Önértékelési szabályzat Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önértékelési szabályzat Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma"

Átírás

1 Önértékelési szabályzat Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma Készítette: Feketéné Nagy Ibolya tagintézményvezető-helyettes

2 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ( és a ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ( ) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) Útmutatók Országos Tanfelügyelet kézikönyv az általános iskolák számára Országos Tanfelügyelet kézikönyv a szakképző iskolák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (harmadik, javított változat) Önértékelési kézikönyv szakképző intézmények számára (második, javított változat) 2. Önértékelést támogató munkacsoport (ÖTM) Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési csoport irányítja. A csoport létszáma 14 fő: - tagintézmény-vezető - tagintézményvezető-helyettes (közismereti helyettes) - tagintézményvezető-helyettes (szakmai helyettes) - gyakorlati oktatás vezető - munkaközösségvezetők (osztályfőnöki, történelem, magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika, gazdasági, természettudományi, angol nyelv, német nyelv, ügyvitel) A munkacsoport vezetőjét az igazgató bízza meg. A csoport feladata, hogy közreműködik az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában; az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában; az éves terv és az ötéves program elkészítésében; az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában; az értékelésbe bevont munkatársak felkészítésében, feladatmegosztásban az OH informatikai támogató felületének kezelésében. Szükség esetén a munkacsoport tagjain kívül a tantestület más tagjai is megbízhatóak az önértékelés részelemeivel. 3. Tájékoztatás, önértékelési szabályzat elfogadása A tantestület tájékoztatása: tanévnyitó értekezleten A szabályzat elfogadás: szeptember 30-ig Az érintett pedagógusok tájékoztatása: folyamatosan A szülők tájékoztatása: a tanév első szülői értekezletén (rövid írott anyag elkészítése a számukra, honlapon egy rövid összegzés közzététele.) A tanulók tájékoztatása: a tanév első heteiben osztályfőnöki órák keretében 4. Intézményi elvárásrendszer meghatározása Az általános, minden iskolával szembeni elvárások és az intézmény sajátosságait is (PP-ban is rögzített elemeket) tükröző elvárásrendszer kidolgozása a cél. Első lépés: az intézményi dokumentumok felülvizsgálata Második lépés: az elvárásokhoz kapcsolódó tartalmak azonosítása

3 Harmadik lépés: a fentiek alapján az intézményi elvárások megfogalmazása (mérhető teljesítmények a pedagógus, a vezető és az intézmény szintjén) Az ÖTM csoport tagjai a nevelőtestületet is bevonva átvizsgálják az iskolai dokumentumokat, azonosítják a tartalmakat, és összegyűjtik az intézményi elvárásokra tett javaslatokat. Egy nevelőtestületi értekezlet keretében megvitatják és véglegesítik az intézményi elvárásokat, amelyek ettől kezdve mindenkire érvényesek lesznek. A véglegesített intézményi elvárásokat az intézményvezető rögzíti az OH által működtetett felületen, amelyek így hozzáférhetőek lesznek az OH munkatársai illetve a szakértők, szaktanácsadók számára is. 5. A pedagógusok önértékelése Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény. Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. A pedagógus-önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: dokumentumelemzés, megfigyelés, interjú és kérdőív. A dokumentumelemzés során az adott munkaközösség vezetője (munkaközösség vezető esetében a területért felelős tagintézmény-vezető), valamint a munkaközösség egy tetszőleges tagja megvizsgálja: - az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjait (ha már rendelkezik ilyen dokumentummal) 1 - a tanmenetet, tematikus tervet 2 - óraterveket (minimum két óra) Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti eredmények? Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti eredményekhez képest az egyes területeken? 2 Önértékelési kézikönyv szempontjai alapján: 1. melléklet 3 Az óralátogatásokhoz kapcsolódó órák tervei a kézikönyv szempontjai alapján: 2. melléklet

4 - egyéb foglalkozások tervét (egyéni fejlesztés pl.) - naplót/elektronikus naplót 4 - tanulói füzeteket 5 Az óralátogatás során az adott munkaközösség vezetője, valamint a területért felelős tagintézményvezetőhelyettes, illetve a gyakorlati oktatásvezető végzi az adatgyűjtést. Az érintett felkérhet a munkaközösségéből egy kollégát, aki szintén részt vehet a tanórán. Az óralátogatás során a pedagógus kompetenciák megfigyelése zajlik. 6 Az óralátogatást követően szakmai beszélgetést folytatnak az érintettek, ahol a munkatárs reflektál a tanórán látottakra. Itt sor kerülhet az interjúra is. Az itt elhangzottakról jegyzőkönyv készül. Az interjút az önértékelésbe bevont kollégával a munkaközösség bármely tagja lefolytathatja, akit a munkaközösség vezető megbíz ezzel. 7 A kérdőíves felmérések alkalmazása az intézményi önértékelés keretében történik, a tanfelügyeleti ellenőrzés csak ezek eredményét használja fel. A kérdőíves felmérést a munkaközösség vezető vagy a delegáltja végzi. Az értékelést, összegzést az ÖTM vezetője végzi el a munkaközösség vezetőjével együtt. A rögzítést az intézmény vezetője végzi. A kérdőívek kitöltését és az eredmények rögzítését, összesítését az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer támogatja. A felmérést az informatikai rendszer által generált egyedi elérhetőségeken keresztül tölthetik ki az intézmény által kijelölt pedagógusok 8 és az önértékelést végző pedagógus. Az informatikai rendszer elégtelen működése vagy teljes hiánya esetén minden megállapítás papíralapon történik. A szülői illetve tanulói kérdőívek megküldésére csak az intézményi szülői szervezet illetve a diákönkormányzat írásban benyújtott kifejezett kérelme alapján kerül sor. Az ÖTM jegyzőkönyvben rögzíti, ha szülők vagy a diákok illetékes szervezet ilyen irányú igényt támaszt. Ellenkező esetben iskolánkban nem zajlik kérdőíves felmérés a szülők és a diákok körében. A munkatársi kérdőívet 5-5 kolléga tölti ki, 5 főt a tagintézmény-vezető jelöl ki, 5 kollégát az önértékelt személy. Mivel a munkaközösségek létszáma általában 10 fő alatti, ez az összetétel biztosítja, hogy nem csupán a szakmai közösség tagjai, de a tantestület más tagjai is megnyilatkozzanak. Az önértékelés folyamata (pedagógusértékelés ötévente) 1. A kijelölt kollégák és a bevontak tájékoztatása (ÖTM vezető) Az éves önértékelési terv alapján a tantestület 20 %-a kerül az önértékelési keretbe. (kb.10 fő évente) - minősítésre jelentkezők - tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelöltek - gyakornokok - a keret feltöltése munkaközösségenként arányosan. 2. Minden év június 30-ig a tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben részt vevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során. Első alkalommal zajló önértékelés ismertetési határideje szeptember Hogyan követi a napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegyzések, feljegyzések.) 5 Szintén a kézikönyv szempontjai alapján: 3. melléklet 6 4. Melléklet: óralátogatási szempontok 7 5. Melléklet: interjúkérdések 8 6. Melléklet: kérdőívek az önértékelésbe bevont munkatárs és kollégái számára.

5 3. Az értékelésbe bevonandók: munkaközösség vezető, tagintézményvezető-helyettesek, gyakorlati oktatás vezető, munkaközösségi tag(ok), minimum 3 fő. A dokumentumelemzést és az óralátogatást csak olyan kolléga végezheti, aki min. 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 4. A dokumentumelemzés és az óralátogatás folyamatosan zajlik a tanév során. Ugyanígy az interjúkészítés is. Minden eredményt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 5. A kérdőíves felmérésre legkésőbb március folyamán sort kell keríteni. 6. Az értékelést végzők ig készítik el a maguk területén az összegző értékelést. 7. Az értékelt pedagógus a vezető segítségével ig elkészíti a saját önértékelését és öt évre szóló önfejlesztési tervét. 8. Az önértékelési csoport a tanévzáró értekezletig, de legkésőbb ig elkészíti az összegző értékelést A keletkezett dokumentumok tárolása A szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyag részeként elektronikusan tároljuk - az OH támogató felületén; - a személyi anyagban DVD lemezen. Az informatikai rendszer elégtelen működése vagy teljes hiánya esetén minden megállapítás papíralapon történik. Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk és a titkárságon tároljuk. Az összegző értékelést, az éves önértékelési tervet és az ötéves önértékelési programot - DVD-n vagy papíralapon a titkárságon; - kivonatát pedig a honlapon megjelenítjük. Nyilvánosság, hozzáférhetőség Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben nyilvánosságra hozható (honlapon megjeleníthető). Az értékelések az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézményvezetés és a személyi anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhetővé kell tenni. Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó. Kérés esetén az intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében). Helyi elvárások rendszere 1.Pedagógiai-módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Központi elvárások -Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. -A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. -Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. Helyi elvárások -Rendelkezzen átfogó, korszerű szaktárgyi tudással! -Alkalmazzon változatos, a tananyaghoz és a tanulókhoz illeszkedő módszereket, melyek a tanulók kompetenciáit fejlesztik.

6 Ismeri és alkalmazza-e a tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket? Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? Hogyan használja fel a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában? Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a tananyaghoz? -Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. -Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják. -A szakma sajátosságaihoz illeszkednek alkalmazott korszerű elméleti és gyakorlati módszerei. -Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. Hatékony tanuló-megismerési technikákat alkalmaz. -A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. -Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi. -Alkalmazza a tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket. -A pedagógus az életkori sajátosságok figyelembevételével választja meg az órán alkalmazott módszereket. -Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában. -Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA-ciklus. (P(plan) - tervezés; D(do) - megvalósítás; C(chek) - értékelés és ellenőrzés; A(act) - beavatkozás. -Alkalmazott módszerei a tanítástanulás eredményességét segítik. -A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket, az adott szakma eszközés felszerelési jegyzékében szereplő eszközöket ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. -Fogalomhasználata pontos, következetes. -Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). -Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. -Eszköztárában szerepeljen a kooperatív illetve a csoportmunka módszere. -A tanulókat önálló gondolkodásra nevelje, hogy a tanultakat képesek legyenek a gyakorlatban alkalmazni. -Fejlessze a tanulók on-line információszerzését úgy, hogy képesek legyenek azokat kritikusan és etikusan használni. -A pedagógus ismerje meg a tanítványait, hogy hatékonyan tudjon differenciálni, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulóknak segítséget nyújtani. -Tartson állandó kapcsolatot az osztályfőnökökkel, a kollégiumi nevelőtanárokkal és a fejlesztő pedagógussal. -Munkája során mindig tartsa szem előtt a tanulók életkori és egyéni sajátosságait. -Aktívan vegyen részt az iskola mérési rendszerében, és rendszeresen végezzen elemzéseket a tanulói eredmények figyelembe vételével. (témazáró dolgozatok, évfolyamdolgozatok, kompetenciamérések) -Az elemzés eredményeit építse be mindennapi munkájába. -Ismerje a helyi tantervet, a rendelkezésre álló tananyagot és eszközöket. - Azokat kritikusan értékelje és megfelelően használja. -Építsen a más forrásból szerzett tudásra. -Alkalmazzon a szaktárgynak megfelelő módszereket, fogalomhasználata legyen pontos, következetes.

7 -Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból (pl. a gyakorlati képzőhelyeken) megszerzett tudására.- 2.Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók Önértékelési Központi elvárások Helyi elvárások szempontok Milyen a pedagógiai -Pedagógiai munkáját éves szinten, -Munkáját éves terv szerint tervező munkája: tanulási-tanítási (tematikus) végezze. (Helyi tantervhez tervezési igazított tanmenetet, dokumentumok, tervezési módszerek, nyomonkövethetőség, tematikus tervet készítsen, aszerint haladjon) -Óráit a tanulói csoporthoz megvalósíthatóság, realitás? illeszkedve tervezze, Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és megvalósítás? egységekre és órákra bontva is megtervezi. -Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét : a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait, stb. -Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket. -Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. -Az órát/foglalkozást közismereti, szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozásokat) a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. -A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. -Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására. -Terveit az óra eredményességének függvényében felülvizsgálja. figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a csoport szintjét, a szakmacsoport sajátosságait. -A dolgozatokat egy héttel korábban jelentse be és két héten belül javítsa ki. -A digitáis naplót rendszeresen vezesse. -Tanóráit a tervnek, céloknak megfelelően építse fel. -Helyezze előtérbe a gyakorlatorientált oktatást. -Szemléltető eszközöket alkalmazzon a könnyebb nyomonkövethetőség érdekében. -Órai/táblai vázlata legyen áttekinthető, a hiányzó diákok számára is könnyen értelmezhető. -Szükség esetén készítsen bemutatót. -Segítse a tanulót a tankönyvben való eligazodásban. -Ha kell, közös csoportfelületet hozzon létre, ahol folyamatosan tájékoztat, tájékozódik, segítséget nyújt. -Tudatosan motivál. -Tanórák tapasztalata alapján az óraterveit, tanmeneteket vizsgálja felül, szükség esetén módosítsa.

8 A tervezés során hogyan érvényesíti a Nemzeti alaptanterv és a pedagógiai program nevelési céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat? Hogyan épít tervező munkája során a tanulók előzetes tudására és a tanulócsoport jellemzőire? -A célok tudatosításából indul ki. -A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai és szakmai programját. -Célszerűen használja a digitális és on-line eszközöket -Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. -Alkalmazza a differenciálás elvét. -Ismerje és vegye figyelembe a központi és a helyi tantervi előírásokat, a Pedagógiai Program alapelveit. -Kövesse nyomon az érettségi és a szakmai vizsga folyamatosan változó követelményeit. -IKT eszközöket alkalmazzon, és használja ki a multimédiás tantermeinkben rejlő lehetőségeket. -Komplex személyiségfejlesztést végezzen a szociális tanulásban rejlő lehetőségek kihasználásával (a szociális tanulás formái: utánzás, modellkövetés, azonosulás, belsővé tétel). -Mutasson példát tehát a mindennapokban, hogy a tanulók a helyes viselkedési formákkal találkozhassanak. Használja ki a csoportbontás nyújtotta lehetőségeket. -Tanítási órán is alkalmazzon differenciálást, különös tekintettel az SNI és BTM tanulókra. Önértékelési szempontok Mennyire tudatosan,az adott helyzetnek mennyire megfelelően választja meg és alkalmazza a tanulástervezési eljárásokat? Hogyan motiválja a tanulókat? Hogyan kelti fel a tanulók érdeklődését, és hogyan köti le, tartja fenn a tanulók figyelmét és érdeklődését? 3. A tanulás támogatása Központi elvárások Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervei. Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Helyi elvárások Képes legyen változtatni tanítási tervein figyelembe véve a tanulók érzelmi és fizikai állapotát. -Pozitív visszajelzésekkel motiváljon illetve próbálja erősíteni a belső motivációt.

9 Hogyan fejleszti a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességét? Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz létre a tanulási, gyakorlati képzési Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az információkommunikációs technikákra épülő eszközöket, a digitális tananyagokat? Hogyan sikerül a helyes arányt kialakítania a hagyományos és az információkommunikációs technológiák között? -Felismeri a tanulók problémás helyzetét, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál a számukra. -Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. -Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van a javításra. -A tanulást, képzést támogató környezetet teremt például a tanterem, gyakorlati terem elrendezésével, a taneszközök, gyakorlati eszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. -Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. -Ösztönzi a tanulókat az IKTeszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. -Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, például webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok -Ha tanulási problémát észlel, nyújtson szakmai segítséget, illetve kérje a kollégák, osztályfőnökök, vezetés közreműködését. -Gondolkodásra késztessen, fejlessze a tanulók problémamegoldási és együttműködési képesség -Legyen toleráns. -Óráin és szünetekben alakítson ki bizalommal teli légkört. -Legyen szigorú, de következetes. -A tanulócsoportokhoz igazított optimális tanulókörnyezetet alakítson ki. - A taneszközök helyes használatára fordítson figyelmet. -Tartassa be a munkavédelmi, balesetvédelmi előírásokat. -Elősegíti az esztétikus környezet kialakítását. Igyekezzen kialakítani a tanulókban az önálló ismeretszerzés igényét (házi feladat, projektmunka, kiselőadás, gyüjtőmunka) -Fordítson figyelmet az IKT eszközök helyes, tudatos és hatékony használatára. -Biztosítson a tanulók számára az önálló tanuláshoz útmutatókat, eszközöket, webes felületeket. A hiányzó tanulók számára tegye lehetővé, hogy hozzájussanak az elmaradt anyagok pótlásához (pl. órai vázlat a közös csoportba feltéve) 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Központi elvárások Helyi elvárások

10 Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony tanuló-megismerési technikákat alkalmaz Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a pedagógiai munkájában, a tervezésben (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális háttér)? Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges tanulókkal, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal? A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. -A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli. -A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. -Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani esetlegesen a megfelelő szakembertől segítséget kérni. -Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. -Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. -A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. -Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. -Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli. A pedagógus számára legyen fontos a tanulók személyiségének sokoldalú feltárása, melyhez vegye igénybe az osztályfőnök, a szülő és a szakemberek segítségét is Folytasson egyéni beszélgetéseket a problémás tanulókkal. Munkája során törekedjen a tanulók komplex személyiségfejlesztésére, a hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtson segítséget a hátrányok leküzdéséhez. -Az egyéni bánásmódot igénylő tanulókra fordítson nagyobb figyelmet. - Törekszik az SNI-s tanulók túlterhelésének elkerülésére, és napi szinten tart kapcsolatot a fejlesztő pedagógussal. Figyeljen a tanulók egyéni szükségleteire. -Tudatosítsa a tanulókban, hogy hibázni lehet, de a hibák kijavítása szükséges. -Adjon lehetőséget arra, hogy a tanulók válasszanak a differenciálás eszközei közül. -Szükség esetén készítsen egyéni fejlesztési tervet mind a hátrányokkal küzdő, mind a tehetséges tanulókra.

11 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi, kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. Önértékelési szempontok Központi elvárások Helyi elvárások Milyen módszereket, Tudatosan alkalmazza a Alkalmazza a megfigyelés eszközöket alkalmaz közösségfejlesztés változatos módszerét, vizsgálja a a közösség belső módszereit. gyermek társakkal, struktúrájának felnőttekkel kibontakozó feltárására? kapcsolatát. Hogyan képes olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására, amelyben a tanulók értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális közegből, különböző társadalmi rétegekből a jött társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű tanulókat is? Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek teremtése, eszközök, intézmény szabadidős tevékenységeiben való részvétel)? az Melyek azok a problémamegoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen alkalmaz? -Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. -Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. -Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. -A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját. -Értékközvetítő tevékenysége tudatos. -Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. -Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. -Az intézményi, osztálytermi, gyakorlati képző- és munkahelyi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. -A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. Óráin teremtsen harmóniát, nevelje tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére. Fejlessze a tanulók közötti kommunikációt, vitakultúrát. Legyen nyitott a más kultúrák elfogadására -Alkalmazzon támogató, értékteremtő módszereket. -Vegyen részt a közösségek szabadidős tevékenységeiben, az iskolai tanórán kívüli programokban. -A programok jellegéhez igazodva követendő mintát mutasson. -Törekedjen a konfliktusok megelőzésére. -Ismerje a konfliktuskezelési stratégiákat, és ezeket a problémamegoldás során célszerűen használja. -Legyen következetes és kiszámítható.

12 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Önértékelési Központi elvárások Helyi elvárások szempontok Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? -Jól ismeri a szaktárgy tantervi, szakmai és vizsgakövetelményeit, és képes saját követelményeit ezek Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak? Visszajelzései támogatják-e a tanulók önértékelésének fejlődését? figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni. -A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket, gyakorlati tudást mérő feladatokat) készít. -Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. -Visszajelzései, értékelései világosak,egyértelműek és tárgyszerűek. -A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. -Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. -Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének fejlesztését kialakulását, -Rendszeres legyen az ellenőrzési és értékelési tevékenysége: - havonta óraszám+2 db jegyet adjon - témazáró és mérési dolgozatokat a PP szerint osztályozza, és az osztályzat megállapítása egyértelmű szempontok szerint történjen -A feleletek, röpdolgozatok értékelése legyen áttekinthető A házi feladatok, projekt munkák legyenek motiválóak, előre ismertek az értékelési szempontok. -Osztályozása, értékelése következetes, kizárólag a tudást, a nyújtott teljesítményt tükrözze, legyen tárgyszerű. Visszajelzései legyenek folyamatosak, és a tanulók fejlődését, helyes önértékelését segítse. 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Önértékelési szempontok Központi elvárások Helyi elvárások Szakmai és nyelvi Munkája során érthetően és a Munkája során érthetően, szempontból pedagógiai céljainak megfelelően igényesen, a tanulók igényes-e a kommunikál életkorának megfelelően nyelvhasználata (a kommunikáljon. tanulók életkorának megfelelő szókészlet,

13 artikuláció, beszédsebesség stb.)? Milyen a tanulókkal az osztályteremben (és azon kívül) a kommunikációja, együttműködése? Milyen módon működik együtt pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képese önfejlesztésre? -A tanuláshoz megfelelő, hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. -Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. -Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. -A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. -A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. -A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában -A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. -Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. -Intézményi tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. -Kommunikációja legyen hatékony, határozott. -Teremtsen olyan légkört, ahol a diákság egymás közötti kapcsolata, kommunikációja fejlődhet. -A szülőkkel, partnerekkel legyen konstruktív. -Működjön közre a pedagógus társakkal: , digitális napló, telefon, személyes kapcsolat révén. -Használja ki a digitális napló nyújtotta lehetőségeket. -Működjön közre a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. -Vállaljon aktív szerepet a szakmai munkaközösség munkájában -Legyen nyitott az önértékelésre -A megbeszéléseken legyen aktív, vitás kérdésekben vállalja fel véleményét, fejtse ki szakmai álláspontját. -Legyen meggyőző és ő maga is meggyőzhető. - A munkájával kapcsolatos visszajelzéseket segítő szándékúnak tekintse és használja fel szakmai fejlődése érdekében. -Legyen képes a munkája során feladatait önállóan elvégezni. 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Önértékelési szempontok Központi elvárások Helyi elvárások Saját magára -Saját pedagógiai gyakorlatát A pedagógus saját vonatkozóan hogyan folyamatosan elemzi és fejleszti. munkájának elemzése és érvényesíti a folyamatos -Tudatosan fejleszti pedagógiai fejlesztése céljából évenként értékelés, fejlődés, kommunikációját. készítsen beszámolót, melyet továbblépés igényét? -Tisztában van szakmai a munkaközösség-vezetőnek felkészültségével, személyiségének ad át. Kommunikációjában

14 Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmában történteket? Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősségvállalása a munkájában? sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. -Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. -Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. A -Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. -Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. törekedjen az egyszerűségre, az érthetőségre. Legyen tájékozott a szaktárgyának újdonságairól, a digitális tananyagokról és legyen aktív résztvevője az online együttműködéseknek (pl: online közösségi csoportok, levelezőlisták tagjaként) Legyen élő kapcsolata pedgógustársakkal az intézményen kívül is. Legyen fogékony új módszerek iránt. Vegyen részt az intézmény innovációjában, pályázatokban. Vegyen részt a tanulmányi versenyek rendszerében 1. számú melléklet A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai: Milyen tervezési módszert használ a pedagógus az éves tervezéshez? Hogy jelenik meg a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások tervezése a tanmenethez és a tantervi követelményekhez? Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások tervezése a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? Hogy jelennek meg az éves tervezésben a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos feladatok? Hogy jelennek meg az éves tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? Hogy jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? Hogy jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket? (Tankönyv, munkafüzet, e-eszközök.) Milyen elemeket tartalmaz az osztályfőnöki munka éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz?

15 2. Melléklet Óraterv elemzési szempontok : Milyen módszert használ a pedagógus az órai/foglalkozás tervezéséhez? A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű szaktudományos ismereteknek? Hogy jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél tananyag eszköz koherenciája? Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? Mennyiben felelnek meg a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök? A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori sajátosságaival? A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, intézményi innovációhoz.) Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 3. Melléklet Tanulói füzetek elemzési szempontjai: Hogy követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás? (Rendszeresség.) Hogy követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi tanterv követelményeivel? A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? A tanulói füzetekben nyomon követhetőek-e az alkalmazható tudás fejlesztésére vonatkozó törekvések? Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka a tanulói produktumokban?

16 4. Melléklet Tanóra megfigyelési szempontjai A pedagógus neve:... Az óralátogatás időpontja:... Tantárgy:... Látogatott osztály/csoport:... Az óra anyaga:... I. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. 3.Fogalomhasználata pontos, következetes II. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 4.Pedagógiai munkáját a tantervi előírások, a helyi dokumentumok és a tanulók életkori sajátosságait illetve előzetes tudását figyelembe véve tervezi meg. 5.A tanórát logikusan építi fel A tanóra céljainak és a tanulók életkorának megfelelő módszereket, munkaformákat és taneszközöket használ. 7.Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja Célszerűen használja a digitális, online eszközöket III. A tanulás támogatása 9.A tanulást támogató környezetet teremt Figyelembe veszi a tanulók aktuális állapotát, szükség szerint módosít a tervein. 11.Pozitív, bizalom teli légkört épít ki a tanórán Felismeri a tanulási problémákat, segítséget nyújt tanítványainak a különböző tanulási stratégiák elsajátításához. IV. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 13.A tanórán alkalmazza a differenciálás eszközét A különleges bánásmódot igénylő tanulók számára lehetőséget teremt a tanórán képességeik kibontakoztatására illetve fejlesztésére. 15.A tanuló hibáit a tanulási folyamat részeként kezeli V. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi- kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység 16.Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli Együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz A tanórai konfliktusokat felismeri és hatékonyan kezeli Ösztönzi a tanulók egymás közötti eszmecseréjét, fejleszti vitakultúrájukat VI. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 20.Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését VII. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 23.Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál VIII. Elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás 24.Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket Kelt: Baja, szaktanár munkaközösség-vezető tagintézmény-vezető

17 5. Melléklet A pedagógusinterjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez: - Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? - Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? - Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? - Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? - A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal alkalmaz szívesen? - A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a motivációs eszközöket? - Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? - Hogyan differenciál? - Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? - Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? - Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? - A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? - Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? - Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot a tanulók szüleivel? - Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés igényét? - Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez: Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a tanulócsoportoknak? Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a tanulócsoportoknak? Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a tanulók és/vagy a szülők körében? Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességét?

18 6. Melléklet A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! Pontos válaszai segítenek abban, hogy az Ön munkájáról valós képet kaphassunk.

19 állítások Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 2. Jól ismeri a NAT, kerettantervek és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket. 3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő. 4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz. 5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását, életkori sajátosságait, a környezet lehetőségeit. 6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket. 7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT-alapú oktatási programok nyújtotta lehetőségeket. 8. Tervezőmunkája igazodik a NAT, a kerettantervek és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményekhez. 9. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőségeket biztosít. 10. A lemaradó tanulókat korrepetálja. 11. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is. 12. Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák rendszeres visszacsatolására. 13. Jó a kapcsolata a diákokkal. 14. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető értékrend átadása. 15. Rendszeresen szervez vonzó szabadidős programokat a gyermekek számára. 16. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére is kiterjed. 17. Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában. 19. Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt követelményeknek megfelelő. 20. A diákok önértékelését a sikeres tanulási folyamat részének tekinti. 21. Az értékelések eredményeit beépíti az egyéni és csoportos fejlesztés céljainak, módszereinek kijelölésébe. 22. Az értékelés szempontjait, az elvárásokat mindig előre közli a tanulókkal és a szülőkkel. 23. Jó a kapcsolata a szülőkkel. 24. Jó a kapcsolata a kollégákkal. 25. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai aktivitásokban a nevelő-oktató munkáján túl is. 26. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 27. Határozott, szuggesztív az órákon. 28. Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban. 29. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége sajátosságaival. 30. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli. 31. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába. 32. Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban. 33. Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, eszközöket. 34. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző tanulási stratégiák kialakítására. Kérjük, amennyiben olyan véleménye van a munkájával, személyével kapcsolatban, amelyet nem érintettek a kérdések, és fontosnak tart megjegyezni, írja le ide!

20 Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! állítások A kollégákkal való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi 2. Nyitott a tantárgyközi együttműködésre 3. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre. 4. Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a tanulók számára. 5. Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről, problémáiról. 6. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat szakmai fejlődése érdekében. 7. Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal 8. Részt vesz szakmai vitákban, ilyenkor nyitott, együttműködő. 9. Folyamatosan képezi magát, és tudását igény szerint megosztja kollégáival. 10. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában. 11. Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Intézményi önértékelés NOKS (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő) alkamazottak elvárásrendszere Székesfehérvár, 2016. október 1. A nevelő

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 5700 Gyula, Szent István u. 38. Pf.:9 Iskolai : (66) 561-420, fax: (66) 561-436 OM azonosító: 203069 e-mail: iskola@harruckern.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

I. Pedagógiai módszertani felkészültség

I. Pedagógiai módszertani felkészültség PEDAGÓGUS ELVÁRÁSOK I. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi elvárásrendszer 1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz.

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? 1.1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kolozsvár Utcai Általános Iskola Budapest, 2015. szeptember 1. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Cegléd 2015 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA Területek Önértékelési szempontok Központi elvárások Intézményi elvárások 1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat Tessedik Sámuel Általános iskola Önértékelési szabályzat 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 2015-2016. tanévtől Készítette: a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 1 Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai:

JEGYZŐKÖNYV. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai: JEGYZŐKÖNYV Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Dokumentumelemzés Kolompár Gyula Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Megtekintés, interjú, önértékelés

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen módszertani felkészültség jellemzi? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR HOSPITÁLÁS ALAPJÁN EGY ÓRA JEGYZŐKÖNYVE ÉS ÉRTÉKELÉSE LSP_TK107G4 - AZ ELŐMENETELI RENDSZER TARTALMA (KOMPETENCIÁK, SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM Árpád-házi Szent Piroska Szakközépiskola és Szakgimnázium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM 2015-2020 Módosítás Hatályos: 2017.01.02.-től 1. Az önértékelési szabályzat az alábbi dokumentumok

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános iskola Pedagógus önértékelésének területei 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon Alapos, átfogó és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki.

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia

Részletesebben

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2017 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012. (VIII.31)

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév Intézményi Önértékelési Éves Terv 2017/2018-as tanév 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv elkészítésének jogszabályi háttere: o A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és 86-87. ) o

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások. előzetes tudásukra.

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások. előzetes tudásukra. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások - ismeretek Milyen módszertani Alapos, átfogó és korszerű

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUMA ÉS MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA 4029 DEBRECEN, VÍZTORONY UTCA 3. 1 1. Jogszabályi háttér Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Cegléd 2015/2016. Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv (IÖÉT) elkészítésének

Részletesebben

Óvodapedagógus interjú MINTA

Óvodapedagógus interjú MINTA Óvodapedagógus interjú MINTA Óvodapedagógus neve: Óvodapedagógus oktatási azonosítója: Intézmény neve: Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Interjú időpontja: Ellenőrzést végző pedagógus: A

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015. PÉTERFY SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Hallgatóné Hajnal Judit, igazgató Intézményi önértékelési csoport tagjai Ágoston Tünde,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézményi Önértékelési Szabályzat. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Intézményi Önértékelési Szabályzat. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Intézményi Önértékelési Szabályzat Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az önértékelés alapja... 4 2. Az önértékelés célja... 4 3. Az önértékelési csoport... 4 4. Az

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM BEVEZETŐ Az önértékelési program célja, hogy feltárja a tagintézmény, a tagintézmény-vezető, a tagintézményvezetés és a pedagógusok adottságait, erősségeit és esetleges gyengeségeit.

Részletesebben

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév .. ÁLTALÁNOS ISKOLA Éves önértékelési terv MINTA 2017/2018. tanév Készítette:.. intézményvezető A..Általános Iskola az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítására az éves önértékelési

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november Internátusvezetők és nevelők szakmai napja Halásztelek, 2016. november 11-12. Tiszta forrásból Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) = Tanfelügyelet Pedagógus ellenőrzése Intézményvezető ellenőrzése Intézményellenőrzés

Részletesebben

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium z Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium öt évre szóló i programja (2015-2020) (Módosítva 2016. december 5.) Részlet az Önértékelési kézikönyvből: z öt évre szóló i programban

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

Általános Iskola. Intézményi önértékelés. Ötéves önértékelési program MÓDOSÍTOTT JAVASLAT. Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva

Általános Iskola. Intézményi önértékelés. Ötéves önértékelési program MÓDOSÍTOTT JAVASLAT. Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva 1 Általános Iskola Intézményi önértékelés Ötéves önértékelési program MÓDOSÍTOTT JAVASLAT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva közoktatási szakértő Zöld szín: megjegyzés A kék szín: a kézikönyvben történő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM BEVEZETŐ Az önértékelési program célja, hogy feltárja a tagintézmény, a tagintézmény-vezető, a tagintézmény-vezetés és a pedagógusok adottságait, erősségeit és esetleges gyengeségeit.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola OM azonosítója: 034886 Készítette: Rajnainé Sima Etel Az alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:

Részletesebben

Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM: /2017.tanév

Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM: /2017.tanév Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM:201226 2016/2017.tanév Készítette: Dancsó Rozália Belső Értékelési Csoport vezetője és a BECS tagjai 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL A 2015/2016-os tanévben 1 pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzése zajlott le intézményünkben.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 AMI TOVÁBBRA SEM VÁLTOZOTT az alapelvek és a célok; az ellenőrzés, értékelés szereplői;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiaiszakmai ellenőrzés rendszere A tanfelügyeleti fejlesztések helye a TÁMOP-3.1.8

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2017 ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Horváthné Sabáli Éva CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2017.01.01. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. )

Részletesebben

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2015 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012. (VIII.31)

Részletesebben

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében.

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében. Kedves Szülők! Tájékoztatni szeretnénk Önöket a köznevelési törvény által meghatározott értékelési rendszerről. Ebben a Szülők is szerepet kapnak a pedagógusok, vezető értékelésében on-line kérdőív kitöltésével.

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola A pedagógus önértékelésének területei és elvárásai

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola A pedagógus önértékelésének területei és elvárásai 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon?

Részletesebben

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola. Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv. Tanév: 2016/2017

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola. Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv. Tanév: 2016/2017 Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv Tanév: 2016/2017 1.Alapadatok Intézmény neve Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola Székhelye 3373

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere 2015.12.10. Tartalom Bevezetés... 3 Pedagógus modul... 4

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2016-2017-es tanév RÁBATAMÁSI, 2016-2017-es tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Önértékelési szabályzat Than Önértékelési Csoport Tartalomjegyzék 1. Az önértékelés célja...

Részletesebben

Intézményi Önértékelési program. Ötéves TERV 2017/2022

Intézményi Önértékelési program. Ötéves TERV 2017/2022 SZLOVÁK TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Önértékelési program Ötéves TERV 2017/2022 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér... 3 2. Az önértékelés célja... 3 3. Önértékelési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2030 Érd, Ercsi út 8. Intézményi azonosító: 203036 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2017. szeptember

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017. augusztus 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. 52/532-083 OM azonosító: 100563 www.dioszegidebrecen.hu 1 Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Önértékelési

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben