B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények."

Átírás

1 A szóbeli érettségi vizsga témakörei javaslat /tetszés szerint variálható/ ( 2004/2005-ös tanévre ) A emelt szint 1./ A) Az ókori művészetek. Gilgames-eposz. A Biblia. A görög mitológia. A görög és a római mitológia közti kapcsolat. A görög epika. Homérosz: Iliász, Odüsszeia. Az eposzi kellékek. B) Az ember és a nyelv. Nyelvcsaládok, anyanyelvünk eredete, nyelvrokonaink. 2./ A) A görög líra: elégiák, epigrammák. Szapphó, Alkaiosz, Anakreón. A görög dráma. A görög színház és színjátszás. A thébai mondakör. Szophoklesz: Antigone, a dráma szerkezeti vázlata, a szereplők jellemzése. A római költészet: Catullus, római epika: Vergilius B) Nyelvtípusok pl. a magyar és a szlovák nyelv összehasonlítása 3-4 nyelvtani példa segítségével. Nyelvjárásaink. Kisebbségi nyelvváltozatok nyelvhelyességi tudnivalók. 3./ A) A középkori világirodalom. Az ókeresztény irodalom. A középkori művészeti stílusok a román és a gótikus stílus jellemző vonásai, képzőművészet, zene. A vallásos irodalom: a himnuszok. A lovagi irodalom, trubadúrlíra, a vágánsköltészet, Dante, Villon. B) Szókészletünk rétegződése, tagolódása és mozgása. A szókészlet egységei. 4./ A) A magyar irodalom kezdetei, népköltészet. Az ősköltészet emlékei. A regölés, a mondák, legendák, krónikák, geszták. (Két monda részletes ismerete.) Középkori magyar irodalom. Szórványemlékeink. Az első magyar nyelvű könyv. A Halotti beszéd és az Ómagyar Mária-siralom részletes bemutatása. B) A szöveg szerkezete és a szövegösszefüggés. A fogalmazás alapkérdései mikroszerkezet és makroszerkezet. A cím jelentősége. 1

2 5./ A) Reneszánsz az antik kultúra újjászületése. Reneszánsz és humanizmus. Művészetek. Reneszánsz a világirodalomban: Petrarca, Boccaccio: Dekameron. A sólyom feláldozása. W. Shakespeare: Hamlet vagy Rómeó és Júlia műelemzés. Shakespeare művei. A reneszánszkori színjátszás és színház. B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények. Ezek példával való szemléltetése. 6./ A) A magyar reneszánsz képviselői. Reneszánsz és reformáció. A magyar irodalmi élet a 16. században. Janus Pannonius elégiái, epigrammái. Pannónia dicsérete (idézet, elemzés). Balassi Bálint, a magyar nyelvű líra megteremtője. Balassi számmisztikája. Szerelmi, vitézi költészete, istenes versei. 3-4 vers rövid elemzése. Egy katonaének (idézet, elemzés) B) Hangtan hangképző szerveink. A mássalhangzók rendszere. Ezek példával való szemléltetése. 7./ A) A barokk korszak irodalma. Az ellenreformáció. A barokk művészetek (festészet, szobrászat, zene) kimagasló képviselői. A barokk irodalom stílusára jellemző jegyek. Pázmány Péter a barokk próza megteremtője, Zrínyi Miklós az író és hadvezér. A barokk eposz. A barokk udvari költészet: Gyöngyösi István. A rokokó. A kuruc kor költészete, Mikes Kelemen, Rákóczi Ferenc. B) A mássalhangzók egymásra hatása és azok fajtái. Ezek példával való szemléltetése. 8./ A) Klasszicizmus. A felvilágosodás világirodalma. A klasszicista dráma: Molère, Goethe. A francia felvilágosodás az Enciklopédia, Voltaire, Rousseau. Az angol klasszicizmus képviselői az angol próza: Defoe, Swifth. B) Írásunk és helyesírásunk. Az írás kialakulása, fejlődése. A helyesírásunk alapelvei példákkal való bemutatásuk. 2

3 9./ A) A magyar felvilágosodás irodalma. Bessenyei György kulturális programja fő művei. Batsányi János: A franciaországi változásokra / idézet, elemzés / Berzsenyi Dániel: ódái A magyarokhoz I.,II. Elégiái és episztolái. Kazinczy Ferenc a nyelvújítás vezéralakja, irodalmi programja és munkássága. B) A mondat és fajtái. A mondatok írásjelei. Az egyszerű mondat. 10./ A) Csokonai Vitéz Mihály a magyar felvilágosodás legnagyobb költője. Felvilágosodás és klasszicizmus. Konstancinápoly, Az estve c. vers értelmezése Rokokó és szentimentalizmus: A Reményhez / idézet, elemzés /, A tihanyi Ekhóhoz Csokonai népiessége Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz /elemzés/ Komikus eposza: Dorottya, vagyis a dámák diadala a fársángon B) Az összetett mondat az alárendelő mondatok. 3-4 mondat elemzése. 11./ A) A romantika korszaka világirodalom. A romantika jellegzetes vonásai. Az angol romantika kiemelkedő írói és alkotásaik. Byron, Shelley, Keats lírája. Victor Hugo: Nyomorultak / elemzés, jellemábrázolás/. B) Az összetett mondat a mellérendelő mondatok. 3-4 mondat elemzése. 12./ A) A magyar reformkor irodalmi élete, drámairodalmunk fejlődése a kezdetektől. Katona József: Bánk bán a dráma szerkezeti vázlata, műelemzés. A szereplők jellemzése. B) A szó és jelentése, egyjelentésű és többjelentésű, azonos alakú stb. szavak. Reális viszony a szó hangalakja és jelentése között. Ezek példákkal való bemutatása. 3

4 13./ A) Kölcsey Ferenc a reformkor költője. Költői portré: 5-6 mű rövid elemzése. Költői pályája szakaszai. Kölcsey és Kazinczy. Kölcsey hazafias költészete. Himnusz / idézet, elemzés / - összehasonlító elemzés a Szózattal Huszt / idézet, elemzés /, Emléklapra c. epigramma értelmezése. Reformkori költeményei: Zrínyi második éneke, prózája Intelem B) A szófajok felosztása, rendszere. 14./ A) Vörösmarty Mihály a magyar romantika kiteljesedésének költője. Költői portré: 5-6 mű rövid elemzése. Epikája: Zalán futása. Szózat / idézet, elemzés / - összehasonlító elemzés a Himnusszal A haza s emberiség költője: Gondolatok a könyvtárban / műelemzés / Gutemberg-albumba rövid elemzés. Szerelmi költészete, drámája: Csongor és Tünde (elemzés). B) Az ige fajai, kategóriái, jelezése, ragozása. Példák segítségével. 15./ A) Petőfi Sándor a szabadságharc költője. Költői portré: költemény bemutatása, részletek idézete. - népies költészete, családi lírája, tájversei, - elbeszélő költemények, a János vitéz - szerelmi költészete, válságszakasza: Cipruslombok, Júlia versek, Szeptember végén c. vers elemzése - politikai és forradalmi költészete Egy gondolat bánt engemet /idézet, elemzés/ - Az apostol c. elbeszélő költ. értelmezése, költői eszközök bemutatása. B) A névszók rendszere, a főnév fajtái. A tulajdonnevek helyesírása. 4

5 16./ A) Arany János a költői realizmus megteremtője. Költői portré: 8 10 költemény bemutatása, részletek idézete. Epika és líra Arany költészetében. - a Toldi trilógia elemzése, egybevetése a pogány misztikummal, - költészete az abszolutizmus idejében: Letészem a lantot v. Ősszel elemz. - balladái A walesi bárdok /idézet, elemzés/, Ágnes asszony /elemzés/ - öregkori költészete Őszikék versciklus bemutatása. B) A melléknév, számnév fajtái, helyesírásuk. A névmások rendszere. Példák segítségével. 17./ A) Irodalmunk a 19.század második felében. Jókai Mór a legnagyobb romantikus regényíró írói portré. Az aranyember, az Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán vagy a Kőszívű ember fiai c. regény elemzése, a szereplők jellemzése. E kor költészete: Vajda János hangulat- és látomás-lírája, a kezdeti szimbolizmus. Tompa Mihály allegorikus versei. B) A szófajok rendszere igenevek, határozószók, viszonyszók, mondatszók: példákkal. 18./ A) Madách Imre: Az ember tragédiája. Madách életútjának legfontosabb mozzanatai. A Tragédia keletkezésének körülményei. A mű szerkezete, elemzése. A szereplők jellemzése. B) Szóalaktan képzők, jelek, ragok. Egy szó alaktani elemzése. 19./ A) Mikszáth Kálmán: irodalmunk egyik legnagyobb mesélője. Életpályája, elbeszélései: Az a fekete folt elemzése, jellemábrázolás. Regényei, a dzsentrivilág ábrázolása: A Noszty fiú esete Tóth Marival vagy a Különös házasság (műelemzés) 2 3 novella elemzése. B) A szóképzés, szóalkotás gyakori és ritkább módjai. Példák segítségével. 5

6 20./ A) Realizmus a 19.század világirodalma. A francia regény kialakítói: Zola, Flaubert, Stendhal egy-egy művük bemutatása. Balzac: Goriot apó a szereplők jellemzése. Az orosz realista novellaírók, az ún. kisember-novellák Gogol: A köpönyeg, Tolsztoj: egy tetszőlegesen választott mű elemzése. Csehov novellái A csinovnyik halála. B) A szószerkezetek szintagmák fajtái, típusai. Példákkal. 21./ A) A líra átalakulása a 19.század második felében. Új áramlatok a művészetekben impresszionizmus, dekadens szimbolista líra: Rövid költői portrék: Verlaine: Őszi chanson idézet, elemzés. Rimbaud, Baudelaire, Rilke. További két-három szabadon választott vers elemzése. B) A mondat két fő mondatrésze: az alany, állítmány fajtái, nyelvhelyességi tudnivalók. Példán való bemutatásuk. 22./ A) Világirodalom a XX. század első felében. Az avantgárd irányzatok a társművészetekben és az irodalomban. Thomas Mann: Márió és a varázsló műelemzés, jellemábrázolás. F. Kafka sajátságos szimbolizmusa. E. Hemingway: Az öreg halász és a tenger műelemzés. A modern francia líra Apollinaire. Hašek: Švejk rövid ismertetés. B) A mondat bővítményei: a tárgy, határozók, jelzők fajtái. Példán való bemutatásuk. 6

7 23./ A) A 20. század első évtizedeinek magyar irodalma. A Nyugat és annak korszakai. Ady a modern líra megteremtője. Verseinek motívumok szerinti csoportosítása. Ady költői portréja: 8 10 vers bemutatása, elemzése. Góg és Magóg /elemzése, szimbólumai/ A magyar Ugaron /az ellentétek ábrázolása/ Szerelmi költészete: Héja-nász az avaron /elemzés/ Magyarság-versei: A föl-földobott kő /elemzés/ Forradalmi költészete: Dózsa György unokája /elemzés/ B) Műnemek és műfajok. A lírai műnem jellemző vonásai, műfajai. 24./ A) A Nyugat nemzedéke. Prózaírók: Kosztolányi: Édes Anna, A kulcs a művek elemzése, Krúdy Gyula novelláinak értelmezése, egy Szindbád-novella elemzése, Karinthy Frigyes: Így írtok ti Márai Sándor a polgári értékrend megfogalmazója: Halotti beszéd, Egy polgár vallomásai. Nyugat lírikusai: Babits Mihály sokoldalú művészete, Jónás könyve elemzés, Kosztolányi Dezső, a hangulati líra mestere, Tóth Árpád a fájdalmas-én költője, Juhász Gyula a tragikus sorsú költő. B) Az epikai műnem jellemző vonásai, egyes műfajainak rövid jellemzése: novella, elbeszélés, regény kapcsolódhat a fenti, irodalmi témakörhöz. 25./ A) Móricz Zsigmond, a 20. század első felének legnagyobb magyar kritikai realista írója. A nép ábrázolása novelláiban, regényeiben. A hét krajcár, a Barbárok és a Tragédia műelemzések. Rokonok elemzés. Dzsentribíráló regényei. Egy regényismertetés elemzés. /Árvácska, Légy jó mindhalálig / B) A stílus a társalgási stílus jegyei, sajátosságai, a közéleti stílus, a hivatalos stílus, a publicisztikai stílus, a tudományos-szakmai stílus. Egy közlemény megfogalmazása. Az életrajz. (Akár a számítógép szövegszerkesztőjében található sablon segítségével.) 7

8 26./ A) József Attila költészete. József Attila helye a magyar irodalomban. Költői kibontakozása, 6-8 vers elemzése. Nem én kiáltok programvers elemzése, Az éjszaka versek. Külvárosi éj c. vers értelmezése, anya- és gyermekmotívum költészetében. Tiszta szívvel / idézet, elemzés / Tájleíró költészete. B) Szépirodalmi stílus szóképek. Metafora, megszemélyesítés stb. irodalmi példákkal való bemutatása. 27./ A) Radnóti Miklós, az antifasiszta irodalom kiemelkedő alakja. Költői portréja, 3-4 vers elemzése. Az avantgard vonzásában. A halálközelség gondolata verseiben (Járkálj csak, halálraítélt verselemzés) Hetedik ecloga elemzés Töredék idézet, elemzés Nem tudhatom idézet, elemzés. B) Verstani alapismeretek időmértékes és hangsúlyos verselés. A versszak, a rím fajtái. Szóképek, költői eszközök, példákkal ismertetve. 28./ A) Az 1945 utáni magyar irodalom Társadalmi korrajz. - a líra kialakulása: Kassák Lajos a magyar avantgard megteremtője, a szabadvers, - Illyés Gyula szerepe a háború előtti és utáni magyar irodalomban, - Weöres Sándor formaújításai, Pilinszky János a magány költője; - a próza és a dráma: Német László, Déry Tibor, Örkény István: Tóték, Egyperces novellák közül 2-3 elemzése. B) Szövegfajták, szóbeli és írott szövegek. 8

9 29./ A) A romániai magyar irodalom. Történelmi háttér. Az ún. folyóirat-irodalom; Sütő András: Ádvent a Hargitán vagy Anyám könnyű álmot ígér műelemzés Kányádi Sándor: Fától fáig műelemzés B) A korstílus és a stílusirányzat. 30./ A) A szlovákiai magyar irodalom. Sarló, Fábry Zoltán: A vádlott megszólal vox humana. Az indulás nemzedéke: Dobos L., Duba Gy., Új nemzedék: a Nyolcak. Tőzsér Árpád: Fejezetek egy kisebbségtörténelemből - / verselemzés / Zs. Nagy Lajos: Csehszlovákiai magyar költő fohásza az Úrhoz - / műelemzés / Gál Sándor: A távolodók - / műelemzés / Grendel Lajos: Galeri B) Metakommunikáció. Testbeszéd. Mimika, gesztusok. Schválené v PK: Jóváhagyva a munkaközösség által: án Pomôcky: zbierky básní: Popular. Segédeszközök: verses kötetek - Popular könyvek sorozat. Szemelvénygyűjtemények. Számítógép a lehetőségek szerint. Počítač podľa možnosti predseda PK/ MK vezetője vyučujúci/ szaktanár riad. školy/ az iskola igazgatója 9

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb. Témavázlat irodalomból 9. évfolyam 1. Az ókor irodalma: - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.) epika (mítosz, monda, mese, rege, legenda, ballada,

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai Pannon Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve Szakközépiskolai képzés helyi tanterve óraszámok Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 144 144 144 128 Idegen nyelvek 144 144 144 128 Matematika 144 144 144 128 Etika 36

Részletesebben

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 24. (3) alapján, ezen helyi tanterv

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Házirend. Újpesti Bródy Imre Gimnázium 2013.

Házirend. Újpesti Bródy Imre Gimnázium 2013. Házirend Újpesti Bródy Imre Gimnázium 2013. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: Az intézmény neve: Újpesti Bródy Imre Gimnázium Székhelye: 1047 Budapest, Langlet utca 3-5. Telefon/fax: 3 694-917 E-mail: titkar@big.sulinet.hu

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Legyen képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra.

Legyen képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. Továbbhaladás feltételei Magyar nyelv és irodalom 9. D 1. Általános feltételek szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái HELYI TANTERV - Általános célok és feladatok - Tantárgyi tantervek - Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái - Az érettségi vizsga általános követelményei - Célok és feladatok A szakközépiskolában

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-2

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-2 M O N I T O R 2004 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2004 Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-2 A változat Ez a teszt magyar tannyelvű szakközépiskolákban és szakiskolákban érettségiző diákok

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra) Helyi tanterv 11-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: 11-12. évfolyamon a b osztály természettudományos és humán

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A 2013. szeptember 1-jétől érvényes, jóváhagyott pedagógiai programhoz kapcsolódik, az óratervek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos, 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZÉPSZINTŰ

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi helyi tanterv a Miskolci Magister Gimnázium négy évfolyamos gimnáziuma számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet HELYI TANTERV 2014 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 Informatikai rendszergazda 54 582 01 Épületgépész technikus 54 345 01 Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész M O N I T O R 2004 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2004 Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész B változat Ez a teszt magyar tannyelvű gimnáziumokban érettségiző diákok számára szól.

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben