kutatásetikai vélemény a következıket tartalmazza: 1./ A felülvizsgálaton átesett protokoll pontos címe 2./ A protokoll azonosító száma és dátuma (a sponzornál ill. a Bizottságnál) 3./ A felülvizsgált dokumentumok felsorolása 4./ A kérelmezı neve és beosztása 5./ A döntés idıpontja és helye 6./ A döntés meghozatalában résztvett tagok neve és funkciója 7./ A jóváhagyásra vagy a jóváhagyás megtagadására vonatkozó döntés világos leszögezése 8./ Tanács, vélemény, módosítási javaslat 9./ Világosan megfogalmazott indokok a megkívánt módosításokkal kapcsolatban 10./ Jóváhagyás esetén a kérelmezı feladatai e jóváhagyás hatályban tartásához (pl. az Etikai Bizottság által elfogadott módosítások elfogadásának megerısítése, értesítés komoly vagy váratlan káros eseményekrıl, a vizsgálat beszüntetésérıl, stb. 11./ A jóváhagyás megtagadásának világosan megfogalmazott indokai

11 11 12./ Az Etikai Bizottság elnökének és a DE OEC tudományos igazgatójának aláírása datálva és az Etikai Bizottság, valamint a DE OEC tudományos igazgatójának pecsétjével ellátva. 7. A kutatás ellenırzése A bizottság feladatai közé tartozik a jóváhagyott kutatási programok elırehaladásának monitorozása, a kutatás kezdetétıl annak befejezéséig. Az utánkövetési eljárás kapcsolattartó személye a bizottság elnöke által jelölt személy. A szakmai-etikai véleményt adó bizottság ellenırzi, hogy: a kutatást az engedélyben és a kutatási tervben elıírtaknak megfelelıen folytatják-e, a résztvevık tájékoztatása és beleegyezı nyilatkozata megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek, a vizsgálatban résztvevık kiválasztásának módja az engedélynek megfelel-e, a résztvevık személyes adatai kezelésében jogszerően járnak-e el, cselekvıképtelen, vagy korlátozottan cselekvıképes személy bevonásával végzett klinikai vizsgálat esetében a rendelkezésekben elıírtak maradéktalanul megvalósulnak-e. A bizottság a fentieken túlmenıen folyamatosan ellenırzi, hogy az intézmény tárgyi ill. személyi feltételeiben nem történt-e olyan változás, amely a kutatást, vagy a résztvevık biztonságát veszélyezteti. Amennyiben a szakmai-etikai véleményt az ETT TUKEB vagy az ETT HRB adta meg, és az ellenırzés lefolytatására felkéri a bizottságot, akkor az ellenırzést a felkérı nevében, s helyett látja el. Az eljárás felfüggesztése A bizottság a kutatás felfüggesztését kezdeményezheti, ha a szakmai-etikai vélemény alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás következett be. A felfüggesztésrıl a kutatásvezetıt és az intézményvezetıt írásban értesíti. Felfüggesztés esetén a kutatás csak újabb szakmai-etikai vélemény alapján folytatható..

12 12 Jelentési kötelezettség A kutatás vezetıje az RKEB/IKEB döntési őrlapon megadott idıpontban, továbbá a kutatás megkezdésétıl kezdve minden második év végén, valamint a kutatás befejezését követıen 15 napon belül jelentést küld az engedélyezınek, a szakmai-etikai véleményt adó etikai bizottságnak. A jelentésben tájékoztatást ad tapasztalatairól, a ténylegesen bevont betegek számáról, az elıfordult nemkívánatos és a súlyos nemkívánatos eseményekrıl. A kutatás akkor tekinthetı befejezettnek, ha minden beteg kutatási terv szerinti utolsó észlelése megtörtént. 8. Emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készitmények klinikai vizsgálatának fontosabb eljárási szabályai. A klinikai vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet a megbizónak két példányban az EMEA honlapjáról letölthetı adatlapon, a vonatkozó rendelet 3.számu mellékletében megjelölt dokumentumok kiséretében kell az OGYI-hoz benyujtani.a kérelemhez csatolni kell a vizsgálatvezetı szándéknyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a vizsgálat engedélyezése esetén az általa megismert vizsgálati tervet annak elıirásai illetve a GCP elvei betartásával az OGYI engedélyezı határozatában és az ETT KFEB véleményében foglaltak szerint a vizsgálóhely illetékes Bizottságával együttmüködve hajtja végre. A kérelemhez csatolni kell továbbá a szolgáltató vezetıjének befogadó nyilatkozatát. A hatósági engedély kérelmezésének elızetes feltétele: a vizsgálatot végzı szolgáltató vezetıjének befogadó nyilatkozata. A vizsgálatot végzı szolgáltatató vezetıje DEOEC Elnökhelyettese dönt arról, hogy az OGYI jövıbeli engedélyének megléte esetére elızetesen befogadja-e a szolgáltatónál kérelmezett klinikai vizsgálatot. A befogadó nyilatkozati kérelmezınek a Centrum Elnökhelyetteséhez benyujtandó dokumentumai: - a protokoll röviditett magyar szinopszisa - az eredeti teljes protokoll - betegtájékoztató és betegbeleegyezı nyilatkozat - biztositási szerzıdés

13 13 - OGYI engedély /amennyiben rendelkezésre áll / - a vizsgálatvezetı és a vizsgálók szakmai életrajzai - a vizsgálatok tervezett idejének és befejezésének idıpontja A Centrum Elnökhelyettese döntését - szükség szerint a Bizottság elızetes véleményének kikérésével hozza meg. Az elızetes vélemény kialakitásában résztvevı bizottsági tagok, a soronkövetkezı bizottsági ülésen adnak tájékoztatást, majd a Bizottság dönt a befogadott klinikai vizsgálatok utánkövetésének ütemezésérıl, az utánkövetésben résztvevı bizottsági tagok személyérıl A Bizottság kijelölt tagja folyamatosan követi az adott vizsgálatot, a vizsgálatvezetıvel folyamatos konzultációs kapcsolatban áll. A Bizottság folyamatosan áttekinti a beérkezett módositásokat és mellékhatás bejelentéseket Az utánkövetésre kijelölt bizottsági tag évi l alkalommal személyes látogatást tesz a vizsgálóhelyen. Tapasztalatairól jegyzıkönyv készül. A vizsgáló minden sulyos nemkivánatos eseményrıl haladéktalanul értesiti a megbizót és a Bizottságot. A vizsgáló a haladéktalan értesitést követıen az eseményrıl részletes irásos jelentést küld a megbizónak és Bizottságnak. A vizsgálati alany bejelentett halála esetén a vizsgáló minden további igényelt, tájékoztatást biztosit a megbizó és a Bizottság számára Általános éves ülés A bizottság évi egy alkalommal, az éves munka értékelése érdekében ülést hív össze. Az általános éves ülés hatáskörébe tartozik a bizottság belsı életével kapcsolatos kérdésekben történı állásfoglalás is. Az általános éves ülés: áttekinti az elfogadott vizsgálatokkal kapcsolatos jelentéseket, az ellenırzései során szerzett tapasztalatok alapján szükség szerint javaslatot fogalmaz meg új módszertani kérdések bevezetésére, áttekinti saját normáit, azokat megváltoztatja, ha a jogszabály idıközi megváltozása ezt szükségessé teszi, valamint mőködése során a tapasztalatok alapján a módosítás indokolt, alelnököt és titkárt választ, dönt a tag érdemtelenné válásának kérdésében, állást foglal a bizottsági tag visszahívásának érdekében, megállapítja a honoráriumot,

14 14 meghatározza és dönt a költségvetés elfogadása, módosításának kérdésében, Az általános ülés határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Döntését minısített szótöbbséggel hozza meg. 10. A bizottság mőködésének anyagi feltételei, költségvetés A bizottság mőködésének alapvetı feltételeit a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrum biztosítja. A bizottság a mőködéséhez szükséges feltételrendszert éves költségvetésében határozza meg, amely beépül az egyetem éves költségvetésébe. Az elızetes egyeztetéseket követıen a bizottságnak olyan idıben kell költségvetését elıterjeszteni, mely lehetıvé teszi annak egyetemi költségvetésbe történı beépítését. A bizottság mőködésének anyagi fedezetét a protokollt benyújtó által befizetett díjak illetıleg költségtérítések jelentik, melyet a Centrum szükség szerint saját forrásaiból egészít ki. A Centrum gazdasági igazgatósága a bizottság elnökének felterjesztése alapján költségfelhasználásokat engedélyezi: szakértıi díjak: A bizottság által megbízott szakértıt akár bizottsági tag, akár külsı személy díjazás illeti meg. A szakértıi díjazásra a mindenkor hatályos igazságügyi szakértıkre vonatkozó jogszabály az irányadó. Konkrét összege az éves rendes ülés keretében évente kerül meghatározásra. Megbízási díjak: A bizottság adminisztrációs eljárását végzı személyeket megbízási díj illeti meg, melynek mértékét az éves rendes ülés határozza meg. Tiszteletdíjak: az elnököt, az alelnököt, a titkárt, a bizottság tagjait tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértékét az általános éves ülés határozza meg, melyet a Centrum elnöke hagy jóvá. Az éves költségvetés indokolt esetben módosítható. A költségvetést úgy kell meghatározni, hogy az a a takarékossági elvek figyelembe vételével korrekt módon biztosítsa a bizottság mőködésének feltételeit.

15 15 A Bizottság a jogszabályi változás miatt szükségessé vált ügyrendi változásokat 2005 December 3.-i ülésén megtárgyalta, a módositott Ügyrendet elfogadta,s azt a DEOEC Centrum Elnökének elfogadásra javasolja: Dr. Horkay Irén s.k. egyetemi tanár a DE OEC RKEB/IKEB elnöke Az ügyrendi módositásokkal egyetértek: Debrecen 2006 január Dr Fésüs László s.k. egyetemi tanár, akadémikus a DEOEC Elnöke

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza. Intézményi Etikai Bizottság Ügyrendje

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza. Intézményi Etikai Bizottság Ügyrendje Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Intézményi Etikai Bizottság Ügyrendje Készítette: SVOEK IEB elnöke Ellenőrizte: dr. Borzi

Részletesebben

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA DR. TEMESI ALFRÉDA BIOL. TUD. KANDIDÁTUS C.E. DOCENS ETT-ESKI PÁLYÁZATI IRODA IGAZGATÓ FŐBB

Részletesebben

Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása

Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása 1. Ügy megnevezése, tárgya Az emberen végzett orvostudományi kutatás célja a betegségek kórismézésének,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2012. (II. 23.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Klinikai Kutatási Szabályzatának módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2012. (II. 23.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Klinikai Kutatási Szabályzatának módosításáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2012. (II. 23.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Klinikai Kutatási Szabályzatának módosításáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Semmelweis Egyetem Klinikai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Dr. Soós Andrea Ifj. Dr. Lomnici Zoltán Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól Budapest, 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

A Bizottság, feladata ellátása érdekében: 1.1. Elfogadja ügyrendjét. 1.2. A pályázatokat értékeli, rangsorolja, és dönt a pályázatok támogatásáról.

A Bizottság, feladata ellátása érdekében: 1.1. Elfogadja ügyrendjét. 1.2. A pályázatokat értékeli, rangsorolja, és dönt a pályázatok támogatásáról. A Magyar Természetvédık Szövetsége EU alapok, te érted? címő pályázati felhívása bíráló bizottságának ügyrendje Az EU alapok, te érted? Bíráló és Elfogadó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Magyar

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben