Beszámoló a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2008. évről"

Átírás

1 Beszámoló a évről A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete évi tevékenységét a vonatkozó törvényben és rendeletekben, valamint az éves munkatervben meghatározottak szerint végezte. Az év folyamán érkezett illetve vállalt egyéb feladatok megvalósítása a fenntartó külön kérésére, a pályázati lehetőségek, valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteinek figyelembe vételével történt. Intézetünk a vállalt, - munkatervben rögzített - feladatokat teljesítette. Tevékenységének szakmai és jogi alapjait a évi CXL. törvény vonatkozó fejezetei, a megyei önkormányzat 8/1999. (VI.30.) Kgy. rendelete, valamint a 17/2000. (II.11.) sz. Bács-Kiskun megye Kulturális Koncepciója határozza meg. Az említett dokumentumok mellett, az intézmény Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata és Stratégiai tervezete figyelembe vételével történik a tevékenység szervezése. A évi feladatok teljesítéséről az alábbiakban rövid összegzésben számolunk be. A évben intézetünk szakmai és infrastrukturális lehetőségei jelentős mértékben javultak. Az áprilisban megszűnt Pedagógusház állományából átvettünk 2 fő munkatársat illetve 1 fő könyvtárost illetve 1 fő takarítót, így az intézmény tevékenysége bővült könyvtári szolgáltatásokkal. Jelentős mértékben javult az intézmény helyiségellátottsága, megszűnt a korábbi zsúfoltság, illetve gyakorlatilag megszűntek raktározási gondjaink. Az intézmény fennállásának 10. évére elérte azt, hogy a fenntartó jóvoltából megfelelő körülmények között dolgozhat. Bár finanszírozásban a többi megyei önkormányzati intézményhez hasonlóan további megszorításokat kellett végrehajtani, az intézmény 2008-ban a szakmai munkával és a gazdálkodással kapcsolatos teveit, feladatait maradéktalanul teljesítette, esetenként túlteljesítette. Beszámolónkban elsősorban azokról a tevékenységekről szólunk, amelyek a évben kiemelten hangsúlyosak voltak, vagy az előző évekhez viszonyítva újként jelentkeztek. Az új, nem tervezett feladatok vállalása a pályázati lehetőségek függvényében és következtében illetve az előre nem látott, külön finanszírozott feladatok, elsősorban a fenntartó megbízásából adott megbízás alapján történt. A ÉVI ELVÉGZETT MUNKA

2 RÖVID ÖSSZEGZÉSE Szakmai beszámolónk logikai váza az intézmény számára törvényben előírt kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatok végrehajtásából adódó tevékenységek számbavétele. Ennek megfelelően a 2008-ban elvégzett legfontosabb feladataink tematizálva a következők voltak: 1.A HEFOP sz. A Bács-Kiskun Megyei közművelődési intézményrendszer és alkalmazottainak alkalmassá tétele a felnőttképzésbe való bevonásra, különös tekintettel a jánoshalmi kistérségre című pályázatán elnyert közel Ft pályázati támogatás; illetve a pályázati projekt maradéktalan megvalósítása, teljes körű projektzárás, pénzügyi elszámolás, értékelés, fenntarthatóság biztosítása. 2.Szakképzésben elfoglalt pozíció megtartása illetve megerősítése, regionális szintű feladatok felvállalása illetve ellátása 3.Ezzel kapcsolatosan a minőségbiztosítási rendszer kialakítása, intézményakkreditáció 4.Regionális OKJ-s vizsgaszervezési jog megszerzése alapján, szakképzési vizsgák magas színvonalú megszervezése, lebonyolítása 5.A megye településeinek programokkal való segítése, különös tekintettel a kulturálisan hátrányos helyzetű kistelepülésekre. 6.A megye közösségi, művelődési értékeinek bemutatása, nemzeti, kisebbségi tárgyi, szellemi kultúránk magas szintű prezentációja 7.Korrekt, folyamatosan bővülő megyei kulturális adatbázis a megye értékeinek bemutatására 8.A tevékenységi körbe tartozó információk gyűjtése, továbbítása a megye önkormányzatai, intézményei, civilszervezetei, közösségi, művelődési, művészeti alkotói számára 9.Amatőr művészeti bemutatók, minősítők versenyek a megyei közösségek, egyének igényei szerint 10.Határon belüli kisebbségi, illetve határon túli magyar közösségi, művelődési, művészeti szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés, támogatás 11.A fenntartó igénye szerinti megyei önkormányzati programok megvalósítása, a hivatal munkájának segítése 12.Vidékfejlesztési programokban való részvétel, különös tekintettel az egészségfejlesztés területére

3 Intézetünk a 2007-es évben közel 1500 alkalommal nyújtott regisztrált szolgáltatást, tanácsadást a megye területén működő önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és egyéni alkotók, közösségi munkások számára. Rendszeresen tájékoztattuk partnereinket a különböző pályázati lehetőségekről, több település megkeresésére a nem csak a tanácsadásban, hanem a gyakorlati munkában is kivettük részünket. Hasonló módon eredményesen segítettük a települési intézmények és civil szervezetek szakmai pályázatait az NKA közművelődési és népművészeti kollégiumainál. Több alkalommal adtunk támogató nyilatkozatokat, szakmai segítséget a pályázatok megírásához, a nyertes programok megvalósításához, de előfordult olyan eset is, amikor a szervezetnél hiányzó dokumentumokat pótoltuk. A települési önkormányzatok rendszeresen kérnek szakvéleményt helyi személyi pályázataik elbírálásához, egy-egy szervezeti módosítás előtt, vagy nagyobb rendezvényeik szervezéséhez. Ugyanígy fordulnak hozzánk a közművelődési intézmények szakemberei szakmai kérdések tisztázása, partnerek keresése, rendezvények sikeres szervezése érdekében. Szakmai kapcsolatok Intézetünk a fent írt szakmai tanácsadási és szolgáltatási eredményeket partnerhálózatával i együttműködve oldja meg. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Magyar Művelődési Intézettel, ezen belül is több főosztállyal és osztállyal (kutatási, közösségfejlesztési, művészeti). Egyéb országos hatókörű partnerszervezetek: MIOSZ, KÓTA, EgészségPorta Egyesület. Intézetünk egy munkatársa külön felkérés alapján részt vett annak az NKÖM és az NKA által is támogatott országos projekt kidolgozásában, amely a közművelődési szakma minőségfejlesztési rendszerét dolgozta ki. A projektbe három megyei szervezet (Kunbaracs Közösségi Színtér, Szank ÁMK és Intézetünk) mint tesztintézmény is bekapcsolódott. A NKÖM Közművelődési Főosztálya által működtetett szakfelügyelői rendszerrel is együttműködés alakult ki, a regionális vezető szakfelügyelő intézetünkben dolgozik, ezáltal a régióban élő, dolgozó szakértők intézetünkben tartják megbeszéléseiket, továbbképzésüket. Különösen jó kapcsolatot tartunk a régió másik két megyéjének közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató intézeteivel.

4 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma intézetünket bízta meg a közművelődési tevékenységet alapfeladatként végző Bács-Kiskun megyei szervezetek (polgármesteri hivatalok, intézmények, társadalmi szervezetek, vállalkozások és gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek) statisztikai adatszolgáltató jelentésének feldolgozásával. A papír alapú és az elektronikus úton való adatszolgáltatás segítése céljából az érintettek részére munkaidőben a konzultációs lehetőséget biztosítottunk ban 162 szervezet küldte be adatait, melyet határidőre feldolgozunk és továbbítottuk a NKÖM-mel kötött megállapodás alapján. Az adatot szolgáltatott szervezeti típusonként, 120 önkormányzat, vagy annak intézménye; 26 egyesület, 12 alapítvány, 2 egyház, 1-1 egyéb non-profit társaság és vállalkozás. A beérkezett adatokat rendszereztük, a létrejött információs bázis alapján információkat szolgáltatunk szakmai szervezeteknek, művelődési és közgyűjteményi intézményeknek.

5 KIEMELT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2008-BAN Közművelődési programok tájoltatása hátrányos helyzetű településeken: A Szakkollégium pályázati felhívása alapján levélben kerestük meg minden megyebeli, és külön figyelemmel a 240/2006. (XI. 30.) kormányrendelet mellékletében felsorolt hátrányos helyzetű települések polgármestereit. Nagy eredménynek tekintjük, hogy 41 település jelezte, (köztük többségben, 25 helyen hátrányos helyzetűek) fogadják a rendezvényeket és részt kívánnak venni a szervezőmunkában. (Az elmúlt években az előadók tiszteletdíját és útiköltségét a támogatásból intézetünk fizette, a helyi szervezés költségei, a rendezés feltételeinek biztosítása a települést terhelte.) Pályázatunk tehát kizárólag a hátrányos helyzetű településeken valósult meg. Ez alól kivételek lehetnek azok a rendezvények, amelyeket a fent írtak értelmében kistérségi, vagy körzetközpontokban valósítottunk meg annak érdekében, hogy a fogadás feltételeinek meglegyenek, (nézőszám és technikai eszközök biztosítása), de e helyeken is a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek és felnőttek részvételével (odautaztatásuk és fogadásuk biztosításával.) valósulnak meg a programok. Programkínálatunkban szinte valamennyi műfaj megjelenik (népzene, néptánc, komolyzene, ének és zenekari előadásban, szimfonikus és könnyűzenei darabok fúvószenekari bemutatásban, irodalmi alkotások, alternatív művészeti műhelyek produkciói, gyermekszínházi előadások, népzenei műsorhoz kapcsolódó foglalkozások). Külön figyeltünk arra, hogy a reneszánsz-emlékévhez (Pedagógus Kórus, Ad Libitum Kórus, Csík Zenekar, Kurázsi Táncegyüttes, Tisza 83 citerazenekar, Radó Színház, Buda Ádám és Buda Ferenc, Langaléta Garabonciások) kapcsolódó műsorok, műsorszámok szerepeljenek a programban. Ezekből a helyi igényeket ismerve, szakmai programjukhoz illeszkedő értékközvetítő munkájuk alapján választanak majd a települések népművelői, vagy kapnak ajánlatot a kistérségi központokban dolgozó kollégák véleményét kikérve. Arra ügyelünk, hogy a produkciók a helyi kulturális élet hagyományaihoz és gyakorlatához igazodjanak. Korábban is ez volt a célunk, pl. a Pedagóguskórus fogadására több igény volt, de csak olyan helyen szerepeltek, ahol jelenleg is működik énekkar, vagy van hagyománya a közös éneklésnek. Ezzel kívántuk erősíteni a helyi közösség tevékenységét, vagy segíteni az igény ismételt megfogalmazását, megjelenését. E közösségépítő és fejlesztő munka a népzenei, néptánc és fúvószenekari produkciók kapcsán is kimutatható volt az együttesek fogadásánál, hiszen a szervezőmunkába mindenhol bekapcsolódtak az adott művészeti szakterület egykori vagy jelenlegi helyi művelői, előadói.

6 Az elmúlt évi programhoz képest az idén több változtatást is tervezünk, több amatőr és hivatásos közösséget kértünk fel műsorának bemutatására, másrészt szerepeltetni kívánjuk azokat az alkotókat, akik az elmúlt években kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a megyei és országos versenyeken. A fellépő amatőr csoportok mindegyike országos minősítéseken vett részt és ott arany vagy annál magasabb elismerésnek számító pl. a Pedagógus Kórus hangversenykórus summa sum laude, az Ad Libitum Kórus "Ars Maior" minősítést kapott. A Csík Zenekar MAHASZ Fonogram-díj évi jutalmazottja, Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, Buda Ádám aki nemrég költözött vissza a megyébe elismert régizenész. A Grapevine Tánc Klub vezetői kategóriájukban világbajnokságot és világ-kupát nyertek. Az együttesek művészi, közösségteremtő munkáját a székhely települések és a megyei közgyűlés elismeri; Jankovszki Ferencet 2004-ben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési díjjal tüntette ki., A Kecskemét Táncegyüttes fiatal vezetői 2005-ben kaptak Népművészet Ifjú mestere címet, az Ad Libitum Kórus karnagya Baja többszörösen kitüntetett alkotóművésze, a Tisza 83 citerazenakar vezetője Szőke Páter 2007-ben lett a Népművészet Ifjú mestere, a Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület 2008 január 22-én kapta meg a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjat. A választható programok jegyzéke a következő volt: Ad Libitum Kórus koncertje Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület kézműves bemutatói Csík Zenekar és barátai műsora Grapevine Tánc Klub zenés-táncos műsora Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus hangversenye Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar műsora Kurázsi Táncműhely műsora Langaléta Garabonciások Mayossa Táncegyüttes műsora Radó Vilmos Színtársulat műsorai (pódium- és meseelőadás) Tisza 83 Citerezenekar műsora Zenés Irodalmi Est Buda Ferenc Kossuth-díjas költő és Buda Ádám énekmondó közreműködésével Partnerséggel az egészséges jövőnkért konferencia Kecskemét, április 2-3.

7 Intézetünk már nyolcadik éve szervezi és rendezi meg a közművelődési szakemberek egészségfejlesztési ismereteinek bővítését szolgáló szakmai tanácskozását, mely rendezvény keretei túlnőttek a régió határain, hiszen az utóbbi években, s így az idén is több résztvevő érkezett a Dunántúlról és Észak-Magyarországról is. A résztvevők köre nem csak területi szempontból bővült ki, hanem egyre többen érdeklődnek azok az egészségfejlesztő szakemberek rendezvényünk iránt, akik a művelődési otthonokban közösséget vezetnek (pl. diabétesz klubot), vagy ezeken a helyeken mint rendszeres előadók szerepelnek, s úgy érzik a szakismeret mellett szükségük van azokra a közösségfejlesztő, vagy kommunikációs ismeretekre amelyek az ismeretek átadását, a közösségek jobb működtetését szolgálják. Másrészt eljöttek azok az önkormányzatoknál, vagy ÁNTSZ megyei, városi szervezeteinél dolgozó szakemberek is akik különböző országos egészségfejlesztő programokra, mint az Egészséges Falvakért Alapítvány, vagy az Egészségport Egyesület pályázatain vettek részt, vagy közreműködtek ilyenekben az utóbbi két évben. Ők a helyi, térségi tapasztalataikból tudják, hogy az egyes programok megvalósításában milyen nagy szerepet játszik a partnerség, különösen azokkal a szervezetekkel (pl. a közművelődési feladat-ellátókkal) akiknek élő, beágyazott kapcsolatuk van a lakosság különböző csoportjaival. Sikerült teljesítenünk az idei év másik fő célkitűzését is, amely az elméleti ismeretek bővítésén túl a legjobb gyakorlatok bemutatását tartalmazta. A rendezvény ideje alatt 14 kistérségi - települési tabló volt látható, illetve bemutatókon ismerkedhettek meg az érdeklődők a helyi fejlesztések eredményeivel. Szintén eredménynek értékeljük, hogy a kulturális tárca szakmai főosztályának vezetője, dr. Szurmainé Silkó Mária előadást tartott a rendezvényen, s ezzel is erősítette partnereink között a közművelődési ágazat jelentőségét. Ez utóbbi annál is fontosabb mert különböző típusú települések (Gyula, Nagykanizsa: megyei jogú város, Tamási, Aszód: város, Csengőd, Pannonhalma, Váchartyán: községek) polgármesterek is részt vettek a rendezvényen, sőt fórumot is tartottak így a közművelődés szerepének hangsúlyozása e körökben tágabb szakmai érdekeket is szolgált. Rendezvényünk kísérő programokkal is kiegészült, a partnerekkel együttműködve a résztvevők és külső érdeklődők részére is rizikószűréseket végeztettünk(vérnyomás, cukorszint, koleszterein, prosztata, stb.) valamint az esti kötetlen beszélgetés bevezetéseként a megye kulturális értekeit reprezentálandó népzenei műsort szerveztünk a Csík zenekar és a Kecskemét Táncegyüttes tagjainak közreműködésével. A fentiek alapján, valamint a kétnapos rendezvényen részt vett több mint 50 fő által kitöltött értékelőlap alapján rendezvényünket eredményesnek ítéljük meg.

8 Dél-alföldi Gyermek és Ifjúsági Néptáncbemutató és Gála Célcsoport: 6-18 évig gyermek és ifjúsági korosztály Előzmény: az intézmény fennállása óta folyamatosan évente megrendezett program. A gála 2008-ban a Népzenei Napok keretében került megrendezésre. időpontok: február 23. és március 1.,szeptember 19. Helyszínek: Kiskőrös, Bácsalmás, Kecskemét 2008-ban minden eddiginél többen, mint 800-an jelentkeztek a válogatókra, ahonnan kb. 300 gyermek jutott tovább az őszi nagyszabású gálára. 1.Gyermekbábosok Országos Találkozója, Megyei Döntő Célcsoport: általános és középiskolás korosztály Előzmények: minden évben megrendezett Időpont: április 19 Helyszín: Kecskemét Az országos tendenciával ellentétben, Bács-Kiskun megyében évről-évre nagyobb érdeklődés mellett megtartott rendezvény. Az országos találkozóra továbbjutó csoportok minden évben előkelő helyezéssel vagy különdíjjal térnek haza. Hunyadi nap: Célcsoport: mindenki Előzmény: idén először hagyományteremtő szándékkal megrendezett Időpont: augusztus 30 és szeptember Helyszín: Ordas és Ágasegyháza Nagy érdeklődés mellett lezajlott igazi családi rendezvény, melyen mindemellett új ismeretek szerzésére is lehetőség nyílt. Hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre. Terveink szerint minden évben egy adott téma köré szervezünk hasonló családi napot. - Reneszánsz pályázat: Célcsoport: mindenki Viselet, használati tárgy és építészeti makettpályázat a reneszánsz jegyében a Hunyadi naphoz kapcsolódóan. Előzmény: idén először hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg. A kiállítás időpontja és helye: augusztus 30 (Ordas) és szeptember (Ágasegyháza) Terveink szerint minden évben egy adott téma köré szervezett, általános és középiskolás diákok számára kiírt alkotói pályázat ban nagy érdeklődés kísérte. A beérkezett pályaművek színvonalát jelzi, hogy a Duna Tisza Közi Népművészeti

9 Egyesület alkotóinak reneszánsz témájú alkotásaival egy helyen és időben kerültek kiállításra. Közkincs Kerekasztal: Célcsoport: Kecskemét Kistérség kulturális szakemberei Előzmény: 2007-ban alakult a kerekasztal 2008-ben négy ülés és több értekezlet került megrendezésre, valamint második felétől bevezettük a KÚL-Túrákat, amiken az általános szakmai program mellett az adott település helyi értékeinek, mintaprojektjeinek megismerésére is lehetőség nyílt.

10 III. Dél-Alföldi Regionális Monda és Mesemondó Találkozó Harmadik alkalommal került megrendezésre május 9-én Soltvadkerten az Életfa Kulturális Alapítvány által meghirdetett Dél-Alföldi Regionális Monda és Mesemondó Találkozó, melynek megyei döntőjét a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete szervezte meg. A rendezvény célja elsősorban az volt, hogy a térségben fellelhető Mátyás királyról és a Hunyadiakról szóló monda és mesevilág kerüljön bemutatásra. A jelentkezők két korcsoportban nevezhettek. I. korcsoportban az általános iskolák alsó tagozatos tanulói, a II. korcsoportban a felső tagozatos tanulók indulhattak. A megyei döntőből a zsűri döntése alapján a hat legjobb előadó, azaz mindkét korcsoport első három helyezettje, meghívást kapott a regionális döntőre, melyre május végén kerül sor a Békés Megyei Könyvtárban Békéscsabán. A regionális döntőre meghívást kapott: Fekete Patrik József I. korcsoport I. helyezett Hévízi Virág I. korcsoport II. helyezett Gál Zsuzsanna Tamara I. korcsoport III. helyezett Végh Cintia II. korcsoport I. helyezett Gergely Dávid II. korcsoport II. helyezett Hegedűs Szilvia II. korcsoport III. helyezett XVI. Duna Menti Folklór Fesztivál 2008-ban 16. alkalommal került megrendezésre a Duna Menti Folklór Fesztivál az európai autentikus néptánc és népzenei együttesek fesztiválja. A fesztivál a néptánc, népzene és a kézművesség bemutatására vállalkozott már a kezdetek óta. Az utcai színpadok programjai, a látványos menettáncok, viseletbemutatók, kézműves vásárok keltette ünnepi hangulat nemcsak a nemcsak a szervező Duna melléki városokban, hanem a környező falvakban is jelen volt. A rendezvény 1968 óta két megye- Tolna és Bács-Kiskun- három város-baja, Kalocsa, Szekszárd, a Hagyományok Háza és a Magyarországi Folklór Fesztiválok Szövetsége (CIOFF-Hungary) összefogásában valósul meg. Az idén a két megye és a két város Kalocsa és Szekszárd volt a fesztivál házigazdája, de a programok a környező falvakban is zajlottak, ahol a Duna melléki országok képviseletén túl számos európai ország táncegyüttese is fellépett. Intézetünk társszervezőként először vett részt a fesztiválon egy romániai és egy határon túli magyar tánccsoport vendéglátójaként.

11 Az egyik csoport a romániai Alba Iulia megyéből, a másik a vajdasági Péterrévéről érkezett. Minden nap felléptek a fesztivál különböző helyszínein:szekszárdon, Kalocsán, Ordason, Nagymányokon, és Csátalján. július 28 augusztus 3 A romániai Fehér megye diákjainak üdülőprogramja Veránka sziget, Kiskunmajsa, Budapest, Mórahalom, Kalocsa, Dávod A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat partner megyei kapcsolatot ápol a romániai fehér megyével. A két megye vezetőinek januári találkozóján arról született döntés, hogy év nyarán diák részvételével csereüdültetésre kerül sor Bács-Kiskun megyében illetve Fehér megyében. Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke a BKMÖ Közművelődési Intézetet bízta meg a csereüdültetés megszervezésével és lebonyolításával. A Fehér megyéből érkezett román diákok programjainak összeállítását, szervezését Haskó Renáta, a vendéglátást, programok lebonyolítását Barta Anita kolléganőnk végezte. Az egy heti program leírása: július 28-án csoport fogadása Veránka szigeti üdülőben július 29-én kisvasúttal indulás Pörbölyről Lassi - Malomterelő Halászati, Méhészeti, Erdészeti Múzeum megtekintése, hajókázás a Dunán, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézete bemutató július 30-án Kiskunmajsán fürdés, strandolás július 31-én Budapesten városnézés augusztus 1-én Mórahalmon fürdés, strandolás augusztus 2-án bemutató kézműves foglalkozás Kalocsán, strandolás Dávodon Kálmán Lajos Országos Népdaléneklési Verseny szeptember 19.

12 A Kálmán Lajos népzenekutató-pedagógusnak emléket állító országos népdaléneklési verseny másodízben került megrendezésre a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet szervezésében a Kórusok és Zenekarok Országos Szövetségének, a KÓTÁ-nak szakmai támogatásával. A rendezvénynek a Kecskeméti Református Egyházközség jóvoltából a Református Gimnázium díszterme adott otthont. A verseny védnökségét dr. Kálmán Lajosné, Kálmán Lajos özvegye, dr. Olsvai Imre, Kodály Zoltán legfiatalabb tanítványa és Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke vállalta el. A rendezvényt a Keceli Hagyományőrző Asszonykórus két népdalcsokorral nyitotta meg. Köszöntőt mondott dr. Bagó Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke. A versenyen 30 szólista, 2 kamaraegyüttes és 7 együttes mérte össze tudását a neves szakértőkből álló bíráló bizottság előtt, melynek tagjai voltak: dr. Olsvai Imre, népzenekutató, a zsűri elnöke, a rendezvény védnöke dr. Paksa Katalin, népzenekutató Bodor Anikó, népzenekutató Birinyi József, népzenekutató, a KÓTA társelnöke A különböző tájegységek népdalcsokraiból összeállított produkciókat a zsűri Bronz-, Ezüst- és Arany-Kántus minősítéssel valamint a versenyző kérésére a KÓTA Bronz, Ezüst és Arany minősítésével is értékelte. A legjobb versenyzők eredményeit az alábbi felsorolás tartalmazza.

13 A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET minősítése: Arany-Kántus: Anka Péter Ábrahám Brigitta Bolyki Sára Füzesi Melinda Gaál Eszter Holló Noémi Király Zsuzsanna Koncz Ildikó Lengyel Dulcinea Leverucska Kamaraegyüttes Nádasdy Fanni Nemcsics Kinga Orbán Johanna Szerencsés Martina Vadvirág Népdalkör Varga Béla Zrínyis Népdalkör A KÓTA minősítése: Arany-Páva: Ábrahám Brigitta Bolyki Sára Lengyel Dulcinea Leverucska Kamaraegyüttes Orbán Johanna Varga Béla Arany: Anka Péter Gaál Eszter Holló Noémi Király Zsuzsanna Nádasdy Fanni

14 Nemcsics Kinga Szerencsés Martina Vadvirág Népdalkör Zrínyis Népdalkör Az oklevél mellé tárgyjutalom is járt, CD és mézeskalács valamint a legjobb produkciók énekesei kerámia tárgyakat is hazavihettek. Az értékelés után a rendezvény közös énekléssel zárult. Jövőbeni célunk, hogy ezt a versenyt hagyománnyá tegyük méltó emléket állítva ezzel Kálmán Lajos munkásságának, és hogy a résztvevők körét kiterjesszük a határainkon túlra is nemcsak országossá, hanem Kárpát-medenceivé szélesíteni e rendezvényt. Hungarikumok és helyi értékek Bács-Kiskun megyében Az Országgyűlés 77/2008. (VI. 13.) számú határozatával rendeletet hozott a hungarikumok védelméről. A rendeletben a Parlament kinyilvánítja, hogy a hungarikumok megőrzendő, egyedülálló nemzeti értéket képviselnek. Az országgyűlési határozat szellemében november 6-án a kecskeméti kistérségben kezdődött el a Hungarikumok és helyi értékek Bács-kiskun megyében című előadássorozat, amely a Bács-Kiskun megyében megtalálható értékek feltárását célozza meg a megye településein, a 10 kistérségben ezzel is erősítve a helyi és kistérségi identitástudatot. A rendezvényekre a helyi döntéshozókat, közművelődési szakembereket, értékőrzőket, értékteremtőket, alkotókat, termelőket, mestereket, szolgáltatókat hívtuk meg, ahol az alábbi előadások hangzottak el: Hungarikumok a törvény és megvalósulása Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés alelnöke Megyei értékek, megyei identitás Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke Az érték fogalma, csoportosítása, helyi értékek Imre Károly a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet igazgatója Helyi tudások, helyi termékek a kistérségben Polyák Albert a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet főtanácsosa

15 Az előadásokat a helyi termelők, kézművesek termékeiből, munkáiból rendezett kiállítás gazdagította. Minden rendezvényt egy két hetes feltáró munka előzött meg, melyet a kistérségek települései értékeinek kérdőív segítségével egy táblázatban való összegyűjtését foglalta magában. 120 polgármestert és ugyanennyi kapcsolattartót (művelődésszervezőt, kulturális feladatot ellátó személyt) valamint minden kistérségben átlagosan 7 termelőt, alkotót kerestünk meg. Az előadássorozat és az erre épülő program célja nem csak a megyében található hungarikumok Európai Uniós regisztrálása és minősítése, hanem a helyi és megyei értékek feltárása, bemutatása, megbecsülésének érvényesítése. Konferenciák, felnőttképzés, vidékfejlesztés, szakképzés, szakmai tanácsadás Közművelődési szakember tanfolyam résztvevőinek vizsgáztatása BKMÖ Közművelődési Intézet, Kecskemét Közművelődési szakember I. OKJ Közművelődési szakember II. OKJ ben OKJ-s bizonyítványt adó felső-és középfokú szakemberképzést indítottunk művelődési szolgáltatásszervező szakon a megyében és a régióban tevékenykedő közművelődési szakemberek, pedagógusok részére. A tanfolyamunkra 10 résztvevő 6 fő felsőfokon, 4 fő középfokon jelentkezett és márciusban sikeresen tették le a vizsgát. Intézetünk 1992 óta minden képzési ciklusban indított OKJ-s szakmát adó képzést. A kialakult szakembergárda, a képzés színvonala teszi lehetővé a fenntarthatóságot. Január Minőségfejlesztés a közművelődésben I. című 30 órás akkreditált képzés a régióban dolgozó közművelődési szakemberek részére. 2 fő gyakornok három hónapos időtartamra intézetünknél töltötte gyakorlati idejét a bajai Eötvös József főiskolával kötött megállapodás alapján február 5-én évnyitó szakmai konferencia Kecskeméten, intézetünkben. 50 fő részvételével Szaktanácsadás Ágasegyháza testvértelepülési uniós pályázathoz

16 Folyamatos részvétel a Tiszától a Homokhátságig LEADER fejlesztési Csoport tervező munkájában. Több, később a programban is megjelent tervjavaslatot készítettünk elő. Közművelődési szakértői értekezlet A dél-alföldi, kelet-magyarországi és a dél-dunántúli szakértők részére. Március Szakmai tanácsadás az érdekeltségnövelő pályázatot beadó önkormányzatok részére. Ennek eredményeként megyénkben 16 település pályázott eszközfejlesztésre, az elnyert összeg mindösszesen E/ft.-, átlag 378 E/ft.- elnyert pályázati támogatással Kistérségi polgármesteri fórumon való részvétel és pályázati tanácsadás negyedévente. Április - Partnerséggel az egészséges jövőnkért című országos szakmai konferencia Kecskeméten a Megyeházán. Program, bemutatók, sajtótájékoztató Május Szakmai pályázatok bírálata: Városföld és Kerekegyháza önkormányzatok részére Közkincs pályázat zárása a Kecskemét Kistérségben, Régiós értekezleten Kisteleken 14-én az ESZA KHT szervezésében országos konferencia Budapesten a HEFOP A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer bevonásával országos zárókonferencia. Polyák Albert szekcióvezető volt. 29-én a VII. Nevelésügyi Konferenciát megelőző szakmai kerekasztal megbeszélés Budapesten az MMIKL-ben, szakértői közreműködés. Június Az élethosszig tartó tanulás tendenciái a Dél-Alföldi régióban szakmai konferencia előadás megtartása Közművelődési intézménynek szerepe a felnőttképzés rendszerében. a Kecskeméti Többcélú Kistérségi Társulás A kistérségek nagy jelentősége című III. Kistérségi szakmai konferencián előadás a Kistérségi Közkincs Kerekasztal bemutatása címmel. Túri Hajnalka Békéscsaba Tanítóképző Főiskola közművelődési menedzser hallgató kéthetes szakmai gyakorlata

17 Július elkezdtük a Hungaricumok Bács_kiskunban rendezvénysorozat szervezését. Szakmai tanácsadás a DAOP közművelődési intézmények felújítását tartalmazó pályázati felhívásra Augusztus Szakmai tanácsadás a megyei települések IKSZT pályázataihoz. A megyéből két körben 39+9 mindösszesen 48 település pályázott az eredményhirdetést decemberre hirdették, mivel azonban a mai napig nem történt meg, az eredményességről nem tudunk beszámolni. Befejeződött a tájoltatási program Szeptember 20-án Ágasegyháza falunapi programok (reneszánsz kiállítás, bemutatók szervezése) Új tájoltatási sorozat kezdődik 16-án Hungarikumok megbeszélés Budapesten a parlamentben Október Szakmai értekezlet és előadás a TEMI Szakmaközi művelődési ház 40 éves működésére megemlékező ünnepen Kiskunfélegyházán. 12-én Szakmai értekezlet a Kelet-Magyarországon működő közművelődési szervezetek részére a TÁMOP 3.2.3(089 1-és 2-es kiírásáról az OKM, az NFÚ és OKMAI szervezetek képviselőinek részvételével. 20-án Tengeri Dalma kistérségi menedzser szakdolgozatához szaktanácsadás 28-án Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítését szolgáló, a közös teendőkért felelős partnerek bekapcsolódását elősegítő régiós rendezvényt szerveztünk a TEMPUS Közalapítvány segítségével. A kötetlen café beszélgetést felvette és közvetítette a M1 televízió. November 6-án Hungarikumok a kecskeméti kistérségben 21 én Hungaricumok a bajai kistérségben December Hungaricumok a kiskőrösi kistérségben

18 Hungaricumok a kiskunfélegyházi kistérségben Hungaricumok a jánoshalmi kistérségben Kiadványok, intézményi PR Hírlevelünket elsősorban a megyében és a régióban élő magánszemélyeknek, illetve az itt működő közművelődési intézményeknek, egyesületeknek készítjük, de vannak olvasóink az ország egész területéről, és ez évtől határon túli magyar kulturális szervezeteknek, egyesületeknek is küldjük a kiadványt. A lapban rendszeresen tájékoztatjuk az olvasóinkat a legfrissebb, szakmába vágó pályázati lehetőségekről, konferenciákról, kulturális programlehetőségekről, tanácskozásokról, szaktáborokról és tanfolyamokról, törvényi változásokról. Bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a megyei közművelődési intézményeknek és egyesületeknek. Valamint rendszeresen jelentkező rovatunkban bemutatjuk a megye népművészeit, művész-pedagógusait, tárgyi, zenei alkotóit. A már sikereket elért neves művészeken túl igyekszünk ismertséget szerezni tehetséges, pályájuk elején álló fiatalok számára. Ezen túl a közművelődési szakmát érintő törvényi változásokat is rendszeresen közzétesszük. A külsőt tekintve a 2005-ben bevezetett áttekinthetőséget és esztétikai tartalmat szolgáló újfajta megjelenésen alapjaiban nem változtattunk, néhány finomítást leszámítva. A lap szerkesztését teljes egészében szabadon felhasználható szoftverekkel végezzük, ezzel hosszú távon garantálva azt, hogy költséghatékony és korszerű eszközökkel dolgozhassunk. A közölt riportokról továbbra is pozitív visszajelzést kapunk, olvasóink megerősítettek minket abban is, hogy az általunk ajánlott programokat szívesebben részesítik előnyben. A pályázati felhívások közlését pedig nagyon igénylik azon olvasóink, akik nem jutnak Internet-közelbe. Ezen rovatok már a Hírlevél állandó részei, mind nagyobb terjedelemben. További eredménynek tekinthető, hogy Hírlevelünk minden száma pdf formátumban letölthető az Intézet honlapjáról. Kollégáink is megerősítetek minket abban, hogy a megváltozott hírlevél elnyeri az olvasók tetszését, szívesebben veszik azt kézbe megújult formájában, és tartalmi változásaival együtt évet megelőzően intézeti weblapunk (http://www.bacskultura.koznet.hu) 2005 folyamán esett át változásokon. Ekkor az egész struktúrát újragondoltuk, áttekinthető menürendszert alakítottunk ki. E mellet megjelenését is újragondoltuk, a használhatóságot tartva elsődlegesen szem előtt. A megvalósítás statikus html lapokkal történt, a design külső css

19 stíluslappal valósítottuk meg ben az újragondolt igények szükségessé tették az intézeti honlap cms alapokon történő megvalósítását, integrált adatbázissal kiegészítve. A választás a szabadon felhasználható Joomla rendszerre esett. A menüstruktúrákat újragondoltuk a megszaporodott háttéranyagnak megfelelően (illetve ennek a struktúrának a finomítása folyamatosan történik). Az új lapnak (http://www.bacskultura.hu) több új tartalmi eleme is van; elsődlegesen a HEFOP es projektünk során létrejött felnőttképzési adatbázis említendő. A felhasználók teljesebb körű tájékoztatása, kiszolgálása érdekében rendezvényeink folyamatosan bővülő fotógalériájával bővítettük a lap tartalmát. Ezt egy galéria programmodullal tettük meg, mely egyúttal lehetőséget biztosít a képek felhasználói értékelésére, kommentálására. Ezen túl az új tartalomkezelő rendszer által levetővé válik a tartalmak egyszerűbb, gyorsabb kezelése, miáltal frissebb, naprakészebb a honlap. Intézeti számítógéppark karbantartása, fejlesztése Jelenleg az Intézet informatikai szempontból jól ellátott. Vegyesen alkalmazunk kereskedelmi és szabad szoftvereket. Ez utóbbiak aránya évről-évre nagyobb, ezáltal jelentős összegeket megtakarítva; szabad kiadványszerkesztőt, képmanipuláló programot, irodai szoftvercsomagot, operációs rendszereket alkalmazunk. Folyamatos feladatot jelentett a gépek biztonsági frissítése, illetve a szabad szoftvereknél jellemzően évi egy-két verziófrissítés, amely a rendszerek naprakészségét, produktivitását szolgálja. Elavult, a gyártó által nyújtott biztonsági frissítéssel nem rendelkező gép már csak egy darab van, melyet kompatibilitási okból hagytunk meg éveben az irodai munkaállomások biztonságosabbá tétele történt meg. Automatikus, a disztribútor által biztosított internetes szoftvertelepítési, biztonsági frissítési megoldásokra álltunk át. Ezen túl az operációs rendszer alatt jól bevált naplózó fájlrendszerek futnak az fájlrendszer hibájából történő adatvesztést elkerülendő. Gépeink mindegyike internet eléréssel rendelkezik. Az ebből fakadó veszélyeket egyrészt a Köznet által biztosított tűzfal, illetve az operációs rendszerek biztonsági beállításai védik ki. Vírusokkal, trójai és egyéb kártékony, adatvesztést okozó programokkal nem volt problémánk az általunk használt rendszerek érzéketlenek ezekre a szabadon terjedő programokra.

20 Könyvtári beszámoló a 2008 évről A Közművelődési Intézet április 15-ével vette át a pedagógiai szakkönyvtárat a Pedagógiai Intézettől. Az átadás átvétel előtt össze kellett adni a gyarapodásokat és a törléseket darabra és forintra db dokumentum ,10 Ft (tizenkétmillió-kilencszázhuszonötezerszázhuszonhét forint, tíz fillér) értékben az áthozott állomány. A Közművelődési Intézet honlapján elkészült a könyvtár Web-oldala. A napi feladatok mellett 1.az állomány napi gondozása; 2.kölcsönzés, tájékoztatás, olvasószolgálat; (1795 regisztrált olvasóból 43 új olvasó ban 771 volt az aktív könyvtárhasználók száma. Közel 3000-en személyesen keresték föl könyvtárunkat, és kb fő telefonon, vagy ben kért tájékoztatást, segítséget dokumentumot kölcsönöztek ki, és közel a helyben használt dokumentumok száma). 3.könyvtárközi kölcsönzés (10 kérés érkezett hozzánk, amit teljesítettünk, mi 9 kérést küldtünk, ebből 5-öt megkaptunk); 4.a tankönyvbemutató állományának rendben tartása; 5.a Szikla adatbázis továbbépítése az állományba vett új dokumentumok bekerültek adatbázisunkba; 6.a Szikla Internetes adatbázis folyamatos frissítése a oldalról elérhető állományunk; 7.CD-ROMOK gondozása; 8.a filmállomány bővítése, gondozása mellett sor került a médiatár átrendezésére is. Éves gyarapodásunk: 237 db könyv ( Ft) és 5 db CD-Rom (21 173,- Ft) került a könyvtár állományába. Ezen dokumentumokat a HEFOP / /2.0 pályázatból a Közművelődési Intézet vásárolta. Ezen kívül ajándékként 45 db könyv (57 585,- Ft), és 12 db DVD (25 300,- Ft) került nyilvántartásunkba. A könyvtári rend fenntartásához szükséges volt az állomány részbeni átmozgatása. Az ebből adódó változások átvezetése is megtörtént a SZIKLA programban.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncgála területi válogatója Petőfi Sándor Művelődési Központ Kiskőrös, február 17. 2007 Évnyitó szakmai értekezlet Általános Művelődési Központ Nemesnádudvar,

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése 6526/2006. ELŐTERJESZTÉS A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése Az előterjesztést

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2011. április 21. 8973 Csesztreg

Részletesebben

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület PROJEKTBESZÁMOLÓ Célterület azonosító: 1 004 447 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Rendezvények lebonyolításához szükséges mobil

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Közművelődési megállapodás. (tervezet) Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezete

Közművelődési megállapodás. (tervezet) Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezete Közművelődési megállapodás (tervezet) amely létrejött az alulírott napon és helyen egyfelől a Csabai Lászlóné polgármester és dr. Szemán Sándor jegyző által képviselt 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése.

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. Győr-Moson-Sopron megye 26. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. 26. évi statisztikai jelentések alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELDOLGOZÓ KÖZPONT (BBMMK) Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintű pályázati felhívása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintű pályázati felhívása Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintű pályázati felhívása I. Kistérségi Közkincs- Kerekasztalok megalakítása, működésük támogatása

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Eperjesi Tamás Igazgató Magyar Vidék Napja 2010. szeptember 24. Mit kell erősítenünk?

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben