Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala"

Átírás

1 Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Ügyszám: FE 08/Körny/19627/2016., 1401/2017. Ügyintéző: Koczkás Hajnalka Telefon: 22/ Tárgy: Sárbogárd 0783/5 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyában előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat Melléklet: - H A T Á R O Z A T 1.00 Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8/A.; KSH szám: ; KÜJ: ) által november 21. napján a Sárbogárd 0783/5 hrsz. villamos energia ellátására vonatkozó kérelem és a Békési László tervező (8060 Mór, Árpád u. 11.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint az eljárás során tudomásomra jutott adatok alapján az alábbiakat állapítom meg: 1.01 A tervezett tevékenység megvalósításából - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének figyelembevételével - jelentős környezeti hatások nem származnak A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt az alábbi engedély beszerzése szükséges: - a tervezett villamos energia hálózat létesítésére vonatkozó vezetékjogi engedély, a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági előírásai: 3.01 A létesítés során a földtani közeg és a felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. A munkagépek kenőanyag és hidraulika olaj elfolyását, a talajszennyezést meg kell akadályozni, a keletkező hulladékot és szennyező anyagot a területről el kell szállítani Az építkezés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt tartályban kell gyűjteni és szennyvíztisztító telepre elszállíttatni A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni Jelen határozat nem mentesít egyéb, a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett település jegyzőjét (Sárbogárd Város Jegyzője), hogy jelen határozatom kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra! 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/ Fax: 22/ Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. Telefon: (22) , (22) , Fax: (22) , Ügyfélfogadás: Hétfő: ; Szerda: és ; Péntek: y:\dokutar\hirdetmeny\kozzetett\2017\3 - dontes vagy dontesrol szolo hirdetmeny\ docx

2 - 2 - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételéről Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel Jogorvoslat: 8.01 Döntésem ellen, a közléstől számított 15 napon belül, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de hozzám két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell Fellebbezés benyújtásának hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton nincs helye A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, természetes személyek és civil szervezetek esetén az alapeljárás díjának 1%-a. A díjat az eljárás kezdeményezésekor a előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni: FE 08/Körny/19627/2016 ügyszám, jogorvoslati eljárási díj. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. 8.5 A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el, aki jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy további ügyfél bevonásának szükségessége esetén a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. I N D O K O L Á S A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8/A.; a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelem és a Békési László tervező (8060 Mór, Árpád u. 11.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a Sárbogárd 0783/5 hrsz. villamos energia ellátása tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 76. pontja (Villamos vezeték amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe légvezetés 20 kv-tól) és 3. (1) bekezdésének a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás indult. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. értelmében január 1 től területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel főszabály szerint a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. A kérelmet és mellékleteit áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnál kezdeményezett eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre.

3 - 3 - A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) 2. (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a DíjR mellékletében meghatározott eljárásokért. A DíjR. 1. számú melléklet 35. pontja és a DíjR. 2. (2) bekezdése szerint az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja Ft. Fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a Kérelmezőt a KFT-19627/2016.,65585/2016. ügyszámú végzésben díjfizetésre hívta fel. A Kérelmező a díjfizetési kötelezettségének december 16. napján (70739/16. iktatószám) tett eleget. A Környezetvédelmi Hatóság KTF-19627/2016.,65583/2016. ügyszámon függő hatályú döntést hozott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A. (1) bekezdése alapján. A Környezetvédelmi Hatóság november 25. napján a Rendelet 3. (3) bekezdése alapján a hivatalában, a központi rendszeren, valamint a honlapján közleményt tett közzé; továbbá a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. r. 2. (2) bekezdése és a Ket. 28/A. -a alapján a közleményt KTF /2016.,65586/2016. ügyszámú levelével megküldte az érintett civil szervezetek részére. A Ket. 29. (6) bekezdése és a Rendelet 3. (4) bekezdése alapján, a fenti közlemény közzétételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság KTF-19627/2016.,65586/2016. ügyszámú levelében megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző) a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében. A nyilvánosság részéről a dokumentációval kapcsolatos észrevétel sem a Környezetvédelmi Hatósághoz, sem a Jegyzőhöz nem érkezett. Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Környezetvédelmi Hatóságnak nem jelentette be. A Környezetvédelmi Hatóság KTF-19627/2016.,65594/2016. ügyszámú levelének megküldésével bevonta az előzetes vizsgálati eljárásba a Ket. 44. (1) bekezdése és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. (3) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 5. melléklet II. táblázata alapján az ügyben érintett szakhatóságot: a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35700/ /2016.ált számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához az alábbi indokok alapján és a 3.00 pontban szereplő előírások betartása mellett hozzájárult: A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a KTF /2016. ügy- és iktatószámon az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/A., KÜJ: , KSH azonosító: ) által benyújtott kérelem alapján a Sárbogárd 0783/5 hrsz. villamos energia ellátás megvalósítása előzetes vizsgálati eljárása tárgyában szakhatósági megkeresés érkezett a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz, mint vízügyi/vízvédelmi hatósághoz (továbbiakban: vízvédelmi hatóság). A megkereséshez csatolt, Békési László (8060 Mór, Árpád u. 11.) által augusztus 15. keltezéssel ellátott Sárbogárd, Külterület 0783/5 hrsz. 2 db telek villamos energia ellátása Előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg: A létesítés célja: a Sárbogárd 0783/4 és 0783/5 hrsz.-ú ingatlanokra 50 kva villamos teljesítmény igény biztosítása új 22/0,4 kv-os transzformátor állomás és az azt ellátó 22 kv-os csupasz szabadvezetékes hálózat kiépítésével.

4 - 4 - A villamos hálózat létesítése az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. beruházásában történik közcélú villamos műként. Az építendő 22 kv-os szabadvezeték 25 m hosszú, és a Sárbogárd 0783/4 hrsz. területet érinti. Az érintett területen jelenleg is halad 22 kv-os légvezeték. A 22 kv-os hálózat létesítése során beépítésre kerül 2 db B , típusú áttört gerincű vasbetonoszlop és az OTR FF-1400 típusú oszloptranszformátor állomás. Az átépítéssel érintett szakasz: Sárbogárd város külterület, 0783/4 hrsz. Az új hálózat telepítéséhez a szükséges alapanyagokat a helyszínre kell szállítani. A kivitelezés vízrendezést nem igényel. A felszíni és a felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodásra sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással. Az építési-bontási munkákkal érintett terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet (továbbiakban: FaviR.) 7. (4) bek. alapuló 1: es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszíni vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny ( 2c ). Az érintett területek vízbázis védőterületet/ védőidomot nem érintenek. Talajszennyezés esetleg a munkagépek kenőanyag és hidraulika olaj elfolyásából, valamint havária során történhet, ezért határozatom pontjaiban (jelen határozat pontjai) általános előírást tettem, arra vonatkozólag, hogy a létesítés során a földtani közeg és a felszíni és a felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. Végzésem 3. pontjában (jelen határozat 3.03 pontja) foglalt előírását a FaviR 19. alapján tettem, melynek (19) bekezdése előírja, hogy A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. A távvezeték működése vízhasználatot nem igényel, vízellátó vízilétesítmények nem épülnek. A létesítmények nincsenek hatással az árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra. A vezetékek építése és működtetése felszíni és felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással. A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása a felszín alatti és a felszíni vizekre gyakorolt hatás szempontjából nem szükséges, ezért a szakhatósági hozzájárulást a fenti előírásokkal megadom. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. (1) bek. ed) pontja értelmében a határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 23. (3) bekezdés 5. melléklet II. táblázat 3. pontja, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

5 - 5 - A Környezetvédelmi Hatóság KTF-19627/2016.,70741/2016. számon iktatott végzésében belföldi jogsegély keretében megkereste Sárbogárd Város Jegyzőjét a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében, a Rendelet 1. (6b) bekezdése alapján. Sárbogárd Város Jegyzője D-554/3/2016. számú nyilatkozatában az alábbiakat állapította meg A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. (6b) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében kérte nyilatkozatomat a Sárbogárd külterület 0783/4 és /5 hrsz-ú ingatlanok villamosenergia ellátása tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a helyi építési szabályzatnak való megfelelés, valamint a helyi természetvédelmi követelményeknek való megfelelés vonatkozásában. A fentiek alapján az alábbi nyilatkozatot teszem: 1. Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet, valamint e rendelettel elfogadott Szabályozási Terv alapján a Sárbogárd külterület 0783/4 hrsz-ú ingatlan Má-M jeéű, azaz mezőgazdasági birtokközpont övezeti besorolásba tartozik. A Sárbogárd 0783/5 hrsz-ú ingatlan Má-gy jelű, azaz mezőgazdasági rendeltetésű gyep, rét, legelő övezeti besorolásba tartozik. A Helyi Építési Szabályzat szerint a tervezett villamos energia ellátás az Má-M övezet vonatkozásában a helyi településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel. Az Má-gy jelű mezőgazdasági rendeltetésű gyep, rét övezet a gyep- és rétfelületek, legelők, kaszálók területe. Az övezet ingatlanai a művelési ágnak megfelelően megőrzendők. A művelési ág változás, illetve építmény elhelyezés csak az illetékes szakhatóságok külön engedélye alapján történhet. Az övezetben csak az ingatlan és környezete művelési ághoz kötődő, növénytermesztéshez, állattenyésztéshez, továbbá termék terményfeldolgozáshoz és tároláshoz kapcsolódó építmények helyezhetőek el. 2. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete nem alkotott rendeletet a helyi jelentőségű védett természeti területek védelméről. A Sárbogárd külterület 0783/4 és /5 hrsz-ú ingatlanok részei az Alapi kaszálórétek elnevezésű kiemelt jelentőségű Natura 2000 természet megőrzésű területnek. (azonosító kód: HUDI20003) A fentiek alapján a tervezett villamos energia ellátás kiépítéséhez a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság állásfoglalását is javaslom megkérni. Székhely: 1121 Budapest, Költő u. 21. Postacím: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy A Ket. 26. (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben, belföldi jogsegély során az ügyintézési határidő 5 nap. Az ügyintézési határidő leteltének napja: december 27. Jelen döntésem postára adásával az ügyintézési határidőt megadottnak tekintem. A Környezetvédelmi Hatóság a Korm. rendelet 28. (1) bekezdés alapján, a Korm. rendelet. 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálta, ezért a KTF /2016.,65587/2016., a KTF /.,65589/2016. és a KTF-19627/2016.,65591/2016. ügyszámú leveleinek megküldésével megkereste a Fejér Megyei Kormányhivatal érintett szervezeti egységeit, hogy a hatáskörükbe tartozó szakkérdésekre kiterjedően véleményüket megadni szíveskedjenek. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a szakkérdés vizsgálata során az FE/043/ /2016. ügyiratszámú feljegyzésében az alábbiakat állapította meg: Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) kérelme alapján folytatott előzetes vizsgálati eljárásban Sárbogárd 0783/5 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátására 22 kv-os szabadvezeték és OTR állomás létesítése tárgyában előzetes vizsgálati eljárásban megküldött engedélyezési dokumentációját áttanulmányoztam, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerinti 28. (1) bekezdés 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt

6 - 6 - szakkérdések vonatkozásában, és megállapítottam, hogy az engedélyezésnek a dokumentációban foglaltak maradéktalan betartása mellett akadálya nincs. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelme alapján, Sárbogárd 0783/5 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátására 22 kv-os szabadvezeték és OTR állomás létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás ügyében, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megkereste Főosztályunkat a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdés, 5. melléklet I. táblázat 3. pontja szerinti szakkérdés megvizsgálása érdekében. Megállapítottam, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízásából Békési László környezetvédelmi szakmérnök által elkészített és benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció közegészségügyi szempontból eleget tesz az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek. Fentiek szerint a dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadásra javaslom. Az engedélyezésnek közegészségügyi szakkérdésként megvizsgálva a dokumentációban foglaltak maradéktalan betartása mellett akadálya nincs. A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2016. (II. 29.) utasítása alapján történt. A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növényés Talajvédelmi Osztály a szakkérdés vizsgálata során az FE/NTO/ /2016. ügyiratszámú feljegyzésében az alábbiakat állapította meg: A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) november 24-én szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés érkezett az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) kérelmére indult, a Sárbogárd 0783/5 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálata tárgyában. A szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentációk a környezetvédelmi hatóság honlapjáról tölthetők le. Az előzetes vizsgálati dokumentációt Békési László (8060 Mór, Árpád u. 11.) környezetvédelmi szakmérnök, a műszaki leírást a KÖZ-MEG-VILL Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/a.) készítette. A tárgyi villamos vezeték kivitelezésére a Sárbogárd 0783/4 és a 0783/5 hrsz-ú területekre beadott energiaigény miatt szükséges. A munkálatok a 0783/4 hrsz-ú legelő művelési ágú alrészletét érintik, melyen 1 darab oszlop bontásra és 2 darab oszlop építése tervezett. A műszaki leírás Földmunkák, talajvédelem, ásványi nyersanyagok kitermelés című fejezete figyelembe veszi a termőföld védelmével kapcsolatos irányelveket, és kitér a termőréteg védelmére. A beruházás jellegére, volumenére, valamint a fent leírtakra tekintettel részletes hatásvizsgálat elvégzése tárgyi ügyben nem szükséges, a környezetvédelmi engedély kiadásához hozzájárulok. A szakkérdés vizsgálatáért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni. Szakkérdésben való közreműködésem jogalapja: a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény (Tvtv.) 32. (1), 53. (1) bekezdései és 54.., a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdés, és 5. melléklet I. 5. pontja.

7 - 7 - A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az FE-08/ÉPÍT/2557-2/2016. ügyiratszámú feljegyzésében az alábbiakat állapította meg: [ ] A Sárbogárd 0783/5 hrsz. villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárása során a rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat. 4. sor B. oszlopában megjelölt szakkérdés vizsgálatának feltétele nem áll fenn, mivel az eljárás tárgyát képező beruházás kulturális örökségi elemeket nem érint. A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2016. (II.29.) utasítása alapján történt. A Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a szakkérdés vizsgálata során a /2016. ügyirat számú feljegyzésében az alábbi véleményt adta: A Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya, a hivatkozási számú szakkérdés vizsgálatának kérése kapcsán, a Sárbogárd 0783/5 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása tárgyában, az alábbi álláspontot alakította ki: Amennyiben a beruházás termőföld területeket érint, a kivitelezés megkezdése előtt az igénybevevőnek a Sárbogárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztályától meg kell kérni a termőföld időleges, vagy ha szükséges, végleges más célú hasznosítási engedélyt. A tervezett munkálatok az érintett és a szomszédos termőföldek mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatják. Termőföld igénybevétele esetén a termőföld más célú hasznosítását az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb mértékre kell korlátozni. A termőföld mennyiségi védelme szakkérdés további vizsgálatot nem igényel. A szakkérdést "a termőföld védelméről" szóló évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint vizsgáltam. A szakkérdés vizsgálatáról a feljegyzést "a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről" szóló 71/2015. (III 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I/7. pont alapján készítettem. A Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal illetékességét a földhivatalokról, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatiról, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31. ) Korm. rendelet I. számú melléklettének 7.4 pontja állapítja meg. A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2016. (II.29.) utasítása alapján történt. A benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak állapíthatóak meg: A Sárbogárd 0783/5 hrsz. alatti külterület villamos energia igényének kiszolgálására egy új 22kV-os szabadvezetékes hálózat épül új OTR állomással, közcélú villamos műként. A 22 kv-os hálózat létesítése során beépítésre kerül 2 db B áttört gerincű vasbetonoszlop és 1 db OTR FF-1400 transzformátorállomás. Sárbogárdon a 0783/4 és a 0783/5 hrsz.-ra energia igényt adtak be, ezért egy új transzformátor építése szükséges. A 0783/4 hrsz. területen 22kV-os gerincen meglévő 16.sz. oszlopot cserélni kell. A meglévő 16.sz. B as oszlopot egy B as oszlopra kell cserélni. A meglévő oszlop tetejéről elbontásra kerül a régi kereszttartó a 3db tartószigetelővel. Az új oszlopot a régi oszlop helyére kell állítani helyben cserével. Az új oszlopot befogott alappal és 3 méter rúdföldeléssel kell építeni. A 16.sz. oszlopra fel kell szerelni a hálózat alá egy kinyúló oszlopkapcsolót és tartószerkezetét, innen kell indítani az építendő kb. 30méter hosszú 3x50mm2 AASC légvezetéket az OTR oszlopig. Az új oszlopra a 22kV-os hálózat rögzítésére új egysíkú széles kereszttartót kell felszerelni, új 3db tartószigetelővel és leesésgátlókkal. (A hálózati gerinc vezeték az érintett szakaszon

8 - 8-3x95mm2 AASC.) A kereszttartó alá új leágazó OK-2af földelőkéses oszlopkapcsoló kerül. (az OK számot kapja). Az oszlopkapcsolóba 3. segéd szigetelősort (STS) is be kell szerelni. A hálózatról leágazó és az oszlopkapcsolót, biztosító aljzatot bekötő vezetékek BSZV 95mm2 burkolt vezetékek lesznek. A hálózatról leágazó áramkötés FAM szorítóval készül. A 22 kv-os hálózat nyomvonalhossza 25 m. A tervezett átépítés időpontja: IV. negyedév Hulladékgazdálkodási szempontból: A telepítés időszakában a tervezési területen alapozási és szerelési munkák zajlanak, amelyekből veszélyes hulladékok üzemszerű keletkezése nem várható. Az építési munkák során nem veszélyes termelési hulladékok keletkezésével is számolni kell (pl. fémhulladék, betonhulladék). Mennyiségük várhatóan nem lesz jelentős. A telepítés helyén fel nem használható építési anyagokat, mint termelési hulladékokat a helyszínről el fogják szállítani és a legközelebbi engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni. Az építési munkák során az alábbi hulladék fajták eseti keletkezése várható (kódszámmal) Papír csomagolási hulladék kód Műanyag csomagolási hulladék kód Beton kód Cserép és kerámia kód Műanyag kód Vas és acél fémhulladék kód Kábel, amely különbözik a től kód Föld és kövek, amelyek különböznek a tól kód Az építési munkák alatt keletkező fenti hulladékfajtákat a beruházó fajtánként elkülönítve gyűjti és a munka befejeztével elszállítja a területről, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz. Hulladékgazdálkodás szempontjából a távvezeték környezeti hatása semleges, üzemeltetése során hulladékot nem termel. A felhagyás során jellemzően keletkező hulladékok: Beton (kód ) Vas és acél fémhulladék (kód: ) Kevert építkezési és bontási hulladék (kód ) Hulladékgazdálkodási szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, így hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. Zajvédelmi szempontból: Az építésnél egy nap elkészítik a betonoszlop helyeket, melyeket fúrással oldanak meg az autódarura szerelt fúró feltéttel és az oszlopok beállítása daruzással és betonozással, mely műveletek a legzajosabbak. A hatásterület nagysága az oszlophelynél 23 m zajvédelmi szempontból. A zaj hatása az építési fázisban és az üzemeltetési fázisban fog megjelenni. Az építendő transzformátor állomás külterületen fog elhelyezkedni. Az üzemelés időszakában a transzformátor zajhatása várható csupán. A transzformátor mezőgazdasági területen helyezkedik el. A hatásterület nem érint védendő lakóterületet. A felhagyás idejében a telepítés időszakához hasonló gépek zajkibocsátására számíthatunk, így a felhagyás időszakára jellemző zajterhelés megegyezik a telepítés időszakával. Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a telepítési körülmények alapján az építés időszakában határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni.

9 - 9 - Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt számítások szerint a transzformátor állomás zajvédelmi hatásterületén határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni. A transzformátor állomás zajvédelmi hatásterülete (23 m) védendő létesítményt nem érint. A tervezett beruházás kivitelezése, valamint a 22kV-os szabadvezeték és az OTR állomás működése nem jár rezgéskibocsátással. A telepítési körülmények, és a számítások figyelembe vételével a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 9. (1) bekezdése alapján a tervezett tevékenység végzése ellen zajvédelmi szempontból kifogást nem emelek. A számított zajvédelmi hatásterület a dokumentáció szerint védendő területet, létesítményt nem érint, így a Zajrendelet 10. (3) bekezdése értelmében az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdése feltételeként nem kell zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet benyújtania. Fentiek figyelembe vételével megállapítható, hogy a tervezett hálózatépítés környezeti zaj és rezgés ellni védelem szempontjából nem minősül jelentős környezethasználatnak, így hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. Levegővédelmi szempontból: A tervezési terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A telepítési fázisban a munkagépek kipufogó gázai okoznak levegőterhelést. Ez azonban kis ideig tart, és hatása nem jelentkezik 50 m-nél távolabb. Üzemeltetés során a nyomvonal bejárásakor használt gépjármű levegőszennyezése terheli a környezetet, hatása elhanyagolható. Felhagyás során a telepítésnél leírtak a jellemzőek, csak a távvezeték nyomvonalán, döntően az oszlophelyek környékén érvényesülnek és időszakosak. Levegőtisztaság védelmi szempontból fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. Táj- és természetvédelmi szempontból: A Sárbogárd 0783/4-5 hrsz.-ú ingatlanok villamos energia ellátásához az ingatlanokon jelenleg is áthaladó Sárbogárd-Simontornya GV 22 kv-os légvezetékről mintegy 25 m hosszú leágazás és egy OTR állomás létesítése szükséges, amelyet a Sárbogárd-Simontornya GV 22 kv-os vezeték nyomvonalán egy oszlop cseréjével és a leágazás végpontján egy új oszlop létesítésével valósítanak meg. A tervezett beruházás (és annak a benyújtott dokumentáció szerinti hatásterülete) országos jelentőségű védett természeti területre, Natura 2000 területre nem terjed ki, de a tervezési terület az országos ökológiai hálózat magterületének része. Az új nyomvonal az ellátandó ingatlanokat elválasztó kerítés mellett, azzal párhuzamosan, a Sárbogárd 0783/4 hrsz.-ú ingatlanon, legelőterületen került kijelölésre. A rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett rövid nyomvonal mellett jelenleg istállóépületek találhatók. A villamos energia ellátás megvalósításához fakivágás nem szükséges. Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 17. (4) bekezdése szerint az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 7. (5) bekezdése szerint elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, valamint középfeszültségű szabad légvezeték teljes szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik.

10 A területet jelenleg is átszelő, egymással párhuzamos középfeszültségű légvezetékek egyikéről indított rövid leágazás az alapvetően sík, mezőgazdasági (és a beruházás környezetében települési) tájhasznosítású térségben tájvédelmi szempontból nem okoz jelentős mértékű negatív változást. A villamos energia ellátás kiépítéséhez szükséges egy további oszlop létesítése csekély kiterjedésű földterület igénybevételével jár, így jelentősebb növénytani érték megsemmisülésével nem kell számolni. Ugyanakkor a terület jelenlegi ökológiai kapcsolattartó képességét a beruházás akkor nem befolyásolja negatívan, ha a kiépítendő (vagy átépítendő) oszlop-fejszerkezetek madárvédelmi szempontból már biztonságosnak tekinthetők. Fenti indokokat és jogszabályi előírásokat, továbbá a Tvt. 5. (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a beruházás ellen az alkalmazott fejszerkezeteknek megfelelő madárvédelmi berendezések beépítése, illetve a vezeték ezeknek a szempontoknak megfelelő módon történő kialakítása mellett táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel és ebből a szempontból jelentős hatás sem várható. Előbbieknek megfelelően a vezetéket az alábbiak szerint kell kialakítani, illetve megépíteni: Tárgyi határozatban ismertetett természetvédelmi vonatkozású (alábbi) szempontokat mindazokkal ismertetni kell, akik a továbbtervezésben, kivitelezésben részt vesznek. Az új vezetéknek a madárvédelmi szempontoknak is meg kell felelnie, ezért az összes áramkötést (leágazásban, feszítő oszlopnál, oszlopkapcsolónál, transzformátor állomásnál, stb.) burkolt vezetékkel kell létesíteni. Az oszlopkapcsolót az oszlopcsúcs alatt kell elhelyezni. Az átépítendő tartóoszlopot (az ellátást biztosító jelenlegi légvezeték tartóoszlopaihoz hasonlóan) háromszögletű fejszerkezettel kell kialakítani, a kereszttartóra madárvédő burkolat felhelyezése szükséges. Amennyiben ez műszaki szempontból semmiképpen nem megoldható, a tervben jelzett, egysíkú, szűkített fázistávolságú tartóoszlop csak a szigetelők burkolásával létesíthető. A leesésgátlót kizárólag burkolt kivitelben lehet felszerelni. A feszítő oszlopon amennyiben a feszítő szigetelőként nem a 70 cm hosszú kompozit szigetelőt alkalmazzák, és a feszítőláncok hossza kisebb, mint 70 cm, annak vezeték felé eső végére kúszóút növelő gallért kell felhelyezni. Ha a nyomvonalat érintően túlfeszültség korlátozó beépítése is szükséges, és azt az oszlopcsúcsban helyeznék el, akkor azt madárvédő sapkával kell burkolni. A madárvédő eszközök megfelelő módon történő felszereléséhez a kivitelezést végzőket ki kell képezni, ki kell oktatni (a tapasztalatok szerint a már felszerelt madárvédelmi berendezések nagy százalékban nem töltik be funkciójukat a nem megfelelő felhelyezés miatt). A kereszttartók szigetelését csak tartós rögzítéssel, a kereszttartó hosszúságához megfelelő mértékben illeszkedő (szigetelőig érő) madárvédő papucs felszerelésével lehet végezni, a madárvédő papucsot kivágni, megszakítani tilos, mert így a szigetelő papucs szigetelési funkciója súlyosan sérül. A vezetékjogi üzemeltetési engedélyhez benyújtandó kérelem mellékleteként a felszerelt madárvédelmi berendezéseket (azonosításra alkalmas) fényképes melléklettel igazolni szükséges. Az üzemelő vezeték műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével egyidejűleg a felszerelt madárvédelmi berendezések épségének, megfelelő rögzítésének az ellenőrzését, és szükség szerinti cseréjét vagy karbantartását, esetleges visszahelyezését is el kell végezni, amelynek megtörténtét a műszaki bejárásról készült jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. A fentiek alapján a dokumentációban foglaltak, továbbá a Környezetvédelmi Hatóság rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenységnek hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi, vízvédelmi, táj- és természetvédelmi akadálya nem áll fenn, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

11 A tervezett tevékenység megvalósításához jogerős vezetékjogi engedélyre van szükség a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet alapján, mely eljárás lefolytatására a Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya rendelkezik hatáskörrel. Határozatom jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. (2) bekezdése, illetve a Rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja. A Ket. 78. (4) bekezdésének első mondata szerint, a hatóság a döntését a 28/A. (1) bekezdésében meghatározott módon közölheti. A Ket. 80. (3) bekezdése szerint, hirdetményi úton történő közlésnek van helye a hatásterületen élő ügyfelek és a 15. (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani, továbbá abban az esetben, ha a 28/D. alapján törvény vagy kormányrendelet hirdetményi úton való kapcsolattartást ír elő. A Rendelet 5. (6) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot közli az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjével, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Környezetvédelmi Hatóság a közzétételre a határozat megküldésétől számított nyolcadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg. A jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Erre vonatkozóan a határozat 5.00 pontja tartalmaz előírást. Kérem a T. Jegyzőt, hogy a határozat közzétételét követő öt napon belül a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról a Környezetvédelmi Hatóságot tájékoztatni szíveskedjen a Rendelet 5. (6) bekezdésének megfelelően! A Ket. 80. (5) bekezdésének második mondata szerint, a hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. A határozat 6.00 pontjában szereplő rendelkezés jogalapja a Ket. 80. (4) bekezdése. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 72. (1) bekezdés dd) és de) pontja és pontja alapján határozatom 7.00 pontjában rendelkeztem. A határozat 8.01 pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást: A határozat elleni fellebbezést a Ket. 98. (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezésre nyitva álló határidőt a 99. (1) alapján állapítottam meg. A Ket 78. (10) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Környezetvédelmi Hatóság döntését postai úton közli, a Ket. 78. (10) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására. A 8.02 pontban tett figyelemfelhívás jogalapja a Ket. 98. (1a) bekezdése. A 8.03 pontban a Ket. 99. (3) bekezdése, a 8.04 pontban a DíjR. 2. (5)-(7) bekezdése, valamint az 5. (1), (3) és (6) bekezdése, továbbá a DíjR. 7. melléklet 7. pontja szerint rendelkeztem. A 8.06 pontban foglaltak jogalapja a Ket. 44. (9) bekezdése. A DíjR. 2. (4) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz Ft. A DíjR. 2. (5) bekezdésére tekintettel a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz Ft). A DíjR. 2. (7) bekezdésére figyelemmel a társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz Ft).

12 A Korm. rendelet 28. (4) bekezdésének második fordulata értelmében az eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közölni kell. Az ügyintézési határidő leteltének napja: január 18. Az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem. A Környezetvédelmi Hatóság által a KTF-19627/2016.,65583/2016. ügyszámon kiadott függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a Korm. rendelet 9. -a és a Kvt. 67. (2) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. számú melléklet pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem. A Környezetvédelmi Hatóság hatáskörét és illetékességét a Kvt. 67. (2) bekezdése, illetve a Korm. rendelet állapítja meg. A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján történt. Székesfehérvár, január 17. Dancs Norbert járási hivatalvezető nevében és megbízásából Petrás József főosztályvezető helyettes

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: E.ON Zrt., Borjád és Nagybudmér települések területén 22 kv-os csoportos leágazás átépítésének előzetes vizsgálati eljárása Az

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: E.ON Zrt., Szulimán Téglagyár vonalon KÖF 22 kv-os légvezeték átépítésének előzetes vizsgálati eljárása Az ügy iktató száma: 7161/2016.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 702-3/2016. Tárgy: Osli, Külterület 025/9 hrsz. villamos energia ellátásának előzetes vizsgálata Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Mellékletek:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107353-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: Rónasági Pékség Kft., Mindszent zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: /2013. Hiv. szám: - Tárgy: Ágfalva, E.ON Észa-dunántúli Előadó: Vargáné/

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: /2013. Hiv. szám: - Tárgy: Ágfalva, E.ON Észa-dunántúli Előadó: Vargáné/ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet-és Természetvédelmi Iroda Levegő-és Zajvédelmi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.735-1-10/2010. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szeged, el zetes

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Hiv. szám: Melléklet: Tárgy: H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Hiv. szám: Melléklet: Tárgy: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Határozat

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet-és Természetvédelmi Iroda Levegő-és Zajvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

K Ö Z L E M É N Y Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

K Ö Z L E M É N Y Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala K Ö Z L E M É N Y A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 20673/2016. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. (székhely:

Részletesebben

A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

A dokumentációban foglaltak alapján közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107872-1-10/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Andrásné Nemes Edit Bodó Ádám Darányi Réka Tel.: +36 (62) 681-663 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Tárgy: Melléklet: - előzetes vizsgálat - H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Tárgy: Melléklet: - előzetes vizsgálat - H A T Á R O Z A T A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100 170 656 KTJ: 102 259 006 Iktatószám: 6696-16/2011. Hiv. szám: Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú

Részletesebben

Szám: /10/2014./I. Tárgy: A zalaszentmártoni TSZ veszélyes hely megszüntetésének előzetes vizsgálati eljárása

Szám: /10/2014./I. Tárgy: A zalaszentmártoni TSZ veszélyes hely megszüntetésének előzetes vizsgálati eljárása NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 7253-1/10/2014./I. Tárgy: A zalaszentmártoni

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 80084-1-10/2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kecskemét- el zetes vizsgálati

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 39047-6/2011. Tárgy: Salgótarján Ózd 20 kv-os gerincvezeték

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100 170 656 KTJ: 102 243 647 H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100 170 656 KTJ: 102 243 647 H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/2081-20/2015 Ügyintézők: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása:

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104440-1-12/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Berényi Anita Kovács Tibor Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kiskunhalas MOL

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

/2016. Sándor Edina/dr. Farkas Andrea 222/155. Tiszavasvári 01046/5 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálata

/2016. Sándor Edina/dr. Farkas Andrea 222/155. Tiszavasvári 01046/5 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálata Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6430-20/2016. Sándor Edina/dr. Farkas Andrea 222/155 Tárgy: Tiszavasvári 01046/5 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

H a t á r o z a t II.

H a t á r o z a t II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L KECS KEM ÉTI JÁR ÁS I HIVA TA LA Tárgy: ICGRAIN Zrt., Baja, zajkibocsátási határérték megállapítása, határozat Ikt. szám: 112411-1-5/2017. Hiv. szám: - Melléklet:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7464-19/2016. Tárgy: Pázmándfalu, Töltéstavai Mezőgazdasági Zrt., 062/3 és 062/8 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 316-3/2/2014./I.

Részletesebben

HATÁROZAT. Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

HATÁROZAT. Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít. Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefon: 1217-17/2017. Lengyel Ákos/ dr. Farkas Andrea (42) 598-930/228/155 Tárgy: Baktalórántháza 0126/1 hrsz. alatti ingatlan villamos energiával való ellátásának előzetes vizsgálat

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 93595-1-12/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Barka Dóra 043-059 transzformátor

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 19140-5/2011. Tárgy: Becske, 0162/3 hrsz.-ú ingatlan (Gyémánt

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4585-18/2016. Tárgy: Lázi, Agro-Milch Kft. 078 hrsz-ú ingatlanon lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Jagadics

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88.075-1-10/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Kistelek 0233/2

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala + K Ö Z L E M É N Y A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (a továbbiakban:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2696-2/10/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18777/2014. Iktatószám: 23130/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

B Á C S - K I S K U N M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L K E C S K E M É T I J Á R Á S I H I V A T A L A

B Á C S - K I S K U N M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L K E C S K E M É T I J Á R Á S I H I V A T A L A B Á C S - K I S K U N M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L K E C S K E M É T I J Á R Á S I H I V A T A L A Ikt. szám: 112663-1-13/2017. Hiv. szám: - Melléklet: - Ügyintéző: dr. Séra Judit dr. Sárközi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 116-94/2016., 116-95/2016. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben