Sárvíz Akciócsoport Sárvíz Action Group

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárvíz Akciócsoport Sárvíz Action Group"

Átírás

1 KAPCSOLATTARTÓK, INFORMÁCIÓK: Gesztor szervezet: SÁRVÍZ Önkormányzati és Területfejlesztési Közhasznú Társaság 8127 Aba, Rákóczi u. 12. Telefon: (06 22) Fax: (06 22) Kapcsolattartó: Szász Péter Telefon: (06 20) CONTACTS, INFORMATION: Managing Organisation: "SÁRVÍZ" Municipality and Area Development Public Benefit Company 12 Rákóczi St., Aba 8127 Phone: (+36 22) Fax: (+36 22) Sárvíz Akciócsoport Sárvíz Action Group Contact: Péter SZÁSZ Mobile: (+36 20) A Sárvíz Akciócsoport bemutatkozása és Helyi Vidékfejlesztési Terve Introduction and Local Rural Development Plan of Sárvíz Action Group

2 Kedves Olvasó! Dear Reader, A vidéki lakosok, vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok együttmûködésében új fejezetet nyitott a LEADER Program. A közösségek összefogásával a LEADER lehetõséget biztosít a vidék megújulására, új munkahelyek teremtésére, a helyi gazdasági és kulturális élet megerõsítésére. A források elosztásáról a helyi közösség határoz, biztosítva, hogy a vidék sorsáról valóban vidéken szülessenek döntések. Hazánkban 2006-ban hetven LEADER akciócsoport kapott pénzügyi támogatást. Ön most e csoportok egyikének bemutatkozó kiadványát tartja kézben. Egy olyan közösség munkája ez, amely fontos szerepet játszik a magyar vidék fejlesztésében, amely fejlõdési, kitörési lehetõséget biztosít a vidéki kistelepülések számára. A LEADER Programot és ezeket a közösségeket továbbra is minden eszközzel támogatni fogjuk. Gráf József Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter The LEADER Programme opened a new chapter in the cooperation of rural people, entrepreneurs and municipalities. By holding the communities together, the LEADER provides a new chance for the renewal of the countryside, establishing new workplaces, and enhancing local economic and cultural life. The decision on the distribution of the sources is taken by the local community, ensuring that the decisions on the countryside's future will be taken really in the countryside. In 2006 in Hungary, seventy LEADER Local Action Groups were financially granted. You are holding the introduction of one of these groups. It is a work of a community playing an important role in the development of the Hungarian countryside, providing development and breakout possibility for small rural settlements. The LEADER Programme and these communities shall continue to be supported by us by all means. József Gráf Minister of Agriculture and Rural Development Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 1051 Budapest, Szent István tér 11./b. V. em. Tel.: (06 1) Tel./Fax: (06 1) Honlap: Hungarian LEADER Centre Hungarian LEADER Public Association 11/b. St. István Sq. Budapest 1051 Phone: (+36 1) Phone/Fax: (+36 1) Website:

3 A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV KIEMELT TERÜLETEI THE MAJOR FIELDS OF THE LOCAL DEVELOPMENT PLAN ELNÖKI KÖSZÖNTÕ WELCOME BY THE PRESIDENT A helyi vidékfejlesztési terv általános célkitûzése a vidék népességmegtartó képességének további erõsítése a gazdasági bázis fenntartható fejlesztésével, a közösségi rendszerek kialakításával, a közösségi vívmányok megvalósításával, a vonzó vidéki életmód megteremtésével. A környezeti és természeti adottságaira alapozott fenntartható mezõgazdasági termelési szerkezet és erre épülõ élelmiszer feldolgozás kialakítása. A terv specifikus céljai a követezõk: 1) A gazdaság (mezõgazdaság, szolgáltatások) versenyképességének a javítása; 2) A térség szolgáltatásainak és KKV szektorának felzárkóztatása; 3) Fenntartható, környezet adottságainak megfelelõ gazdálkodás; 4) A civil társadalom és az életminõség fejlesztése. The general objective of the local rural development plan is to strengthen the population retention capacities of the area by the sustainable development of the economic basis, establishing community systems, implementing the acquis communitaire and creating an attractive rural way of life. Creation of a sustainable agricultural production structure, based on the environmental and natural facilities of the area and establishment of a food processing industry building on this. The specific objectives of the plan are the following 1) Improving the competitiveness of the economy (agriculture, services); 2) The catch-up of the service and the SME-sector in the area; 3) Sustainable farming, in accordance with the environmental facilities; 4) Improving the civil society and living conditions. A kistérségünk immár három éve készült a pályázat elkészítésére a Kelet Groningeni kistérség munkatársaival egyetemben. A hosszú évek alatt a kistérség különbözõ szereplõi munkacsoportokká szervezõdtek és a közös munka eredményeként született meg a pályázat. A LEADER+ program legnagyobb nyereségének a közösségi alapú tervezési és megvalósítási folyamatok kistérségi meghonosítását tartom. E munka során a települések közéletének, gazdasági és civil szektorának szereplõi érdemi módon kapcsolódtak be a döntéshozatali folyamatokba, ezáltal valódi irányítóivá váltak fejlesztési elképzeléseiknek. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kistérségben rengeteg a jó ötlet és azokból kitûnõ tervek is születtek, amiket az elnyerhetõ támogatásokkal és helyben meglévõ erõforrások mozgósításával lehet beteljesíteni. Our micro-region has been preparing the proposal for the call for tender, together with the colleagues in the East-Groningen Micro-Region. During those years the actors in the micro-region have been organised into working groups and the proposal was the result of their joint work. I think the greatest gain of the LEA- DER+ Programme is the establishment of community-based planning and the implementation of these plans at the level of the microregions. During this work the people in the public life, the economic and civil sectors of the settlements joined the decision making processes, thereby they became real managers of their development plans. The experience so far shows that there were huge amounts of good ideas, and excellent plans emerged in the micro-region that can be implemented with the use of the funds that can be obtained and via the mobilisation of local resources. 16 1

4 A SÁRVÍZ AKCIÓCSOPORT A Sárvíz akciócsoport 10 Fejér megyei település összefogásával jött létre, abból a felismerésbõl kiindulva, hogy alapvetõen azonos problémáik megoldását csak egységben, együttmûködve tudják elérni. Az akciócsoportot alkotják: Aba, Csõsz, Káloz, Nagylók, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Seregélyes, Soponya, Tác, települések önkormányzatai, 1 kisebbségi önkormányzat, 5 egyéni vállalkozó, 7 civil szervezet, 2 gazdasági társaság és 7 egyéb közszférát képviselõ szervezet. Akciócsoportunk terve fõ lakost érint. Akciócsoportunk területe: 499,6 km 2. A konzorcium vezetõ szervezetének Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás került kiválasztásra. A társulás elnöke a helyi akciócsoport nevében az akciócsoportot képviseli, illetve a HBMB elnöke. SÁRVÍZ ACTION GROUP Sárvíz Action Group was established by the co-operation of ten settlements in Fejér County, starting from the recognition of the fact that a solution to their basically identical problems can only be reached by integrated co-operation. The action group consists of the following participants: local municipalities of Aba, Csõsz, Káloz, Nagylók, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Seregélyes, Soponya and Tác settlements, a minority municipality, five private entrepreneurs, seven civil organisations, two companies and seven other organisations representing the public sphere. The plan of our action group affects 25,069 residents. The territory of our action group amounts to square kilometres. "Sárvíz" Multipurpose Micro-Region Association has been chosen as the Steering Organisation of the consortium. The chair-person of the association represents the action group, acting on behalf of the local action group, and he is the chairman of the Local Evaluating and Monitoring Committee. Tác Gorsium Régészeti Park, egy szabadtéri múzeum, mely a római kort idézõ környezetben várja a látogatókat. Található a településen I.-II. világháborús emlékmû, valamint 1696-ban épített református templom. A kisméretû neoromán stílusú római katolikus templom 1932-ben épült. A település szülötte a Munkácsy és Kossuth-díjas festõmûvész Fehér László, aki jelenleg is Tácon alkot. Tác The Gorsium Architectural Park, which is an open air museum, waits for visitors in an environment that is reminiscent of the Roman era. There are monuments in the village to World War I and II, and there is a Reformed Church that was built in The small Roman Catholic Church was built in 1932 in Neo- Roman style. The village-born Mr László Fehár, the painter who was awarded the Munkácsy and Kossuth Awards, still works in Tác. 2 15

5 Soponya 1751 és 57 között eredetileg barokk stílusban épített Zichy kastély, amelyet Pollack Mihály tervei alapján klasszicista stílusúvá építettek át. A kastély környezetében található Kerti-tó igazi horgászparadicsom. A településen római katolikus és református templom található, melynek tornyát a II. világháborúban találat érte és megsemmisült. I. és II világháborús, 1956-os illetve 1848-as emlékmû található. A településhez tartozó vizek, nádasok, mocsaras területek, erdõk és mezõk egyedülálló élményt nyújtanak a természet kedvelõi számára. Soponya The Zichy residence was built between 1751 and 1757, originally in Baroque style, that was rebuilt into a Classicist style building, on the basis of plans of Mr. Mihály Pollack, the famous architect. The garden lake in the surroundings of the residence is a real angling paradise. There are a Roman Catholic and a Reformed Church in the village, the tower of the latter was bombed down in World War II. There are also monuments to World War I and II and to the events of 1956 and The waters, reeds, wetlands, forests and meadows provide a unique experience for lovers of nature. HELYI BÍRÁLÓ ÉS MONITORING BIZOTTSÁG (HBMB) A helyi akciócsoport tagjai közül választott szakmai döntés- elõkészítõ és felülegyelõ szerve. Feladata a helyi program kialakítása, a helyi pályázati feltétel rendszer jóváhagyása, a helyi pályázatok szakmai döntés- elõkészítése, a program megvalósításának nyomon követése, a program módosítás kezdeményezése. A Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság szavazati joggal rendelkezõ állandó tagjai, az akciócsoport minden települését egyenlõ arányban képviselnek. LOCAL EVALUATING AND MONITORING COMMITTEE (LEMC) It is the professional decision-preparing and supervisory body elected from among the members of the local action group. Its tasks include the elaboration of the local programme, the approval of the conditions of the tendering system at the local level, the preliminary evaluation of proposals submitted, the monitoring of the implementation of the programme and the initiatives regarding the amendment of the programme. The permanent members of the Local Evaluating and Monitoring Committee with voting rights represent all settlements in the action group in equal proportions. 14 3

6 MUNKASZERVEZET (GESZTOR SZERVEZET) A LEADER + Program munkaszervezetének (gesztor) feladatait 10 település tulajdonában lévõ SÁRVÍZ Önkormányzati és Területfejlesztési Közhasznú Társaság látja el (8127 Aba, Rákóczi u. 12.), 3 fõ fõállású munkatárs foglalkoztatásával. Sárvíz Helyi Vidékfejlesztési Terv célkitûzései: A széles társadalmi bázison kidolgozott jövõkép szerint a Sárvíz kistérség 2015-ben múltjára építkezõ, környezetével összhangban élõ, ökoszociális mezõgazdasággal bíró, élõ közösségû, turisztikailag vonzó falusias jellegû kistérség akar lenni. A WORKING ORGANISATION (MANAGING ORGANISATION) The role of the working (managing) organisation of the LEADER + Programme is assumed by "SÁRVÍZ" Municipality and Area Development Public Benefit Company (12, Rákóczi St., Aba 8127), owned by the 10 municipalities, with three full time employees. The objectives of "Sárvíz" Local Rural Development Plan: According to the plan, which was developed on a broad social basis, by 2015 Sárvíz Micro-Region intends to become a rural micro-region building on its past, living in harmony with its environment, having eco- Seregélyes Barokk stílusú római katolikus plébániatemplom ban építették település református templomát ben gróf Zichy Ferenc által építtetett Zichy-Hadik Kastély, jelenleg szálloda és konferenciaközpont. Található a településen tájház, Pelikánház Erdei Iskola. A Dinnyési-fertõ természeti értékekben, ritka vízimadár világában gazdag. A horgászat kedvelõi a község több taván hódolhatnak szenvedélyüknek. Gyõr in the mid 18th century can be found in the village and these days it operates as a primary school. There are monumental sites to , World War I and II, and the archaeological excavation of an Árpád-era cemetery. There is a salt lake system in the outskirts of the village that is a protected natural site. Seregélyes There is a Baroque-style Roman Catholic Parish Church in the village. The Reformed Church of the village was built in The Zichy-Hadik residence that was built by count Ferenc Zichy in operates as a hotel and conference centre these days. There is also an ethnographic house, the Pelikán House Forest School. The moor in Dinnyés is rich in natural resources and rare aquatic bird species. Fans of angling can pursue their favourite activity on several lakes in the village. 4 13

7 Parkhoz tartozó szikes tó, amely sós vize miatt különleges növény, madár és rovarvilággal rendelkezik. Sárosd: Sárosd: A XVIII században épített Esterházy kastély a közel 200 éves angolkert formájú telepített erdõvel között épített mûemlék római katolikus templom. Településen élt és dolgozott Sallay László a népmûvészet mestere, aki patkolt tojásaival vált ismerté egész Európában. Mûhelye és munkássága je-lenleg is megtekinthetõ. Kiemelkedõ a Sárosdi Lovas Egylet, mely tagjai színvonalas díjugrató rendezvényeket tartanak. Sárszentágota: Az 1740-ben felépített római katolikus plébániatemplomot Szent Ágota tiszteletére szentelték fel. A településen található a XVIII század közepén a gyõri jezsuiták által emelt kúria, amely jelenleg általános iskolaként funkcionál. Található es, elsõ és második világháborús emlékhely, valamint az Árpád-kori temetõ régészeti feltárásának emlékhelye is. A település környékén található egy szikes tórendszer, amely természetvédelmi terület. The Eszterházy residence that was built in the 18th century has a forest, laid out nearly 200 years ago in the form of an English garden. The village has a monument Roman Catholic Church that was built between 1824 and Mr László Salla, the master of the folk arts, used to live and work in the village, he became well known throughout Europe by the eggs he decorated with miniature horseshoes. His workshop and handiwork can be seen even these days. The Equestrian Association in Sárosd is outstanding; its members hold high quality show-jumping competitions. Sárszentágota: The Roman Catholic Parish Church that was built in 1740 was dedicated to the honour of St Ágota. The manor erected by the Jesuits of hosszú távon is falusias környezetben a lakosok és a vállalkozások a természeti és környezeti adottságokra építve, azokat kihasználva és fejlesztve tudnak élni ökoturisztikai szolgáltatóként és a helyi mezõgazdasági termékeket feldolgozva. A Program tárgyát képezõ helyi vidékfejlesztési terv ennek a jövõképnek az eléréséhez nyújt támogatást, dinamizálva és összehangolva a kistérség területén élõ, illetve mûködõ lakosok, civil szervezetek, vállalkozók, közszervek és termelõk energiáit. A fejlesztések legfõbb célcsoportja a kistérség civil szervezetei, amelyek támogatásával elsõsorban a fiatalok és idõsek közötti kapcsolatok elmélyítésére számítunk. Kie-melt cél a hagyományõrzõ és kézmûves egyesületek kezdeményezé-seinek a social agriculture and attracting tourists. In the rural environment that will be preserved in the long-run, the inhabitants and the companies will be able to live and work, respectively, by building on and using the natural and environmental facilities as providers of eco-tourism services and manufac-turers processing local agricultural goods. The local development plan constituting the essence of the programme provides support to fulfilling this image of the future, by galvanising and co-ordinating the energies of the residents, civil organisations, en-terprises, public entities and producers living and operating in the microregion. The main target groups of the development projects are civil organisations in the micro-region expect 12 5

8 roska tó által nyújtott horgászati lehetõség, a szabadidõs rendezvények, az országos jelentõségû Mezõföldi gyalogtúra, az Erdei Iskola szolgáltatásai, és a lovas rendezvények méltán teszik híressé a települést. Nagy hangsúlyt fektetnek a falusi turizmusban rejlõ lehetõségekre és az ökoturisztikai fejlesztésekre. School and the equestrian events. Big emphasis is put on the opportunities inherent in rural tourism and eco-tourist investments. Sárkeresztúr: Sárkeresztúr: támogatása. Szintén fontos célcsoport a gazdasági élet szereplõinek a köre. A helyi vidékfejlesztési terv általános célkitûzése a vidék népesség-megtartó képességének további erõsítése a gazdasági bázis fenntartható fejlesztésével, a közösségi rendszerek kialakításával, a vonzó vidéki életmód megteremtésével, a környezeti és természeti adottságaira alapozott fenntartható mezõgazdasági termelési szerkezet és erre épülõ élelmiszer feldolgozás kialakítása. Sajátosságok A Sárvíz akciócsoport 10 Fejér megyei település összefogásával jött létre, abból a felismerésbõl kiindulva, hogy alapvetõen azonos problémáik megoldását csak egységben, együttmûködve tudják elérni. the relationship between young people and the elderly is expected to be deeper. Our underlined objective is to support the initiatives of the tradition preserving and handicrafts associations. The agricultural actors are also a significant target group. The general objective of the local rural development plan is to strengthen the population retention capacities of the area by the sustainable development of the economic base, by establishing community systems, creating an attractive rural way of life a sustainable agricultural production structure as well as food processing industry building on it. The main features Sárvíz Action Group was established by the co-operation of ten settlements in Fejér County, starting from Református templom 1743-ban épült, amelyet azóta többször átépítettek és felújítottak. A római katolikus templomot 1788-ban építette Sellyei Ignác székesfehérvári püspök. Sárkány-tó: a Duna-Ipoly Nemzeti The Reformed Church was built in 1743 and it has been renovated several times since then. The Roman Catholic Church was built in 1788 by archbishop of Székesfehérvár, Mr. Ignác Sellyei. Dragon (Sárkány)-lake: a salt lake belonging to the Duna-Ipoly National Park, which, due to its salty water, accommodates unique flora and birds and insects. 6 11

9 Káloz: Római katolikus templom, amely mûemléki védelem alatt áll. A református templom 1788-ban került felépítésre, egy 1719-bõl származó nádfedelû vályogtemplom helyén. A településen található kopjafa emlékmûvet Szabó József fafaragó készítette, melyben az elsõ és második világháború hõsi halottainak és elhurcolt zsidó áldozatainak nevét vésték be. A településen található tavaknál kiváló horgászati lehetõség vár a kikapcsolódni vágyókra. Nagylók: Festõi környezetû település, amely a Mezõföld szívében található. A Pi- Káloz: A protected monument Roman Catholic Church can be found in the village. The Reformed Church was built in 1788, in the place of a thatch-roofed church built of adobe from The wooden headboard monument that can be found in the settlement was made by the woodcarver József Szabó, and the names of the casualties of the World War I and II and of the deported Jewish victims are carved on it. The lakes near the settlement offer excellent angling opportunities for those wanting to chill out. Nagylók: The settlement lies in the heart of Mezõföld, in a picturesque environment. The settlement is made famous by the angling opportunities offered by the Piroska lake, the recreational events, the Mezõföld hiking tour with countrywide importance, the services of the Forest A települések mindegyike a Sárvíz vízgyûjtõ területén helyezkedik el. Az övezet az Országos Területrendezési Tervben meghatározott ökofolyosó, értékes vizes élõhelyei nemzetközi természetvédelmi egyezményekben jegyzett területek. Az ország legjobb minõségû, intenzív mûvelésre alkalmas övezetei közé tartozó területek mellett jelentõs mértékû védett, védelemre tervezett és ökoorientált mûvelésbe visszaadandó területek alkotják a mûvelt területek összességét. the recognition of the fact that a solution to their basically identical problems can only be reached by integrated co-operation. All of the settlements are located in the catchment area of Sárvíz. The zone is an eco-corridor, as defined in the National Regional Plan; its precious wetland habitats are registered in the international nature protection treaties. In addition to the areas that belong to the best quality arable lands of the country, the total cultivated area includes a significant amount of protected territories that are planned to be returned to ecoorientated cultivation. 10 7

10 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, HAGYOMÁNYOK Az épített, a tárgyi és szellemi értékek Aba Milleneumi Park: Zenepavilon (Aba napok központi helye), Szent István szobor Janzer Frigyes alkotása. Hõsök tere: I. világháborús emlékmû Farkas Béla, míg a II világháborús emlékmû Janzer Frigyes alkotása. A téren található 1848-as kopjafa, illetve 1956-os emlékszobor. 250 éves római katolikus mûemléktemplom. Több nemesi kúria, és kastély található a településen, azonban magántulajdonban vannak. CULTURAL HERITAGE AND TRADITIONS Built, material and intellectual assets Aba Millenium Park: Music Pavillion (central site of the Aba-days), statute of St. Stephen, work of Frigyes Janzer. Heroes Square: Monument to World War I, the work of Béla Farkas, while the monument to the World War II is by Frigyes Janzer. A traditonal wooden headboard of 1848 and the 1956 memorial statue can also be found in the square. A 250-year-old, monument Roman Catholic Church. Several noblemen's mansions and manors, which are private property, can be found in the settlement. Csõsz 1788-ban épített református templom. Kéri Kiss család kúriája és kápolnája 1850-es években épült. A kúria jelenleg a község mûvelõdési házának ad otthont, míg a kápolna a község katolikus temploma. A hõsök kertjében I. és II. világháború hõsi halottjainak illetve 1848 és 1956 történelmi eseményeinek állítottak méltó emlékmûveket. Kiemelkedõ jelentõségû a Csõszi Történelmi Haditorna és Hagyományõrzõ Egyesület, korhû öltözetben mutatnak be X.-XI. valamint XVI. századi harci technikákat, és eseményeket, nemcsak a településen, hanem a kistérség több helyszínén. Csõsz: A Reformed Church that was built in The mansion and chapel of the Kéri Kiss family that was built in the 1850s. The mansion currently accommodates the village's house of culture, while the chapel serves as the village Catholic Church. In the Garden of Heroes there are graceful memorials to the casualties of World War I and World War II and the historic events of 1848 and The Historic Martial Arts and Tradition Preserving Association is of outstanding importance; they present martial techniques from the 10th and 11th centuries in dresses of that period, and martial techniques and events from the 16th century, not only locally, but at several sites in the micro-region. 8 9

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye Városkalauz térképpel City Guide with Map Komárom-Esztergom megye 2013 Tata Majk Esztergom Komárom Tatabánya www.varoskalauz-mo.eu A vállalkozások szolgálatában TÉRÍTÉSMENTESEN igénybe vehető szolgáltatásaink

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ

Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ ÉAOP-1.1.1/C-12-k-2012-0002 Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ Tisztelt Olvasó! Nagy örömünkre szolgál, hogy az a tudás és tapasztalat, amely

Részletesebben

BUDAPEST 2002 VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAMJA ISMERTETÕ TARTALOMJEGYZÉK. PALATIUM Stúdió Kft. URBAN RENEWAL PROGRAMME SUMMARY

BUDAPEST 2002 VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAMJA ISMERTETÕ TARTALOMJEGYZÉK. PALATIUM Stúdió Kft. URBAN RENEWAL PROGRAMME SUMMARY BUDAPEST 2002 VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM ISMERTETÕ URBAN RENEWAL PROGRAMME SUMMARY Megbízó Client Összeállította Prepared by Fotók Photographs BUDAPEST FÕVÁROS ÖNKORMÁNYZATA FÕPOLGÁRMESTERI HIVATAL FÕÉPÍTÉSZI

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért

A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület III. PhD. konferenciája A konferenciát szervezte Prof. Dr. Koncz István Budapest, 2012 118 A fiatal kutatók

Részletesebben

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1.

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Debrecen. Városkalauz térképpel City guide with map. www.varoskalauz.hu

Debrecen. Városkalauz térképpel City guide with map. www.varoskalauz.hu Debrecen Városkalauz térképpel City guide with map 2008 www.varoskalauz.hu Az Észak-Alföldet csak szeretni lehet! You can't help but love the northern Great Plain region! Tárt karokkal invitálok mindenkit

Részletesebben

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Székesfehérvár 2014 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Egy több mint ezeréves város, Székesfehérvár polgár mestereként köszöntöm Önöket. Évszázadokon

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

Nyíregyháza. Városkalauz térképpel City guide with map. www.varoskalauz.hu

Nyíregyháza. Városkalauz térképpel City guide with map. www.varoskalauz.hu Nyíregyháza Városkalauz térképpel City guide with map 2010 www.varoskalauz.hu Fürdőzés egész évben Nyíregyházán és Sóstón! Júlia Fürdő Gyógyulás és rekreáció a belvárosban kültéri és beltéri termálvizes

Részletesebben

Városkalauz térképpel. City Guide with Map Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel. City Guide with Map Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Székesfehérvár 2015 www.varoskalauz-mo.eu 2 Városkalauz Budapest, XIII. kerület 2015 ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Egy több mint ezeréves város, Székesfehérvár

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Általános információk. General information

Általános információk. General information Általános információk Térségünk sokszínű gazdaság-földrajzi adottságai, a népesség magas képzettségi szintje, nyelvtudása, munkakultúrája, történelmi hagyományaink, a különböző népcsoportok (magyar, horvát,

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest ÚJBUDA 2015 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Örülök, hogy Újbudán üdvözölhetem, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerületében.

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k

A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A c c r e d i t e d c l u s t e r s A k k r e d i t á lt k l a s z t e r e k A program az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban

Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Regional Phare 2001 Programme Supporting Tourism Development in Northern Hungary HU0105-06 Köszöntő To the Reader Készült

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Séta a városban. A walk in the town

Séta a városban. A walk in the town Séta a városban A walk in the town Karcag, a Nagykunság legnépesebb és az ország egyik Located halfway between the cities of Szolnok and Debrecen A Kis-Hegyesbori halmon álló alkotások kun sírszobrok The

Részletesebben