ELŐTERJESZTÉS évi költségvetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS 2013. évi költségvetés"

Átírás

1 1. Napirend évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési javaslata az elfogadott évi költségvetési koncepció és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembe vételével került kidolgozásra. Az intézményi költségvetés tervezése az óvodavezetővel történő egyeztetés alapján került kidolgozásra. Az Önkormányzat évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételek Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Az önkormányzati hivatal által végzett díjköteles szolgáltatások bevétele jelentkezik ezen a szakfeladaton, valamint a közigazgatási bírságok behajtásából helyben maradó 40 %-os önkormányzati bírságrész. Együttesen 150 ezer Ft került tervezésre ezen a címen. Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Vendégház bevétele a évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre ezer Ft összegben. Fénymásolási szolgáltatás tervezett bevétele 25 ezer Ft. A Bánki Nyár jegybevételeként 3 millió Ft nettó jegybevétel szerepel a tervben. A programterv alapján várható, hogy sikerül a bevételi tervet teljesíteni. Bérleti díj bevételeink Az ingatlanaink hasznosítása által ezer Ft bevétel került tervezésre. Itt a strand, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat szerepelnek, valamint a víziszínpad bérbeadása által lehet bevételre számítani. Ellátási díj bevételeink A szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevétele az étkezők jelenlegi tényleges létszámának függvényében került kalkulálásra. Továbbszámlázott szolgáltatások A mobil telefonok kiszámlázott díjainak dolgozók által megtérített összege jelentkezik itt bevételként, továbbá az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik bevétel. Megközelítőleg az előző évi tényadatok alapján készült a terv. Kamat bevételek Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül 2 millió Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink: a helyi adók, a talajterhelési díj, valamint a beszedett gépjárműadó 40 %- a. A bevétel az előző évivel azonos szinten került tervezésre. Költségvetési támogatás A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összege a költségvetési törvény alapján került kiszámításra, mely részleteiben nézve az 5. mellékletben található. 1

2 1. Napirend évi költségvetés Átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről működési támogatásként átvett pénzeszköz: a közfoglalkoztatás támogatására ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 70 ezer Ft; évi IFA támogatásaként ezer Ft összegben lehet pénzeszközre számítani. Pénzmaradvány igénybevétele A évi záró pénzmaradvány összege ezer Ft, melyből az év végi pénzkészlet ezer Ft, a évi normatív elszámolások alapján ezer Ft pénzmaradványt növelő többlettámogatás került tervezésre. Kiadások Működési kiadás Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A béreket szinten tartással, a minimálbér változást érvényesítve, a munkáltatót terhelő adó pedig a törvényi szabályozásnak megfelelően került tervezésre. Rendszeres személyi juttatás között a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazottja, és a gépkocsivezető-karbantartó éves bére szerepel. Az önkormányzat közfoglalkoztatási lehetőségei jelentősen csökkentek az előző évi volumenhez képest. A Munkaügyi Központtal történt előzetes egyeztetés alapján 3 havi teljes munkaidős és 28 havi részmunkaidős foglalkoztatás megvalósítása lehetséges az önkormányzat tárgyévi támogatási keretéből. A folyamatos feladatellátás színvonalának megtartásához a munkaügyi támogatással megvalósítható foglalkoztatás mellett további saját forrásból megvalósítható 18 havi minimálbéres teljes munkaidős foglalkoztatási keretet került tervezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a foglalkoztatottak részére juttatott étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító munkavédelmi megbízott és könyvtáros megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékosságot szem előtt tartva került meghatározásra. Jelentősebb kiadások: Készletbeszerzések között irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 485 ezer Ft összegben, üzemanyag beszerzésre 820 ezer Ft összegben, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 400 ezer Ft, egyéb készlet beszerzésre ezer Ft (tisztítószerek, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai) a tervezett kiadás összege. Távközlési kiadások a vezetékes és mobil telefonok díja, és az internet szolgáltatás díja. Vásárolt élelmezés kiadása a tervezett igénybevételnek (gyermek és szociális étkezők száma) megfelelően került tervezésre, összege ezer Ft. Rezsi kiadások az előző évi tényadatokból kiindulva került tervezésre, növelve az infláció miatti áremelkedéssel. Karbantartási kiadásként az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvása, a traktor karbantartásához szükséges kiadások, a Petőfi úton vízelvezető-árok betonozásához szükséges anyagköltség szerepel, összességében ezer Ft összegben. Egyéb üzemeltetési kiadások a mosodai kiadások, a kulturális rendezvények és a Bánki Nyár kiadása, postai költségek, környezet- és vízvédelmi kiadások, együtt ezer Ft kiadást jelentenek. 2

3 1. Napirend évi költségvetés Közvetített szolgáltatások kiadásai a mobil telefonok díjából keletkeznek, melyeket a dolgozók megtérítenek, így nem terhelik a költségvetést. Reprezentációs és reklám kiadások nagyobb részben a Bánki Nyár rendezvények kapcsán merülnek fel, együtt 550 ezer Ft kiadást jelentenek. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások méltányossági ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, ezer Ft került tervezésre. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevétel is tervezésre került, mely lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 80 %. A gyermekvédelmi támogatásként 70 ezer Ft szerepel a költségvetésben, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkap az önkormányzat. Eseti szociális ellátások között átmeneti segélyezésre 700 ezer Ft-ot, temetési segélyre 300 ezer Ft-ot, közgyógyellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány és támogatás juttatására 650 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 385 ezer Ft-ot irányoz elő a költségvetés. A szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására az önkormányzati rendeletben meghatározott díjmentességi feltételeknek megfelelő személyek esetében ezer Ft a tervezett kiadás. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás összegét az előző évi képviselőtestületi döntésnek megfelelően 300 ezer Ft összegben szerepel a költségvtésben. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások célonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Tervezett felhalmozási kiadások: az Orgona utca felújítása bruttó ezer Ft, falufejlesztési terv kidolgozására bruttó 635 ezer Ft, tervezési díj, községháza nagytermének felújítása 381 ezer Ft, napkollektoros rendszer kiépítéséhez pályázati önerőként ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásaink államháztartáson kívülre: Sportegyesület működéséhez ezer Ft támogatás, Polgárőr Egyesület működési támogatása 260 ezer Ft, térfigyelő kamera rendszer telepítéséhez 400 ezer Ft, Egyház támogatására 400 ezer Ft, Rétsági Tűzoltó Egyesület támogatására 50 ezer Ft, Horgász Egyesület támogatására 500 ezer Ft, Iskolák, óvoda kulturális rendezvényeinek támogatása 100 ezer Ft, Lovas-nap megrendezésének támogatása 100 ezer Ft. Ezen felül kisebb, előre nem tervezett támogatásokra 100 ezer Ft támogatási keretet biztosít a költségvetés. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: Közös önkormányzati hivatal fenntartásához átadott pénzeszköz (Borsosberény Község Önkormányzata részére) összege ezer Ft (számítás a 8. számú mellékletben). Az óvoda működéséhez átadott pénzeszközt (Tolmács Község Önkormányzata részére ezer Ft összegben (számítás a 9. számú mellékletben). Az orvosi ügyelet fenntartásához (Rétság Város Önkormányzata részére) 240 ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszközátadásunk: Lakáshoz jutás támogatására 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatási keretet biztosít a költségvetés. 3

4 1. Napirend évi költségvetés Támogatási kölcsönök Lakáshoz jutás támogatására az előző évek gyakorlatának megfelelően 500 ezer Ft visszatérítendő kölcsön támogatási keret került a költségvetésbe. Tartalék A költségvetés irányszámai alapján ezer Ft tartalék képzése lehetséges. Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során a képviselő-testület által elfogadott évi költségvetési koncepció irányelvei, valamint a tervezett fejlesztések figyelembe vételre kerülte. A nyitó pénzmaradvány igénybevétele szerepel a költségvetésben. A saját bevételek az érvényben lévő adómértékek és díjak összegével kerültek kalkulálásra. Tervezésre kerültek a évben várható pályázati támogatások. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedés került tervezésre. A működéshez szükséges kiadások a jelenlegi ismeretek és információk alapján teljes körűen megtervezésre kerültek, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnni. Előzetes hatástanulmány Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)-g) pontja értelmében a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) kimondja, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Möt (2)-(4) bekezdése előírja: (2) helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A Möt. előírja, hogy a helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A Möt pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. Az Áht a előírja: A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: a) 64 a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, b) 65 a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, c) 66 a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 4

5 1. Napirend évi költségvetés d) 67 a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, e) 68 a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és h) 69 a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, a meglévő tartalék összegét várhatóan sikerül tovább növelni, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás évben biztosított. A Kérjük a képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, február 11. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 5

6 1. Napirend évi költségvetés Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók Borsosberény, Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bevételek Közvetlenül az önkormányzati hivatalnak nem keletkezik bevétele, a fenntartó önkormányzat által a működéshez kapott finanszírozási bevételből gazdálkodik. Kiadások Személyi juttatások, munkaadót terhelő adók Személyi juttatásként tervezésre került a jegyző és a hivatali köztisztviselők beleértve a kirendeltségek dolgozóit is összesen 10 fő bére. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói cafetéria juttatás összege. A munkáltatót terhelő adók, járulékok összege a bérekkel arányosan, a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások Az önkormányzati hivatalnál közvetlenül felmerülő minimális dologi kiadások kerültek tervezésre (földhivatali takarnet rendszer használati díja, továbbképzések, szoftver programkövetések, kiküldetés stb.).../2013. (II..) Képviselő-testületi Határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését ezer Ft főösszeggel elfogadja. A hivatal létszámkerete 10 fő Köztisztviselők alapilletménye Ft Köztisztviselők nyelvpótléka Ft Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Ft Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Ft Köztisztviselők cafetéria juttatása Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulás Ft 5432 Irodaszer Ft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Ft Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ft 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa Ft Belföldi kiküldetés Ft Munkáltatói SZJA Ft Kiadások összesen: Ft Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Hivatal fenntartás támogatása Bánk Hivatal fenntartás támogatása Tolmács Intézmény finanszírozás Hivatal finanszírozása Borsosberény Bevételek összesen: Ft Ft Ft Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: év folyamán Felelős: polgármester 6

7 1. Napirend évi költségvetés Tolmács - Bánk Óvoda A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács Bánk Óvoda évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, február 11. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../2013. (II.) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda évi költségvetését ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 8,5 fő Közalkalmazottak alapilletménye Ft Egyéb foglalkoztatottak munkabére Ft Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Ft Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Ft Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Ft Közalkalmazottak étkezési költségtérítése Ft Egyéb foglalkoztatottak étkezési költségtérítése Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése Ft Megbízási díj Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulása Ft Munkáltatói SZJA Ft 5482 Munkaruha Ft Óvodai nevelés kiadásai összesen: Ft Normatív állami hozzájárulás Ft Közoktatási normatívák Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Ft Óvodai feladatok finanszírozása Bánk Intézmény finanszírozása Ft Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács Bevételek összesen: Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Tolmács-Bánk Óvoda működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: év folyamán Felelős: polgármester 7

8 8. melléklet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Kiadás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Bevétel Köztisztviselők alapilletménye létszám: 8 fő Köztisztviselők nyelvpótléka hó x Ft Köztisztviselők egyéb kötelező illetm.pótl hó x Ft Közt.közl.költségtérítése 1400 munkába-járások Cafetéria e Ft x 8 fő Részmunkaidőben fogl. illetménye 2688 létszám: 2 fő Részm.fogl. Cafetéria e Ft x 2 fő Szociális adó e Ft x 27 % 5332 Egészségügyi hozzájárulás 245 cafeteria után 5432 Irodaszer, nyomtatvány 200 vagyonnyilatk. Stb. 40 e Ft Kisértékű tárgyi eszk. 250 programkövetések Egyéb üzemeltetési szolgáltatás továbbképzések értékbecslés, tervezés, térképszog. 50 takarnet elérés 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása Vásárolt term.és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Munkáltatói SZJA 280 cafeteria után 19,04% Finanszírozás 37 Intézmény finanszírozás Hivatal finanszírozása Közös hivatal összesen:

9 Tolmács - Bánk Óvoda évi költségvetése 9. melléklet Kiadások Bánk Kiadások Tolmács Összesen Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye x 12 hó x 3 hó Ft x 12 hó MT fogl. Munkabére MT fogl. Munkabére Ft x 12 hó Közalk. kötelező illetm.pótl Közalk. Kötelező pótléka Ft x 12 hó Közalk. Egyév mv.jutt Egyéb mv.kapcs.juttatás minőségi mv x12 hó minőségi mv: 5250 x 24 hó Közalk.közl.költségtérítése Közalk. Közl.ktg.tér x 12 hó Közalk. Étk. Költségtér Közalk. Étk. Költségtér étk. Utalvány 5000 x 15 hó étk. Utalvány 5eFt x 3 fő x 12 hó MT fogl.étk. Hozzájárulás MT fogl.étk. Hozzájárulás Ft x 12 hó Részmunkaidőben fogl. illetménye Részmunkaidőben fogl. illetménye Ft x12 hó Részmunkaidőben fogl. Kötelező jutt Részm. Mv. Kapcs. Juttatása e Ft x12 hó, minős.mv. 5250x12 hó Részmunkaidőben fogl. Ktg-térítése Részm. Ktg.tér és hj m.járás 10 e Ft x12 hó, étk utalv. 24 hó Megbízási díj Megbízási díj Ft x 11 hó 100 e Ft x 12 hó Szociális adó Szociális adó Ft x 27 % Ft x 27 % Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás étk utalvány után 195 e Ft étk utalv.után: 240 e Ft Munkáltatói SZJA Munkáltatói SZJA étk utalvány után 195 e Ft étk utalv.után: 240 e Ft Munkaruha Munkaruha Kiadások összesen: Kiadások összesen: Bevételek Bánk Bevételek Tolmács Összesen Normatív támogatások Normatív támogatások 0 óvoda ped. Bértámogatása 8 hóra 11/ óvoda ped. Bértámogatása 8 hóra 22/ óvoda ped. Bértámogatása 4 hóra 13/ óvoda ped. Bértámogatása 4 hóra 18/ Óv.munkát segítők bértám.8 hóra 11/ Óv.munkát segítők bértám.8 hóra 22/ Óv.munkát segítők bértám.4 hóra 13/ Óv.munkát segítők bértám.4 hóra 18/ Óvoda működtetés támogatása 8 hóra 11gy Óvoda működtetés támogatása 8 hóra 21gy Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 13gy Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 18gy Kedvezményes étkezés tám. (4 gyermek) Kedvezményes étkezés tám. (6 gyermek) Bevételek összesen: Bevételek Összesen: Bánk fizetendő hozzájárulása: Tolmács fizetendő hozzájárulása:

10 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről (tervezet) Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (2) és 115. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára. 2. (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat egy címet alkot. A címen belül az alábbi alcímeket határozza meg: igazgatás, község-gazdálkodás, ingatlan hasznosítás (Bánki-tó), Tóparti Vendégház, szociális ellátások, kultúra-sport, óvoda dologi fenntartása, támogatások. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés ezer Ft főösszegén belül: működési célú bevételre e Ft-ot, támogatási bevételre e Ft-ot, felhalmozási bevételre 0 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 0 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére e Ft-ot, működési kiadásra e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra e Ft-ot, munkaadó adói e Ft-ot, dologi kiadásra e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot, ellátottak juttatásaira 300 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 500 e Ft-ot, felhalmozási célú támogatási kölcsönre 500 e Ft-ot állapít meg. A tartalék összege e Ft. (3) Az Önkormányzat létszámkerete 6 fő. A létszámkeret alcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

11 4. A évi költségvetés mérlegét összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és alcímenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és alcímenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza. 7. A évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 8. A évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza. 9. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. A rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre. 11. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza. 12. A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően Ft. Záró rendelkezés 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Bánk, február. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: február..-én. Torma Andrea jegyző

12 az /2013. (II.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Részletes indokolás hoz Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben foglaltak szerint szabályozott keretek között gazdálkodik a képviselő-testület által létrehozott és alapított valamennyi önkormányzati költségvetési szerv. Az önkormányzat egy címet alkot. Az alcímek tartalmazzák valamennyi, az önkormányzat által nem intézményi formában ellátott feladatot. 3. -hoz A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök, finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok hoz A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési szerveinek a 3. szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell. 8. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján

13 állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása történik a 8. szerinti mellékletben. 9. -hoz A polgármester a költségvetési rendelettervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat hoz A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében hoz A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők illetményalapjának meghatározása hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni.

14 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete évi költségvetés mérlege Bevételek Megnevezés Eredeti előirányzat I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel 150 Szolgáltatási bevételek 8425 ebből: szállásdíj bevétel 5400 fénymásolás bevétele 25 Bánki Nyár bevételei 3000 Bérleti és lízingdíjbevételek 4525 Intézményi ellátási díjbevételek 1205 Alkalmazottak térítése 0 Továbbszámlázott. Szolg. Értéke 1050 Saját bevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 1042 Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 3615 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 4657 Kamatbevételek Áht-on kívülről 2000 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 2000 Építményadó Magánsz. kommunális adója 700 Idegenf.adó tartózkodási idő után 5000 Iparűzési adó állandó jelleggel végz Pótlékok, bírságok 200 Gépjárműadó 2000 Talajterhelési díj bevétele 300 Önk. sajátos működési bev Működési bevételek összesen: II. Támogatások Normatív állami támogatás Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 4365 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás Támogatások összesen: oldal

15 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási bevételek összesen: 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 3452 Működési célú pe. Átvétel 3452 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel 0 Átvett pénzeszközök Összesen: 3452 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: oldal

16 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete Kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 600 Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria 417 Részm.időben fogl.cafetéria 140 Külső személyi juttatások 3506 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó 3498 Egészségügyi hozzájárulás 111 Munkaadót terhelő adó 3609 Gyógyszer 5 Vegyszer 80 Irodaszer, nyomtatvány 485 Könyv 190 Folyóirat 40 Egyéb információ hordozó 150 Tüzelőanyag 0 Hajtó-, kenőanyag 820 Szakmai anyag 100 Kisértékű tárgyi eszköz 400 Munkaruha 140 Egyéb készlet beszerzése 1430 Nem adatátviteli távközlési díjak 460 Adatátviteli távközési díjak 65 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 Vásárolt élelmezés 2390 Bérleti és lízingdíjak 42 Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja 2845 Áram szolgáltatás díja 4110 Víz- és csatorna díjak 820 Karbantartási szolgáltatás 1124 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ebből: patyolat 600 kulturális rendezvények 400 Bánki Nyár 5000 posta ktg. 600 ügyvédi kiadások 250 továbbképzés 50 környezetvédelmi, vízminőségi v értékbecslés, tervezés 300 egyéb 1505 Közvetített szolgáltatások 1050 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 500 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7577 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 1458 Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés 40 Reprezentáció 305 Reklám és propaganda kiadások 550 Dologi kiadások oldal

17 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 106 Adók, díjak, egyéb befizetések 900 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 1006 Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt 9061 III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 Ellátottak juttatásai 300 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 300 Felújítások ÁFA-ja 81 Beruházások 4483 Beruházások ÁFA-ja 1211 Felhalmozási célú kiadás 6075 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 3710 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre Működési célú pe. Átadás Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 500 Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai 500 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: oldal

18 Címek Igazg. Bevétel Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban Szolgáltatási bev. Saját bevételek Bérleti díj bevétel I. Működési bevételek Ellátási díj bev. Alkalm. Tér. II. Tám. III. Felh. Önkormányzat Igazgatás Önkormányzati jogalkotás Önkorm. igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás Zöldterület kezelés Város és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Önkormányzatok elszámolásai Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzatok elszámolásai Tóparti Vendégház Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások Szociális étkeztetés Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport Kulturális műsorok szervezése Könyvtári szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai 771 Óvoda dologi fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Bevétel összesen Továbbszáml. Szolg. ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bev. VI. Átvett pénzeszk. Műk. célú pe.átv. Felhalm. Céllal átv. Pe. VIII. Kölcs. Kölcsön visszat. X. Pf. nélk. Pénzm. Igényb. 1

19 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete 000 Ft-ban Összesen

20 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 3. számú melléklete évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VII.Hitelek VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Kiadás Lét- Címek Személyi juttat. Dologi Felhal- Fejl.célú Munka- Egyéb Szociális Ellátottak Működési Felh.célú Fejl. Célú összesen szám kiadás mozási kölcsön Tartalék Folglalk. Külső adó adói kiadás juttatás tám. célú pe.át. pe.átad. hitel törl. Áfaval kiadás nyújtása Önkormányzat Igazgatás Önkormányzati jogalkotás Önkorm. igazgatási tevékenysége Község-gazdálkodás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely Út, autópálya építése Közutak, hidak üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Közvilágítás Város és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó Nem lakóingatlan bérbeadása Szabadidős park, fürdő és strandsz Tóparti Vendégház Üdülői szálláshely szolgáltatás Szociális ellátások Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági a Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Szociális étkeztetés Önkormányzat lakástámogatásai Kultúra-sport Kulturális műsorok szervezése Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítási tevékenység Közművelődési int. Fenntartása Sportlétesítmények működtetése Óvoda dologi fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Támogatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Civil szervezetek működési támog Civil szervezetek program támog Egyházak támogatása Versenysport támogatása Összesen Ft-ban

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/212. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 212. évi költségvetéséről Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési rendelet

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési rendelet 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2012. évi költségvetési rendelet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervét az elfogadott koncepciót alapul véve előkészítettük. A tervezés

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben