ELŐTERJESZTÉS évi költségvetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS 2013. évi költségvetés"

Átírás

1 1. Napirend évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési javaslata az elfogadott évi költségvetési koncepció és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembe vételével került kidolgozásra. Az intézményi költségvetés tervezése az óvodavezetővel történő egyeztetés alapján került kidolgozásra. Az Önkormányzat évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételek Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Az önkormányzati hivatal által végzett díjköteles szolgáltatások bevétele jelentkezik ezen a szakfeladaton, valamint a közigazgatási bírságok behajtásából helyben maradó 40 %-os önkormányzati bírságrész. Együttesen 150 ezer Ft került tervezésre ezen a címen. Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Vendégház bevétele a évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre ezer Ft összegben. Fénymásolási szolgáltatás tervezett bevétele 25 ezer Ft. A Bánki Nyár jegybevételeként 3 millió Ft nettó jegybevétel szerepel a tervben. A programterv alapján várható, hogy sikerül a bevételi tervet teljesíteni. Bérleti díj bevételeink Az ingatlanaink hasznosítása által ezer Ft bevétel került tervezésre. Itt a strand, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat szerepelnek, valamint a víziszínpad bérbeadása által lehet bevételre számítani. Ellátási díj bevételeink A szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevétele az étkezők jelenlegi tényleges létszámának függvényében került kalkulálásra. Továbbszámlázott szolgáltatások A mobil telefonok kiszámlázott díjainak dolgozók által megtérített összege jelentkezik itt bevételként, továbbá az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik bevétel. Megközelítőleg az előző évi tényadatok alapján készült a terv. Kamat bevételek Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül 2 millió Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink: a helyi adók, a talajterhelési díj, valamint a beszedett gépjárműadó 40 %- a. A bevétel az előző évivel azonos szinten került tervezésre. Költségvetési támogatás A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összege a költségvetési törvény alapján került kiszámításra, mely részleteiben nézve az 5. mellékletben található. 1

2 1. Napirend évi költségvetés Átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről működési támogatásként átvett pénzeszköz: a közfoglalkoztatás támogatására ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 70 ezer Ft; évi IFA támogatásaként ezer Ft összegben lehet pénzeszközre számítani. Pénzmaradvány igénybevétele A évi záró pénzmaradvány összege ezer Ft, melyből az év végi pénzkészlet ezer Ft, a évi normatív elszámolások alapján ezer Ft pénzmaradványt növelő többlettámogatás került tervezésre. Kiadások Működési kiadás Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A béreket szinten tartással, a minimálbér változást érvényesítve, a munkáltatót terhelő adó pedig a törvényi szabályozásnak megfelelően került tervezésre. Rendszeres személyi juttatás között a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazottja, és a gépkocsivezető-karbantartó éves bére szerepel. Az önkormányzat közfoglalkoztatási lehetőségei jelentősen csökkentek az előző évi volumenhez képest. A Munkaügyi Központtal történt előzetes egyeztetés alapján 3 havi teljes munkaidős és 28 havi részmunkaidős foglalkoztatás megvalósítása lehetséges az önkormányzat tárgyévi támogatási keretéből. A folyamatos feladatellátás színvonalának megtartásához a munkaügyi támogatással megvalósítható foglalkoztatás mellett további saját forrásból megvalósítható 18 havi minimálbéres teljes munkaidős foglalkoztatási keretet került tervezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a foglalkoztatottak részére juttatott étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító munkavédelmi megbízott és könyvtáros megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékosságot szem előtt tartva került meghatározásra. Jelentősebb kiadások: Készletbeszerzések között irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 485 ezer Ft összegben, üzemanyag beszerzésre 820 ezer Ft összegben, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 400 ezer Ft, egyéb készlet beszerzésre ezer Ft (tisztítószerek, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai) a tervezett kiadás összege. Távközlési kiadások a vezetékes és mobil telefonok díja, és az internet szolgáltatás díja. Vásárolt élelmezés kiadása a tervezett igénybevételnek (gyermek és szociális étkezők száma) megfelelően került tervezésre, összege ezer Ft. Rezsi kiadások az előző évi tényadatokból kiindulva került tervezésre, növelve az infláció miatti áremelkedéssel. Karbantartási kiadásként az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvása, a traktor karbantartásához szükséges kiadások, a Petőfi úton vízelvezető-árok betonozásához szükséges anyagköltség szerepel, összességében ezer Ft összegben. Egyéb üzemeltetési kiadások a mosodai kiadások, a kulturális rendezvények és a Bánki Nyár kiadása, postai költségek, környezet- és vízvédelmi kiadások, együtt ezer Ft kiadást jelentenek. 2

3 1. Napirend évi költségvetés Közvetített szolgáltatások kiadásai a mobil telefonok díjából keletkeznek, melyeket a dolgozók megtérítenek, így nem terhelik a költségvetést. Reprezentációs és reklám kiadások nagyobb részben a Bánki Nyár rendezvények kapcsán merülnek fel, együtt 550 ezer Ft kiadást jelentenek. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások méltányossági ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, ezer Ft került tervezésre. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevétel is tervezésre került, mely lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 80 %. A gyermekvédelmi támogatásként 70 ezer Ft szerepel a költségvetésben, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkap az önkormányzat. Eseti szociális ellátások között átmeneti segélyezésre 700 ezer Ft-ot, temetési segélyre 300 ezer Ft-ot, közgyógyellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány és támogatás juttatására 650 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 385 ezer Ft-ot irányoz elő a költségvetés. A szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására az önkormányzati rendeletben meghatározott díjmentességi feltételeknek megfelelő személyek esetében ezer Ft a tervezett kiadás. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás összegét az előző évi képviselőtestületi döntésnek megfelelően 300 ezer Ft összegben szerepel a költségvtésben. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások célonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Tervezett felhalmozási kiadások: az Orgona utca felújítása bruttó ezer Ft, falufejlesztési terv kidolgozására bruttó 635 ezer Ft, tervezési díj, községháza nagytermének felújítása 381 ezer Ft, napkollektoros rendszer kiépítéséhez pályázati önerőként ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásaink államháztartáson kívülre: Sportegyesület működéséhez ezer Ft támogatás, Polgárőr Egyesület működési támogatása 260 ezer Ft, térfigyelő kamera rendszer telepítéséhez 400 ezer Ft, Egyház támogatására 400 ezer Ft, Rétsági Tűzoltó Egyesület támogatására 50 ezer Ft, Horgász Egyesület támogatására 500 ezer Ft, Iskolák, óvoda kulturális rendezvényeinek támogatása 100 ezer Ft, Lovas-nap megrendezésének támogatása 100 ezer Ft. Ezen felül kisebb, előre nem tervezett támogatásokra 100 ezer Ft támogatási keretet biztosít a költségvetés. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: Közös önkormányzati hivatal fenntartásához átadott pénzeszköz (Borsosberény Község Önkormányzata részére) összege ezer Ft (számítás a 8. számú mellékletben). Az óvoda működéséhez átadott pénzeszközt (Tolmács Község Önkormányzata részére ezer Ft összegben (számítás a 9. számú mellékletben). Az orvosi ügyelet fenntartásához (Rétság Város Önkormányzata részére) 240 ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszközátadásunk: Lakáshoz jutás támogatására 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatási keretet biztosít a költségvetés. 3

4 1. Napirend évi költségvetés Támogatási kölcsönök Lakáshoz jutás támogatására az előző évek gyakorlatának megfelelően 500 ezer Ft visszatérítendő kölcsön támogatási keret került a költségvetésbe. Tartalék A költségvetés irányszámai alapján ezer Ft tartalék képzése lehetséges. Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során a képviselő-testület által elfogadott évi költségvetési koncepció irányelvei, valamint a tervezett fejlesztések figyelembe vételre kerülte. A nyitó pénzmaradvány igénybevétele szerepel a költségvetésben. A saját bevételek az érvényben lévő adómértékek és díjak összegével kerültek kalkulálásra. Tervezésre kerültek a évben várható pályázati támogatások. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedés került tervezésre. A működéshez szükséges kiadások a jelenlegi ismeretek és információk alapján teljes körűen megtervezésre kerültek, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnni. Előzetes hatástanulmány Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)-g) pontja értelmében a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) kimondja, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Möt (2)-(4) bekezdése előírja: (2) helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A Möt. előírja, hogy a helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A Möt pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. Az Áht a előírja: A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: a) 64 a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, b) 65 a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, c) 66 a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 4

5 1. Napirend évi költségvetés d) 67 a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, e) 68 a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és h) 69 a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, a meglévő tartalék összegét várhatóan sikerül tovább növelni, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás évben biztosított. A Kérjük a képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, február 11. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 5

6 1. Napirend évi költségvetés Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók Borsosberény, Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bevételek Közvetlenül az önkormányzati hivatalnak nem keletkezik bevétele, a fenntartó önkormányzat által a működéshez kapott finanszírozási bevételből gazdálkodik. Kiadások Személyi juttatások, munkaadót terhelő adók Személyi juttatásként tervezésre került a jegyző és a hivatali köztisztviselők beleértve a kirendeltségek dolgozóit is összesen 10 fő bére. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói cafetéria juttatás összege. A munkáltatót terhelő adók, járulékok összege a bérekkel arányosan, a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások Az önkormányzati hivatalnál közvetlenül felmerülő minimális dologi kiadások kerültek tervezésre (földhivatali takarnet rendszer használati díja, továbbképzések, szoftver programkövetések, kiküldetés stb.).../2013. (II..) Képviselő-testületi Határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését ezer Ft főösszeggel elfogadja. A hivatal létszámkerete 10 fő Köztisztviselők alapilletménye Ft Köztisztviselők nyelvpótléka Ft Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Ft Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Ft Köztisztviselők cafetéria juttatása Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulás Ft 5432 Irodaszer Ft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Ft Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ft 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa Ft Belföldi kiküldetés Ft Munkáltatói SZJA Ft Kiadások összesen: Ft Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Hivatal fenntartás támogatása Bánk Hivatal fenntartás támogatása Tolmács Intézmény finanszírozás Hivatal finanszírozása Borsosberény Bevételek összesen: Ft Ft Ft Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: év folyamán Felelős: polgármester 6

7 1. Napirend évi költségvetés Tolmács - Bánk Óvoda A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács Bánk Óvoda évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, február 11. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../2013. (II.) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda évi költségvetését ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 8,5 fő Közalkalmazottak alapilletménye Ft Egyéb foglalkoztatottak munkabére Ft Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Ft Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Ft Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Ft Közalkalmazottak étkezési költségtérítése Ft Egyéb foglalkoztatottak étkezési költségtérítése Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése Ft Megbízási díj Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulása Ft Munkáltatói SZJA Ft 5482 Munkaruha Ft Óvodai nevelés kiadásai összesen: Ft Normatív állami hozzájárulás Ft Közoktatási normatívák Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Ft Óvodai feladatok finanszírozása Bánk Intézmény finanszírozása Ft Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács Bevételek összesen: Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Tolmács-Bánk Óvoda működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: év folyamán Felelős: polgármester 7

8 8. melléklet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Kiadás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Bevétel Köztisztviselők alapilletménye létszám: 8 fő Köztisztviselők nyelvpótléka hó x Ft Köztisztviselők egyéb kötelező illetm.pótl hó x Ft Közt.közl.költségtérítése 1400 munkába-járások Cafetéria e Ft x 8 fő Részmunkaidőben fogl. illetménye 2688 létszám: 2 fő Részm.fogl. Cafetéria e Ft x 2 fő Szociális adó e Ft x 27 % 5332 Egészségügyi hozzájárulás 245 cafeteria után 5432 Irodaszer, nyomtatvány 200 vagyonnyilatk. Stb. 40 e Ft Kisértékű tárgyi eszk. 250 programkövetések Egyéb üzemeltetési szolgáltatás továbbképzések értékbecslés, tervezés, térképszog. 50 takarnet elérés 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása Vásárolt term.és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Munkáltatói SZJA 280 cafeteria után 19,04% Finanszírozás 37 Intézmény finanszírozás Hivatal finanszírozása Közös hivatal összesen:

9 Tolmács - Bánk Óvoda évi költségvetése 9. melléklet Kiadások Bánk Kiadások Tolmács Összesen Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye x 12 hó x 3 hó Ft x 12 hó MT fogl. Munkabére MT fogl. Munkabére Ft x 12 hó Közalk. kötelező illetm.pótl Közalk. Kötelező pótléka Ft x 12 hó Közalk. Egyév mv.jutt Egyéb mv.kapcs.juttatás minőségi mv x12 hó minőségi mv: 5250 x 24 hó Közalk.közl.költségtérítése Közalk. Közl.ktg.tér x 12 hó Közalk. Étk. Költségtér Közalk. Étk. Költségtér étk. Utalvány 5000 x 15 hó étk. Utalvány 5eFt x 3 fő x 12 hó MT fogl.étk. Hozzájárulás MT fogl.étk. Hozzájárulás Ft x 12 hó Részmunkaidőben fogl. illetménye Részmunkaidőben fogl. illetménye Ft x12 hó Részmunkaidőben fogl. Kötelező jutt Részm. Mv. Kapcs. Juttatása e Ft x12 hó, minős.mv. 5250x12 hó Részmunkaidőben fogl. Ktg-térítése Részm. Ktg.tér és hj m.járás 10 e Ft x12 hó, étk utalv. 24 hó Megbízási díj Megbízási díj Ft x 11 hó 100 e Ft x 12 hó Szociális adó Szociális adó Ft x 27 % Ft x 27 % Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás étk utalvány után 195 e Ft étk utalv.után: 240 e Ft Munkáltatói SZJA Munkáltatói SZJA étk utalvány után 195 e Ft étk utalv.után: 240 e Ft Munkaruha Munkaruha Kiadások összesen: Kiadások összesen: Bevételek Bánk Bevételek Tolmács Összesen Normatív támogatások Normatív támogatások 0 óvoda ped. Bértámogatása 8 hóra 11/ óvoda ped. Bértámogatása 8 hóra 22/ óvoda ped. Bértámogatása 4 hóra 13/ óvoda ped. Bértámogatása 4 hóra 18/ Óv.munkát segítők bértám.8 hóra 11/ Óv.munkát segítők bértám.8 hóra 22/ Óv.munkát segítők bértám.4 hóra 13/ Óv.munkát segítők bértám.4 hóra 18/ Óvoda működtetés támogatása 8 hóra 11gy Óvoda működtetés támogatása 8 hóra 21gy Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 13gy Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 18gy Kedvezményes étkezés tám. (4 gyermek) Kedvezményes étkezés tám. (6 gyermek) Bevételek összesen: Bevételek Összesen: Bánk fizetendő hozzájárulása: Tolmács fizetendő hozzájárulása:

10 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről (tervezet) Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (2) és 115. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára. 2. (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat egy címet alkot. A címen belül az alábbi alcímeket határozza meg: igazgatás, község-gazdálkodás, ingatlan hasznosítás (Bánki-tó), Tóparti Vendégház, szociális ellátások, kultúra-sport, óvoda dologi fenntartása, támogatások. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés ezer Ft főösszegén belül: működési célú bevételre e Ft-ot, támogatási bevételre e Ft-ot, felhalmozási bevételre 0 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 0 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére e Ft-ot, működési kiadásra e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra e Ft-ot, munkaadó adói e Ft-ot, dologi kiadásra e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot, ellátottak juttatásaira 300 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 500 e Ft-ot, felhalmozási célú támogatási kölcsönre 500 e Ft-ot állapít meg. A tartalék összege e Ft. (3) Az Önkormányzat létszámkerete 6 fő. A létszámkeret alcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

11 4. A évi költségvetés mérlegét összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és alcímenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és alcímenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza. 7. A évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 8. A évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza. 9. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. A rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre. 11. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza. 12. A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően Ft. Záró rendelkezés 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Bánk, február. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: február..-én. Torma Andrea jegyző

12 az /2013. (II.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Részletes indokolás hoz Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben foglaltak szerint szabályozott keretek között gazdálkodik a képviselő-testület által létrehozott és alapított valamennyi önkormányzati költségvetési szerv. Az önkormányzat egy címet alkot. Az alcímek tartalmazzák valamennyi, az önkormányzat által nem intézményi formában ellátott feladatot. 3. -hoz A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök, finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok hoz A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési szerveinek a 3. szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell. 8. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján

13 állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása történik a 8. szerinti mellékletben. 9. -hoz A polgármester a költségvetési rendelettervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat hoz A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében hoz A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők illetményalapjának meghatározása hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni.

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről ROHOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete NGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben