CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ÚROVEŇ A, B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ÚROVEŇ A, B"

Átírás

1 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ÚROVEŇ A, B A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELVBŐL ÉS IRODALOMBÓL Bratislava 2004

2 1. A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga rendszere 1.1. A magyar nyelv és irodalom Szlovákia magyar tanítási nyelvű középiskoláiban és gimnáziumaiban kötelező érettségi tantárgy, és ez meghatározza műveltségi részterületeit, azok súlyát, módját, időtartamát, valamint az elvárható minimális és minimum feletti követelményrendszerét. Iskolarendszerünkben az érettségi az oktatás egyik legjellegzetesebb, legstabilabb vizsgaformája. A körülöttünk bekövetkezett változások elengedhetetlenné tették, hogy a középiskolai képzés és vele együtt az egész érettségi rendszer felzárkózzon a körülötte végbement változásokhoz, s bekövetkezzék az érettségi vizsgák reformja Az érettségi vizsgák modernizációjának egyik eleme a standardizáció (vagyis az alapkövetelmények meghatározása) és a kétszintűség. Az első lehetővé teszi, hogy az érettségi vizsgákból kiszűrődjön a szubjektivitás, s az értékelés függetlenné váljon a tanártól, továbbá az érettségi eredményt mindenütt elfogadják. Ez esetben pontosan meg kell határoznunk, mi az, amit standard tudásként elvárunk a tanulótól, s tisztában kell lennünk azzal, hogy a feladatrendszer valóban azt a tudást képviseli-e, amit célként kitűztünk. A kétszintűség egy átgondolt program szerint történik. Az érettségi vizsga célja, hogy számot adjon a középiskolában tanultakról, az általános műveltség megszerzéséről, egyúttal azonban bizonyítania kell a felsőfokú tanulmányokra való alkalmasságot is. Ez a kettős funkció megkívánja, hogy két, egymástól különböző követelményrendszert állítsunk a tanulók elé, amely nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egyik vizsga könnyebb, a másik nehezebb. Természetesen elkülönítjük az emelt szinten és középszinten elvárható anyagot. 2. Általános célok és követelmények magyar nyelvből az érettségi vizsgán 2.1. Az érettségi követelmények tartalmazzák mindazt a tudásanyagot, amelyet a középiskolás diák addigi tanulmányi ideje alatt elsajátított. Ezek a követelmények, természetesen, szorosan összefüggnek a középiskolai alapkövetelményekkel, az ún. műveltségi sztenderddel A végzős diáknak megfelelő szókinccsel kell rendelkeznie, amely alkalmassá teszi őt nem csak arra, hogy a különféle beszédhelyzetekben magabiztosan tudjon megszólalni, hanem a továbbtanulásban se legyenek gondjai az egyes fogalmakkal. Főleg abban az esetben lesz ennek nagy jelentősége, ha nem az anyanyelvén tanul tovább a diák Nagy hangsúlyt kell fektetni a szóbeli megnyilatkozás minőségére. A végzős diák legyen képes a beszédhelyzetnek megfelelően gondolatainak, véleményének egyszerű, érthető közlésére Ismerje és ápolja a nyelvjárást, amelyben felnőtt, de ismernie és tudnia kell használni az irodalmi nyelvet is Gondolatait írásban is tudja helyesen, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően megfogalmazni Tudja használni a számítógép szövegszerkesztőjét, amely főleg a továbbtanulásban jelent számára óriási előnyt A mai magyar nyelvtan rendszerét ismerje annyira, hogy legyen fogalma az anyanyelve felépítéséről, annak fejlődéséről, és általa könnyebben tudjon megtanulni bármilyen idegen nyelvet. 3. Általános célok és követelmények irodalomból az érettségi vizsgán 2

3 3.1. A magyar nyelv és irodalom tantárgy által szerzett ismeretek, szellemi, erkölcsi, esztétikai értékek segítsék a tanulót önmaga és a világ megismerésében, gazdagítsák élet- és emberismeretét. Segítsék az interperszonális kapcsolatoknak és kommunikációs képességeinek a kialakításában. Hívják életre empátia készségét, etikai képességeit, ismertessék meg különféle élethelyzetekkel, döntési szituációkkal, magatartásformákkal, értékekkel Törekedjen az egyetemes kultúraőrzésre egyensúlyt tartva a nemzeti és a világirodalom között, miközben elsődleges célja a magyar irodalom értékeinek megismerése legyen Az érettségi követelményrendszer irodalomtörténet-ismerési követelményeket, szövegértési és szövegalkotási követelményeket ír elő, ezért mérje fel a kommunikációs és szövegalkotási képességeket Egyik eleme az érettségi vizsgának, hogy mind a középszinten, mind az emelt szinten elvárja egy-egy korszak szülőföldhöz kötődő irodalmi hagyományainak ismeretét A jelenlegi tanterveink meghatározzák az elsajátítandó minimumot (a törzsanyagot) és a kiegészítő követelményeket is. Ennek megfelelően módosul az érettségi vizsgán elvárható tudásanyag is. Mindkét szinten általános követelményként léphet fel, hogy a vizsgázó: milyen mértékben sajátította el az előírt tananyagot, a témák tényeit, fogalmait és összefüggéseit; képes-e ok-okozati összefüggéseket felismerni, tanult ismereteit rendszerezni; milyen fejlettek a tanult ismeretek, módszerek, eljárások alkalmazásának képességei, készségei; mennyire képes összefüggéseket észrevenni, értelmezni; mennyire képes értékítéleteket alkotni a tanult eseményekről, személyekről; milyen fejlett kifejezőképességgel rendelkezik. 4. A szóbeli vizsga követelményei mindkét szinten: nyelvtani szabályokat semmiképp sem kell szó szerint idézni, hanem konkrét példák segítségével, saját szavakkal kell egy-egy nyelvtani fogalmat bemutatni; nyelvhelyességi problémák gyakorlatban való bemutatása, megoldása; saját nyelvjárásának ismerete, irodalmi és művelődéstörténeti áttekintés képessége összefüggésekben; történeti gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás; elemzési jártasság, szövegelemzési eljárások, indukció és dedukció, analízis és szintézis; fejlett olvasási készség; az olvasott mű elhelyezése a korban; beszédkészség, kulturált nyelvi magatartás; szövegkontextusban való eligazodásának készsége; tanult ismeretek felhasználásának, alkalmazásának készsége; ítélőképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység. 5. Készségek és ismeretek a kétszintű érettségi vizsgán 5.1. Érettségi vizsga magyar nyelvtanból Középszint B 3

4 A magyar nyelvtant semmiképp sem szabad csupán a szabályok tömkelegének tekinteni. Mindig a gyakorlatból kell kiindulnunk! Ezért az egyes témaköröknél is a konkrét példa a fontos, amelyet a végzős diáknak lehetőleg saját szavaival kell bemutatnia, elmagyaráznia. Természetesen, elméleti tudásra is szükség van, de sosem az elméletből, hanem a példákból indulunk ki. A nyelvtani érettségi vizsga ugyanolyan (vagy: legalább annyira lényeges), mint az irodalmi, azonban tudatosítanunk kell, hogy a nyelvtan főleg szóbeli számonkérésére nincs olyan lehetőség, mint egy irodalmi téma esetében. Ezért nagyon kell figyelnünk arra, nehogy az érettségi vizsga nyelvtani szabályok felesleges magoltatásává alacsonyodjon! A beszéd és a nyelv témakörében számonkérhetjük a különféle nyelvtípusokat, a köztük levő különbségeket is felsoroltathatjuk, de kérjük ezt példák bemutatásával, szembeállításával, ismerni kell a nyelvjárásokat is. Hangtanból az érettségizőnek ismernie kell a mássalhangzók egymásra hatásának lehetőségeit, amelyeket fel kell ismernie a kijelölt szavakban. A szótanban a szókészlet és a szókincs közti különbséget tudja tisztázni a diák. A szókészlet tagolódására és rétegződésére tudjon példákat felhozni. A szófajok rendszerét ismernie kell ahhoz, hogy felismerje őket a mondatban. Ismernie kell a toldalékok fajtáit, és elemeire kell bontania a megadott szót. A szóalkotás gyakoribb módjaira mutasson be egy-két példát. A jelentéstan témakörén belül tisztáznia kell a hang és a betű közti különbséget. A szavak hanglakja és jelentése közti viszony szerint az egyes kategóriákra kell példákat találnia. Esetleg fordítva, meg kell határoznia, hogy a megadott szavak hangalakjuk és jelentésük szerint hová sorolhatóak. A mondattanban fel kell ismernie a megadott mondatok fajtáit a szerkezetük, tartalmuk stb. szerint. Ismernie kell a leggyakoribb mondatrészeket, hogy a megadott mondatot elemezni és ágrajzzal ábrázolni tudja. Ugyanígy az összetett mondatok esetében is. Stilisztikából ismernie kell az egyes stílusok jellemző vonásait, amelyek alapján fel tudja ismerni a megadott szövegek közül, hogy melyik szöveg hová sorolható. A szépirodalmi stílus eszközei közül a leggyakoribbakat fel kell ismernie a megadott szövegben, illetve példákat kell rájuk tudnia irodalmi alkotásokból. Érettségi vizsgán az egyszerűbb hivatali iratok elkészítésére nincs elegendő idő. Ezért csupán azok jellemző jegyeit tudja a diák ismertetni, esetleg egy-egy megadott szövegben felismerni. A szóbeli kifejezőkészség formái esetében szintén az egyes formák jellemző vonásait kell ismertetnie a diáknak. A helyesírást természetesen szintén gyakorlatban kérjük. Mégpedig olyan formában, hogy a felsorolt, rosszul leírt szöveget kell kijavítania, majd megindokolnia a javítást. Ismerje a négy helyesírási alapelvet példákkal alátámasztva Emelt szint A Itt sem az elmélet az első, hanem a diák logikus gondolkodása, a konkrét feladatok megoldása, az összefüggések megtalálása. A felsorolt témakörökben az alapkövetelményen kívül a diáknak több tudásra, nagyobb jártasságra és önállóságra van szüksége, mint az alapszintű érettségi esetében. A beszéd és a nyelv témakörében ismernie kell nyelvrokonainkat, a nyelvcsaládokat, a különféle nyelvtípusokat. Ismerje a nyelvjárásokat, tudatosítsa a nyelvművelés fontosságát (a szlovákiai magyar nyelvhasználat helytelenségeit: kölcsönszavak, tükörfordítások). Tudnia kell összehasonlítani az agglutináló és a flektáló nyelveket, amelyek jellemző vonásait példákon kell bemutatnia. (Erre példaként veheti a magyar és a szlovák nyelvet!) 4

5 A számítógép szövegszerkesztőjének alapos ismeretéről egy gyakorlat elvégzésével mutathatja be tudását. Hangtanból tudnia kell a magánhangzók és mássalhangzók rendszerét. Nem csupán felismernie kell az egyes mássalhangzó-változásokat, hanem olyan szavakat is találnia, amelyekben ehhez hasonló változások mehetnek végbe. A szókészlet tagolódásán és rétegződésén kívül annak változásáról és mozgásáról is tudjon példák felsorakoztatásával beszélni. Az egyes szófajok kategóriáit egész részletekbe menően kell ismernie, és a megadott szövegben felismernie, meghatároznia. A szóalaktanban ismernie kell az ige- és a névszótöveket, valamint a jelezést és a ragozást. A szóalkotás ritkább módjait szintén ismernie kell és példákkal alátámasztva bemutatnia. A jelentéstanban példákkal kell bizonyítania, hogy mit értünk a hangalak és a jelentés közti reális viszony alatt. Példák segítségével, saját szavaival tudja megmagyarázni az egyes kategóriák közti különbségeket. A megadott mondatokban valamennyi mondatrészt fel kell ismernie. A nyelvtani szabályok szó szerinti felmondásának nem sok értelme van, inkább saját szavaival és példák segítségével magyarázza el egy-egy mondatrész jellemző vonását, mondatban betöltött szerepét. A mondatot ágrajzzal is tudja ábrázolni. Ugyanígy az összetett és a többszörösen összetett mondatokat is. Stilisztikából ismernie kell az egyes stílusok jellemző vonásait, amelyek alapján fel tudja ismerni a megadott szövegek közül, hogy melyik szöveg hová sorolható. A szépirodalmi stílus eszközeit fel kell ismernie a megadott szövegben, illetve példákat kell rájuk tudnia irodalmi alkotásokból. Az egyszerűbb hivatali iratok elkészítését szóbeli érettségi vizsgán úgy tehetjük lehetővé a legjobban, ha a teremben elhelyezett számítógép segítségével mutathatja be tudását a diák. A szóbeli kifejezőkészség formáit már könnyebb számonkérni. Itt az egyes formák jellemző vonásait kell ismertetnie a diáknak, majd a hangos beszéd sajátosságait (hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet) egy rövid példán bemutatnia. A helyesírást, természetesen, szintén gyakorlatban kérjük. Mégpedig olyan formában, hogy a felsorolt, rosszul leírt szöveget a diáknak kell kijavítania, majd megindokolnia a javítást. Ismernie kell a négy helyesírási alapelvet, példákkal magyarázva Középszintű és emelt szintű érettségi vizsga magyar nyelvből Témakörök Középszint Emelt szint A beszéd és a nyelv Hangtan A világ nyelvei, nyelvtípusok, a magyar nyelv helye a világ nyelvei között. Nyelvcsaládok. A szövegszerkesztés gyakorlati kérdései. A számítógép szövegszerkesztőjének alapfokú ismerete. A magánhangzók és a mássalhangzók egymásra hatása a beszédben. Helyesírásunk alapelvei. A kommunikáció tényezői; a nyelv különféle szerepe: tájékoztató, kifejező, ábrázoló stb. Nyelvrokonaink. A világ nyelvei, nyelvtípusok, a magyar nyelv helye a világ nyelvei között. Az agglutináló és a flektáló nyelvek jellemző vonásai. Nyelvcsaládok. A szövegszerkesztés gyakorlati kérdései. A számítógép szövegszerkesztőjének gyakorlati alkalmazása. A magán- és a mássalhangzók csoportosítása. A magánhangzók és a mássalhangzók egymásra hatása a beszédben. Helyesírásunk alapelvei. A beszédhangok expresszivitása, azaz hangzása, érzelmi telítettségének hatása. Szótan A szókészlet és a szókincs. A szókészlet és a szókincs. 5

6 Szóalaktan Jelentéstan Mondattan Stilisztika Írásbeli kifejezőkészség A szókészlet tagolódása és rétegződése. A szófajok rendszere, felismerése a mondatban. A szótő és a toldalékok. A toldalékok fajtái: képzők, jelek, ragok. A szóalkotás gyakoribb módjai: szóképzés, szóösszetétel. A betű és a hang közti különbség. A szavak csoportjai a hangalak és a jelentés viszonyai szerint: egyjelentésű, több jelentésű, azonos alakú, rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak. A mondatok fajtái a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint: kijelentő, felkiáltó, óhajtó, felszólító, kérdő mondat. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint: egyszerű, összetett és tagolatlan mondat. A szószerkezetek. A mondatrészek fajtái: alany, állítmány, tárgy; a leggyakoribb határozók és jelzők fajtái, valamint felismerésük a mondatokban. Elemzési modell (ágrajz). Az alá- és a mellérendelt összetett mondatok fajtái. A mondat szórendje. Az egyes stílusok jellemző vonásai. Az írott és a beszélt stílusrétegek közül kéthárom (pl. a hivatalos és a szépirodalmi ill. a társalgási és a szónoki stílus) stílusréteg szemléltetése példákon. A vázlatkészítés és a jegyzetelés. A szépirodalmi stílus eszközei közül kéthárom (pl. megszemélyesítés, metafora, allegória) stíluseszköz szemléltetése példákon. A számítógép szövegszerkesztőjének alapfokú ismerete. Az egyszerűbb hivatali iratok, tartalomismertetés, beszámoló, magánlevél, vázlatkészítés, jegyzetelés. A fontosabb iskolai és közéleti írásbeli műfajok: leírás, igazolás, elbeszélés, jegyzőkönyv, kérvény, postautalvány, életrajz, esszé. A fokozatosság elve, a bekezdések szerepe a szövegben. A szókészlet tagolódása, rétegződése, változása és mozgása. A magyar szlovák kétnyelvűség szókészlettani kérdései. A szófajok rendszere, felismerése a mondatban. A szótő és a toldalékok. A toldalékok fajtái: képzők, jelek, ragok, valamint azok fajtái. Az ige- és névszótövek. A jelezés és a ragozás. A szóalkotás módjai: szóösszetétel, szóképzés, ritkább szóalkotási módok. A betű és a hang közti különbség. A hangalak és a szó jelentése közti reális viszony a hangutánzó és a hangulatfestő szavak esetében. A szavak csoportjai a hangalak és a jelentés viszonyai szerint: egyjelentésű, több jelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, eltérő jelentésű és ellentétes jelentésű szavak. A mondatok fajtái a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint: kijelentő, felkiáltó, óhajtó, felszólító, kérdő mondat. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint: egyszerű, összetett és tagolatlan mondat. A szószerkezetek. Az alany és az állítmány fajtái. A bővítmények: a tárgy, a határozó és a jelző fajtái. A mondatrészek felismerése a mondatokban (mondattani elemzés). Elemzési modell (ágrajz). Az alá- és a mellérendelt összetett mondatok fajtái. Az utalószó és a kötőszó szerepe. A többszörösen összetett mondatok. Az írott stílusrétegek: a tudományos, hivatalos, publicisztikai és a szépirodalmi. A szépirodalmi stílus eszközei: metafora, szinesztézia, megszemélyesítés, allegória, szimbólum, metonímia, szinekdoché. Az egyes stílusok jellemző vonásai. A beszélt stílusrétegek: társalgási, közéleti és a szónoki. Szövegtípusok. A szövegszerkesztés: a téma, címadás, bekezdések, mondattömbök. A vázlatkészítés és a jegyzetelés. A számítógép szövegszerkesztőjének alapos ismerete. Az egyszerűbb hivatali iratok, tartalomismertetés, jellemzés, beszámoló, magánlevél, vázlatkészítés, jegyzetelés. A fontosabb iskolai és közéleti írásbeli műfajok: leírás, jelentés, igazolás, tájékoztatás, elbeszélés, olvasmányelemzés, jegyzőkönyv, elismervény, nyugta, szerződés, kérvény, postautalvány; a tudományos és ismeretterjesztő prózai műfajok: tanulmány, esszé, életrajz. A fokozatosság elve, a bekezdések szerepe a szövegben. A hagyományos tagolású és az attól eltérő típusú szövegek (pl. in medias 6

7 Szóbeli kifejezőkészség Helyesírás és nyelvművelés A szóbeli kifejezőkészség formái: előadás, vita, érvelés, értékelés, hozzászólás, bemutatkozás és bemutatás. A hangos beszéd sajátosságai: a hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet. A tulajdonnevek írása: a személynevek toldalékolása, intézménynevek, műalkotások címei, földrajzi nevek és azok i/-beli képzős származékai. A kötőjellel és a különírt elemekből álló földrajzi nevek. Az ünnepek nevei. A számok írása és a keltezés. A szlovákiai magyar nyelvhasználat. res, a felbontott időrendben megírt, a lánc- és mozaikszerű szövegek). A szóbeli kifejezőkészség formái: előadás, vita, érvelés, értékelés, alkalmai beszéd, hozzászólás, bemutatkozás és bemutatás. A hangos beszéd sajátosságai: a hangsúly, hanglejtés,, hangerő, beszédtempó, szünet. A mimika és a gesztusok szerepe beszédünkben. Az ún. testbeszéd fontossága. A kiejtés szerinti, a szóelemző, a hagyományos és az egyszerűsítő írásmód. A különírás és az egybeírás: szóismétlések, ikerszók, szóösszetételek. A tulajdonnevek írása: a személynevek toldalékolása, intézménynevek, műalkotások címei, földrajzi nevek és azok i/-beli képzős származékai, a szlovákiai magyar intézménynevek helyesírása. A kötőjellel és a különírt elemekből álló földrajzi nevek. A tulajdonnevek köznevesülése. Az ünnepek nevei. A rövidítések és a mozaikszók. A számok írása és a keltezés. A szlovákiai magyar nyelvhasználat: kölcsönszavak, tükörfordítások Érettségi vizsga magyar és világirodalomból Középszint B Olvasottság: Lírai, epikai és drámai művek szöveghű, kifejező olvasása. Az olvasott művek lényeges jegyeinek kiemelése, élethelyzetek, emberi problémák megértése, az erkölcsi kérdések megfogalmazása, értelmezése, saját szavakkal történő elemzése. Magyar írók életének, pályájának legfontosabb állomásai és néhány művük, valamint a kortárs és a határon túli irodalom, valamint a világirodalom néhány kiemelkedő képviselője és egy-egy műve a törzsanyag kijelölése alapján. Szövegkezelési ismeretek: szóbeli és írásbeli szövegértés és szövegalkotás, szövegtípusok ismerete, műfajok, szerkesztési ismeretek, kommunikáció, a véleményalkotás, a szövegkontextusban való eligazodás, a tanult ismeretek alkalmazásának képessége. Alapvető irodalomelméleti ismeretek: műnemek, műfajok, korstílusok; verstani, stilisztikai, műszerkezeti ismeretek és jelentésrétegek. A középszintű érettségit választó tanulóktól sem csupán elszigetelt irodalomtörténeti tananyagreprodukálást, hanem a tágabb kontextusban való látást várunk el. Középszinten egyegy korszak részletes bemutatására nincs mód, itt az összegző áttekintés, a rendszerben láttatás, az irodalomtörténet folyamat-jellegének a fölismertetése a cél Emelt szint A Az emelt szintű vizsgán a tanulónak vállalkoznia kell a kiegészítő tananyag elsajátítására is. A követelményrendszer komplex, többdimenziójú. Az emelt szinten a tanulók a többletismeretről is számot adnak. Az emelt szint a középszinten tanított anyag mellett más művek ismeretét is megköveteli, mélyebb és szélesebb körű ismereteket vár el a tanulótól. Az 7

8 emelt szintű érettségi vizsgakövetelményekben nem csupán a megtanítandó anyag mennyisége más, hanem az az eszme-, stílus-, kultúrtörténeti, filozófiai háttéranyag is, amelyet a diákoknak ismerniük kell. Emelt szintű érettségin nagy figyelmet kell szentelni a más művészeti ágak (zene, építészet, képzőművészet, színház- és filmművészet) bemutatására is, egy-egy téma változatainak más művészeti ágakban való adaptációjának összehasonlítására, a művészeti tárgyak komplex feltárására, egy egységes művészetszemlélet áttekintésére. Az alapvető műveken és műfajokon túl a tanuló tudjon beszámolni bonyolultabb szerkezetű irodalmi művekről. Az emelt szintet választó tanulók nagyobb önállóságot mutassanak, készek legyenek egy-egy részterület önálló kutatómunkával történő feldolgozására is Közép- és emelt szintű érettségi vizsga magyar és világirodalomból Témakörök Középszint Emelt szint A művészet A Biblia: az Ószövetség (a születése; Teremtéstörténet) és Újszövetség. (A A Biblia és hatása tékozló fiú története.) A Biblia hatása az az irodalomra irodalomban. A bibliai témák továbbélése és hatása gondolkodásunkra. A Bibliából származó, örök emberi igazságokat magukban hordozó szólások magyarázata. Az antikvitás Az ókori görögség életszemléletének társadalmi, művészeti és mitológiai háttere; 4-5 történet a görög mitológiából; Homéroszi epika, a trójai mondakör: az Odüsszeia egy-egy részlete. Az eposz műfaja, az eposzi kellékek; A görög dráma: Szophoklész: Antigoné a dráma elemzése. Az irodalmi műnemek és műfajok rendszere (kiemelve: az eposz, az ecloga, a dal, az elégia, az óda és a tanító mese műfaji sajátságait). A hexameter. Mítoszok, mítoszelméletek. Az ókori Kelet művészete: A Gilgames-eposz hősi értékrendje (részlet); A Biblia Ószövetség, (Teremtéstörténet) Újszövetség; (A tékozló fiú története). Az Énekek éneke szóképei (részlet); A bibliai témák továbbélése a képzőművészetben, zenében, irodalomban, szokásainkban, szólásainkban. Az írás története (az egyiptomi hieratikus írás, a föníciai írás, a görög mássalhangzós írás kialakulása). Az ókori görögség életszemléletének társadalmi, művészeti és mitológiai háttere; A homéroszi eposzok: Iliász (a pajzs leírása) és Odüsszeia; Az eposz műfaja, az eposzi kellékek; A görög líra születése Anakreon, Szappho, Alkaiosz; A görög színház kialakulása a rituális szertartástól a színpadi játékig. Szophoklész: Antigoné című drámájának elemzése A római és a görög mitológia érintkezési pontjai. A római költészet: Vergilius, Catullus. Vergilius: Aeneis (a faló története); Az irodalmi műnemek és műfajok rendszere (kiemelve: az eposz, az ecloga, a dal, az elégia, az óda és a tanító mese műfaji sajátságait). A klasszikus időmértékes verselés: hexameter, disztichon; 8

9 A középkor irodalma Tematikai és műfaji változatosság a középkor irodalmában (szemelvények alapján) művészeti és filozófiai háttere. Az ókeresztény előzmények: Szent Ágoston jelentősége, új műfajnak a megalkotója Vallomások (confessio); a kolostori-egyházi kultúra, a szerzetesrendek. Tematikai és műfaji változatosság a középkor irodalmában. Assisi Szent Ferenc ferences himnuszköltészet: Naphimnusz A középkor irodalma Magyarországon Portrék, verses és prózai alkotások az európai reneszánsz irodalomból Portrék, verses és prózai alkotások a magyar reneszánsz irodalomból Portrék a magyar barokk irodalomból Dante: Isteni színjátékának kompozíciója, a Pokol köreinek hierarchiája. Villon: A Nagy Testamentum Akasztottak balladája. A Kárpát-medencében letelepedett magyarság társadalmi berendezkedése, a kereszténység felvétele. Az ősköltészet maradványai rituális énekek, munkadal, a honfoglalás előtti irodalom nyomai. Az írásbeliség kialakulása: a latin nyelvű egyházi irodalom: Szent Gellért legenda, a latin nyelvű világi irodalom: geszták és krónikák. A magyarnyelvűség kezdetei: az első nyelvemlékek (szórványemlékek, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom); Francesco Petrarca hatása. A kötött versforma, a szonett megteremtése. Giovanni Boccaccio műfajteremtése. A Dekameron a kerettörténet s egy-egy novella szatirikus hangneme. Shakespeare: Hamlet vagy a Rómeó és Júlia elemzése. Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréja. A magyar reformáció irodalma. Zrínyi Miklós, a Szigeti veszedelem című eposzának alapkoncepciója és a történelmi valósághoz való viszonya, a két főhős Zrínyi és Szulimán jelleme (részletek). Mikes Kelemen jelentősége a magyar Dante: Isteni színjáték (kompozíció, a Pokol körei; Villon életének mozzanatai és irodalmi munkássága (A Nagy Testamentum Záróballada, Akasztottak balladája) A Kárpát-medencében letelepedett magyarság társadalmi berendezkedése, a kereszténység felvétele. Az ősköltészet maradványai rituális énekek, munkadal, a honfoglalás előtti irodalom nyomai. Az írásbeliség kialakulása: a latin nyelvű egyházi irodalom: (Zoerard és Benedek legendája, Szent Gellért legenda, Margit legenda), a latin nyelvű világi irodalom (geszták és krónikák: Anonymus Gesta Hungarorum, Kézai Simon krónikája, Képes Krónika). A magyarnyelvűség kezdetei: az első nyelvemlékek (szórványemlékek, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom); Francesco Petrarca hatása. A kötött versforma, a szonett megteremtése. Giovanni Boccaccio műfajteremtése. A Dekameron a kerettörténet s egy-egy novella szatirikus hangneme. Shakespeare: Hamlet elemzés; Shakespeare: LXXV. szonett. A petrarcai és shakespeare-i szonett. Shakespeare: Hamlet vagy a Rómeó és Júlia elemzése. Cervantes: Don Quijote c. regényének részletei. Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréja. A magyar reformáció irodalma. Pázmány Péter kultúrtörténeti jelentősége. Zrínyi Miklós, a Szigeti veszedelem című eposzának alapkoncepciója és a történelmi valósághoz való viszonya, a két főhős Zrínyi és Szulimán jelleme (részletek). A magyar 9

10 A felvilágosodás és a klasszicizmus korszaka Európában A felvilágosodás és a klasszicizmus korszaka Magyarországon Romantika a világirodalomban A magyar drámairodalom kezdetei Romantika a magyar irodalomban, a reformkor A forradalom és a szabadságharc irodalma történelemben és irodalomban. A kuruc költészet. A barokk eposz sajátosságai. A felvilágosodás Franciaországban. A Nagy Francia Enciklopédia jelentősége. A francia klasszicista dráma. Molière. A Tartuffe rövid műelemzés. A könyvdráma: Goethe: Faust I. részletek A klasszicizmus stílusirányzata. A testőrírók: Bessenyei kulturális programja, művelődési törekvései. Batsányi János forradalmi lírája. A nyelvújítási harc. Kazinczy Ferenc írói portréja. Csokonai Vitéz Mihály költői portréja. A romantika művészi jegyei, a francia romantikus regény: V. Hugo egyik regényének romantikus vonásai. A romantika stílusirányzata. Katona József: Bánk bán műelemzés, műértelmezés. Kölcsey Ferenc alkotói portréja (Himnusz, Huszt és még két verse), Vörösmarty Mihály alkotói portréja (Csongor és Tünde, ódák és epigrammák, a kései Vörösmarty). A reformkor Szlovákia területére vonatkozó emlékei; Jellemző műfajok, témák Petőfi költészetében. Teljes művek és részletek barokk líra megteremtője: Gyöngyösi István. A rokokó. II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen jelentősége a magyar történelemben és irodalomban. A kuruc költészet. A barokk eposz sajátosságai. Írók, költők, irányzatok a XVIII. században Európában. Néhány szerző az európai felvilágosodás korából: a felvilágosodás és klasszicizmus Angliában Swift, Defoe. A Nagy Francia Enciklopédia Diderot, Rousseau, Montesuieu szerepe a francia felvilágosodás kialakulásában. Voltaire: Candide részletek. A francia klasszicista dráma. Molière. A Tartuffe műelemzés. A könyvdráma: Goethe: Faust I. részletek. A fausti emberkép. A klasszicizmus stílusirányzata. A testőrírók: Bessenyei kulturális programja, művelődési törekvései. Batsányi János forradalmi lírája. A nyelvújítási harc. Kazinczy Ferenc írói portréja. Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel költői portréja. A rokokó. Magatartás, szemlélet, formateremtés a romantikában. Az angol romantikusok második nemzedéke (Byron, Shelley, Keats, Poe). A francia romantikus regény: V. Hugo írói munkássága, regényrészlet. A romantika stílusirányzata. A színjátszás kezdetei. Csokonai, Kisfaludy Károly drámaírói munkássága. Katona József: Bánk bán műelemzés, műértelmezés. Kölcsey Ferenc alkotói portréja (Himnusz, Huszt és még négy verse, értekező prózája, Parainesis), Vörösmarty Mihály alkotói portréja (Csongor és Tünde, ódák és epigrammák, a kései Vörösmarty). A reformkor Szlovákia területére vonatkozó emlékei; Jellemző műfajok, témák Petőfi költészetében. Teljes művek és részletek feldolgozása. 10

11 Jókai Mór írói pályaképe Realizmus Arany János mint a nemzeti klasszicizmus költője, a költői realizmus megteremtője. Madách Imre A XIX. század második fele Magyarországon A XIX. század második fele Európában A századforduló irodalma Magyarországon (XIX. XX.) feldolgozása. A korszak és a költő Szlovákia területére vonatkozó irodalmi emlékei; Jókai Mór életútja és irodalmi munkássága egyes fejlődési korszakaiban. Az arany ember műelemzés és műértelmezés. Az író Szlovákia területére vonatkozó emlékei. művészeti és filozófiai háttere. Művek, műrészletek a XIX. század második felének európai prózájából. A francia realizmus; Balzac: Goriot apó műelemzés, műértelmezés. A realizmus sajátos változatai az orosz realizmusban: Csehov, Gogol groteszk jellemábrázolás a kisember-novellákban. Jellemző műfajok, korszakok az életműben. Arany életútja. Arany nagyepikája, kisepikája balladái, lírai munkássága lírája 1849 után (Toldi estéje, legalább négy vers, egy ballada részletes feldolgozása). Madách Imre: Az ember tragédiája című művének rövid bemutatása. Az író Szlovákia területére vonatkozó emlékei; A realista regény: Mikszáth Kálmán életútja, népi tárgyú elbeszélései, vázlatosan első realista írásai. (Egy regénye, pl. a Különös házasság vagy a Noszty fiú esete Tóth Marival című regények műelemzés, műértelmezés; legalább két novellája). Az író Szlovákia területére vonatkozó emlékei; Művészeti szemléletváltás a századfordulón. Modern törekvések a prózában: a naturalizmus. Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. A korszak életszemléletének társadalmi és művészeti, filozófiai háttere; A Nyugat című folyóirat szerepe a magyar irodalom gyökeres megújulásában. Ady Endre életútja, szimbolizmusa és költői forradalma, új költői látásmódjának Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történéseinek rövid felidézése. Petőfi költészete a forradalom szolgálatában. Petőfi mint költő és mint hazafi; A korszak és a költő Szlovákia területére vonatkozó irodalmi emlékei; Jókai Mór életútja és irodalmi munkássága egyes fejlődési korszakaiban. Az arany ember műelemzés és műértelmezés. Az író Szlovákia területére vonatkozó emlékei. művészeti és filozófiai háttere. Művek, műrészletek a XIX. század második felének európai próza- és drámairodalmából valamint lírájából. A francia realizmus; Balzac: Goriot apó műelemzés, műértelmezés. A realizmus sajátos változatai az orosz realizmusban: Tolsztoj, Csehov, Gogol groteszk jellemábrázolás a kisember-novellákban. Jellemző műfajok, korszakok az életműben. Arany életútja. Arany nagyepikája, kisepikája balladái, lírai munkássága lírája 1849 után (Toldi estéje, legalább hat vers, egy ballada részletes feldolgozása). Madách Imre életútjának legfontosabb mozzanatai. Az ember tragédiája című művének sokoldalú elemzése. Az író Szlovákia területére vonatkozó emlékei; A líra megújulása Vajda János szerelmi lírájának újszerűsége, a szimbolista líra előfutára. Az említés szintjén Tompa Mihály két allegorikus verse. A realista regény keletkezése: Mikszáth Kálmán életútja, népi tárgyú elbeszélései, vázlatosan első realista írásai. (Egy regénye, pl. a Különös házasság vagy a Noszty fiú esete Tóth Marival című regények műelemzés, műértelmezés; legalább két novellája). Az író Szlovákia területére vonatkozó emlékei; Művészeti szemléletváltás a századfordulón. Modern törekvések a prózában: a naturalizmus. Maupassant, Flaubert, Zola egyegy műve. Modern törekvések a lírában: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke. Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. A korszak életszemléletének társadalmi és művészeti, filozófiai háttere; A Nyugat című folyóirat szerepe a magyar irodalom gyökeres megújulásában. A Nyugat korszakai. Ady Endre életútja, szimbolizmusa és költői forradalma, új költői látásmódjának 11

12 lényege. Ady költeményeinek motívumkörei: Én-szerep, Magyarság, Táj, Élet-Halál, Szerelem, Isten, Forradalom, Világháború. lényege. Ady költeményeinek motívumkörei: Én-szerep, Magyarság, Táj, Élet-Halál, Szerelem, Isten, Forradalom, Világháború. A Nyugat lírikusainak a századfordulón és a két világháború között kifejtett munkássága A két világháború közötti korszak A modern dráma története A Nyugat prózaírói. József Attila, Radnóti Miklós Jellemző témák, korszakok, műfajok a Nyugat költőinek életművében: Babits Mihály (két verse, Jónás könyve), Tóth Árpád (egy~két verse), Juhász Gyula (egy~két verse), Kosztolányi Dezső (két verse). Az avantgárd térhódítása Európában. A modern regény jellemzői. Két epikai mű a XX. század első felének egy-két jelentős szerzőjétől. A német nyelvű irodalom metaforikus jellege. Thomas Mann: Mario és a varázsló műelemzés. Az amerikai irodalom: Ernst Hemingway: Az öreg halász és a tenger műelemzés. A dráma és a színház modern törekvései. A 20. századi dráma konkrét mű elemzése színházi élmény alapján. Áttekintő bevezető kép a Nyugat prózaíróiról. Kosztolányi Dezső prózaírói munkássága (két novellája), egy regénye: műelemzés, műértelmezés. Krúdy Gyula egy Szindbád-novella. Karinthy Frigyes egy irodalmi karikatúrája. Móricz Zsigmond: átfogó kép regényeinek világképéről, egy regénye, két novellája műelemzés, műértelmezés (Rokonok, Hét krajcár, Tragédia). Az írók Szlovákia területére vonatkozó emlékei. A korszak életszemléletének társadalmi és művészeti háttere. József Attila helye a magyar irodalomban. A társadalmi problémák tükröződése költeményeiben. Jellemző témák, korszakok, műfajok a Nyugat költőinek életművében: Babits Mihály költeményei és a Jónás könyve, Tóth Árpád költői portréja, Juhász Gyula költői portréja, Kosztolányi Dezső költői portréja. Az avantgárd térhódítása Európában, megjelenési formái a képzőművészetekben. A modern regény jellemzői. Két epikai mű a XX. század első felének egy-két jelentős szerzőjétől. A német nyelvű irodalom metaforikus jellege. Thomas Mann: Mario és a varázsló műelemzés. Kafka sajátságos szimbolizmusa. Novellája: Az átváltozás műelemzés. Az amerikai irodalom: Ernst Hemingway: Az öreg halász és a tenger műelemzés. Ízelítő a század első felének lírájából: pl. A modern francia líra: G. Apollinaire. A dráma és a színház modern törekvései. Részlet Jaroslav Hašek: Švejk. Egy derék katona a világháborúban című regényéből. A dráma és a színház modern törekvései. A 20. század drámaelméletei röviden. Az analitikus dráma, a várakozás drámái, az epikus színházi dráma, az abszurd dráma. A hagyományos és az epikus színház összehasonlítása. Konkrét mű elemzése színházi élmény alapján. Művek a magyar avantgárd irányzataiból: Kassák Lajos egy-két műrészlete (pl. A ló meghal, Egy ember élete). Írói portrék a Nyugat prózaíróiról: Kosztolányi Dezső prózaírói munkássága (két novellája), egy regénye: műelemzés, műértelmezés. Krúdy Gyula legalább egy novellája (pl. A hídon vagy egyéb Szindbád-novella), Karinthy Frigyes két műve (pl. Így írtok ti, A cirkusz). Márai Sándor helye a magyar irodalomban, a polgári értékrend megfogalmazója. (Műrészletek. Pl. Halotti beszéd, Egy polgár vallomásai). Móricz Zsigmond: átfogó kép regényeinek világképéről, egy regénye, kisregénye, két novellája műelemzés, műértelmezés (Rokonok, Barbárok, Hét krajcár, Tragédia). Az írók Szlovákia területére vonatkozó emlékei. A korszak életszemléletének társadalmi és művészeti háttere. József Attila költészetének jelentősége és helye a magyar irodalomban. A költészetét ért különféle eszmei hatások. Az anyamotívum és 12

13 A XX. század második fele Művek, műrészletek a XX. század második felének magyar irodalmából A határon túli magyar irodalom Tájleíró költészete. (3 4 vers elemzése) Radnóti Miklós költészete és tragikus sorsának összefonódása. (2 vers elemzése) művészeti és filozófiai háttere. Az avantgárd utáni modern költészet sajátos jegyei. Összefoglaló kép a művészek útkereséséről, a lírában megmutatkozó életérzésről (két-három szerző, vers). Szépprózai művek, műrészletek, legalább három szerző egy-egy alkotása vagy részletek a műveikből (Heller, Salinger, Hrabal) Összefoglaló kép a II. világháborút követő korszak tendenciáiról a lírában (a költők egy-egy versének bemutatásával) és a prózában. Illyés Gyula (két verse s egy prózarészlete) Németh László egy regénye (pl. az Iszony műelemzés, műértelmezés) Örkény István alkotói portréja: Egyperces novellák, Tóték. A korszak életszemléletének társadalmi és művészeti háttere. A határokon túli magyar irodalomról. A szlovákiai magyar irodalom kezdetei (Fábry Zoltán), újrakezdés 1945 után, a Nyolcak és társaik, az Egyszemű éjszaka és a Fekete szél nemzedéke. Röviden a romániai magyar irodalomról (Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér részlet) a szerelem. Tájleíró költészete. (6 8 vers elemzése) Radnóti Miklós költészete és tragikus sorsának összefonódása. (3 4 vers elemzése) művészeti és filozófiai háttere. Filozófiai irányzatok hatása az irodalomra. A kor építészetének és képzőművészetének legjellemzőbb vonásai. Az avantgárd utáni modern költészet sajátos jegyei. Összefoglaló kép a művészek útkereséséről, a lírában megmutatkozó életérzésről (két-három szerző, vers). Szépprózai művek, műrészletek, legalább három szerző egy-egy alkotása vagy részletek a műveikből (Heller, Bulgakov, Salinger, Hrabal, Camus); Összefoglaló kép a II. világháborút követő korszak tendenciáiról a lírában (a költők egyegy versének bemutatásával) és a prózában. Illyés Gyula (két verse s egy prózarészlete). Weöres Sándor forma- és prozódiaújításai (legalább két mű). Pilinszky János a magány költője, istenkereső költészete (legalább két vers). Németh László egy regénye vagy drámája (pl. az Iszony műelemzés, műértelmezés). Déry Tibor egy novellája. Összefoglaló áttekintés a XX. századi próza további jelentős képviselőiről: Mándy Iván, Ottlik Géza prózája, az Iskola a határon műrészlet. Eszterházy Péter posztmodern prózája. Örkény István alkotói portréja: Egyperces novellák, Tóték. A korszak életszemléletének társadalmi és művészeti háttere. Összefoglaló kép a határokon túli magyar irodalomról. A szlovákiai magyar irodalom kezdetei (Fábry Zoltán), újrakezdés 1945 után, a Nyolcak és társaik, az Egyszemű éjszaka és a Fekete szél nemzedéke. Röviden a romániai magyar irodalomról (Sütő András, Kányádi Sándor). 13

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELVBŐL ÉS IRODALOMBÓL

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Vzdelávací štandard z maďarského jazyka a literatúry pre SOŠ a SOU (4-ročné učebné odbory) s VJM Alapműveltségi tananyag és követelmények magyar nyelvből

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL

Tartalom I. A SZÉPIRODALOM II. AZ ÓKOR IRODALMÁBÓL Tartalom I. A SZÉPIRODALOM Az irodalmi nyelv 12 Érték és értékelés 16 Az élmény 17 Mûnemek és mûfajok 18 Az epika 18 A líra 19 A dráma 20 Mû és befogadó 20 Egy epikai mû Kosztolányi Dezsõ: A kulcs 21 Egy

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csergő Vilmosné munkaközösség-vezető

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLA

HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Vizsgaleírás 9 12. évfolyam A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 1. Irodalomelméleti alapfogalmak Műnemek jellemzése, műfajok besorolása Alapfogalmak: fikcionalitás, intertextualitás, műnem, műfaj 2. Mitológia: görög

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

magyar nyelv és irodalomból

magyar nyelv és irodalomból Helyi tanterv az emelt szintű fakultációhoz magyar nyelv és irodalomból a 100/1997. kormányrendelet alapján. 12. osztály emelt fakultáció heti 2 óra, 32 hét, összesen 64 óra A magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények.

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények. A szóbeli érettségi vizsga témakörei javaslat /tetszés szerint variálható/ ( 2004/2005-ös tanévre ) A emelt szint 1./ A) Az ókori művészetek. Gilgames-eposz. A Biblia. A görög mitológia. A görög és a római

Részletesebben

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása 9. évfolyam IRODALOM I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása II. epocha: líra jegyzet Egyéb feladat: nincs III. epocha: dráma Szophoklész:

Részletesebben

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 1. A mese jellemzői OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 2. A népdal; panaszdalok, párosító dalok, csúfdalok 3. Rímek 4. Az ütemhangsúlyos verselés 5. Petőfi Sándor életpályája

Részletesebben

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 AZ ANGOL PRÓZA 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció).

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció). 10. osztály Világirodalom késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16-17. század) A reneszánsz kései szakasza (manierizmus). Szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote (részlet). Barokk és klasszicizmus

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Középszintű érettségi vizsga 2012. május-június Tételcímek (Vb 12a vizsgabizottság) IRODALOM 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre szerelmi

Részletesebben

Belső vizsga követelményei

Belső vizsga követelményei Belső vizsga követelményei 2015-2016. tanév Magyar nyelv és irodalom Az évfolyamvizsga rendszere magyar nyelv és irodalomból Vizsgakövetelmények Az évfolyamvizsga célja, hogy a tanuló komplex módon számot

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból Tóth Csilla Tuti érettségi magyarból Jelen kiadvány másolása, többszörözése részleteiben és egészében is tilos írott, nyomtatott, elektronikus és audio formátumban is, továbbá az itt fel nem sorolt módokon

Részletesebben

2014/2015. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola):

2014/2015. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola): A VM ASZK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred iskolai könyvtárából kölcsönözhető tartós tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30.

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola könyvtára Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Kölcsönözhető tankönyvek Közismereti

Részletesebben

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Vzdelávací štandard z maďarského jazyka a literatúry pre gymnázium Alapműveltségi tananyag és követelmények magyar nyelvből és irodalomból a gimnáziumok

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

2015/2016. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola):

2015/2016. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola): Az FM ASZK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred iskolai könyvtárából kölcsönözhető tartós tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke

Részletesebben

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava Vzdelávací štandard z maďarského jazyka a literatúry s exemplifikačnými úlohami pre gymnázium Alapműveltségi tananyag és követelmények magyar nyelvből

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma

Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra. Színház- és drámatörténet az antik színház és dráma 9. osztály Világirodalom görög mitológia, antik görög epika és líra Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a

Részletesebben

Tartalom. I. Az európai felvilágosodás irodalmából

Tartalom. I. Az európai felvilágosodás irodalmából Tartalom I. Az európai felvilágosodás irodalmából A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 Az angol próza 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Minimális követelmények magyar nyelv és irodalom tantárgyból

Minimális követelmények magyar nyelv és irodalom tantárgyból Minimális magyar nyelv és irodalom tantárgyból Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás eredményességének)

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Osztályozó vizsga Irodalom 9. évfolyam

Osztályozó vizsga Irodalom 9. évfolyam Magyar táncművészeti főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Irodalom osztályozó vizsga tételei 9-12. évfolyam I. félév Osztályozó vizsga Irodalom 9. évfolyam 1. Gondolatok a művészetről. Mire való a művészet?

Részletesebben

Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom 1. A kommunikáció 2. A tömegkommunikáció 3. Etikett a kommunikációban 4. Hivatalos szövegek értelmezése 5. Jelek, jelrendszerek

Részletesebben

MAGYAR NYELV (36 óra)

MAGYAR NYELV (36 óra) Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv Emelt szint 11. évfolyam MAGYAR NYELV (36 óra) Téma Ismeret Órakeret Ember és nyelv Kommunikáció A magyar nyelv története Nyelv és társadalom A nyelv szerepe a világról

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA

KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA KÖTELEZŐ és AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA a 2015-2016-es tanévben A 7. ÉVFOLYAMON 1 / 12 Kötelező olvasmányok a szöveggyűjteményben szereplő műveken kívül: Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Mikszáth

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 9. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, ismétlés; ismerkedés a tananyaggal Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2015. Radasics Csaba 1. Bevezetés a biológiába - A biológia tudománya (vizsgálati szempontok, vizsgálati módszerek, rendszerezés egységei) - Az élet jellemzői,

Részletesebben

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar LIMBA I LITERATURA MAGHIAR EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORAL MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos)

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) 7.évfolyam 7.a Görög regék és mondák ( Érdemes nyáron beszerezni.) Homérosz: Odüsszeia ( Nem kell a hexameteres szöveget olvasni elég

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei

Anyanyelv és kommunikáció. Magyar irodalom. Tantárgyi programjai és követelményei Anyanyelv és kommunikáció Magyar irodalom Tantárgyi programjai és követelményei 1 2 ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 3 4 9-12. évfolyam Célok és feladatok A felnőttoktatás és a nappali iskolák általános céljai

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági irodalom II. fokozati vizsga Tanító- és óvónő

Gyermek- és ifjúsági irodalom II. fokozati vizsga Tanító- és óvónő Gyermek- és ifjúsági irodalom II. fokozati vizsga Tanító- és óvónő A gyermekirodalom fogalma. A gyermek és irodalom kapcsolata. Az eredeti magyar gyermekirodalom kezdetei. Bezerédy Amália, Gáspár János,

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A HELYI TANTERV ALAPJÁN - MAGYAR IRODALOM Módosított szeptember 1-jétől 9.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A HELYI TANTERV ALAPJÁN - MAGYAR IRODALOM Módosított szeptember 1-jétől 9. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A HELYI TANTERV ALAPJÁN - MAGYAR IRODALOM Módosított 2013. szeptember 1-jétől 9. ÉVFOLYAM I. Az antikvitás irodalma - a homéroszi eposzok világa ( Homérosz

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT HELYI TANTERV - SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV. Szakközépiskola

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT HELYI TANTERV - SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV. Szakközépiskola HELYI TANTERV Szakközépiskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben ASZK PP13 HT KÖZISMERET - SZAKKÖZÉPISKOLA.DOC A helyi tanterv az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 0,1,67(58/('8&$,(,ù,&(5&(75,, 6(59,&,8/1$,21$/'((9$/8$5(ù,(;$0,1$5( /,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 1. A követelmények a képességekre,

Részletesebben