JEGYZİKÖNYV a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács október 30-án Dunakilitin, a duzzasztómő kezelıépületében tartott ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács 2009. október 30-án Dunakilitin, a duzzasztómő kezelıépületében tartott ülésérıl"

Átírás

1 Szám: 4-77/2009 Melléklet: Jelenléti ív JEGYZİKÖNYV a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács október 30-án Dunakilitin, a duzzasztómő kezelıépületében tartott ülésérıl Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint (Melléklet) Széles Sándor, a Tanács alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy két tanácstag (dr. Szakács Imre és dr. Völner Pál) nincs jelen, két tanácstag (Borkai Zsolt és Csöbönyei Imre) meghatalmazottjaik útján képviseltetik magukat, a tanácstagokat helyettesítı személyek (Barabás Réka és Csányi Józsefné) írásos megbízással érkeztek, a 11 tag közül jelen van 9 fı, azaz a Tanács határozatképes. Napirend elfogadása A munkaszervezet a megtárgyalni javasolt 4 írásos elıterjesztést elektronikus úton ( en és a honlapon keresztül) eljuttatta a Tanács tagjaihoz, az állandó meghívottakhoz és a térség minden polgármesteréhez. Észrevétel nem volt, a Tanács egyhangú szavazással (9 igen) elfogadta a napirendet: 1. Tanácsülések közötti események és intézkedések 2. Dunakiliti duzzasztó jövıbeni hasznosításának lehetıségei 3. Turisztikai helyzetkép és jövıkép a Szigetközben 4. Szigetköz erdıfejlesztési terve 1. napirendi pont: A Tanácsülések közötti események és intézkedések Széles Sándor röviden ismertette az írásos tájékoztatót, amely a következı részekbıl áll: fontosabb intézkedések és események a két ülés között (32 téma címszavakban), Szigetköz Kerekasztal (2 db melléklettel), a Tanács lejárt határidejő határozatainak végrehajtása, Duna projekt, Mosoni-Duna hidak, egyéb témák. Ez utóbbi tájékoztat a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésrıl, az Európai Duna Stratégiáról, a Nemzetközi Duna-napról, a turizmusról és a fenntartható mobilitásról a Duna régióban, valamint a tagdíjakról. Az írásos elıterjesztéshez csatoltan 5 db mellékletet is tanulmányozhattak a Tanács tagjai. Tóth Tiborné dr.: Országgyőlési képviselıként kerültem a Tanácsba. Eltökélt szándékom volt a Szigetköz ügyének legjobb tudása szerinti segítése. Közben olyan szövetségesek keresése, akik pártpolitikától függetlenül, a szigetközi emberek érdekét képviselve, a szakmai (vízügyi, környezetvédelmi, ökológiai) érdekeket képviselve próbálnak együttmőködni: kimozdulni abból a politikai csapdából, amelybe Szigetköz került, a közel 20 évvel ezelıtti események, a Duna elfeledése kapcsán. Ez a rendkívül széles spektrumú munka részemrıl a vége felé közeledik. Úgy gondoltam, hogy Szigetközi Fejlesztési Tanácson belül is egy 1

2 praktikus érdekképviseleti szempontot próbálok érvényesíteni. Nagyon jól emlékezhetnek a tanácstagok azokra a levelekre, amelyekben kezdeményeztem, hogy összefogással, a hazai közvélemény tájékoztatásával és európai uniós tájékoztatással próbáljuk meg jelezni a problémáinkat. Ugyanis ezek a mi életfeltételeinket meghatározó megoldatlan ügyek, ha innen pár km-re elmenve már nem is látszik akkorának. A Tanács munkáját egyéni kezdeményezésekkel, szakmai infrastruktúrával, valamint politikai támogatáskereséssel próbáltam meg segíteni októberében Brüsszelben egy egyéni út szervezésével felvettem a kapcsolatot a Duna európai uniós biztosával. Munkámban kiváló partnerre találtam az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságban. Szeretném megköszönni az ı közremőködésüket, hiszen nagyon egy irányba dolgozunk mind a mai napig is. A késıbbiekben általuk kivitelezendı két nagy szigetközi projektben a miniszteri biztosi tisztet is megkaptam. A brüsszeli egyéni út kapcsán október 29- én került sor az elsı Szigetköz Kerekasztal rendezvényre. Szinte a lehetetlenre vállalkozott ez a rendezvény: összehozni a civil, a szakmai szervezetet és az érdekképviseleti szerveket, velük egy asztalhoz leültetni a politikát. Mindezt azért, hogy valamiféle közös megállapodással tudjuk továbbvinni a közös ügyeinket. Itt egy állásfoglalás tervezet készült, ahol a szervezı munka volt az enyém. Az itt élı emberek véleményét jelenített meg ez a tervezet. A szakemberek véleményét is kikértem, a civil szervezetek véleményét is, és akkor állt össze az a nyolc pontos javaslat, amelyet önök megkaptak a napirendi pontokhoz csatolva. A Szigetköz Kerekasztal tervezete bizonyos zöld szervezetek részérıl nem találkozott egyetértéssel, a javaslat-tervezet azért szerepel így, mert az elsı kerekasztal-megbeszélésen az állásfoglalást nem lehetett megszavaztatni az ottani szituáció miatt. Egy zöldszervezet tiltakozása végigkísérte a Szigetköz Kerekasztal munkáját. Dr. Nagy Andor, az Országgyőlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke éppúgy támadásoknak lett kitéve és éppúgy kompromisszumokra kényszerült, mint annak idején az állásfoglalás javaslattal én magam is. Mégis úgy gondolom, hogy ezek a sajnálatos fejlemények sem csökkentettél a munka jelentıségét. E munka segítésére önöket itt és most ismételten kérem. A budapesti kerekasztal tehát a politika köztudatába is bevitte ezt az állásfoglalás-javaslatot, hisz maga a környezetvédelmi miniszter, Szabó Imre jelenlétével megtisztelte a kerekasztalt. Nagy segítségemre volt a SZÖSZ elnöke Szokoli Sándor úr, aki a fórumot vezette. Főzfa Zoltán részletes tájékoztatása pedig a szakmát képviselte ezen a megbeszélésen. Részünkrıl Szigetköz ügyének markáns képviselete történt meg október 6-án Brüsszelben, a Duna konferencián. Szomorúan vettük tudomásul, hogy ugyanitt Magyarország hivatalos képviselete meglehetısen hiányos volt. Ezen a konferencián részt vett közvetlen munkatársam, Beke Károly, aki vidékfejlesztési koordinátorként dolgozott október 1-jéig. Bejelentem, hogy 2010 áprilisában, az országgyőlési képviselı választásokon ezt a munkát is neki szeretném átadni (neki, aki hivatalos MSZP jelölti pozíciót megkapta) június 10-én, az Duna Menti Városok Regionális Tanácsában képviseltetve is voltunk: örömmel jelentem, hogy ebben a testületbe teljes jogú tagként Dunakiliti polgármestere is belépett és képviseli a térségünket május 19-én rendeztük meg Mosonmagyaróváron azt a Szigetköz Kerekasztalt, ahol minden egyes térségbeli lakosnak lehetısége volt a tájékoztatók meghallgatására és a kérdésfelvetésre. Természetesen a polgármestereket, szakmai civil szervezeteket egyaránt vártunk. A hallgatóság nagyon színes volt: azon még budapesti zöldszervezeti képviselık részt vettek. Úgy gondolom, hogy ez is eredményesnek mondható. Rengeteg aláírást győjtöttünk ott is a résztvevık körében. Akkor indítottunk el egy médiaakciót, amely mind az írott sajtó (pl. Kisalföld) hasábjain terjeszti és csatlakozókat keres az állásfoglalás-tervezethez, mind pedig rádió és tv riportokkal próbálja népszerősíteni a lakosság körében, hogy kapcsolódjanak ehhez az ajánláshoz.. A Duna-napon, július 25- én nagyon sok aláírás született, és rendkívül fontosnak ítélem, hogy a szlovák partnerrel közvetlenül is sikerült szót váltani (Jencsik úrral), továbbá az elızı szlovák környezetvédelmi miniszter is aláírta a dokumentumot. A rendezvényen megjelent Peter Weller európai 2

3 képviselı szintén aláírta azt október20-án, a közelmúltban az országgyőlés Környezetvédelmi Bizottsága elé vitte ezt az anyagot: ez pedig már szigorúan a politika színtere. Képviseltetve voltak a civil szervezetek, köztük a legnagyobb civil szervezet, a SZITE. A víz-keretirányelvnek lehetıségei között a SZITE-javaslat képviseli egyedül a magyar szakmai álláspontot, élvezve a Vízügyi Igazgatóság támogatását is. Itt tehát a civil szervezeteket ez a legnagyobb szervezet képviselte. A SZÖSZ elnöke is jelen volt a bizottság ülésén. Megbízásomból Janák Emil úr volt jelen, de a SZÖSZ alelnöke, Tamási Lırincné, valamint Beke Károly országgyőlési képviselıjelölt is képviselte a térségünket. A Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az állásfoglalás tervezetet. Úgy gondolom, hogy ez a megtárgyalás lehetıséget nyújt majd arra, hogy valamilyen szinten az országgyőlés elé kerülhessen ez az állásfoglalás. Az országgyőlés elé kerülés módját dr. Szabó Imre miniszter úr fogja meghatározni. Egyébként dr. Nagy Andor bizottsági elnök és helyettese Oross Sándor jelenlétével sok rendezvényünket erısítette. Valamilyen módón ennek írásbeli nyoma kell, hogy maradjon. Rendkívül fontos ennek a dokumentumnak a teljes vertikumon való végigfutása. A Fenntartható Fejlesztés Tanács elé is vittük ezt az állásfoglalás tervezetet, Hegyi Gyula úr, aki eddig Európai Parlamenti képviselıként segítette a munka menedzselését Szigetköz ügyének az elızıekbe, most a Külügyminisztériummal dunai nagyköveként a Magyar Duna Stratégiát tervezték. A Nemzeti Fenntartható Fejlıdés Tanácsa meghallgatta Láng professzort, az Akadémiai Bizottságtól. A KvVM-ben Láng István fıosztályvezetı úr az, aki erıteljesen képviseli álláspontunkat. Elindult egy olyan folyamat amely a 8 pontos állásfoglalásnak a magyarországi Dunai stratégiba történı beépülését eredményezheti. A budapesti DunaLog konferencián Beke Károly képviselete a térségünket, és koncepciókat (nagyon szépen beszél angolul, brüsszeli ott-tartózkodása idején is karakteresen képviselte Szigetköz ügyét). Magam nem tudtam részt venni ezen, de nagyon fontos volt Beke úr részvétele. Dunakiliti ezen a 3. DunaLog konferencián lépettbe a Duna Menti Városok Szervezetébe oltóber 24-én került a Regionális Fejlesztési Tanács elé ez a javaslat, és a RFT hivatalosan támogatta a SZITE-megoldást. Úgy tudom Balogh József úr tájékoztatása alapján, hogy csak két apró módosítás született ebben a állásfoglalás tervezetben. Az állásfoglalás-tervezet már több százezret túllépı támogatást szerzett szórólapokon és internetes hozzáférésen, továbbá félszáz civil és szakmai szervezet csatlakozott hozzá (agy a SZITE is). Jómagam az országgyőlésben az állásfoglalás tervezethez 140 képviselı aláírását megszereztem. Érdekes, hogy minden volt környezetvédelmi miniszter is aláírta. A jelenlegi miniszterek aláírását nem kérhettem, hisz ez egyfajta elkötelezettséget is jelentene teljes egészében. Úgy gondolom, hogy ez a kormány dolga és nem a mi dolgunk. De a frakcióvezetık közül is nagyon sokan aláírták ezt a tervezetet. Ami nagyon meglepı volt számomra, hogy dr. Szakács Imre képviselıtársamat is kértem, hogy legyen szíven állásfoglalást támogatókat győjteni. Egyetlen aláírással hozta vissza, az pedig az övé. Medgyasszay László képviselıtársamat szintén személyesen kértem, hogy olvassa el az állásfoglalás tervezetet és írja alá (hisz köztudott, hogy Alsó-Szigetköz vízpótló rendszerének támogatása milyen fontos), azonban ı a mai napig nem írta alá azt. Mindenesetre a 140 képviselıi aláírás bizonyítja, hogy az egyéni képviselıi támogatottsága meg van az állásfoglalás-tervezetnek. Így ha majd visszakerül a Parlament elé valamilyen formában, legalább ez a 140 képviselı, de szerintem sokkal többen mellette fognak szavazni, megerısítve a mi állásfoglalás-tervezetünket. Bízom benne, hogy a SZTFT, és az itt ülök is támogatni fogják ezt az eredeti szövegő nyilatkozatot (mivel ezt mind az egyének, min a civil és szakmai szervezete, mind az országgyőlési képviselık elfogadták és aláírták, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Tanács elé is így került). Ez a rengeteg aláírás és háttérmunka az eredeti változathoz kapcsolódik. A RFT belenyúlt és módosította szövegez, én azt gondolom, hogy ez is egy elfogadható lehetıség. A továbbítás folyamán hozzá tudom főzni, hogy ez a szervezet csak 2-3 apró módosítást fogadott el. Szerencsés lenne, ha a SZTFT az eredeti változatot egy 3

4 támogató nyilatkozattal megerısítve bocsátaná útjára. Az RFT ülésén Széles Sándor úr és Székely Imre úr javaslataira történt a módosítás. Még egyszer szeretném javasolni az eredeti nyilatkozatot. A Szigetközi Fejlesztési Tanács támogató nyilatkozata talán egy kicsit erıteljesebb érdekérvényesítést biztosíthatnak ennek a dolognak. A jövıképrıl annyit: a Duna Stratégia ügyében az Európai Unió és a Régiók Bizottsága felé lépéseket tettem ezzel az állásfoglalás-javaslattal. Itt két lehetıségünk is van: dr. Szakács Imre a Régiók Bizottságának a tagja, és ez is egy lehetıség, emellett a Fenntartható Fejlesztés Bizottsága felé való továbbításra is van lehetıség. Az Európai Parlament új felállásában a Környezetvédelmi Bizottság több tagjával állunk kapcsolatban, tehát az afelé való lépés elıkészítése megtörtént. Lérem, hogy az eredeti állásfoglalást erısítsék meg. Széles Sándor megköszönte Tóth Tiborné dr. részletes beszámolóját, amelyben tájékoztatott, hogy mi mindent tett az elmúlt években a Szigetköz érdekében. Megállapította, hogy a Szigetköz ügyében sajnos nem történt érdemi elırelépés. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy a helyben élık közös gondolkodása megmaradt. Friss fejleményrıl tájékoztatott az ülés elıtt kiosztott 6. számú melléklet: a Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Tanács október 28-án tartott ülésén tárgyalt a Szigetköz problémáiról. A testület megállapította, hogy a térségünket érintı kérdéseket mind hazai és mind EU-s szinten a Bıs-Nagymaros kérdéstıl elkülönítetten szükséges kezelni. Az RFT a most kiosztott lapon olvasható határozati javaslatot fogadta el. A Tóth Tiborné dr. által kiemelt személyek (Tamás Lırincné és Szokoli Sándor) mellett továbbiakat indokolt említeni, így például Babos Attilát, aki hasonlóképen sokat tett a Szigetköz érdekében. A képviselıasszony által közel egy éve elıterjesztett állásfoglalás feltétlenül pontosításra szorul, illetve több szempontból már nem aktuális, ezért számos megállapítása elhagyható. Ilyen például az, hogy 2004-tıl van a térségnek a Kormány által elfogadott fejlesztési koncepciója. Tóth Tiborné dr. kiemelte szerepét a Szigetközt érintı, összesen 11 milliárd Ft-os KEOP-os projektek indítása, valamint a hasonlóan nagyléptékő gönyői projekt elıkészítése terén. Ezek a pénzek ugyanis veszélyben voltak, ezért feltétlenül komoly elırelépésként értékelendı a megmentésük, illetve a térségben tartásuk. Reagálva a Széles Sándor által elmondottakra, megvizsgálandó tartaná azt is, hogy a 2004-es fejlesztési koncepció felett vajon nem járt-e el már az idı. Ami pedig a Szigetköz Kerekasztal állásfoglalását illeti, azt meglátása szerint még a jelenlegi Parlament elé kell terjeszteni. Szentkuti Károly megjegyezte, hogy ı személy szerint távolodik a politikától. Az elmúlt idıszakot értékelve megállapította, hogy dr. Papp János képviselı úr inkább rontott a térség pozícióján, míg Tóth Tiborné dr. tevékenysége, kitartó lobbizása ráirányította a döntéshozók figyelmét a Szigetközre. Személy szerint elfogadhatónak tartja mindkét változatot : a Kerekasztal alapszövegét és az RFT által módosítottat is. Széles Sándor megjegyezte, hogy Szentkuti Károlynak kár volt minısítenie a térség korábbi parlamenti képviselıjét. Hangsúlyozta, hogy az RFT is úgy látta, hogy eléje terjesztett alapszöveget pontosítania kellett. Összegezve az elhangzottakat megállapította, hogy a Tanács elé most lényegében két állásfoglalás került: az egyik a Szigetközi Kerekasztal által egy évvel ezelıtt megismert és azóta sokak által aláírt dokumentum, a másik ennek a Regionális Fejlesztési Tanács által aktualizált változata. Az elsı elfogadását Tóth Tiborné dr. szóbeli elıterjesztésében kezdeményezte elfogadni, a második az RFT friss megkeresése alapján került a testület elé. 4

5 Ez utóbbi módosító indítványként értelmezett javaslatot a Tanács 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta: 10/2009. (X. 30.) SzTFT számú határozat (1) A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács megállapítja, hogy Szigetköz problematikáját mind hazai, mind az Európai Unió szintjén a Bıs- Nagymaros kérdéstıl elkülönítetten szükséges kezelni. (2) A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács támogatja, hogy (a Víz Keretirányelv elıírásai szerinti és a Gyır-Moson-Sopron Megyei Vízgyőjtıgazdálkodási Tervezési Bizottság döntés alapján) az országos vízgyőjtı-gazdálkodási terv elfogadásánál is vegyék figyelembe a SZITE által kidolgozott mőszaki megoldást a Duna szigetközi szakaszának rehabilitációja, a jó ökológiai potenciál megteremtése érdekében. (3) A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács kezdeményezi, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a jelenlegi nemzetközi és jogi lehetıségek között tegyen lépéseket a Duna és a Dunakiliti duzzasztómő hasznosítására. Ennek kiemelt céljai lehetnek: a) az árvízvédelmi levezetı képesség növelése, b) a jelenlegi mőködtetéssel összeköthetı energiatermelés megindítása (minta: a Rábán a Nick-i megoldás), c) a vízi turizmus és kishajós idegenforgalom, ezáltal a térségi és hazai idegenforgalom segítése. (4) A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács (a szigetközi lakosság életminıségének javítása érdekében és a Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács koordinációjában, illetve közremőködésével) kezdeményezi, hogy a) a szubszidiaritás elvének megfelelıen érvényesíteni kell mind a lakossági, mind a civil és szakmai szervezeti, mind a fejlesztéspolitikai helyi igényeket, programokat és kidolgozott megoldásokat; b) az országos szakmai és fejlesztéspolitikai törekvések messzemenıen támogassák a Szigetköz rehabilitációját és fejlesztését; c) az Európai Unió szintjén összehangolt törekvések történjenek az évtizedek óta megoldatlan szigetközi problémák feloldása érdekében. (5) A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács álláspontja szerint legyen kiemelt cél az egymástól elszakított ökoszisztémák kapcsolatának helyreállítása, a fımeder és a kétoldali mellékágrendszerek közös, átjárható és dinamikus vízrendszerének rehabilitációja. (6) A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács álláspontja szerint a Szigetköz problémájának széleskörő, közös összefogással (civil és szakmai szervezetek, közigazgatási és politikai szereplık, hazai és EU-s résztvevık) történı kezelése, a megoldási folyamat elindítása mintaértékő lehet a Dunával kapcsolatos rendezési folyamatban. (7) A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács felkéri elnökét, hogy fenti álláspontjáról és kezdeményezéseirıl tájékoztassa a Szigetköz Kerekasztalt, a Miniszterelnöki Hivatalt, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot (mint az Európai Duna Stratégia megalkotásában magyarországi koordinációt ellátó szervezetet). Felelıs: dr. Szakács Imre, a Tanács elnöke Határidı: folyamatos 5

6 Széles Sándor visszatérve a tárgyi napirendi pont írásos elıterjesztés egyik pontjához szavazást rendelt el a testület korábbi határozatainak teljesítésérıl szóló beszámoló kapcsán. A Tanács egyhangú (9 igen) szavazással a következı határozatot hozta: 11/2009. (X. 30.) SzTFT számú határozat A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: dr. Szakács Imre, a Tanács elnöke Határidı: folyamatos Széles Sándor: Az írásos elıterjesztés arról tájékoztat, hogy a Kunsziget és Dunaszeg közötti út mőtárgya, a Mosoni-Dunán átívelı Bolgányi-híd kritikus állapotban van. Dunaszeg polgármestere errıl értesítette többek között az RFT elnökét, az MTT és TFT elnökét, valamint a térség országgyőlési képviselıjét. Dunaszeg Község Önkormányzata az erısen megrongálódott híd lezárását megelızendı legsürgısebb beavatkozások elvégzéséhez támogatási kérelmet nyújtott be a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Az RFT a szeptember 30-án tartott ülésén úgy határozott, hogy Ft támogatás nyújtását javasolta a központi vis-maior keretbıl. A dunaszegi polgármester újabb levelében arról tájékoztatta a Térségi Fejlesztési Tanács elnökét, hogy a híd felújításához elnyert vis maior támogatáson túl 2,5 millió Ft saját forrást kell biztosítania, és kérte, hogy a testület ehhez az önrészhez járuljon hozzá. Babos Attila hangsúlyozta, hogy az RFT a régiós keret kimerülése miatt egyelıre csak kezdeményezni tudta, hogy a szaktárca az országos tartalék keretbıl biztosítsa az igényelt vis maior támogatást. A most elıterjesztett határozati javaslat módosítását indítványozva kérte, hogy az elnöki elıterjesztés szerint juttatandó 250 eft TFT-támogatást a Tanács csak a központi vis maior keretbıl remélt forrás elnyerése esetén folyósítsa. A TFT a támogatás kilátásba helyezésével is jelzi, hogy a térségi szempontból jelentıs híd felújítása fontos, egyúttal ösztönzi a mihamarabbi pozitív kormányzati döntés meghozatalát. Széles Sándor elıször az elhangzott módosító javaslatról rendelt el szavazást. Ezt a Tanács egyhangú (9 igen) szavazattal elfogadta. További észrevétel, hozzászólás nem volt, a Tanács egyhangúlag (9 igen) meghozta döntését: 12/2009. (X. 30.) SzTFT számú határozat A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács 1. tájékozódott a Mosoni-Dunán átívelı, térségi jelentıségő Bolgányi-híd állapotáról és a tervezett felújításáról; Ft-tal kész hozzájárulni a megrongálódott híd lezárását megelızendı legsürgısebb beavatkozások elvégzéséhez (azaz kapcsolódik Dunaszeg Község Önkormányzatának vis maior pályázatához: annak kötelezı önrészéhez vissza nem térítendı támogatást nyújtva); 3. megbízza elnökét, hogy a 2. pont szerinti támogatási összeget a remélt pozitív minisztériumi döntést követıen utalja át az önkormányzat bankszámlájára. Felelıs: dr. Szakács Imre, a Tanács elnöke Határidı: folyamatos 6

7 Széles Sándor: Szeptember 24-én Gyırben tartotta alakuló ülését az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Gyır-Moson-Sopron megyei Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervezési Bizottsága, mely egyértelmően a SZITE javaslata mellett tette le a voksot. A tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódó írásos elıterjesztés a bizottság álláspontjával azonosulva és egyben megerısítve a TFT egy korábbi határozatát kezdeményezi, hogy a Tanács ismét állást foglaljon a kérdésben. Észrevétel, hozzászólás nem volt, a Tanács egyhangúlag (9 igen) meghozta döntését: 13/2009. (X. 30.) SzTFT számú határozat A Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács megismerte a Szigetköz alegység kéziratos vízgyőjtı-gazdálkodási tervét és azt támogatásra javasolja az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak; egyetért a megyei Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervezési Bizottsága álláspontjával, amely az elfogadás feltételeként rögzítette, hogy fenn kell tartani a vízminıségi vizsgálatokat és azok eredményeit figyelembe kell venni; kezdeményezi, hogy amennyiben a KvVM által koordinált tervezés (SEA*-hoz kialakítandó magyar javaslat) a Szigetközre vonatkozóan olyan megállapítást tesz, ami az intézkedéseket érinti, azokat az ÉDUKÖVIZIG sürgıséggel tárja a Tanács elé véleményezésre. Felelıs: dr. Szakács Imre, a Tanács elnöke Határidı: folyamatos (SEA*: a máig lezáratlan magyar-szlovák vízlépcsıvita rendezését célzó egyeztetések; az angol elnevezés rövidítése) 2. napirendi pont: Dunakiliti duzzasztó jövıbeni hasznosításának lehetıségei Széles Sándor köszöntötte az ÉDUKÖVIZIG igazgatóját, Janák Emil urat, és felkérte elıadásának a megtartására. Janák Emil házigazdaként örömmel ad otthont a mai rendezvénynek. Emlékeztetett arra, hogy utoljára a Duna-elterelés idején volt ugyanitt ennyi településvezetı. Akkortájt a vízügyi szakma elkövetette azt a nagy hibát, hogy megpróbálta elmagyarázni: valami miért jó a térségnek. Ezzel azt a benyomást keltette, mintha a vízügynek az általuk szorgalmazott megoldáshoz valami önös érdeke főzıdne. Valójában a területhasználóknak, helyben lakóknak vannak érdekeik, a vízügynek feladatai vannak. Azóta nagyot változott az ágazat kommunikációja és a helyzetértékelés is. Megjegyezte, hogy elıadása után el kell mennie, és a házigazda funkcióit késıbbiekben Tatai Róbert úr fogja átvenni. A mai elıadásra szóló felkérés nagyon jókor jött, mert az EU Víz-keretirányelve kapcsán nem lehet tovább hallgatni. Szükséges, hogy a Szigetközre vonatkozóan valamilyen mőszaki intézkedés megjelenjen a vízgyőjtı-gazdálkodási tervben. A SZITE javaslat a meglévı status quo-t tudomásul veszi. A dunakiliti mőtárgy jövıjérıl pedig lehet és kell is beszélni. Jelenleg van egy parlamenti határozat, amely kvázi tiltja a vízlépcsı létesítményeinek üzembe helyezését. Vetítettképes elıadásában a következı témaköröket tárgyalta: Dunakiliti duzzasztómő és hajózsilip hasznosítási, fejlesztési lehetıségei (a két létesítmény bemutatása, funkciója és kiépítése, valamint a fejlesztési lehetıségek). 7

8 Dunakiliti duzzasztómő a Duna folyam 1843 fkm szelvényében található a mőtárgy, melynek építése között zajlott. Jelenlegi funkciója: felvíz-szintek szabályozásával a szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer vízpótlásának dinamikus szabályozása (1995 évben megépült fenék-küszöbbel egy rendszerben) árvíz és jéglevezetés kishajózás és vízi turizmus lehetıségeinek biztosítása felvízi bögéjében kialakult pufferkapacitással vízminıségi havaria ellensúlyozása Energiatermelési lehetıség: A mőtárgy két fı részbıl áll: a duzzasztómővi részbıl és a hajózsilipbıl Magyar Állam tulajdonában, ÉDUKÖVIZIG vagyonkezelésében áll Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer üzemeltetése Táblaállítással felvízszintek dinamikus szabályozása Üzemállapotok dévényi szelvénybe érkezı vízhozam függvénye Dunakiliti duzzasztómő hajózsilip Üzembe helyezése célszerő Jelentıs mőszaki, hajózási, adminisztratív, építészeti és kezelıszemélyzeti hiányosságok Elvégzendı feladatok többek között: elzáró kapuk javítása, modern irányítástechnika kiépítése, hajózási jelek kihelyezése, hidraulikarendszer és betonszerkezet felújítása stb évben Igazgatóságunk saját forrásaiból közvetlen balesetveszélyt elhárító, és a minimális mőködési feltételek megteremtését elısegítı beruházást végez Kis(gép)hajós közlekedés áthaladás lehetıségei 1. Biztonságosan üzemelı hajózsilipen keresztül (hajózsilip beruházás) 2. Megfelelı infrastruktúrával átemelés parton (infrastruktúra kiépítése) Evezıs közlekedés áthaladás lehetıségei 1. Biztonságosan üzemelı hajózsilipen keresztül (hajózsilip beruházás) 2. Megfelelı infrastruktúrával átemelés parton (rampák átépítése, kotrás) Vízenergia hasznosítás lehetısége: Az évben megépült fenékküszöb segítségével megemelt felvíz-szintek következtében kialakult potenciál lehetıséget ad vízenergiahasznosításra a mőtárgyon. A duzzasztómővön jelenleg energiatermelés nem zajlik, de annak kiépítésére és üzemeltetésére teljes körő mőszaki koncepcióval és elvi vízjogi engedéllyel rendelkezı befektetıcsoportok nyújtottak be ajánlatot. Jelenleg 3 konkrét ajánlattevıvel folynak tárgyalások a megvalósításról. Széles Sándor megköszönte az elıadást és megjegyezte, hogy az elsı alakalom, hogy az igazgató úr több dolgot nevén nevezett. Köztudott, hogy Szigetközben a szélenergia hasznosítás hatóságilag tilos, azonban a vízenergia hasznosításának lehetısége megvolna. A rendelkezésünkre álló nagy vízmennyiség a hidrogén meghajtású jármővek üzembe helyezésében óriási szerepet játszhatna. Az igazgató úr elmondása szerint mindez megvalósulhatna, ha a vízenergia hasznosítással egy komplex energetikai rendszer létrejönne. Ezzel a térség egy pozitív energiamérleggel kerülhet ki az energia felhasználás terén. Radnóti Gergely Mennyi pénzre lenne szükség a duzzasztó igazgató úr által vázolt minimális üzemő indításához? Janák Emil: Az ÉDUKÖVIZIG által erre a célra szánt 20 millió Ft, továbbá a pályázati úton remélt 40 millió Ft segítségével ez megoldható lenne. 8

9 Szabó Miklós: A duzzasztót folyamatos energiatermelése alkalmas állapotba kellene hozni. A lényegében kész Dunakiliti mővet mint elektromos energiát termelı létesítményt nem kihasználni bőn. Tudjuk, hogy nem paksi léptékő energiáról van szó, de ezt a keveset is indokolt hasznosítani. Babos Attila: Nagyon jó lehetıség van a kezünkben, amit nem kihasználni vétek, azonban egyes zöld szervezetek presztizsbıl is támadhatják az elképzeléseket. Világosan be kell mutatni, hogy az az nergiatermelési lehetıségek ténylegesen komolyak-e? Tóth Tiborné dr.: A külsı pályázók helyett állami megoldás elképzelhetı-e az energiahasznosításra? Kalincsák Péter: Milyen volumenő energiatermelésrıl van szó? Tóásó Gyula: Hogyan lehet elérni, hogy a természetvédelmi szempontok elırébbvalók legyenek, mint egy nyereségorientált társaságnak az érdeke? Janák Emil: A duzzasztómő állami kézben van, az állami emberek pedig ha munkájuk nem tetszik bármikor kirúghatóak. Mi mőködtetjük a vízmegosztást, ez a tevékenység nem kerülhet máshová. A Rábán megvalósult nicki példa is azt mutatja, hogy aki energiát akar termelni, annak a duzzasztótól független létesítményt kell építenie. A vízszint biztosítása és a vízkormányzás a vízügy kezében marad. Innentıl kezdve minden garantált. Csak azt javasolja: az állam bízzon végre a saját alkalmazottjaiban. Ami az energiatermelés lehetıségét illeti, egyszerőbb hagyni, hogy azt külsı vállalkozás csinálja. Egy vizsgálat szerint 300 millió Ft-ért beépíthetı egy turbina. Az egyik pillérben megvan egy 50 m 3 /s teljesítményő turbina helye. Energia fogadóállomás újbóli kiépítése szükséges. A nicki példát alapul véve: a maximum 40 m 3 /s vízhozamra számítva 1,5 MW a teljesítmény, amely kb lakos energiaellátását biztosíthatja. Dunakilitinél ennél nagyobb teljesítmény érhetı el, mert ez 50 m 3 /s teljesítményő lehet. Ennél több víz is érkezhet, de ez állandóan megvan. Nicknél az éves átlag 10 m 3 /s, itt azonban 50 m 3 /s is adott. Ez egy kistérségben már érdemi energiatermelés lenne. Az elvi vízjogi engedélyt megkapta a terv, jó esély van arra, hogy elıbb-utóbb (a nem kisszámú ellenzıi vélemények dacára) végre valamiképp hasznosítható lesz a duzzasztó. Horváth Balázs: Az Öreg-Dunán magasabb vízszintet kellene biztosítani hosszútávon. Ellenkezı esetben a Dunakiliti duzzasztónál a kis vízszintkülönbség miatt csekély energiatermelési lehetıség adódik. Janák Emil: A fımeder süllyedése kétségkívül problémákat vet fel. A torkolati mőtárgy megvalósításával azonban az 1950-es évek vízszintje biztosítható lesz. Az energiatermeléshez szükséges nagyobb vízszintkülönbséggel számolhatunk. Szokoli Sándor: Örömmel hallja ezeket az információkat, amelyek szerint jó esély van a Dunakiliti mő energiatermelési és turisztikai hasznosítására. Több szempontból kedvezı változást hozna a létesítmény üzembe helyezése: a vízpótló-rendszer biztonságosabb mőködtetését, az állam számára folyamatos bevételi forrásokat, a terület természetvédelmi és turisztikai hasznosítását eredményezné. Kiválóan összekapcsolódhatna itt a víz és kerékpáros turizmus. Széles Sándor megköszönte a tájékoztatót és a hozzászólásokat. Az elhangzottak alapján megállapítható, hogy a Tanács támogatja az ÉDUKÖVIZIG által vázolt duzzasztó 9

Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint.

Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint. Szám: 5-27 / 2011 Szám: 3-60 / 2011 Melléklet: 1. MTT jelenléti ív 2. TFT jelenléti ív 3. Meghívottak jelenléti íve 4. Láng István elıadása 5. Janák Emil 1. elıadása 6. Janák Emil 2. elıadása 7. Sajtóközlemény

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata Tanulmány a vadgazdálkodás kiemelt résztvevıinek véleménye alapján Budapest 2004 A tanulmány alapját jelentı kérdıívek üres példányai a Melléklet-ben megtalálhatók.

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére A stratégiai javaslat az ENSZ Fejlesztési Programja vezetésével, az Európai Unió és

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Készítette: Pallagi Adrienn Belsı konzulens: dr. Szász Tibor Külsı konzulens: dr. Lopota Viktor, Debreceni Földhivatal

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységérıl szólva három, a munka jellegét tekintve különbözı

Részletesebben

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Ülései Meghívói Emlékeztetık, állásfoglalások Bevezetı A tárgyi idıszak nevezetes a hazai környezetvédelem

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG STRATÉGIAI TERVEZÉSE Szerkesztette: Dr Bényei Andrásné Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Budapest, 2009. A kiadvány megjelenését támogatta:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló

2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája / SZÁSZFALVI LÁSZLÓ SZÁSZFALVI LÁSZLÓ

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011.

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016 VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Gyenesdiás,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 Ügyszám: JNO-536- /2010. Ügyintézı: dr. Szüts Korinna Telefonszám: 06-1-4757-331

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben