A MOM-park munkatérhatárolási munkái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MOM-park munkatérhatárolási munkái"

Átírás

1 A MOM-park munkatérhatárolási munkái Dr. Szepesházi Róbert, Szörényi Júlia, Radványi László Széchenyi István Fıiskola, Bohn Mélyépítı Kft. 1 A feladat és körülményei Budapest XII. kerületében, az Alkotás és Csörsz utca sarkán levı telken, az egykori MOM gyár területén a német Bajorországi Schörghuber Vállalatcsoport befektetéseként és a Bayrischer Hausbau lebonyolításában, MOM-park néven egy új épületegyüttes létesül az 1. táblázatban megadott és az 1. ábrán jelzett egységekkel. 1.táblázat épület szintek száma alapterület legalsó pince jel neve térszín alatt térszín felett mxm szintje m Bf mélysége m A multifunkcionális x ,00 18,5-14,5 B lakó x ,00 2,0-4,0 C iroda x ,00 12,0-15,0 Érzékelhetı, hogy Budapest eddigi legnagyobb és legmélyebb munkagödrét kellett itt kialakítani, aminek megoldását két lényeges követelmény határozta meg: az építtetık a végleges vasbeton vázszerkezető épületektıl független, a biztonságos munkavégzést és a környezı építmények védelmét szavatoló, gazdaságos és gyorsan kivitelezhetı munkatérhatárolást vártak el, az önkormányzat elıírta, hogy a hidrogeológiai viszonyok a munkák ideje alatt a lehetı legkisebb mértékben változhatnak csak meg, az építést követıen pedig az eredeti hidrogeológiai viszonyokat kell szavatolni. 1. ábra 1

2 A német építtetı hasonló berlini munkagödröknél szerzett kedvezıtlen tapasztalatai miatt a szokásosnál igényesebb talajmechanikai és hidrogeológiai elıkészítésre adott megbízást a Bohn Kft-nek, aki geotechnikai szakvélemény elkészítésébe bevonta a Széchenyi István Fıiskolát, a hidrogeológiai munkába dr.scheuer Gyulát és Szentirmai Lászlónét. Az ezek alapján, a Consultant Kft. által készített tenderkiírásra beérkezett ajánlatokat német szakértıkkel is értékeltették. A Bohn Kft. munkatérhatárolási ajánlatát tartották a legjobbnak, de a végleges döntéshez még kiegészítı talajvizsgálatokat rendeltek el, bekérték és német szakértıkkel ellenıriztették a statikai számításokat. Hosszas egyeztetések után végül is elfogadták a Bohn Kft. eredeti ajánlatát, szerzıdésben rögzítve, hogy az általuk nem eléggé óvatosnak tartott megoldások esetleges kedvezıtlen következményei a vállalkozót terhelik. A kiviteli terveket is maga a Bohn Kft. készítette el, a kivitelezést pedig társvállalkozásban az Útvasút Kft. és Bohn Kft. vállalta, az elıbbi a földmunkákat majd az alapozást, utóbbi a munkatérhatároló szerkezetek építését. A munkák 1998 augusztusában indultak, s 1999 nyarára a munkagödrök elkészültek, s megkezdıdhetett bennük az alapozás, majd a szerkezetépítés. Mára ezek nagyobb része is befejezıdött, s a munkatérhatároló szerkezetek és az épületek oldalfala közötti teret jórészt visszatöltötték. Így a geotechnikai munkálatokat befejezettnek lehet tekinteni, azokról, mint egy sikeres munka eredményeirıl és tapasztalatairól számolhatunk be. 2 A talajadottságok Az építési terület érintett altalaját jórészt az 1-3 m vastag pleisztocén lejtıtörmelékkel és feltöltéssel fedett, Budán jól ismert oligocén összlet, a kiscelli agyag 5 alkotja. Ennek alsó ( 12 m alatti) zónája szürke színő, erısen túlkonszolidált, kiemelkedett, emiatt mozaikosodott, alacsony víztartalmú, kemény, nagyszilárdságú, mállásnak indult agyagkı, 1 0 középsı zónája szürkéssárga színő, az elıbbihez hasonló, átmeneti réteg, felsı ( 7 m feletti) zónája sárgásbarna 1 5 színő, oxidálódott, felfelé fokozatosan v íz ta r ta lo m eltalajosodó, növekvı víztartalmú, de fo ly á s i h a tá r s o d r á s i h a tá r hasonló szilárdságú talaj. A 2. ábrán a konzisztenciahatárok és a 2 0 víztartalom mélység szerinti változása érzékelteti e tulajdonságokat. Feltőnı, hogy 12 m alatt 10 %-nál is kisebb a víztartalom, s ezek az agyagkıszemcsés zónák sok tekintetben a szemcsés talajok- 2 5 hoz hasonlóan viselkednek. 2. ábra A nyírószilárdsági jellemzıket közvetlenül a fúrásból vett, 83 mm átmérıjő magmintákon vizsgáltuk konszolidált, gyors triaxiális- és egyirányú nyomóvizsgálattal, s a teljes feszültségekhez tartozó nyírószilárdsági paramétereket határoztuk meg. Az értékelés során az elıbbiekben elkülönített három zónából származó mintákat egyben kezelve állapítottuk meg a nyírószilárdságuk átlagos és minimális értékét, illetve tettünk javaslatot figyelembe véve a bizonytalanságokat is a karakterisztikus értékekre (l. 2. táblázat). 0 v íz ta rta lo m w %

3 2. táblázat Talajzóna Átlagérték Minimális érték Karakterisztikus érték talajtípus mélység φ c φ c φ c m kn/m 2 kn/m 2 kn/m 2 fedıréteg 0,00-4, sárga-barna agyag 4,00-7, szürkéssárga agyag 7,00-12, szürke agyag 12,00-25, A deformációs tulajdonságokat triaxiális- és kompressziós vizsgálatokkal is meghatároztuk, tudva ugyan, hogy ilyen agyagoknál ezek megbízhatósága már kétséges. Ezekbıl és a tapasztalati adatok alapján E s =15-30 MN/m2 összenyomódási modulusokat lehetett megadni, késıbb, a kivitelezés közben végzett cölöppróbaterhelés viszont MN/m 2 értéket valószínősített. Ismeretes, hogy a kiscelli agyag mozaikosodásra és duzzadásra hajlamos, ha tehermentesül, illetve ha vizet kap. A vizsgálatok szerint 7-9 % lineáris zsugorodás, % maximális térfogatváltozás, kn/m 2 duzzadási nyomás jellemzi. A fellazulóelnedvesedı talaj szilárdsága természetesen jelentıs mértékben lecsökken. Ugyanakkor kísérletek és a helyszíni tapasztalatok is mutatták, hogy a vékony (néhány cm vastag) elnedvesedı agyagsáv annyira vízzáró lesz, hogy megakadályozza nagyobb talajzónák gyors felpuhulását. Ha pedig a tehermentesülés miatti fellazulást (mozaikosodást) is sikerül korlátozni, akkor a szilárdságcsökkenés csekély lesz. Az Alkotás utca mentén, az A épület mintegy 40 m széles sávjában egy vetıdéses, zavaros rétegsorú, tufából, homokkıbıl, sötétszürke palásan elváló agyagkıbıl álló összlet jelentkezett. Ennek talajmechanikai jellemzése gyakorlatilag lehetetlen volt. A feltárások alapján csak azt vélelmezhettük, és a munkálatok során szerzett tapasztalatok ezt megerısítették, hogy ép tömbjei kedvezıbb mechanikai tulajdonságokkal bírnak, mint a kiscelli agyag, de az elválások mentén a szilárdság nagyon csekély is lehet. Vetıdések jeleit észleltük a feltárásokban, majd a gödörben a Csörsz utca mentén is, ezek azonban a kiscelli agyagban jelentkeztek, s nem mutatkoztak más zavart rétegek. 3 Hidrogeológiai viszonyok Az elıkészítés egyik kritikus része volt a hidrogeológiai viszonyok értékelése. Az elıtanulmányokból ismert volt és a feltárások is mutatták, hogy a felsı talajzónákban, a lejtıtörmelékben és a feltöltésekben, ill. a sárgásbarna agyagban lejtıirányban áramlik a talajvíz a felszín alatti 2-6 m mélységben, a tereppel közel párhuzamosan. A feltárások és más tapasztalatok alapján az is egyértelmő volt, hogy a vetıdéses zónákban jelentıs vízmennyiség mozoghat a hegy felıl. A szürke kiscelli agyagban viszont a feltárások során sehol sem találtunk elnedvesedett zónákat, ugyanakkor a furatokból kiépített, a felsı talajvizet kizáró megfigyelı kutakban néhány nap alatt mégis megjelent a víz. Ennek, illetve a szakirodalomban fellelhetı figyelmeztetések és a korábbi építési tapasztalataink alapján annak adtunk nagyobb valószínőséget, hogy a szürke kiscelli agyagban is megjelennek a rétegvizek. Minthogy a felszín alatti terek nagyrészt a szürke agyagban vannak, e kérdésnek rendkívül nagy volt a jelentısége a munkatérhatárolás kialakítása és méretezése, a munka- 3

4 gödör fenekének hidraulikus talajtöréssel szembeni, illetıleg az épület felúszás elleni védelmének, valamint a pince szigetelésének megtervezése szempontjából. Ezért ezek vonatkozásában elıször egy óvatosabb terv készült és a munkagödör kiemelése elıtt további megfigyelı kutakat kellett lemélyíteni. A kutakban végzett mérések, illetve az építés során nyert tapasztalatok végül azt mutatták, hogy a szürke kiscelli agyagban csak a vetıdéses zónákban van víz. (E vizek egymás közötti és a felsı talajvízzel való összefüggéseit nem lehetett pontosan megállapítani.) E tapasztalatok alapján az eredeti terveket a vízzel kapcsolatos kérdések vonatkozásában egyszerősíteni lehetett. 4 A munkatérhatárolás szerkezeti és technológiai megoldása Az A és C épület munkagödrénél alkalmazott megoldás lényegét a 3-4. ábra érzékelteti, s fıbb elemeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: a határolás két részbıl állt, az alsó lényegileg mindenütt azonos, a felsı a mélységtıl, a talajviszonyoktól és munkatér melletti építményektıl függıen változott, az alsó határolás hézagos, támaszkodó cölöpfal, melynek fúrt cölöpjeit felül fúrt, injektált, elıfeszített horgonnyal megtámasztott fejgerenda fogta össze, s ahol szükséges volt, ott még egy hátrahorgonyzott acélheveder támasztotta meg, a cölöpök közé pedig 3. ábra lemezdrén és szegezett, lıtt beton került, a felsı részen az épületek mentén és ahol a telekhatár mellett kevés hely volt, hasonló cölöpsor készült, máshol vert acélszegekkel és lıtt betonnal megerısített hajlású rézső, melyet az Alkotás utcai zavart zónában fúrt szegek vagy horgonyok erısítettek meg, az alsó rész és az elkészülı pincefal közé vízzáró agyagvisszatöltést irányoztunk elı, a felsı részen pedig az épületet egy körszivárgó veszi körül, melynek dréncsöve a fejgerendák szintjére kerül, az A és C épület közötti átmenet környezetében a falak állékonyságát a helyszínrajzi adottságokat kihasználva DYWIDAG-rudas összefeszítéssel biztosítottuk. E szerkezeti kialakítás a következı elınyökkel járt: biztosította az 1. fejezetben említett követelmények teljesítését, a rendelkezésre álló cölöpözı és horgonyzó gépekkel a munka jól szervezhetı és határidıre megvalósítható volt, a mélyebb rész építéséhez már hasznosíthattuk a felsın szerzett tapasztalatokat, a változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodni lehetett. 4

5 Említendı még, hogy német szakértıi javaslatra a gödörfenék alá feszültségmentesítı kutakat is mélyítettünk az esetleges hidraulikus talajtörés megakadályozására. A kivitelezés során azonban kitőnt, hogy a veszély nem valós, mivel a szürke agyagban összefüggı víz nincs. A kivitelezési technológiákat és az ütemezést is gondosan meg kellett tervezni, hogy a méretezéskor feltételezett állapotoknál kedvezıtlenebbek ne fordulhassanak elı: ki kellett alakítani pl. a szegezett, lıtt betonos rézső építési rendjét hogy a talaj fellazulását, kiszáradását meggátoljuk, ki kellett dolgozni a bizonytalan, vetıdéses zónában alkalmazandó erısítéseket, s a szükségességükrıl 4. ábra hozandó döntés módját, fontos volt a cölöpfal elıtti földkiemelés szabályainak meghatározása, hogy az összhangban legyen a cölöpfal teherbíró elemeinek elkészítésével, ill. terhelhetıségükkel. Ilyen léptékő és kockázatú munkát csak gondos monitoring-rendszerrel lehet végezni. A szerkezetekhez és a technológiához igazodóan a következıket irányoztuk elı: inklinométeres mérések 6 függélyben a cölöpfalak mögött lemélyített csıben, a vízszintes elmozdulások megállapítására, horgonyerımérések ugyanezen a 6 helyen, a horgonyokban mőködı erık változásának regisztrálására, süllyedésmérések 75 ponton a munkagödrök kb. 20 m-es környezetében, a környezı létesítmények védelme végett, csúszómikrométeres mérések 4 helyen a gödörfenék emelkedésének megállapítására az esetleges hidraulikus talajtörés veszélyének idıben történı felismerése céljából, a talajvízszintek észlelése 19 kútban a depressziók, ill. a vízmozgások követésére. Ki kellett dolgozni a minıségbiztosítás rendjét és módszereit is, melynek része volt az elıbbi monitoring rendszer, a talajadottságok folyamatos szemrevételezése, a cölöpözı berendezés számítógépes önellenırzı rendszere, a cölöpözési jegyzıkönyvek vezetése, a horgonyfeszítési jegyzıkönyvek vezetése, a szokásos anyagvizsgálatok. 5

6 5 A szerkezetek méretezése A tartószerkezeteket az MSZ, a DIN és az Eurocode követelményeit és módszereit szintetizálva méreteztük. A talajok nyírószilárdságának tervezési értékét a 2. fejezetben megadott átlagértékek csökkentésével vettük fel ( tgφ d = tgφ / 1,2 és c d = c /1, 5 ), melyek alig különböznek az ott javasolt tervezési értékektıl. Valamennyi földstatikai számítás a teljes feszültségek analízisére épült, víznyomásokkal külön nem számoltunk. A számítások ellenırzı jellegőek voltak: a különbözı szerkezeti elemek elrendezését és méreteit változtatva sokféle lehetıséget vizsgáltunk, s így kerestük meg a statikailag is optimálisnak tekinthetı megoldást. A teljes támszerkezet általános stabilitását, mely a hagyományos terminológia szerint a külsı stabilitás vizsgálatának felel meg, az 5. ábrán vázolt kétféle törési mechanizmus feltételezésével vizsgáltuk. Mindkettıt a Nemetschek-féle ALLPLUS programcsomag segítségével hajtottuk végre, mely a körbıl és egyenesbıl összeállított csúszólap menti csúszást Bishop lamellás módszerével ellenırzi, míg az összetett csúszólap mentén bekövetkezı, blokkszerő elmozdulást Janbu módszerével vizsgálja, mely gyakorlatilag azonos eredményt ad az idehaza használatos, értelmezésében vitatható Krantzeljárással. Az elvárt biztonság 5. ábra 1,5 volt, de általában 1,8 körüli értékek adódtak ki. A felsı erısített rézsőket szintén a Nemetschek-féle program körcsúszólapos rézsőállékonysági vizsgálatával úgy ellenıriztük, hogy a szegezett, lıtt betonnal fedett talajtartományt egy nagyszilárdságú (leterhelı) rétegként vittük a számításba, melyet így a csúszólapnak meg kellett kerülnie. Ahol a számítások az elvárt 1,5 biztonságnál kisebbet adtak, ott hosszabb fúrt szegeket vagy horgonyokat terveztünk be, s az ezek által biztonsággal felvehetınek ítélt erı is bekerült az egyensúlyvizsgálatba. A cölöpfalakat kétféle számítással is vizsgáltuk. Elıször a hazai gyakorlatban elterjedten használt és jól bevált Czap-féle programmal dolgoztunk, mely mint ismeretes a fal egy-egy szakaszán a nyugalmi nyomásból kiindulva az elmozdulással egyenesen arányos földnyomásokat vesz figyelembe, amíg azok az aktív és a passzív földnyomások között maradnak. A számításban az átlagos falmerevséget II. feszültségi állapotot feltételezve az elméleti érték 85 %-ra csökkentettük, MN/m 3 ágyazási tényezıvel és 5-7 MN/m horgonymerevséggel számoltunk, a horgonyerıket pedig az elıfeszítést modellezve terhelı erıként vettük figyelembe. E számítással a különbözı kivitelezési fázisokra vonatkozóan ellenıriztük a falak állékonyságát, meghatároztuk a cölöpfalban keletkezı nyomatékokat és a horgonyerı(ke)t, megállapítottuk a földnyomás legvalószínőbb eloszlását, megbecsültük a fal rugalmas deformációit. Tájékoztatásul közöljük, hogy a 80 cm átmérıjő cölöpfalak esetében 650 kn horgonyerı mellett a passzív földnyomásba 1,5 biztonságot bevezetve a program nem jelzett ki egyensúlyhiányt, s kb. 400 knm nyomatékot számított ki. E horgonyerı és a nyomaték természetesen már a talajok nyírószilárdságában figyelembe vett biztonságot tartalmazza, ezeknél tehát kb %-kal kisebb üzemi értékek voltak várhatók. 6

7 A cölöpfalak vízszintes egyensúlyát és nyomatéki igénybevételeit a Nemetschek-féle programmal is ellenıriztük. Ez a DIN és az EAB (Munkagödör-munkabizottság) ajánlásait követve a hagyományos Blum-féle földnyomásszámítási módszerekkel dolgozik, lehetıvé téve a földnyomások horgonyzás okozta kedvezı átrendezıdésének figyelembevételét is, melyet mi a Czap-féle számításra támaszkodva vettünk fel. A horgonyokat elızetesen szakirodalmi tapasztalati adatokra támaszkodva méreteztük m befogási hosszon kn/m 2 fajlagos nyírási ellenállást és így kn körüli horgonyerıket feltételezhettünk, ami 1,5 feletti biztonságot szavatolt. E horgonyerı teljesíthetıségét a kivitelezés kezdetén a DIN elıírásait követı alkalmassági vizsgálatokkal igazoltuk: 880 kn erıt a szabvány szerinti ideig fenntartva kb. 70 mm volt az elmozdulás. Végül az elıfeszítéskor kn erınél blokkoltuk a horgonyokat. A cölöpöket és a fejgerendákat, illetve a hevedereket az MSZ szerint méreteztük, így az anyagok szilárdságában a szokásos biztonságok megjelentek. A méretezés során számításokat végeztünk az oldalhatárolás vízszintes elmozdulásainak becslésére. Kevéssé ismert, a hazai szakirodalom tudomásunk szerint nem is tud arról, hogy a ( 8-10 m-nél) mélyebb gödrök esetében a vízszintes elmozdulások már sokszorosan nagyobbak a megtámasztó szerkezet deformációiból keletkezı, néhány mm-nél általában nem nagyobb elmozdulásoknál. Ezek okai a következık: a fal és a horgonyok vége közötti, a horgonyok által összefogott talajtömb nyírási és hajlítási deformációi, a munkagödör feneke alatti talajzóna összenyomódása a földkiemelés, illetve az emiatt ráháruló oldalnyomások miatt, a nyugalmi nyomások leépüléséhez szükséges elmozdulások. Az elsınek említettek a falmagasság harmadik, ill. negyedik hatványával arányosak, s ezért van az, hogy e hatások csak nagyobb mélységnél válnak jelentıssé. A szakirodalomban ajánlott képletekkel a fejgerenda szintjére 32 mm elmozdulást becsültünk. A nemzetközi szakirodalomban számos tapasztalati adat is található az ilyen falak elmozdulására, melyek szerint a gödörmélység 0,2-0,3 %-ánál kisebb elmozdulás általában csak merev, belsı támaszokkal érhetı el. Jelen esetben a 16 m mély fal esetében ez mm elmozdulást jelent, ami kb. megegyezik az elıbbi adattal, de bevallhatjuk magunk 30 mm-nél kisebb elmozdulást reméltünk. A mérések elıtt azt rögzítettük, hogy akkor kell óvintézkedéseket életbe léptetni, ha az addigi mérésekbıl 50 mm-nél nagyobb elmozdulásokat kell prognosztizálni. 6 Kivitelezés A kivitelezés 1998 ıszén indult és az építtetık az addigi késések miatt óriási ütemet diktáltak végére elkészült az A és C épület gödrének felsı része, majd folytatódott a munka az alsó szintekkel. A földkiemelést különbözı típusú kotrókkal oldották meg, s a földet a bennhagyott rámpákon nagy kapacitású teherautók szállították ki. Gyakran szállítójármő is üzemben volt, s a napi teljesítmény elérte az m 3 -t. A legnehezebb feladat a rámpák és a mindenkori gödörfenék járhatóságának esık utáni gyors biztosítása volt. A rézsőket szakaszosan, legfeljebb 3 m-es lépcsıkben, s ahol indokoltnak ítéltük, 2 m széles földbabákat bennhagyva nyitottuk ki. A felszín rendezése után megakadályozandó a talaj fellazulását azonnal bevibráltuk a 32 mm-es betonacél szegeket, ami a felsı törmelékes zónákat kivéve viszonylag könnyen ment. Ezután gyorsan textíliát, vagy a nedvesebbnek látszó helyeken drénlemezt fektettünk a felületre. Erre került az acélháló, majd a lıtt beton. Gyakran egyidejőleg 3 csapat is dolgozott e feladatsoron. 7

8 A cölöpök a CFA (SOB) technológiával készültek. A felsı részen szükséges, majd késıbb a C épület gödrének alsó szintjén mélyítendı, 60 cm átmérıjő, max. 13 m hosszú cölöpjeit a HYDROC GH75/S gép fúrta. Az A épület alsó részén egy ideig a CMV TH 1850 gép (l. 6. ábra), majd késıbb a CMV TH 1030 típusú géppel készítettük a 80 cm átmérıjő cölöpöket. Ezek már számítógépes mérıberendezéssel vannak felszerelve, melyek a kezelı számára kijelzik és jegyzıkönyvszerően kinyomtatják a fúrási sebességet, torziós nyomatékot, a betonnyomást és a betonfelhasználást. Ezek segítségével könnyen biztosítható a megfelelı minıségő cölöptest, amint az a kiemeléskor látható is volt. E gépekkel nagy teljesítmény érhetı el, itt napi 20 cölöpöt is lehetett készíteni, jóllehet a talaj a szokásosnál jóval keményebb volt. A horgonyokat AM 500 típusú gépekkel, levegıvel fúrtuk, gond nélkül, jó sebességgel. A furatokba 4 vagy 5 pászmás, m hosszú horgonyok kerültek, s ezeket legalább 4 alkalommal injektáltuk, majd az utolsó injektálást követıen 8 nappal feszítettük meg. Egyidejőleg általában 3 csapat készítette a horgonyokat. Említést érdemel még, hogy a vetıdéses terület elején, a Kernstock tér környékén a kiemeléskor rétegvizek jelentek meg, s a rézső felszínén repedéseket kellett észlelni. A vetıdésekben érkezı és esetleg a repedéseket is kitöltı víz nyomásának csökkentésére itt vízszintes drénfuratokat készítettünk, melyek sikeresen le is csapolták a vizet. A feladat nagyságát jelezze végül néhány adat: kitermelt földmennyiség: m 3, összes cölöphossz: m, összes horgonyhossz: m. 7 Az ellenırzı mérések eredményei 6.ábra A legfontosabb eredményeket a következıkben foglalhatjuk össze. A SZIF saját fejlesztéső eszközével végzett inklinométeres mérések nagyban segítették a munka kézben tartását. A német szakértık javaslatára a mérıcsövet 7 m-rel a cölöpök talpa alá mélyítettük le, így a feldolgozásnál abból lehetett kiindulni, hogy a csı alja már nem mozdul el. A mérések a földkiemelés üteméhez és a technológiai fázisokhoz igazodtak, ill. a mért mozgási sebességtıl függıen legfeljebb 2 hetente, illetve legalább 2 havonta mértünk. Egy jellegzetes eredményt mutat a 7. ábra, melyen jól érzékelhetı a földkiemeléskor felgyorsuló, majd lassan lecsengı mozgás; a fal elıbbiekben jelzett elmozdulásainak és deformációjának összegzıdése; az elmozdulás végértéke, mely itt és általában is mm volt. Megjegyezzük, hogy a vízszintes mozgások ennél valamivel nagyobbak is lehettek, hiszen a mérések csak az alsó szint kiemelése után kezdıdtek. 8

9 A horgonyerıket egy hidraulikus vízszintes elmozdulás e (mm) + elmozdulás a gödör felé berendezéssel 0,00 a fejgerenda teteje mértük, melyet a csavarmenetes horgonyfejre kel A horgonyzás és -7,20 m-ig 0 végzett földkiemelés utáni lett felcsavarni, s azt az erıt mérések mérte, amely a faltól elemelte a horgonyfejet. A horgonyok feszítése után azonnal következett az elsı mérés, és mindenhol a feszítıerıvel gyakorlatilag azonos erıt regisztráltunk. Ezután, míg a körülmények lehetıvé tették, az inklinométeres méréssel együtt mértük a horgonyerıket is. Azt állapíthattuk meg, hogy azok legfeljebb %- kal növekedtek, ami azt jelzi, hogy a fal a várt (tervezett) módon viselkedett A süllyedésmérések a visszatöltés -2,0 m-ig munka megkezdése elıtti alapméréssel indultak és 1999 végéig általában 2 hetenként kerültek sorra. A süllyedések gyakorlatilag -20 visszatöltés -2,0 m-ig mindenütt 10 mm-nél kisebbek voltak. Kivételt képez 50 a Kernstock tér kör- nyéke, ahol az említett drénezésre 40 is szükség volt, itt a mozgás néhány pontban, a 30 gödör szélétıl kb. 10 m-re elérte a 20 mm-t is. 20 fejgerenda A csúszómikrométeres 10 maximum mérésekhez melyekre tudomásunk szerint hazánkban elıször itt került sor 1,0 m-es darabokból 1998 idıt t (hónap. nap) összeállított, speciális belsı 8. ábra kialakítású, teleszkópos csöveket kellett fúrt lyukba lehetıleg a talajjal azonos anyaggal beágyazni. Ebbe kell egy mérıfejet leengedni, mellyel az 1,0 m-es szakaszok rövidülését vagy tágulását lehet mérni. Ezzel lényegében a talaj fajlagos alakváltozásának mélység szerinti változása állapítható meg, melybıl a teljes elmozdulás is kiszámítható. A földkiemelés ütemében végzett mérések jelezték a tágulást, jellemzı volt a 0,3 % (3 mm/m) körüli végérték, ami m-en lecsengett. Még a földkiemelés befejezése után is emelkedést mértünk, s az utolsó, 2000 tavaszán végzett mérések szerint a gödörfenék felszíne összesen mm-t emelkedett. mélység z (m) vízszintes elmozdulás e (mm) 9

10 A gödörbe, illetve a gödör mentén telepített megfigyelı- és feszültségmentesítı kutakban a földkiemelés idején legalább 3 naponként mértük a víz szintjét. A kutak úgy voltak kialakítva, hogy három különbözı vízemelet szintváltozását tudtuk mérni. Ezekbıl egyebek mellett megállapítható volt, hogy a talajvízszint a gödörtıl 10 m-re már alig csökkent, tehát a leszívó hatás még a vártnál is kisebb volt, a vetıdések környezetében a vízszint a földkiemeléskor több méterrel csökkent, majd a visszatöltés után fokozatosan visszaállt, a gödörfenék alatti vízszintek a munka alatt alig változtak. Az utóbbi két mérés adott lehetıséget azoknak a kérdéseknek az eldöntésére, melyekrıl a 2. fejezetben írtunk: kitőnt, hogy nem kell tartani a gödörfenék hidraulikus talajtörésétıl, elegendı az épületek alá épített szivárgópaplannal megoldani az épület védelmét, bízni lehet az eredeti hidrogeológiai viszonyok gyors visszaállásában. Az egyéb megfigyelések közül kiemeljük a következıket: a vízszintes mozgások következtében a munkagödör környezetében néhol legfeljebb 5 mm-re megnyíló húzási repedések jelentkeztek a felszínen a gyors földkiemelés idején, melyek aztán jórészt záródtak, a cölöpök hasában kb. a legnagyobb nyomatéki igénybevétel helyén max. 0,2 mm megnyílású repedések jelentkeztek, ami jelzi, hogy túl voltak a II. feszültségi állapoton, ugyancsak voltak repedések a fejgerendán is, ami szintén a kiélezett méretezésre utal. 8 Tapasztalatok, ajánlások A munka kedvezı tapasztalatait a következıkben foglalhatjuk össze: a kiscelli agyag kedvezı szilárdsága célszerő konstrukciókkal és munkamódszerekkel megırizhetı, és így viszonylag olcsó megoldások alkalmazhatók, pl. meredek rézső nyitható benne, jelentıs horgonyerıkre lehet benne számítani, a felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok az ilyen, egészében vízzáró, csak az erekben, vetıdésekben vizet szállító agyagokban jól kezelhetık nyitott cölöpfallal és megfelelı drénezéssel, s ezzel elkerülhetık a vízmozgások kedvezıtlen hatásai, s hogy víznyomásra kelljen méretezni a szerkezeteket, az alkalmazott technológiák magas színvonalú ellenırzı mérések és szakszerő irányítás mellett a megfigyelési módszer elveit követve lehetıvé teszik, hogy a változó körülményekhez, a bizonytalan talajadottságokhoz rugalmasan alkalmazkodjunk, a megbízható laboratóriumi vizsgálatokból származó talajjellemzıkkel és az alkalmazott számítási módszerekkel a megfigyelések tanúsága szerint jól le lehetett írni a talaj és a szerkezetek viselkedését. Ugyanakkor a monitoring révén nyert tapasztalatok óvatosságra is kell, hogy intsenek bennünket, mert megállapítható volt, hogy e megoldásoknál takarékosabbat tervezni még az éles piaci versenyben sem szabad, a biztonság már aligha csökkenthetı; a vízszintes elmozdulások ilyen nagy mélység esetén a fal elıtti és mögötti földtömegek deformációja miatt már jelentısek lehetnek, s ezeket csak állékonyságvizsgálat szerint szükségesnél hosszabb horgonyokkal lehet, illetve kell csökkenteni; a szigorú határidık miatti gyors földkiemelés veszélyes lehet, mert az új feszültségek túl gyorsan hárulnak a talaj és a szerkezet egyes részeire, s nem tudnak az elmozdulások és átrendezıdések révén leépülni, ill. egyenletesebben eloszlani. 10

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola. Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola. Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái Geotechnika 20001 Ráckeve 2001. október 30. MOM-park Budapest

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai alapfeladatok Földnyomások számítása Általános állékonyság vizsgálata Alaptörés parciális terhelés alatt Süllyedésszámítások Komplex terhelési esetek

Részletesebben

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése é Plaxis programmal Munkagödör méretezése é Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

Mesterkurzus Budapest 2009

Mesterkurzus Budapest 2009 Mesterkurzus Budapest 2009 Munkatérhatárolások tervezésének magyarországi gyakorlata az Eurocode 7 tükrében Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem Meszlényi Zsolt STRABAG MML Kft. Radványi László Bohn

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Bevezetés BEVEZETÉS 3 Napjaink mélyépítési feladatainak középpontjában: munkatér határolás Mélygarázsok Aluljárók Metró állomások Pincék Általában a tervezett szerkezet ideiglenes

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

Forrás: www.ischebeck.de

Forrás: www.ischebeck.de Az Ischebeck TITAN fúrt-injektált talajhorgony alkalmazása a DIN EN 14199: 2005. / SPECIÁLIS GEOTECHNIKAI MUNKÁK KIVITELEZÉSE. MIKROCÖLÖPÖK./ szabvány alapján KÉSZÍTETTE: SYCONS KFT. 2094, NAGYKOVÁCSI,

Részletesebben

A szakvélemény elkészítéséhez Megbízó átadta az épület engedélyezési tervdokumentációját.

A szakvélemény elkészítéséhez Megbízó átadta az épület engedélyezési tervdokumentációját. 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA T. Megbízó felkért bennünket, hogy a Budapest, XVI. kerület... szám alatt építendı családi ház tervezéséhez általános geotechnikai szakvéleményt készítsünk. Megbízásunk kiterjedt a szükséges

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a

Részletesebben

STATIKAI TERVFEJEZET A

STATIKAI TERVFEJEZET A Statikum s.r.o. www.statikum.shp.hu SK-945 01 Komárno Tel.: (+36-30) 231-7890 Eötvösova 3195/21 e-mail: statikum@hdsnet.hu STATIKAI TERVFEJEZET A 1111 BUDAPEST,... HRSZ.:... ALATTI CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása bb m tárgyak, létesítmények Talajadottságok bemutatása

Részletesebben

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1.

Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. KEVITERV PLUSZ KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI kft. 3527 Miskolc, Katalin u. 1. Telefon/Fax: (46) 412-646 Tervszám: 07-1065-08 Tervrész száma: 6.1. T I S Z A N Á N A Talajmechanikai, talajfeltárási szakvélemény Miskolc,

Részletesebben

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Lemez- és gerendaalapok méretezése Lemez- és gerendaalapok méretezése Az alapmerevség hatása az alap hajlékony merev a talpfeszültség egyenletes széleken nagyobb a süllyedés teknıszerő egyenletes Terhelés hatása hajlékony alapok esetén

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

A BOTOND Mélyépítı Kft 1994-ben kezdte meg. (családi házak, társasházak, ipari csarnokok, bevásárló. alapozása (Ø160-800 mm, max 14 m mélységig) és

A BOTOND Mélyépítı Kft 1994-ben kezdte meg. (családi házak, társasházak, ipari csarnokok, bevásárló. alapozása (Ø160-800 mm, max 14 m mélységig) és Botond Mélyépítı Kft 6000 Kecskemét, István király krt. 23/L. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 552. T/F: 76/ 499-643 Mobil: 30/ 983-6906 www.botondkft.hu e-mail: botondkft@botondkft.hu A BOTOND Mélyépítı

Részletesebben

A talajok összenyomódásának vizsgálata

A talajok összenyomódásának vizsgálata A talajok összenyomódásának vizsgálata Amit már tudni kellene Összenyomódás Konszolidáció Normálisan konszolidált talaj Túlkonszolidált talaj Túlkonszolidáltsági arányszám,ocr Konszolidáció az az időben

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

Cölöpalapozási alapismeretek

Cölöpalapozási alapismeretek Cölöpalapozás Cölöpalapozási alapismeretek A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöptalpon és a cölöppaláston függőleges méretére általában H 5 D jellemző a teherbíró réteg

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Mélyépítés szekció Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Esettanulmány Minőség és megfelelőség Dr. Nagy László: Hibajelenség Előírások betartása és ellenőrzése Dr. Nagy László Kádár István: Adatok

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

Részletesebben

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ Tanszék: K épület, mfsz. 10. & mfsz. 20. Geotechnikai laboratórium: K épület, alagsor 20. BME

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál

Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál Szemesy István SYCONS Kft. Fúrt, injektált merev magrudas talajhorgony készítése Cementzaggyal megtámasztott furatkialakítás

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA 48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,

Részletesebben

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

Részletesebben

Cölöpözési technológiák

Cölöpözési technológiák Cölöpözési technológiák Cölöpök anyaguk szerint fa-, acél-, beton-, vasbeton-, A készítés módja szerinti csoportosítás elıregyártott -, helyben készített cölöp talajhelyettesítéssel készülı cölöpök, amelyek

Részletesebben

A talajvíz figyelı kutak adatai a Mőszaki leírásban találhatóak.

A talajvíz figyelı kutak adatai a Mőszaki leírásban találhatóak. A talajvíz figyelı kutak adatai a Mőszaki leírásban találhatóak. TALAJVÍZ FIGYELİ KÚT TERVE Megjegyzés: a talajvízfigyelı kút beépítési jellemzıi, mélység és kitőzési adatai a Mőszaki leírásban, míg elhelyezkedése

Részletesebben

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS Építész szakmérnöki 2016. Bevezetés 2 k é z s s é n a épz T i ik t e z k e ö k n r r új dokumentum típusok e é z s m ó ak t új szemlélet r a z S T s s é

Részletesebben

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel

Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Ujvári Csaba (Geoplan Kft.) 2007. október 16-17. Ráckeve Foghíjbeépítések geotechnikus szemmel Az előadás vázlata 1. A geotechnikus feladata foghíjbeépítésnél 1.1.

Részletesebben

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai 2/23 M6/M60 autópálya (E73, V/C folyosó) tervezése 1998 2007 3/23 Geresdi dombság o ÉNY - DK-i dombhátak és völgyek o ÉK - DNY-i

Részletesebben

15. GEOTECHNIKAI KONFERENCIA

15. GEOTECHNIKAI KONFERENCIA FELSZÍNMOZG NMOZGÁSOK, FÖLDCSUSZAMLÁSOK SOK MEGELİZÉSE FÚRT MÉLYSZIVM LYSZIVÁRGÓKKAL Az Ercsi, Halász sz-sori sori magaspart stabilizálása sa 2005. október 18-19, Ráckeve Elıadó: Szemesy István, Sycons

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

Konszolidáció-számítás Adatbev.

Konszolidáció-számítás Adatbev. Tarcsai út. 57/8 - Budapest Konszolidáció-számítás Adatbev. Projekt Dátum : 7.0.0 Beállítások Cseh Köztársaság - régi szabvány CSN (7 00, 7 00, 7 007) Süllyedés Számítási módszer : Érintett zóna korlátozása

Részletesebben

Tartószerkezetek Megerısítése

Tartószerkezetek Megerısítése Tartószerkezetek Megerısítése Tartalom Az épületdiagnosztika fogalma Épületdiagnosztikai vizsgálatok lépései Erıtani követelmények és azok igazolása Anyagvizsgálatok A szerkezet megerısítés fogalmai Üllıi

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom Bevezetés VEM - geotechnikai alkalmazási területek

Részletesebben

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT Pál Gábor INTERMODÁLIS CSOMÓPONT HOSSZ-METSZET A vasúti pályaudvar alatt elhelyezkedő aluljárós műtárgyszerkezet 260

Részletesebben

Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza

Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza Tervezés alatt az M6 autópálya déli szakasza Sánta László Schell Péter Geotechnikai 2004 Ráckeve október 26. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program Katowice Balti Helsinki V/C. jelű folyosó része

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

Élettartam Kutató Laboratórium

Élettartam Kutató Laboratórium Élettartam Kutató Laboratórium A K+F aktivitás célja kopás- és károsodásvizsgáló laboratóriumi technikák alkalmazása károsodási magatartás és a gépelemek, illetve szerszámok felületi integritása közötti

Részletesebben

támfalak (gravity walls)

támfalak (gravity walls) Támfalak támfalak (gravity walls) Kő, beton vagy vasbeton anyagú, síkalapon nyugvó, előre vagy hátra nyúló talpszélesítéssel, merevítő bordákkal vagy azok nélkül készülő falak. A megtámasztásban meghatározó

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA Dátum: 2011. április 27. Ügyintézı Hajdu Csaba Ügyiratszám: 08-8/1377-2/2011 Tárgy: Melléklet: A Murphy s Pub a Széchenyi tér (18480 hrsz) ÉK-i részén

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11.

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. oldal b) A hazai tartószerkezeti és épületszerkezeti követelményeknek megfelelı, a hatályos, valamint a várhatóan szigorodó (európai) épületfizikai

Részletesebben

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez).

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy

Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy - lágyfalú alsó ürítésű bélészsákkal (POLYFKON) Funkció: A földbe süllyesztett

Részletesebben

GXR Kft felújított berendezései

GXR Kft felújított berendezései GXR Kft felújított berendezései Technikai ismertetı PFE AUTOMAILER 1 Irodai célokat szolgáló borítékoló berendezés, kb. 25.000 darabos havi csomagolási szükségletig. Egyszerően kezelhetı, a két adagoló

Részletesebben

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24.

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24. TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök Nyíregyháza, LEGO zöldmezős beruházás LEGO - Az Építtető 2011 The LEGO Group 1932-1950 Fa játékok 1958 - A LEGO KOCKA piacra kerül A

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: 33 5842 04)

Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: 33 5842 04) Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: 33 5842 04) 1. Rendszerezze a mélyfúró berendezéseket, kızetaprítás, öblítési mélység szerint. Ismertesse a fúrási tevékenység paramétereit (öblítés, forgatás, terhelés).

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)

Részletesebben

Hídfık erısített háttöltéssel veszély vagy lehetıség? Szepesházi Róbert. Széchenyi István Egyetem

Hídfık erısített háttöltéssel veszély vagy lehetıség? Szepesházi Róbert. Széchenyi István Egyetem Hídfık erısített háttöltéssel veszély vagy lehetıség? Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem Régi hídfıszerkezetek síkalapozású, súlytámfalas hídfıfalak rövidebb, olcsóbb felszerkezet, nagytestő, drága

Részletesebben

A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái

A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái SZAKDOLGOZAT SOMLÓ CSABA Geodéziai feladatok az építıipar területein Alapadatok beszerzése Alappontok Digitális földmérési nyilvántartási térkép Digitális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, 2010. IV. 29.

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, 2010. IV. 29. Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése Szőcs András Budapest, 2010. IV. 29. 1 Tartalom Mőanyag- és Gumitechnológiai Szakcsoport bemutatása Méréstechnika Elızmények Szilárdságtani modellezés Termo-mechanikai

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 5 V. AZ ALAPTESTEk ÁLLÉkONYSÁgÁNAk A vizsgálata 1. TALAJTÖRÉSSEL, felúszással, ELCSÚSZÁSSAL, felbillenéssel SZEMbENI biztonság Az épületek, létesítmények állékonyságának

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A cölöpök törıerejének számítási lehetıségei

A cölöpök törıerejének számítási lehetıségei Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Szemináriumvezetı dr. Szabó Imre egyetemi tanár Miskolc 2007. június

Részletesebben