LAKÓÉPÜLETEK KIEGYENLÍTETT SZELLŐZÉSÉNEK ENERGETIKAI ELEMZÉSE, HATÁSA A B TÍPUSÚ GÁZKÉSZÜLÉKEK ÜZEMÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKÓÉPÜLETEK KIEGYENLÍTETT SZELLŐZÉSÉNEK ENERGETIKAI ELEMZÉSE, HATÁSA A B TÍPUSÚ GÁZKÉSZÜLÉKEK ÜZEMÉRE"

Átírás

1 LAKÓÉPÜLETEK KIEGYENLÍTETT SZELLŐZÉSÉNEK ENERGETIKAI ELEMZÉSE, HATÁSA A B TÍPUSÚ GÁZKÉSZÜLÉKEK ÜZEMÉRE Dr. Kajtár László Ph.D egyetemi docens Épületgépészeti tanszék, BME H Budapest, Műegyetem rkp. 9. Tel: (36-1) , 1. BEVEZETÉS A lakások h őveszteségének csökkentése céljából a küls ő falszerkezetek, majd az ablakok hőtechnikai jellemzőit javították. Jelent ősen csökkentették a h őveszteséget az es években alkalmazott szerkezetekhez viszonyítva. A ma használatos épít őanyagok és nyílászárók mellett a falszerkezetek esetében 0,4 W/m K, nyílászárók esetében pedig a,0 W/m K h őátbocsátási tényez ő teljesíthet ő. A h őtechnikai jellemz ők további javítását fogja segíteni az épületekre vonatkozó energetikai tanúsítvány bevezetése. A fokozott h ővédelmi nyílászárók jelent ősen csökkentették az épület h őveszteségét. Ugyanakkor konstrukciójukból adódóan nagyságrenddel csökkent az épület természetes légcseréje. Emiatt a lakóépületek légcseréjét, szell őztetését tervezni kell. Gyártó cégek komplett rendszereket kínálnak a lakóépületek depressziós (elszívásos), illetve kiegyenlített szellőztetéséhez. A megfelel ő légcsere fontos az egészséges lakókörnyezet, a komfort, a lakás állagvédelme, valamint a lakásban lév ő gázkészülék égésleveg ő ellátása miatt. Amennyiben nincs megtervezve a lakás leveg őellátása illetve depressziós szell őzést alakítunk ki a tökéletlen égés miatt szénmonoxid keletkezhet és az égéstermék visszajuthat a lakásba. A témakör fontosságát igazolja a sajtóban is publikált tragikus esetek szaporodó száma. A kiegyenlített szell őzés elengedhetetlen feltétele a B típusú gázkészülékek alkalmazásának. A kiegyenlített szell őzés a B típusú gázkészülékek biztonságos üzeme mellett hővisszanyerővel energetikailag is előnyös megoldást eredményez. A kiegyenlített szell őztetéshez szükséges a lakásszell őztető központ alkalmazása. Az elszívásos szell őztetés esetében a távozó leveg ő h őtartalmát nem tudjuk hasznosítani. A lakásszellőztető központ lemezes h őcserélőjében a távozó leveg ő felmelegíti a beszívott frisslevegőt, energetikailag előnyös szellőztetést tud biztosítani. A kutatómunka keretében a lakásszell őztető központtal elérhető energia megtakarítást vizsgáltuk. A kidolgozott fizikai és matematikai modell elemei: - a küls ő légállapot adatbázis létrehozása valószínűségelméleti alapon, - matematikai modell kidolgozása a lakásszellőztető központban elérhető hővisszanyerés elemzéséhez, - a lakásszell őztető központ szimulációs PC programjának kidolgozása. A kutatómunka a Kamleithner Budapest Kft. megbízása alapján valósult meg, így a konkrét számításokat a KW 50 lakásszellőztető központra vonatkozóan végeztük el. 1

2 . A LÉGÁLLAPOTJELLEMZŐK, MINT VALÓSZÍNŰSÉGI VÁLTOZÓK A h ővisszanyerővel üzemel ő lakásszell őztető energetikai elemzésénél a küls ő légállapot legfontosabb jellemz ői a h őmérséklet, nedvességtartalom és entalpia. Értékük véletlenszerűen változik pillanatról-pillanatra. A valószín űségelmélet valamely kísérlet (pl. levegő hőmérséklet mérés) elemi eredményeinek halmazát veszi alapul. Minden egyes elemi eseményhez rendelhetünk egy és csak is egy valós számot (a mért h őmérséklet). Ezen hozzárendeléssel értelmezett függvényt valószín űségi változónak nevezzük. Beszélhetünk diszkrét és folytonos eloszlású valószínűségi változóról. A légállapot értékek egy tartományon belül tetsz őleges értéket felvehetnek, folytonos valószín űségi változónak tekinthetjük. A valószínűségi változónak beszélhetünk a várható értékér ől, szórásáról, eloszlás és s űrűség függvényéről. A folytonos eloszlású valószínűségi változó jellemezhető az eloszlás (F(x)) és a sűrűség (f(x)) függvényével. A valószín űségi változó eloszlását az f(x) s űrűségfüggvénnyel jellemezhetjük. Annak a valószínűsége, hogy a valószínűségi változó a és b közötti értéket vesz fel: P ( a < x < b) = f ( x) dx b a A sűrűség függvény alatti terület: + P ( < x < + ) = f ( x) dx = 1 Tetszőleges s űrűség függvényre igaz, hogy a koordinátarendszerben ábrázolt görbe alatti terület egységnyi. Az elemi események halmaza a teljes eseményt adja. Az eloszlásfüggvény azt fejezi ki, hogy mi a valószín űsége annak, hogy a t valószín űségi változó x -nél kisebb értéket vesz fel: F ( x) = P( t < x) Az eloszlásfüggvény tulajdonságai: F ( x) 0 és F( x) = 1 x = x + Továbbá igaz, hogy a sűrűségfüggvény az eloszlásfüggvény deriváltja: f ( x) = df( x) dx Folytonos eloszlású valószínűségi változó esetében,

3 a várható érték: + M ( t) = x f ( x) dx és a szórásnégyzet: D + + ( t) M ( t ) [ M ( t)] = x f ( x) dx x f ( x) dx = A természetben el őforduló jelenségek, mint folytonos valószín űségi változók eloszlását, a különböző eloszlástípusok közül jól jellemzi a normális eloszlás vagy Gauss-eloszlás. A t valószínűségi változó m és σ paraméterű normális eloszlású sűrűség függvénye: f 1 x) = e σ π ( t m) ( σ és az eloszlás függvénye: ahol: ( t m) σ ( 1 F x) = P( t < x) = e σ π - m: a valószínűségi változó várható értéke, - σ : a valószínűségi változó szórás négyzete. dt 3

4 A normális eloszlás sűrűség és eloszlás függvényeit a.1. és.. ábrák szemléltetik. f(x) 1 σ π m x.1. ábra A normális eloszlás sűrűség függvénye F(x) 1 0,5 m x.. ábra A normális eloszlás, eloszlás függvénye A külső légállapot jellemz őinek (hőmérséklet, entalpia) eloszlás függvényei használhatók fel a tényleges energiafelhasználás meghatározásához A szakairodalomban megtalálhatók Budapestre vonatkozóan a küls eloszlás függvényei félnapos bontásban. ő légállapot havi Az.3.4 ábrák Budapestre vonatkozóan szemléltetik a küls ő leveg ő hőmérsékletének havi eloszlásfüggvényeit november és január hónapokra vonatkozóan. 4

5 .3. ábra A külső levegő hőmérsékletének eloszlásfüggvénye október hónapban (Budapest évek átlaga) 5

6 .4. ábra A külső levegő hőmérsékletének eloszlásfüggvénye január hónapban (Budapest évek átlaga) 6

7 . A KW 50 LAKÁSSZELLŐZTETŐ KÖZPONT MATEMATIKAI MODELLJE A lakásszellőztető központban egy lemezes h ővisszanyerő, valamint egy elektromos fűtés található. Normál üzemben a távozó leveg ő a h ővisszanyerőben felmelegíti a beszívott frisslevegőt. Amikor a küls ő leveg ő h őmérséklete kisebb 0 o C-nál, a fagyveszély miatt a hővisszanyerő nem üzemel. Ekkor a beépített elektromos fűtés melegíti fel a szellőző levegőt. Fagyveszélyes id őszakok a külső levegő hőmérsékletének eloszlásfüggvényei alapján: - december hónap óráig - 01 óráig - január hónapban 0-4 óráig - február hónapban óráig A matematikai modellben alkalmazott jelölések: η ; % : a h ővisszanyerő hatásfoka, V sz ; m 3 /h : a szell őző levegő térfogatárama, t kb ; o C : a küls ő levegő belépő hőmérséklete a készülékbe, t kk ; o C : a küls ő levegő kilépő hőmérséklete a készülékből, t bb ; o C : a bels ő levegő belépő hőmérséklete a készülékbe, t bk; o C : a bels ő levegő kilépő hőmérséklete a készülékből, Q Q havi ; kj/hó : a h ővisszanyerővel hasznosított energia havonta, v.havi ; kj/hó: az elektromos fűtés villamosenergia felhasználása havonta, Z ; nap/hó : a napok száma havonta, n ; f ő : a lakásban tartózkodók száma. A matematikai modell megalkotásánál a gyári katalógus adatait használtuk: - maximális szell őző levegő térfogatáram 50 m 3 /h - a beépített elektromos f űtőteljesítmény 1,1 kw. 7

8 A katalógus tartalmazta a h ővisszanyerő termikus hatásfokának változását a leveg ő térfogatáram függvényében. A jelleggörbéb ől leolvasható összetartozó érték párok alapján a hatásfok számító függvény paramétereinek meghatározása genetikus algoritmussal történt: η = - 5, ln(v sz +16, ) + 118, ; % H A h ővisszanyerős üzemmód vizsgálata ővisszanyerővel megtakarítható havi hőmennyiség Q havi = Z. c pl. ρ. V sz. η. ( t t ) bb kb dτ ; kj/hó Az integrálegyenlet numerikus meghatározása: Q havi = Z. c pl. ρ. V sz. Δτ.η. ( ) 8 i= 1 t ; kj/hó bb t kb i Elektromos f űtéses üzemmód vizsgálata Ebben az esetben a szell őztető központ légszállítását lecsökkentjük a kötelez ő frisslevegő értékére: V sz = n. 30 ; m 3 /h Az elektromos f űtés teljesítménye alapján a szell őző leveg ő lehetséges maximális felmelegedése: Q vill =. c pl. V sz. ρ. Δτ max ; kw Δt max = Qvill c.ρ. V pl sz ; o C Az anyagjellemzők és a villamos fűtőteljesítmény behelyettesítése után kapjuk: Δt max = 3300 V sz ; o C Amennyiben a bemen ő adatok alapján adódó szell őző leveg ő felmelegedési igény nagyobb mint az adott szell őző leveg ő térfogatáramához tartozó elérhet ő maximális felmelegedés, akkor a lehetséges maximális h őmérsékletváltozással határozzuk meg az elektromos fűtési energiafelhasználást: ha: akkor: Δt = t bb t kb > Δt max Δt = Δt max 8

9 A havi elektromos f űtési energiafelhasználás: Q v,havi = Z. c pl. ρ. V sz. ( t t ) bb kb dτ ; kj/hó december hónapban : január hónapban : február hónapban : τ = 15 óra/nap τ = 4 óra/nap τ = 6 óra/nap 9

10 3. A LAKÁSSZELLŐZTETŐ ENERGETIKAI SZIMULÁCIÓJA PC PROGRAMMAL Az energetikai szimulációs programot a KW 50 lakásszellőztető központra dolgoztuk ki az előzőekben ismertetett matematikai modell alapján. Alapvető szempontnak tartottuk, hogy a PC program könnyen kezelhető legyen. Az adatbevitel során csupán három adatot kell megadni: A megadható adatok értéke korlátozva van, elkerülendő az esetleges gépelési hibákat és a téves adatmegadást. A lehetséges értékek a következők: Szállított térfogatáram Belső levegő hőmérséklet a belépő oldalon Bent tartózkodók száma

11 Az adatbevitel után indítható a számítás. Ezt követ ően az elemzés elkészül, az eredmények azonnal megtekinthet ők. Az egyoldalas eredmény lap tartalmazza a megadott alapadatokat, a számított eredményeket grafikus- és táblázatos formában. A számított eredményeket egy konkrét adatsorra vonatkozóan szemléltetjük: 11

12 A térfogatáramnál két hónap esetén (december, február) nem egy, hanem két érték található. Ennek az az oka, hogy a napok egy részében a fagyveszély miatt a h ővisszanyerő nem üzemelhet, ekkor a légszállítás a kötelez ő frisslevegő értékére csökken. A nem téglalap alakú térfogatáram oszlopok alatt három szám található, amelyek azt mutatják, hány három órás periódus tartozik egybe. Például decemberben: 4*3=1 óra fagyveszély, majd 3*3=9 óra fagymentes, végül újabb 3 óra fagyveszély. A konkrét eset alapján a 00 m vonatkozó energetikai eredmények: 3 /h légszállításra és 0 C bels ő h őmérsékletre H ővisszanyerővel megtakarított energia: 9 363, MJ Elektromos f űtés a fagyveszélyes időszakban: 3 36,1 MJ A hazai energiaárak alapján számszer űsíthető a megtakarított energia és a fagyveszélyes időszak fűtési energia költsége. Magyarországon a gáz és a villamos energia ára eltérő. Létezik a lakásszellőztető központoknak olyan változata amelynél a fagyveszélyes időszakban a szükséges f űtési energia a lakás melegvizes f űtési rendszerér ől biztosítható. Ezért a gazdasági értékelést elektromos és gázenergiára vonatkozóan is elvégeztük. Az eredményeket a fűtési szezonra vonatkozóan a 3.1 táblázat tartalmazza táblázat A lakásszellőztető központ gazdasági értékelése Megtakarítás/ Költség Gáz energiahordozóval, Ft Elektromos energiával, Ft Hővisszanyerés Fűtés Összefoglalva megállapítható, hogy a hővisszanyerős lakásszellőztető központtal hatékony és energetikailag is kedvező szellőztetés valósítható meg. Amennyiben B típusú gázkészülék is van a lakótérben a lakásszellőztető központ alkalmazásával tudjuk a hatékony szellőzést és a gázkészülék biztonságos üzemét egyidejűleg biztosítani. 4. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. G. A. Korn - T. M. Korn: Matematikai kézikönyv műszakiaknak Bp Műszaki Könyvkiadó. Garbai L.-Némethi B.: Az épületgépészet tudományos problémái Bp Magyar épületgépészet 49/3 szám, 3-4p. 3. Bolla M.-Krámli A.:Statisztikai következtetések elmélete Bp.005.TYPOTEX Kiadó 4. Kajtár L.-Bánhidi L: Effekt of the external air pollution on indoor air quality and selecting mechanical ventillation system 1

13 Nagoya The 7 th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Kiadvány Volume p. 5. Kajtár L.-Vörös Sz.: Klímatechnikai rendszerek kockázati elvű méretezése 16. Fütés- és légtechnikai konferencia Bp Márc CD kiadvány 15p. 6. Kajtár L.-Vörös Sz.: Risk-Based Modelling of Air-Conditioning System in Hungary. Coimbra, Portugália ROOMVENT 004, 9th International Conference on Air Distribution in Rooms. Book of Abstracts 36-37p. CD 6p. 7. Kajtár L.-Bánhidi L.-Vörös Sz.:Risk-based modelling of air conditioning systems. Beijing, China Sept th International Conference on Indoor Air Quality and Climate CD. 6p. 8. Kajtár L.:Klímatechnikai rendszerek energetikai, gazdasági elemzése valószinüségelméleti alapon. 17. Fütés- és légtechnikai konferencia Bp Május 6. CD kiadvány 1p. 9. Kiss R.:Légtechnikai adatok Bp Műszaki könyvkiadó 10.Monostory Iván: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika Bp. 00. Műegyetemi Kiadó 11.HELIOS gyártmánykatalógus 13

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Nap és szélenergiás hibrid rendszerek energetikai modellezése Doktori értekezés tézisei Bartha Sándor Gödöllő 2009 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

A gázkészülékek elhelyezése. Általános előírások

A gázkészülékek elhelyezése. Általános előírások A gázkészülékek elhelyezése (A GOMBSZ és A gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata, GMBSZ alapján) Általános előírások A gázfogyasztó

Részletesebben

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA A hőszivattyús beruházások előkészítésének folyamatában elsődlegesen eldöntendő kérdés,hogy megfelelő-e

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Zárt terek komfortkövetelményei - méretezési alapok

Zárt terek komfortkövetelményei - méretezési alapok Zárt terek komfortkövetelményei - méretezési alapok MSZ CR 1752 és EU 15251 Dr. Bánhidi László Dr. Kajtár László Szabó János 2011. december 20. - 2-1) Bevezetés Belső terek pontosabb méretezésének kérdése

Részletesebben

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások HATÉKONYABB LAKÁSOK - MAKROGAZDASÁGI HATÁSOK A lakossági energiahatékonysági beruházások állami támogatásának makrogazdasági hatáselemzése ÁKM segítségével 2011. november Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 18384 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 107. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Azonosítási szám: SZ 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Oktatási segédanyag Kézirat. Budapest, 2003. június. Energiagazdálkodás.doc.doc

Azonosítási szám: SZ 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Oktatási segédanyag Kézirat. Budapest, 2003. június. Energiagazdálkodás.doc.doc Azonosítási szám: SZ 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS Oktatási segédanyag Kézirat Budapest, 2003. június Energiagazdálkodás.doc.doc E.ON Hungária Rt. 1054 Budapest Széchenyi rkp. 8. megbízása alapján készült oktatási

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerek villamosenergia-felhasználásának mérése, értékelése és összehasonlítása (iserv projekt)

Épületgépészeti rendszerek villamosenergia-felhasználásának mérése, értékelése és összehasonlítása (iserv projekt) ek villamosenergia-felhasználásának mérése, értékelése és összehasonlítása (iserv projekt) Dr. Magyar Zoltán 1 Dr. Ian Knight 2 Abstract According to the EC s Joint Research Centre (2009), Heating, Ventilation

Részletesebben

Tárgyszavak: nullenergiás ház; passzív ház; megújuló energia; hőszivattyú; Minergie-P ház.

Tárgyszavak: nullenergiás ház; passzív ház; megújuló energia; hőszivattyú; Minergie-P ház. ENERGIA Nullenergiás ház Tárgyszavak: nullenergiás ház; passzív ház; megújuló energia; hőszivattyú; Minergie-P ház. A környezet iránti felelősség erősödésével egyre növekszik az igény a megújuló energiaforrások

Részletesebben

A LOLP valószínűségi mérték értelmezésével kapcsolatos néhány kérdés Dr. Fazekas András István

A LOLP valószínűségi mérték értelmezésével kapcsolatos néhány kérdés Dr. Fazekas András István A villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatóságának jellemzésére széleskörűen alkalmazzák a Loss-of-Load Probability (LOLP) értéket. A mutató fontos szerepet játszik a rendszerszintű teljesítőképesség-tervezési

Részletesebben

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról 2012 januárjától épületek adásvétele és bérbe adása esetén is el kell készíteni az ingatlanok energetikai minőségtanúsítványát. Ezen

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

Az Odoo-ház dinamikus szimulációja

Az Odoo-ház dinamikus szimulációja Az Odoo-ház dinamikus szimulációja Haas-Schnabel Gábor az Odooproject gépész-energetikus tagja gabor.haas@gmail.com Szikra Csaba BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu Absztrakt

Részletesebben

Hedonikus módszer alkalmazása a használt lakások áralakulásának megfigyelésében*

Hedonikus módszer alkalmazása a használt lakások áralakulásának megfigyelésében* Hedonikus módszer alkalmazása a használt lakások áralakulásának megfigyelésében* Horváth Áron, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzője E-mail: horvathar@mnb.hu Székely Gáborné, a Központi Statisztikai

Részletesebben

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS minden alacsony hő mérsékletű fűtési rendszer esetén a leh ető legjobb megoldás a radiátor. de NE TŐL em fogadja el, olvassa

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag.

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag. BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Fűtéstechnikai Programcsomag Épületenergetika Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2360 Gyál,

Részletesebben

A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével

A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével A futómûvek üzemeltetési megbízhatóságának és rendelkezésre állásának elemzése az üzemeltetési folyamat Markovés szemi-markov modelljének segítségével Dr. Csiba József A futómûvek, mint komplex mûszaki

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 2 II. A valószínűségi VÁLTOZÓ És JELLEMZÉsE 1. Valószínűségi VÁLTOZÓ Definíció: Az leképezést valószínűségi változónak nevezzük, ha

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

Banki működési kockázat elemzése katasztrófamodellezés

Banki működési kockázat elemzése katasztrófamodellezés 358 Hitelintézeti szemle Homolya Dániel Benedek Gábor Banki működési kockázat elemzése katasztrófamodellezés Napjainkban a pénzügyi intézmények, a szabályozás követelményeinek és a belső motivációs erőknek

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben