Beszámoló a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2008. évről"

Átírás

1 Beszámoló a évről A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete évi tevékenységét a vonatkozó törvényben és rendeletekben, valamint az éves munkatervben meghatározottak szerint végezte. Az év folyamán érkezett illetve vállalt egyéb feladatok megvalósítása a fenntartó külön kérésére, a pályázati lehetőségek, valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteinek figyelembe vételével történt. Intézetünk a vállalt, - munkatervben rögzített - feladatokat teljesítette. Tevékenységének szakmai és jogi alapjait a évi CXL. törvény vonatkozó fejezetei, a megyei önkormányzat 8/1999. (VI.30.) Kgy. rendelete, valamint a 17/2000. (II.11.) sz. Bács-Kiskun megye Kulturális Koncepciója határozza meg. Az említett dokumentumok mellett, az intézmény Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata és Stratégiai tervezete figyelembe vételével történik a tevékenység szervezése. A évi feladatok teljesítéséről az alábbiakban rövid összegzésben számolunk be. A évben intézetünk szakmai és infrastrukturális lehetőségei jelentős mértékben javultak. Az áprilisban megszűnt Pedagógusház állományából átvettünk 2 fő munkatársat illetve 1 fő könyvtárost illetve 1 fő takarítót, így az intézmény tevékenysége bővült könyvtári szolgáltatásokkal. Jelentős mértékben javult az intézmény helyiségellátottsága, megszűnt a korábbi zsúfoltság, illetve gyakorlatilag megszűntek raktározási gondjaink. Az intézmény fennállásának 10. évére elérte azt, hogy a fenntartó jóvoltából megfelelő körülmények között dolgozhat. Bár finanszírozásban a többi megyei önkormányzati intézményhez hasonlóan további megszorításokat kellett végrehajtani, az intézmény 2008-ban a szakmai munkával és a gazdálkodással kapcsolatos teveit, feladatait maradéktalanul teljesítette, esetenként túlteljesítette. Beszámolónkban elsősorban azokról a tevékenységekről szólunk, amelyek a évben kiemelten hangsúlyosak voltak, vagy az előző évekhez viszonyítva újként jelentkeztek. Az új, nem tervezett feladatok vállalása a pályázati lehetőségek függvényében és következtében illetve az előre nem látott, külön finanszírozott feladatok, elsősorban a fenntartó megbízásából adott megbízás alapján történt. A ÉVI ELVÉGZETT MUNKA

2 RÖVID ÖSSZEGZÉSE Szakmai beszámolónk logikai váza az intézmény számára törvényben előírt kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatok végrehajtásából adódó tevékenységek számbavétele. Ennek megfelelően a 2008-ban elvégzett legfontosabb feladataink tematizálva a következők voltak: 1.A HEFOP sz. A Bács-Kiskun Megyei közművelődési intézményrendszer és alkalmazottainak alkalmassá tétele a felnőttképzésbe való bevonásra, különös tekintettel a jánoshalmi kistérségre című pályázatán elnyert közel Ft pályázati támogatás; illetve a pályázati projekt maradéktalan megvalósítása, teljes körű projektzárás, pénzügyi elszámolás, értékelés, fenntarthatóság biztosítása. 2.Szakképzésben elfoglalt pozíció megtartása illetve megerősítése, regionális szintű feladatok felvállalása illetve ellátása 3.Ezzel kapcsolatosan a minőségbiztosítási rendszer kialakítása, intézményakkreditáció 4.Regionális OKJ-s vizsgaszervezési jog megszerzése alapján, szakképzési vizsgák magas színvonalú megszervezése, lebonyolítása 5.A megye településeinek programokkal való segítése, különös tekintettel a kulturálisan hátrányos helyzetű kistelepülésekre. 6.A megye közösségi, művelődési értékeinek bemutatása, nemzeti, kisebbségi tárgyi, szellemi kultúránk magas szintű prezentációja 7.Korrekt, folyamatosan bővülő megyei kulturális adatbázis a megye értékeinek bemutatására 8.A tevékenységi körbe tartozó információk gyűjtése, továbbítása a megye önkormányzatai, intézményei, civilszervezetei, közösségi, művelődési, művészeti alkotói számára 9.Amatőr művészeti bemutatók, minősítők versenyek a megyei közösségek, egyének igényei szerint 10.Határon belüli kisebbségi, illetve határon túli magyar közösségi, művelődési, művészeti szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés, támogatás 11.A fenntartó igénye szerinti megyei önkormányzati programok megvalósítása, a hivatal munkájának segítése 12.Vidékfejlesztési programokban való részvétel, különös tekintettel az egészségfejlesztés területére

3 Intézetünk a 2007-es évben közel 1500 alkalommal nyújtott regisztrált szolgáltatást, tanácsadást a megye területén működő önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és egyéni alkotók, közösségi munkások számára. Rendszeresen tájékoztattuk partnereinket a különböző pályázati lehetőségekről, több település megkeresésére a nem csak a tanácsadásban, hanem a gyakorlati munkában is kivettük részünket. Hasonló módon eredményesen segítettük a települési intézmények és civil szervezetek szakmai pályázatait az NKA közművelődési és népművészeti kollégiumainál. Több alkalommal adtunk támogató nyilatkozatokat, szakmai segítséget a pályázatok megírásához, a nyertes programok megvalósításához, de előfordult olyan eset is, amikor a szervezetnél hiányzó dokumentumokat pótoltuk. A települési önkormányzatok rendszeresen kérnek szakvéleményt helyi személyi pályázataik elbírálásához, egy-egy szervezeti módosítás előtt, vagy nagyobb rendezvényeik szervezéséhez. Ugyanígy fordulnak hozzánk a közművelődési intézmények szakemberei szakmai kérdések tisztázása, partnerek keresése, rendezvények sikeres szervezése érdekében. Szakmai kapcsolatok Intézetünk a fent írt szakmai tanácsadási és szolgáltatási eredményeket partnerhálózatával i együttműködve oldja meg. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Magyar Művelődési Intézettel, ezen belül is több főosztállyal és osztállyal (kutatási, közösségfejlesztési, művészeti). Egyéb országos hatókörű partnerszervezetek: MIOSZ, KÓTA, EgészségPorta Egyesület. Intézetünk egy munkatársa külön felkérés alapján részt vett annak az NKÖM és az NKA által is támogatott országos projekt kidolgozásában, amely a közművelődési szakma minőségfejlesztési rendszerét dolgozta ki. A projektbe három megyei szervezet (Kunbaracs Közösségi Színtér, Szank ÁMK és Intézetünk) mint tesztintézmény is bekapcsolódott. A NKÖM Közművelődési Főosztálya által működtetett szakfelügyelői rendszerrel is együttműködés alakult ki, a regionális vezető szakfelügyelő intézetünkben dolgozik, ezáltal a régióban élő, dolgozó szakértők intézetünkben tartják megbeszéléseiket, továbbképzésüket. Különösen jó kapcsolatot tartunk a régió másik két megyéjének közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató intézeteivel.

4 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma intézetünket bízta meg a közművelődési tevékenységet alapfeladatként végző Bács-Kiskun megyei szervezetek (polgármesteri hivatalok, intézmények, társadalmi szervezetek, vállalkozások és gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek) statisztikai adatszolgáltató jelentésének feldolgozásával. A papír alapú és az elektronikus úton való adatszolgáltatás segítése céljából az érintettek részére munkaidőben a konzultációs lehetőséget biztosítottunk ban 162 szervezet küldte be adatait, melyet határidőre feldolgozunk és továbbítottuk a NKÖM-mel kötött megállapodás alapján. Az adatot szolgáltatott szervezeti típusonként, 120 önkormányzat, vagy annak intézménye; 26 egyesület, 12 alapítvány, 2 egyház, 1-1 egyéb non-profit társaság és vállalkozás. A beérkezett adatokat rendszereztük, a létrejött információs bázis alapján információkat szolgáltatunk szakmai szervezeteknek, művelődési és közgyűjteményi intézményeknek.

5 KIEMELT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2008-BAN Közművelődési programok tájoltatása hátrányos helyzetű településeken: A Szakkollégium pályázati felhívása alapján levélben kerestük meg minden megyebeli, és külön figyelemmel a 240/2006. (XI. 30.) kormányrendelet mellékletében felsorolt hátrányos helyzetű települések polgármestereit. Nagy eredménynek tekintjük, hogy 41 település jelezte, (köztük többségben, 25 helyen hátrányos helyzetűek) fogadják a rendezvényeket és részt kívánnak venni a szervezőmunkában. (Az elmúlt években az előadók tiszteletdíját és útiköltségét a támogatásból intézetünk fizette, a helyi szervezés költségei, a rendezés feltételeinek biztosítása a települést terhelte.) Pályázatunk tehát kizárólag a hátrányos helyzetű településeken valósult meg. Ez alól kivételek lehetnek azok a rendezvények, amelyeket a fent írtak értelmében kistérségi, vagy körzetközpontokban valósítottunk meg annak érdekében, hogy a fogadás feltételeinek meglegyenek, (nézőszám és technikai eszközök biztosítása), de e helyeken is a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek és felnőttek részvételével (odautaztatásuk és fogadásuk biztosításával.) valósulnak meg a programok. Programkínálatunkban szinte valamennyi műfaj megjelenik (népzene, néptánc, komolyzene, ének és zenekari előadásban, szimfonikus és könnyűzenei darabok fúvószenekari bemutatásban, irodalmi alkotások, alternatív művészeti műhelyek produkciói, gyermekszínházi előadások, népzenei műsorhoz kapcsolódó foglalkozások). Külön figyeltünk arra, hogy a reneszánsz-emlékévhez (Pedagógus Kórus, Ad Libitum Kórus, Csík Zenekar, Kurázsi Táncegyüttes, Tisza 83 citerazenekar, Radó Színház, Buda Ádám és Buda Ferenc, Langaléta Garabonciások) kapcsolódó műsorok, műsorszámok szerepeljenek a programban. Ezekből a helyi igényeket ismerve, szakmai programjukhoz illeszkedő értékközvetítő munkájuk alapján választanak majd a települések népművelői, vagy kapnak ajánlatot a kistérségi központokban dolgozó kollégák véleményét kikérve. Arra ügyelünk, hogy a produkciók a helyi kulturális élet hagyományaihoz és gyakorlatához igazodjanak. Korábban is ez volt a célunk, pl. a Pedagóguskórus fogadására több igény volt, de csak olyan helyen szerepeltek, ahol jelenleg is működik énekkar, vagy van hagyománya a közös éneklésnek. Ezzel kívántuk erősíteni a helyi közösség tevékenységét, vagy segíteni az igény ismételt megfogalmazását, megjelenését. E közösségépítő és fejlesztő munka a népzenei, néptánc és fúvószenekari produkciók kapcsán is kimutatható volt az együttesek fogadásánál, hiszen a szervezőmunkába mindenhol bekapcsolódtak az adott művészeti szakterület egykori vagy jelenlegi helyi művelői, előadói.

6 Az elmúlt évi programhoz képest az idén több változtatást is tervezünk, több amatőr és hivatásos közösséget kértünk fel műsorának bemutatására, másrészt szerepeltetni kívánjuk azokat az alkotókat, akik az elmúlt években kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a megyei és országos versenyeken. A fellépő amatőr csoportok mindegyike országos minősítéseken vett részt és ott arany vagy annál magasabb elismerésnek számító pl. a Pedagógus Kórus hangversenykórus summa sum laude, az Ad Libitum Kórus "Ars Maior" minősítést kapott. A Csík Zenekar MAHASZ Fonogram-díj évi jutalmazottja, Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, Buda Ádám aki nemrég költözött vissza a megyébe elismert régizenész. A Grapevine Tánc Klub vezetői kategóriájukban világbajnokságot és világ-kupát nyertek. Az együttesek művészi, közösségteremtő munkáját a székhely települések és a megyei közgyűlés elismeri; Jankovszki Ferencet 2004-ben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési díjjal tüntette ki., A Kecskemét Táncegyüttes fiatal vezetői 2005-ben kaptak Népművészet Ifjú mestere címet, az Ad Libitum Kórus karnagya Baja többszörösen kitüntetett alkotóművésze, a Tisza 83 citerazenakar vezetője Szőke Páter 2007-ben lett a Népművészet Ifjú mestere, a Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület 2008 január 22-én kapta meg a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjat. A választható programok jegyzéke a következő volt: Ad Libitum Kórus koncertje Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület kézműves bemutatói Csík Zenekar és barátai műsora Grapevine Tánc Klub zenés-táncos műsora Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus hangversenye Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar műsora Kurázsi Táncműhely műsora Langaléta Garabonciások Mayossa Táncegyüttes műsora Radó Vilmos Színtársulat műsorai (pódium- és meseelőadás) Tisza 83 Citerezenekar műsora Zenés Irodalmi Est Buda Ferenc Kossuth-díjas költő és Buda Ádám énekmondó közreműködésével Partnerséggel az egészséges jövőnkért konferencia Kecskemét, április 2-3.

7 Intézetünk már nyolcadik éve szervezi és rendezi meg a közművelődési szakemberek egészségfejlesztési ismereteinek bővítését szolgáló szakmai tanácskozását, mely rendezvény keretei túlnőttek a régió határain, hiszen az utóbbi években, s így az idén is több résztvevő érkezett a Dunántúlról és Észak-Magyarországról is. A résztvevők köre nem csak területi szempontból bővült ki, hanem egyre többen érdeklődnek azok az egészségfejlesztő szakemberek rendezvényünk iránt, akik a művelődési otthonokban közösséget vezetnek (pl. diabétesz klubot), vagy ezeken a helyeken mint rendszeres előadók szerepelnek, s úgy érzik a szakismeret mellett szükségük van azokra a közösségfejlesztő, vagy kommunikációs ismeretekre amelyek az ismeretek átadását, a közösségek jobb működtetését szolgálják. Másrészt eljöttek azok az önkormányzatoknál, vagy ÁNTSZ megyei, városi szervezeteinél dolgozó szakemberek is akik különböző országos egészségfejlesztő programokra, mint az Egészséges Falvakért Alapítvány, vagy az Egészségport Egyesület pályázatain vettek részt, vagy közreműködtek ilyenekben az utóbbi két évben. Ők a helyi, térségi tapasztalataikból tudják, hogy az egyes programok megvalósításában milyen nagy szerepet játszik a partnerség, különösen azokkal a szervezetekkel (pl. a közművelődési feladat-ellátókkal) akiknek élő, beágyazott kapcsolatuk van a lakosság különböző csoportjaival. Sikerült teljesítenünk az idei év másik fő célkitűzését is, amely az elméleti ismeretek bővítésén túl a legjobb gyakorlatok bemutatását tartalmazta. A rendezvény ideje alatt 14 kistérségi - települési tabló volt látható, illetve bemutatókon ismerkedhettek meg az érdeklődők a helyi fejlesztések eredményeivel. Szintén eredménynek értékeljük, hogy a kulturális tárca szakmai főosztályának vezetője, dr. Szurmainé Silkó Mária előadást tartott a rendezvényen, s ezzel is erősítette partnereink között a közművelődési ágazat jelentőségét. Ez utóbbi annál is fontosabb mert különböző típusú települések (Gyula, Nagykanizsa: megyei jogú város, Tamási, Aszód: város, Csengőd, Pannonhalma, Váchartyán: községek) polgármesterek is részt vettek a rendezvényen, sőt fórumot is tartottak így a közművelődés szerepének hangsúlyozása e körökben tágabb szakmai érdekeket is szolgált. Rendezvényünk kísérő programokkal is kiegészült, a partnerekkel együttműködve a résztvevők és külső érdeklődők részére is rizikószűréseket végeztettünk(vérnyomás, cukorszint, koleszterein, prosztata, stb.) valamint az esti kötetlen beszélgetés bevezetéseként a megye kulturális értekeit reprezentálandó népzenei műsort szerveztünk a Csík zenekar és a Kecskemét Táncegyüttes tagjainak közreműködésével. A fentiek alapján, valamint a kétnapos rendezvényen részt vett több mint 50 fő által kitöltött értékelőlap alapján rendezvényünket eredményesnek ítéljük meg.

8 Dél-alföldi Gyermek és Ifjúsági Néptáncbemutató és Gála Célcsoport: 6-18 évig gyermek és ifjúsági korosztály Előzmény: az intézmény fennállása óta folyamatosan évente megrendezett program. A gála 2008-ban a Népzenei Napok keretében került megrendezésre. időpontok: február 23. és március 1.,szeptember 19. Helyszínek: Kiskőrös, Bácsalmás, Kecskemét 2008-ban minden eddiginél többen, mint 800-an jelentkeztek a válogatókra, ahonnan kb. 300 gyermek jutott tovább az őszi nagyszabású gálára. 1.Gyermekbábosok Országos Találkozója, Megyei Döntő Célcsoport: általános és középiskolás korosztály Előzmények: minden évben megrendezett Időpont: április 19 Helyszín: Kecskemét Az országos tendenciával ellentétben, Bács-Kiskun megyében évről-évre nagyobb érdeklődés mellett megtartott rendezvény. Az országos találkozóra továbbjutó csoportok minden évben előkelő helyezéssel vagy különdíjjal térnek haza. Hunyadi nap: Célcsoport: mindenki Előzmény: idén először hagyományteremtő szándékkal megrendezett Időpont: augusztus 30 és szeptember Helyszín: Ordas és Ágasegyháza Nagy érdeklődés mellett lezajlott igazi családi rendezvény, melyen mindemellett új ismeretek szerzésére is lehetőség nyílt. Hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre. Terveink szerint minden évben egy adott téma köré szervezünk hasonló családi napot. - Reneszánsz pályázat: Célcsoport: mindenki Viselet, használati tárgy és építészeti makettpályázat a reneszánsz jegyében a Hunyadi naphoz kapcsolódóan. Előzmény: idén először hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg. A kiállítás időpontja és helye: augusztus 30 (Ordas) és szeptember (Ágasegyháza) Terveink szerint minden évben egy adott téma köré szervezett, általános és középiskolás diákok számára kiírt alkotói pályázat ban nagy érdeklődés kísérte. A beérkezett pályaművek színvonalát jelzi, hogy a Duna Tisza Közi Népművészeti

9 Egyesület alkotóinak reneszánsz témájú alkotásaival egy helyen és időben kerültek kiállításra. Közkincs Kerekasztal: Célcsoport: Kecskemét Kistérség kulturális szakemberei Előzmény: 2007-ban alakult a kerekasztal 2008-ben négy ülés és több értekezlet került megrendezésre, valamint második felétől bevezettük a KÚL-Túrákat, amiken az általános szakmai program mellett az adott település helyi értékeinek, mintaprojektjeinek megismerésére is lehetőség nyílt.

10 III. Dél-Alföldi Regionális Monda és Mesemondó Találkozó Harmadik alkalommal került megrendezésre május 9-én Soltvadkerten az Életfa Kulturális Alapítvány által meghirdetett Dél-Alföldi Regionális Monda és Mesemondó Találkozó, melynek megyei döntőjét a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete szervezte meg. A rendezvény célja elsősorban az volt, hogy a térségben fellelhető Mátyás királyról és a Hunyadiakról szóló monda és mesevilág kerüljön bemutatásra. A jelentkezők két korcsoportban nevezhettek. I. korcsoportban az általános iskolák alsó tagozatos tanulói, a II. korcsoportban a felső tagozatos tanulók indulhattak. A megyei döntőből a zsűri döntése alapján a hat legjobb előadó, azaz mindkét korcsoport első három helyezettje, meghívást kapott a regionális döntőre, melyre május végén kerül sor a Békés Megyei Könyvtárban Békéscsabán. A regionális döntőre meghívást kapott: Fekete Patrik József I. korcsoport I. helyezett Hévízi Virág I. korcsoport II. helyezett Gál Zsuzsanna Tamara I. korcsoport III. helyezett Végh Cintia II. korcsoport I. helyezett Gergely Dávid II. korcsoport II. helyezett Hegedűs Szilvia II. korcsoport III. helyezett XVI. Duna Menti Folklór Fesztivál 2008-ban 16. alkalommal került megrendezésre a Duna Menti Folklór Fesztivál az európai autentikus néptánc és népzenei együttesek fesztiválja. A fesztivál a néptánc, népzene és a kézművesség bemutatására vállalkozott már a kezdetek óta. Az utcai színpadok programjai, a látványos menettáncok, viseletbemutatók, kézműves vásárok keltette ünnepi hangulat nemcsak a nemcsak a szervező Duna melléki városokban, hanem a környező falvakban is jelen volt. A rendezvény 1968 óta két megye- Tolna és Bács-Kiskun- három város-baja, Kalocsa, Szekszárd, a Hagyományok Háza és a Magyarországi Folklór Fesztiválok Szövetsége (CIOFF-Hungary) összefogásában valósul meg. Az idén a két megye és a két város Kalocsa és Szekszárd volt a fesztivál házigazdája, de a programok a környező falvakban is zajlottak, ahol a Duna melléki országok képviseletén túl számos európai ország táncegyüttese is fellépett. Intézetünk társszervezőként először vett részt a fesztiválon egy romániai és egy határon túli magyar tánccsoport vendéglátójaként.

11 Az egyik csoport a romániai Alba Iulia megyéből, a másik a vajdasági Péterrévéről érkezett. Minden nap felléptek a fesztivál különböző helyszínein:szekszárdon, Kalocsán, Ordason, Nagymányokon, és Csátalján. július 28 augusztus 3 A romániai Fehér megye diákjainak üdülőprogramja Veránka sziget, Kiskunmajsa, Budapest, Mórahalom, Kalocsa, Dávod A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat partner megyei kapcsolatot ápol a romániai fehér megyével. A két megye vezetőinek januári találkozóján arról született döntés, hogy év nyarán diák részvételével csereüdültetésre kerül sor Bács-Kiskun megyében illetve Fehér megyében. Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke a BKMÖ Közművelődési Intézetet bízta meg a csereüdültetés megszervezésével és lebonyolításával. A Fehér megyéből érkezett román diákok programjainak összeállítását, szervezését Haskó Renáta, a vendéglátást, programok lebonyolítását Barta Anita kolléganőnk végezte. Az egy heti program leírása: július 28-án csoport fogadása Veránka szigeti üdülőben július 29-én kisvasúttal indulás Pörbölyről Lassi - Malomterelő Halászati, Méhészeti, Erdészeti Múzeum megtekintése, hajókázás a Dunán, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézete bemutató július 30-án Kiskunmajsán fürdés, strandolás július 31-én Budapesten városnézés augusztus 1-én Mórahalmon fürdés, strandolás augusztus 2-án bemutató kézműves foglalkozás Kalocsán, strandolás Dávodon Kálmán Lajos Országos Népdaléneklési Verseny szeptember 19.

12 A Kálmán Lajos népzenekutató-pedagógusnak emléket állító országos népdaléneklési verseny másodízben került megrendezésre a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet szervezésében a Kórusok és Zenekarok Országos Szövetségének, a KÓTÁ-nak szakmai támogatásával. A rendezvénynek a Kecskeméti Református Egyházközség jóvoltából a Református Gimnázium díszterme adott otthont. A verseny védnökségét dr. Kálmán Lajosné, Kálmán Lajos özvegye, dr. Olsvai Imre, Kodály Zoltán legfiatalabb tanítványa és Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke vállalta el. A rendezvényt a Keceli Hagyományőrző Asszonykórus két népdalcsokorral nyitotta meg. Köszöntőt mondott dr. Bagó Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke. A versenyen 30 szólista, 2 kamaraegyüttes és 7 együttes mérte össze tudását a neves szakértőkből álló bíráló bizottság előtt, melynek tagjai voltak: dr. Olsvai Imre, népzenekutató, a zsűri elnöke, a rendezvény védnöke dr. Paksa Katalin, népzenekutató Bodor Anikó, népzenekutató Birinyi József, népzenekutató, a KÓTA társelnöke A különböző tájegységek népdalcsokraiból összeállított produkciókat a zsűri Bronz-, Ezüst- és Arany-Kántus minősítéssel valamint a versenyző kérésére a KÓTA Bronz, Ezüst és Arany minősítésével is értékelte. A legjobb versenyzők eredményeit az alábbi felsorolás tartalmazza.

13 A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET minősítése: Arany-Kántus: Anka Péter Ábrahám Brigitta Bolyki Sára Füzesi Melinda Gaál Eszter Holló Noémi Király Zsuzsanna Koncz Ildikó Lengyel Dulcinea Leverucska Kamaraegyüttes Nádasdy Fanni Nemcsics Kinga Orbán Johanna Szerencsés Martina Vadvirág Népdalkör Varga Béla Zrínyis Népdalkör A KÓTA minősítése: Arany-Páva: Ábrahám Brigitta Bolyki Sára Lengyel Dulcinea Leverucska Kamaraegyüttes Orbán Johanna Varga Béla Arany: Anka Péter Gaál Eszter Holló Noémi Király Zsuzsanna Nádasdy Fanni

14 Nemcsics Kinga Szerencsés Martina Vadvirág Népdalkör Zrínyis Népdalkör Az oklevél mellé tárgyjutalom is járt, CD és mézeskalács valamint a legjobb produkciók énekesei kerámia tárgyakat is hazavihettek. Az értékelés után a rendezvény közös énekléssel zárult. Jövőbeni célunk, hogy ezt a versenyt hagyománnyá tegyük méltó emléket állítva ezzel Kálmán Lajos munkásságának, és hogy a résztvevők körét kiterjesszük a határainkon túlra is nemcsak országossá, hanem Kárpát-medenceivé szélesíteni e rendezvényt. Hungarikumok és helyi értékek Bács-Kiskun megyében Az Országgyűlés 77/2008. (VI. 13.) számú határozatával rendeletet hozott a hungarikumok védelméről. A rendeletben a Parlament kinyilvánítja, hogy a hungarikumok megőrzendő, egyedülálló nemzeti értéket képviselnek. Az országgyűlési határozat szellemében november 6-án a kecskeméti kistérségben kezdődött el a Hungarikumok és helyi értékek Bács-kiskun megyében című előadássorozat, amely a Bács-Kiskun megyében megtalálható értékek feltárását célozza meg a megye településein, a 10 kistérségben ezzel is erősítve a helyi és kistérségi identitástudatot. A rendezvényekre a helyi döntéshozókat, közművelődési szakembereket, értékőrzőket, értékteremtőket, alkotókat, termelőket, mestereket, szolgáltatókat hívtuk meg, ahol az alábbi előadások hangzottak el: Hungarikumok a törvény és megvalósulása Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés alelnöke Megyei értékek, megyei identitás Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke Az érték fogalma, csoportosítása, helyi értékek Imre Károly a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet igazgatója Helyi tudások, helyi termékek a kistérségben Polyák Albert a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet főtanácsosa

15 Az előadásokat a helyi termelők, kézművesek termékeiből, munkáiból rendezett kiállítás gazdagította. Minden rendezvényt egy két hetes feltáró munka előzött meg, melyet a kistérségek települései értékeinek kérdőív segítségével egy táblázatban való összegyűjtését foglalta magában. 120 polgármestert és ugyanennyi kapcsolattartót (művelődésszervezőt, kulturális feladatot ellátó személyt) valamint minden kistérségben átlagosan 7 termelőt, alkotót kerestünk meg. Az előadássorozat és az erre épülő program célja nem csak a megyében található hungarikumok Európai Uniós regisztrálása és minősítése, hanem a helyi és megyei értékek feltárása, bemutatása, megbecsülésének érvényesítése. Konferenciák, felnőttképzés, vidékfejlesztés, szakképzés, szakmai tanácsadás Közművelődési szakember tanfolyam résztvevőinek vizsgáztatása BKMÖ Közművelődési Intézet, Kecskemét Közművelődési szakember I. OKJ Közművelődési szakember II. OKJ ben OKJ-s bizonyítványt adó felső-és középfokú szakemberképzést indítottunk művelődési szolgáltatásszervező szakon a megyében és a régióban tevékenykedő közművelődési szakemberek, pedagógusok részére. A tanfolyamunkra 10 résztvevő 6 fő felsőfokon, 4 fő középfokon jelentkezett és márciusban sikeresen tették le a vizsgát. Intézetünk 1992 óta minden képzési ciklusban indított OKJ-s szakmát adó képzést. A kialakult szakembergárda, a képzés színvonala teszi lehetővé a fenntarthatóságot. Január Minőségfejlesztés a közművelődésben I. című 30 órás akkreditált képzés a régióban dolgozó közművelődési szakemberek részére. 2 fő gyakornok három hónapos időtartamra intézetünknél töltötte gyakorlati idejét a bajai Eötvös József főiskolával kötött megállapodás alapján február 5-én évnyitó szakmai konferencia Kecskeméten, intézetünkben. 50 fő részvételével Szaktanácsadás Ágasegyháza testvértelepülési uniós pályázathoz

16 Folyamatos részvétel a Tiszától a Homokhátságig LEADER fejlesztési Csoport tervező munkájában. Több, később a programban is megjelent tervjavaslatot készítettünk elő. Közművelődési szakértői értekezlet A dél-alföldi, kelet-magyarországi és a dél-dunántúli szakértők részére. Március Szakmai tanácsadás az érdekeltségnövelő pályázatot beadó önkormányzatok részére. Ennek eredményeként megyénkben 16 település pályázott eszközfejlesztésre, az elnyert összeg mindösszesen E/ft.-, átlag 378 E/ft.- elnyert pályázati támogatással Kistérségi polgármesteri fórumon való részvétel és pályázati tanácsadás negyedévente. Április - Partnerséggel az egészséges jövőnkért című országos szakmai konferencia Kecskeméten a Megyeházán. Program, bemutatók, sajtótájékoztató Május Szakmai pályázatok bírálata: Városföld és Kerekegyháza önkormányzatok részére Közkincs pályázat zárása a Kecskemét Kistérségben, Régiós értekezleten Kisteleken 14-én az ESZA KHT szervezésében országos konferencia Budapesten a HEFOP A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer bevonásával országos zárókonferencia. Polyák Albert szekcióvezető volt. 29-én a VII. Nevelésügyi Konferenciát megelőző szakmai kerekasztal megbeszélés Budapesten az MMIKL-ben, szakértői közreműködés. Június Az élethosszig tartó tanulás tendenciái a Dél-Alföldi régióban szakmai konferencia előadás megtartása Közművelődési intézménynek szerepe a felnőttképzés rendszerében. a Kecskeméti Többcélú Kistérségi Társulás A kistérségek nagy jelentősége című III. Kistérségi szakmai konferencián előadás a Kistérségi Közkincs Kerekasztal bemutatása címmel. Túri Hajnalka Békéscsaba Tanítóképző Főiskola közművelődési menedzser hallgató kéthetes szakmai gyakorlata

17 Július elkezdtük a Hungaricumok Bács_kiskunban rendezvénysorozat szervezését. Szakmai tanácsadás a DAOP közművelődési intézmények felújítását tartalmazó pályázati felhívásra Augusztus Szakmai tanácsadás a megyei települések IKSZT pályázataihoz. A megyéből két körben 39+9 mindösszesen 48 település pályázott az eredményhirdetést decemberre hirdették, mivel azonban a mai napig nem történt meg, az eredményességről nem tudunk beszámolni. Befejeződött a tájoltatási program Szeptember 20-án Ágasegyháza falunapi programok (reneszánsz kiállítás, bemutatók szervezése) Új tájoltatási sorozat kezdődik 16-án Hungarikumok megbeszélés Budapesten a parlamentben Október Szakmai értekezlet és előadás a TEMI Szakmaközi művelődési ház 40 éves működésére megemlékező ünnepen Kiskunfélegyházán. 12-én Szakmai értekezlet a Kelet-Magyarországon működő közművelődési szervezetek részére a TÁMOP 3.2.3(089 1-és 2-es kiírásáról az OKM, az NFÚ és OKMAI szervezetek képviselőinek részvételével. 20-án Tengeri Dalma kistérségi menedzser szakdolgozatához szaktanácsadás 28-án Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítését szolgáló, a közös teendőkért felelős partnerek bekapcsolódását elősegítő régiós rendezvényt szerveztünk a TEMPUS Közalapítvány segítségével. A kötetlen café beszélgetést felvette és közvetítette a M1 televízió. November 6-án Hungarikumok a kecskeméti kistérségben 21 én Hungaricumok a bajai kistérségben December Hungaricumok a kiskőrösi kistérségben

18 Hungaricumok a kiskunfélegyházi kistérségben Hungaricumok a jánoshalmi kistérségben Kiadványok, intézményi PR Hírlevelünket elsősorban a megyében és a régióban élő magánszemélyeknek, illetve az itt működő közművelődési intézményeknek, egyesületeknek készítjük, de vannak olvasóink az ország egész területéről, és ez évtől határon túli magyar kulturális szervezeteknek, egyesületeknek is küldjük a kiadványt. A lapban rendszeresen tájékoztatjuk az olvasóinkat a legfrissebb, szakmába vágó pályázati lehetőségekről, konferenciákról, kulturális programlehetőségekről, tanácskozásokról, szaktáborokról és tanfolyamokról, törvényi változásokról. Bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a megyei közművelődési intézményeknek és egyesületeknek. Valamint rendszeresen jelentkező rovatunkban bemutatjuk a megye népművészeit, művész-pedagógusait, tárgyi, zenei alkotóit. A már sikereket elért neves művészeken túl igyekszünk ismertséget szerezni tehetséges, pályájuk elején álló fiatalok számára. Ezen túl a közművelődési szakmát érintő törvényi változásokat is rendszeresen közzétesszük. A külsőt tekintve a 2005-ben bevezetett áttekinthetőséget és esztétikai tartalmat szolgáló újfajta megjelenésen alapjaiban nem változtattunk, néhány finomítást leszámítva. A lap szerkesztését teljes egészében szabadon felhasználható szoftverekkel végezzük, ezzel hosszú távon garantálva azt, hogy költséghatékony és korszerű eszközökkel dolgozhassunk. A közölt riportokról továbbra is pozitív visszajelzést kapunk, olvasóink megerősítettek minket abban is, hogy az általunk ajánlott programokat szívesebben részesítik előnyben. A pályázati felhívások közlését pedig nagyon igénylik azon olvasóink, akik nem jutnak Internet-közelbe. Ezen rovatok már a Hírlevél állandó részei, mind nagyobb terjedelemben. További eredménynek tekinthető, hogy Hírlevelünk minden száma pdf formátumban letölthető az Intézet honlapjáról. Kollégáink is megerősítetek minket abban, hogy a megváltozott hírlevél elnyeri az olvasók tetszését, szívesebben veszik azt kézbe megújult formájában, és tartalmi változásaival együtt évet megelőzően intézeti weblapunk (http://www.bacskultura.koznet.hu) 2005 folyamán esett át változásokon. Ekkor az egész struktúrát újragondoltuk, áttekinthető menürendszert alakítottunk ki. E mellet megjelenését is újragondoltuk, a használhatóságot tartva elsődlegesen szem előtt. A megvalósítás statikus html lapokkal történt, a design külső css

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges stabilizálását hozhatja magával. Az év nagy részében az ezzel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 313-6/2009. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A.

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A. 2011. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL - Figyelő: Közművelődési statisztikai adatszolgáltatás a 2010. évről Kitüntetettek - Előretekintő: Felhívás gyermek színjátszó csoportoknak Felhívás vers és prózamondóknak -

Részletesebben

Népzenétől a kortárs zenéig

Népzenétől a kortárs zenéig Szent Gergely Népfőiskola Népzenétől a kortárs zenéig A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány tevékenysége, kiemelt pályázati projektje Konzulens: Gulyás Zsuzsanna Készítette: Kölcseyné Balázs Mária Finanszírozás

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése A Hagyományok Háza

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. január

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére.

Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére. Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. I félévi tevékenységéről A települési önkormányzatok

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben