Házi segítségnyújtás. Szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házi segítségnyújtás. Szakmai programja"

Átírás

1 BERHIDAI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS Családsegítő központ 8181 Berhida, Veszprémi u Házi segítségnyújtás Szakmai programja Ellátási terület: Berhida - Vilonya 2013

2 A Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosít. A személyes gondoskodás keretében az alapszolgáltatások biztosítása érdekében Családsegítő Központot működtet. Az intézmény fenntartójának neve: Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u Az intézmény megnevezése: Családsegítő Központ Székhelye: 8181 Berhida Veszprémi u Elérhetőség: Telefon/fax: 88/ , Telephelye: Elérhetőség: Idősek Klubja 8181 Berhida Hősök tere 38. Telefon:88/ Joghely: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet. Az ellátás típusa: személyes gondoskodást nyújtó ellátás. Szakmai tartalom: az évi III. tv.-ben foglaltak alapján Az ellátandó célcsoport jellemzői A szociális szolgáltatásokat és ellátásokat differenciáltan kell nyújtani annak érdekében, hogy mindenki olyan szolgáltatásban és ellátásban részesüljön, amit szükségletei indokolnak. A jogosult a neki legjobban megfelelő, a humanitás követelményét szem előtt tartva tudja igénybe venni az ellátást. Berhida településen zömében főként az egyedülálló, és a korösszetételt tekintve a 80 év feletti nők veszik igénybe a házi segítségnyújtást. A férfiak tekintetében is főleg az egyedülállók veszik igénybe az ellátást, a korösszetétel azonban sokkal alacsonyabb, mint a nők esetében. Jövedelmi viszonyokat tekintve mind a nők, mind a férfiak tekintetében átlagosan a 150% alá esnek. Fontos kritérium, hogy az ellátás minden esetben egyénre szóló legyen. A szakmai tudás, a hatékonyság alapvető követelmény. A szociális szolgáltatások keresletét meghatározzák a lakosság jövedelemviszonyai, korösszetétele, elöregedése, az aktív népesség csökkenő aránya.

3 A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai a kedvezőtlen szociális körülmények között élőkből kerülnek ki. E kört leginkább az idősek, betegek képezik. A mai társadalomnak egyre több olyan tagja van, aki betegség, a család hiánya miatt szorulnak segítségre a szociális ellátórendszer keretében. Figyelembe véve az aktív korú lakosság számát, és az 55 év felettiek arányát, jelenleg még tudjuk biztosítani a házi segítségnyújtás iránt jelentkező igényeket. Az időskorú lakosság számának emelkedése azonban szükségszerűvé teszi a már meglévő és működő szolgáltatások minőségi fejlesztését (szakemberképzés, a szakdolgozók képzettségének, ismereteinek bővítését a dolgozók pszichikai túlterheltségének oldását,, kiégést megelőző tréningek szervezését.). Biztosítani kell a megfelelő munkakörülmények kialakítását, a napi munkát segítő korszerű gondozási, ápolási eszközök alkalmazását egyaránt. Az idős emberek állapotát, egyéni szükségleteit, emberi méltóságát szem előtt tartva szükségszerű a krízishelyzetek felismerése, azok adekvát megoldásai. Szükségszerű az izoláció megelőzése szempontjából a szociális kapcsolatok fenntartásának lehetőségeire törekedni. Célunk, hogy az ellátást igénylő, rászoruló személy saját környeztében, lehetőleg saját otthonában kapja meg a lehető legmagasabb színvonalú segítségnyújtást, gondoskodást. A megvalósulás következménye, eredményessége, az ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: - a törvényi előírások és a település lakosainak igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodó szociális ellátórendszer kialakítása - a megfogalmazott alapelvek és értékek érvényesülése, a működés átláthatósága a ráfordítások és források harmonizálása, a hatékonyság növelése - tudatos és tervezhető szolgáltatás és minőségfejlesztés - a szolgáltatás és a szakmai munka színvonalának emelése A szakmai program megvalósulása várhatóan növeli a szakmai munka hatékonyságát, színvonalát. A szolgáltatás az egyéni értékekre és méltóságra épül, és kiemelt figyelmet fordít a gyermek védelmére, a jogszabályok betartása mellett. Mindenkinek egyenlő hozzáférést kell biztosítani a szolgáltatásokhoz, lehetőségekhez, és ahhoz, hogy megbirkózhasson a nehézségekkel, valamint a törekvéseit realizálni tudja.

4 A házi segítségnyújtás adta lehetőségekkel az idősek, betegek, fogyatékkal élők a biztonságot adó, megszokott környezetükben, ingatlanukban élhetnek, maradhatnak. Részesei lehetnek a közösség életének, hagyományainak, ünnepeinek. Várható eredmény a fizikai egészség megőrzése, az elmagányosodás csökkenése. A házi segítségnyújtás illeszkedik a családsegítő szolgálat, a háziorvosi szolgálat és az önkormányzat alkotta egységbe:munkájukat összehangolva, egymás partnereként hatékonyan tudják a településen élő időseket és családjaikat segíteni. Az ellátottak köre: 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. (1) bekezdés a.) pontja Berhida város és Vilonya község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező a szolgáltatást igénylő, a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 63.. Hatálya alá tartozó természetes személyek. Azok a személyek, akikre a szolgáltatás vonatkozik, akik a szakmai program elsődleges célcsoportjai és akik Berhida és Vilonya közigazgatási területén élő bejelentett magyar állampolgárok, bevándorlási illetve letelepedési engedéllyel stb. rendelkeznek. A házi segítségnyújtás célja és feladata: A szolgáltatás célja az egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására nem képes személyek lakókörnyezetében, önálló életvitele megtartásában való közreműködés. Az alapvető gondozás és az alapápolás körében tartozó feladatokat látja el, segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, valamint prevenciós szerepet tölt be, hiszen segítséget nyújt a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében nem csak időskorú, hanem más rászorult csoportokhoz tartozó személyek esetében is. A szakápolási feladat ellátása nem tartozik a házi segítségnyújtás tevékenységei közé, de fennáll a jelzési kötelezettség az otthonápolási szolgálat felé. Az évi III. tv (1). Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,

5 Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, és azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartáshoz. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái: a házi segítségnyújtás keretében hétköznapokon napi 8 órában az igénybe vevő idősek, tartósan betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők számára a saját lakókörnyezetükben biztosítunk olyan ellátási formákat, melyek igénybevételével minél tovább az otthonukban maradhatnak, elkerülendő a bentlakásos intézményi elhelyezést, amelyekkel biztosítani tudjuk számukra az önálló, vagy részben önálló életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő képességeiket fenntartjuk, és egyben fejlesztjük. Személyre szabott ellátást nyújt az igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően. A segítő tevékenység szakmai tartalma magába foglalja a komfortérzet biztosítását, a szervező feladatokat, a fizikai és mentális ellátást. A házi segítségnyújtás módját, formáját és rendszerességét az ellátást igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, a háziorvos javaslata, illetve a gondozási szükséglet vizsgálat eredménye határozza meg. Minden esetben az egyéni szükségleteknek megfelelően az ellátást igénybe vevővel közösen kerül kialakításra a feladat ellátáshoz biztosított idő beosztás. A házi gondozó a ténylegesen elvégzett feladatokról gondozási naplót vezet, amelyben az elvégzett feladatokat névre szólóan, a tevékenység leírásával és annak időtartalmával rögzíti. Az ellátásban részesülő személy a segítségnyújtás tényét a látogatások alkalmával igazolja. A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi-, szociális alap és szakellátást nyújtó intézményekkel a komplex ellátás érdekében. A szociális gondozó az ellátottal együttműködve, igényeit figyelembe véve gondozási tervet készít, melyben az ellátottal kapcsolatos változásokat figyelemmel kíséri és rögzíti. A házi segítségnyújtást szakképzett főállású gondozó végzi. A házi segítségnyújtásban a koruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló önellátásra képtelen személyek számára biztosít: -fizikai ellátást -mentális gondozást -egészségügyi ellátást -érdekképviseletet

6 Mindezek segítségével próbáljuk az igénybevevő számára biztosítani a megfelelő életkörülmények fenntartását. A házi segítségnyújtásnak, ami a saját lakáson belül történik, s ezt a rászoruló kora, egészségi állapota miatt már nem, vagy csak részben képes elvégezni. Szerteágazó, összetett tevékenységgel, mely az életvitel minden területére kiterjed, teljes körű szükséglet szerinti gondozást biztosítunk a rászorulónak. Folyamatossága biztonságérzetet is jelent az ellátottnak. Fizikai ellátás keretén belül: -személyi és testi higiénia biztosítása -bevásárlás, étkezésben való segítésé, etetés -ágyban fekvő. Lakást elhagyni nem tudó személy környezetének rendbetétele -tüzelő beszerzésében való közreműködés, fűtési igény szerint Egészségügyi ellátás keretében: -orvos hívása szükség szerint -gyógyszer felíratása, kiváltása, gyógyszeradagolás -kapcsolattartás az ellátott háziorvosával -vérnyomásmérés, vércukorszint mérés -egészségnevelési tevékenység Pszichés gondozás keretében: -rendszeres kapcsolattartás, látogatás az ellátottnál -problémák megbeszélése, megoldásra való törekvés -izoláció leküzdése, megelőzése Érdekképviselet keretében: -szolgáltatások számláinak feladása igény szerint -hivatalos ügyek intézése (a házi gondozó közreműködik segélyezések, szociális ügyek intézésében) -egyéb ügyek intézése Szolgáltatások köre: az ellátást igénybevevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, jogszabályok, szakmai szabályok figyelembe vétele, kapcsolattartás, együttműködés az ellátottal, orvossal, segítségnyújtás a higiénia megtartásában, segítségnyújtás az ellátást igénye vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, mosás, takarítás, meleg étel biztosítása),

7 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, a lakosság körében felmerülő alapellátási igények folyamatos figyelemmel kísérése gondozási, ápolási feladatok ellátása. Az ellátás igénybevételének módja A benyújtott kérelmet követően az előgondozás során a gondozónő tájékoztatja az igénylőt a szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról, ezen túl segítséget nyújt a gondozási szükséglet vizsgálatához szükséges kérelem kitöltésében, illetve a gondozási szükséglet vizsgálatában, mely az igénylő lakóhelyén történik. Az intézmény vezetője megvizsgálja a gondozási szükségletet és kötelező erejű szakvéleményt ad a gondozási szükségletről A házi segítségnyújtást a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a napi gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az intézményvezető tájákoztatja az igénybe vevőt az idős otthoni elhelyezés lehetőségéről. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a kérelmező igénylése esetén ne kellene biztosítani a házi segítségnyújtást. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolásra való rászorulás és az önkiszolgálási képesség. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok és dokumentumok birtokában a hatályos rendelkezések alapján írásban értesítjük az ügyfelet a házi segítségnyújtás, min szociális alapszolgáltatás biztosításáról. Az ellátás önkéntes és írásbeli kérelem alapján történi. Jelzést tehet a háziorvos, családsegítő családgondozója, vagy bárki a településen, aki a lakókörnyezetében ellátatlan idős, vagy szociálisan rászoruló embert észlel. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás (1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 5/A. (1) bek. e) pontja) Az igénybevevők és az intézmény közötti kapcsolattartás az őket közvetlenül ellátó gondozókon keresztül, írásban, illetőleg telefon útján és a személyes kapcsolattartás az ellátott otthonában történik. Az első találkozás, interjú az ügyfél otthonában, az idősek klubjában, vagy a családsegítő központban történi.

8 A lakóhelyen nyújtott segítségnyújtásból eredően a kapcsolattartás a továbbiakban, a találkozások helyszíne, módja a személyes találkozó az ellátott otthonában történik. Azonban bármilyen gyors intézkedést igénylő ügyben telefonon tartjuk a kapcsolatot. A szolgáltató és az igénybe vevő között az ellátás megállapítása, szüneteltetése, vagy megszüntetése tekintetében az írásosság a kapcsolattartás módja Az ellátással kapcsolatos bármilyen egyéb jellegű észrevételek szóban, írásban, vagy akár a családsegítő központban, vagy az idősek klubjában a gondozónőnél megtehető. A biztosított szolgáltatás, ellátás rendszeressége: A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása hétfő péntekig között, az egyéni gondozási terv alapján történik. A házi segítségnyújtás körében ellátottak jogai és kötelezettségei: Az ellátott jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra, továbbá jogosult megismerni a róla készült dokumentációban szereplő adatokat. Az ellátottnak joga van arra, hogy személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Joga van arról nyilatkozni, hogy kiket zár ki adatai részleges vagy teljes megismeréséből. Az ellátott alapvető joga emberi méltóságának tiszteletben tartása. Az ellátott jogosult az ellátással kapcsolatban a Családsegítő Központ intézményvezetőjéhez fordulni, aki köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt, a panasz kivizsgálásának eredményéről írásban értesíteni. Ha a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő a tett intézkedéssel nem ért egyet, akkor az intézmény fenntartójához (Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás) fordulhat a panaszával. Az ellátott a szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a szolgáltató működési rendjét. Az ellátott amennyiben ezt egészségi, pszichés állapota lehetővé teszi- köteles az ellátásában közreműködőkkel képességei és ismeretei szerint együttműködni. A szolgáltatást igénybevevők számára, jogaik gyakorlásában segítséget nyújt az ellátott jogi képviselő. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

9 Az intézményvezető kötelezettsége tájékoztatni az igénybevevőt/vevőket az ellátott jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről Az ellátott jogi képviselő neve, címe, elérhetősége a szakmai program mellékletét képezi. Az ellátást végzők jogai és kötelezettségei: A szolgáltatás munkatársa köteles tevékenységét a hatályos jogszabályok és a szakmai szabályok szerint végezni. Köteles tiszteletben tartani az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését. Köteles figyelembe venni egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, képességeit és készségeit. Az ellátást végző jogosult és köteles szakmai ismereteinek a szakma mindenkori fejlődésével összhangban történő- folyamatos továbbfejlesztésére. A munkaviszonyban álló, ellátást végző személynek biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez szükséges tiszteletet, megbecsülést megkapják. Tiszteletben tartsák állampolgári, és személyiségi jogaikat, emberi méltóságukat. Munkájukat elismerjék. A munkáltató a munkavégzéshez megfelelő körülményeket biztosítson. Az ellátást igénybevevők, illetőleg az ellátást végzők jogainak védelme a hatályos jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján történik. Tájékoztatási kötelezettség: A szolgáltatás működéséről az ellátott települések lakosai részére rendszeres, és minden lakos számára hozzáférhető tájékoztatást kell nyújtani. Településünk lakosságához a szolgáltatással kapcsolatos információk a helyi TV, a helyi újság, szórólapok, személyes kapcsolat és egyéb lakosságot érintő fórumokon keresztül jut el.

10 Más intézményekkel történő együttműködés: Az intézmény keretein belül működő egyéb ellátási formákkal (családsegítő központ, idősek klubja) a szolgálat együttműködik, munkájukat összehangoltan végzik a szakmai munka hatékonysága érdekében. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a települések szociális és egészségügyi szolgáltatóival. Személyi feltételek: Az intézmény élén az intézményvezető áll. Az intézményvezetőt Berhida Város Önkormányzata pályázat útján határozott időre bízta meg az intézmény vezetésével. Intézményvezető: szociálpedagógus végzettség (gyermekjóléti alapellátás szakvizsga) Személyi segítők: 2 fő szociális gondozó Az intézmény dolgozóinak kinevezése: Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel gyakorolja a munkáltatói jogokat. A házi segítségnyújtás feladatait 2 fő gondozó látja el. Az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, szakmai munka összehangolása, szervezési feladatok ellátására az arra kijelölt szakképzett házi gondozó -munkaköri leírása szerint- jogosult és köteles. A gondozónő heti egy alkalommal, illetve szükség szerint az elvégzett feladatokról, az ellátottakkal kapcsolatos lényeges körülményekről köteles az intézményvezetőnek szóban beszámolni. Rendkívüli eseményeket pedig köteles írásban is rögzíteni. A házi gondozók munkakörébe tartozó feladatok: A lakosság körében felmerülő alapellátási igények folyamatos figyelemmel kísérése, a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése. A szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása. Kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel. Az adott szociális intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztésének elősegítése. Más típusú ellátás szükségessége esetén annak kezdeményezése.

11 Térítési díj megállapítása: A házi segítségnyújtás térítésköteles szolgáltatás. A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjat, az ellátást kérő lakhelye szerint illetékes önkormányzat képviselőtestületének rendelete állapítja meg a vonatkozó jogszabályi előírások, aktuális rendeletek szerint, az évi III. tv., valamint a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet alapján. A házi segítségnyújtás esetében megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg a kérelmezőnek a családjában az egy főre eső jövedelem 25%-át, ha házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, akkor a 30%-át. Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A szakmai program július 01-én lép hatályba! Berhida, május 24. Hargitai Tünde Intézményvezető

12

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk 3. o. Ellátottak körének

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014. GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK Szakmai programja 2014. Gondozási Központ Alapellátások szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: 88920100 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 A Családsegítő Központ 1997. december 01.

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 90/2015. Kth. I. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas város - ágazati jogszabályok szerint kialakított

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA)

SZAKMAI PROGRAM SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA) SZAKMAI PROGRAM 2009 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA) - 2 - I.FEJEZET Az intézmény feladata, célja Milyennek kellene lennie annak a társadalomnak, melyben öreg korában is ember marad

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011.

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. Ügyiratszám: /2011. 2. melléklet Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV 1 SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV Lesencéktől

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE 1. Bevezetés A házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakmai program 2011

Szakmai program 2011 Szakmai program 2011 1. Bevezető, általános információk 1.1. Bevezető szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal A szociális szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal élő emberek ellátásában a

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2012.

SZAKMAI PROGRAM 2012. SZAKMAI PROGRAM 2012. Módosítva: 2012-01-10. ELFOGADVA: SZEB határozat Kiss Andrea intézményvezető Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben