SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 5 A jogok és kötelezettségek rendeltetésszer gyakorlása... 5 Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei... 6 Az egyetemen létesíthet munkakörök... 6 Munkáltatói jogok gyakorlása és átruházása... 7 A foglakoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyetemen belüli jogorvoslatok... 8 További közalkalmazotti jogviszonyban történ alkalmazás... 9 II. FEJEZET AZ OKTATÓI, TANÁRI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÓI MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Az oktatói, tanári munkakör alapkövetelményei Az oktatók, tanárok általános jogai és kötelezettségei A kötelez óraterhelés és az ellátandó oktatói, kutatói, tanári feladatok A tanársegéd Átmeneti szabály Az adjunktus Átmeneti szabály A fiskolai docens Átmeneti szabály Az egyetemi docens A fiskolai tanár

3 Az egyetemi tanár A fiskolai és egyetemi tanári jogviszony megsznésének közös szabályai A tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok A nyelvtanár A testnevel tanár Átmeneti rendelkezés A mvésztanár A mestertanár A gyakorlati oktató, mérnöktanár, mszaki tanár A kutatói munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok A tudományos segédmunkatárs A tudományos munkatárs A tudományos fmunkatárs A tudományos tanácsadó A kutatóprofesszor Alkotói szabadság Az oktatói munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszony megszüntetése III. FEJEZET A NEM OKTATÓI, KUTATÓI, TANÁRI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK A magasabb vezetk és vezetk Átmeneti rendelkezés IV. FEJEZET A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS RENDJE A pályázatok elbírálása A rektori pályázat A gazdasági figazgatói és vezet bels ellenri pályázat

4 A SEK elnök-rektorhelyettesi, rektorhelyettesi, dékáni, ftitkári, pályázat Központi Könyvtár és Levéltár figazgatói pályázat Közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézmények magasabb vezeti megbízásainak pályázata42 A habilitációs eljárás szabályai Kitüntetések és címek adományozása V. FEJEZET A SZEMÉLYÜGYI ADATOK KEZELÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA A közalkalmazott adatközlési kötelezettsége A közalkalmazottakra vonatkozó személyügyi nyilvántartás VI. FEJEZET Záró rendelkezés SZ. FÜGGELÉK: OKTATÓI, KUTATÓI LETERHELTSÉG SZ. FÜGGELÉK: A DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁS ELVEI SZ. FÜGGELÉK: AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOTT OKTATÓI ÉS KUTATÓI LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI SZ. FÜGGELÉK: A FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN LÉTESÍTHET NEM OKTATÓI MUNKAKÖRÖK KÖZALKALMAZOTTI OSZTÁLYBA SOROLÁSA A FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERBEN MEGÁLLAPÍTOTT MINIMÁLIS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK ALAPJÁN SZ. FÜGGELÉK: EGYSÉGES MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE AZ 53/2006. KORM. R. ALAPJÁN SZ. FÜGGELÉK: KINEVEZÉSI ÉS MEGBÍZÁSI REND SZ. FÜGGELÉK: GYAKORNOKI SZABÁLYZAT SZ. FÜGGELÉK: OKTATÓI NYILATKOZAT

5 Preambulum A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szenátusa az egyetem közalkalmazottaival szemben meghatározott követelményeket, továbbá az alkalmazásnál és elléptetésnél követend eljárások rendjét a felsoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 21. (3) bekezdésében, valamint az Ftv. végrehajtási rendeleteiben kapott felhatalmazás alapján; a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) és ennek végrehajtására kiadott rendeletek elírásaiban; a muzeális intézményekrl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl szóló évi CXL. törvény és végrehajtási rendeleteiben; a Szervezeti és Mködési Szabályzat I. részében rögzítettek figyelembe vételével a Foglakoztatási Követelményrendszerben határozza meg. Az egyetem eltt álló feladatok színvonalas ellátása érdekében a foglalkoztatottaknak egységes követelményeknek kell megfelelniük, amelyek tevékenységük kereteit, teljesítményük értékelését és foglalkoztatásuk, további elléptetésük alapját jelentik. I. FEJEZET Általános rendelkezések A foglalkoztatási jogviszony alanyai 1. A foglalkoztatási jogviszony alanyai: a) a munkáltató, b) az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak, c) a jelen szabályzat kifejezett rendelkezése esetén - az egyetemmel megbízási, vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (óraadó oktatók), - a Professor Emeritus címmel rendelkezk és a közalkalmazotti jogviszonyban nem álló egyéb címek birtokosai, [a c) pontban írtak a továbbiakban együttesen: a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai]. A jogok és kötelezettségek rendeltetésszer gyakorlása 2. Az egyetem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelen a Foglalkoztatási Követelményrendszer keretei között a rendeltetésszer joggyakorlás és az egyenl bánásmód elvének megfelelen köteles eljárni a foglalkoztatási jogviszony létesítése, módosítása és 5

6 megszüntetése során. Ennek keretében jogosult a közalkalmazottak és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai számára munkavégzésre irányuló utasítást adni, a munkavégzést ellenrizni, a kimagasló, átlagtól eltér teljesítményt jutalmazni, a kötelezettségszegést szankcionálni. Az Egyetem lehetségeihez mérten köteles a közalkalmazottak továbbképzését, a megfelel szociális körülmények biztosítását elsegíteni. Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei 3. (1) Az egyetem minden alkalmazottjának joga, hogy az egyetem mködésével összefüggésben javaslattal éljen, s arra a megkereséstl számított harminc napon belül érdemi választ kapjon, a felsoktatási törvényben és a Szervezeti és Mködési Szabályzatban meghatározottak szerint részt vegyen az egyetem testületeinek megválasztásában, továbbá megválasztása esetén a testület munkájában, az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon, igénybe vegye az Oktatásügyi Közvetíti Szolgálatot. (2) Az egyetem minden alkalmazottjának kötelessége, hogy megtartsa a Szervezeti és Mködési Szabályzatban foglaltakat, a munkaköri leírásában meghatározottak szerint ellássa feladatait. (3) A közalkalmazottak és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai kötelesek a rájuk bízott feladatokat tudásuknak megfelel legmagasabb színvonalon lelkiismeretesen ellátni, az írott és íratlan szakmai és erkölcsi normákat, az egyetem szabályzatainak munkakörük szerinti rájuk vonatkozó elírásait megtartani, az egyetem hagyományait ápolni, az egyetemen és azon kívül is az egyetemhez méltó magatartást tanúsítani. (4) A foglalkoztatási jogviszony alanyai a jogviszony fennállása során kötelesek egymással kölcsönösen együttmködve eljárni. Az egyetemen létesíthet munkakörök 4. (1) Az egyetemen az oktatással összefügg feladatokat az oktatói (tanársegéd, adjunktus, fiskolai docens, egyetemi docens, fiskolai tanár, egyetemi tanár) és tanári (így különösen nyelvtanár, testnevel tanár, mvésztanár, gyakorlati oktató, mérnöktanár, mszaki tanár, mestertanár) munkakörökben foglalkoztatottak látják el. (2) Az egyetemen az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói (tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos fmunkatárs, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor) munkakör létesíthet. 6

7 (3) Az oktató és a tanári munkakörben foglalkoztatott személy, a tudományos kutató a képzési feladatok ellátása során a hallgatókkal összefügg tevékenységével kapcsolatban büntetjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. (4) Az oktatók, tudományos kutatók és a tanárok munkáját ügyviv-szakérti, ügyintézi munkakörben foglalkoztatottak segítik. Az egyetem mködésével összefügg feladatok ellátására pénzügyi-gazdasági, mszaki-szolgáltató, szakmai-szolgáltató, ügyviteli, kisegíti munkakör létesíthet. (5) Az egyetem közoktatási, közmveldési, közgyjteményi szervezeti egységeiben foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott külön jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. (6) Az oktatói, tudományos kutatói és tanári munkakörökkel kapcsolatos részletes szabályokat a II. fejezet, a nem oktatói, kutatói, tanári munkakörökre vonatkozó részletes szabályokat pedig a III. fejezet tartalmazza. Munkáltatói jogok gyakorlása és átruházása 5. (1) Az egyetem vezetje és képviselje a rektor. Az általános munkáltatói jogkört - az egyetem minden alkalmazottja tekintetében - az egyetemi/fiskolai tanárok kinevezése és felmentése, valamint a gazdasági figazgató és a vezet bels ellenr kinevezése és felmentése kivételével - a rektor gyakorolja, aki azt az egyetem vezetire átruházhatja. A munkáltatói jogkör átruházás ténye és köre a magasabb vezeti megbízásban, írásban rögzítésre kerül. (2) Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. (3) A munkáltatói jogok gyakorlói e jogaik érvényesítése során kikérik a különböz, erre jogosult fórumok, közvetlen szakmai irányító véleményét, javaslatát, figyelembe veszik az érdekképviseleti szervezetek jogszabályokban elírt jogait, valamint kötelesek betartani az intézményi vezetés és az érdekképviseleti szervezetek között létrejött szabályzatok rendelkezéseit (Közalkalmazotti Szabályzat, Kollektív Szerzdés). (4) A munkáltatói jogkörgyakorlás magába foglalja különösen a kinevezési, megbízási, illetménygazdálkodási, szakmai irányítási, értékelési, kitüntetési, fegyelmi felelsségre vonási stb. jogkört. (5) A SEK (Savaria Egyetemi Központ) elnök-rektorhelyettese és gazdasági igazgatója a rektor által átruházott jogkörében, az egyetemi központhoz tartozó oktatási/funkcionális/szolgáltató szervezeti egységek közalkalmazottai esetében a (8) bekezdésben leírtakra figyelemmel teljes munkáltatói jogkört gyakorol. 7

8 (6) A dékán kivéve a SEK dékánjait a rektor által átruházott jogkörében, a karhoz tartozó oktatási/funkcionális/szolgáltató szervezeti egységek közalkalmazottai esetében a (7) bekezdésben leírtakra figyelemmel teljes munkáltatói jogkört gyakorol. (7) A karokhoz nem tartozó szolgáltató/funkcionális szervezeti egységek vezeti a rektor által átruházott jogkörükben teljes munkáltatói jogkört gyakorolnak a szervezeti egységekhez tartozó közalkalmazottak tekintetében [Rektori Hivatal, Gazdasági Figazgatóság, Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Informatikai Központ, Erd- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (továbbiakban: ERFARET), Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ]. (8) A munkáltatói jogkör gyakorlása során, az (5)-(7) bekezdésben foglaltakon túlmenen, figyelemmel kell lenni a jogszabály eltér rendelkezéseire az alábbi munkaköröknél: rektor (Ftv /f. A fenntartói irányítás; Egyetem rektora esetében: Ftv.100. A köztársasági elnök hatáskörei, A Magyar Köztársaság miniszterelnöke hatásköre), gazdasági figazgató (Ftv /g. A fenntartói irányítás), vezet bels ellenr (Ftv /g. A fenntartói irányítás), könyvtár és levéltári figazgató (Kinevezés eltt a pályázókról az oktatási és kulturális miniszter véleményét ki kell kérni: évi CXL. törvény és rendeletei: 1/2000 NKÖM, 2/1993. MKM rendelet; 150/1992. Korm r.), ERFARET igazgató (Megbízás eltt a Program Tanács és a Tudományos Tanács véleménye), egyetemi/fiskolai tanár (Egyetemi tanár esetében: az Ftv.106. szerinti MAB vélemény bekérése; Ftv A köztársasági elnök hatáskörei;. Fiskolai tanár esetében: Ftv /b. A Magyar Köztársaság miniszterelnöke hatásköre). A foglakoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyetemen belüli jogorvoslatok 6. (1) A közalkalmazott valamely döntéshozatalra jogosult személy foglalkoztatási jogviszonyával összefüggésben hozott döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen - a közléstl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - írásban jogorvoslattal élhet, ha a döntés, intézkedés, vagy ezek elmulasztása ellentétes a Szervezeti és Mködési Szabályzatban és az egyéb szabályzatokban (Kollektív szerzdés, Közalkalmazotti szabályzat stb.) foglaltakkal ellentétes, vagy jogszabályba ütközik. (2) A jogorvoslati kérelmet a rektorhoz kell benyújtani, aki azt harminc napon belül elbírálja és annak alapossága esetén a rektor kivételével a panaszolt személy intézkedését szükség esetén új eljárás lefolytatására és határozat meghozatalára utasítás mellett megsemmisítheti, illetve a mulasztót döntés meghozatalára, intézkedés megtételére utasíthatja. 8

9 (3) A rektor, illetve a Szenátus döntése, intézkedése, illetve mulasztása esetén a rektor a szükséges döntést, intézkedést harminc napon belül meghozhatja, illetve ugyanezen határidn belül kezdeményezheti a Szenátus eljárását. (4) Amennyiben a rektor a saját maga döntése, intézkedése, illetve mulasztása miatti eljárás lefolytatását megtagadja, az egyetemen belül további jogorvoslatnak nincs helye. További közalkalmazotti jogviszonyban történ alkalmazás 7. (1) Ha az adott szervezeti egység feladatainak ellátása indokolja, a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni más munkáltatónál munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóval. (2) További közalkalmazotti jogviszony kizárólag részmunkaids jogviszony formájában létesíthet, ha ehhez az alkalmazni kívánt munkavállaló munkáltatója a jogszabályok alapján hozzájárult (engedélyt adott). A részmunkaids alkalmazás idtartamát (havi munkaid) az ellátandó feladat mennyisége határozza meg, de az kevesebb kell hogy legyen, mint a teljes havi munkaid (174 óra). (3) Részmunkaids közalkalmazotti jogviszony határozatlan idre, valamint meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, továbbá helyettesítés céljából határozott idre létesíthet, ha a munkavállaló az adott munkakör betöltésére vonatkozó feltételeknek megfelel. (4) Ha jogszabály vagy jelen szabályzat alapján a munkakör betöltése pályázattal történik, részmunkaids közalkalmazotti jogviszony csak olyan munkavállalóval létesíthet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. (5) Azon közalkalmazottak esetén, akik jelen hatályba lépésének napján már további jogviszonnyal rendelkeznek, de nem felelnek meg a fentiekben leírtaknak, a munkáltatói jogkör vezet az alkalmazásukat szeptember 1. napjáig felülvizsgálni köteles. 9

10 II. FEJEZET Az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörökre vonatkozó különös szabályok Az oktatói, tanári munkakör alapkövetelményei 8. (1) Az egyetemen oktatói munkakörben az alkalmazható, aki mesterfokozattal és szakképzettséggel, tanári munkakörben az foglalkoztatható, aki felsfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint büntetlen elélet és cselekvképes. (2) Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatottaktól elvárható alapvet követelmény: a) feleljen meg a szabályzatban a beosztásához elírt oktatói és kutatói követelményeknek; b) legyen alkalmas a hallgatók képzésére, jövend hivatásukra való felkészítésére, tudományos kutató és szakmai alkotómunka végzésére; c) feleljen meg a felsoktatásban dolgozó értelmiségitl elvárható magatartásnak intézményen belül és kívül; d) tanúsítson olyan magatartást, amellyel hozzájárul az egyetem jó hírnevének kialakításához, megrzéséhez, illetve javításához. e) rendelkezzen az oktatótól elvárható általános mveltséggel, idegen nyelv ismerettel, alapos szakmai felkészültséggel, pedagógiai alkalmassággal. Ez magában foglalja a szakmai ismeretek folyamatos megújítására való igényt és képességet, továbbadási készséget, az oktatás-nevelés kreativitásra késztet ellátását, az oktatási módszerek folyamatos fejlesztését. Az oktatók, tanárok általános jogai és kötelezettségei 9. (1) Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy: a) emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, b) a képzési program keretei között meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatási és képzési módszereket, c) világnézete és értékrendje szerint végezze oktatói munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hallgatót, d) a szervezeti és mködési szabályzatban meghatározottak szerint megválassza a hallgatókat, továbbá irányítsa és értékelje a hallgató munkáját, e) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, f) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 10

11 g) tudományos célú pályázatot nyújtson be, h) a munkaköri feladataiból származó tudományos kutatási feladatai mellett a maga választotta tudományos témában végezzen kutatótevékenységet, i) tudományos kutatási, eredményeit közzétegye. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak az oktatói feladatokat ellátó doktoranduszok tekintetében is alkalmazni kell. (3) Az egyetem valamennyi oktatójának kötelezettsége, hogy beosztásának megfelelen vegyen részt az oktatásban, így különösen az oktatási foglalkozások (eladások, szemináriumok, gyakorlatok stb.) vezetésében, a vizsgáztatásban, az egyetemi közéletben és folytasson tudományos munkát. (4) Az oktató: - vegyen részt a tantárgyak fejlesztésében, folyamatos aktualizálásában, tananyagok, oktatási segédletek készítésében, az oktatás elméleti-módszertani és didaktikai módszereinek tökéletesítésében, alkalmazásában, - tartson rendszeres kapcsolatot a szakmai és a tudományos élettel, folytasson tudományos és mvészeti tevékenységet, - mködjön közre a felvételi, szakmai gyakorlatok, vizsgáztatás, szakdolgozat bírálatok stb. munkáiban, - szakterületén támogassa a hallgatói kezdeményezéseket, segítse a hallgatók önképzésen alapuló munkáját, kiemelten a TDK munkát, - lássa el a követelményeknek, illetve jogszabályoknak megfelelen elnyert intézményi tisztséget, amelynek kötelezettsége alól a kinevez, illetve a választó szervezet adhat felmentést, - kötelessége a jogszabályok, valamint az egyetem szabályzatának megtartása, a rábízott vagy az általa használt eszközök rendeltetésszer használata és védelme, (5) Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó kötelessége, hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, oktató tevékenysége során figyelembe vegye a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát, a hallgatókat az ket érint kérdésekrl rendszeresen tájékoztassa, kérdéseikre érdemi választ adjon, a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A kötelez óraterhelés és az ellátandó oktatói, kutatói, tanári feladatok 10. (1) Az egyetem - az Ftv. rendelkezéseivel összhangban - jelen szabályzatban határozza meg az oktatókkal szemben támasztott alkalmassági, elmeneteli és teljesítménykövetelményeket, valamint azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a szabályzatban foglaltakat az oktató nem teljesíti. 11

12 (2) Az oktató a heti teljes munkaidejébl - két tanulmányi félév átlagában - legalább heti tíz órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló eladás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított id) fordítani. Az oktató tudományos kutatást folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatással le nem kötött munkaidben - munkaköri feladatként - a munkáltató rendelkezései szerint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsoktatási intézmény mködésével, és igénylik az oktató szakértelmét. (3) Az egyetemen az egyes oktatók kötelez legkisebb óraterhelését munkakörönként és tanévenként kell meghatározni és azt részükre a munkaköri leírás mellékleteként kell részletesen megállapítani. (4) A rektor, elnök-rektorhelyettes, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes esetében a kötelezen tanításra fordított id megbízatásuk egész idtartamára ötven százalékkal csökken. Az elzekben nem szerepl magasabb vezetk, valamint a vezeti megbízatású oktatóknál a kötelezen tanításra fordított id megbízatásuk egész idtartamára húsz százalékkal csökken. (5) A vezeti megbízatások tanításra fordított idkedvezményei nem vonhatóak össze. (6) Ha az oktatót nem teljes munkaidben foglalkoztatja az intézmény, a tanításra fordított id, illetve annak csökkentése a foglalkoztatási idvel arányos. (7) A tanításra fordított id a következ tanrend szerinti oktatási-nevelési tevékenységgel tölthet ki: Tanóra: Eladás: a nappali, levelez és esti alap-, mester, és doktori képzés részét képez tanóra, amelyen elssorban az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását. Szeminárium: a nappali, levelez és esti képzés részét képez foglalkozás, amely a tananyag interaktív feldolgozására épül. Gyakorlat: a nappali, levelez és esti képzés részét képez, kiscsoportos tanóra, melyen a hallgatói önálló munkavégzés is követelmény. Egyéni mvészeti képzés: a mvészeti képzés részét képez tanóra, amelyen az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását, ugyanakkor a tananyag interaktív feldolgozása és a hallgató önálló munkavégzése is követelmény. Konzultáció: a tantervben szerepl, nappali, levelez és esti képzésben az oktató által a hallgató részére biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetsége. Nem tanórai oktatási munka: Vizsgáztatás: a nappali, levelez és esti képzésben az eladáson közvetített ismeretek, készségek és képességek elsajátításának értékeléssel egybekötött (írásbeli, szóbeli vagy egyéb) ellenrzési formája. Témavezetés: a nappali vagy levelez alapképzésben az oktató által azon hallgatók részére biztosított kiscsoportos foglalkozás, akik szaktárgyából évfolyam- vagy szakdolgozatot készítenek. 12

13 Tehetséggondozás: a hallgató tehetségének kibontakoztatását segít minségi oktatás (tudományos diákkör, szakkollégium, szakmai mhely). (7) Az oktatói, kutatói leterheltség részletes szabályait az 1. sz. függelék tartalmazza. Az oktatói leterheltség kari eltéréseket meghatározó kari szabályozásai az 1. sz. függelék mellékletét képezik. Azok az oktatók, tanszékek és oktatási szervezeti egységek, akik a fenti normatív teljesítmény felett teljesítenek, a többletfeladat ellátásáért forrás fedezet biztosítása mellett a kar dékánja által megállapított többletilletményben részesülhetnek a 2. sz. függelékben írtak figyelembevételével. (8) Az oktatói, kutatói, tanári leterheltség alapján megállapítandó differenciáló jövedelemelosztás elveit a 2. sz. függelék tartalmazza. (9) A jelen szakasz alapján megállapított alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési támogatásból finanszírozott oktatói, kutatói, tanári létszám meghatározásának szabályait a 3. sz. függelék tartalmazza. (10) Az oktató - függetlenül attól, hogy hány felsoktatási intézményben lát el oktatói feladatot - az intézmény mködési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál egy felsoktatási intézményben vehet figyelembe. Az oktató - írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsoktatási intézmény, amelyiknél az elzekben meghatározottak szerint figyelembe lehet t venni. Ilyen nyilatkozat hiányában az oktató egyik felsoktatási intézménynél sem vehet figyelembe. Az írásbeli nyilatkozat mintáját a 8. sz. függelék tartalmazza. Az egyetem foglalkoztatott oktatók jelen szabályzat hatályba lépésétl számított 30 napon belül kötelesek a nyilatkozatot megtenni. A tanársegéd 11. (2) Alkalmazási követelmények: a) rendelkezzen a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább egyéves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható, b) kezdje meg a doktori képzést (igazolt doktorandusz hallgatói jogviszony), c) a graduális szintet meghaladóan ismerje az oktatott tantárgyat, d) legyen alkalmas gyakorlatok vezetésére, e) rendelkezzen a tantárgy jellegének megfelel gyakorlati ismeretekkel, (f) legalább egy világnyelvbl államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenérték nyelvvizsga bizonyítvány. (3) Folyamatos alkalmazásának követelményei: a) oktasson a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában, 13

14 b) látogassa rendszeresen a fiskolai, egyetemi docensek, fiskolai, egyetemi tanárok óráit, c) vegyen részt a tananyag összeállításában, a gyakorlatok elkészítésében, segítse a tantárgyfejleszt munkát, d) vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgán, szükség szerint felvételi elkészítésben, felvételi vizsgáztatásban, e) vezet oktató irányításával végezzen folyamatos kutató/alkotó munkát, f) kutatási/mvészeti eredményeit publikálja, g) segítse a hallgatók tudományos- és mvészeti diákköri munkáját, h) törekedjen a doktori képzés megkezdésére, ill. a doktori fokozat megszerzésére. (3) Tanársegédi munkakörben az oktató három évig mint gyakornok, munkaköri cím nélkül is foglalkoztatható az alábbiak szerint: a) rendelkezzen mesterfokozattal, b) a gyakornoknak alkalmasnak kell lennie az egyszerbb oktatói gyakorlatvezeti feladatok ellátására, c) a gyakornoknak gyakornoki id alatt a doktori képzést meg kell kezdenie, d) legalább egy nyelvbl a szakirodalom követéséhez szükséges ismerettel kell rendelkeznie, e) szakmailag képeznie kell magát. Átmeneti szabály 12. Azoknak a tanársegédeknek, akiknek határozott idej jogviszonyából öt évnél kevesebb év áll rendelkezésre és nem felelnek meg a meghatározott követelményeknek, az alkalmazás feltételeként el kell írni, hogy e szabályzat hatályba lépését követ öt éven belül kötelesek a követelményeket teljesíteni, ellenkez esetben jogviszonyuk felmentéssel történ megszüntetésére kerülhet sor. Az adjunktus 13. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen szakterületén legalább négy éves szakmai gyakorlattal, melybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámíthat, és létesítsen doktorjelölti jogviszonyt (igazolt PhD szigorlat), vagy, három éves szakmai gyakorlattal és doktori fokozattal (b) rendelkezzen az oktatott tananyagot meghaladó ismeretekkel, legalább magyar nyelven megjelent, saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló (önálló, lektorált) publikációkkal, önállóan vagy társszerzvel hazai tudományos konferencián megtartott eladással/hazai és nemzetközi kiállításokon való szerepléssel, 14

15 (c) legyen képes színvonalas gyakorlatok és eladások tartására, (d) legalább egy világnyelvbl államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenérték nyelvvizsga bizonyítvány. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában (b) vegyen részt a tantárgy korszersítésben, jegyzetírásban, (c) vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, tartson konzultációkat, (d) irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat, (e) a tantárgy jellegétl függen tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a gyakorlati problémák megoldását, (f) rendszeresen végezzen kutató/alkotó munkát és kutatási/mvészeti eredményeit publikálja, (g) törekedjen a doktori fokozat megszerzésére Átmeneti szabály 14. (1) Azoknak az adjunktusoknak, akiknek határozott idej jogviszonyából öt évnél kevesebb év áll rendelkezésre és nem felelnek meg a jelen szabályzat 10. (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, az alkalmazás feltételeként el kell írni, hogy jelen szabályzat hatályba lépését követ öt éven belül kötelesek a követelményeket teljesíteni, ellenkez esetben jogviszonyuk felmentéssel történ megszüntetésére kerülhet sor. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat nem kell alkalmazni azon adjunktusokra, akiknek a Kjt. 37/B. -a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezéséig kevesebb, mint öt évük van hátra. A fiskolai docens 15. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább öt éves szakmai gyakorlattal, melybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámít, (b) rendelkezzen doktori fokozattal (oklevél, vagy DLA fokozat, vagy DLA fokozattal egyenérték mvészeti díjak, kitüntetések), (c) rendelkezzen magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretekkel az oktatott tantárgyból és megfelel ismeretekkel a kapcsoló tudományterületekrl, (d) legyen képes színvonalas eladások és gyakorlatok rendszeres tartására, (e) legyen alkalmas a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi, tudományos/mvészeti munkájának irányítására, 15

16 (f) rendelkezzen igazoltan elismert oktató, kutató vagy kiemelked szakmai/mvészeti gyakorlati tevékenységgel, (g) rendelkezzen saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló önálló publikációkkal, saját vagy társszerzkkel írt jegyzettel, könyvvel. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 13 tanórában, 2 félév átlagában (b) rendszeresen fejlessze tantárgyait mind tartalmi, mind módszertani vonatkozásban, (c) tanulmányi segédletek, jegyzetek írása, (d) vizsgáztasson, irányítson vizsga (szigorlati) bizottságokat, szakterületétl függen szükség esetén vegyen részt felvételi, illetve záróvizsga-bizottságok/mvészeti alkotó telepek munkájában, (e) végezzen folyamatosan önálló kutató/alkotó munkát, publikálja az eredményeket (f) kísérje figyelemmel az intézeti/tanszéki TDK tevékenységet, (g) kapcsolódjon be a hazai szakmai, tudományos/mvészeti közéleti tevékenységbe, (h) irányítsa a hozzá beosztottak munkáját, fejlessze az általa irányított egységet, (i) tartson eladásokat/bemutatókat hazai, illetve nemzetközi szakmai/mvészeti fórumokon, (j) tartson kapcsolatot a gyakorlattal, mködjön közre gyakorlati feladatok megoldásában, (k) törekedjen a habilitációra. Átmeneti szabály 16. (1) Azoknak a fiskolai docensek, akik a Foglalkoztatási Követelményrendszer hatályba lépésének napján nem rendelkeznek doktori fokozattal, a továbbalkalmazás feltételeként el kell írni, hogy e fejezet hatálybalépésétl számított öt éven belül kötelesek a doktori fokozat megszerzésére, ellenkez esetben jogviszonyukat a munkáltatói jogkör gyakorlója felmentéssel megszüntetheti. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat nem kell alkalmazni azon fiskolai docensekre, akiknek a Kjt. 37/B. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezéséig kevesebb, mint öt évük van hátra. Az egyetemi docens 17. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább hat éves szakmai gyakorlattal, (b) rendelkezzen doktori fokozattal 16

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2010. Budapest TARTALOMJEGYZÉK A főiskolai alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések... 3 A Főiskola feladatai... 3 Az alapul vett jogszabályok

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT SOPRON 2009 Általános rendelkezések... 3 Az Egyetemi Doktori Tanács... 3 A doktori iskola... 5 A doktori iskola tanácsa... 6 A doktori képzés formái... 8

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Főiskola Szenátusa 172/101018V/SZ. sz. határozata alapján A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. kötet Szervezeti és működési rend

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs, 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben