A társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban"

Átírás

1 A társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban Budapest, június 27.

2 Bevezetés A médiának fontos szerepe lehet abban, hogy a médiafogyasztók mennyire vannak tisztában egy társadalom sokszínűségével, valamint mennyiben válnak fogékonnyá az egyes társadalmi csoportok problémái iránt. A hazai médiaszolgáltatók közvetve befolyásolhatják a magyarországi társadalmi szolidaritás és ezzel összefüggésben a társadalmi kohézió alakulását. A évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól (továbbiakban: Smtv.) egyfelől nevesíti az állampolgárok, valamint a nemzet tagjainak jogát a széleskörű tájékozódásra, másfelől előírja a média hiteles tájékoztatási kötelezettségét. A tekintetében kiemeli a sokoldalú, tényszerű, időszerű, tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatatás követelményét. 1 A évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (továbbiakban: Mttv.) kimondja, hogy a médiaszolgáltatások sokszínűsége kiemelten fontos érték, valamint az Smtv. rendelkezéseivel összhangban a tájékozódás jogán és tájékoztatás kötelezettségén túl, illetve azokkal összefüggésben, kiemelkedő alkotmányos érdekként említi a demokratikus társadalmi nyilvánosság kialakulását és megerősödését. 2 A fentieken túl az Mttv. a közszolgálati médiaszolgáltatás esetében kifejezetten kiemeli a társadalmi sokszínűséggel kapcsolatos célokat. Eszerint a közszolgálati médiaszolgáltatásnak fontos feladata a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, a társadalom speciális csoportjainak (nemzetiségek, vallási közösségek, hátrányos helyzetben lévő csoportok, fogyatékkal élők, a határon túli magyar kisebbségek) bemutatása. A törvény 83. (1) bekezdése szerint a közszolgálati médiaszolgáltatás céljai közé tartozik: a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni, b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, gazdagítása, c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása, e) nemzetiségek, vallási közösségek valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzetiségek anyanyelvének ápolása, f) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a fogyatékkal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése, g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele, k) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása, l) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára. A Közszolgálati Kódex a média identitásképző, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatások megkülönböztetett információs szerepét figyelembe véve szintén kiemelten kezeli a társadalmi sokszínűség reprezentációját. A Kódexben foglaltak szerint a közszolgálati média a közösségi kohézió és integráció egyik letéteményese, s mint ilyen, lehetőséget teremt 1 Részletesen lásd: évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól, 10. és Részletesen lásd: évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, 4., 5. és

3 valamennyi társadalmi rétegnek és csoportnak a nyilvánosságban való megjelenésre. A közszolgálati médiaszolgáltatás céljaiként a Kódex - egyebek mellett - az alábbiakat nevesíti: a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehető legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülő csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni, ugyanakkor lehetőséget teremt valamennyi társadalmi rétegnek vagy kulturálisan elkülönülő csoportnak az országos nyilvánosságban való megjelenésre, mindezt úgy, hogy segítse az egyes csoportok, rétegek közti közeledést, megértést, az integrálódást, c) a nemzeti, a közösségi, a vallási, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, gazdagítása, a történelmi ismeretek hiteles terjesztése, d) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elősegítése, illetve megerősítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása és támogatása, f) nemzeti és etnikai kisebbségek, vallási közösségek, valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének ápolása, g) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportoknak, valamint a fogyatékossággal élőknek a médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott sajátos igényeinek kielégítése, tekintettel a közszolgálati médiaszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés jogára, h) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele, l) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítő műsorszámok bemutatása, m) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára. 3 A fentieket szem előtt tartva, az NMHH Műsorelemző osztálya 2010 júliusától folyamatos figyelemmel kíséri, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, etnikai csoportok, a határon túli magyarok, a bevándorlók és a fogyatékkal élők miként jelennek meg a magyarországi hír- és tájékoztató jellegű műsorokban. 4 Emellett kimutatást készít a nemek megoszlásáról is. A vizsgálati metodika kialakításánál a francia Legfelsőbb Audiovizuális Tanács (CSA Conseil Supérieur de l Audiovisuel) által a társadalmi sokszínűség médiában való megjelenéséről készített tanulmányát tekintettük mintának. Franciaországban a médiával kapcsolatban általános elvárás, hogy tartsa tiszteletben a közönség (politikai, vallási, kulturális) sokféleségét, reprezentálja a nemzeti közösség származási és kulturális sokszínűségét, valamint segítse elő a köztársaság integrációját és erősítse az állampolgári 5 szolidaritás érzését. A CSA november 10-én elfogadott állásfoglalása szerint ösztönözni kell a francia társadalom sokszínűségének bemutatását az ingyenesen fogható országos csatornákon, valamint a Canal+-n. Ennek érdekében a Tanács megállapodást kötött a műsorszolgáltatókkal, amely tartalmazza, hogy az egyes csatornáknak milyen vállalásokat kell teljesíteniük, valamint megállapítja a kvóták ellenőrzésére szolgáló eljárásokat. A francia műsorszolgáltatók vállalták a társadalom sokszínűségének reprezentálását, a CSA pedig létrehozta az ún. sokszínűség indikátort, amely alapján tartalomelemzéssel mérik az előirányzott kvóták teljesülését. Vizsgálatunk a nemek, a különböző társadalmi, gazdasági, etnikai csoportok és a fogyatékkal élők média- 3 Közszolgálati Kódex. A magyar nemzeti közszolgálati médiaszolgáltatás alapdokumentuma o. 4 A kisebbségi csoporthoz való tartozás azonosítása történhet fizikai jellemzők, családi vagy utónév vagy önbevallás (amikor egy adott csoporthoz tartozó személy ezt saját magáról kijelenti) alapján, illetve kiderülhet a kontextusból vagy a narrációból (kisebbségi kulturális rendezvény, választás stb.). A fogyatékkal élők közé azon szereplők sorolandók, akik fogyatékosságuk látható jeleit viselik, vagy a narrációból kiderül e jellemzőjük. 5 Szekeres Péter: A kisebbségek és az elektronikus média II. Jel-Kép, sz. 4

4 megjelenéseire terjed ki. A francia hatóság három műsortípust különös figyelemmel vizsgál: a francia vonatkozású beszámolókat a ban, a szórakoztató műsorszámokat és a korábban még be nem mutatott hazai gyártású filmeket. Az NMHH vizsgálata a rendelkezésre álló források és kapacitások korlátai miatt a hír- és tájékoztató jellegű programokra terjedt ki. A mintába került műsorokról kvantitatív tartalomelemzést készítettünk, hogy az anyagokat különböző módokon osztályozva mérhetővé tegyük, bemutatva azt is, hogy ezek milyen képet közvetítenek a különböző társadalmi csoportokról. A vizsgálatok eredményei megmutatják, hogy mely médiumok/műsorok, mely társadalmi csoportok bemutatására fordítanak nagyobb figyelmet, illetve milyen módon, milyen kontextusban mutatják be e csoportok tagjait. A kontextus feltárása rávilágíthat, hogy az egyes médiaszolgáltatók milyen attitűdökkel fordulnak az egyes társadalmi csoportok felé, illetve a médiafogyasztó milyen képet kap egyfelől a társadalom sokszínűségéről, másfelől az egyes csoportoknak a magyar társadalomban elfoglalt helyéről. Az elemzés az alapadatokon túl összességében és médiaszolgáltatóra/műsorra lebontva egyaránt feldolgozza és táblázatos, valamint szöveges formában bemutatja a kategóriákban meghatározott csoportok médiareprezentációjára vonatkozó adatsorokból nyert eredményeket, az egyes csoporttagok megjelenésének számszerű adatait, azok kontextusát (mely témákban milyen arányban jelentek meg), az egyes csoportok más csoportokkal összevetett megjelenési arányait. Választ ad továbbá olyan alapvető kérdésekre, hogy az egyes társadalmi csoportok megjelenése miként reprezentálja azok társadalomban elfoglalt helyét. Megmutatja-e őket, vagy láthatatlanok maradnak, bemutatásuk sokoldalú és tükrözi-e az egyes csoportokon belüli sokféleséget, vagy a megjelenések témájának többsége alapján sztereotipizált, homogenizált-e a róluk közvetített kép? A kisebbségi csoportoknál szintén a megjelenés kontextusai alapján (azaz, hogy milyen témákban domináns a jelenlétük) kimutatható, hogy a magyar társadalom integráns, hasznos és tevékeny szereplőiként jelennek-e meg (a munkaerőpiac, az iskolarendszer tagjai, a kultúra és a tudomány képviselői), vagy elsősorban mint társadalmi probléma (az egészségügyi-, vagy a szociális ellátórendszer haszonélvezői, konfliktusok résztvevői), vagy kulturális érdekesség stb. Az elemzés kitér arra is, hogy az egyes csoportok tagjai milyen társadalmi szerepekben tűnnek föl, azonosításuk a médiafogyasztó számára egyéniségük (foglalkozásuk, tisztségük, intézményi kötődésük stb.), vagy kizárólag csoporttagságuk (fogyatékkal élő, kisebbségi, nyugdíjas stb. mivoltuk) alapján lehetséges. Vizsgált csoportkategóriák: Társadalmi-gazdasági kategóriák Civil szervezetek képviselői Szakszervezetek, érdekvédelmi szervezetek képviselői Nyugdíjasok Munkanélküliek Tanulók (általános- és középiskolai diákok, felsőoktatásban tanulók) Mezőgazdaságban dolgozók Iparban dolgozók Szolgáltatásban dolgozók Nemzeti- és etnikai kisebbségek, bevándorlók, határon túli magyarok Magyarországi nemzeti kisebbségek Magyarországi etnikai kisebbség (romák) Határon túli magyarok (kivándorolt magyarok is) Bevándorlók, migránsok, menekültek Gazdasági célból Magyarországon élő külföldiek 5

5 Fogyatékkal élők Azon személyek sorolandók ide, akik fogyatékosságuk látható jeleit viselik, vagy a narrációból kiderül e jellemzőjük. érzékszervi fogyatékosok értelmi fogyatékosok halmozottan fogyatékosok Nemek Férfi Nő Szereplő tisztsége, foglalkozása, intézményi kötődése Témakategóriák (amelyekhez kapcsolódva az egyes csoportok tagjai megjelenhetnek) kormány belpolitikai ügyek (az Országgyűlés, a köztársasági elnök tevékenysége stb.) önkormányzatok tevékenysége pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltatás külpolitika, EU civil szervezetek tevékenysége, jótékonyság gazdasági aktivitás, munkaerőpiaci-helyzet oktatási szféra (az oktatás helyzete, felvételik, érettségik stb.) egészségügy helyzete szociális problémák közéleti botrányok nem közéleti botrányok bűncselekmények kisebbségek helyzete megemlékezések, ünnepek, művészeti és kulturális események balesetek, természeti katasztrófák bulvár (érdekességek, szenzációk) információs híradások A vizsgálat mintája Vizsgálatunk az alábbi médiaszolgáltatókra, illetve műsorokra terjedt ki: MTV1: Híradó (esti), Ma reggel, Este; Duna TV: Híradó, Közbeszéd; MR1 180 perc, Déli Krónika, Esti Krónika, Ütköző; TV2: Tények, Mokka; RTL Klub: Híradó; Class FM: Hírek; Neo FM: Hírek; ATV: Híradó, Egyenes beszéd; Hír TV: Híradó 21, Rájátszás; Echo TV: Híradó. A fenti műsorszámokat minden megjelenésük alkalmával vizsgáltuk. A vizsgált társadalmi csoportok demográfiai jellemzői A különböző társadalmi csoportok szociológiai-demográfiai jellemzőiről elsősorban, de nem kizárólag a legutóbbi (2001. évi) népszámlálás szolgál adatokkal. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy 1) az azóta eltelt tíz évben jelentős változások történhettek a lakosság összetételében; 2) egyes kisebbségi csoportoknál (elsősorban a romáknál) mindig fennáll a látencia, azaz hogy jóval kevesebben vallják magukat a kisebbséghez tartozónak, mint ahányan valójában kötődnek az adott csoporthoz. 6

6 Inaktív csoportok 2011 III. negyedévében 10,7 százalék volt a munkanélküliségi ráta Magyarországon. Az állástalanok száma átlagosan 462 ezer volt. A munkanélküliek a teljes népesség 4,62 6 százalékát tették ki. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2011 januárjában 2 millió 921 ezer személy részére összesen közel 258 milliárd forint nyugdíjat, járadékot, illetve nyugdíjszerű ellátást folyósított. Az ellátottak a népesség 29 százalékát tették ki.7 Fogyatékkal élők A fogyatékos emberek létszáma 2001-ben fő volt, arányuk a népességen belül 5,7 8 százalékot tett ki. Kisebbségek, migránsok A 2001-es népszámlálás során a érdemi válaszadóból fő, azaz 3,26 százalék jelzett valamilyen nemzeti, etnikai kisebbségi kötődést, az alábbiak szerint: cigány, romani, beás német szlovák horvát román ukrán szerb szlovén, vend lengyel görög bolgár ruszin 620 örmény 9 A fenti adatok önbevalláson alapulnak, így erős fenntartásokkal kezelendők. Az önbevallással együtt járó látencia a cigányság esetében a legnagyobb: a téma kutatói a cigányság tényleges számát a népszámlálási adatokhoz képest jóval magasabbra, általában fő körülire becsülik. Egy 2003-ban Kemény István és munkatársai által készített vizsgálat és fő közé tette a magyarországi romák számát, amely akkor a népesség 5,1-6,4 százalékát jelentette. A Magyarországon élő külföldiek száma 2011-ben fő volt. 10 Eszerint a bevándorlók, migránsok, illetve a gazdasági célból itt tartózkodó külföldiek a hazai népesség mintegy 2 százalékát tették ki. A férfiak és nők megjelenési aránya A 2001-es népszámlálás adatai szerint az 1000 férfira jutó nők száma országosan 1102 fő volt 11, azaz a magyarországi népesség 47,6 százaléka férfi, 52,4 százaléka pedig nő volt KSH: A népesség anyanyelv, nemzetiség és nemek szerint, KSH: Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok földrészek, országok és nemek szerint, január 1. (1995 )(2/2)

7 Alapadatok A vizsgált társadalmi csoportok megjelenési aránya a mintába került műsorok összességében 17,9 százalék volt. Ezen belül leginkább a kereskedelmi médiaszolgáltatók hírműsorai szerepeltették leggyakrabban, összességében 20,7 százalékos arányban azokat. A közszolgálati és közéleti egyaránt 17 százalék körüli megoszlásban, a magazinműsorok 14,4 százalékban számoltak be a fenti csoportokkal kapcsolatos eseményekről (1. ábra). 1. ábra: A kiemelt társadalmi csoportok aránya az összes szereplőhöz képest a hír- és magazinműsorokban Minden médiaszolgáltatónál és műsortípusban a gazdaság szereplői jelentek meg leggyakrabban, összességében 43,8 százalékban. A nemzeti kisebbségek intézményeinek megjelenései 0,7 százalékot tettek ki, a legmagasabb arányt (1,3 százalékot) a közéleti ban érték el. Jelentős média megjelenéshez jutottak az érdekvédelmi szervezetek (22 százalék), a civil szervezetek (15,9) és az inaktív társadalmi csoportok (17,6). Utóbbiak a kereskedelmi ban a vizsgált csoportokon belül 28,9 százalékos arányban jelentek meg, ami a többi műsorral összehasonlítva feltűnően magas szám (2. ábra). 8

8 2. ábra: A kiemelt társadalmi csoportok megoszlása a hír- és magazinműsorokban A gazdaság szereplői A leggyakrabban megjelenő csoport a gazdaság szereplői voltak. A csoporton belüli szereplési arányok a tercier szféra kiemelten magas, átlagosan 74,6 százalékos prezentációját mutatták. Az ipar és a mezőgazdaság képviselői jóval kevesebb megjelenéshez jutottak (17,1 illetve 8,3 százalék) (3. ábra). 3. ábra: A gazdaság szereplőinek megoszlása a hír- és magazinműsorokban 9

9 Szakszervezetek és érdekvédelmi szervezetek A hazai szakszervezetek és érdekvédelmi szervezetek egymáshoz viszonyított megjelenési aránya összességében százalék volt (4. ábra). 4. ábra: A szakszervezetek és érdekvédelmi szervezetek megoszlása a hír- és magazinműsorokban Civil szervezetek A civil szervezetek közül elsősorban (70,9 százalék) az országos társulások szerepelhettek gyakran a vizsgált hír- és politikai magazinműsorokban. Ezek megjelenési arányában a különböző műsortípusoknál jelentős különbségeket találtunk. A kereskedelmi ban mért 58,4 százalékkal szemben a közéleti híradásokban, valamint a magazinműsorokban jóval magasabb, 81,7, illetve 80,4 százalékos megjelenést regisztrálhattunk. Ugyanakkor a kereskedelmi híradók a civil szférával foglalkozó híregységeiken belül kiemelkedően magasan (25 százalékban) reprezentálták a helyi civil szervezeteket, míg az átlagos érték ennél a csoportnál 15,2 százalék volt. Az összes médiaszolgáltatót és műsortípust tekintve alig jutottak megjelenéshez (2,7 százalék) a fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezetei (5. ábra). 10

10 5. ábra: A civil szervezetek megoszlása a hír- és magazinműsorokban Inaktívak A társadalom munkaerőpiaci szempontból inaktív csoportjai között a fiatalok (gyerekek, óvodások, tanulók) jelentek meg a legtöbbször (68,1 százalék). Mellettük jelentős médiareprezentációval rendelkeztek a nyugdíjasok (23,3 százalék). A munkanélküliek megjelenése minimális, összességében 1,2 százalék volt (6. ábra). 6. ábra: Az inaktív csoportok megoszlása a hír- és magazinműsorokban Az inaktív társadalmi csoportok médiareprezentációja a megjelenések témáját tekintve rendkívül eltérő volt. A vizsgált műsorokban legtöbbször (2102 esetben) a gyerekek és diákok csoportjához kapcsolódó hírek jelentek meg. Ezek között a leggyakrabban 11

11 feldolgozott témacsoportok a balesetek, természeti katasztrófák (22,1%), a bűnözés (15,5 %) és a megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra (12,9 %) témakörei voltak. A másik viszonylag gyakran szereplő csoport a nyugdíjasoké volt, összesen 727 megjelenéssel. Ők leginkább (21,2%-ban) a bűnözésről szóló tudósításokban szerepeltek. Emellett viszonylag magas arányban jelentek meg a balesetek, természeti katasztrófák témáiban (19,7%), valamint a kormány működését feldolgozó tudósításokban (11,1%). A magyarországi hajléktalanokkal összesen 355 alkalommal foglalkoztak a műsorok, elsősorban az egészségügy helyzetét érintő anyagokban (29,9%). Megjelenéseik 13,8 százaléka a kormány működéséről szólt, 11 százaléka pedig a civil szféra ügyeiről. Munkanélküliek 39 alkalommal szerepeltek a műsorokban. Reprezentációik 23,1 százaléka az egészségügy helyzetét, 20,5 százaléka a kormány működését feldolgozó tudósításokban jelent meg, míg 12,7 százalékuk a gazdasági szféra ügyeihez kapcsolódott. A vizsgálatok eredményei azt is megmutatták, hogy az egyes médiumok/műsorok mely társadalmi csoportok bemutatására fordítottak nagyobb figyelmet, illetve milyen kontextusban mutatták be e csoportok tagjait. (A részleteket lásd a melléklet 2. sz. táblázatában.) Kissebségek A nemzeti és etnikai kisebbségi szereplők 2,8 százalékos arányban jelentek meg a vizsgált műsorokban, leggyakrabban (4 százalék) a közszolgálati híradókban, legritkábban pedig (1,6 százalékban) a kereskedelmi médiaszolgáltatók híradásaiban (7. ábra). 7. ábra: A kisebbségi szereplők aránya a hír- és magazinműsorokban Az egyes kisebbségek egymáshoz viszonyított szereplési arányai jelentősen eltértek médiaszolgáltató-típusonként és műsoronként. E csoportokon belül a közszolgálati ban 74,4 százalékos aránnyal a határon túli magyarok megjelenítése dominált. A kereskedelmi híradókban a romák prezentációs aránya 59,3 százaléka volt a bármilyen kisebbségi szereplők számára allokált megjelenéseknek. A közéleti ban a határon 12

12 túli magyarok 55,9, a romák 36,1 százalékban voltak láthatóak. A magazinműsorok az előbbieket 63,9, utóbbiakat 31,7 százalékban szerepeltették. Az összesített adatok szerint ugyanez az arány pedig 60,5, illetve 30,6 százalék volt, míg a hazai nemzeti kisebbségek 1,2 százalékos szereplési arányt értek el. Viszonylag jelentősnek mondható a valamilyen gazdasági célból (általában Magyarországon dolgozó külföldi munkavállalóként, cégvezetőként) itt élők csoportjának reprezentációja (6 százalék). A bevándorlók, migránsok megjelenései a kereskedelmi (3,8 százalék) kivételével sehol nem érték el a 2 százalékot, arányuk összességében is csak 1,7 százalékot mutatott (8. ábra). 8. ábra: A nemzeti kisebbségek csoportjainak megoszlása a hír- és magazinműsorokban Az egyes kisebbségek médiareprezentációja a megjelenések témáját tekintve jelentős különbségeket mutatott. Az összes vizsgált műsorban a hazai nemzeti kisebbségek (összes megjelenés: 37) elsősorban az egészségügy helyzetét feldolgozó tudósításokban (37,8%), külpolitikai témákban (21,6%), valamint a megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra kontextusában (18,9%) szerepeltek. A nemzeti kisebbségekhez képest a romák egyrészt jóval többet (979 esetben) jelentek meg, másrészt alapvetően más képet mutattak. Leggyakrabban (19,1%) a bűnözés kontextusában jelentek meg, de viszonylag sokat szerepeltek az egészségügy helyzetéről szóló beszámolókban (13,8%), illetve a kormány működését bemutató híradásokban (13,4%) is. A Magyarországon politikai, gazdasági célból tartózkodó migránsok (összes megjelenés 45) esetében a bűnözés témájában való megjelenés volt a legerőteljesebb (62,2%). A fentiek mellett elsősorban a külpolitika és az Európai Unió (28,9%), valamint a balesetről, természeti katasztrófákról szóló beszámolókban (4,4%) jelent meg a szóban forgó csoport. A gazdasági célból itt élők (összes megjelenés 170) leginkább a bűnözés (29,4%) és a közéleti botrányok (20,6%) kontextusában, valamint a gazdasági szféra eseményeit feldolgozó tudósításokban (12,9%) kerültek be a vizsgált műsorokba. A kisebbségi csoportok közül a határon túli magyarok szerepeltek leggyakrabban (1998). Esetükben a legkiemeltebb téma a külpolitika és az Európai Unió (54,8%) volt, de jelentős 13

13 arányban jelentek meg a megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra kontextusában (15,5%) is. A fentieken túl a kormány működését bemutató híradásokban volt komolyabban érzékelhető a jelenlétük. A minoritásokat az egyes műsortípusok különböző arányban és kontextusban jelenítették meg. A közszolgálati és a közéleti híradók, valamint a magazinműsorok leggyakrabban a határon túli magyarok csoportjával foglalkoztak, elsősorban a külpolitikai és EU-s ügyek ismertetésekor. A kereskedelmi ban legtöbbször a romák szerepeltek, elsősorban a bűnözésről szóló tudósításokban. (A részleteket lásd a melléklet 3. sz. táblázatában.) Fogyatékkal élők A fogyatékkal élők megjelenése minden műsortípusnál elenyésző volt: összességében 0,3 százalék, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fogyatékkal élők a magyar médiafogyasztók számára láthatatlanok maradtak (1. táblázat). Megjelenésük aránya különösen éles kontrasztot mutat a évi népszámlálás adatai által mutatott arányukkal összevetve (amely a teljes népességen belül 5,7 százalék volt). 1. táblázat: A fogyatékkal élők aránya a hír- és magazinműsorokban (N=88669) fogyatékkal élő nem fogyatékos közszolgálati 0,3 99,7 kereskedelmi 0,4 99,6 közéleti 0,2 99,8 magazinműsorok 0,3 99,7 összesen 0,3 99,7 A fenti csoporton belül a legmagasabban reprezentált közösség a testi fogyatékkal élők voltak 38,3 százalékkal. Az érzékszervi fogyatékkal élők tették ki az összes fogyatékkal élő szereplő 28,8, az értelmi fogyatékkal élők pedig a 25,5 százalékát (9. ábra). 9. ábra: A fogyatékosok megoszlása a hír- és magazinműsorokban 14

14 A fogyatékkal élők médiareprezentációja a megjelenések témáját tekintve rendkívül egysíkú volt. Megjelenéseik (összesen 336 eset) nagy része (41,4%) az egészségügy eseményeit bemutató témák tárgyalásához kötődött. Emellett gyakrabban a kormány tevékenységét ismertető anyagokban (15,8%), valamint a megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra témáit feldolgozó tudósításokban (11%) szerepeltek. (A részleteket lásd a melléklet 4. sz. táblázatában.) A férfi-nő megoszlás A nemek megjelenési arányai átlagosan négyötödös többséget mutattak a férfiak javára. A nők legtöbbet (29,6 százalék) a kereskedelmi ban, legkevesebbet (11,9 százalék) pedig a magazinműsorokban szerepeltek (10. ábra). 10. ábra: A férfiak és nők megoszlása a hír- és magazinműsorokban A bemutatás módja A bemutatás módja az egyes csoportokhoz tartozó szereplők esetében rendkívül eltérő volt. Az összes műsortípus minden szereplőjét tekintve névvel és beosztással/foglalkozással a szereplők 49,8 százalékát mutatták be. Ezen belül a legmagasabb arányban (57,1%) a nemzeti kisebbségek képviselőit. Hozzájuk képest a romák jóval kisebb megoszlásban tűntek fel a programokban (25,7%). A fogyatékkal élők esetében mindössze 19,8 százalékuk szerepelt ekként. A nemek bemutatásánál a részletes reprezentációt tekintve jelentős eltérést tapasztaltunk: a férfiak 63,8 százalékát, míg a nők 52,4 százalékát jelenítették meg névvel és beosztással/foglalkozással. Hasonló tendencia volt megfigyelhető a bemutatás nélküli szereplők arányában, amely a nőknél 21,5, a férfiak esetében 8,3 százalék volt. (A bemutatás módjának részleteit lásd a melléklet 5-9. sz. táblázataiban.) 15

15 Összegzés A kiemelt társadalmi csoportok összes megjelenésének aránya a megelőző félévhez (2011. január-június) viszonyítva alig változott (4 ezrelékkel csökkent). Az egymáshoz viszonyított arányukban csupán egyetlen említésre méltó változást regisztrálhattunk, nevezetesen a nemzeti kisebbségek intézményeinek megjelenései a megelőző hat hónap 1,3 százalékáról 0,7 százalékra csökkentek. Az inaktív csoportok belső arányait tekintve szintén említésre méltó elmozdulással szembesültünk: az előző félévben 2,6 százalékos arányban szereplő hajléktalanok súlya 7,5 százalékra nőtt. Az ugrásszerű növekedést magyarázhatja, hogy általában a tél közeledtével a médiumok egyre többet foglalkoznak a hajléktalan-ellátás akut problémáival. A hajléktalan-reprezentációban megjelenő többlet a fiatalok (gyerekek, óvodások, tanulók) oldalán jelentkezett hiányként. A nemzeti és etnikai kisebbségi szereplők megjelenése lényegében nem változott (2,6, illetve 2,8%), ahogy az sem, hogy a legmagasabb reprezentációt továbbra is a közszolgálati műsorokban produkálták. Jelentős változást tapasztaltunk az egyes kisebbségek egymáshoz viszonyított szereplési arányaiban. Míg a romák reprezentációja az előző félévben az összes műsortípust figyelembe véve 43,9 százalék volt, addig ez 2011 második felére 30,6 százalékra esett vissza. A leggyakrabban szereplő határon túli magyarok esetében mindez fordított irányt mutatott. Itt a korábbi 47 százalékos arány a vizsgált periódusban 60,5 százalékra nőtt. Ez a tendencia egyaránt minden médiaszolgáltatóra jellemző volt. A fogyatékkal élők médiareprezentációja nőtt ugyan, de a rendkívül alacsony esetszám miatt az 50 százalékos emelkedés (0,2-ről 0,3%-ra) alig érzékelhető. A fogyatékkal élők a korábbiakhoz hasonlóan most is elsősorban valamilyen egészségügyi témához kapcsolódva kerültek a nyilvánosságba. A nemek megjelenési arányai továbbra is egyoldalúságot tükröztek, hiszen átlagosan négyötödös többséggel rendelkeztek a férfiak a ban. 16

16 2. sz. táblázat Melléklet közszolgálati a kormány Inaktívak megjelenése témacsoportonként gyerekek, óvodások, diákok, egyetemisták munkanélküliek hajléktalanok nyugdíjasok Összesen ,5% 30,0% 11,1% 11,7% 12,8% belpolitikai ügyek önkormányzatok 1,0%,0% 8,9% 2,4% 2,8% ,7%,0% 5,9%,5% 3,7% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltat ás,5%,0% 3,7% 1,5% 1,3% ,7%,0%,0% 1,5% 1,3% külpolitika, EU ,5%,0%,0% 1,9% 1,8% civil szféra ,3% 10,0% 14,1% 3,9% 8,7% gazdasági szféra ,2% 20,0%,0% 14,1% 5,3% oktatási szféra egészségügy helyzete 9,6%,0%,0%,0% 5,1% ,9% 40,0% 29,6% 6,3% 11,7% közéleti botrány nem közéleti botrányok,0%,0%,7%,5%,3% ,2%,0%,7%,5%,4% bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média baleset, természeti katasztrófa 12,8%,0% 19,3% 16,5% 14,8% ,7%,0%,7% 17,0% 13,7% ,7%,0% 3,7% 18,4% 13,6% bulvár hírek információs híradások 2,0%,0%,0% 1,5% 1,5% ,5%,0% 1,5% 1,5%,9% Egyéb ,2%,0%,0%,5%,3% Összesen ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17

17 kereskedelm i Összesen a kormány belpolitikai ügyek önkormányzatok ,7% 5,0% 12,0% 4,1% 3,4% ,4%,0% 2,4% 3,0%,9% ,2% 10,0% 4,8%,8% 3,0% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgált atás,6%,0% 1,2% 1,9%,8% ,4% 5,0% 1,2% 1,1% 1,4% külpolitika, EU ,1%,0%,0%,0%,1% civil szféra gazdasági szféra 6,4% 5,0% 6,0% 2,3% 5,8% ,2% 10,0% 1,2% 6,8% 4,5% oktatási szféra egészségügy helyzete 2,0%,0%,0%,0% 1,5% ,7% 25,0% 28,9% 3,8% 9,9% közéleti botrány nem közéleti botrányok,7%,0%,0% 1,1%,7% ,3% 5,0%,0% 3,0% 3,9% bűnözés megemlékezése k, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média baleset, természeti katasztrófa 18,1% 20,0% 21,7% 39,1% 21,5% ,4% 5,0% 1,2% 2,6% 8,7% ,4% 5,0% 14,5% 26,7% 25,6% bulvár hírek információs híradások 8,6% 5,0% 2,4% 3,8% 7,5% ,9%,0% 2,4%,0%,8% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% közéleti a kormány ,1% 33,3% 16,5% 16,4% 17,6% belpolitikai ügyek önkormányzatok 1,6%,0% 9,3% 5,5% 4,7% ,5%,0% 12,4% 5,9% 5,1% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltat ás 2,7%,0% 5,2% 3,6% 3,5% ,1%,0%,0% 1,8% 1,6% 18

18 külpolitika, EU magazinműsorok,5%,0%,0%,9%,6% civil szféra ,2%,0% 13,4% 4,5% 9,0% gazdasági szféra ,2% 33,3%,0% 9,1% 5,5% oktatási szféra egészségügy helyzete 5,9%,0%,0%,0% 2,2% ,9%,0% 27,8% 11,8% 12,5% közéleti botrány nem közéleti botrányok,0%,0%,0% 3,6% 1,6% ,0%,0%,0% 1,4%,6% bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média baleset, természeti katasztrófa 8,5% 16,7% 11,3% 5,9% 8,0% ,7%,0% 1,0% 11,8% 12,5% ,4%,0% 3,1% 15,0% 12,7% bulvár hírek információs híradások 2,1% 16,7%,0%,5% 1,2% ,5%,0%,0% 1,4%,8% Egyéb ,0%,0%,0%,9%,4% Összesen a kormány 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ,6% 66,7% 20,0% 28,6% 22,5% belpolitikai ügyek önkormányzatok,8%,0% 15,0% 22,9% 7,4% ,8%,0% 12,5%,0% 2,9% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltat ás 2,4%,0%,0% 14,3% 3,9% ,6%,0%,0%,0% 3,4% külpolitika, EU ,4%,0%,0% 8,6% 2,9% civil szféra ,9% 33,3% 5,0%,0% 6,4% gazdasági szféra ,0%,0%,0%,0% 2,5% oktatási szféra egészségügy helyzete 5,6%,0%,0%,0% 3,4% ,5%,0% 37,5% 2,9% 16,2% 19

19 közéleti botrány Az összes vizsgált műsor nem közéleti botrányok,0%,0%,0% 2,9%,5% ,8%,0%,0%,0%,5% bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média baleset, természeti katasztrófa 5,6%,0% 10,0% 8,6% 6,9% ,3%,0%,0% 5,7% 12,3% ,5%,0%,0% 2,9% 6,4% bulvár hírek ,4%,0%,0% 2,9% 2,0% Összesen a kormány 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ,3% 20,5% 13,8% 11,1% 9,1% belpolitikai ügyek önkormányzatok,7%,0% 8,2% 4,5% 2,4% ,1% 5,1% 8,2% 2,2% 3,5% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltat ás,9%,0% 3,1% 2,9% 1,6% ,8% 2,6%,3% 1,4% 1,6% külpolitika, EU ,7%,0%,0% 1,2%,7% civil szféra ,6% 7,7% 11,0% 3,3% 7,0% gazdasági szféra ,7% 15,4%,3% 9,2% 4,7% oktatási szféra egészségügy helyzete 4,0%,0%,0%,0% 2,6% ,2% 23,1% 29,9% 6,9% 11,1% közéleti botrány nem közéleti botrányok,4%,0%,3% 1,8%,7% ,9% 2,6%,3% 1,7% 2,4% bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média baleset, természeti katasztrófa 15,5% 12,8% 16,6% 21,2% 16,8% ,9% 2,6%,8% 9,6% 10,7% ,1% 2,6% 5,6% 19,7% 19,5% bulvár hírek információs híradások 6,4% 5,1%,6% 2,1% 4,7% ,7%,0% 1,1%,8%,8% 20

20 Egyéb Összesen,0%,0%,0%,4%,1% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3. sz. táblázat Kisebbségek megjelenése témacsoportonként közszolgálati a kormány roma egyéb magyarországi nemzeti kisebbségi politikai, gazdasági célból migránsok gazdasági célból itt élők határon túli magyarok Összesen ,80% 11,10% 4,30% 10,00% 7,50% 9,40% belpolitikai ügyek önkormányzatok 4,50% 0,00% 0,00% 2,90% 2,50% 2,90% ,40% 0,00% 0,00% 2,90% 0,70% 1,20% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltatás 10,10% 0,00% 0,00% 2,90% 1,00% 2,90% ,10% 0,00% 4,30% 0,00% 0,20% 0,80% külpolitika, EU ,40% 11,10% 30,40% 2,90% 48,70% 36,80% civil szféra ,60% 0,00% 0,00% 1,40% 7,10% 6,50% gazdasági szféra ,40% 0,00% 0,00% 14,30% 2,80% 3,00% oktatási szféra egészségügy helyzete 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% ,20% 50,00% 0,00% 1,40% 1,10% 5,20% közéleti botrány nem közéleti botrányok 4,50% 0,00% 0,00% 20,00% 0,80% 2,50% ,40% 0,00% 0,00% 2,90% 0,40% 0,70% bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média 16,10% 0,00% 60,90% 28,60% 1,60% 6,60% baleset, természeti katasztrófa 8,40% 22,20% 0,00% 4,30% 21,40% 17,70% ,40% 5,60% 0,00% 5,70% 2,30% 2,30% bulvár hírek ,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 0,60% 21

21 információs híradások ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,10% Egyéb ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,30% összesen kereskedelmi a kormány 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ,80% 0,00% 0,00% 2,00% 0,80% 2,70% belpolitikai ügyek önkormányzatok 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 4,20% 1,90% ,40% 0,00% 0,00% 0,00% 4,20% 2,50% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltatás 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,60% ,70% 0,00% 0,00% 2,00% 0,80% 0,80% külpolitika, EU ,00% 50,00% 18,80% 7,80% 21,20% 7,10% civil szféra ,30% 0,00% 0,00% 2,00% 1,70% 5,00% gazdasági szféra ,90% 0,00% 0,00% 11,80% 4,20% 5,90% oktatási szféra egészségügy helyzete 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% ,30% 0,00% 0,00% 2,00% 13,60% 8,60% közéleti botrány nem közéleti botrányok 4,50% 0,00% 0,00% 5,90% 0,00% 3,40% ,00% 0,00% 0,00% 7,80% 0,00% 5,70% bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média 29,50% 25,00% 68,80% 47,10% 9,30% 27,70% baleset, természeti katasztrófa 3,50% 25,00% 0,00% 0,00% 5,90% 3,80% ,80% 0,00% 12,50% 9,80% 22,00% 18,90% bulvár hírek információs híradások 3,10% 0,00% 0,00% 2,00% 11,00% 4,80% ,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% Összesen közéleti a kormány 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ,00% 20,00% 0,00% 8,80% 10,20% 12,80% belpolitikai ügyek ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,90% 7,50% 22

22 önkormányzatok ,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltatás 4,00% 0,00% 0,00% 11,80% 0,60% 2,40% ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,20% külpolitika, EU ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,10% 38,90% civil szféra ,00% 0,00% 0,00% 2,90% 0,30% 1,70% gazdasági szféra ,50% 0,00% 0,00% 14,70% 3,00% 2,80% oktatási szféra egészségügy helyzete 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% ,50% 60,00% 0,00% 0,00% 0,30% 5,40% közéleti botrány nem közéleti botrányok 14,50% 0,00% 0,00% 38,20% 2,10% 8,50% ,00% 0,00% 0,00% 2,90% 0,00% 1,60% bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média 16,00% 0,00% 100,00% 14,70% 0,90% 7,50% baleset, természeti katasztrófa 5,50% 20,00% 0,00% 5,90% 10,20% 8,30% ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% bulvár hírek ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 0,70% Összesen magazinműsorok a kormány 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ,60% 10,00% 0,00% 0,00% 8,40% 10,90% belpolitikai ügyek önkormányzatok 3,40% 10,00% 0,00% 13,30% 3,40% 3,70% ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltatás 3,40% 0,00% 0,00% 20,00% 0,80% 2,00% ,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% külpolitika, EU ,00% 40,00% 100,00% 13,30% 68,40% 47,70% 23

23 civil szféra ,40% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 3,30% gazdasági szféra ,00% 0,00% 0,00% 6,70% 1,30% 1,00% oktatási szféra egészségügy helyzete 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,30% 1,70% ,10% 20,00% 0,00% 0,00% 1,30% 5,20% közéleti botrány nem közéleti botrányok 5,90% 0,00% 0,00% 33,30% 1,10% 3,10% ,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média 11,70% 10,00% 0,00% 6,70% 0,80% 4,20% baleset, természeti katasztrófa 4,90% 10,00% 0,00% 6,70% 8,40% 7,40% ,30% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 3,30% bulvár hírek ,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,40% Egyéb ,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% Összesen Az összes vizsgált műsor a kormány 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ,40% 10,80% 2,20% 6,50% 7,80% 9,40% belpolitikai ügyek önkormányzatok 5,50% 2,70% 0,00% 2,40% 3,10% 3,70% ,30% 0,00% 0,00% 1,20% 0,70% 1,20% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltatás 4,70% 0,00% 0,00% 5,30% 0,90% 2,30% ,20% 0,00% 2,20% 0,60% 0,20% 0,60% külpolitika, EU ,10% 21,60% 28,90% 4,70% 54,80% 35,20% civil szféra ,00% 0,00% 0,00% 1,80% 4,60% 4,70% gazdasági szféra ,20% 0,00% 0,00% 12,90% 2,60% 2,90% oktatási szféra egészségügy helyzete 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,70% ,80% 37,80% 0,00% 1,20% 1,80% 5,80% közéleti botrány ,80% 0,00% 0,00% 20,60% 1,10% 3,80% 24

24 nem közéleti botrányok 4,60% 0,00% 0,00% 4,10% 0,20% 1,70% bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média 19,10% 5,40% 62,20% 29,40% 1,80% 9,40% baleset, természeti katasztrófa 5,60% 18,90% 0,00% 3,50% 15,50% 11,70% ,40% 2,70% 4,40% 5,30% 2,90% 4,70% bulvár hírek információs híradások 4,20% 0,00% 0,00% 0,60% 1,30% 2,10% ,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% Egyéb ,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,20% Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4. sz. táblázat Fogyatékkal élők megjelenése témacsoportonként közszolgálati kereskedelmi közéleti hírműsor ok magazinmű sorok Összesen a kormány ,7% 6,1% 19,5% 15,3% 15,8% belpolitikai ügyek ,0%,0%,0%,0%,3% önkormányzatok ,0% 1,5% 4,9%,0% 1,5% pártpolitika államigazgatás, közigazgatás, igazságszolgáltatás 1,9%,0%,0% 1,7%,9% ,0%,0%,0%,0%,3% külpolitika, EU ,0%,0% 2,4% 1,7%,9% civil szféra ,8% 10,7% 14,6% 18,6% 10,4% gazdasági szféra ,9% 3,8% 4,9%,0% 2,7% oktatási szféra ,9%,0%,0%,0%,9% egészségügy helyzete ,8% 36,6% 41,5% 47,5% 41,4% közéleti botrány ,9% 2,3%,0%,0% 1,5% nem közéleti botrányok ,9% 7,6%,0%,0% 3,6% 25

25 bűnözés megemlékezések, ünnepnapok, egyházak, kultúra, média baleset, természeti katasztrófa 2,9% 7,6% 4,9%,0% 4,5% ,7% 14,5% 7,3% 13,6% 11,0% ,0% 8,4%,0%,0% 3,6% bulvár hírek ,0%,8%,0% 1,7%,9% Összesen ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 5. sz. táblázat Bemutatás módja, összes szereplő 24,4% 22,8% 23,0% 32,9% 24,9% név, beosztás, foglalkozás hangzott el ,8% 49,9% 50,5% 44,3% 49,8% pártkötődés is elhangzott ,9% 5,2% 19,6% 19,6% 13,9% nem volt bemutatás ,9% 22,1% 6,9% 3,2% 11,4% összesen ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6. sz. táblázat Bemutatás módja, fogyatékkal élők közszolgálati kereskedelmi közéleti magazinműsorok összesen csak név hangzott el közszolgálati kereskedelmi közéleti magazinműsorok összesen csak név hangzott el ,3% 40,6% 33,3% 36,1% 34,2% név, beosztás, foglalkozás hangzott el ,3% 22,6% 18,5% 11,1% 19,8% pártkötődés is elhangzott ,7%,9% 3,7% 5,6% 2,5% nem volt bemutatás ,7% 35,8% 44,4% 47,2% 43,6% összesen ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 26

26 7. sz. táblázat Bemutatás módja, nemzeti kisebbségek 30,8% 25,0%,0% 37,5% 28,6% név, beosztás, foglalkozás hangzott el ,8% 50,0% 100,0% 50,0% 57,1% nem volt bemutatás ,4% 25,0%,0% 12,5% 14,3% összesen ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 8. sz. táblázat Bemutatás módja, romák 28,1% 49,4% 34,5% 47,8% 40,4% név, beosztás, foglalkozás hangzott el ,2% 14,7% 37,8% 24,6% 25,7% pártkötődés is elhangzott ,1%,0% 7,4% 3,6% 5,4% nem volt bemutatás ,6% 35,9% 20,3% 23,9% 28,5% összesen ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 9. sz. táblázat Bemutatás módja, nemek közszolgálati kereskedelmi közéleti magazinműsorok összesen csak név hangzott el közszolgálati kereskedelmi közéleti magazinműsorok összesen csak név hangzott el szereplő neme közszolgálati kereskedelmi közéleti magazinműsorok összesen férfi csak név hangzott el ,1% 13,4% 7,6% 15,2% 10,0% név, beosztás, fogalkozás hangzott el ,6% 61,3% 64,0% 59,9% 63,8% pártkötődés is elhangzott ,4% 7,2% 23,7% 23,3% 17,9% nem volt bemutatás ,9% 18,1% 4,7% 1,6% 8,3% összesen ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% nő csak név hangzott el ,6% 21,9% 16,8% 22,2% 18,7% 27

27 név, beosztás, fogalkozás hangzott el ,2% 47,9% 53,4% 55,9% 52,4% pártkötődés is elhangzott ,8% 1,7% 13,3% 15,2% 7,3% nem volt bemutatás ,5% 28,5% 16,5% 6,7% 21,5% összesen össz esen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% csak név hangzott el ,5% 15,9% 9,0% 16,1% 11,7% név, beosztás, fogalkozás hangzott el ,9% 57,3% 62,5% 59,4% 61,5% pártkötődés is elhangzott ,7% 5,6% 22,1% 22,3% 15,8% nem volt bemutatás ,0% 21,2% 6,4% 2,2% 11,0% összesen ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 28

Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2012. július 1-december 31.)

Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2012. július 1-december 31.) Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (212. július 1-december 31.) Bevezetés A médiának fontos szerepe lehet abban, hogy a médiafogyasztók mennyire vannak tisztában egy társadalom

Részletesebben

Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban

Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2013. január 1. 2013. június 30.) Műsorelemző osztály Budapest, 2013. október 30. Bevezetés A médiának fontos szerepe lehet abban, hogy a médiafogyasztók

Részletesebben

Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban

Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban Társadalmi sokszínűség a ban 2016. január 1. - június 30. 2017. január 31. Bevezetés A médiának fontos szerepe lehet abban, hogy a médiafogyasztók mennyire vannak tisztában egy társadalom sokszínűségével,

Részletesebben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A Magyarország határain kívül élő nemzettársainkra egyre nagyobb figyelem irányul. 2010. augusztus 20-án lépett életbe a kettős állampolgárságról

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2013. június A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2012. február A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

Javaslat átfogó ágazati vizsgálatra vonatkozóan

Javaslat átfogó ágazati vizsgálatra vonatkozóan Javaslat átfogó ágazati vizsgálatra vonatkozóan Magyar Lapkiadók Egyesülete 2012. I. félév I. A vizsgálat tárgya A Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal kötött szerződésének

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. április A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG GYORSJELENTÉSE 2015. MÁJUS A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A nemzetiségi oktatásról és a cigányság integrációjáról

A nemzetiségi oktatásról és a cigányság integrációjáról A nemzetiségi oktatásról és a cigányság integrációjáról Nemzetiségi létkérdések az ombudsman szemszögéből dr. Fórika László, AJBH Alapvetés Népszámlálás 2001, 2011: 440 ezerről 644.524 fő = disszimiláció

Részletesebben

A Baranya megyei nemzetiségi oktatásról

A Baranya megyei nemzetiségi oktatásról A Baranya megyei nemzetiségi oktatásról Tendenciák, kérdőjelek, dilemmák Dr. Fórika László, AJBH A nemzetiségi oktatás, mint létkérdés? Egynyelvűség: elvész az anyanyelv identitásképző és megtartó hatása

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

2016. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv

2016. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv 2016. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv Budapest, 2015. december 1. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 PIACFELÜGYELETI TERV... 5 ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI FELÜGYELET... 5 Az országos médiaszolgáltatók

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

T/5827. számú. törvényjavaslat

T/5827. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5827. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európa i Kartája 2. Cikk bekezdése szerinti kötelezettségvállalása i cigány (romani

Részletesebben

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája 2.1. A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátája Az aktív népesség arányában, % Az aktív korú népesség arányában, % férfi nő összesen férfi nő összesen 1990 1,4 1,1 1,4 1,1 0,7 0,9 1991 6,0 5,1 5,6 4,4

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Híradóelemzés I. negyedév április 24.

Híradóelemzés I. negyedév április 24. Híradóelemzés 2013. I. negyedév 2013. április 24. Összefoglaló Az öt vizsgált csatorna esti híradóiban 2013 I. negyedévében összesen 8954 tudósítás hangzott el. Arányaiban a legtöbb eseményről február

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A kisebbségek helyzete Magyarországon

A kisebbségek helyzete Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kisebbségek helyzete Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Kisebbségek Európában Nemzeti kisebbségek:

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű)

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű) Ssz 1 2 3 4 5 6 osztatlan i képz szakpárjának egyik tagja angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

A hírműsorok tartalomelemzése (2008. október)

A hírműsorok tartalomelemzése (2008. október) A hírműsorok tartalomelemzése (2008. október) A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése,

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének elemzése Készült: 2014. január 13. 1 2014. január 13. HÍRADÓELEMZÉS 2013. IV. NEGYEDÉV ÉS ÉVES ÖSSZESÍTŐ Összefoglaló

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

Karcagi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.xls

Karcagi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.xls Jász-Nagykun Nagykun-Szolnok megye Karcagi járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1616&fullsize=1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi elismerés feltételei Magyarország területén legalább egy évszázada

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Sajtószabadság, médiafelügyelet

Sajtószabadság, médiafelügyelet Sajtószabadság, médiafelügyelet A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozata A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése tárgyában

Részletesebben

A 20%-os bűncselekményarány

A 20%-os bűncselekményarány A 20%-os arány vizsgálata a hírműsorokban (2015.) 2016. december 2. Az Mttv. 38 (1) bekezdése alapján a jelentős befolyásoló erővel rendelkező (továbbiakban: JBE) lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj. Békés megye Békéscsabai járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1587&fullsize=1

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit STATISZTIKAI ADATOK Szerkesztette Bálint Mónika Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkapiaci folyamatokat

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben