SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 A jogok és kötelezettségek rendeltetésszerű gyakorlása... 6 Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei... 7 Az egyetemen létesíthető munkakörök... 7 Munkáltatói jogok gyakorlása és átruházása,... 8 A foglakoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyetemen belüli jogorvoslatok... 9 További közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás II. FEJEZET AZ OKTATÓI, TANÁRI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÓI MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Az oktatói, tanári munkakör alapkövetelményei Az oktatók, tanárok általános jogai és kötelezettségei A kötelező óraterhelés és az ellátandó oktatói, kutatói, tanári feladatok A tanársegéd Átmeneti szabály Az adjunktus Átmeneti szabály A főiskolai docens Átmeneti szabály Az egyetemi docens A főiskolai tanár

3 Az egyetemi tanár A főiskolai és egyetemi tanári jogviszony létesítésének és megszűnésének közös szabályai, A tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok A nyelvtanár A testnevelő tanár Átmeneti rendelkezés A művésztanár A mestertanár A gyakorlati oktató, mérnöktanár, műszaki tanár A kutatói munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok A tudományos segédmunkatárs A tudományos munkatárs A tudományos főmunkatárs A tudományos tanácsadó A kutatóprofesszor A gyakornoki foglalkoztatás szabályai Alkotói szabadság Az oktatói munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszony megszüntetése III. FEJEZET A NEM OKTATÓI, KUTATÓI, TANÁRI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK A magasabb vezetők és vezetők, A magasabb vezetői és a vezetői megbízásokkal összefüggő feladatok átadása, átvétele Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség IV. FEJEZET A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS RENDJE, Általános szabályok

4 A pályázatok kiírása A pályázati felhívás tartalma A pályázatok elbírálása A pályázatok Előkészítő Bizottság általi véleményezése A pályázatok testületek általi rangsorolásának általános szabályai Az egyetemi tanár munkakörre kiírt pályázatok eljárási rendje Az oktatói, kutatói munkakörre kiírt pályázatok rangsorolása A rektori pályázat A gazdasági főigazgatói és a belső ellenőrzési vezetői pályázat A SEK elnök-dékáni, rektorhelyettesi, dékáni, főtitkári pályázat Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatói pályázat Az egyéb vezetői munkakörökre kiírt pályázat Közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézmények magasabb vezetői megbízásainak pályázata A pályázati eljárás egyéb kérdései V. FEJEZET A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS SZABÁLYAI VI. FEJEZET KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA VII. FEJEZET A SZEMÉLYÜGYI ADATOK KEZELÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA A közalkalmazott adatközlési kötelezettsége A közalkalmazottakra vonatkozó személyügyi nyilvántartás VIII. FEJEZET A KÖZALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI IX. FEJEZET

5 Záró rendelkezés SZ. FÜGGELÉK: OKTATÓI, KUTATÓI LETERHELTSÉG SZ. FÜGGELÉK: A DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁS ELVEI SZ. FÜGGELÉK: AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOTT OKTATÓI ÉS KUTATÓI LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI SZ. FÜGGELÉK: KULTURÁLIS KÖZALKALMAZOTTI MUNKAKÖRÖK SZ. FÜGGELÉK: NEM OKTATÓI MUNKAKÖRÖK KÖZALKALMAZOTT OSZTÁLYBA SOROLÁSA EGYSÉGES MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE AZ 53/2006. KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE PONTJA ALAPJÁN SZ. FÜGGELÉK: KINEVEZÉSI ÉS MEGBÍZÁSI REND SZ. FÜGGELÉK: GYAKORNOKI SZABÁLYZAT SZ. FÜGGELÉK: MINŐSÍTÉSI LAPOK

6 Preambulum A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa az egyetem közalkalmazottaival szemben meghatározott követelményeket, továbbá az alkalmazásnál és előléptetésnél követendő eljárások rendjét a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (Nftv.), valamint az Nftv. végrehajtási rendeleteiben kapott felhatalmazás alapján; a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) és ennek végrehajtására kiadott rendeletek előírásaiban; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény és végrehajtási rendeleteiben; a Szervezeti és Működési Szabályzat I. részében rögzítettek figyelembe vételével a Foglakoztatási Követelményrendszerben határozza meg. Az egyetem előtt álló feladatok színvonalas ellátása érdekében a foglalkoztatottaknak egységes követelményeknek kell megfelelniük, amelyek tevékenységük kereteit, teljesítményük értékelését és foglalkoztatásuk, további előléptetésük alapját jelentik. I. FEJEZET Általános rendelkezések A foglalkoztatási jogviszony alanyai 1. A foglalkoztatási jogviszony alanyai: a) a munkáltató, b) az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak, c) a jelen szabályzat kifejezett rendelkezése esetén - az egyetemmel megbízási, vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (óraadó oktatók), - a Professor Emeritus címmel rendelkezők és a közalkalmazotti jogviszonyban nem álló egyéb címek birtokosai, [a c) pontban írtak a továbbiakban együttesen: a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai]. A jogok és kötelezettségek rendeltetésszerű gyakorlása 2. (1) Az egyetem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a Foglalkoztatási Követelményrendszer keretei között a rendeltetésszerű joggyakorlás és az egyenlő bánásmód elvének megfelelően köteles eljárni a foglalkoztatási jogviszony létesítése, módosítása és 6

7 megszüntetése során. Ennek keretében jogosult a közalkalmazottak és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai számára munkavégzésre irányuló utasítást adni, a munkavégzést ellenőrizni, a kimagasló, átlagtól eltérő teljesítményt jutalmazni, a kötelezettségszegést szankcionálni. Az Egyetem lehetőségeihez mérten köteles a közalkalmazottak továbbképzését, a megfelelő szociális körülmények biztosítását elősegíteni. Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei 3. (1) Az egyetem minden alkalmazottjának joga, hogy az egyetem működésével összefüggésben javaslattal éljen, s arra a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon, az Nftv-ben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint részt vegyen az egyetem testületeinek megválasztásában, továbbá megválasztása esetén a testület munkájában, az oktatási jogok biztosához forduljon, igénybe vegye az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálatot 1. (2) Az egyetem minden alkalmazottjának kötelessége, hogy megtartsa a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat, a munkaköri leírásában meghatározottak szerint ellássa feladatait. (3) A közalkalmazottak és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai kötelesek a rájuk bízott feladatokat tudásuknak megfelelő legmagasabb színvonalon lelkiismeretesen ellátni, az írott és íratlan szakmai és erkölcsi normákat, az egyetem szabályzatainak munkakörük szerinti rájuk vonatkozó előírásait megtartani, az egyetem hagyományait ápolni, az egyetemen és azon kívül is az egyetemhez méltó magatartást tanúsítani. (4) A foglalkoztatási jogviszony alanyai a jogviszony fennállása során kötelesek egymással kölcsönösen együttműködve eljárni. Az egyetemen létesíthető munkakörök 4. (1) Az egyetemen az oktatással összefüggő feladatokat az oktatói (tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, egyetemi docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár) és tanári (így különösen nyelvtanár, testnevelő tanár, művésztanár, gyakorlati oktató, mérnöktanár, műszaki tanár, mestertanár) munkakörökben foglalkoztatottak látják el. 1 az 1/2007. Korm. r. 1. (1) bekezdése alapján a feladatot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet látja el 7

8 (2) Az egyetemen az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói (tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor) munkakör létesíthető. (3) Az oktató és a tanári munkakörben foglalkoztatott személy, a tudományos kutató a képzési feladatok ellátása során a hallgatókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. (4) Az oktatók, tudományos kutatók és a tanárok munkáját ügyvivő-szakértői, ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak segítik. Az egyetem működésével összefüggő feladatok ellátására pénzügyi-gazdasági, műszaki-szolgáltató, szakmai-szolgáltató, ügyviteli, kisegítői munkakör létesíthető. (5) Az egyetem közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi szervezeti egységeiben foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott külön jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. (6) A felsőoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott rendelkezzék az előírt iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, valamint büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. 2 (7) Az oktatói, tudományos kutatói és tanári munkakörökkel kapcsolatos részletes szabályokat a II. fejezet, a nem oktatói, kutatói, tanári munkakörökre vonatkozó részletes szabályokat pedig a III. fejezet tartalmazza. Munkáltatói jogok gyakorlása és átruházása 3,4 5. (1) Az egyetem vezetője és képviselője a rektor. Az általános munkáltatói jogkört - az egyetem minden alkalmazottja tekintetében - az egyetemi/főiskolai tanárok kinevezése és felmentése, valamint a gazdasági főigazgató és a vezető belső ellenőr kinevezése és felmentése kivételével - a rektor gyakorolja, aki azt az egyetem magasabb vezetőire, vezetőire átruházhatja. A munkáltatói jogkör átruházás ténye és köre a magasabb vezetői, vezetői megbízásban, írásban rögzítésre kerül. (2) Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. (3) A munkáltatói jogok gyakorlói e jogaik érvényesítése során kikérik a különböző, erre jogosult fórumok, közvetlen szakmai irányító véleményét, javaslatát, figyelembe veszik az érdekképviseleti szervezetek jogszabályokban előírt jogait, valamint kötelesek betartani az intézményi vezetés és az érdekképviseleti szervezetek között létrejött szabályzatok rendelkezéseit (Közalkalmazotti Szabályzat). 2 Módosítva a Szenátus 10/2010. (II. 25.) sz. határozatával 3 Módosítva a Szenátus 10/2010. (II. 25.) sz., valamint 1/2011. (I. 14.) sz. határozatával 4 Módosítva a Szenátus 7/2013. (I. 23.) sz. határozatával 8

9 (4) A munkáltatói jogkör gyakorlása magába foglalja különösen a kinevezési, megbízási, illetménygazdálkodási, szakmai irányítási, értékelési, kitüntetési, fegyelmi felelősségre vonási jogkört. (5) A Savaria Egyetemi Központ (SEK) elnök-dékánja a rektor által átruházott jogkörében, a SEK Központi Irányítás és Funkcionális Egységek közalkalmazottai esetében a (8) bekezdésben leírtakra figyelemmel teljes munkáltatói jogkört gyakorol. (6) A dékán a rektor által átruházott jogkörében, a karhoz tartozó oktatási/funkcionális/szolgáltató szervezeti egységek közalkalmazottai esetében a (8) bekezdésben leírtakra figyelemmel - teljes munkáltatói jogkört gyakorol. (7) A karokhoz nem tartozó szolgáltató/funkcionális szervezeti egységek vezetői a rektor által átruházott jogkörükben teljes munkáltatói jogkört gyakorolnak a szervezeti egységekhez tartozó közalkalmazottak tekintetében [Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság, Központi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Informatikai Központ, Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ]. (8) A munkáltatói jogkör gyakorlása során, az (5)-(7) bekezdésben foglaltakon túlmenően, figyelemmel kell lenni a jogszabály eltérő rendelkezéseire az alábbi munkaköröknél: rektor [Nftv. 37. (5) bek.; 73. (1) bek. e) pont; 75. (2) és (4) bek.], gazdasági főigazgató [Nftv. 37. (5) bek.; 73. (1) bek. f) pont; 75. (4) bek.] belső ellenőrzési vezető [Nftv. 37. (5) bek.; 73. (1) bek. f) pont; 75. (4) bek.], könyvtár és levéltár főigazgató [Kinevezés előtt a pályázókról az oktatási és kulturális miniszter véleményét ki kell kérni: évi CXL. törvény; 1/2000. NKÖM rendelet; 2/1993. MKM rendelet; 150/1992. Korm. rendelet], egyetemi/főiskolai tanár [Nftv. 27. (3) bek; 64. (2) bek. c) pont; 69. ]. A foglakoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyetemen belüli jogorvoslatok 6. (1) A közalkalmazott valamely döntéshozatalra jogosult személy foglalkoztatási jogviszonyával összefüggésben hozott döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - írásban jogorvoslattal élhet, ha a döntés, intézkedés, vagy ezek elmulasztása ellentétes a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az egyéb szabályzatokban (Közalkalmazotti szabályzat) foglaltakkal, vagy jogszabályba ütközik. (2) A jogorvoslati kérelmet a rektorhoz kell benyújtani, aki azt harminc napon belül elbírálja és annak alapossága esetén a rektor kivételével a panaszolt személy intézkedését szükség esetén új eljárás lefolytatására és határozat meghozatalára utasítás mellett megsemmisítheti, illetve a mulasztót döntés meghozatalára, intézkedés megtételére utasíthatja. 9

10 (3) A rektor, illetve a Szenátus döntése, intézkedése, illetve mulasztása esetén a rektor a szükséges döntést, intézkedést harminc napon belül meghozhatja, illetve ugyanezen határidőn belül kezdeményezheti a Szenátus eljárását. (4) Amennyiben a rektor a saját maga döntése, intézkedése, illetve mulasztása miatti eljárás lefolytatását megtagadja, az egyetemen belül további jogorvoslatnak nincs helye. További közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás 7. (1) Ha az adott szervezeti egység feladatainak ellátása indokolja, a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni más munkáltatónál munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóval. (2) További közalkalmazotti jogviszony kizárólag részmunkaidős jogviszony formájában létesíthető, ha ehhez az alkalmazni kívánt munkavállaló munkáltatója a jogszabályok alapján hozzájárult (engedélyt adott). A részmunkaidős alkalmazás időtartamát (havi munkaidő) az ellátandó feladat mennyisége határozza meg, de az kevesebb kell hogy legyen, mint a teljes havi munkaidő (174 óra). (3) Részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, valamint meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, továbbá helyettesítés céljából határozott időre létesíthető, ha a munkavállaló az adott munkakör betöltésére vonatkozó feltételeknek megfelel. (4) Ha jogszabály vagy jelen szabályzat alapján a munkakör betöltése pályázattal történik, részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony csak olyan munkavállalóval létesíthető, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. (5) Azon közalkalmazottak esetén, akik jelen hatályba lépésének napján már további jogviszonnyal rendelkeznek, de nem felelnek meg a fentiekben leírtaknak, a munkáltatói jogkörű vezető az alkalmazásukat szeptember 1. napjáig felülvizsgálni köteles. 10

11 II. FEJEZET Az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörökre vonatkozó különös szabályok Az oktatói, tanári munkakör alapkövetelményei 8. (1) Az egyetemen oktatói, tanári munkakörben (oktatói munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyban) az alkalmazható, aki mesterfokozattal és szakképzettséggel, tanári munkakörben az foglalkoztatható, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint büntetlen előéletű és cselekvőképes. (2) Oktatói, tanári munkakörben munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony azzal létesíthető, aki megfelel az előírt követelményeknek. Az oktatói, tanári munkakörben történő alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével azonos munkaköri cím adományozásával és e munkaköri cím használatának jogával. Ha az oktató, tanár munkahelyet változtat, új vagy további munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a munkáltató az előző munkáltatónál elért vagy annál alacsonyabb munkaköri címnek megfelelő munkakörben is foglalkoztathatja. (3) Megbízási jogviszony keretében az oktatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő hatvan százalékát (óraadó oktató). Az óraadó oktató alkalmazásánál az (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres oktatói feladatokra. A felsőoktatási intézmény a vele közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó oktatói feladatok ellátására megbízási jogviszonyt létesíthet. (4) Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatottaktól elvárható alapvető követelmény: a) feleljen meg a szabályzatban a beosztásához előírt oktatói és kutatói követelményeknek; b) legyen alkalmas a hallgatók képzésére, jövendő hivatásukra való felkészítésére, tudományos kutató és szakmai alkotómunka végzésére; c) feleljen meg a felsőoktatásban dolgozó értelmiségitől elvárható magatartásnak intézményen belül és kívül; d) tanúsítson olyan magatartást, amellyel hozzájárul az egyetem jó hírnevének kialakításához, megőrzéséhez, illetve javításához; e) rendelkezzen az oktatótól elvárható általános műveltséggel, idegen nyelv ismerettel, alapos szakmai felkészültséggel, pedagógiai alkalmassággal. Ez magában foglalja a szakmai ismeretek folyamatos megújítására való igényt és képességet, továbbadási készséget, az oktatás-nevelés kreativitásra késztető ellátását, az oktatási módszerek folyamatos fejlesztését. 11

12 Az oktatók, tanárok általános jogai és kötelezettségei 9. (1) Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy: a) emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, b) a képzési program keretei között meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatási és képzési módszereket, c) világnézete és értékrendje szerint végezze oktatói munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hallgatót, d) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint megválassza a hallgatókat, továbbá irányítsa és értékelje a hallgató munkáját, e) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, f) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, g) tudományos célú pályázatot nyújtson be, h) a munkaköri feladataiból származó tudományos kutatási feladatai mellett a maga választotta tudományos témában végezzen kutatótevékenységet, i) tudományos kutatási, eredményeit közzétegye. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak az oktatói feladatokat ellátó doktoranduszok tekintetében is alkalmazni kell. (3) Az egyetem valamennyi oktatójának kötelezettsége, hogy beosztásának megfelelően vegyen részt az oktatásban, így különösen az oktatási foglalkozások (előadások, szemináriumok, gyakorlatok stb.) vezetésében, a vizsgáztatásban, az egyetemi közéletben és folytasson tudományos munkát. (4) Az oktató: - vegyen részt a tantárgyak fejlesztésében, folyamatos aktualizálásában, tananyagok, oktatási segédletek készítésében, az oktatás elméleti-módszertani és didaktikai módszereinek tökéletesítésében, alkalmazásában, - tartson rendszeres kapcsolatot a szakmai és a tudományos élettel, folytasson tudományos és művészeti tevékenységet, - működjön közre a felvételi, szakmai gyakorlatok, vizsgáztatás, szakdolgozat bírálatok stb. munkáiban, - szakterületén támogassa a hallgatói kezdeményezéseket, segítse a hallgatók önképzésen alapuló munkáját, kiemelten a TDK munkát, - lássa el a követelményeknek, illetve jogszabályoknak megfelelően elnyert intézményi tisztséget, amelynek kötelezettsége alól a kinevező, illetve a választó szervezet adhat felmentést, - kötelessége a jogszabályok, valamint az egyetem szabályzatának megtartása, a rábízott vagy az általa használt eszközök rendeltetésszerű használata és védelme, (5) Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó kötelessége, hogy 12

13 az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, oktató tevékenysége során figyelembe vegye a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát, a hallgatókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, kérdéseikre érdemi választ adjon, a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A kötelező óraterhelés és az ellátandó oktatói, kutatói, tanári feladatok 10. (1) Az egyetem - az Nftv. rendelkezéseivel összhangban - jelen szabályzatban határozza meg az oktatókkal szemben támasztott alkalmassági, előmeneteli és teljesítménykövetelményeket, valamint azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a szabályzatban foglaltakat az oktató nem teljesíti. (2) Az oktató a heti teljes munkaidejéből - két tanulmányi félév átlagában - legalább heti tíz órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Az oktató tudományos kutatást folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatással le nem kötött munkaidőben - munkaköri feladatként - a munkáltató rendelkezései szerint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény működésével, és igénylik az oktató szakértelmét. (3) Az egyetemen az egyes oktatók kötelező legkisebb óraterhelését munkakörönként és tanévenként kell meghatározni és azt részükre a munkaköri leírás mellékleteként kell részletesen megállapítani. (4) A rektor, a SEK elnök-dékán, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes esetében a kötelezően tanításra fordított idő megbízatásuk egész időtartamára ötven százalékkal csökken. Az előzőekben nem szereplő magasabb vezetők, valamint a vezetői megbízatású oktatóknál a kötelezően tanításra fordított idő megbízatásuk egész időtartamára húsz százalékkal csökken. (5) A vezetői megbízatások tanításra fordított időkedvezményei nem vonhatóak össze. (6) Ha az oktatót nem teljes munkaidőben foglalkoztatja az intézmény, a tanításra fordított idő, illetve annak csökkentése a foglalkoztatási idővel arányos. (7) A tanításra fordított idő a következő tanrend szerinti oktatási-nevelési tevékenységgel tölthető ki: Tanóra: Előadás: a nappali, levelező és esti alap-, mester, és doktori képzés részét képező tanóra, amelyen elsősorban az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását. 13

14 Szeminárium: a nappali, levelező és esti képzés részét képező foglalkozás, amely a tananyag interaktív feldolgozására épül. Gyakorlat: a nappali, levelező és esti képzés részét képező, kiscsoportos tanóra, melyen a hallgatói önálló munkavégzés is követelmény. Egyéni művészeti képzés: a művészeti képzés részét képező tanóra, amelyen az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását, ugyanakkor a tananyag interaktív feldolgozása és a hallgató önálló munkavégzése is követelmény. Konzultáció: a tantervben szereplő, nappali, levelező és esti képzésben az oktató által a hallgató részére biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége. Nem tanórai oktatási munka: Vizsgáztatás: a nappali, levelező és esti képzésben az előadáson közvetített ismeretek, készségek és képességek elsajátításának értékeléssel egybekötött (írásbeli, szóbeli vagy egyéb) ellenőrzési formája. Témavezetés: a nappali vagy levelező alapképzésben az oktató által azon hallgatók részére biztosított kiscsoportos foglalkozás, akik szaktárgyából évfolyam- vagy szakdolgozatot készítenek. Tehetséggondozás: a hallgató tehetségének kibontakoztatását segítő minőségi oktatás (tudományos diákkör, szakkollégium, szakmai műhely). (7) Az oktatói, kutatói, tanári leterheltség részletes szabályait az 1. sz. függelék tartalmazza. Az oktatói leterheltség kari eltéréseket meghatározó kari szabályozásai az 1. sz. függelék mellékletét képezik. Azok az oktatók, tanszékek és oktatási szervezeti egységek, akik a fenti normatív teljesítmény felett teljesítenek, a többletfeladat ellátásáért forrás fedezet biztosítása mellett a kar dékánja által megállapított többletilletményben részesülhetnek a 2. sz. függelékben írtak figyelembevételével. (8) Az oktatói, kutatói, tanári leterheltség alapján megállapítandó differenciáló jövedelemelosztás elveit a 2. sz. függelék tartalmazza. (9) A jelen szakasz alapján megállapított alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési támogatásból finanszírozott oktatói, kutatói, tanári létszám meghatározásának szabályait a 3. sz. függelék tartalmazza. (10) Az oktató - függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot - az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél az előzőekben meghatározottak szerint figyelembe lehet őt venni. Ilyen nyilatkozat hiányában az oktató egyik felsőoktatási intézménynél sem vehető figyelembe. Az írásbeli nyilatkozat mintáját a 79/2006. Korm. r. 10. számú melléklete tartalmazza. Az egyetemen foglalkoztatott oktatók jelen szabályzat hatályba lépésétől számított 30 napon belül kötelesek a nyilatkozatot megtenni. 14

15 A tanársegéd 11. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább egyéves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható, (b) kezdje meg a doktori képzést (igazolt doktorandusz hallgatói jogviszony), (c) a graduális szintet meghaladóan ismerje az oktatott tantárgyat, (d) legyen alkalmas gyakorlatok vezetésére, (e) rendelkezzen a tantárgy jellegének megfelelő gyakorlati ismeretekkel, (f) legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában, (b) látogassa rendszeresen a főiskolai, egyetemi docensek, főiskolai, egyetemi tanárok óráit, (c) vegyen részt a tananyag összeállításában, a gyakorlatok előkészítésében, segítse a tantárgyfejlesztő munkát, (d) vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgáján, szükség szerint felvételi előkészítésben, felvételi vizsgáztatásban, (e) vezető oktató irányításával végezzen folyamatos kutató/alkotó munkát, (f) kutatási/művészeti eredményeit publikálja, (g) segítse a hallgatók tudományos és művészeti diákköri munkáját, (h) törekedjen a doktori képzés megkezdésére, ill. a doktori fokozat megszerzésére. Átmeneti szabály (1) Az e szabályzat hatálybalépésekor a felsőoktatásról szóló évi LXXX. alapján határozott időre foglalkoztatott egyetemi/főiskolai tanársegédek, akik rendelkeznek az FKR 11. (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelményekkel, a munkáltatói jogkörű vezető javaslatára kinevezésük pályázati eljárás nélkül határozatlan időre tanársegéd munkakörre módosítható, és az új kinevezésben meg kell határozni a további oktatói előrelépéshez szükséges követelmények teljesítésének határidejét. (2) Az e szabályzat hatálybalépésekor az (1) bekezdés szerint foglalkoztatott egyetemi/főiskolai tanársegédek, akik nem rendelkeznek az FKR 11. (1)-(2) bekezdésben előírtakkal, a határozott idő lejártával, az új Ftv. és FKR alkalmazási feltételeinek hiánya esetén, új pályázati eljárásban pályázhatnak az oktatói munkakörre, de a pályázati eljárás során a sikeres pályázat feltételeként elő kell írni, hogy 3 éven belül meg kell szereznie a tovább 5 A 12., 14. és 16. -kat a Szenátus a 235/2008. (VII. 1.) sz. határozatával módosította. 15

16 foglalkoztatáshoz szükséges, az új törvények szerinti alkalmazási feltételeket, ellenkező esetben jogviszonyuk megszűntetésre kerül. (3) Az e szabályzat hatálybalépésekor határozatlan időre kinevezett egyetemi/főiskolai tanársegédek, akik nem rendelkeznek az FKR 11. (1)-(2) bekezdésben előírtakkal, az új követelmények teljesítését szeptember 1. napjától számított 3 éven belül meg kell szerezniük, ellenkező esetben jogviszonyuk felmentéssel megszűntethető. Az adjunktus 13. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen szakterületén legalább négy éves szakmai gyakorlattal, melybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámíthat, és létesítsen doktorjelölti jogviszonyt (igazolt PhD szigorlat), vagy három éves szakmai gyakorlattal és doktori fokozattal. (b) rendelkezzen az oktatott tananyagot meghaladó ismeretekkel, legalább magyar nyelven megjelent, saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló (önálló, lektorált) publikációkkal, önállóan vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián megtartott előadással/hazai és nemzetközi kiállításokon való szerepléssel, (c) legyen képes színvonalas gyakorlatok és előadások tartására, (d) legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában (b) vegyen részt a tantárgy korszerűsítésben, jegyzetírásban, (c) vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, tartson konzultációkat, (d) irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat, (e) a tantárgy jellegétől függően tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a gyakorlati problémák megoldását, (f) rendszeresen végezzen kutató/alkotó munkát és kutatási/művészeti eredményeit publikálja, (g) törekedjen a doktori fokozat megszerzésére. Átmeneti szabály 14. (1) Az e szabályzat hatálybalépésekor a felsőoktatásról szóló évi LXXX. alapján határozott időre foglalkoztatott egyetemi/főiskolai adjunktusok, akik rendelkeznek az FKR 13. (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelményekkel, a munkáltatói jogkörű vezető 16

17 javaslatára kinevezésük pályázati eljárás nélkül határozatlan időre adjunktus munkakörre módosítható, és az új kinevezésben meg kell határozni a további oktatói előrelépéshez szükséges követelmények teljesítésének határidejét. (2) Az e szabályzat hatálybalépésekor a felsőoktatásról szóló évi LXXX. alapján határozott időre foglalkoztatott egyetemi/főiskolai adjunktusok, akik nem felelnek meg az FKR 13. (1)-(2) bekezdésében meghatározott új követelményeknek, a határozott idő lejártával: a) az új Ftv. és FKR alkalmazási feltételeinek hiánya esetén új pályázati eljárásban pályázhatnak az oktatói munkakörre, de a pályázati eljárás során a sikeres pályázat feltételeként elő kell írni, hogy 5 éven belül meg kell szereznie a tovább foglalkoztatáshoz szükséges, az új törvények szerint előírt alkalmazási feltételeket, ellenkező esetben jogviszonyuk megszűntetésre kerül; b) amennyiben az a) bekezdésben leírtak olyan oktatót érintenek, akinek a Kjt. 37/B. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezéséig (öregségi nyugdíjasnak minősülés) kevesebb, mint 5 éve van hátra - az új Ftv. és FKR alkalmazási feltételeinek hiánya esetén -, új pályázati eljárásban pályázhat az oktatói munkakörre, de mentesítést kap az új törvények szerinti követelmények megszerzése alól; c) amennyiben az a) bekezdésben leírtak olyan oktatót érintenek, aki a Kjt. 37/B. (1) bek. a) pontjában meghatározott feltétel szerint öregségi nyugdíjasnak minősül (életkora 62 vagy több, mint 62 év), az új Ftv. és FKR alkalmazási feltételeinek hiánya esetén az intézmény oktatási feladatainak érdekében új pályázati eljárásban pályázhat az oktatói munkakörre, de mentesítést kap az új törvények szerinti követelmények megszerzése alól, vagy a Kjt. figyelembevételével a törvény erejénél fogva nyugdíjasnak minősülés címén közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűntetésre kerülhet. (3) Az e szabályzat hatálybalépésekor határozatlan időre kinevezett egyetemi/főiskolai adjunktusok, akik nem rendelkeznek az FKR 12. (1)-(2) bekezdésben előírtakkal, az új követelmények teljesítését szeptember 1. napjától számított 4 éven belül meg kell szerezniük, ellenkező esetben jogviszonyuk felmentéssel megszűntethető. A főiskolai docens 15. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább öt éves szakmai gyakorlattal, melybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámít, (b) rendelkezzen doktori fokozattal (PhD oklevél, vagy DLA fokozat, vagy DLA fokozattal egyenértékű művészeti díjak, kitüntetések), (c) rendelkezzen magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretekkel az oktatott tantárgyból és megfelelő ismeretekkel a kapcsoló tudományterületekről, (d) legyen képes színvonalas előadások és gyakorlatok rendszeres tartására, 17

18 (e) legyen alkalmas a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi, tudományos/művészeti munkájának irányítására, (f) rendelkezzen igazoltan elismert oktató, kutató vagy kiemelkedő szakmai/művészeti gyakorlati tevékenységgel, (g) rendelkezzen saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló önálló publikációkkal, saját vagy társszerzőkkel írt jegyzettel, könyvvel. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 13 tanórában, 2 félév átlagában (b) rendszeresen fejlessze tantárgyait mind tartalmi, mind módszertani vonatkozásban, (c) írjon tanulmányi segédletek, jegyzetek, (d) vizsgáztasson, irányítson vizsga (szigorlati) bizottságokat, szakterületétől függően szükség esetén vegyen részt felvételi, illetve záróvizsga-bizottságok/művészeti alkotó telepek munkájában, (e) végezzen folyamatosan önálló kutató/alkotó munkát, publikálja az eredményeket (f) kísérje figyelemmel az intézeti/tanszéki TDK tevékenységet, (g) kapcsolódjon be a hazai szakmai, tudományos/művészeti közéleti tevékenységbe, (h) irányítsa a hozzá beosztottak munkáját, fejlessze az általa irányított egységet, (i) tartson előadásokat/bemutatókat hazai, illetve nemzetközi szakmai/művészeti fórumokon, (j) tartson kapcsolatot a gyakorlattal, működjön közre gyakorlati feladatok megoldásában, (k) törekedjen a habilitációra. Átmeneti szabály 16. (1) Azoknak a főiskolai docenseknek, akik e szabályzat hatálybalépésekor nem rendelkeznek doktori fokozattal, felülvizsgálati eljárás során a további alkalmazás feltételeként elő kell írni, hogy szeptember 1. napjától számított 5 éven belül kötelesek a doktori fokozat megszerzésére, ellenkező esetben jogviszonyuk felmentéssel megszüntethető. (2) A munkakör felülvizsgálat alól kivételt képeznek azon határozatlan időre foglalkoztatott főiskolai docensek, akiknek a Kjt. 37/B. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezéséig (öregségi nyugdíjasnak minősülés) kevesebb, mint 5 éve van hátra. Az egyetemi docens 17. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalattal, de habilitált oktató esetében e feltétel teljesítése nem szükséges, (b) rendelkezzen doktori fokozattal, 18

19 (c) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, (d) nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét, (e) legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére, (f) rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel, (g) előadói és vitakészségű nyelvismeret valamelyik világnyelven. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 12 tanórában, 2 félév átlagában, (b) az oktatott tárgyat nemzetközi szinten művelje, (c) fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban, (d) szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot / alkotótelepi kurzusokat és igény szerint vegyen részt felvételi bizottságban, (e) irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók/alkotók munkáját, (f) vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos/művészeti kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, (g) végezzen önálló kutatómunkát, tudományos/művészeti alkotó tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutató/alkotó csoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet, (h) irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, és lehetőség szerint oktasson doktori programban, témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját, (i) vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos/művészeti szakmai közéletben, (j) törekedjen a habilitációra. (3) A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az alábbi dokumentumokkal történhet: mesterképzést igazoló oklevél, doktori fokozat, DLA, vagy a DLA-val egyenértékű művészeti díjak és kitüntetések, legalább egy középfokú C típusú idegen nyelvtudást igazoló bizonyítvány. A főiskolai tanár 18. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalattal, de habilitált oktató esetében e feltétel teljesítése nem szükséges, (b) rendelkezzen doktori fokozattal, (c) nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét, (d) legyen képes új tantárgyak tartalmának kidolgozására, bevezetésére, előadásainak magas színtű megtartására, 19

20 (e) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelvű előadás tartására, vezessen önálló kutatómunkát és kutatócsoportot, (f) hazai szakmai körökben tegye elismertté munkáját, (g) rendelkezzen önállóan vagy társszerzőkkel írt jegyzettel, hazai és nemzetközi publikációkkal, (h) előadói és vitakészségű nyelvismeret valamelyik világnyelven. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 11 tanórában, 2 félév átlagában, (b) fejlessze rendszeresen az oktatott tantárgyakat, (c) működjön közre új tárgyak programjának kidolgozásában, tervezésében, (d) írjon tankönyveket, szakkönyveket, illetve működjön közre ezek írásában, (e) lásson el szakterületétől függően záróvizsga, felvételi vizsgabizottságban elnöki vagy tagsági feladatokat, (f) irányítsa az oktatási, kutatási-fejlesztési tevékenységet, (g) irányítsa, fejlessze, ellenőrizze a fiatal oktatók szakmai/oktatási/kutatási/ művészeti tevékenységét, (h) irányítsa a doktori képzésben részvevőket, (i) publikáljon rendszeresen, tartson hazai és külföldi rendezvényeken előadást, (j) vegyen részt hazai és nemzetközi szakmai közéleti tevékenységben, (k) törekedjen a habilitációra. (3) A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az alábbi dokumentumokkal történhet: mesterképzést igazoló oklevél, doktori fokozat, DLA, vagy a DLA-val egyenértékű művészeti díjak és kitüntetések, legalább egy középfokú C típusú idegen nyelvtudást igazoló bizonyítvány. Az egyetemi tanár 19. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább tíz éves oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett szakmai gyakorlattal, (b) rendelkezzen doktori fokozattal és habilitációval, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, (c) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, (d) legyen tájékozott tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, fejlessze tovább ezeket az ismereteket, (e) rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel, amit a hazai és külföldi publikációk, szak- és tankönyvek, a rájuk való hivatkozások, valamint a hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvétel bizonyítanak, (f) legyen képes önálló kutató/alkotó munkára és kutató/alkotócsoport vezetésére, (g) legyen képes idegen nyelven publikálni. 20

21 (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 10 tanórában, 2 félév átlagában, (b) az oktatott tárgyat rendszeresen fejlessze, (c) dolgozzon ki új tárgyakra tantárgyi programokat, (d) irányítson tudományos diákköri és doktori témákat, (e) a bizottság tagjaként, vagy vezetőjeként vegyen részt záróvizsgáztatásban, diplomavédésen, doktori szigorlatokon, tantárgyi vizsgákon, (f) végezzen önálló tudományos/alkotó munkát, vezessen kutató/alkotócsoportot, vegyen részt nemzetközi kutatási/alkotási együttműködésben, (g) ellenőrizze, és irányítsa a hozzá beosztott oktatók/alkotók munkáját, (h) határozza meg a hallgatók vizsgakövetelményeit, (i) vegyen részt tudományos publikációk készítésében, közreadásában bel- és külföldi folyóiratokban és tudományos/művészeti tanácskozásokon, (j) tartson rendszeres kapcsolatot a hazai és a nemzetközi szakmai közélettel, segítse a fiatal oktatók/kutatók/alkotók kapcsolatteremtését, igény szerint vegyen részt a tudományos minősítésben és a habilitáltatásban. (3) A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az alábbi dokumentumokkal történhet: mesterképzést igazoló oklevél, doktori fokozat, DLA, vagy a DLA-val egyenértékű művészeti díjak és kitüntetések, habilitációs oklevél, legalább egy középfokú C típusú idegen nyelvtudást igazoló bizonyítvány. A főiskolai és egyetemi tanári jogviszony létesítésének és megszűnésének közös szabályai 6,7 20. (1) A főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás előfeltétele, hogy az érintettet a megfelelő munkaköri cím adományozásával a miniszterelnök főiskolai tanárrá, illetve a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze. A miniszterelnöki, illetve a köztársasági elnöki intézkedés a főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges előfeltétel, a megfelelő munkaköri cím adományozását eredményezi. (2) Főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakör esetén, ha a pályázó még nem rendelkezik a megfelelő munkaköri címmel, a munkaviszony létesítését megelőzően a rektor a munkaköri cím adományozása céljából kezdeményezheti a főiskolai tanári, egyetemi tanári kinevezést. A rektor a munkaköri cím adományozása céljából megfogalmazott a főiskolai tanári kinevezésre, illetve az egyetemi tanári kinevezésre vonatkozó javaslatát megküldi a fenntartónak, abból a célból, hogy az oktatásért felelős miniszter útján továbbítsa a kinevezésre a munkaköri cím adományozására jogosultnak. 6 Módosítva a Szenátus 10/2010. (II. 25.) számú határozatával 7 Módosítva a Szenátus 7/2013. (I. 23.) sz. határozatával 21

22 (3) Az, aki jogosult a főiskolai tanári vagy az egyetemi tanári cím használatára, másik munkáltatónál is létesíthet azonos oktatói munkakört újabb munkaköri cím adományozása nélkül. (4) A főiskolai, illetve egyetemi tanári munkaköri cím használati jogának biztosítása, megvonása külön erre irányuló munkáltatói intézkedés hiányában nem eredményezi a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését, megszűnését. A főiskolai, illetve egyetemi tanár foglalkoztatására irányuló jogviszonyt a felsőoktatási intézményben munkáltatói jogkört gyakorló rektor jogosult létesíteni, illetve megszüntetni. (5) Az alkalmazás megszűnésével a főiskolai és az egyetemi tanári cím kivételével megszűnik a munkaköri cím használatának a joga. A főiskolai és az egyetemi tanár a cím használatára addig jogosult, ameddig a miniszterelnök, illetve a köztársasági elnök a tanári cím használatának jogát nem vonja meg. (6) A munkáltató megszünteti a főiskolai tanári, illetve az egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatást, ha a miniszterelnök a főiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt a munkaköri címhez fűződő jogát megvonva felmentette. (7) A főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri cím megvonását a rektor a fenntartónál kezdeményezheti. A rektor köteles kezdeményezni a főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri címének megvonására irányuló eljárást, ha azt az érintett kéri, ha a főiskolai tanárral, illetve az egyetemi tanárral szemben jogerősen elbocsátás fegyelmi büntetést szabtak ki, ha a foglalkozás gyakorlásától a bíróság jogerősen eltiltotta vagy az érintettet szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. A rektor e bekezdés szerinti kezdeményezésével egyidejűleg intézkedni köteles a főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatás megszüntetéséről is. (8) Ha a főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri cím viselésére jogosult nem áll felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban, a felmentés a munkaköri cím használati jog megvonásának kezdeményezésére a miniszter jogosult. (9) Főiskolai tanári, egyetemi tanári munkakörben az oktató közalkalmazotti jogviszonyban legfeljebb a hetvenedik életévének a betöltéséig foglalkoztatható. (10) A főiskolai tanár, egyetemi tanár közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell megszüntetni, hogy a munkavégzés alóli mentesítésre lehetőleg szorgalmi időszak kezdetével kerüljön sor és a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének ideje ne essen későbbi időre, mint a közalkalmazott hetvenedik életéve betöltésének napja. A tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok Módosítva a Szenátus 7/2013. (I. 23.) sz. határozatával 22

23 (1) Egyes szakmai gyakorlati oktatási (így különösen nyelvtanári, testnevelő tanári, művésztanári, gyakorlati oktatói, mérnöktanári, műszaki tanári, mestertanár) feladatok tanári munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban, vagy óraadó oktatóként megbízási jogviszonyban láthatók el. (2) A tanári munkakörben a tanításra fordított idő két tanulmányi félév átlagában heti húsz óra. A munkáltató a tanításra fordított időt a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint tizenöt százalékkal megemelheti, illetve csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben a tanári munkakörben foglalkoztatottakra számított tanításra fordított idő egy tanárra vetítve nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában heti tizennyolc óránál. (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a pedagógusképzésben foglalkoztatott, szakmódszertant oktató tanár esetében a tanításra fordított idő két tanulmányi félév átlagában heti tizenkét óra. A munkáltató a tanításra fordított időt tizenöt százalékkal emelheti, illetve csökkentheti azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben a pedagógusképzésben foglalkoztatott, szakmódszertant oktató tanári munkakörben foglalkoztatottakra számított tanításra fordított idő egy tanárra vetítve nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában heti tizenkettő óránál. A nyelvtanár 22. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább egy idegen nyelvből középiskolai tanári (egyetemi) diplomával, (b) az oktatott idegen nyelvből vezessen színvonalas nyelvi órákat, (c) ismerje és alkalmazza a korszerű nyelvoktatási módszereket, (d) ismerje a választott szakmai terület szakkifejezéseit, legyen képes színvonalas szakszöveg-fordítására. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) tartson nyelvórákat heti 20 órában, két félév átlagában, (b) állítson össze segédleteket, szakszöveg-gyűjteményeket, (c) segítse az oktatás-módszertani és oktatástechnikai fejlesztéseket, (d) gyarapítsa a hallgatók nyelvtudását, készítse fel az érdeklődő hallgatókat állami nyelvvizsgára, (e) működjön közre a hallgatók tudásszintjének felmérésében, vizsgáztatásában, (f) működjön közre az egyetemi alkalmazottak nyelvoktatásában, készítse fel őket nyelvvizsgára. A testnevelő tanár

24 (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen Testnevelési Egyetemen, vagy tanárképző főiskola testnevelési szakán szerzett oklevéllel, (b) vezessen önállóan színvonalas testnevelési órákat, foglalkozásokat, edzéseket, (c) legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) tartson testnevelési órákat heti 20 órában, két félév átlagában, (b) törekedjék minél színvonalasabb testnevelési órák, hallgatói sportfoglalkozások levezetésére, (c) felügyelje, irányítsa a hallgatók szakmai edzéseit, (d) szervezzen és irányítson fakultatív edzéseket, szabadidőben végzett kötetlen sportprogramokat, illetve teremtse meg ezek feltételeit, (e) szerezzen és alkalmazzon korszerű edzésmódszertani ismereteket a testnevelésben, (f) szervezze az intézmény sportrendezvényeit, (g) szervezzen egyetemi és egyetemközi sportrendezvényeket, (h) törekedjék egy vagy több szakedzői képesítés megszerzésére, (i) irányítson lehetőség szerint edzőként egy-egy intézményi szakosztályt. Átmeneti rendelkezés 24. (1) Azoknak a tanároknak, akik a Foglalkoztatási Követelményrendszer hatályba lépésének napján nem rendelkeznek az előírt követelményekkel, a továbbalkalmazás feltételeként elő kell írni, hogy szeptember 1. napjától számított öt éven belül kötelesek az előírt feltételeket teljesíteni, ellenkező esetben jogviszonyukat a munkáltatói jogkör gyakorlója felmentéssel megszüntetheti. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat nem kell alkalmazni azon tanárokra, akiknek a Kjt. 37/B. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezéséig kevesebb, mint öt évük van hátra. A művésztanár 25.. (1) Alkalmazási követelmények: (a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű és szakirányú végzettséget tanúsító oklevél, (b) legalább kétéves oktatási tapasztalat, (c) legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) tartson művészeti órákat heti 20 órában, két félév átlagában, 24

25 (b) az oktatott művészeti ág magas szintű elméleti és gyakorlati ismerete, folyamatos fejlesztése, (c) általános tájékozottság a művészeti ág gyakorlatában és szakirodalmában, (d) a nyelvtudás folyamatos szinten tartása illetve fejlesztése. A mestertanár 26. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen MA/MSc vagy azzal egyenértékű és szakirányú végzettséget tanúsító oklevéllel az alkalmazásának megfelelő tudományterületen, (b) rendelkezzen szakterületén legalább 5 éves igazoltan elismert szakmai gyakorlati tevékenységgel, (c) rendelkezzen szakterületén legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal, (d) legyen képes magas színvonalú szakmai elméleti és gyakorlati órák tartására, (e) rendelkezzen saját szakterületéről önálló publikációkkal, (f) legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti oktatási elfoglaltságban heti 20 órában, két félév átlagában (b) vegyen részt az általa oktatott tantárgy tantárgyi programjának fejlesztésében, oktatási segédlet készítésében, (c) vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, bizottság tagjaként szakdolgozatvédésen, záróvizsgáztatásban, (d) vezessen és opponáljon szakdolgozati témákat, vegyen részt a hallgatók tehetséggondozásában, (e) vállaljon szerepet a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, (f) vegyen részt a szakterületéhez tartozó szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak módszertanának a fejlesztésében, (g) folyamatos szakmai fejlődése érdekében vegyen részt szakmai továbbképzéseken (szakirányú továbbképzések, szakvizsga), (h) a nyelvtudás folyamatos szinten tartása illetve fejlesztése. A gyakorlati oktató, mérnöktanár, műszaki tanár 27. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen szakterületének megfelelő felsőfokú végzettséggel, (b) rendelkezzen szakterületén legalább 6 éves oktatói gyakorlattal, (c) vezessen önállóan színvonalas gyakorlati órákat, foglalkozásokat, demonstrációkat, (d) ismerje és alkalmazza a korszerű gyakorlati oktatási módszereket. 25

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2009 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2008 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 A foglalkoztatási

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-161/2017. 2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 12. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2824/2016. 2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Azonosító kód: SZ05 Verzió: 7. Dátum: 2014.02.27.

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Azonosító kód: SZ05 Verzió: 7. Dátum: 2014.02.27. SSTF FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1/11 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN 2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN ELŐZMÉNYEK A PTE Foglalkoztatási Követelményrendszerének 162.. (2) bekezdése kimondja: E szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. változat A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklete FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2006. május 1 TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER...1

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 5. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 28-2016/2017. (2016.10.25.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 3. kiadás 2. módosítás 2 (45). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 25-2013/2014.(2014.01.14.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2014.január 15. a 34-2013/2014.(2014.03.11.)

Részletesebben

F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R

F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/72. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta jogtanácsos rektor nevében: kancellár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÁSODIK RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. december 2. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA ideiglenes intézményvezető

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer. Budapest

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer. Budapest Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer Budapest 2016 Tartalom PREAMBULUM... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2013 Dunaújváros 3. kiadás 0. módosítás 2 (45). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 25-2013/2014.(2014.01.14.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2014.január 15. 3. kiadás

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2015. Dunaújváros 4. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 61-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 83 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN (a Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. május 5., hatályba lép: 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 81 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2016. II. 1- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat, a

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2016. VI. 18 2016. VII. 8. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Budapest, 2011. szeptember Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya... 4 A foglakoztatási

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.2. sz.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. IX. 13- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

SZMSZ V. számú melléklete. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer

SZMSZ V. számú melléklete. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer SZMSZ V. számú melléklete A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer Az Oktatói követelményrendszer a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 91.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ JÓVÁHAGYTA: HEGMANNÉ NEMES SÁRA

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ JÓVÁHAGYTA: HEGMANNÉ NEMES SÁRA Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. február 11. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR HEGMANNÉ NEMES SÁRA KANCELLÁR

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzata 2. Rész Foglalkoztatási követelményrendszer Verzió 2.0 2015.01.27. TARTALOM I. fejezet Preambulum... 3 1. Preambulum... 3 II. fejezet Általános rendelkezések...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat 2. Rész Foglalkoztatási Követelményrendszer A Szenátus elfogadta az 51/2016.(VI.30.) számú határozatával., hatályos 2016. július 1 től. TARTALOM I.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben