Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom"

Átírás

1 Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakiskola Kommunikáció magyar nyelv és irodalom 1. A kommunikáció 2. A tömegkommunikáció 3. Etikett a kommunikációban 4. Hivatalos szövegek értelmezése 5. Jelek, jelrendszerek a nyelvi és a nem nyelvi közlésben 6. Hangtörvények 7. Szófajok rendszere 8. Szóelemek, a toldalék szerepe 9. A szintagmák 10. A krimi 11. A Nyugat első nemzedékének egy kiemelkedő alakja 12. Groteszk, egyperces novellák 13. Irodalmi műnemek és legjellegzetesebb műfajai

2 Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakközépiskola Irodalom 1. A Biblia 2. A homéroszi eposzok 3. Az ókori görög színház és színjátszás, Szophoklész: Antigoné 4. A római költészet (Catullus, Vergilius, Horatius) 5. Halotti Beszéd és Könyörgés, Ómagyar Mária-siralom 6. Dante, Villon 7. Az itáliai reneszánsz Petrarca, Boccaccio 8. Janus Pannonius költészete 9. Balassi Bálint költészete 10. Az angol reneszánsz - Shakespeare: Romeo és Júlia

3 Osztályozó vizsga - 9. évfolyam - szakközépiskola Nyelvtan 1. A kommunikáció 2. Hangtan 3. Szóalaktan 4. Mondattan (egyszerű mondat) 5. Mondattan (összetett mondat) 6. Jelentéstan 7. Szövegtan 8. Helyesírásunk lapelvei

4 Osztályozó vizsga 9. évfolyam szakközépiskola Történelem 1. A folyamvölgyi kultúrák: Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A polisz kialakulása jellemzői, földrajzi környezet 4. Az athéni demokrácia 5. A görög hitvilág művészet, tudomány 6. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus 7. Róma államszervezete a köztársaság korában 8. A köztársaság válsága Julius Caesar 9. Augustus principátusa 10. A római hitvilág, művészet, tudomány és jog 11. Pannónia provincia 12. A kereszténység kialakulása, tanításai, elterjedése 13. A nyugati és a keleti kereszténység - a középkori egyház 14. Az iszlám és az arab hódítás 15. Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban 16. Gazdasági fellendülés, a középkori városok születése 17. A magyar nép eredete, vándorlása, honfoglalás 18. Az Árpád-házi uralkodók 19. Az Anjouk Magyarországon 20. Hunyadiak

5 Osztályozó vizsga 9. évfolyam szakiskola Történelem 1. Magyarország Európában 2. Az egyén szerepe a történelemben - a magyar történelem kiemelkedő alakjai 3. Az iskola és a tanulás szerepe az emberi tudás mesterségek és tudományok rendszere 4. Egyén és társadalom: az emberi kultúra sokfélesége, gazdagsága 5. Férfi és női szerepek a társadalomban: munka- és feladatmegosztás 6. Egyén és társadalom összefüggései 7. Médiaműfajok közötti különbségek társadalmi szerepük 8. Médiahasználattal kapcsolatos kritikai gondolkodás 9. A reklámozással kapcsolatos tudatos fogyasztói szerep 10. A manipuláció veszélyeinek, technikáinak felismerése, azonosítása konkrét példákban 11. Intézményeink: Országgyűlés, kormány, minisztériumok, bíróságok, adóhivatal 12. A modern polgári állam funkciói, intézményei

6 Osztályozó vizsga évfolyam- szakközépiskola Irodalom 1. A francia klasszicista dráma és színház Moliere: Tartuffe 2. Bessenyei György munkássága 3. Batsányi János költészete 4. Kazinczy Ferenc munkássága 5. Csokonai Vitéz Mihály költészete 6. Berzsenyi Dániel költészete 7. Katona József: Bánk bán 8. Kölcsey Ferenc költészete 9. Vörösmarty Mihály költészete 10. Petőfi Sándor költészete Magyar nyelv 1. A magyar nyelv nyelvváltozatai 2. A stílusrétegek 3. Retorikai ismeretek 4. Szövegtípusok a hivatalos levél, a magánlevél és az önéletrajz formai követelményei

7 Osztályozó vizsga 10. évfolyam szakiskola Az osztályozó vizsga tételsora magyar nyelv és irodalom tantárgyból 10. osztály szakiskola 1. Irodalmi örökségünk Egy szabadon választott magyar költő egy alkotásának bemutatása 2. Az emberek titkai Emberi és költői célok megjelenítése irodalmi alkotásokban 3. Szerelem A szerelem ábrázolása a lírában 4. Konfliktusok A Bánk bán vagy Arany János balladáinak konfliktusai 5. Erőszak és kiszolgáltatottság Csáth Géza, Kosztolányi Dezső és Radnóti Miklós művei alapján 6. Mire jó az irodalom? 7. A magyar nyelv rétegződése 8. A tömegkommunikáció 9. A mondat a közlésben 10. A magyar nyelv szófajai 11. A szóelemek 12. A magyar nyelv hangrendszere és a hangtörvények

8 Osztályozó vizsga 10. évfolyam - szakiskola Történelem, szociális és állampolgári kompetencia Az I. világháború 2. A gazdasági világválság 3. A német náci állam 4. Holocaust 5. Trianoni béke 6. A II. világháború 7. Magyarország részvétele a II. világháborúban 8. Rákosi rendszer 9. Az 1956-os forradalom 10. Város, falu, migráció 11. Előítéletek, kirekesztés, szubkultúra 12. Szenvedélybetegségek 13. Emberi jogok, Magyarország kormánya, választás

9 Osztályozó vizsga 10. évfolyam szakközépiskola Történelem 1. A pápaság és a császárság küzdelmei 2. A keresztes hadjáratok 3. A városok születése és jellemzői 4. A magyar királyság első százada 5. Az Aranybulla és a tatárjárás 6. Magyarország az Anjouk korában 7. Harcban a törökkel - Zsigmond és Hunyadi János harcai 8. Hunyadi Mátyás uralkodása 9. A nagy földrajzi felfedezések és hatásai 10. A reformáció és ellenreformáció 11. Az abszolutizmus Spanyolországban és Hollandia létrejötte 12. Anglia a Tudorok korában a tőkés termelés kibontakozása 13. Polgárháború Angliában 14. Magyarország a Jagelló-korban 15. A három részre szakadt ország 16. Erdély aranykora és bukása 17. A királyi Magyarország a XVII. században 18. A török kiűzése Magyarországról a török kor mérlege 19. A Rákóczi-szabadságharc

10 Osztályozó vizsga 11. évfolyam - szakközépiskola Történelem 1. A felvilágosodás 2. Forradalom Franciaországban 3. Napóleon uralma és bukása 4. Mozgalmak és eszmék a 19. században 5. Az ipari forradalom és következményei 6. Magyarország újranépesítése és újjáépítése a 18. században 7. A felvilágosult abszolutizmus, Mária Terézia és II. József 8. A reformkor Magyarországon 9. Széchenyi István munkássága 10. Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet 11. Szabadságharc Az önkényuralom kora A kiegyezés létrejötte és a dualista állam felépítése 14. Magyarország gazdasága és társadalma a dualizmus korában 15. Nemzetiségi kérdés és társadalmi változások a dualizmus korában

11 Osztályozó vizsga 11. évfolyam szakközépiskola Magyar nyelv 1. A jelentés mint a stilisztika alapja: a szavak jelentésszerkezete, jelentéselem, jelentésmező, a hangalak és a jelentés viszonya. A szójelentés, a mondatjelentés. Denotatív és konnotatív jelentés, motivált és motiválatlan szavak. A rokonértelműség (szinonímia) 2. Az állandósult szókapcsolatok stílusértéke 3. Verbális és nominális stílus 4. Jelentéstan a nyelvtudományban. Stíluselem, stílushatás, állandó és alkalmi stílusérték 5. Nyelvhelyességi vétségek és stílustalanságok a mindennapi nyelvhasználatban 6. A szépirodalmi stílus. Hangszimbolika. Ritmusjelenségek 7. A képszerűség elemei, stíluseszközei, a metafora, a megszemélyesítés és az allegória. A szinesztézia és a szimbólum. A metonímia és szinekdoché. A szóképekhez csatlakozó stiláris eszközök 8. Alakzatok: alliteráció, rím, áthajlás, cezúra, strófa, ismétlés, halmozás, felsorolás, fokozás, ellentét, párhuzam, gondolatritmus, refrén, felcserélés, túlzás, kicsinyítés. Az összetett költői kép 9. Egyéni stílus, korstílus Osztályozó vizsga 11. évfolyam szakközépiskola

12 Irodalom 1. Vajda János költészete 2. Madách Imre: Az ember tragédiája 3. Mikszáth Kálmán elbeszélése 4. A realizmus Flaubert 5. AZ orosz realizmus (Gogol,Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov) 6. Ady Endre 7. Krúdy Gyula novellái 8. Móricz Zsigmond 9. Kosztolányi Dezső 10. Babits Mihály

13 Osztályozó vizsga 10. évfolyam szakiskola (8+4) Történelem 1. Az I. világháború 2. A párizsi békék 3. A nácizmus és a totális állam 4. A bolsevik totális állam és Sztálin 5. A II. világháború 6. Magyarország az I. világháborúban 7. Magyarország a két világháború között 8. Magyarország a II. világháborúban 9. A megosztott világ 10. Enyhülés és a vasfüggöny lebomlása 11. Magyarország A Kádár-korszak 13. Rendszerváltás Magyarországon 14. A demokratikus hatalomgyakorlás elvei 15. A diktatórikus hatalomgyakorlás elvei 16. Államforma és választási rendszer 17. A társadalom rétegződése 18. Globális problémák

14 Osztályozó vizsga 12. évfolyam szakközépiskola Magyar nyelv 1. A nyelv mint jelrendszer 2. A beszéd mint cselekvés. Nyelv és gondolkodás. A nyelv és a megismerés, a nyelv és a kultúra viszonya 3. Nyelvcsaládok, nyelvtípusok 4. Változás és állandóság a nyelvben. A nyelvrokonság, a nyelvek összehasonlítása 5. A magyar nyelv eredete, rokonsága. A magyarság más népekkel való érintkezésének nyomai szókészletünkben 6. A magyar nyelv történetének fő korszakai 7. A nyelvújítás. A magyar helyesírás története 8. A mai magyar nyelv, nyelvváltozatok, nyelvjárások, csoportnyelvek 9. A Magyarországon beszélt kisebbségi nyelvek. Nyelvünk helyzete a határon túl. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. A nyelvi norma kérdései, a nyelvművelés

15 Osztályozó vizsga 12.évfolyam szakközépiskola Irodalom 1. Juhász Gyula költészete 2. Tóth Árpád költészete 3. Karinthy Frigyes 4. Az avantgárd, Apollinaire, Kassák Lajos 5. A 20. sz. világirodalma, Thomas Mann, Franz Kafka 6. A 20. századi dráma, Brecht, Dürrenmatt 7. Szabó Lőrinc költészete 8. Márai Sándor 9. Németh László 10. Illyés Gyula költészete 11. József Attila költészete 12. Radnóti Miklós költészete 13. Pilinszky János költészete 14. Örkény István 15. Nagy László 16. Ottlik Géza: Iskola a határon 17. Weöres Sándor költészete 18. Mészöly Miklós prózája 19. Nemes Nagy Ágnes 20. Kertész Imre: Sorstalanság

16 Történelem osztályozó vizsgakövetelmények szakközépiskola 12.évfolyam 1. Az első világháború jellege, jellemzői 2. A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei. 3. A náci ideológia és a náci Németország 4. A bolsevik hatalomátvétel és a sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. 5. A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai. 6. A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 7. Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása. Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. 8. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 9. Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. 10. Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi-korszakban. 11. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 12. A Kádár-rendszer jellege, jellemzői

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények.

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények. A szóbeli érettségi vizsga témakörei javaslat /tetszés szerint variálható/ ( 2004/2005-ös tanévre ) A emelt szint 1./ A) Az ókori művészetek. Gilgames-eposz. A Biblia. A görög mitológia. A görög és a római

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. E osztály

TÖRTÉNELEM TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. E osztály E osztály A nyelvi tagozat speciális céljai A diákok a kerettantervi követelményeknél jobban megismerjék az angol és a német történelmet és kultúrát, minél több ponton használják nyelvtudásukat. Szükséges

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai Pannon Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

Irodalom és magyar nyelv

Irodalom és magyar nyelv Irodalom és magyar nyelv 5. ÉVFOLYAM ÍRÁSBELI: elbeszélő fogalmazás írása : A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni. Az ismert szövegeket legyen képes értelmezni. Ismerje Petőfi Sándor,

Részletesebben

Házirend. Újpesti Bródy Imre Gimnázium 2013.

Házirend. Újpesti Bródy Imre Gimnázium 2013. Házirend Újpesti Bródy Imre Gimnázium 2013. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: Az intézmény neve: Újpesti Bródy Imre Gimnázium Székhelye: 1047 Budapest, Langlet utca 3-5. Telefon/fax: 3 694-917 E-mail: titkar@big.sulinet.hu

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

K Á Z M É R G I M N Á Z I U M H E L Y I T A N T E R V E A Z 1 + 4 É V F O L Y A M O S

K Á Z M É R G I M N Á Z I U M H E L Y I T A N T E R V E A Z 1 + 4 É V F O L Y A M O S A S Z I G E T S Z E N T M I K L Ó S I B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R G I M N Á Z I U M H E L Y I T A N T E R V E A Z 1 + 4 É V F O L Y A M O S O S Z T Á L Y O K S Z Á M Á R A ( 1 2-13. É V F. ) (11. ÉVFOLYAM)

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM OM: 200842 1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM 2. verzió Nyíregyháza, 2013.augusztus 28. GIMNÁZIUM Munkarendje: felnőttoktatás, esti tagozat óraterv:

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A 2013. szeptember 1-jétől érvényes, jóváhagyott pedagógiai programhoz kapcsolódik, az óratervek

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos, 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZÉPSZINTŰ

Részletesebben

: i verstani alapfogalmak,,

: i verstani alapfogalmak,, 1. : i verstani alapfogalmak,, 9, irodalom:, irodalom: A Biblia tan, 10, irodalom:, irodalom: 11, irodalom:, irodalom: j, Gogol/ 1. 12, irodalom:, irodalom: re 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra) Helyi tanterv 11-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: 11-12. évfolyamon a b osztály természettudományos és humán

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben