Alapvető rendelkezések. A Szövetség jellege és helyzete. A Szövetség küldetései és feladatai. I. fejezet. II. fejezet. III.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapvető rendelkezések. A Szövetség jellege és helyzete. A Szövetség küldetései és feladatai. I. fejezet. II. fejezet. III."

Átírás

1 A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszabályzata Bejegyezte: a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, május 17-én a VVS/ 1-900/ szám alatt I. fejezet Alapvető rendelkezések 1. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége ( a továbbiakban csak Szövetség) polgári szövetség a Szlovák Köztársaság iskoláiban és iskolai intézményeiben (a továbbiakban csak iskolák) a polgári társulásokról szóló 83/1990 Tt. Számú törvény ( a későbbi módosítások szerinti szerkesztésben) alapján. 2. A Szövetség megnevezése: Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége (Združenie maďarských rodičov na Slovensku) 3. A Szövetség székhelye: Komárno, Elektrárenská A Szövetség tárgyalási nyelve a magyar nyelv 5. A Szövetség pecsétjei: Združenie maďarských roďičov na Slovensku (Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége) a. Ústredná rada- Központi Tanács b. Regionálna rada- Területi Tanács és a székhely megnevezése c. Základná organizácia- Alapszervezet és az iskola megnevezése, székhelye II. fejezet A Szövetség jellege és helyzete 1. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége a magyar szülők, bírósági határozattal a gyerekek nevelésére kijelölt törvényes képviselők és olyan más személyek független és önkéntes társulása, akik egyetértenek a szövetség céljaival, és részt kívának venni feladatai teljesítésében. 2. A Szövetség önálló jogi személy, a jogviszonyokban a saját nevében lép fel, és viseli az említett viszonyokból eredő felelősséget. 3. A Szövetség meghatározatlan időre alakult. III. fejezet A Szövetség küldetései és feladatai 1. A Szövetség küldetése hogy: a. támogassa az anyanyelvű oktatást és nevelést, b. a gyermek oktatása és nevelése során együttműködjön az iskolák pedagógusaival és nevelőivel a humanizmus, hazafiasság és demokrácia elvein nyugvó magas szintű tevékenység biztosítása érdekében, c. együttműködjön az alábbiak biztosításában:

2 a gyermekeknek az UNESCO által jóváhagyott A gyermekek jogairól szóló deklarációban megszabott jogainak védelmében, hangsúlyozva személyiségük tiszteletben tartását, a szülőknek a gyerekek neveléséért viselt elsődleges felelősségükből adódó jogaik védelmében a Családjogi törvény és más általános érvényű jogi előírások értelmében a tanítók jogainak védelmében hivatásuk teljesítése során d. támogassa az iskolák vezetőinek, pedagógusainak és más pedagógiai alkalmazottainak igyekezetét az oktató-nevelő tevékenységben, leginkább azzal hogy: tevékenyen ösztönzi az új elemek és a legújabb ismeretek érvényesítését az oktató-nevelő tevékenység, valamint az oktatás formái és módszerei minőségének javítását, részt vesz a nevelési problémák megoldásában és a gyerekek védelmében a negatív hatások, stressz, negatív nevelési módszerek, a túlterhelés ellen, egészségük védelmében támogatja egészséges testi és szellemi fejlődésüket, segít a gyermek nevelésében a tanítási időn túl az iskolán kívüli tevékenység megszervezésében együttműködve az önkormányzattal és az államigazgatás szerveivel, részt vesz a gyermekek ésszerű étkeztetését, a környezetvédelmet és a tanulók iskolai tartózkodásának körülményeit illető kérdésekről szóló döntések meghozatalában, együttműködik az iskola műszaki felszereltségének biztosításában és az audiovizuális eszközök, valamint a számítástechnika kihasználásában, e. fejlessze a baráti kapcsolatokat az iskolák között a SZK területén és külföldön, f. együttműködjön a gyermek- és ifjúsági szervezetekkel az érdekköri tevékenység fejlesztésében. 2. A Szövetség összegyűjti a szülök kérdéseit, véleményét és javaslatait, észrevételeit és kérelmeit a gyermekek iskolai oktatásával és nevelésével kapcsolatosan, és részt vállal ezek megoldásában. 3. Képviselői által a Szövetség tárgyal az iskolák igazgatóival, pedagógusaival és más pedagógiai alkalmazottaival, egymás kölcsönös tiszteletben tartása mellett, azzal a tudattal hogy közös a felelősségük a gyermek neveléséért, kölcsönösen partnerek. 4. A Szövetség feladatai teljesítése során együttműködik más társulásokkal, polgári kezdeményezésekkel és vezető oktatásügyi szervekkel, valamint az önkormányzati és államigazgatási szervekkel. Az iskolák keretén túlmutató problémákat a Szövetség felsőbb szervei oldják meg. IV.fejezet A Szövetség szervezete és szervei 1. A Szövetség tevékenysége a demokrácia alapelveihez igazodik. A Szövetség választott szervei a Szövetség tagjai közül kerülnek megválasztásra egyenlő és közvetlen választással nyilvános szavazás útján. A Szövetség szervében való tagság megszűnik a szerv megbízatási idejének leteltével és az új szerv megválasztásával, a tisztességről való lemondással vagy visszahívással. A Szövetség szervei határozatképesek, ha jelen van a tagoknak több mint a fele, amennyiben az iskolai

3 Szövetség alapszabályzata nem rendelkezik másképp. A szerv döntése elfogadottnak számít, ha mellette szavazott a szerv jelenlévő tagjainak több mint a fele. 2. A Szövetség szerveinek struktúráját alkotják: a Szövetség központi szervei a Szövetség területi szervei a Szövetség iskolai szervei 3. A Szövetség belső szervezetét és központi szerveit az alábbiak alkotják: a Szövetség küldöttgyűlése a Szövetség Központi Tanácsa: o elnök o alelnök o gazdasági ügyek intézője o központi tanács további tagjai 4. A Szövetség belső szervezetét és területi szerveit alkotják: a Szövetség területi tanácsa: o elnök o alelnök a Szövetség területi tanácsának további tagjai 5. Az iskolákban a Szövetség belső szervezetét és szerveit alkotják: a Szövetség iskolai gyűlése a Szövetség iskolai tanácsa o elnök o alelnök a Szövetség iskolai tanácsának további tagjai 6. A Szövetség ügyvitelét és egyéb szervezési teendöket Szövetség Központi Tanácsa által létrehozott Központi Iroda végzi. A központi iroda tevékenységét az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgtót és jogkörét a Szövetség elnökének javaslatára a Szövetség Központi Tanácsa hagyja jóvá. V.fejezet Országos szervek 1. A Szövetség legfelsőbb központi szerve a Szövetség küldöttgyűlése (közgyűlése). 2. A Szövetség küldöttgyűlése (közgyűlése): megválasztja a Szövetség központi Tanácsát, tagjait és póttagjait, valamint az ellenőrző bizottságát, dönt a Szövetség területi tanácsadó szervének létrehozásáról, meghatározza az alapvető feladatokat és a fejlődés fő irányvonalait a következő időszakra, jóváhadja a Szövetség gazdálkodásának alapelveit és ellenőrzi azok megtartását, meghatározza az elkövetkező időszakra a kötelező tagdíj azon részét, amely a Szövetség központi költségvetésének bevétele, jóváhagyja a Szövetség központi szerveinek belső szervezeti előírásait, határoz a Szövetség alapszabályzatának módosításáról, 3. A küldöttgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze a Szövetség Központi Tanácsának határozata alapján négyévenként legalább egyszer.

4 4. A Szövetséget külső kapcsolataiban a Szövetség Központi Tanácsa és a Szövetség elnöke képviseli. 5. A Szövetség Központi Tanácsa tagú. Ez a Szövetség országos végrehajtó szerve, és kezdeményező, valamint tanácsadó szerv az iskolai Szövetségek számára. 6. A központi tanács a saját tagjai közül elnököt, alelnököt és gazdasági ügzintézőt választ. 7. A Szövetség központi tanácsa: biztosítja a Szövetség küldöttgűlése ( közgyűlése) határozatainak teljesítését, meghatározza a küldöttgyűlésen részt vevő küldöttek számát az egyes iskolai Szövetségek képviseletében, nyilvántartja az iskolákban megalakult szövetségeket, nyilvántartási számot és erről szóló igazolást ad nekik, az iskolai Szövetségek szervei munkájához szabályzatmintát javasol, amely konkrét feltételekhez igazíthat, további feladatokat teljesít a Szövetség küldöttgyűlésnek határozata alapján. 8. A Szövetség központi szerveinek jogkörét, a köztük történő munkamegosztást, tanácskozásaikat és a Szövetség tevékenységével összefüggő egyéb kérdéseket a belső szervezési előírások szabályozzák, amelyeket a Központi Tanács hagy jóvá. VI. fejezet A Szövetség területi szervei 1. A Szövetség területi tanácsa a régióban lévő iskolai Szövetségek közös tanácsadó, koordináló és végrehajtó szerve. 2. A Szövetség területi tanácsa a régióban lévő iskolai gyűléseknek a Szövetség területi tanácsa létrehozásáról hozott határozata alapján jön létre. A régió területe rendszerint megegyezik az ország területi beosztásával, e a Szövetség iskolai gyűléseinek határozata alapján ettől eltérő is lehet. 3. A V területi tanácsát az iskolai Szövetségek azon képviselői alkotják, akiket a Szövetség iskolai gyűlésein rendszerint egy évre választanak. 4. A Szövetség területi tanácsa a saját tagjai közül elnököt és alelnököt választ a Szövetség területi tanácsa megbízásának teljes időtartamára. 5. A Szövetség területi tanácsa az iskolai Szövetségek határozata alapján más feladatokat is teljesíthet. VII.fejezet A Szövetség szervezete és szervei az iskolákban 1. Az iskolákban a Szövetség a megalakításáról hozott azon határozat alapján jön létre, amelyet a Szövetség alakuló gyűlése jóváhagy, a Szövetség központi tanácsán történő regisztrációval, az alakuló gyűlés dátumával. 2. Az iskolában létrehozott Szövetség önállóan és a saját nevében gyakorolja a szabályzatból adódó jogait és kötelességeit, és kezeli saját vagyoni ügyeit. 3. A Szövetség legmagasabb szerve az iskolákban a Szövetség iskolai gyűlése. 4. A Szövetség iskolai gyűlését a tanulók szülei alkotják. 5. A Szövetség iskolai gyűlése: megválasztja a Szövetség iskolai tanácsának tagjait és az ellenőrt (ellenőröket),

5 határoz a Szövetség területi tanácsának létrehozásáról, és megválasztja az iskolai Szövetség képviselőjét a Szövetség területi tanácsába, jóváhagyja az iskolai Szövetség költségvetését, meghatározza a tagsági díj azon részét, amely az iskolai Szövetség költségvetésének bevétele, jóváhagyja az iskolai Szövetség szabályzatát. 6. A Szövetség iskolai gyűlése együttműködik a pedagógiai tanáccsal, az igazgatóval és az iskola többi pedagógiai alkalmazottjával. A Szövetség küldetésével összhangban főként az alábbi területekre összpontosít: a tanulók nevelésének és oktatásának alapvető kérdései, a pedagógiai művelődés alapkérdései, érdekköri és kultúrális tevékenység, a tanulók és a szülők sporttevékenysége, a gyermekszervezetekkel és polgári társulásokkal való együttműködés további kérdések, amelyek az iskolai és az iskolán kívüli nevelés során felmerülnek megoldja a szülők lényeges észrevételeit. 7. A Szövetség iskolai gyűlése szükség szerint, illetve rendszerint félévente ülésezik. A Szövetség iskolai gyűlését az elnök hívja össze a jóváhagyott munkaterv alapján vagy a Szövetség iskolai tanácsának határozata alapján. 8. A Szövetség iskolai gyűlésének kezdeményező és végrehajtó szerve a Szövetség iskolai tanácsa. A Szövetség iskolai tanácsának tagjait a Szövetség iskolai gyűlése választja meg az első ülésen egy évre, rendszerint szeptember végéig. 9. A Szövetség iskolai tanácsa a saját tagjai közül elnököt, alelnököt és pénztárost választ. Az iskolában létrehozot Szövetséget külső kapcsolataiban a Szövetség iskolai tanács és annak elnöke képviseli. 10. A Szövetség iskolai tanácsa szükség szerint ülésezik. Tevékenységével: biztosítja a Szövetség iskolai gyűlése határozatainak teljesítését, szorosan együttműködik a pedagógiai tanáccsal, együttműködik az iskola vezetőségével és a többi pedagógiai alkalmazottal, akiket szükség esetén meghív az ülésre, teljesíti a Szövetség más feladatait az Alapszabályzat és az iskolai Szövetség jóváhagyott szabályzata értelmében, vagy a Szövetség iskolai gyűlésének határozata alapján. 11. Az iskolai Szövetség egyes szerveinek jogkörét, az egyes szervek közötti munkamegosztást, tanácskozásaikat, a Szövetség szervezését és tevékenységét az osztályokban, valamint az iskolai Szövetség tevékenységével összefüggő más kérdéseket részletesebben az iskolai Szövetség szabályzata rendezi. VIII.fejezet A tagok jogai és kötelességei 1. A Szövetségben való tagság a Szövetség iskolai szervezete tagjainak jegyzékébe történő bejegyzéssel keletkezik. A tagsága a tag halálával, kilépésével, illetve a tagsági díj meghatározott időpontig történő befizetésének elmulasztásával szűnik meg. 2. A Szövetség tagjainak jogukban áll: megválasztani a Szövetség szerveit, választottnak lenni a Szövetség szerveiben,

6 a Szövetség közvetítésével véleményt mondani az iskola munkájáról, kezdeményezéseket, javaslatokat előterjeszteni, és bíráló megjegyzéseket tenni, tájékozódni, hogyan érvényesülnek az iskola munkájában ezek az ötletek, javaslatok, észrevételek, a koordinációs tevékenység keretében használni az iskola műszaki berendezéseit és segédezközeit a gyerekek tehetségének és képességeinek fejlesztésére, valamint a Szövetség küldetésének teljesítésére. 3. A Szövetség tagjai kötelesek a megállapított tagdíjat befizetni, megtartani ezt az alapszabályzatot és az iskolai Szövetségek szabályzatát. 4. A Szövetség tagjai önként beléphetnek más szervezetekbe is, amelyek hasonló célokat követnek, és velük együttműködve segíthetik a Szövetség küldetéssének teljesítését. IX.fejezet Gazdálkodás 1. A Szövetség bevételeit képezik a tagdíjak, a Szövetség résvényeinek (vagy rendezvényeinek?) hozamai, vagyonának hozama, a tagoknak a kötelező hozzájárulások keretét meghaladó önkéntes adományai, a természetes és jogi személyek vagy más alanyok célirányos hozzájárulásai és ajándékai. 2. A tagdíj kötelező részből áll a Szövetség küldöttgyűlése által meghatározott összegben, mely a Szövetség minden tagja után befizetésre kerül a Szövetség központi, országos költségvetésébe, és egy további részből, amely a Szövetség iskolai költségvetésébe kerül. 3. A tagdíjakt az adott év októberének utolsó munkanapjáig kell befizetni, ha a Szövetség iskolagyűlése nem határoz másként. 4. A természetes és jogi személyek vagy más alanyok célirányoshozzájárulásai és ajándékai külön jegyzékbe kerülnek nyilvántarásra. Az állandó értékű tárgyakat a leltárkönyvbe jegyzik be. A vagyon leltározására évente egyszer kerül sor a tanév végén, a pénztárosi tisztség átadásakor és a pénztár ellenőrzésekor az ellenőrző szervek által. 5. A Szövetség feladatai teljesítésre vállalkozói tevékenységgel is képezhet vagyont, az érvényes jogi előírásokkal összhangban. 6. A pénzeszközök pénzintézetbe kerülnek elhelyezésre folyószámlán vagy betétkönyvön. Aláírási joggal az elnök, az alelnök és a pénztáros rendelkezik, ha az alapszervezet vezetősége nem határoz másként. A Szövetség pénzeszközei el vannak különítve az iskola pénzeszközeitől. 7. A Szövetség szervei a pénzeszközökkel az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodnak. 8. A Szövetség költségvetését és a költségvetés módosításait az sikolagyűlés hagyja jóvá, az 1000 koronát meg nem haladó módosítások az elnök hatáskörébe tartoznak, amennyiben a szülői értekezlet nem dönt másként. 9. Az egyes költségvetések pénzeszközei felhasználásának rendszeres figyelemmel követése a fizetési bizonylatok és a pénzügyi napolóba történt bejegyzések alapján történik. A pénztáros rendszerint az iskolagyűlésen tart beszámolót. 10. A Szövetség pénzeszközeit és egyéb vagyonát a Szövetség küldetésének és feladatainak teljesítésére és a Szövetség tevékenységének biztosítására lehet felhasználni.

7 X.fejezet A Szövetség megszűnése 1. A Szövetség a Szövetség küldöttgyűlésének határozata alapján szűnik meg; az iskolákban a Szövetség a tagok a szülők határozata alapján, vagy az iskola megszűnésével is megszűnik. 2. A Szövetség megszűnésekor szervei döntenek a Szövetség vagyonjogi felszámolásáról, amikoris főként biztosítják a Szövetség pénzeszközeinek és más vagyonának öszpontosítását, biztosítják a szövetség esetleges kötelezettségeinek és tartozásainak rendezését, elszámolóbiztost jelölnek ki. 3. A Szövetség fennmaradó vagyona a Szövetség küldöttgyűlésének, illetve a Szövetség iskolai gyűlésének határozata alapján a területi önkormányzat szervének kerül átadásra oktatás és nevelés céljára, vagy ezt a vagyont alapítványnak, esetleg más, hasonló céllal létrehozott intézménynek adják át... XI.fejezet Átmeneti és zárórendelkezések 1. A Szövetség első küldöttgyűlésének összehívásáig a Szövetség Központi Tanácsának jogkörét a Szövetség előkészítő bizottsága gyakorolja megfelelő módon; elvégzi az iskolákban megalakult Szövetségek regisztrációját, szabályzatmintát dolgoz ki részükre, és meghatározza az egyes iskolai Szövetségek küldötteinek számát a Szövetség első küldöttgyűlésére. Az előkészítő bizottság elnöke az előkészítő bizottság határozata alapján legkésőbb a regisztrációtól számított egy éven belül összehívja a küldöttgyűlést. 2. A Szövetség a polgári társulásokról szóló 83/1990. Tt. Számú törvény rendelkezéseivel összhangban a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában történő bejegyzés napjával alakul meg.

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. február 15. napján tartandó ülésére.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. február 15. napján tartandó ülésére. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. február 15. napján tartandó ülésére. Tárgy: Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésre Tisztelt

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA (1) Az egyesület neve: TAVASZ Horgászegyesület, Pogány (2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. (3) Pecsétjei: Körbélyegzőn:

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY A 2007. szeptember 28. napján kelt Alapszabály óta bekövetkezett alapvető törvényváltozások Polgári Törvénykönyv, Civil Törvény miatt szükségessé vált

Részletesebben

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A 2010. november hó 02. napján megtartott Küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 34/2009. (IV. 21.) sz. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.0. A szervezet magyar neve: MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG A szervezet angol elnevezése: HUNGARIAN SOCIETY OF NEUROSONOLOGY

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA 2008.

PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA 2008. PÁLFI ISTVÁN SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. Tel.: 52/557-875 Tel/Fax: 52/557-878 E-mail: info@palfitiszk.hu PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK

Részletesebben

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2 A szövetség a tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek és természetes (magán) személyek önkéntes társulása érdekeik képviseletére, a

Részletesebben

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST 2006 I. fejezet AZ EGYESÜLET ÉS CÉLJAI 1. Az egyesület adatai 1) Az egyesület neve: Könyvtárostanárok Egyesülete (rövid névváltozata: KTE) a) School Librarian

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1.) Az Egyesület neve: Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Fürdőszövetség), németül: Ungarischer

Részletesebben

Ráckevei Horgász Egyesület. ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt)

Ráckevei Horgász Egyesület. ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt) A Ráckevei Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt) Ráckeve, 2009. március 2 1. Az egyesületet azonosító meghatározók RÁCKEVEI

Részletesebben

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata: o Az egyesület neve: Balatonkenesei Horgászegyesület o Székhelye: Balatonkenese, Csónakos utca 6. o Pecsétje:

Részletesebben

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET A MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 2015. 1 Bevezető rendelkezések Az Egyesület alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus,

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülésről szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (továbbiakban az Egyesület, betűjele NOE) célja: a.) az élet és az anyaság tiszteletére

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet

Alapszabály. I. fejezet Alapszabály I. fejezet 1.. Az Egyesület neve: Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete 2.. Az Egyesület székhelye: 5515, Ecsegfalva, Ady u. 5. 1. Az Egyesület tevékenysége kiterjed a tagsági viszonnyal rendelkező,

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (8. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes!

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (8. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY (8. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! Alakuló Alapszabály jóváhagyva: 1992. április 23-án Módosítások:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y M A G Y A R O R S Z Á G I H O R V Á T O K S Z Ö V E T S É G E S a v e z H r v a t a u M a đ a r s k o j A L A P S Z A B Á L Y Magyarországi Horvátok Szövetségének Alapszabálya A Magyarországi Horvátok

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben