J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének december 19-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. december 19-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: december 19-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester, Bella Imréné, Kinczer József, Németh Gábor, Németh Károly, Rácz István, Török Imre testületi tagok. Az ülésről távolmaradt: Bagó Szabolcs, Laffer Krisztiánné, Németh Zoltán testületi tagok. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző, Szűcs Lászlóné óvodavezető, Szédelyi Attiláné gondozási központ vezetője Hann István Fogyasztóvédelmi Egyesület képviseletében A lakosság részéről: 1 fő érdeklődő Szalay Imre: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 10 tagjából 7 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Köszönti Hann Istvánt, aki a Fogyasztóvédelmi Egyesület képviseletében a 3-5. napirendi pontok tekintetében tanácskozási jog illet meg. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. Közmeghallgatás napirendje: 1. Tájékoztató az önkormányzat évéről, évi tervekről.

2 2. Közérdekű kérdések, észrevételek. További napirendi pontok: évi vízdíj meghatározása. 4. Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat önrésze, és a évi hulladékszállítási díjak meghatározása évi kéményseprői szolgáltatási díjak meghatározása évi bérleti díjak meghatározása. 7. Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 8. Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 9. Társulási lehetőségek szociális feladatok ellátására. 10. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. 11. Folyószámlahitel igénybevétele évi közbeszerzési terv módosítása. 13. Állásfoglalás megyei intézmények átszervezéséről. 14. Karate klub kérelme. Napirend előtt: Szalay Imre: ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 7 fő. 2

3 107/2008.(XII.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.) Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat évéről, évi tervekről. Szalay Imre: ismerteti a évi fejlesztési kiadásokat és nagyobb eszközbeszerzéseket. Elmondja, hogy a mai napon az önkormányzat folyószámla-egyenlege: ,- Ft. Elmondja, hogy az iskolában és az óvodában is pályázati eszközbeszerzések zajlanak. A gondozási központ pályázata még folyamatban van, valószínű, hogy az idén már nem bírálják el. Elmondja, hogy a nyári napközi szervezésére nagy szükség van. A Családsegítő szolgálat, az iskola és az óvoda közösen szervezik meg a nyári napközit. Véleménye szerint jövőre is szükség lesz rá. Elmondja, hogy a Sportegyesület ,- Ft összegű támogatásában az öltöző rezsi költsége és felújítása nem szerepel. A ,- Ft ÖNHIKI-támogatás nélkül, valamint a többi pályázati támogatás nélkül ez a sok fejlesztés nem valósulhatott volna meg. A mai nap nyújtotta be az önkormányzat a 33. pályázatát, a szennyvízcsatornázásra. A 33 pályázatból 25 sikeres volt, 5 sikertelen, 3 még nincs elbírálva. A pályázatokon összesen ,- Ft-ot nyert az önkormányzat és intézményei. A fejlesztésekre, illetve nem kötelező feladatokra a költségvetés 15-16%-át fordította az önkormányzat, amiből a fejlesztésre fordított összeg a költségvetés 10,76 %-a. Ha egy önkormányzat 2-3%-ot tud fordítani fejlesztésre, az már nagyon jó. Ehhez képest Bősárkányban 2002-ben 12, 6 %, 2003-ban 8,9 %, 2004-ben 9,9 %, 2005-ben 9,9 %, 2006-ban 16,4 %, 2007-ben 13,3 % volt a fejlesztési kiadások aránya a költségvetésen belül. Több pályázat és fejlesztési munka majd csak a következő évben realizálódik: pl. iskolabusz beszerzése, falugondnoki busz beszerzése, Levenete utca útalap építése, iskola Petőfi utcai homlokzatának ablakcseréi. A 2009-ben a normatívák csökkenése várható, konkrétumokat még nem tud mondani, mert a költségvetési törvény még nem jelent meg ben az általános iskola fenntartásának 80 %-át fedezte a normatíva, 2008-ban már csak a 70 %-át. Az óvodánál ugyanez az arány 2007-ben 70 %, 2008-ban már csak 55 % volt. Az önkormányzatnak elég komoly összeggel kell kiegészíteni a normatív támogatásokat. Elmondja, hogy az építésügyi feladatok január 1-jétől átkerülnek Csornára. A szennyvízcsatorna-pályázat benyújtása megtörtént, a héten kapott az önkormányzat hiánypótlási felhívást, melynek teljesítése folyamatban van. Bősárkányb helyi adók közül csak az építményadót vezette be, valamint az iparűzési adót, utóbbit csak akkora összegben, amit az állam elvon, ezen felüli összeget nem vetett ki. Az építményadó pedig nem sújtja a helyi lakosokat. Még egy adófajta a gépjárműadó, de azt törvény szabályozza. 2. napirendi pont: Közérdekű kérdések, észrevételek. Szalay Imre: elmondja, hogy a közmeghallgatáson a lakosságnak lehetősége van közérdekű kérdéseket feltenni, észrevételeket tenni. 3

4 Kérdés, észrevétel nem volt. 3. napirendi pont: évi vízdíj meghatározása. Szalay Imre: ismerteti az előterjesztést, a rendelettervezetet. Elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat a javasolt díjaknál alacsonyabb díjakat fogad el, a különbözetet vállalnia kell. Amennyiben magasabb díjakat állapít meg, úgy a különbözetet a Pannon-Víz Zrt. visszautalja az önkormányzatnak, amiből ez irányú infrastrukturális fejlesztéseket hajthat végre. Véleménye szerint az 5,3 %-os díjemelés reális, javasolja elfogadni. Hann István: ismerteti a Fogyasztóvédelmi Egyesület álláspontját, mely szerint a díjemelés ne legyen magasabb, mint a várható infláció. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 7 fő. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 14/2008.(XII.20) rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvízdíj megállapításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 4. napirendi pont: Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat önrésze, és a évi hulladékszállítási díjak meghatározása. Szalay Imre: ismerteti az előterjesztést. A rekultivációs pályázat 100 %-ban támogatott, ez is érinti Bősárkányt a falu mellett található szilárd, folyékony hulladéklerakó illetve dögtemető bezárása és rekultiválációja tekintetében. Elmondja, hogy a Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázatban az eredeti 10 %-os önrész helyett, amit az önkormányzatok vállaltak is, 30 %-os önrészt kellene vállalni, ami Bősárkány esetében ,- Ft lenne ben. Ez felvállalhatatlan, egy település sem tudja előteremteni. Éves szinten kb ,- Ft-ja van az önkormányzatnak, amit önrészként pályázatokhoz hozzá tud tenni. Lehetőségként említik a hitelt, de 29 millió Ft-os hitelt nem is tudna az önkormányzat felvenni. 10 % önrészt lehetne abból fedezni, hogy a hulladékszállítási díjakba építve a lakosságra hárítaná az önkormányzat. Korábban döntött az önkormányzat 10 % önrész vállalásáról, ehhez jönne még a díjakba épített 10 % önrész, de a hitelt nem javasolja. A programból viszont nem maradhat ki a település, mert akkor nem valósul meg a fejlesztés. Javasolja, hogy a hulladékszállítási díjakba építse be a testület a 0,20 Ft/l díjat, ami fedezi a 10 % önrészt. Ismerteti a Rekultív Kft. ajánlatát és a rendelettervezetet. A rendelettervezetben a Rekultív Kft. ajánlatából a III. verzió szerepel. Javasolja, hogy az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan vállalja át a hulladékszállítási díj egy részét a lakosságtól. Török Imre órakor távozott az ülésről. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint az önkormányzat a pályázathoz 20 % önrészt biztosít. 4

5 108/2008.(XII.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás keretében megvalósuló KEOP Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése c. pályázathoz 10 % önrészt biztosít a költségvetésében, és további 10 % önrészt biztosít azzal, hogy a hulladékszállítási díjakba beépít 0,20 Ft/l díjat, melyet erre a célra fordít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulást értesítse. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 15/2008.(XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról és kezeléséről szóló 16/1996.(XI.29.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 5. napirendi pont: évi kéményseprői szolgáltatási díjak meghatározása. Szalay Imre: ismerteti az előterjesztést. Javasolja elfogadni a 4,3 %-os emelést. Elmondja, hogy a KÉTÜSZ díjai jóval magasabbak. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 16/2008.(XII.20.) rendelete a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/1996.(VI.27.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 6. napirendi pont: évi bérleti díjak meghatározása. Szalay Imre: ismerteti a évi díjakat. Elmondja, hogy a korábbi években mindig az infláció mértékével emelték a díjakat. 5 %-os díjemelést javasol. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 5

6 109/2008.(XII.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek évi bérleti díjait a következők szerint határozza meg: N é v Díj/hó Lakbér Garázs Egyéb helyiség Dr. Balázs Mihály, Petőfi u. 97/ , ,- Jámbor Krisztián, Petőfi u. 97/ ,- Dr. Csordás Miklós, Petőfi u. 97/ , ,- Tóth Edina, Petőfi u. 97/ ,- Szabó Róbert, Petőfi u ,- Papp Zoltán, Petőfi u. 83/ ,- Tóth Zoltán, Petőfi u. Faház ,-/év Lazarinum Bt. Petőfi u ,- Leé és Tsa. Kft., Dózsa u ,- Üzlet,Petőfi u ,- Győri Tímea, Petőfi u. 83/ ,- ALSYS KFT., Kémény 5.300,- Horváth Patika, Petőfi u ,- Sárkányfog BT., Petőfi u ,- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse. 7. napirendi pont: Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző Dr. Molnár Erika: ismerteti a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívását. Ismerteti az alapító okirat módosításának tervezetét. Elmondja, hogy év közben nem lehet oktatási intézményt átszervezni. A közoktatási törvény 37. (5) bekezdés b) pontjában foglaltak módosítása átszervezésnek minősül. A jelen alapít okirat módosítása nem minősül átszervezésnek, mivel csak pontosításokat tartalmaz. Az óvoda vállalkozási tevékenységet eddig sem végezhetett, tévedésből szerepelt az alapító okiratban az a rendelkezés, hogy végezhet. Most ez is pontosításra került. Szalay Imre: szavazásra bocsátja az alapító okirat módosítását. 6

7 110/2008.(XII.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint módosítja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratok módosításáról a Magyar Államkincstár Győr - Moson - Sopron Megyei Területi Igazgatóságát, valamint a Közoktatási Információs Irodát értesítse. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző 8. napirendi pont: Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Szalay Imre: ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a Kistérségi Társulási Megállapodás módosítását. 111/2008.(XII.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Csornai Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztett tartalommal elfogadja. A Képvsielő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú Kistérségi Társulást értesítse. 9. napirendi pont: Társulási lehetőségek szociális feladatok ellátására. Szalay Imre: elmondja, hogy a házi segítségnyújtás, étkeztetés, valamint idősek nappali ellátása szociális feladatok ellátásáról már többször tárgyaltak. A környező települések megkeresése nem járt sikerrel, egyedül Maglóca döntött úgy, hogy Bősárkányhoz kíván csatlakozni, így Bősárkány nem tud társulást létrehozni. A nappali ellátás feladatra Kónytól írásbeli előterjesztés, társulási megállapodás-tervezet nem érkezett, de arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a feladatot úgy látnák el, hogy a normatívából kifizetik a béreket, ha marad belőle, azt átutalják azon önkormányzatnak, ahol épületet tartanak fenn, ha nem marad, akkor az épület fenntartási költségét az az önkormányzat fizeti, akinek a területén az épület van. Ez véleménye szerint elfogadhatatlan. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátásáról korábban már született egy megállapodás, arról nem kell dönteni. Az még kérdéses, hogy ezen két feladatot mikortól látja el Kóny, egyelőre június, július hónapokban gondolkodnak. Minden dolgozót átvennének. 7

8 A nappali ellátást nem javasolja bevinni a társulásba. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mely szerint az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a kónyi székhelyű önkormányzati társulás keretében kívánja ellátni. a döntéshez minősített többség szükséges. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. 112/2008.(XII.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a következő határozati javaslatot minősített többség hiányában nem támogatja: Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a kónyi székhelyű önkormányzati társulás keretében, Kóny Község Önkormányzata által fenntartott intézmény Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ keretein belül kívánja ellátni. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Kóny Község Polgármesterét értesítse. Szalay Imre: elmondja, hogy a következő ülésen visszatérnek a kérdésre. 10. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. Szalay Imre: elmondja, hogy a folyószámlahitel igénybevételéhez ingatlanfedezet biztosítása szükséges. Véleménye szerint a kultúrház épületét kellene fedezetként felajánlani, de a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozik. Ahhoz, hogy fedezetként fel tudja ajánlani az önkormányzat, forgalomképessé kell minősíteni. Ez pedig rendeletmódosítást igényel. Szavazásra bocsátja a rendeletmódosítást. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg szünet 17/2008.(XII.19.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2004.(V.27.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) A rendelet kihirdetése a szünetben megtörtént. 8

9 11. napirendi pont: Folyószámlahitel igénybevétele. (A határozati javaslat írásban mellékelve.) Szalay Imre: ismerteti a határozati javaslatot. Elmondja, hogy idei évben volt, amikor 6 millió Ftig kimerítette az önkormányzat a folyószámlahitelt. A sikeres ÖNHIKI-pályázat óta azonban csak elvétve volt rá szükség ban ,- Ft kamatot fizetett az önkormányzat a folyószámlahitel igénybevételéért. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 113/2008.(XII.19.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: átmeneti likviditási problémák megoldása. A hitel összege: 7 millió Ft. A hitel futamideje: 12 hó Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését. Emellett az önkormányzat a kért hitel fedezetéül felajánlja a tulajdonában álló, tehermentes, forgalomképes Bősárkány 320. hrszú kultúrház, udvar elnevezésű ingatlant. A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. tv (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 2. Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 12. napirendi pont: évi közbeszerzési terv módosítása. Dr. Molnár Erika: ismerteti a közbeszerzési terv módosítását. Elmondja, hogy minden évben március közepéig kell elfogadni a közbeszerzési tervet. Ezt követően is felmerülhetnek azonban olyan beszerzések, melyek közbeszerzés-kötelesek. Ilyen esetben módosítani kell a tervet. A gépjárműbeszerzés miatt kellene Bősárkányban a tervet módosítani. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv módosítását. 9

10 114/2008.(XII.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztett tartalommal elfogadja. 13. napirendi pont: Állásfoglalás megyei intézmények átszervezéséről. Szalay Imre: ismerteti az előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a testület egyetért a tervezett átszervezéssel. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 115/2008.(XII.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Győr - Moson - Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Győr - Moson - Sopron Megyei Önkormányzatot értesítse. 14. napirendi pont: Karate klub kérelme. (A kérelem írásban mellékelve.) Szalay Imre: ismerteti a kérelmet. Javasolja a támogatás megszavazását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 116/2008.(XII.19.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a bősárkányi Sárkány Dojo Karate Klub részére évi költségvetése terhére ,- Ft támogatást nyújt a klub évzáró rendezvénye lebonyolításához. 10

11 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásáról gondoskodjon. Napirend után: Szalay Imre: elmondja, hogy a Kossuth u. 35. sz. alatti épület bontására érkezett egy ajánlat, de csak az ülést megelőzően, így erről majd a következő ülésen dönt a testület. Tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Csordás Miklós kereste meg, egyelőre még csak szóban, hogy le kíván mondani a fogorvosi praxisáról. Szalay Imre: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző 11

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-12/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. június 11-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. június 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 17,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mérges, Béke tér 14. 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 13án a Mérges Községházban

Részletesebben

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkéri Varga Imréné és Potyondi Veronika képviselőket.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkéri Varga Imréné és Potyondi Veronika képviselőket. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-19/nyílt/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 26- án 19.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 24-én (hétfő) 19.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 24-én (hétfő) 19.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 24-én (hétfő) 19.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

Részletesebben