BÖRTÖNÉVEIM. Szándékosan messziről kezdem. Azzal, hogyan hívott meg az Úr a paptanári szerzetesi életre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖRTÖNÉVEIM. Szándékosan messziről kezdem. Azzal, hogyan hívott meg az Úr a paptanári szerzetesi életre."

Átírás

1 BÖRTÖNÉVEIM Történelmi háttér Jelen visszaemlékezésemet 2011 októberében, 92 éves koromban diktálom. Ez az írás egyúttal dokumentuma is annak a történelmi periódusnak, melyet magyarságunk és egyházunk hőskorának nevezek. Ez tanúvallomás is arról, hogyan vérzett el 1940 óta a magyar egyház, benne a paptanári szolgálat, mely egyedülálló volt Közép Európában. Ennek a kornak ismerete nélkül hiteles magyar történelmet írni nem lehet. Szándékosan messziről kezdem. Azzal, hogyan hívott meg az Úr a paptanári szerzetesi életre. Katonatiszti családból származom. Édesapám még a közös hadsereg egyik ezredében: Kassán a 34-es Vilmos bakáknál tett esküt. Ekkor minden hadnagy gyűrűt kapott, melynek belső peremén a dátum (1902. augusztus 18.) a külső peremén pedig az Eisener Brigáde volt bevésve. Ezt a gyűrűt bal kezem középső ujján hordom, mióta Papp Lajos professzor szívműtéttel megmentette életemet. (2005. szeptember). Így tehát a Vas Brigád szellemét örökölve tudom, hogy miről írok, és miről teszek vallomást. Hét éves korom óta szüleim egyházi iskolába járattak, annak ellenére, hogy nem voltak különösebben elkötelezettjei a vallásos életnek. Édesanyám református volt, és nem járt istentiszteletre. Később az 1930-as évek elején katolizált saját szuverén döntése alapján. Mi gyerekek nem is tudtuk, hogy anyánk nem katolikus. Áttérése igen nagy hatással volt rám ban a pécsi Nagy Lajos ciszterci gimnáziumba írattak be. A gimnázium első osztályában kb. 70 osztálytársam volt. Annak ellenére, hogy a ciszterci paptanárok, különösen osztályfőnököm, Mayer Móric mély nyomokat véstek a diákkoromra, nem gondoltam valaha is, hogy pap legyek. A nagykanizsai piaristák és a kaposvári állami gimnázium évei után azonban új világ nyílt ki számomra. Visszakerülve ugyanis a pécsi ciszterciekhez, oly szeretet fogadott, hogy arra szavakat nehezen találok még ma is. Ugyanabba az osztályba kerültem vissza, és ugyanaz az osztályfőnök fogadott, és magához ölelve a következő szavakat mondta: Megjött az én tékozló fiam! 1935-ben renoválták a gimnázium ősi épületét, új szárnnyal bővült. Ebben az új épületben volt az én osztályom. Ekkor hatodikos voltam. Emlékszem arra az ünnepélyre, amikor az új díszteremben az akkori kultuszminiszter, Hómann Bálint és az akkori zirci apát, Werner Adolf jelenlétében Kühn Szaniszló, az új igazgató átvette az iskola kulcsát. Mi diákok akkor nem sejtettük, hogy az ő személyében nemcsak a gimnázium életében, hanem Pécs városának életében is egy új korszak kezdődik. A Rend életében szokatlan dolog történt. Kühn Szaniszló ugyanis a budai gimnázium hetedik osztályának volt főnöke és az íratlan törvény volt, hogy az osztályfőnök elsőtől-nyolcadikig, érettségiig vezeti osztályát, hiszen ő a rábízottaknak mintegy gondviselő atyja is volt. A zirci apát azonban fontosabbnak tartotta, hogy az új iskolának új igazgatója legyen, méghozzá Kühn Szaniszló személyében. Hogy ő milyen személyiség volt, és mi minden rejtőzött szívében, azt mi diákok (kb. 400) azonnal megéreztük, és a kulcs átvételekor mondott néhány mondatára szokatlan tapsvihar tört ki. A diáklélek ugyanis mindent azonnal megérez. Tény, hogy Kühn Szaniszló egy eddig ismeretlen új szerzetes paptanári modellt rajzolt elénk. Őelőtte addig nem jártunk föl tanáraink szobájába, mert a tekintély betonfala

2 elválasztotta a tanárt és a diákot. Tanárainkban nem annyira a szerzetest, a papot, az imádkozó intelligenciát láttuk, hanem a tantárgyának magas szintű képviselőjét. Ezt a betonfalat bontotta le Kühn Szaniszló puszta jelenléte. Minden szombaton a Belvárosi ún. Dzsámi templomban gyóntatott (bejárati kapu közelében a jobboldalt). Egyre többen jelentünk meg gyóntatószéke körül. Még most is emlékszem az első gyónásomra, aminek a végén megkérdezte: szeretnék-e beszélgetni vele? A kérdés meglepett, s én is, mint a többiek igent mondtam. Hónapok múltán vettük észre, hogy igazgatói szobája előtt nemcsak mi, hanem egyetemisták is sorban álltak. Két éven belül megváltozott a pécsi fiatalság lelki élete. Akkor hallottam először a Jézus szíve tiszteletről, az első pénteki gyónásról, áldozásról. Ezt ő olyan komolyan vette, és ajánlotta nekünk, hogy idők folyamán az első péntek megtartása miatt az egész gimnázium részt vett a reggel 8- kor kezdődő szentmisén, aminek a diákok természetesen nagyon örültek, hiszen ilyenkor elmaradt az első tanítási óra. Egyre mélyebb atyai-fiúi kapcsolat alakult ki köztünk. De nemcsak én tapasztaltam ezt, hanem mindenki, aki közelébe került. Szüleim, főleg édesapám észrevette ezt. Különösen akkor vált ez számukra is megdöbbentő élménnyé, amikor egy kisebb fogműtétem miatt egy hétig otthon kellett maradnom. Egyszer csak csengettek, s az ajtóban ott állt Kühn Szaniszló igazgatóm, mosolyogva, mondván, hogy az ő kis betegét keresi. Szüleim, de leginkább én, meghatódva tapasztaltuk, hogy itt valóban egy apostoli lelkületű keresztény, magyar pedagógussal van dolgunk. Hogy ez mennyire igaz, mutatja, hogy erre a jelenetre még 75 év múltán is élesen emlékezem. Ilyen látogatásokra még a gimnázium életében nem volt példa. Különben Kühn Szaniszló a történelmet tanította az én osztályomban. Azok a történelmi órák nem voltak különösebbek, nem a tanársága hatott ránk, hanem a személyisége. Azt is tudtuk róla, hogy végtelenül puritán. Legenda vette körül, és köztudott volt, hogy talán még egy filmet sem látott a moziban. Tény, hogy 17 éves koromban eldöntöttem, hogy én is ciszterci paptanár leszek. Pedig kezdetben egészen más volt a tervem. Én gazdász szerettem volna lenni. Volt l00 hold vitézi telkünk a Drávától 15 km-re. Sastya pusztának nevezték azt a négy erdővel körülvett csodát, amelynek én lettem volna az örököse. Már megvolt a távoli tervem, hogyan fogok ott egy egészen új stílust bevezetni ménessel, nagy állattenyésztéssel stb. stb. Már megépítettem magamban a régi kis viskónk helyére egy gyönyörű új házat. Mindezt még csak fokozta, hogy édesapám akkor már megengedte, hogy versenylován, Girigárin lovagolhassak. Azon a nyáron már lóháton mentem Vajszlóra a szentmisére. Bátyámtól csizmát kaptam. De akkora volt Szaniszló igazgató hatása, hogy ezeket az álmokat fölcseréltem a nagy valóságra: elhagyom a világi életet, belépek Zircre az igen szigorú, épp akkor megreformált, monasztikus kolostori életbe. Mindezt azért bocsátom előre, mert a későbbi években elkezdődött hitleri-sztálini üldöztetés megértésének kulcsa itt van: az én megváltoztathatatlan elhatározásom, hogy magyar paptanár leszek. Ekkor már mindkét véres diktatúra hadat üzent az ilyen jellegű szellemiségnek. Tehát már a kezdet kezdetén éreznem és tudnom kellett, hogy egész életemre vonatkozó döntésem beleütközik a XX. század két legrettenetesebb politikai és filozófiai rendszerébe. És kaptam is erre vonatkozólag figyelmeztetéseket. Unokabátyám, a felvidéken élő Hermann Ede már a kezdet kezdetén elkötelezettje lett a hitleri eszméknek, és szólt édesanyámnak, hogy próbáljanak lebeszélni engem erről az útról, mert Hitler győzelme esetén életpályám életveszélyt rejt magában. Akkor még

3 kevesen tudták, hogy akár Hitler, akár Sztálin győz, számunkra, keresztény magyarok számára mindkettő végzetes. Valóban Hitler épp úgy üldözött bennünket, épp úgy meg akart semmisíteni bennünket, mint Sztálin. Természetesen ezt akkor így világosan nem láttam, de zsigereimben éreztem. Legjobb barátom, bátyám szintén azt javasolta, hogy inkább világi pap legyek. Én azonban, épp Szaniszló igazgatóm, és lelki vezetőm hatására kitartottam eredeti elhatározásom mellett. Néhány szót még a paptanár fogalomról. Az egyetemes egyházban sehol nem bontakozott ki oly impozánsan ez a hivatás, mint nálunk. Köztudott, hogy az ugyancsak egyházüldöző, liberális és alighanem szabadkőműves II. József nevéhez fűződik a magyarországi paptanárság. Ő ugyanis egy rendeletben előírta, hogy csak azok a szerzetesrendek működhetnek tovább, amelyek iskolákat, gimnáziumokat vállalnak. A többit mind feloszlatta. Szerinte ugyanis az imádkozó rendek tétlenek, feleslegesek. Ekkor, az ezerhétszáznyolcvanas években a következő szerzetesrendek vállalták a tanítást: bencés, ciszterci, premontrei, piarista, jezsuita. A többi rendet pl. a karmelitákat, pálosokat, minoritákat egy tollvonással megszüntette. Visszatérve a ciszterci rendhez, Zirc története, tanító renddé válása itt kezdődik. A legelső gimnáziumunk egyike volt Székesfehérvár, itt járt gimnáziumunkban Vörösmarty Mihály. Ekkor vállaltunk gimnáziumot Pécsett, Egerben is. Az én tanárságom történelme lényegében 200 évvel előbb alapozódott meg. A tanító-rendek életében egy új fejezet kezdődött a tanítás színvonalának érdekében akkor, amikor Eötvös József kultuszminiszter a kiegyezés után elrendelte, hogy középiskolai tanár csak az lehet, aki egyetemet végez, és tanári diplomát szerez. Összehasonlítva a mi tanárságunk színvonalát az egyetemes egyház többi iskolájáéval azt kell mondanunk, hogy egyedülálló az egyházi pedagógia történetében. A többi ország egyházi iskoláiban ugyanis a tanároknak nem volt diplomájuk (még a spanyol piarista tanároktól is csak a múlt század negyvenes éveiben kívánták meg a diploma megszerzését). A közép-európai, különösen a magyarországi egyházi középiskolák tanárainak felkészültsége, pedagógiai készsége minden szempontból a legmagasabb nívójú volt. Én már egy olyan tanító-rendnek lettem a tagja, melynek legkiválóbb tagjai professzori kinevezéseket kaptak. A mi paptanári kiképzésünk az ország legjobb állami tanárképzőjének, az Eötvös Kollégiumnak nívójával azonos volt. Ez azért történhetett, mert pl. a nyelvszakosokat a Rend külföldi egyetemekre küldte, francia-, német-, olaszországi egyetemekre. Amikor én beléptem Zircen a ciszterci rendbe, a budapesti egyetemen négy egyetemi tanárunk tanított felső szinten, köztük tanszékvezető pozícióban a kémia, a német nyelvészet katedráin. Ezen kívül számos ún. rendkívüli és magán tanár is megkapta ezt a kitüntető elismerést. A tudomány mellett a hazafias szellem és a jellemképzés szintén kiemelkedő fokú volt ezekben a rendi iskolákban. Érthető, hogy azok az ateista és nemzetromboló filozófiai, politikai mozgalmak, melyek a múlt század évtizedeiben végigsöpörtek Európában, bennünk, paptanárokban látták a legnagyobb veszélyt saját eszmerendszerük megvalósítása terén. Nem véletlen tehát, hogy mind Hitler, mind Sztálin valójában ki akart irtani bennünket, de úgy, hogy még hírmondó se maradjon belőlünk. A különbség csak az, hogy Hitler elvesztette a háborút, és így a sátáni programot Sztálin hajtotta végre. Akármelyik tette volna, az eredmény

4 ugyanaz lenne. Magyarország különösen is szálka volt a szovjet diktatúra szemében, hiszen nálunk volt a legjobban átitatva a társadalom a keresztény-, nemzeti szellemiséggel; hiszen az egyházi iskolák a 60 % - ot is elérték az országban., kezdve a falusi iskoláktól a középiskolákig és egyetemekig. Épp ezekben az évtizedekben hozta meg gyümölcsét a Prohászka püspök által elindított egyházi reform, melynek következtében mind a szerzetesi, mind a szemináriumi papképzés egy új világ kezdetét hozta. Ennek volt következménye az, hogy mi már ban egy megreformált és igen szigorú rendbe léptünk. Vagyis ettől az évtől kezdve a Szentszék előírásai alapján az egyetemi diploma megszerzése előtt öt évig az anyamonostorban kellett élnünk, mely idő alatt filozófiai és teológiai kiképzésben részesültünk. Ezáltal mind lelkiségben, mind tudományos megalapozottságban a kiképzésünk még színvonalasabb lett, mint az előző korszakban. Lényegét tekintve az egyházi reform következtében a leendő tanárokat 10 évig képezték Zircen, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Azok, akik számára ez nagy megterhelést jelentett, a szaktárgyak helyett hittanári diplomát szerezhettek a budapesti Pázmány Egyetem teológiai fakultásán. Mindkét diktatúra (az én életemben különösen a kommunista) bennünk látta azt a nagyon jól kiképzett kádert, aki az ő szemszögükből nézve valóban élharcosa volt a keresztény, magyar eszmerendszernek. Ami náluk a moszkvai központot jelentette, azt ők Rómában látták megtestesítve. És itt kezdődik az én sorsom megpecsételése. Apát urunk ugyanis kezdettől fogva engem úgy kezelt, mint akit Olaszországba küld, hogy elsőként a rendben olasz nyelv- és irodalomból diplomát szerezzek. Ezért már harmadéves klerikus koromban Rómába küldött a Generaliziaba, amely az egyetemes ciszterci rend központja volt. A következő évben pedig Peruggiába küldött nyáron a Szabadegyetemre, szintén az olasz nyelv elsajátítása miatt. Ez a Rómával való szoros kapcsolatom a későbbiek folyamán szintén rossz pont volt a kommunista diktatúra magyarországi ágensei szemében. És ha hozzá vesszük azt, hogy édesapám tábornok és vitézi székkapitány volt, nos a kettő együtt eleve megpecsételte sorsomat. Ehhez hozzájárul még karakterem, temperamentumom hevessége, szellemi képességeim, szervezőkészségem. Ezek együttesen okozták vesztemet és mindazt, amiről az alábbiakban beszámolok. A történelmi keretet mindannyian ismerjük. Én épp Rómában tartózkodtam a Magyar Akadémián, (Via Giulia 2), amikor Mindszenthy József veszprémi püspököt a pápa, XII. Pius, Magyarország hercegprímásává nevezte ki. Őt már előbb megismertem, hiszen ő szentelt pappá május 17.-én. Zircen. A Magyar Akadémián is feladatot kaptam tőle: segítsem a vatikáni karitászt a Magyarországra szánt küldeményeinek irányításában. Jelen voltam akkor is, amikor a Szentatya azt a híressé vált kijelentést mondta bíborosunknak: Te leszel az első, aki szenvedéseddel tanúságot fogsz tenni! Üldöztetésem történetének geneziséhez szervesen tartozik a következő epizód: Edmondo generális főapátunk jóvoltából hazaindulásom előtt speciális pápai kihallgatásra jelentett be (udienza speciale). Ez azt jelenti, hogy nem a közös kihallgatáson vehettem részt egy több ezer hívőt befogadó vatikáni teremben, hanem többedmagammal a pápai szobák egyikében, ahol a pápa mögött álló titkár minden egyes személynél röviden elmondja pápának a nála lévő lista alapján, hogy ki az illető és mely országból való. Én

5 fehér-fekete reverendámban izgalommal vártam a pillanatot, amikor belép a pápa. Néhány perc múlva már előttem állt, és rövid párbeszédet folytatott velem: Ki vagy fiam?... Nem félsz hazamenni Magyarországra? Ő ugyanis akkor már nemcsak sejtette, hanem tudta is, mi lesz Közép-Európa és benne hazánk sorsa. Amikor válaszomban elmondtam, hogy nem félek, és a magyar fiatalság miatt megyek haza, külön megáldott. Majd kértem áldását szüleimre, testvéreimre, akikről Rómában azt sem tudtam hol vannak, élnek-e? Ekkor megdöbbentő és kínos csend következett. Láttam, hogy a Szentatya fölfele néz a mennyezetre, és valamin nagyon gondolkodik. Aztán hirtelen végtelen szeretettel rám nézett, és tört magyarsággal ezeket a szavakat mondta: Eljen Magyarország, Maria orszaga dicsertessek a Jezus Krisztus. Ez az udienza speciale belém vésődött a mai napig, és olyan erős biztatásnak tekintettem, mely a küldetéssel azonos. Attól a perctől kezdve mindmáig tudom, hogy életemnek így kellett alakulnia, és helyesen döntöttem akkor, amikor nem csatlakoztam másik két társamhoz, akikkel együtt nekem is ki kellett volna mennem Amerikába, hogy oda mentsük át a magyarországi ciszterci rend életét. Még most is tudom két rendtársam nevét: dr. Molnár Rajmund (egykori pécsi hittanárom), és dr. Nagy Anzelm (teológiai tanár). (Mellesleg megemlítem, hogy mindkettőből apát lett, bizonyára belőlem is az lett volna.) Amikor Rómából hazaértem 1945 augusztusában újabb feladatokat kaptam mind Endrédy Vendel apát úrtól, mind pedig Mindszenthy hercegprímástól: többek között apát úr engem szemelt ki, hogy Mindszenthy bíboros titkos levelét Márton Áron gyulafehérvári püspökhöz futárként elvigyem. Ekkor már minden ilyen jellegű cselekmény életveszéllyel járt. A levelet saját testemre erősítettem, hogy esetleges motozáskor a határon ne vegyék észre. És hogy ne legyen feltűnő ez a veszélyes erdélyi út, ezért az egyetemen Horváth János professzoromtól kértem, hogy levéltári kutatás ürügyén küldjön a híres gyulafehérvári bibliotékába. Két hétig voltam Márton Áron vendége. Az említett levelet a püspökség szőlőjében adtam át Márton Áronnak. Felejthetetlen találkozás volt. Emlékszem arra a mondatára, amikor az erdélyi magyarság létszámának állandó csökkenéséről számolt be. Látja Szabolcs atya, az a kocsis, akit az állomásra küldtem, hogy hazahozza Önt, már egy szót nem tud magyarul, pedig Kovács a neve. Én úgy fogtam fel küldetésemet, hogy két szent magyar ember futárja lehettem. Ezek is előzményei voltak a börtönbe kerülésemnek. Amikor hazajöttem, elkezdődött az egyházi iskolák elleni szisztematikus sajtóhadjárat. A kialakulófélben lévő diktatúra így kezdte írtóhadjáratát ellenünk. Az as tanévet még megúsztuk. Rendi életem első dispoziciója számomra nagy megtiszteltetés volt. Paptanári munkámat ugyanis Budán, a Rend első legszínvonalasabb gimnáziumában kezdhettem el. Az új iskolarendszer következtében a tanulók első nyolc éve az ún általános iskolában folyt. A régi elemi iskola elnevezés megszűnt. De nálunk az általános iskola ötödik osztályától kezdve lényegében még a régi gimnáziumi élet folyt. Így lettem az ötödik b. osztályának főnöke. Nyolcvanegy 11 éves fiúnak voltam nemcsak osztályfőnöke, hanem a Rend szellemének megfelelően, atyja is. Az óriási létszám ellenére minden diákomat ismertem. Rendszeresen tartottam szülői értekezleteket, melyekre nagyszülők is örömmel jöttek. Annyi szülő jött, hogy nem fértek be a tanterembe. Többen a folyosón hallgatták végig beszédemet.

6 Ez annyiban tartozik szervesen a témához, mert lényegében ezeket a családokat és ezeket a fiúkat neveltem tovább az 1948 júniusában kihirdetett szerzetesi iskolák megszüntetése után. Akkora volt ugyanis a terror, hogy a szülők nem merték gyermekeiket hittanra járatni. A vallásszabadság csak papíron létezett, valójában az a szülő, aki iskolai hittanra íratta be gyermekét, azt elbocsátották állásából, és gyermekét megbélyegezték, lehetetlenné téve még az egyetemi felvételét is. Amikor a szülők ezt 1948 őszén felmérték, felkerestek minket, gyermekeik eddigi ciszterci tanárait, és arra kértek bennünket, hogy valamilyen módon folytassuk gyermekeik nevelését. Természetesen a hatóságok jól tudták, hogy ezt csak földalatti munkával lehetett végezni. És itt kezdődik börtönéveim első stációja. Folytatjuk

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

MINDSZENTY-FILM FORGATÁSA A SZOBÁMBAN. aki kérdez: G.Martinelli, aki válaszol: B.Ö.Szabolcs

MINDSZENTY-FILM FORGATÁSA A SZOBÁMBAN. aki kérdez: G.Martinelli, aki válaszol: B.Ö.Szabolcs MINDSZENTY-FILM FORGATÁSA A SZOBÁMBAN aki kérdez: G.Martinelli, aki válaszol: B.Ö.Szabolcs Azzal kezdődött, hogy kaptam egy levelet egy olasz filmrendező magyar tolmácsától, fogadnám-e azt a Martinelli

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Témavázlat A feladatsor három részből áll. Összesen 120 pontot lehet a helyes megoldásra szerezni. A regény elolvasása után kitöltendő feladatokból

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Lángolj és világíts! Csak lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség. Lángolni és világítani: ez maga a tökéletesség! Clairvaux-i Szent Bernát CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS ÉS SZENT PIÓ ATYA MISZTIKUS TALÁLKOZÁSA A BÖRTÖNBEN HERMANN ZSOLT 2013. AZ EMLÉKMŰ-TERV LEÍRÁSA

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban Röviden rólunk 1989.szeptember 2. Kertvárosi környezet Tág, világos terek, Nagy park, szabadtéri pályák 20 osztály- 650 tanuló

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

T/ 12975. számú törvényjavaslat

T/ 12975. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 12975. számú törvényjavaslat az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban 1. Jogszabályi háttér 1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (továbbiakban Nkt.): 35. (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi

Részletesebben

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p 2 0 1 3-2 0 1 5 A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Bordáné Csököly Éva a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika szakos tanára

Bordáné Csököly Éva a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika szakos tanára Tóth Czifra Mihály Emlékdíj, általános iskolai kategória: Bordáné Csököly Éva a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika szakos tanára Bordáné Csököly Éva 1979-ben diplomázott Szegeden

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A pécsi Tudásközpont ad helyet Az utolsó hegycsúcs vetítéseinek. Helyszín: Tudásközpont (7622 Pécs, Universitas u. 2/A)

A pécsi Tudásközpont ad helyet Az utolsó hegycsúcs vetítéseinek. Helyszín: Tudásközpont (7622 Pécs, Universitas u. 2/A) Az utolsó hegycsúcs már Pécsett is! A pécsi Tudásközpont ad helyet Az utolsó hegycsúcs vetítéseinek. Helyszín: Tudásközpont (7622 Pécs, Universitas u. 2/A) http://www.tudaskozpont-pecs.hu/ Vetítési időpontok:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

Életiskola Pécselyen

Életiskola Pécselyen Buda Király Gimnázium Életiskola Pécselyen AZ ÉLETISKOLA PROGRAM A Balaton-felvidéken, a csodálatos atmoszférájú, szív alakú Pécselyi medencében, a Dobogó domb lábánál, négy falu - Balatonszőlős, Pécsely,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM RÖVID KÉPES TÖRTÉNETE

A BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM RÖVID KÉPES TÖRTÉNETE A BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM RÖVID KÉPES TÖRTÉNETE A ciszterci rend létrejötte A XI. században több mozgalom indult a bencés rend megreformálására. 1098-ban Szent Róbert, molesme-i bencés apát

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben