Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2007. (IV.26.) számú határozatával.

2 Balatonederics Települési Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdése alapján gondoskodik a közművelődési feladatokról. A Művelődési Ház és a Könyvtár részletes működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíti. Művelődési Ház és Könyvtár adatai 1. Neve: Művelődési Ház és Könyvtár Székhelye: Szakmai felügyeleti szerve: Székhelye: Az intézmény megállapított típusa: Balatonederics, Kossuth u. 67. Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém 8200 Veszprém Komakút tér 3. közművelődési intézmény Az intézmény működési területe és szerepköre: Balatonederics község közigazgatási területe, lakóhelyi közművelődési és könyvtári teendők, valamint iskolakönyvtári teendők ellátása Fenntartója, irányítója, ellenőrző szerve és működtetője: Balatonederics Települési Önkormányzat képviselő-testülete Az intézmény által használt bélyegzők a) Hosszú: Művelődési Ház és Könyvtár 8312 Balatonederics Tel: 87/ b) Körbélyegző: Művelődési Ház és Könyvtár Balatonederics a koronás címerrel c) Ovális: tulajdonbélyegző: Művelődési Ház és Könyvtár Balatonederics 2

3 Nyitva tartás: A nyitvatartási időt a helyi igényekhez, a jogszabályi előírásokhoz, valamint az intézmény feladatköréhez igazítottan a fenntartó önkormányzat állapítja meg, a jelen szabályzat 1. számú mellékieteként. A Művelődési Ház és Könyvtár feladata II. A Művelődési Ház és a Könyvtár a közművelődés alapintézménye, amely a lakosság művelődését szolgáló feladatait a lakóhelyen, valamint az iskolakönyvtári teendőket az önkormányzat által fenntartott Általános Iskolában látja el, a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően, az érvényben lévő jogszabályok szerint. A Művelődési Ház és könyvtár feladata, hogya közművelődésről szóló muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvényben meghatározott célok megvalósításának elősegítése érdekében közreműködjék a dolgozók, a helyi lakosság, különösen az ifjúság nevelésében, művelődési igényeinek fejlesztésében és kielégítésében, továbbá kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában és létrehozásában. További feladatainak megvalósításához köteles figyelembe venni a helyi adottságokat, a településen élő lakosság, valamint az idegenforgalmi idény alatt itt tartózkodók művelődési, szórakozási igényeit, a település hagyományait. Ennek érdekében: biztosítja az igényekhez, a helyi adottságokhoz, az élet- és munkakörülményekhez, továbbá az életkorhoz igazodó művelődési tevékenységhez szükséges egyes feltételeket, ösztönzi és elősegíti a közösségi és az egyéni művelődést, az alkotó tevékenység kibontakozását, szervezi az amatőr mozgalmat, segíti más művelődési mozgalmak céljainak megvalósítását, gondoskodik a közösségi művelődés és a társas élet szervezeti kereteinek megteremtéséről, közreműködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében a művészeti alkotások bemutatásában és befogadásának elősegítésében, részt vesz a művelődési tevékenység szervezésében, lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturált szórakozásra, lehetőséget biztosít téli teremsport rendezvényekre, amatőr művészeti csoportokat, szakköröket, tanfolyamatokat, klubokat szervez, részt vesz azok programjainak megvalósításában, - kitűzött céljainak eléréséhez -biztosítja a feltételeket, tájékoztató, felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenységévei válaszol, reagál az aktuálisan felmerülő gazdasági, társadalmi, ideológiai, életmódbeli kérdésekre, szakirodalmi ellátással, illetve előadások szervezésével, a település közéletének egyik fórumaként helyet ad a testületnek, szervezetek vélemény- és i nformációcseré jének, családi rendezvények lebonyolítására helyet biztosít.

4 Továbbá a kulturált művelődési, szórakozási alkalmak megteremtése érdekében: hangversenyeket, kiállításokat, színházi előadásokat, filmvetítéseket, egyéb szórakoztató rendezvényeket szervez, különös tekintettel a település adottságából adódó idegenforgalmi idény alatt, szervezi az újraéledő - korábban hagyományos - helyi kulturális, népi szokások rendezvényeit. E feladatok végrehajtásában együttműködik a helyi nevelési, oktatási intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, körökkel. A Könyvtár feladatai: a) az alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, e) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Mindezeket a következő szolgáltatások nyújtásával látja el: helybeni használat, kölcsönzés, más könyvtárak szolgáltatásainak közvetítése. Ezek megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében tervszerű állomány alakító munkát végez. a költségvetésben meghatározott könyvvásárlási keretet gazdaságosan használja fel, a fennmaradó 10%-ot könyvesbolti és egyéb forrásokból beszerezhető dokumentumok beszerzésére tartja fenn. A megvásárolt dokumentumokat feltárja, a beérkező könyveket hangzó dokumentumokat 6 napon belül feldolgozza. hitelesített (egyedi) címleltárkönyvet és csoportos leltárkönyvet vezet. A csoportos leltárban számlánkénti felvezetéssel - a számlák mellékletként kezelésével - tartja nyilván a könyvtár állományát, érté két. építi és gondozza a könyvtár katalógusait, raktári rendszerű cédulakatalógust vezet, betűrendes, illetve szótárkatalógust épít az olvasószolgálati munka segítésére, az érvényben lévő állományvédelmi rendeleteknek megfelelően elvégzi a leltározást. A fenntartó által meghatározott egyéb kötelezettségek ellátja a külön meghatározott szabályok szerint az E-magyarország pont üzemeltetéséből adódó feladatokat.

5 Ill. A Művelődési Ház és Könyvtár szervezete A Művelődési Ház és Könyvtár szakmai feladatait 1 fő főfoglalkozású népművelő - könyvtáros és egy fő kisegítő látja el. A kisegítő feladatai elsősorban az e Magyarország pont üzemeltetéséhez kapcsolódnak. A Művelődési Ház működésének technikai feladatait 1 fő takarító látja el. A népművelő könyvtárost Balatonederics települési önkormányzat Képviselő-testület nevezi ki határozatlan időre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az egyéb alkalmazottak felett a munkáltatói jogok gyakorlása a polgármester hatáskörébe tartozik. A Művelődési Ház vezetője gondoskodik az intézményben folyó művelődéspolitikai célokat megvalósító tevékenységek megfelelő szintű ellátásáról, a könyvtár működtetéséről. A Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének és alkalmazottainak feladatait munkaköri leírásban kell rögzíteni, melyet a Szabályzat mellékleteként kell kezelni. A Művelődési Ház és Könyvtár vezetője a technikai alkalmazottak operatív irányításáról gondoskodik. A Művelődési Ház és Könyvtár feladatát naptári év szerinti munkatervben kell rögzíteni, a munkatervet a Művelődési Ház és Könyvtár vezetője köteles elkészíteni, aminek a költségvetéssel összhangban kell lennie. A munkaterv, valamint a költségvetés előkészítése a művelődési csoportok vezetőinek előzetes ütemterének figyelembe vételévei történik. A Művelődési Ház és Könyvtár és könyvtár gazdálkodási rendje Ill. A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a képviselő-testület állapítja meg A Művelődési Ház és Könyvtár, illetőleg helyiségei, felszerelései bérbe adására és bérleti díjára vonatkozó teendőket a népművelő-könyvtáros végzi a megállapított díjtételek figyelembe vételévei. A bérbeadás mindig írásos szerződésben történhet. A helyiségek és felszereléseik az alábbi szervek részére adhatók térítésmentesen bérbe: Önkormányzat képviselő-testülete üléseire, Önkormányzat intézményei rendezvényeire, Intézménnyel együttműködő szervek belépődíjmentes rendezvényeire Önszerveződő közösségeknek 5

6 Egyéb szabályok A Művelődési Ház és Könyvtár látogatására, használatára vonatkozó szabályokat házirendben kell megállapítani. házirend elkészítése a népművelő könyvtáros k feladata. A házirendet a Szabályzat mellékleteként kell kezelni. A jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 1 példányát a Művelődési Ház és Könyvtár vezető őrzi. Balatonederics, május 01. Németh József Polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző

7 Nyitvatartási idő a Balatonedericsi Művelődési Ház és Könyvtár működéséhez A nyitvatartási időt a helyi igények figyelembe vételévei a következőkben határoztam meg: Szeptembertől- májusig: (Tanévben) Kedd: Szerda Péntek: Szombat: 8 órától 20 óráig Júniustól- augusztusig: (Nyári szünetben) Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: 8 órától 20 óráig A fenti nyitvatartási idő az igények, illetve egyéb meghatározó körülmények figyelembe vételévei megváltoztatható. Erről előre értesíteni kell a fenntartót és a látogatókat. Balatonederics, május 01.

8 Házirend 1. Művelődési és szórakozási joga alapján - zártkörű rendezvények kivételével - nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja az intézményt, igénybe veheti kulturális berendezéseit, felszerelését, és más eszközeit. Belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyváltás. 2. Az érdeklődők zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse minden látogató. 3. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke, kötelessége. 4. Az intézményben működő könyvtár tagja lehet bárki, aki a belépési nyilatkozatot aláírta, az azokban foglaltakat betartja. 5. Az intézményben működő közösségek önálló szabályzatot, házirendet készíthetnek működésükről az intézményi szabályzat betartásával. Balatonederics, május 01. Töreky Éva Népművelő-könyvtáros

9