Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje"

Átírás

1 1 Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 2006

2 2 A bizottság hivatalos neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Tudományos Bizottságának Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottsága (DEOEC RKEB/IKEB) A bizottság hivatalos neve angolul: Regional and Institutional Ethics Committee. University of Debrecen. Medical and Health Science Center (UDMHSC REC/IEC) 1. A Mőködési Szabályzat célja: Az embereken végzett orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos eljárási rend meghatározása, s ezáltal annak biztosítása, hogy az egészségügyi intézmények kutatásának lefolytatásához a Regionális Kutatásetikai Bizottság szakmai és etikai véleményét megfelelı módon beszerezzék. Annak dokumentálása, hogy az ügyrend megfelel az etikai bizottságokra vonatkozó rendelkezések: az évi CLIV. tv, a 23/2002. (V.9.) EüM rendelet, a 35/2005. (VIII.26.) EüM rendelet elıírásainak. A Bizottság magáévá teszi az Európai Tanácsnak az emberi lény jogainak és méltóságának, a biológiai és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történı védelmérıl szóló Ovideo-ban áprilisában kelt Egyezményt, különösen az Egyezmény: tudományos kutatásra vonatkozó általános szabályát: A tudományos kutatás a biológia és az orvostudomány területén szabadon gyakorolható, amennyiben jelen Egyezmény rendelkezéseit és az emberi lényt védelmezı egyéb jogi rendelkezéseket betartják. a magukat a kutatásnak alávetı személyek védelmérıl, a kutatásban való beleegyezésük képességével nem rendelkezı egyének védelmérıl szóló rendelkezéseit. Ugyancsak magáévá teszi az Orvosok Világszövetsége Helsinki deklarációjában foglaltakat. A Bizottság célkitőzései közé tartozik az emberek érdekeinek, jogainak, a beteg személyes szabadságának, önrendelkezési jogainak biztosítása, a kutatási

3 3 tervben foglaltak szakszerő végrehajtásának segítése és ellenırzése, a kutatási eredmények minél szélesebb körben való hasznosításának elérése. 2. Meghatározások: 2.1. Az emberen végzett orvostudományi kutatások célja: A betegségek kórismézésének, gyors kezelésének, megelızésének és rehabilitációnak javítása, okainak és eredetének jobb megismerése, beleértve olyan beavatkozásokat és megfigyelési módozatokat is, amelyek eltérnek a megszokott egészségügyi ellátás során alkalmazottaktól, illetıleg amelyek során még nem teljesen ismert és kivizsgált hatású tényezıket (hatóanyagok, anyagok, eszközök, eljárások, módszerek, körülmények, feltételek) alkalmaznak Orvostudományi kutatás Cselekvıképes személyen kizárólag diagnosztikus, terápiás, megelızési és rehabilitációs eljárások tökéletesítése, új eljárások kidolgozása, valamint a betegségek kóroktanának és patogenezisének jobb megértése céljából a kutatás jellegének, kockázatának megfelelı szakmai feltételekkel rendelkezı egészségügyi intézmény által a hivatkozott jogszabályokban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén végezhetı tevékenység Kutatás engedélyezése: Az orvostudományi kutatást az egészségügyi intézmény vezetıje engedélyezi. Az engedélyezést csak etikai-szakmai vélemény birtokában, az abban foglalt feltételek megvalósulása esetén lehet megadni. Az orvostudományi kutatás etikai-szakmai véleményezése a Bizottság hatáskörébe tartozik. A kutatási engedélyben meghatározott feltételek és a kutatási terv elıírásai alapján a kutatás folytatására és ellenırzésére vonatkozó elıírások foglalkozási szabálynak minısülnek. 3. A Bizottság feladata, hatásköre A bizottságnak az emberen végzett orvostudományi kutatások terén, valamint az emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készitmények klinikai vizsgálata terén eltérı feladata s hatásköre van.

4 4 3.1.Az emberen végzett orvostudományi kutatás terén A Bizottság ezt a feladatát a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet ("az emberen végzett orvostudományi kutatásokról") alapján végzi, amely az ETT TUKEB és az Intézményi Kutatásetikai Bizottság feladatait a következıképpen specifikálja: "9. (1) A kérelmezı a 7. (4) bekezdése szerinti szakmai-etikai vélemény iránt a 8. (1) bekezdése szerinti tartalommal és a 8. (2) bekezdése szerinti mellékletekkel felszerelt kérelmet nyújt be az etikai bizottsághoz. Több központban végzett kutatás esetében a kutatási koordinátor nyújtja be a szakmaietikai vélemény iránti kérelmet. (2) Az etikai-szakmai véleményt az ETT TUKEB adja meg a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelızı, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek, b) orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálata, illetve a hatásosság minısítése céljából emberen történı vizsgálata esetén, c) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetében, d) az a)-c) pont alá nem tartozó, de több regionális kutatásetikai bizottság illetékességi területébe tartozó, több központban végzett kutatás esetében, e) bármely kutatás esetén, ha a regionális etikai bizottság a kérelmet felterjeszti. (3) A szakmai-etikai véleményt az ETT HRB adja meg az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, embrionális ıssejtekkel végzett beavatkozásokkal és kutatásokkal, továbbá az emberi génállományt a reprodukcióval összefüggésben érintı beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén. (4) A vizsgálati készítmény klinikai vizsgálata esetén a szakmai-etikai véleményt az ETT KFEB adja meg a külön jogszabályban foglaltak szerint. (5) Minden egyéb esetben az etikai-szakmai véleményt az illetékes regionális etikai bizottság adja meg. " Az orvostudományi kutatás etikai-szakmai véleményezése a kutatást végzı témavezetı kérelme alapján az intézet vezetıjének hozzájárulásával történik. A Bizottság hatáskörébe tartozik a Debreceni Egyetem intézeteibıl beadott kutatási tervek elbirálása, ill. a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévı egészségügyi intézmények vezetıi által benyújtott kutatási tervek elbírálása, amennyiben azok nem rendelkeznek intézményi kutatásetikai bizottsággal. A Bizottság minden olyan kérdésben dönt, ahol az etikai-szakmai véleményt nem az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és

5 5 Kutatásetikai Bizottsága (ETT TUKEB), az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága (ETT HRB) adja meg. A Bizottság úgy látja el feladatát, hogy elbírálja a benyújtott kutatási tervet, megvizsgálja az abban foglaltakat, szükség esetén kiegészítı információkat ill. a megküldött adatok kiegészítését kérheti a kérelmezıtıl. A Bizottság a kérelem beérkezését követıen szakmai-etikai véleményt alakít ki. A kutatásra az engedélyezı a Bizottság írásos véleményének kézhez vétele után ad engedélyt. Nem adható engedély, ha az etikai vélemény nem javasolja a vizsgálatot. Az intézményben folyó kutatásban résztvevık érdekeinek védelmérıl a bizottság elnöke által a bizottság tagjai közül kijelölt, független, a kutatásban részt nem vevı orvos gondoskodik. A Bizottság feladata annak vizsgálata, hogy a kutatás az adott egészségügyi intézményben a személyi és tárgyi feltételek tekintetében megvalósítható-e, valamint a kutatás során az engedélyben foglaltak betartják-e. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrum vezetése jogszabályban biztosított felhatalmazás alapján (23/2002. V.9. EüM rendelet 12..) nem hoz létre külön Intézményi Etikai Bizottságot (IKEB). Az IKEB tevékenységét a Regionális Kutatásetikai Bizottság látja el. A Hajdú-Bihar, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Intézményi Etikai Bizottságok összetételét és mőködési szabályait tartalmazó ügyrendet a Regionális Kutatásetikai Bizottság hagyja jóvá Az emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készitmények klinikai vizsgálat terén : A Bizottság ezen a területen a 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet (az emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról) alapján végzi munkáját. A klinikai vizsgálatok tekintetében a Bizottság feladata különösen a vizsgálati alanyok jogainak, biztonságának védelme, továbbá a vizsgálati tervben elıirtak végrehajtásának, a hatósági engedélyben, illetve az ETT KFEB véleményében foglaltak helyszini megvalósitásának figyelemmel kisérése. Amennyiben a klinikai vizsgálatot az engedélyben illetve a vizsgálati tervben elıirtaktól eltérıen folytatják, a Bizottság panasszal fordulhat az OGYI-hoz.

6 6 Az engedélyezett klinikai vizsgálat alatt a Bizottság észrevételeit, a vizsgálatvezetıvel és a szolgáltató vezetıjével is közölheti, továbbá észrevételeit megküldhati az ETT KFEB-nek, amely indokolt esetben az OGYI-nál ellenörzést kezdeményez. A Bizottság, amennyiben az egészségügyi szolgáltató nem egészségügyi intézmény a vizsgálatvezetı jelentkezését befogadja, amennyiben a vizsgálatot végzı szolgáltató székhelye az egészségügyi intézmény terápiás osztályának ellátási területén található. Fontosabb eljárási szabályokat a 8.-pontban foglaltak tartalmazzák. 4. A Bizottság összetétele A Bizottság áll: szakképzett orvosokból (klinikusok, farmakológusok, igazságügyi szakértık) nıvérekbıl, akik aktív napi kapcsolatban vannak a betegekkel, laikusokból, akik nem járatosak az orvostudományban, ám olyan egyéb szakmai ismeretekkel rendelkeznek (jogászok, egyházak képviselıi, pszichológusok, üzletemberek), akik sajátos nézıpontból konkrét véleményt és javaslatot tudnak megfogalmazni. A bizottsági tagok száma 14 fı, a bizottságot az elnök, két alelnök, a titkár és a rendes tagok alkotják. A Bizottság elnökét a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségügyi Centruma vezetıje kéri fel, megbízatása a felkérés elfogadásával határozatlan idıtartamra jön létre. A bizottsági tagokat az elnök kéri fel. A bizottsági tagság a felkérés elfogadásával és a titoktartási nyilatkozat benyújtásával jön létre. Az alelnököket és a titkárt a bizottsági tagok közül az általános éves ülés választja meg. A Regionális Kutatásetikai Bizottság összetételére, tagjaira vonatkozó egyetemi felkérés az ETT TUKEB jóváhagyását követıen válik érvényessé. A bizottsági tagság megszőnik: határozott idıtartamú felkérés esetén annak lejártával, lemondással, elhalálozással, érdemtelenné válással (az érdemtelenséget az általános éves ülésnek kell kimondania),

7 7 visszahívással, amennyiben a jogszabályi elıírások következtében a bizottság összetételében vagy létszámában kötelezı elıírásokat kell érvényesíteni. 5. Bizottsági eljárás a./ Kérelmezı: Az emberen végzett orvostudományi kutatással kapcsolatos szakmai-etikai felülvizsgálatra vonatkozó kérelmet olyan szakképzett orvosnak kell benyújtania, aki felkészült és felelıs a kutatásnak mind a tudományos-, mind az etikai vonatkozásaiért. A kérelmet az intézetvezetıvel egyeztetni kell. b./ Kérelmezéssel kapcsolatos eljárás: A Kutatásetikai Bizottság megfelelı idıközönként körlevél formájában hozza nyilvánosságra, hogy az adott orvostudományi kutatás kutatásetikai felülvizsgálatára mely irányelvek, formai és tartalmi kritériumok vonatkoznak. c./ A kérelmezı által benyújtandó dokumentáció: A kérelmezınek be kell nyújtania a tervezett kutatás alapos és teljes etikai vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot. Ezek a következık: a kutatás megnevezését, a megbízó nevét, székhelyét, magyarországi képviselıjét, annak címét, a kutatásban résztvevı egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, a kutatás vezetıjének és a kutatásban közremőködı munkatársak nevét, munkakörét, a kutatás célját, a kutatás kezdésének idıpontját és várható idıtartamát, annak megjelölését, hogy egy vagy több központban végzett kutatást terveznek, több központban végzett kutatás esetén a tervezett kutatási helyszínek felsorolását. A kérelemhez mellékelni kell: a kutatási tervet, a kutatás vezetıjének és a kutatásban résztvevı kutatók szakmai önéletrajzát, a kutatásban résztvevı betegek/egészséges önkéntesek számára a jogszabályban meghatározott tartalmú írásos tájékoztató tervezetét, a kutatásban résztvevı személyek beleegyezı nyilatkozatának tervezetét, a kutatással összefüggésben felmerülı többletköltségekre vonatkozó költségbecslést,

8 8 a kutatást végzı intézmények felelısségbiztosítási szerzıdésérıl szóló, a biztosító által kibocsátott igazolást, egyedi adatlap tervezetét, amelyen minden olyan adatot, tényt, eseményt fel kell tüntetni, ami a kutatással összefügg, ill. a kutatás kimenetelét befolyásolhatja, nyilatkozatot a kutatás vezetıjének és a kutatásban közremőködık díjazásáról, A kutatási terv tartalmazza: a kutatás céljának, indokoltságának, a várt eredmények részletes leírását, a kutatás tudományos megalapozottságát, indokoltságát alátámasztó irodalmi hivatkozások megjelölését, a résztvevık toborzásának, beválasztásának, kizárásának kritériumrendszerét, a kutatásba bevonni kívánt résztvevık számát (összesen és kutatóhelyenként), nemét, életkorát, a kutatás módszereinek, az alkalmazott beavatkozásoknak ismertetését, a kedvezıtlen események és a súlyos, nemkívánatos események leírását, a bekövetkezésük esetén követendı eljárást, a résztvevık személyes és egészségügyi adatainak kezelésével kapcsolatos intézkedéseket, a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozásának módszerét, a kutatás vezetıjének nyilatkozatát arról, hogy a kutatási terv összeállítása a hatályos jogszabályokban és az Orvosok Világszövetsége Helsinki Deklarációjában foglaltaknak megfelelıen történt. d./ A kérelmek regisztrálása: A bizottság a beérkezett kérelmekkel kapcsolatban regisztrálási és nyilvántartási eljárást követ: a beérkezı kérelmeket a titkár belsı kódszámmal és beérkezési dátummal látja el. ellenırzi a kérelem formai teljességét, tájékoztatja a kérelmezıt az esetleges formai hiányosságokról, az elnökkel egyetértésben a pályázati anyagot szakértınek adja ki etikaiszakmai elbírálás céljából, nyilvántartást vezet a kérelmekre vonatkozó valamennyi dokumentációról. A bizottság tagjainak az ülésen nyilatkozniuk kell esetleges érdekeltségüket illetıen a bírálandó témák tárgyában, különös tekintettel bármely, az

9 9 érdekeltekkel kötött elızetes kapcsolattartás tekintetében. Ha ilyen érdekeltséget jelentenek be, a bizottság dönt, hogy az illetı személy/személyek hozzájárulhatnak-e a végsı döntés meghozatalához, vagy sem. 6. Bizottsági ülés A bizottság a nyári hónapokat (július- augusztus) leszámitva havonta egyszer ülésezik, általában a hónap elsı hétfıjén Az ülés összehívása A bizottsági ülés programját a titkár, az elnökkel egyeztetve állítja össze, s azt megküldi a tagok részére. Az ülés idıpontját az elnök határozza meg. A bizottsági tagokat az ülést megelızı 8 naptári nappal az ülés helyének és témáinak megjelölésével írásban hívják össze. Az ülésen azok a beadványok kerülnek megvitatásra, amelyek: alkalmasak arra, hogy abban a bizottság megfelelı szakértıi vélemények elızetes bekérésével álláspontot tudjon kialakítani, a regisztrálási díj befizetésével kötelezettséget vállalnak Az eljárás rendje A bizottság határozatképes, ha a bizottsági tagoknak több mint fele jelen van az ülésen. A határozatképesség további feltétele a bizottság elnökének vagy alelnökének ülésen való részvétele. Döntését egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén az elnök, távollétében az általa megbízott alelnök szavazata dönt. A bizottság szakértıi tanácsra tarthat igényt annak érdekében, hogy elısegítse a döntés meghozatalát. A protokollt szakmai tekintetben vizsgáló, azzal kapcsolatban szakértıi véleményt megfogalmazó, a bizottság által felkért szakértıi tag vagy külsı szakértı tevékenységéért díjazás jár. A szakértıi díj, annak mértéke az igazságügyi szakértıi díjazásról szóló, a mindenkor hatályos IM rendelet figyelembe vételével határozható meg. A bizottsági ülés célja a napirendben szereplı témák megvitatása, s azokban történı állásfoglalás. A napirendben szereplı témákat a bizottsági szakértıi tag referálja, akinek a titkár azt korábban szakértıi véleményezésre kiadta, illetve nem bizottsági tag szakértıi közremőködésre történı felkérése esetén a szakértı

10 10 referálja. A referensek véleményüket legkésıbb az ülés elıtti munkanapon juttatják el a titkárnak. Az adatok ismertetését követıen a bizottság megállapítja: az engedélyezés a bizottság illetékességébe és hatáskörébe tartozik-e, a vizsgálat etikai szempontból indokolt-e, a vizsgálatot végzı orvosok szakmailag felkészültek-e, az intézményben a feltételek (személyi, technikai, anyagi) biztosítottak-e. A benyújtott kérelmet amennyiben az a bizottsági ülést legalább 15 nappal megelızıen benyújtásra került a soron következı bizottsági ülésen, amennyiben a benyújtás nem ilyen idıpontban történt, az utána következı bizottsági ülésen bírálja el. A hiánypótlásra történı felszólítás, ill. annak teljesítésére eltelt idıvel az eljárás idıtartama meghosszabbodik. A bizottság döntésérıl a DE OEC tudományos igazgatóját írásban értesíti a döntést követı 7 munkanapon belül (sponzorált vizsgálatok esetén). Egyéni kezdeményezéső orvosbiológiai beavatkozások esetén a bizottság a döntést ugyanilyen határidı mellett közvetlenül a témafelelısnek juttatja el. A kutatásetikai vélemény a következıket tartalmazza: 1./ A felülvizsgálaton átesett protokoll pontos címe 2./ A protokoll azonosító száma és dátuma (a sponzornál ill. a Bizottságnál) 3./ A felülvizsgált dokumentumok felsorolása 4./ A kérelmezı neve és beosztása 5./ A döntés idıpontja és helye 6./ A döntés meghozatalában résztvett tagok neve és funkciója 7./ A jóváhagyásra vagy a jóváhagyás megtagadására vonatkozó döntés világos leszögezése 8./ Tanács, vélemény, módosítási javaslat 9./ Világosan megfogalmazott indokok a megkívánt módosításokkal kapcsolatban 10./ Jóváhagyás esetén a kérelmezı feladatai e jóváhagyás hatályban tartásához (pl. az Etikai Bizottság által elfogadott módosítások elfogadásának megerısítése, értesítés komoly vagy váratlan káros eseményekrıl, a vizsgálat beszüntetésérıl, stb. 11./ A jóváhagyás megtagadásának világosan megfogalmazott indokai

11 11 12./ Az Etikai Bizottság elnökének és a DE OEC tudományos igazgatójának aláírása datálva és az Etikai Bizottság, valamint a DE OEC tudományos igazgatójának pecsétjével ellátva. 7. A kutatás ellenırzése A bizottság feladatai közé tartozik a jóváhagyott kutatási programok elırehaladásának monitorozása, a kutatás kezdetétıl annak befejezéséig. Az utánkövetési eljárás kapcsolattartó személye a bizottság elnöke által jelölt személy. A szakmai-etikai véleményt adó bizottság ellenırzi, hogy: a kutatást az engedélyben és a kutatási tervben elıírtaknak megfelelıen folytatják-e, a résztvevık tájékoztatása és beleegyezı nyilatkozata megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek, a vizsgálatban résztvevık kiválasztásának módja az engedélynek megfelel-e, a résztvevık személyes adatai kezelésében jogszerően járnak-e el, cselekvıképtelen, vagy korlátozottan cselekvıképes személy bevonásával végzett klinikai vizsgálat esetében a rendelkezésekben elıírtak maradéktalanul megvalósulnak-e. A bizottság a fentieken túlmenıen folyamatosan ellenırzi, hogy az intézmény tárgyi ill. személyi feltételeiben nem történt-e olyan változás, amely a kutatást, vagy a résztvevık biztonságát veszélyezteti. Amennyiben a szakmai-etikai véleményt az ETT TUKEB vagy az ETT HRB adta meg, és az ellenırzés lefolytatására felkéri a bizottságot, akkor az ellenırzést a felkérı nevében, s helyett látja el. Az eljárás felfüggesztése A bizottság a kutatás felfüggesztését kezdeményezheti, ha a szakmai-etikai vélemény alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás következett be. A felfüggesztésrıl a kutatásvezetıt és az intézményvezetıt írásban értesíti. Felfüggesztés esetén a kutatás csak újabb szakmai-etikai vélemény alapján folytatható..

12 12 Jelentési kötelezettség A kutatás vezetıje az RKEB/IKEB döntési őrlapon megadott idıpontban, továbbá a kutatás megkezdésétıl kezdve minden második év végén, valamint a kutatás befejezését követıen 15 napon belül jelentést küld az engedélyezınek, a szakmai-etikai véleményt adó etikai bizottságnak. A jelentésben tájékoztatást ad tapasztalatairól, a ténylegesen bevont betegek számáról, az elıfordult nemkívánatos és a súlyos nemkívánatos eseményekrıl. A kutatás akkor tekinthetı befejezettnek, ha minden beteg kutatási terv szerinti utolsó észlelése megtörtént. 8. Emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készitmények klinikai vizsgálatának fontosabb eljárási szabályai. A klinikai vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet a megbizónak két példányban az EMEA honlapjáról letölthetı adatlapon, a vonatkozó rendelet 3.számu mellékletében megjelölt dokumentumok kiséretében kell az OGYI-hoz benyujtani.a kérelemhez csatolni kell a vizsgálatvezetı szándéknyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a vizsgálat engedélyezése esetén az általa megismert vizsgálati tervet annak elıirásai illetve a GCP elvei betartásával az OGYI engedélyezı határozatában és az ETT KFEB véleményében foglaltak szerint a vizsgálóhely illetékes Bizottságával együttmüködve hajtja végre. A kérelemhez csatolni kell továbbá a szolgáltató vezetıjének befogadó nyilatkozatát. A hatósági engedély kérelmezésének elızetes feltétele: a vizsgálatot végzı szolgáltató vezetıjének befogadó nyilatkozata. A vizsgálatot végzı szolgáltatató vezetıje DEOEC Elnökhelyettese dönt arról, hogy az OGYI jövıbeli engedélyének megléte esetére elızetesen befogadja-e a szolgáltatónál kérelmezett klinikai vizsgálatot. A befogadó nyilatkozati kérelmezınek a Centrum Elnökhelyetteséhez benyujtandó dokumentumai: - a protokoll röviditett magyar szinopszisa - az eredeti teljes protokoll - betegtájékoztató és betegbeleegyezı nyilatkozat - biztositási szerzıdés

13 13 - OGYI engedély /amennyiben rendelkezésre áll / - a vizsgálatvezetı és a vizsgálók szakmai életrajzai - a vizsgálatok tervezett idejének és befejezésének idıpontja A Centrum Elnökhelyettese döntését - szükség szerint a Bizottság elızetes véleményének kikérésével hozza meg. Az elızetes vélemény kialakitásában résztvevı bizottsági tagok, a soronkövetkezı bizottsági ülésen adnak tájékoztatást, majd a Bizottság dönt a befogadott klinikai vizsgálatok utánkövetésének ütemezésérıl, az utánkövetésben résztvevı bizottsági tagok személyérıl A Bizottság kijelölt tagja folyamatosan követi az adott vizsgálatot, a vizsgálatvezetıvel folyamatos konzultációs kapcsolatban áll. A Bizottság folyamatosan áttekinti a beérkezett módositásokat és mellékhatás bejelentéseket Az utánkövetésre kijelölt bizottsági tag évi l alkalommal személyes látogatást tesz a vizsgálóhelyen. Tapasztalatairól jegyzıkönyv készül. A vizsgáló minden sulyos nemkivánatos eseményrıl haladéktalanul értesiti a megbizót és a Bizottságot. A vizsgáló a haladéktalan értesitést követıen az eseményrıl részletes irásos jelentést küld a megbizónak és Bizottságnak. A vizsgálati alany bejelentett halála esetén a vizsgáló minden további igényelt, tájékoztatást biztosit a megbizó és a Bizottság számára Általános éves ülés A bizottság évi egy alkalommal, az éves munka értékelése érdekében ülést hív össze. Az általános éves ülés hatáskörébe tartozik a bizottság belsı életével kapcsolatos kérdésekben történı állásfoglalás is. Az általános éves ülés: áttekinti az elfogadott vizsgálatokkal kapcsolatos jelentéseket, az ellenırzései során szerzett tapasztalatok alapján szükség szerint javaslatot fogalmaz meg új módszertani kérdések bevezetésére, áttekinti saját normáit, azokat megváltoztatja, ha a jogszabály idıközi megváltozása ezt szükségessé teszi, valamint mőködése során a tapasztalatok alapján a módosítás indokolt, alelnököt és titkárt választ, dönt a tag érdemtelenné válásának kérdésében, állást foglal a bizottsági tag visszahívásának érdekében, megállapítja a honoráriumot,

14 14 meghatározza és dönt a költségvetés elfogadása, módosításának kérdésében, Az általános ülés határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Döntését minısített szótöbbséggel hozza meg. 10. A bizottság mőködésének anyagi feltételei, költségvetés A bizottság mőködésének alapvetı feltételeit a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrum biztosítja. A bizottság a mőködéséhez szükséges feltételrendszert éves költségvetésében határozza meg, amely beépül az egyetem éves költségvetésébe. Az elızetes egyeztetéseket követıen a bizottságnak olyan idıben kell költségvetését elıterjeszteni, mely lehetıvé teszi annak egyetemi költségvetésbe történı beépítését. A bizottság mőködésének anyagi fedezetét a protokollt benyújtó által befizetett díjak illetıleg költségtérítések jelentik, melyet a Centrum szükség szerint saját forrásaiból egészít ki. A Centrum gazdasági igazgatósága a bizottság elnökének felterjesztése alapján költségfelhasználásokat engedélyezi: szakértıi díjak: A bizottság által megbízott szakértıt akár bizottsági tag, akár külsı személy díjazás illeti meg. A szakértıi díjazásra a mindenkor hatályos igazságügyi szakértıkre vonatkozó jogszabály az irányadó. Konkrét összege az éves rendes ülés keretében évente kerül meghatározásra. Megbízási díjak: A bizottság adminisztrációs eljárását végzı személyeket megbízási díj illeti meg, melynek mértékét az éves rendes ülés határozza meg. Tiszteletdíjak: az elnököt, az alelnököt, a titkárt, a bizottság tagjait tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértékét az általános éves ülés határozza meg, melyet a Centrum elnöke hagy jóvá. Az éves költségvetés indokolt esetben módosítható. A költségvetést úgy kell meghatározni, hogy az a a takarékossági elvek figyelembe vételével korrekt módon biztosítsa a bizottság mőködésének feltételeit.

15 15 A Bizottság a jogszabályi változás miatt szükségessé vált ügyrendi változásokat 2005 December 3.-i ülésén megtárgyalta, a módositott Ügyrendet elfogadta,s azt a DEOEC Centrum Elnökének elfogadásra javasolja: Dr. Horkay Irén s.k. egyetemi tanár a DE OEC RKEB/IKEB elnöke Az ügyrendi módositásokkal egyetértek: Debrecen 2006 január Dr Fésüs László s.k. egyetemi tanár, akadémikus a DEOEC Elnöke

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza. Intézményi Etikai Bizottság Ügyrendje

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza. Intézményi Etikai Bizottság Ügyrendje Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Intézményi Etikai Bizottság Ügyrendje Készítette: SVOEK IEB elnöke Ellenőrizte: dr. Borzi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM Ü G Y R E N D J E

A SEMMELWEIS EGYETEM Ü G Y R E N D J E 12/2006. (II. 23.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM REGIONÁLIS, INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGÁNAK (TUKEB) Ü G Y R E N D J E BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem T a n á c s á n a k 12/2006. (II.

Részletesebben

157/2015. (XII. 17.) számú határozata. a Regionális, Intézményi, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB) Ügyrendjének elfogadásáról

157/2015. (XII. 17.) számú határozata. a Regionális, Intézményi, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB) Ügyrendjének elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 157/2015. (XII. 17.) számú határozata a Regionális, Intézményi, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB) Ügyrendjének elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében

Részletesebben

Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása

Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása Az Emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezése és az engedély módosítása 1. Ügy megnevezése, tárgya Az emberen végzett orvostudományi kutatás célja a betegségek kórismézésének,

Részletesebben

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA DR. TEMESI ALFRÉDA BIOL. TUD. KANDIDÁTUS C.E. DOCENS ETT-ESKI PÁLYÁZATI IRODA IGAZGATÓ FŐBB

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve... 2

TARTALOMJEGYZÉK. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve... 2 TARTALOMJEGYZÉK Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve... 2 1. Orvostudományi kutatási tervben történő módosítás bejelentése, amely még nem igényli a kutatási engedély módosítását...

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének o) és p) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2012. (II. 23.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Klinikai Kutatási Szabályzatának módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2012. (II. 23.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Klinikai Kutatási Szabályzatának módosításáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2012. (II. 23.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Klinikai Kutatási Szabályzatának módosításáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Semmelweis Egyetem Klinikai

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2006. május 26-tól 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szajlai Helyi Választási Bizottság 3334. Szajla, Kertész utca 2. Iktatószám: 781-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 6-án 13.00 órakor Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Dr. Soós Andrea Ifj. Dr. Lomnici Zoltán Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól Budapest, 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐ UNIÓS OLTALMA ÉS A HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK UNIÓS BEJEGYZÉSE IRÁNTI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA

A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐ UNIÓS OLTALMA ÉS A HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK UNIÓS BEJEGYZÉSE IRÁNTI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA EREDETVÉDELMI FŐOSZTÁLY A F Ö L D R A J ZI Á R U J E L ZŐ K U N I Ó S O L T A L M A É S A H A G Y O M Á N Y O S K Ü L Ö N L E G E S T E R M É K E K U N I Ó S B E J E G Y ZÉ S E I R Á N T I K É R E L E

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-107/2015. 41/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális Bizottságáról 3 I. Általános

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel kapcsolatos további adatok gyűjtésére használják; d) megbízó (sponsor): bármely természetes 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. május 9., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK 23/2002. (V. 9.) EüM r. 24/2002. (V. 9.) EüM r. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról............

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról hatályos: 2014.04.25 2014.11.02. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010 3.8. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 373/2010. SZÁMÚ HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Celldömölk Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közpénzek felhasználásának ésszerősítése, átláthatósága

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

A Bizottság, feladata ellátása érdekében: 1.1. Elfogadja ügyrendjét. 1.2. A pályázatokat értékeli, rangsorolja, és dönt a pályázatok támogatásáról.

A Bizottság, feladata ellátása érdekében: 1.1. Elfogadja ügyrendjét. 1.2. A pályázatokat értékeli, rangsorolja, és dönt a pályázatok támogatásáról. A Magyar Természetvédık Szövetsége EU alapok, te érted? címő pályázati felhívása bíráló bizottságának ügyrendje Az EU alapok, te érted? Bíráló és Elfogadó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Magyar

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben