BÖRTÖNÉVEIM. Szándékosan messziről kezdem. Azzal, hogyan hívott meg az Úr a paptanári szerzetesi életre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖRTÖNÉVEIM. Szándékosan messziről kezdem. Azzal, hogyan hívott meg az Úr a paptanári szerzetesi életre."

Átírás

1 BÖRTÖNÉVEIM Történelmi háttér Jelen visszaemlékezésemet 2011 októberében, 92 éves koromban diktálom. Ez az írás egyúttal dokumentuma is annak a történelmi periódusnak, melyet magyarságunk és egyházunk hőskorának nevezek. Ez tanúvallomás is arról, hogyan vérzett el 1940 óta a magyar egyház, benne a paptanári szolgálat, mely egyedülálló volt Közép Európában. Ennek a kornak ismerete nélkül hiteles magyar történelmet írni nem lehet. Szándékosan messziről kezdem. Azzal, hogyan hívott meg az Úr a paptanári szerzetesi életre. Katonatiszti családból származom. Édesapám még a közös hadsereg egyik ezredében: Kassán a 34-es Vilmos bakáknál tett esküt. Ekkor minden hadnagy gyűrűt kapott, melynek belső peremén a dátum (1902. augusztus 18.) a külső peremén pedig az Eisener Brigáde volt bevésve. Ezt a gyűrűt bal kezem középső ujján hordom, mióta Papp Lajos professzor szívműtéttel megmentette életemet. (2005. szeptember). Így tehát a Vas Brigád szellemét örökölve tudom, hogy miről írok, és miről teszek vallomást. Hét éves korom óta szüleim egyházi iskolába járattak, annak ellenére, hogy nem voltak különösebben elkötelezettjei a vallásos életnek. Édesanyám református volt, és nem járt istentiszteletre. Később az 1930-as évek elején katolizált saját szuverén döntése alapján. Mi gyerekek nem is tudtuk, hogy anyánk nem katolikus. Áttérése igen nagy hatással volt rám ban a pécsi Nagy Lajos ciszterci gimnáziumba írattak be. A gimnázium első osztályában kb. 70 osztálytársam volt. Annak ellenére, hogy a ciszterci paptanárok, különösen osztályfőnököm, Mayer Móric mély nyomokat véstek a diákkoromra, nem gondoltam valaha is, hogy pap legyek. A nagykanizsai piaristák és a kaposvári állami gimnázium évei után azonban új világ nyílt ki számomra. Visszakerülve ugyanis a pécsi ciszterciekhez, oly szeretet fogadott, hogy arra szavakat nehezen találok még ma is. Ugyanabba az osztályba kerültem vissza, és ugyanaz az osztályfőnök fogadott, és magához ölelve a következő szavakat mondta: Megjött az én tékozló fiam! 1935-ben renoválták a gimnázium ősi épületét, új szárnnyal bővült. Ebben az új épületben volt az én osztályom. Ekkor hatodikos voltam. Emlékszem arra az ünnepélyre, amikor az új díszteremben az akkori kultuszminiszter, Hómann Bálint és az akkori zirci apát, Werner Adolf jelenlétében Kühn Szaniszló, az új igazgató átvette az iskola kulcsát. Mi diákok akkor nem sejtettük, hogy az ő személyében nemcsak a gimnázium életében, hanem Pécs városának életében is egy új korszak kezdődik. A Rend életében szokatlan dolog történt. Kühn Szaniszló ugyanis a budai gimnázium hetedik osztályának volt főnöke és az íratlan törvény volt, hogy az osztályfőnök elsőtől-nyolcadikig, érettségiig vezeti osztályát, hiszen ő a rábízottaknak mintegy gondviselő atyja is volt. A zirci apát azonban fontosabbnak tartotta, hogy az új iskolának új igazgatója legyen, méghozzá Kühn Szaniszló személyében. Hogy ő milyen személyiség volt, és mi minden rejtőzött szívében, azt mi diákok (kb. 400) azonnal megéreztük, és a kulcs átvételekor mondott néhány mondatára szokatlan tapsvihar tört ki. A diáklélek ugyanis mindent azonnal megérez. Tény, hogy Kühn Szaniszló egy eddig ismeretlen új szerzetes paptanári modellt rajzolt elénk. Őelőtte addig nem jártunk föl tanáraink szobájába, mert a tekintély betonfala

2 elválasztotta a tanárt és a diákot. Tanárainkban nem annyira a szerzetest, a papot, az imádkozó intelligenciát láttuk, hanem a tantárgyának magas szintű képviselőjét. Ezt a betonfalat bontotta le Kühn Szaniszló puszta jelenléte. Minden szombaton a Belvárosi ún. Dzsámi templomban gyóntatott (bejárati kapu közelében a jobboldalt). Egyre többen jelentünk meg gyóntatószéke körül. Még most is emlékszem az első gyónásomra, aminek a végén megkérdezte: szeretnék-e beszélgetni vele? A kérdés meglepett, s én is, mint a többiek igent mondtam. Hónapok múltán vettük észre, hogy igazgatói szobája előtt nemcsak mi, hanem egyetemisták is sorban álltak. Két éven belül megváltozott a pécsi fiatalság lelki élete. Akkor hallottam először a Jézus szíve tiszteletről, az első pénteki gyónásról, áldozásról. Ezt ő olyan komolyan vette, és ajánlotta nekünk, hogy idők folyamán az első péntek megtartása miatt az egész gimnázium részt vett a reggel 8- kor kezdődő szentmisén, aminek a diákok természetesen nagyon örültek, hiszen ilyenkor elmaradt az első tanítási óra. Egyre mélyebb atyai-fiúi kapcsolat alakult ki köztünk. De nemcsak én tapasztaltam ezt, hanem mindenki, aki közelébe került. Szüleim, főleg édesapám észrevette ezt. Különösen akkor vált ez számukra is megdöbbentő élménnyé, amikor egy kisebb fogműtétem miatt egy hétig otthon kellett maradnom. Egyszer csak csengettek, s az ajtóban ott állt Kühn Szaniszló igazgatóm, mosolyogva, mondván, hogy az ő kis betegét keresi. Szüleim, de leginkább én, meghatódva tapasztaltuk, hogy itt valóban egy apostoli lelkületű keresztény, magyar pedagógussal van dolgunk. Hogy ez mennyire igaz, mutatja, hogy erre a jelenetre még 75 év múltán is élesen emlékezem. Ilyen látogatásokra még a gimnázium életében nem volt példa. Különben Kühn Szaniszló a történelmet tanította az én osztályomban. Azok a történelmi órák nem voltak különösebbek, nem a tanársága hatott ránk, hanem a személyisége. Azt is tudtuk róla, hogy végtelenül puritán. Legenda vette körül, és köztudott volt, hogy talán még egy filmet sem látott a moziban. Tény, hogy 17 éves koromban eldöntöttem, hogy én is ciszterci paptanár leszek. Pedig kezdetben egészen más volt a tervem. Én gazdász szerettem volna lenni. Volt l00 hold vitézi telkünk a Drávától 15 km-re. Sastya pusztának nevezték azt a négy erdővel körülvett csodát, amelynek én lettem volna az örököse. Már megvolt a távoli tervem, hogyan fogok ott egy egészen új stílust bevezetni ménessel, nagy állattenyésztéssel stb. stb. Már megépítettem magamban a régi kis viskónk helyére egy gyönyörű új házat. Mindezt még csak fokozta, hogy édesapám akkor már megengedte, hogy versenylován, Girigárin lovagolhassak. Azon a nyáron már lóháton mentem Vajszlóra a szentmisére. Bátyámtól csizmát kaptam. De akkora volt Szaniszló igazgató hatása, hogy ezeket az álmokat fölcseréltem a nagy valóságra: elhagyom a világi életet, belépek Zircre az igen szigorú, épp akkor megreformált, monasztikus kolostori életbe. Mindezt azért bocsátom előre, mert a későbbi években elkezdődött hitleri-sztálini üldöztetés megértésének kulcsa itt van: az én megváltoztathatatlan elhatározásom, hogy magyar paptanár leszek. Ekkor már mindkét véres diktatúra hadat üzent az ilyen jellegű szellemiségnek. Tehát már a kezdet kezdetén éreznem és tudnom kellett, hogy egész életemre vonatkozó döntésem beleütközik a XX. század két legrettenetesebb politikai és filozófiai rendszerébe. És kaptam is erre vonatkozólag figyelmeztetéseket. Unokabátyám, a felvidéken élő Hermann Ede már a kezdet kezdetén elkötelezettje lett a hitleri eszméknek, és szólt édesanyámnak, hogy próbáljanak lebeszélni engem erről az útról, mert Hitler győzelme esetén életpályám életveszélyt rejt magában. Akkor még

3 kevesen tudták, hogy akár Hitler, akár Sztálin győz, számunkra, keresztény magyarok számára mindkettő végzetes. Valóban Hitler épp úgy üldözött bennünket, épp úgy meg akart semmisíteni bennünket, mint Sztálin. Természetesen ezt akkor így világosan nem láttam, de zsigereimben éreztem. Legjobb barátom, bátyám szintén azt javasolta, hogy inkább világi pap legyek. Én azonban, épp Szaniszló igazgatóm, és lelki vezetőm hatására kitartottam eredeti elhatározásom mellett. Néhány szót még a paptanár fogalomról. Az egyetemes egyházban sehol nem bontakozott ki oly impozánsan ez a hivatás, mint nálunk. Köztudott, hogy az ugyancsak egyházüldöző, liberális és alighanem szabadkőműves II. József nevéhez fűződik a magyarországi paptanárság. Ő ugyanis egy rendeletben előírta, hogy csak azok a szerzetesrendek működhetnek tovább, amelyek iskolákat, gimnáziumokat vállalnak. A többit mind feloszlatta. Szerinte ugyanis az imádkozó rendek tétlenek, feleslegesek. Ekkor, az ezerhétszáznyolcvanas években a következő szerzetesrendek vállalták a tanítást: bencés, ciszterci, premontrei, piarista, jezsuita. A többi rendet pl. a karmelitákat, pálosokat, minoritákat egy tollvonással megszüntette. Visszatérve a ciszterci rendhez, Zirc története, tanító renddé válása itt kezdődik. A legelső gimnáziumunk egyike volt Székesfehérvár, itt járt gimnáziumunkban Vörösmarty Mihály. Ekkor vállaltunk gimnáziumot Pécsett, Egerben is. Az én tanárságom történelme lényegében 200 évvel előbb alapozódott meg. A tanító-rendek életében egy új fejezet kezdődött a tanítás színvonalának érdekében akkor, amikor Eötvös József kultuszminiszter a kiegyezés után elrendelte, hogy középiskolai tanár csak az lehet, aki egyetemet végez, és tanári diplomát szerez. Összehasonlítva a mi tanárságunk színvonalát az egyetemes egyház többi iskolájáéval azt kell mondanunk, hogy egyedülálló az egyházi pedagógia történetében. A többi ország egyházi iskoláiban ugyanis a tanároknak nem volt diplomájuk (még a spanyol piarista tanároktól is csak a múlt század negyvenes éveiben kívánták meg a diploma megszerzését). A közép-európai, különösen a magyarországi egyházi középiskolák tanárainak felkészültsége, pedagógiai készsége minden szempontból a legmagasabb nívójú volt. Én már egy olyan tanító-rendnek lettem a tagja, melynek legkiválóbb tagjai professzori kinevezéseket kaptak. A mi paptanári kiképzésünk az ország legjobb állami tanárképzőjének, az Eötvös Kollégiumnak nívójával azonos volt. Ez azért történhetett, mert pl. a nyelvszakosokat a Rend külföldi egyetemekre küldte, francia-, német-, olaszországi egyetemekre. Amikor én beléptem Zircen a ciszterci rendbe, a budapesti egyetemen négy egyetemi tanárunk tanított felső szinten, köztük tanszékvezető pozícióban a kémia, a német nyelvészet katedráin. Ezen kívül számos ún. rendkívüli és magán tanár is megkapta ezt a kitüntető elismerést. A tudomány mellett a hazafias szellem és a jellemképzés szintén kiemelkedő fokú volt ezekben a rendi iskolákban. Érthető, hogy azok az ateista és nemzetromboló filozófiai, politikai mozgalmak, melyek a múlt század évtizedeiben végigsöpörtek Európában, bennünk, paptanárokban látták a legnagyobb veszélyt saját eszmerendszerük megvalósítása terén. Nem véletlen tehát, hogy mind Hitler, mind Sztálin valójában ki akart irtani bennünket, de úgy, hogy még hírmondó se maradjon belőlünk. A különbség csak az, hogy Hitler elvesztette a háborút, és így a sátáni programot Sztálin hajtotta végre. Akármelyik tette volna, az eredmény

4 ugyanaz lenne. Magyarország különösen is szálka volt a szovjet diktatúra szemében, hiszen nálunk volt a legjobban átitatva a társadalom a keresztény-, nemzeti szellemiséggel; hiszen az egyházi iskolák a 60 % - ot is elérték az országban., kezdve a falusi iskoláktól a középiskolákig és egyetemekig. Épp ezekben az évtizedekben hozta meg gyümölcsét a Prohászka püspök által elindított egyházi reform, melynek következtében mind a szerzetesi, mind a szemináriumi papképzés egy új világ kezdetét hozta. Ennek volt következménye az, hogy mi már ban egy megreformált és igen szigorú rendbe léptünk. Vagyis ettől az évtől kezdve a Szentszék előírásai alapján az egyetemi diploma megszerzése előtt öt évig az anyamonostorban kellett élnünk, mely idő alatt filozófiai és teológiai kiképzésben részesültünk. Ezáltal mind lelkiségben, mind tudományos megalapozottságban a kiképzésünk még színvonalasabb lett, mint az előző korszakban. Lényegét tekintve az egyházi reform következtében a leendő tanárokat 10 évig képezték Zircen, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Azok, akik számára ez nagy megterhelést jelentett, a szaktárgyak helyett hittanári diplomát szerezhettek a budapesti Pázmány Egyetem teológiai fakultásán. Mindkét diktatúra (az én életemben különösen a kommunista) bennünk látta azt a nagyon jól kiképzett kádert, aki az ő szemszögükből nézve valóban élharcosa volt a keresztény, magyar eszmerendszernek. Ami náluk a moszkvai központot jelentette, azt ők Rómában látták megtestesítve. És itt kezdődik az én sorsom megpecsételése. Apát urunk ugyanis kezdettől fogva engem úgy kezelt, mint akit Olaszországba küld, hogy elsőként a rendben olasz nyelv- és irodalomból diplomát szerezzek. Ezért már harmadéves klerikus koromban Rómába küldött a Generaliziaba, amely az egyetemes ciszterci rend központja volt. A következő évben pedig Peruggiába küldött nyáron a Szabadegyetemre, szintén az olasz nyelv elsajátítása miatt. Ez a Rómával való szoros kapcsolatom a későbbiek folyamán szintén rossz pont volt a kommunista diktatúra magyarországi ágensei szemében. És ha hozzá vesszük azt, hogy édesapám tábornok és vitézi székkapitány volt, nos a kettő együtt eleve megpecsételte sorsomat. Ehhez hozzájárul még karakterem, temperamentumom hevessége, szellemi képességeim, szervezőkészségem. Ezek együttesen okozták vesztemet és mindazt, amiről az alábbiakban beszámolok. A történelmi keretet mindannyian ismerjük. Én épp Rómában tartózkodtam a Magyar Akadémián, (Via Giulia 2), amikor Mindszenthy József veszprémi püspököt a pápa, XII. Pius, Magyarország hercegprímásává nevezte ki. Őt már előbb megismertem, hiszen ő szentelt pappá május 17.-én. Zircen. A Magyar Akadémián is feladatot kaptam tőle: segítsem a vatikáni karitászt a Magyarországra szánt küldeményeinek irányításában. Jelen voltam akkor is, amikor a Szentatya azt a híressé vált kijelentést mondta bíborosunknak: Te leszel az első, aki szenvedéseddel tanúságot fogsz tenni! Üldöztetésem történetének geneziséhez szervesen tartozik a következő epizód: Edmondo generális főapátunk jóvoltából hazaindulásom előtt speciális pápai kihallgatásra jelentett be (udienza speciale). Ez azt jelenti, hogy nem a közös kihallgatáson vehettem részt egy több ezer hívőt befogadó vatikáni teremben, hanem többedmagammal a pápai szobák egyikében, ahol a pápa mögött álló titkár minden egyes személynél röviden elmondja pápának a nála lévő lista alapján, hogy ki az illető és mely országból való. Én

5 fehér-fekete reverendámban izgalommal vártam a pillanatot, amikor belép a pápa. Néhány perc múlva már előttem állt, és rövid párbeszédet folytatott velem: Ki vagy fiam?... Nem félsz hazamenni Magyarországra? Ő ugyanis akkor már nemcsak sejtette, hanem tudta is, mi lesz Közép-Európa és benne hazánk sorsa. Amikor válaszomban elmondtam, hogy nem félek, és a magyar fiatalság miatt megyek haza, külön megáldott. Majd kértem áldását szüleimre, testvéreimre, akikről Rómában azt sem tudtam hol vannak, élnek-e? Ekkor megdöbbentő és kínos csend következett. Láttam, hogy a Szentatya fölfele néz a mennyezetre, és valamin nagyon gondolkodik. Aztán hirtelen végtelen szeretettel rám nézett, és tört magyarsággal ezeket a szavakat mondta: Eljen Magyarország, Maria orszaga dicsertessek a Jezus Krisztus. Ez az udienza speciale belém vésődött a mai napig, és olyan erős biztatásnak tekintettem, mely a küldetéssel azonos. Attól a perctől kezdve mindmáig tudom, hogy életemnek így kellett alakulnia, és helyesen döntöttem akkor, amikor nem csatlakoztam másik két társamhoz, akikkel együtt nekem is ki kellett volna mennem Amerikába, hogy oda mentsük át a magyarországi ciszterci rend életét. Még most is tudom két rendtársam nevét: dr. Molnár Rajmund (egykori pécsi hittanárom), és dr. Nagy Anzelm (teológiai tanár). (Mellesleg megemlítem, hogy mindkettőből apát lett, bizonyára belőlem is az lett volna.) Amikor Rómából hazaértem 1945 augusztusában újabb feladatokat kaptam mind Endrédy Vendel apát úrtól, mind pedig Mindszenthy hercegprímástól: többek között apát úr engem szemelt ki, hogy Mindszenthy bíboros titkos levelét Márton Áron gyulafehérvári püspökhöz futárként elvigyem. Ekkor már minden ilyen jellegű cselekmény életveszéllyel járt. A levelet saját testemre erősítettem, hogy esetleges motozáskor a határon ne vegyék észre. És hogy ne legyen feltűnő ez a veszélyes erdélyi út, ezért az egyetemen Horváth János professzoromtól kértem, hogy levéltári kutatás ürügyén küldjön a híres gyulafehérvári bibliotékába. Két hétig voltam Márton Áron vendége. Az említett levelet a püspökség szőlőjében adtam át Márton Áronnak. Felejthetetlen találkozás volt. Emlékszem arra a mondatára, amikor az erdélyi magyarság létszámának állandó csökkenéséről számolt be. Látja Szabolcs atya, az a kocsis, akit az állomásra küldtem, hogy hazahozza Önt, már egy szót nem tud magyarul, pedig Kovács a neve. Én úgy fogtam fel küldetésemet, hogy két szent magyar ember futárja lehettem. Ezek is előzményei voltak a börtönbe kerülésemnek. Amikor hazajöttem, elkezdődött az egyházi iskolák elleni szisztematikus sajtóhadjárat. A kialakulófélben lévő diktatúra így kezdte írtóhadjáratát ellenünk. Az as tanévet még megúsztuk. Rendi életem első dispoziciója számomra nagy megtiszteltetés volt. Paptanári munkámat ugyanis Budán, a Rend első legszínvonalasabb gimnáziumában kezdhettem el. Az új iskolarendszer következtében a tanulók első nyolc éve az ún általános iskolában folyt. A régi elemi iskola elnevezés megszűnt. De nálunk az általános iskola ötödik osztályától kezdve lényegében még a régi gimnáziumi élet folyt. Így lettem az ötödik b. osztályának főnöke. Nyolcvanegy 11 éves fiúnak voltam nemcsak osztályfőnöke, hanem a Rend szellemének megfelelően, atyja is. Az óriási létszám ellenére minden diákomat ismertem. Rendszeresen tartottam szülői értekezleteket, melyekre nagyszülők is örömmel jöttek. Annyi szülő jött, hogy nem fértek be a tanterembe. Többen a folyosón hallgatták végig beszédemet.

6 Ez annyiban tartozik szervesen a témához, mert lényegében ezeket a családokat és ezeket a fiúkat neveltem tovább az 1948 júniusában kihirdetett szerzetesi iskolák megszüntetése után. Akkora volt ugyanis a terror, hogy a szülők nem merték gyermekeiket hittanra járatni. A vallásszabadság csak papíron létezett, valójában az a szülő, aki iskolai hittanra íratta be gyermekét, azt elbocsátották állásából, és gyermekét megbélyegezték, lehetetlenné téve még az egyetemi felvételét is. Amikor a szülők ezt 1948 őszén felmérték, felkerestek minket, gyermekeik eddigi ciszterci tanárait, és arra kértek bennünket, hogy valamilyen módon folytassuk gyermekeik nevelését. Természetesen a hatóságok jól tudták, hogy ezt csak földalatti munkával lehetett végezni. És itt kezdődik börtönéveim első stációja. Folytatjuk

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

J e 1 e< n. t é s az egyházi középiskolákról.

J e 1 e< n. t é s az egyházi középiskolákról. ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL SZIGORÚAN TITKOSi OÖ4Ö-l/196"o/Eln.

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Képtelen Képeslapok. Beszámoló a Budapesti Javítóintézet Pályázati Tevékenységről. Jelképek (H. István, 2014)

Képtelen Képeslapok. Beszámoló a Budapesti Javítóintézet Pályázati Tevékenységről. Jelképek (H. István, 2014) Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan)

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan) 19 92 REFORMÁTUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15. tel./fax: 82/511-487 igazgató: 82/411 005 e-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu honlap: www.lozsu.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA

I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA 1. SZOCIOLÓGIAI-DEMOGRÁFIAI ADATOK A Forrásközpont honlapján közzétett kérdőívünkre 21 fő válaszolt. Válaszadóink többsége nő (81%), férjezett/nős (62%), Budapesten,

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban Röviden rólunk 1989.szeptember 2. Kertvárosi környezet Tág, világos terek, Nagy park, szabadtéri pályák 20 osztály- 650 tanuló

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben