Az egészségügyi textiltisztítás helyzete a hazai fekvôbeteg-ellátó intézményekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi textiltisztítás helyzete a hazai fekvôbeteg-ellátó intézményekben"

Átírás

1 Az egészségügyi textiltisztítás helyzete a hazai fekvôbeteg-ellátó intézményekben Kellôs Éva, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest Hazánkban az egészségügyi textiltisztításról átfogó elemzés még nem készült. A cikk a szolgáltatási folyamat fontos, napi gyakorlatot érintô kérdéseire ad választ. A szerzô célja, hogy információt adjon a szolgáltatási piac e kicsiny, de fontos szegmensérôl, valamint arról, hogy az egészségügyi intézmények mit tehetnek azért, hogy az általuk igénybe vett szolgáltatások megfelelô minôségének fenntartását intézményükön belül elôsegítsék. In Hungary complete evaluation has still not been done about hospital textile cleaning. This article deals with the main practical aspects of this service function. The author s aim is to give information about this minor but important process, how health care institutions can make more to improve and maintain the quality of service in this field. BEVEZETÉS Hazánkban a mosodai szolgáltatás az elmúlt évtizedekben jelentôs átalakuláson ment keresztül. A korábbi, zömében (nagy mosókapacitással rendelkezô) honvédségi mosodákat olyan cégek privatizálták, akik fantáziát és lehetôséget láttak abban, hogy megfelelô modernizálás után, saját vagy külföldi tôkebevonás mellett ezeket a telephelyeket átalakítsák, és megfelelô kapacitással terheljék le. Emellett elkezdôdött az igényeknek és elvárásoknak megfelelô erôteljes differenciálódás a lakossági, az egészségügyi és a szállodaipari/vendéglátóipari ágazat felé. A textiltisztító ipar a 70-es években élte fénykorát, amikor a lakossági piperemosási ágazat a mosási részarány 60-80%-át adta. A kilencvenes évekre ez az arány 2-3%-ra (!) csökkent, ugyanakkor ezzel párhuzamosan elkezdett emelkedni a kórházi szolgáltatás részaránya ben 60 ipari mosoda (mosókapacitás 100 tonna/mûszak) és egészségügyi mosoda üzemelt, melyeknek kapacitása 100 tonna/mûszak volt. Az adatokból látható, hogy az ipari mosodák bôséges szabad kapacitással rendelkeztek ahhoz, hogy a hatósági megfeleltetés után az egészségügyi piac meghódítására törekedjenek. A szolgáltatások mostohagyermeke a textiltisztítás, mert a felmérések szerint a részaránya nyereség eszközarányosan számolt módon 5%, árbevétel-arányosan számolva mindössze 1,6% [1]. A szolgáltatók ezért törekedtek a kiegészítô tevékenységekre, amely árbevételük mintegy 25%-át adta. GONDOLATOK A KÓRHÁZI MOSODÁKRÓL Az Állami Számvevôszék 9905-ös számú, Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-mûszer ellátottságának, valamint egyes diagnosztikai részlegek teljesítményének vizsgálatáról címû jelentése alapján megállapítást nyert, hogy a textília mosását végzô (saját) textiltisztító üzemek mosógépei, centrifugái és kikészítô berendezései átlagosan 25 évesek, a berendezések 93,5%-a nullára leírt. Az egészségügyi intézmények elôtt az elmúlt kb. 10 évben két lehetôség állt. Az egyik, hogy az elöregedett, rossz mosási minôségen, alacsony munkabiztonsággal dolgozó gépparkjukat (és vele együtt magát a mosodát) felszámolják, esetleg vállalkozásba adják a teljes rekonstrukció megkötése mellett. A másik út a géppark részleges vagy teljes cseréje. Az ellehetetlenedett helyzetbôl az egészségügyi intézmények nagy része külsô szolgáltató segítségével menekül ki. A harmadik utat, a rekonstrukciót, többnyire önkormányzati támogatással bíró, közepes méretû kórházak tudták véghez vinni. A korszerû, egyedi mosógépes tisztítás ugyan kiváló minôséget hoz, de 100 millió HUF nagyságrendû beruházást igényel, amelynek a megtérülése még hosszú távon is bizonytalan. A csômosógépes (ipari) mosoda mûködtetése pedig szigorú létesítési követelményekhez kötött, ráadásul jelentôs (anyagi és humán) erôforrást és szakértelmet igényel. A szabad kapacitás kitöltése híján ugyanakkor mûködése bizonyosan veszteséges. A kórházi mosodák felújításával és mûködtetésével kapcsolatos költséghatékonysági vizsgálatok a fentiek miatt óvatosságra intik a vezetôket. A TEXTILTISZTÍTÁS MINÔSÉGI KÖVETELMÉNYEI A minôségi követelmények meghatározásakor néhány dolgot tudomásul kell venni: A fogyasztóvédelmi törvény ugyan rendelkezik a szolgáltatás minôségi problémáiról, azonban nem határozza meg a megfelelô szolgáltatás fogalmát. A minôség osztályok szerinti besorolása a konkrét leiratok híján szubjektív kategória marad, azaz problémás esetben a feleket csak a köztük konszenzussal kialakított szabályzók védik. A gyakorló textiltisztító a legkomolyabb problémának az élettartam kérdését és a foltosodás megszüntetését tartja, amely során kiemelten fontos az igénybevételhez szabott textília beszerzése, valamint annak minôsége. Átlagosan a 34 IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM OKTÓBER

2 síkáru mintegy 10%-a rossz, göbös, a textília felszínén megjelenô kis csomócskák pedig hamar a textília lyukadásához illetve szakadásához vezetnek [2]. A szolgáltatót a teljesítés felelôssége alól mentesíti, ha a textília gyártási hiba miatt megy tönkre. (Ilyen pl. a fent említett göbösödés, a relaxációs zsugorodás, a színezék lefutása, vagy éppen a gombok, egyéb kellékek olvadása). Saját mosoda esetén is igen fontosak a minôségi követelmények, szolgáltatás vásárlása esetén még inkább. A vállalás során a szolgáltató nem csak a szenny eltávolítására, hanem a textília minôségmegóvására is szerzôdött, amelynek akkor tud eleget tenni, ha a partner is óvja a textíliát. A gyakorlatban sokszor szembesülünk azzal, hogy a szolgáltatást igénybe vevô elvárja, hogy az összes foltot tüntessék el a textíliáról, ugyanakkor pl. a betegellátó osztályokon természetesnek veszik, hogy a textíliát lehet használni portörlésre, függönyözésre, vagy éppen a kiömlött anyagok padozatról történô felitatására is. Tudomásul kell venni, hogy ezeknek a károsodásoknak az eltüntetését soha, egyetlen mosoda sem tudja garantálni. Ezért aztán alapvetô a felek közti korrekt partneri viszony kialakítása és a részfolyamatokkal, valamint a végtermékkel kapcsolatos elvárások írásos megjelenítése [3]. AZ EGÉSZSÉGÜGYI TEXTILTISZTÍTÁS HAZAI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE A egészségügyi textiltisztítás témakörét vizsgálva megállapíthatóak a következô tények: A hazai, gyakorlati megközelítésekre fókuszáló szabványok, útmutatók, szakirodalmi ajánlások hiányoznak vagy többségében korszerûtlenek. A területet szabályozási nehézségek (EU-n és Magyarországon belül egyaránt), joghézagok jellemzik. Az egymástól kölcsönösen függô partnerek (egészségügyi textília beszállító, egészségügyi szolgáltató, egészségügyi textiltisztító szolgáltató) között nem ritka az információhiány, a nehézkes kommunikáció a felek között, illetve a problémamegoldási készség hiánya. Az egészségügyi textiltisztítás ágazaton belül képviselt részaránya ellenére önálló, Országos Képzési Jegyzékben szereplô, specifikus képzéssel nem rendelkezik. A FELMÉRÉS A felmérés célja a kórházi mosodák illetve az egészségügyi textiltisztítási szolgáltatások részletes elemzése volt. A kérdôív elektronikus formában is rendelkezésre állt (egyedi azonosítóval és védelemmel, azaz nem lehetett többször kitölteni), valamint a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, illetve az EGVE segítségével jutott el a célcsoporthoz. Az adatfelvétel 78 itemes kérdôíves megkereséssel történt, amelyet zárt, nyitott, mátrix és feltételes kérdésekbôl állítottam össze. A kiküldött 152 kérdôívbôl 104 érkezett viszsza. 11 fô elzárkózott a vizsgálatban való részvételtôl, alapvetô hiányosságai miatt 6 volt értékelhetetlen. A továbbiakban a fentiek alapján az N=87 (=100%) elemszámmal folytattam a feldolgozást. A felmérésre válaszolók többsége ápolási illetve gazdasági igazgató volt, a saját mosodával rendelkezô helyeken többnyire a mosodavezetô, vagy a mûszaki vezetô töltötte ki a kérdôívet. Összevetve a válaszolók munkakörét az intézményekben a textiltisztítás problémáival foglalkozó személyekkel, az volt megállapítható, hogy a két csoport nem tér el egymástól szignifikánsan. Az ágyszámok arányait vizsgálva elmondható, hogy a visszaküldött kérdôívek az országos ágyszám-megoszlástól nem térnek el jelentôsen, ezért e hatás torzító erejével sem kell számolnunk. Két kérdés volt rangsoroláson alapuló, a többi nyílt ill. zárt kérdés volt. MEGÁLLAPÍTÁSOK Saját mosoda vagy szolgáltató cég? A téma feltárása során kiderült, hogy a kórházi mosodai üzemek jelentôs hányadát az ezredfordulóra megszüntették. A saját mosodák átlagéletkora valóban közelít az ÁSZ által feltételezett 25 évhez, a 12 kórházból 9-ben éves és 3-ban 35 évnél régebben mûködik a mosoda. Mindehhez hozzá kell tennünk azt a tényt is, hogy a 12 válaszadó felénél történt teljes körû felújítás, a felénél pedig mindössze részleges rekonstrukció. Gépeik állapotát tekintve mindöszsze egy városi kórház büszkélkedhetett új gépparkkal, a többi válaszadó gépei állapotát mûködôképesnek jellemezte. A válaszadók mindegyike problémának látja a géppark karbantartásának és az energiahordozók árának emelkedését. A textiltisztítás oly mértékben fejlôdött, hogy a problémákkal küszködô kórházi mosodák nem tudnak lépést tartani a szolgáltatókkal. A minôségi textília kiadásának alapfeltétele a textilkímélô mosási technológia, a megfelelô vasaló, finiselô eszközök és a korszerû javítás. A kórházi mosodák kevés helyen rendelkeznek korszerû gépekkel. Megemlítették a gázos szárítót, az ugyancsak gázzal mûködô kalandert, valamint a gyorsvasalót. A saját mosodával rendelkezô válaszadók többsége a fentiek ellenére a rekonstrukció mellett tenné le voksát. Nemzetközi kitekintésben elmondható, hogy pl. az Egyesült Királyságban csak a legnagyobb intézmények tartanak fönn saját mosodát. A National Health Service a mosodák nagy részét a nem hatékony mûködés, a szigorodó (pl. környezetvédelmi) elôírások miatt záratta be vagy értékesítette [4]. KIS CÉG VAGY NAGY CÉG? A szolgáltatást igénybe vevôk többsége nagy céggel dolgoztat. Összefüggéseiben vizsgálva a fentieket elmondható, hogy a nagy, egészségügyi textiltisztításra szakosodott szolgáltatócégek stabilan tartják piaci pozícióikat. Az intézmény vezetôinek feladata végiggondolni, hogy milyen szolgáltatási IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM OKTÓBER 35

3 csomagot szeretnének igénybe venni, milyen elvárásaik vannak, és azért mennyit hajlandóak (vagy tudnak) áldozni. Fontos tehát, hogy rendelkezzenek annyi gyakorlati tapasztalattal, hogy megfogalmazzák ezen igényeket. A szolgáltatás egyik csapdája lehet, ha a felek közt az elvárások nem tisztázottak, ezért idejekorán el kell dönteni legalább az olyan alapvetô tényezôket, mint a szállítási határidô vagy a minôségi tényezôk (pl. javítás) és az ár aránya [5]. Itt is igaz, mint a szolgáltatóiparban bárhol máshol, hogy az átlag ajánlati ártól jelentôsen eltérô ajánlatok alapos átvizsgálásra szorulnak. STABILITÁS VAGY VÁLTÁS? Az esetek jelentôs részében minimálisan 4 éve nem történt szolgáltatóváltás. A szolgáltatási szabályzattal rendelkezô kórházak között ez az arány még jobb, ennek oka, hogy a szabályzat mindkét fél részére garanciális elemeket tartalmaz, valamint az adott intézmény folyamatainak részletes leírását tartalmazza. Ebbôl következik, hogy a folyamatok a külsô szemlélô számára is átláthatóak, egyértelmûek a feladat- és jogkörök, valamint a felelôsség és a problémák megoldási szintjei. A kompetenciák tisztázásával kiküszöbölhetôek az értelmetlen viták és konfliktusok, amelyek végsô soron a szolgáltatás ellehetetlenüléséhez vezetnek. Érdekes, hogy a kórházak közel felében nincs, vagy éppen kidolgozás alatt áll a szabályzat. Kérdéses, hogy azokban az intézményekben, ahol a felek között csak szerzôdést kötöttek, milyen mélységig és részletességgel tudják szabályozni a szolgáltatási folyamatot. A válaszadók saját ismereteiket általában a döntéseikhez vagy a problémák felismeréséhez elegendônek tartották, mindössze 21%-uk vélte úgy, hogy azok fejlesztésre szorulnak. Az intézmények 66%-ában volt belsô vagy hatósági ellenôrzés, és közülük mindössze 14%-ban (8 kórházban) volt komplex (pénzügyi, minôségügyi, szolgáltatásra vonatkozó és higiénés) ellenôrzés. Az ellenôrzések 62%-a kórházhigiénés jellegû volt. Ebbôl következik, hogy a bérmosást igénybe vevô kórházak mindössze 20%-ában volt szolgáltatásra vonatkozó ellenôrzés, ami a szolgáltatási kontroll hiányára utal. ÁR ÉS/VAGY MINÔSÉG? A megkérdezettek 78,7%-a arra a kérdésre, hogy optimális esetben hogyan kellene megoszlania az ár/minôség aránynak, az 50-50%-ot jelölte be, arra a kérdésre, hogy az elbírálásnál mi élvezett prioritást, már csak 64,3% válaszolta azt, hogy mindkettô. A megkérdezett kórházak 40%-a bekéri ugyan a referenciákat, de nem vizsgálja a kapacitásbeli azonosságot, és 45%-ukat nem segítette mosodához, textiltisztításhoz értô szakember sem. A válaszadók a megadott tényezôket az 1. táblázat szerint rangsorolták. (A legfontosabb 1, a legkevésbé fontos 10 pontot kapott, így minél kevesebb pontot kapott egy tényezô, az annál inkább fontos.) KAPCSOLATTARTÁS ÉS FELELÔSSÉG A textilgazdálkodás, a textilhigiéné és a panaszkezelés kevés helyen fut egy kézben össze, aminek következtében gyakori az intézményeken belül a textilhiány, a nem megfelelô készletgazdálkodás, a felelôsség áthárítása. Az irányítás, vezetés és az ellenôrzés több szálon futtatása csak konfliktusokhoz vezet. Úgy gondolom, hogy mind a szolgáltatónak, mind pedig az intézménynek érdeke, hogy egy kapcsolattartó személy kezében legyen az egész folyamat, kezdve a beszerzéstôl az esetleges panaszok kezeléséig. Ez a személy szerencsés esetben olyan szakember, aki ért a gazdálkodáshoz, és van textiltisztítási, textilhigiéniai jártassága. Sajnos ma Magyarországon ezek a szakemberek hiányoznak (bár egyes oktató cégek, német minta alapján ún. létesítménygazdálkodási menedzser képzéssel jelen vannak a piacon), ezért a textilgazdálkodással foglalkozók ismereteiket jobbára empirikus úton szerzik meg. VEZETÉS ÉS ELLENÔRZÉS 1. táblázat A mosodai minôséget meghatározó tényezôk Összevetve az eredményeket a szolgáltató cégek piaci stabilitásával, ellenôrizhetô az a korábbi megállapítás, hogy a tartós, intézményi jelenlét alapfeltétele a megfelelô minôség. A minôség romlásának legbiztosabb jelzôje a reklamációk és hibás teljesítések számának növekedése. Ezért is fontos volt feltenni a kérdést, hogy vajon a válaszadók mennyire tartják a legismertebb problémákat jellemzônek a saját intézetükben? A textiltisztítás minôségét az intézmények közepesnél valamivel jobbnak tartják. A 2. táblázat szemlélteti az egyes tényezôkre adott átlagos pontszámokat. A pontozás alapját négyes skála adta (1= egyáltalán nem probléma, 2= problémaforrás, 3= problémát jelent, 4= gyakori probléma). 36 IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM OKTÓBER

4 A válaszadók által megbecsült textíliaélettartam átlagosan 2,6 év. EXTRÁK ÉS ALTERNATÍVÁK 2. táblázat A textiltisztítással kapcsolatban problémaként érzékelt tényezôk Látható, hogy minôséget meghatározó tényezôk között vezet a túl sok selejt, ill. szakadt ágynemû, a foltok és elszínezôdések, a méret- és alakváltozás, valamint a textilcsere és a hiány. A selejtek és szakadt ágynemûk magas száma mögött okként ott lehet a nem megfelelô minôségû, vagy szálösszetételû textília, a foltok és elszínezôdések mögött a nem rendeltetésszerû használat, vagy a nem megfelelô tárolás, a méret- és alakváltozás mögött ugyancsak a textília minôsége, és a csere, hiány mögött a logisztika gyengeségei. Természetesen e tényezôk mosodai oldalról is megfoghatók. Így a selejt és szakadás mögött állhat régi géppark, sorjás szélekkel, rosszul megválasztott technológia (hôfok, mosószer stb.), a foltok és elszínezôdések mögött a textilmozgatás hibái, az összemosás, a méret és alakváltozás mögött a hôhatásokból eredô textíliakárosodások, a csere és a hiány mögött pedig a beadagolás, az elkülönítés és a szállítás hibái. TEXTILBESZERZÉS ÉS HASZNÁLAT A kórházi textilbeszerzés a mosoda gyenge pontja. A megkérdezettek 35%-a vallja, hogy mindig megkérdezi a szakembert, 30%-a, hogy alkalmanként, és ugyancsak 35%-a azt mondja, hogy nem kérdezi meg. A számokból látszik, hogy a mosatási minôséget nem egyértelmûen kapcsolják össze a textíliaminôséggel, holott ez lenne a kézenfekvô. Kevesen gondolják végig, hogy a gyenge minôségû textília pl. kevesebb pamutot tartalmaz, ezért a súlya is kisebb, ebbôl adódóan annak mosatása az átlagsúly alapú elszámolásnál fajlagosan többe kerül. A másik kritikus tényezô a nem rendeltetésszerû használat. Gyakran lehet találkozni a leleményes textilkárosítók nyomaival: rozsdafoltokkal, porcsíkokkal, koromnyommal, láblenyomattal stb. A textíliák értelmetlen, ugyanakkor nem tudatos károsítása sok gondot és fejfájást okozhat, ha az osztályos folyamatok nem szabályozottak, nincsenek (figyelemfelhívó) utasítások. A szolgáltatások jövôje szempontjából fontos, hogy a szolgáltatási csomag olyan komponenseket tartalmazzon, amelyek vonzók és megfizethetôk a célcsoport részére. Hipotéziseim vizsgálata során arra is választ kerestem, vajon az intézmények hajlandók-e áldozni a speciális vagy különleges szolgáltatásért? A válaszadók 45%-a vélekedett úgy, hogy maximum 20%-ot áldozna érte, 34%-a bizonytalan a megítélésben. Ez azt jelenti, hogy nincs konkrét elképzelése a többletköltségeket illetôen, azaz jelenleg nem dönthetô el, hogy mennyit lenne hajlandó áldozni. A válaszadók többsége ismeri a bérmosás alternatíváit, ugyanakkor azoknak vegyes a megítélése. A válaszadók 47%-a nem venne részt bértextília programban, mindössze 5% preferálná a bérmosás alternatívájaként. A válaszadók 62%-a aránytalanul drágának tartja, 28%-a úgy véli, hogy az intézmény kiszolgáltatottá válik, 26%-a nem lát többlet minôségi garanciát, 18% véli úgy, hogy az új kezdeményezéshez a dolgozók szemléletmódján is változtatni kell. HUMÁNERÔFORRÁS ÉS FEJLESZTÉS Az intézmények kétharmadában egyáltalán nincs szakképesített mosodai dolgozó. Tekintettel arra, hogy az azonos munkakörben eltöltött hosszú évek alatt a mosodai dolgozók szerezhetnek jártasságot az alapvetô folyamatokban, kíváncsi voltam arra is, hogy mekkora szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A dolgozók nagy része 5 évnél nagyobb tapasztalattal rendelkezik (átlag 7,8 év). A felmérésbôl kiderült, hogy textiltisztításban tevékenykedôk 46%-a nem vesz részt továbbképzéseken. A rossz eredmény ellenére a válaszadók 86%-a igényelné az alkalmanként szervezett továbbképzéseket, 14% még ezt sem. A fentiekbôl levonható az a következtetés, hogy a szakmai szervezetek által szervezett (és esetleg regionálisan lebonyolított) továbbképzéseknek komoly jelentôsége lehet a humán fejlesztésben. Fontos megemlíteni, hogy a válaszadók nagy része általános anyagismereti és textiltisztítási, illetve közegészségügyi-járványügyi, azaz alapismeretek körébe tartozó téma után érdeklôdne. ÖSSZEGZÉS ÉS JAVASLATOK A SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT MINÔSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁHOZ Az egészségügyi intézmények így a kórházak is háttérszolgáltatásként veszik igénybe a textiltisztítást. A fekvôbeteg intézményekben a szolgáltató lehet a saját mosodai üzem vagy vállalkozó. A bérmosás az utóbbi 10 évben egyre jelentôsebb arányt képvisel intézményeinkben, ezért fon- IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM OKTÓBER 37

5 tos ismerni a textiltisztítás minôségi garanciáit hordozó tényezôket. Az egészségügyi textíliákkal kapcsolatos költségek az intézményi kiadásoknak csak mintegy 1,5%-át teszik ki, mégis elmondható, hogy a betegelégedettség fontos tényezôje a tisztaság, ezen belül pedig a megfelelô (kényelmes, szennyezôdésmentes, esztétikus) textília. Ugyanez igaz a többi, pl. a személyzet által viselt vagy a mûtéti textíliákra is. Azokban az intézményekben, ahol sok a probléma, elsôdlegesen a hiány vagy a selejt, mindenképpen a folyamat egészét kell átvilágítani és újra szabályozni. Az ellenôrzéseket ki kell terjeszteni a mosodai szolgáltatásra, legalább az alapadatok szintjén (selejt, visszamosás stb.). A textíliák beszerzése elôtt ki kell kérni a mosodai vezetô, szakértô véleményét a technológiához optimalizált tulajdonságú textíliáról, ezzel elkerülhetô a minôségi kifogások egy része. Az alternatív szolgáltatások (bértextília program, egyszerhasználatos textíliák alkalmazása) igénybevétele elôtt mindenképpen igényfelmérésre és összehasonlító elemzésre van szükség, hiszen általános bevezetésük igen költséges, és csak bizonyos területeken várható tôle az ellátás javulása. Vizsgálatom a hazai helyzet feltárását szolgálta, ebbôl kifolyólag számtalan kérdést hagyott nyitva. Úgy gondolom, hogy az egészségügyben és a textiltisztításban tevékenykedôknek van mit tanulniuk egymástól egymásért. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Kutatásom támogatásáért köszönet valamennyi válaszadó gazdasági ill. ápolási igazgatónak és mosodai szakember- nek, valamint a szakmai tudás önzetlen átadásáért köszönetemet fejezem ki Kutasi Csaba textilipari igazságügyi szakértô úrnak. IRODALOMJEGYZÉK [1] Ivanovics Iván: Textiltiszítás Magyarországon, p. 3 In: Textiltisztítás május XXXII. évfolyam 2. szám [2] Horváth Károlyné: Textiltisztítás, in Barótfi, I.: Szolgáltatástechnika, p , Mezôgazda, Budapest, 2001 [3] Kortinovits Sándor: A szövetek károsodása, p , Mûszaki Egyesülés, Budapest, 1998 [4] Gershuny, J.J. Miles, J.D.: The Service Economy, p , Frances Printer, London, 1983 [5] Haksever et al: Service Management and Operations, p , Pearson Education, New York, 2000 A SZERZÔ BEMUTATÁSA Kellôs Éva egészségügyi szakoktató, humánerôforrás-menedzser és egészségügyi szakmenedzser. Pályáját a veszprémi kórházban kezdte ápolóként, majd középiskolában tanított augusztusa óta az ORFI ápolási igazgatója. Számos elôadást tartott oktatási, kockázatelemzési, textilgazdálkodási témakörökben. Publikált a Magyar Minôség Társaság és a Textiltechnika szaklapokban is. A Textilipari Mûszaki és Tudományos Egyesület aktív tagja és a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének titkára. 38 IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM OKTÓBER

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint.

A mosoda 2007. évre várható működési költsége a számítások alapján 22 millió forint. . napirendi pont EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MOSODÁJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE Az Egyesített Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Mi a karbantartás feladata. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft.

Mi a karbantartás feladata. Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. Mi a karbantartás feladata Karbantartás-fejlesztés korszerűen Nyílt képzés 2014.05.15. Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. A karbantartás hagyományos értelmezése A karbantartás feladata a berendezések képességeinek

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról Kutatási tapasztalatok www.tukorterem.hu A kutatásról Elsődleges célcsoport: gazdálkodó klasszikus civil szervezetek (magánalapítványok és egyesületek)

Részletesebben

Kozkázatelemzés. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala

Kozkázatelemzés. A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala Kozkázatelemzés A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Hajdúhadház Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala 2013. október 01. Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491)

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Közvélemény-kutatás kiértékelése

Közvélemény-kutatás kiértékelése Közvélemény-kutatás kiértékelése Bóly Borjád Monyoród Nagybudmér Pócsa térségi ivóvízminőség-javító projekt Azonosító szám: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0004 Készítette: Sághy-Sat Kft. 2012. október Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 06 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal beszerzésekkel kapcsolatos folyamatainak minőségügyi szabályozása. Az eljárás rögzíti a beszerzésekkel

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás Prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke Kiss Katalin, vezető kutató, Szinapszis Kft. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor a Magyar Minőség elnöke, a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági tagja A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Standardfejlesztési tevékenység

Standardfejlesztési tevékenység TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Standardfejlesztési tevékenység Vezetés, humánerőforrás,

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló)

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló) Összefoglaló Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének felméréséről a gazdasági- műszaki terület dolgozói elvándorlásának alakulásáról (2012. november) I. Általános megállapítások 1. 1. A teljes

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között.

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Blokk I: Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Konkrét elképzelésem van, mit szeretnék szakmailag

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

ARILD DENNAPOS MINŐSÉGI GARAN IN CI M A ÉV

ARILD DENNAPOS MINŐSÉGI GARAN IN CI M A ÉV ARILD MINDENNAPOS MINŐSÉGI GARANCIA ÉV MINDENNAPOS MINŐSÉGI GARANCIA A hétköznapi életvitel magas elvárásokat támaszt az ülőbútorokkal szemben. Az ARILD ülőbútor sorozat a tesztek során megfelel a minőséggel

Részletesebben

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen)

Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselő rendszer (KarMen) Görgey Péter, Németh Bálint Siófok, 2009. október 15. I. Peremfeltételek (1) Zöldmezős beruházások, felújítások beszűkülése, válság OVIT

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei Keszi Roland A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei www.krolify.hu Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Kisterem 2005.április 22. A célszervezetek számának időbeli változása (N)

Részletesebben

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK Felsőfokú műszaki végzettség (minőségbiztosítási szakiránnyal) Tárgyalóképes angol-, valamint kommunikációképes németnyelv-tudás MS Office ismeret elvárás,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013.

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. 1/9 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekt kivitelére létrejött partnerség azzal a céllal alakult, hogy a szállodaipari szakképzés

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben