F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer

2 S z a b á l y z a t Oldal: 2/72. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta jogtanácsos rektor nevében: kancellár rektor dr. Bíró Barbara Helgertné Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter Dr. Szabó Ilona Eszter Dr. Csomós Tamás Aláírás Kelt december december december 14. Tartalomjegyzék Szabályzat célja... 5 Szabályzat hatálya... 5 Kapcsolódó dokumentumok... 6 Fogalmak... 6 Főiskolán létesíthető munkakörök... 6 A közalkalmazotti jogviszony létesítésének követelményei... 7 Egyes oktatói munkakörök betöltésével kapcsolatos követelmények... 8 Tanársegéd... 8 Adjunktus... 8 Főiskolai docens... 8 Egyetemi docens... 9 Főiskolai tanár Egyetemi tanár Mesteroktató Egyes tudományos kutatói munkakörök betöltésével kapcsolatos követelmények Tudományos segédmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos főmunkatárs Tudományos tanácsadó és kutatóprofesszor Egyes tanári munkakörök betöltésével kapcsolatos követelmények Nyelvtanár Mérnöktanár Mestertanár Műszaki/gazdasági tanár Testnevelő tanár Oktatók és tudományos kutatók foglalkoztatására vonatkozó átmeneti rendelkezések A megbízási jogviszony létesítésének követelményei Vezetőkre vonatkozó külön rendelkezések Főiskolán létesíthető vezetői megbízások Főiskolán vezetői megbízás létesítésének általános követelményei... 17

3 S z a b á l y z a t Oldal: 3/72. Rektor Kancellár Rektorhelyettes Oktatási, tudományos kutatási intézetek igazgatói Jogi igazgató Gazdasági igazgató Műszaki igazgató Innovációs igazgató Hallgatói Információs és Szolgáltatási Központ igazgatója Könyvtárvezető A Humánerőforrás-állományváltozási terv Munkáltatói jogkör gyakorlása Jogviszony létesítésének szabályai Pályázati eljárás Oktatókra és tudományos kutatókra, magasabb vezetőkre vonatkozó speciális szabályok Kinevezés Munkaköri leírás Jognyilatkozatok További közalkalmazotti jogviszony Helyettesítés, átirányítás Közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszűntetése Munkakör átadásának rendje A közalkalmazotti jogviszony tartama, jogok és kötelezettségek További közalkalmazotti jogviszony létesítésének rendje Kötelező óraterhelésre és az ellátandó egyéb oktatói feladatokra vonatkozó rendelkezések, teljesítményértékelés Differenciáló jövedelemelosztás A differenciáló jövedelem elosztás elvei oktatók, kutatók, tanárok esetén Rendkívüli munkaidőben végzett munka (túlóra) A közalkalmazottak minősítése Általános szabályok A közalkalmazottak munkájának minősítése Az oktatók, tanárok és tudományos kutatók munkájának minősítésére vonatkozó speciális szabályok Vezetői tevékenység minősítésére vonatkozó speciális szabályok A teljesítményértékelés és a minősítés eljárásrendje A minősítés nyilvánossága Az előírt követelmények teljesítésének és nemteljesítésének következményei A közalkalmazottakat megillető jogorvoslat A közalkalmazottak észrevételeivel, panaszaival kapcsolatos eljárás A közalkalmazottak kártérítési felelőssége A munkáltató kártérítési felelőssége Az intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételei, az ezzel összefüggő pályázatok rendje Címek és kitüntetések adományozásának rendje A főiskola által alapított címek és kitüntetések A foglalkoztatottak részére adományozható címek, kitüntetések... 48

4 S z a b á l y z a t Oldal: 4/72. Közalkalmazotti jogviszonnyal járó címek A közalkalmazotti jogviszonnyal járó cím adományozásának feltételei A közalkalmazotti jogviszonnyal járó címmel járó jogok A közalkalmazotti jogviszonnyal járó cím viselésére jogosultság megszűnése A Professor Emeritus/Emerita cím adományozásának feltételei Professor Emeritus/Emerita jogai és kötelezettségei Professor Emeritus/Emerita címmel járó feladatokra és juttatásokra vonatkozó megállapodás meghosszabbítása Rector Emeritus/Emerita cím adományozása Emlékülés A kitüntetésre vonatkozó javaslattételi, jóváhagyási, illetve felterjesztési rend A javaslattételre és véleményezésre jogosultak köre Kitüntetési terv A javasolt kitüntetések felterjesztése, a kitüntetések kiadása Esélyegyenlőségre vonatkozó szabályok Az egyenlő bánásmód követelménye Hátrányos megkülönböztetés tilalma Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi Bizottság Az Esélyegyenlőségi Bizottság feladatai Esélyegyenlőségi referens Panasztétel egyenlő bánásmód megsértése esetén Hallgatói munkavégzés Gyakornoki foglalkoztatásra vonatkozó szabályok Záró rendelkezések Mellékletek... 60

5 S z a b á l y z a t Oldal: 5/72. Kiadás Fejezet száma Változás tárgya /2014/2015. SZN határozat Kiadás Foglalkoztatási Követelményrendszer (2012) 07. kiadásának, valamint a Gyakornoki szabályzat (2013) 00. kiadásának hatályon kívül helyezése 01. 5/2015/2016. SZN határozat Jogszabályváltozások átvezetése, /2015/INTFO ikt.sz. fenntartói észrevétel, /2015/INTFO ikt.sz. fenntartói észrevétel /2015/2016. SZN határozat Alkalmazási feltételek módosítása Kiadás dátuma Szabályzat célja 1. (1) Jelen Foglalkoztatási Követelményrendszer (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának célja: a) a Károly Róbert Főiskolán (a továbbiakban: főiskola) létesíthető munkakörök betöltésével kapcsolatos követelmények meghatározása, a nyilvános pályázatok elbírálási rendjének rögzítése; b) az intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételeinek, az ezzel öszszefüggő pályázatok elbírálási rendjének meghatározása; c) a főiskola által adományozható munkaköri és egyéb címek, állami kitüntetésekre történő előterjesztés feltételeinek meghatározása; d) az oktatók, tudományos kutatók és más alkalmazottak foglalkoztatására és teljesítményére vonatkozó követelményrendszer, a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveinek, a követelmények teljesítése értékelési rendjének, annak nyilvánosságának, a követelményrendszerben foglaltak nem teljesítése következményeinek meghatározása; e) az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok elbírálási rendjének meghatározása; f) az oktatók részvételét a főiskola döntéshozatali eljárásában, az oktatók, kutatók és más alkalmazottak intézményi döntések ellen benyújtható jogorvoslati kérelmei elbírálásának szabályozása. Szabályzat hatálya 2. (1) A Szabályzat hatálya kiterjed a főiskola valamennyi oktatójára, tanárára, tudományos kutatójára és más, a főiskola feladatainak megvalósításában részt vevő alkalmazottjára, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó oktatóra.

6 S z a b á l y z a t Oldal: 6/72. (2) Csak kifejezett rendelkezés esetén terjed ki a szabályzat hatálya az egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakra és más személyekre. Kapcsolódó dokumentumok 3. Magyarország Alaptörvénye; a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.); a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.); a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt); a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.); az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Et.); a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R); 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről (a továbbiakban: R2); az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban Vnytv.). (1) Jelen Szabályzat alkalmazásában: Fogalmak 4. a) doktori képzés megkezdése: a tudományos fokozat (PhD.) megszerzésére történő felkészülés megkezdése Doktori Iskolába történő beiratkozással; b) doktorjelölti jogviszony: a doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre; c) óraadó oktató: megbízási jogviszony keretében oktatói feladatot ellátó személy; d) világnyelv: jelen szabályzat vonatkozásában a Károly Róbert Főiskolán világnyelvként elfogadható nyelvek: angol, német, francia, spanyol, orosz, olasz, kínai és portugál. Főiskolán létesíthető munkakörök 5. (1) A főiskolán az alábbi oktatói munkakörök létesíthetők: a) mesteroktató, b) tanársegéd, c) adjunktus, d) főiskolai docens,

7 e) egyetemi docens, f) főiskolai tanár, g) egyetemi tanár. (2) A főiskolán az alábbi tanári munkakörök létesíthetők: a) mestertanár, b) nyelvtanár, c) mérnöktanár, d) műszaki tanár, e) gazdasági tanár, f) testnevelő tanár. S z a b á l y z a t Oldal: 7/72. (3) Tudományos kutatói munkakörben (továbbiakban: kutató) kell foglalkoztatni azt, aki közalkalmazotti kinevezésében meghatározottak alapján a teljes munkaidejének legalább kilencven százalékát a főiskola tudományos tevékenységének ellátására fordítja, továbbá munkakörébe tartozó feladatként részt vesz a főiskola oktatással összefüggő tevékenységében is. (4) A főiskolán létesíthető kutatói munkakörök a következők: a) tudományos segédmunkatárs, b) tudományos munkatárs, c) tudományos főmunkatárs, d) tudományos tanácsadó, e) kutatóprofesszor. (5) Az oktatói feladatok és a kutatói feladatok egy munkakörben is elláthatók. Ebben az esetben a közalkalmazotti kinevezésben meg kell határozni, hogy az egyes feladatokat a foglalkoztatás teljes vagy rész munkaidejének milyen hányadában kell ellátni. (6) A főiskola működtetésével összefüggő feladatok ellátáshoz minimálisan szükséges munkaköröket (a továbbiakban: alkalmazottak) az egyes szervezeti egységek működési rendje tartalmazza azzal, hogy a további alkalmazotti munkakörök felsorolását utasítás tartalmazza. A közalkalmazotti jogviszony létesítésének követelményei 6. (1) A főiskolán a közalkalmazotti jogviszony létesítésének általános feltételeit a Kjt és az Nftv. határozza meg. (2) A felsőoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően oktatói, tanári és kutatói munkakörben alapkövetelmény a mesterfokozat. (4) Az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos követelményeket az ágazati jogszabályok, különösen az Nftv., az R, R2, jelen szabályzat, munkáltatói döntés alapján utasítás, valamint a pályázati kiírás tartalmazza.

8 S z a b á l y z a t Oldal: 8/72. Egyes oktatói munkakörök betöltésével kapcsolatos követelmények Tanársegéd 7. (1) Tanársegédi kinevezésnél az oktatói alapkövetelményeken kívül feltétel a doktori képzés megkezdése. (2) A tanársegédek folyamatos alkalmazásának követelményei: a) rendszeres gyakorlat, illetve szemináriumvezetés; b) szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányítása; c) rendszeres publikációs tevékenység; d) részvétel az intézményben folyó szakmai és közéletben; e) amennyiben a kinevezési okmány szigorúbb követelményt nem támaszt, a tanársegédi jogviszony létesítésétől számított 8. év leteltéig az adjunktusi munkakör betöltéséhez szükséges feltételek teljesítése. Adjunktus 8. (1) Adjunktusi kinevezésnél az oktatói alapkövetelményeken kívül feltétel a doktori fokozat megszerzése. (A szeptember 1-jét megelőzően létesített közalkalmazotti jogviszony esetén az alkalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony.) (2) Az adjunktusok folyamatos alkalmazásának követelményei: a) előadások és gyakorlatok, szemináriumok tartása, vállalkozzék új oktatás módszertani elemek kipróbálására; b) a tudományos munka iránt érdeklődő és szakdolgozatot készítő hallgatók tevékenységének irányítása; c) részvétel a hallgatók vizsgáztatásában; d) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is; e) részvétel az intézményben folyó szakmai és közéletben; Főiskolai docens (1) Főiskolai docensi kinevezésnél az oktatói alapkövetelményeken kívül feltétel: 9. a) doktori fokozat; b) alkalmas legyen a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; c) legalább 6 éves szakmai gyakorlat. (2) A főiskolai docens folyamatos alkalmazásának követelményei: a) előadások és gyakorlatok tartása;

9 S z a b á l y z a t Oldal: 9/72. b) tudományos munka iránt érdeklődő és szakdolgozatot készítő hallgatók tevékenységének irányítása; c) részvétel a hallgatók vizsgáztatásában; d) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete és alkotó művelése, tantárgycsoport összefogása, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállítása; e) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (például jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása); f) az oktató és a tudományos munka szervezése; g) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is; h) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése; i) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a főiskolai feladatok megoldásában; j) törekvés a főiskolai tanári, egyetemi docensi kinevezés feltételeinek teljesítésére. Egyetemi docens 10. (1) Egyetemi docensi kinevezésnél az oktatói alapkövetelményeken kívül feltétel: a) doktori fokozat; b) alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; c) képesség idegen nyelvű előadás tartására; d) legalább 10 év szakmai tapasztalat, amelyből legalább 5 év felsőoktatásban szerzett oktatói, tudományos kutatói vagy óraadó oktatói tapasztalat, amely feltétel teljesítése habilitált oktató esetén nem szükséges. (2) Az egyetemi docensek folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete és alkotó művelése, tantárgycsoport összefogása, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállítása, valamint magas színvonalú előadások tartása; b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (például jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása); c) az oktató és a tudományos munka szervezése; d) segítse a tehetséges hallgatók munkáját, irányítsa a hallgatók szakdolgozat készítését; e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is; f) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése; g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az intézmény szakmai kép-

10 S z a b á l y z a t Oldal: 10/72. viselete, kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a főiskolai feladatok megoldásában; h) törekvés a habilitációra illetve egyetemi tanári követelmények teljesítésére. Főiskolai tanár 11. (1) A főiskolai tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintettet a megfelelő munkaköri cím adományozásával a miniszterelnök főiskolai tanárrá kinevezze. A főiskolai tanár foglalkoztatására irányuló jogviszonyt a főiskola rektora, mint munkáltatói jogkör gyakorló jogosult létesíteni, illetve megszüntetni. (2) Főiskolai tanári kinevezésnél az oktatói alapkövetelményeken kívül feltétel: a) doktori fokozat; b) alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; c) képesség idegen nyelvű előadás tartására; d) legalább 10 év szakmai tapasztalat, amelyből legalább 5 év felsőoktatásban szerzett oktatói, tudományos kutatói vagy óraadó oktatói tapasztalat, amely feltétel teljesítése habilitált oktató esetén nem szükséges. (3) A főiskolai tanárok folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete és alkotó művelése, tantárgycsoport összefogása, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállítása, valamint magas színvonalú előadások tartása; b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (például jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása); c) az oktató és a tudományos munka szervezése; d) vegyen részt a hallgatók szakdolgozatának konzultálásában, értékélésében és a tudományos diákköri tevékenység, szakkollégiumi munka irányításában; e) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációval rendelkező főiskolai tanár esetében a habilitációs eljárásokban; f) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is; g) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése; h) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tudományága, az intézmény szakmai képviselete; i) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a főiskolai feladatok megoldásában; j) szakok, programok indításában játszott vezető szerep; k) törekvés a habilitációra, illetve az egyetemi tanári követelmények teljesítésére.

11 S z a b á l y z a t Oldal: 11/72. (4) A főiskolai tanár a cím használatára addig jogosult, ameddig a miniszterelnök a főiskolai tanári cím használatának jogát nem vonja meg. Egyetemi tanár 12. (1) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintettet a megfelelő munkaköri cím adományozásával a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze. Az egyetemi tanár foglalkoztatására irányuló jogviszonyt a főiskola rektora, mint munkáltatói jogkör gyakorló jogosult létesíteni, illetve megszüntetni. (2) Egyetemi tanári kinevezésnél az oktatói alapkövetelményeken kívül feltétel: a) doktori fokozat; b) amennyiben magyar állampolgár, habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat; c) az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki; d) oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett szakmai tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, munkájának vezetésére; e) képesség idegen nyelven publikálásra, szeminárium, előadás tartására. (3) Az egyetemi tanárok folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete és alkotó művelése, tantárgycsoport összefogása, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállítása, valamint kiemelkedő színvonalú előadások tartása; b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása); c) az oktató és a tudományos munka szervezése; d) témavezetés szakdolgozatok készítésénél; e) vegyen részt a hallgatók szakdolgozatának konzultálásában, értékélésében és a tudományos diákköri tevékenység, szakkollégiumi munka irányításában; f) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben részvétel doktori és habilitációs eljárásokban; g) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is; h) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése; i) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tudományága, az intézmény szakmai képviselete; j) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a főiskolai feladatok megoldásában; k) szakok, programok indításában játszott vezető szerep. (4) Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára.

12 S z a b á l y z a t Oldal: 12/72. (5) Az egyetemi tanár a cím használatára addig jogosult, ameddig a köztársasági elnök az egyetemi tanári cím használatának jogát nem vonja meg. Mesteroktató 13. (1) A mesteroktatói munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintettet rendelkezzen mesterfokozattal, valamint legalább tíz éves szakmai-gyakorlati munkatapasztalattal, továbbá alkalmas legyen a hallgatók gyakorlati képzésére. Egyes tudományos kutatói munkakörök betöltésével kapcsolatos követelmények 14. (1) Az egyes kutatói besorolások esetében megkövetelt kutatói gyakorlati idő csak abban az esetben vehető figyelembe, ha ezalatt a kinevezendő jelölt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált. Ilyen feltételek mellett lehet figyelembe venni a gyakorlati idő számításánál a doktori (PhD) képzés időtartamát is. Tudományos segédmunkatárs 15. (1) Tudományos segédmunkatárs kinevezésnél a kutatói alapkövetelményeken kívül feltétel doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony. (2) A tudományos segédmunkatárs folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az elért kutatási eredmények eredményes közzététele; b) részvétel az intézmény szakmai és közéletében; c) részvétel a főiskola oktatási tevékenységében gyakorlatok vezetésével, valamint a tudományos diákköri dolgozatot illetve szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányításában; d) résztémákban önálló kutatások végzése; e) törekvés a tudományos munkatársra vonatkozó követelmények teljesítésére. Tudományos munkatárs 16. (1) A tudományos munkatárs kinevezésnél a kutatói alapkövetelményeken kívül feltétel a doktori fokozat. (2) A tudományos munkatárs folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az elért kutatási eredmények közzététele idegen nyelven is; b) részvétel az intézmény szakmai és közéletében; c) önállóan vagy társszerzőkkel hazai tudományos konferenciákon előadások, korreferátumok tartása;

13 S z a b á l y z a t Oldal: 13/72. d) részvétel a főiskola oktatási tevékenységében előadások tartásával és gyakorlatok vezetésével, valamint a tudományos diákköri dolgozatot, illetve szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányításában; e) önálló kutatások végzése, önálló projektvezetés; f) törekvés a tudományos főmunkatársra vonatkozó követelmények teljesítésére. Tudományos főmunkatárs 17. (1) Tudományos főmunkatárs kinevezésnél a kutatói alapkövetelményeken kívül feltétel: a) doktori fokozat; b) alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; c) legalább 6 éves oktatásban és kutatásban szerzett szakmai tapasztalat; d) képesség idegen nyelvű előadás tartására. (2) A tudományos főmunkatárs folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az elért kutatási eredmények magas színvonalú közzététele idegen nyelven is; b) részvétel az intézmény szakmai és közéletében; c) közvetve vagy közvetlenül az egyetemi oktató-nevelő munka kezdeményező módon történő segítése, részvétel habilitált tudományos főmunkatársak esetében a habilitációs eljárásokban; d) önálló kutatások végzése, önálló projektvezetés; e) tudományszakának alkotó művelése, fejlesztése; f) kutatócsoport munkájának összefogása, irányítása; g) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, kutatási megbízások szerzése; h) a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben való részvétel; i) hatékony részvétel az elért tudományos eredmények gyakorlati elterjesztésében, a főiskola kutatásszervezési feladatainak ellátásában; j) kutatási eredményeit, szakmai tapasztalatait rendszeresen publikálja, megfelelő számú és színvonalú hazai és külföldi önálló publikációval rendelkezzen; k) részvétel a főiskola oktató munkájában előadások tartásával, tudományos diákkörös, illetve szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányításában; l) a hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületét, tudományát színvonalasan képviselje, végezzen tudományos közéleti tevékenységet; m) részvétel a kutatói utánpótlás nevelésében. Tudományos tanácsadó és kutatóprofesszor 18. (1) Tudományos tanácsadó és a kutatóprofesszor kinevezésnél a kutatói alapkövetelményeken kívül feltétel: a) doktori fokozat;

14 S z a b á l y z a t Oldal: 14/72. b) az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki; c) alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, koordinálására; d) legalább 10 éves oktatásban és kutatásban szerzett szakmai tapasztalat; e) képesség idegen nyelven publikálásra, szeminárium, előadás tartására; f) alkalmas legyen kutatási projektek vezetése. (2) A tudományos tanácsadó és a kutatóprofesszor folyamatos alkalmazásának követelményei: a) tudományszakának átfogó ismerete, alkotó művelése, fejlesztése; b) részvétel a főiskola szakmai és közéletében; c) meghatározó módon való részvétel a kutatóhely főiskola tudományos feladatainak kidolgozásában, a végrehajtás irányításában és ellenőrzésében, a kutatócsoport munkájának összefogása, irányítása; d) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése; e) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tudományága, az intézmény szakmai képviselete; f) az elért kutatási eredmények kiemelkedő színvonalú közzététele idegen nyelveken is; g) idegen nyelvek olyan magas szintű ismerete, hogy azok birtokában szakmai vitában részt vehessen, szakterületéről előadást tarthasson; h) közvetve vagy közvetlenül a főiskola oktató-nevelő munka kezdeményező módon történő segítése, részvétel a doktorképzésben, doktori és habilitációs eljárásokban; i) aktív tevékenység kifejtése a tudományszervezési feladatok végzésében; j) részvétel a főiskola oktató munkájában előadások tartásával, tudományos diákkörös, illetve szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányításában; k) részvétel a kutatói utánpótlás nevelésében. Egyes tanári munkakörök betöltésével kapcsolatos követelmények Nyelvtanár 19. (1) Nyelvtanár kinevezésnél a tanári alapkövetelményeken kívül feltétel: a) két, kivételes esetben egy idegen nyelvszakos diploma; b) szakterületének alapos ismerete, különös tekintettel a szakok profiljának megfelelő szaknyelv ismeretére; c) jó szervezőkészség, alkalmasság oktatási és vizsgáztatási feladatok ellátására. (2) A nyelvtanárok folyamatos alkalmazásának követelményei: a) az oktatott nyelv alapos és széleskörű ismerete, a gyakorlati foglalkozások anyagának összeállításához, a foglalkozások vezetéséhez és a vizsgáztatáshoz szükséges felkészültség; b) közreműködés oktatási segédletek, jegyzetek elkészítésében;

15 S z a b á l y z a t Oldal: 15/72. c) részvétel az intézmény szakmai és közéletében; d) részvétel a főiskola külföldi partnerkapcsolatainak ápolásában; e) a főiskola szakmai rendezvényein fordítási, tolmácsolási feladatok ellátása. Mérnöktanár 20. (1) Mérnöktanár kinevezésnél a tanári alapkövetelményeken kívül feltétel: a) szakirányú szakképzettség; b) szakterületének alapos ismerete; c) jó szervezőkészség, alkalmasság oktatási és vizsgáztatási feladatok ellátására. (2) A mérnöktanárok folyamatos alkalmazásának követelményei: a) folyamatos részvétel az oktatásban, elsősorban gyakorlatok, elméleti órák tartása; b) közreműködés a vizsgák előkészítésében és az ismeretellenőrzésben; c) részvétel szakdolgozat készítés és tudományos diákköri tevékenység irányításában; d) közreműködés oktatási segédletek, jegyzetek elkészítésében; e) részvétel az intézmény szakmai és közéletében. Mestertanár 21. (1) Mestertanár kinevezésnél a tanári alapkövetelményeken kívül feltétel: a) adjunktusi munkakör; b) legalább 8 éves szakmai gyakorlat; c) kiemelkedő szakmai elméleti-gyakorlati oktatási tevékenység. (2) A mestertanár folyamatos alkalmazásának követelményei: a) folyamatos részvétel az oktatásban, gyakorlatok, esetenként elméleti órák tartása; b) közreműködés a vizsgák előkészítésében és az ismeretellenőrzésben; c) részvétel szakdolgozat készítés és tudományos diákköri tevékenység irányításában; d) közreműködés oktatási segédletek, jegyzetek elkészítésében; e) részvétel az intézmény szakmai és közéletében. Műszaki/gazdasági tanár 22. (1) Műszaki/gazdasági tanár kinevezésnél a tanári alapkövetelményeken kívül feltétel: a) szakterületének alapos ismerete; b) jó szervezőkészség, alkalmasság oktatási és vizsgáztatási feladatok ellátására; c) hallgatói tevékenység közvetlen segítésének, irányításának készsége. (2) A műszaki/gazdasági tanár folyamatos alkalmazásának követelményei: a) folyamatos részvétel az oktatásban, elsősorban gyakorlatok, elméleti órák tartása;

16 S z a b á l y z a t Oldal: 16/72. b) közreműködés a vizsgák előkészítésében és az ismeretellenőrzésben; c) részvétel szakdolgozat készítés és tudományos diákköri tevékenység irányításában; d) közreműködés oktatási segédletek, jegyzetek elkészítésében; e) részvétel az intézmény szakmai és közéletében. Testnevelő tanár 23. (1) Testnevelő tanár kinevezésnél a tanári alapkövetelményeken kívül feltétel: a) a szakterületének alapos ismerete; b) jó szervezőkészség különösen a sport területén, alkalmasság oktatási és vizsgáztatási feladatok ellátására; c) hallgatói tevékenység közvetlen segítésének, irányításának készsége. (2) A testnevelő tanár folyamatos alkalmazásának követelményei: a) folyamatos részvétel az oktatásban, elsősorban testnevelési órák tartása; b) közreműködés felmérésekben, esetleges vizsgák előkészítésében és az ismeretellenőrzésben; c) részvétel az intézmény szakmai és közéletében, különös tekintettel a sportra; d) sportesemények szervezésében való közreműködés. Oktatók és tudományos kutatók foglalkoztatására vonatkozó átmeneti rendelkezések 24. (1) szeptember 1-jétől kezdődően csak az Nftv.-ben meghatározottak szerint lehet oktatói, kutatói munkakört létesíteni azzal, hogy azoknak az oktatóknak és tudományos kutatóknak a besorolása és foglalkoztatása, akik az évi felsőoktatási törvény, vagy a évi felsőoktatási törvény 157. (2) bekezdésének alkalmazásával augusztus 31-ig a (2) bekezdésben meghatározott régi követelmények szerint alkalmaztak, akkor változtatható meg, ha az új követelményeket teljesítik. (2) Az Nftv. hatályba lépése nem érinti az oktatók, kutatók foglalkoztatását, a kiadott közalkalmazotti kinevezést, valamint a részükre kiadott foglalkoztatáshoz kötődő címeket szeptember 1-jét követően az évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint is tovább alkalmazható az oktató, a tudományos kutató. Ebben az esetben az Nftv. 31. (1) (2) bekezdésben rögzített időbeli korlátozást nem lehet alkalmazni. (3) Az Nftv.-nek megfelelő személyi feltételeket a főiskolán szeptember 1-jéig kell kialakítani. Az oktatókra vonatkozó alkalmazási, előmeneteli feltételeket a szeptember 1-jét megelőzően már felsőoktatási intézményben foglalkoztatott oktatók tekintetében is alkalmazni kell. A foglalkoztatási feltételek teljesítési tekintetében a szeptember 1-jét megelőző időszakot is figyelembe kell venni.

17 S z a b á l y z a t Oldal: 17/72. A megbízási jogviszony létesítésének követelményei 25. (1) Megbízási jogviszony keretében az oktatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő 60%-át. Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres oktatói feladatokra. (2) A főiskola a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó oktatói feladatok ellátására megbízási szerződést köthet. (3) Az óraadó oktató alkalmazásának feltétele, hogy büntetlen előéletű legyen, ne álljon tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezzen megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel. (4) Óraadó oktató az alábbi esetekben alkalmazható, ha a) egyes tantárgyak összes órakerete nem indokolja a teljes munkaidős foglalkoztatást; b) intézményi oktatóval valamely speciális szakismeretet igénylő tantárgy oktatása nem oldható meg; c) a minőségi képzés követelményeinek, az akkreditációs előírásoknak való megfelelés azt indokolja. Vezetőkre vonatkozó külön rendelkezések Főiskolán létesíthető vezetői megbízások 26. (1) A főiskolán a következő magasabb vezetői megbízások létesíthetők: a) rektor, b) rektorhelyettes, c) kancellár. (2) A főiskolán az egyes önálló szervezeti egységek élén a főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló megbízott vezető áll. Főiskolán vezetői megbízás létesítésének általános követelményei 27. (1) Magasabb vezetői, vezetői tisztségre megbízást az kaphat: a) aki a főiskola teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottja, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek; b) aki főiskolai vagy egyetemi végzettséggel (alapfokozat vagy mesterfokozat) rendelkezik; c) akinek a vezetési és irányítási feladatok szervezéséhez és ellátásához megfelelő ismerete, tapasztalata és képessége van, s aki ezt konkrét eredményekkel bizonyította;

18 S z a b á l y z a t Oldal: 18/72. d) aki a beosztottak munkájának irányításához, tárgyilagos értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezető utánpótlás neveléséhez, a demokratikus vezetési módszerek megvalósításához szükséges tulajdonságokkal és készségekkel rendelkezik. (2) A magasabb vezetői és a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. (3) A magasabb vezető, vezető megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásából eredő feladatait. (4) Az oktatással összefüggő vezetői tisztségekre az (1) bekezdésen túlmenően olyan személyt kell kiválasztani, aki: a) egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens, kutatóprofeszszor, tudományos tanácsadó, vagy tudományos főmunkatárs; b) a hazai és a nemzetközi kapcsolatok létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges képességekkel, szakmai és oktatói gyakorlattal rendelkeznek; c) az intézet által gondozott tudományterületek valamelyikén elismert szakember. (5) A vezetői megbízás a megbízás és annak a közalkalmazott által történő elfogadásával jön létre. A megbízást írásba kell foglalni. (6) A rektori, rektorhelyettesi megbízás 3 évre, a kancellári, valamint a vezetői megbízások a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján 3 5 évre adhatók. (7) A rektor pályázat alapján, megszakítás nélkül egy alkalommal maximum 3 évre ismét megbízható. A rektorhelyettes, a kancellár és a vezetők pályázat alapján, megszakítás nélkül több alkalommal megbízhatók. Rektor 28. (1) Rektori megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretekkel, gyakorlattal és legalább egy C típusú középfokú államilag elismert középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori megbízáshoz a főiskolán egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadói, vagy kutatóprofesszori munkakörben történő alkalmazás szükséges. (2) Rektori megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken és az (1) bekezdésben rögzítetteken kívül feltétel: a) a főiskola képzési illetve kutatási profiljának megfelelő szakirányú végzettség; b) kiemelkedő vezetési, szervezési ismeretek és legalább 3 éves felsőoktatási magasabb vezetői, vezetői gyakorlat. (3) A megbízási jogkör gyakorlója további alkalmazási feltételeket határozhat meg.

19 S z a b á l y z a t Oldal: 19/72. Kancellár 29. (1) Kancellári megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken kívül feltétel felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett 3 éves vezetői gyakorlat. (2) A megbízási jogkör gyakorlója további alkalmazási feltételeket határozhat meg. Rektorhelyettes 30. (1) Rektorhelyettesi megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken kívül feltétel: a) a főiskola képzési, illetve kutatási profiljának megfelelő szakirányú végzettség; b) a főiskolán egyetemi tanári, vagy főiskolai tanári, vagy egyetemi docensi, vagy főiskolai docensi, vagy tudományos tanácsadói, vagy kutatóprofesszori, vagy tudományos főmunkatársi munkakörben történő alkalmazás; c) legalább 3 éves felsőoktatási magasabb vezetői, vezetői gyakorlat. (2) A megbízási jogkör gyakorlója további alkalmazási feltételeket határozhat meg. Oktatási, tudományos kutatási intézetek igazgatói 31. (1) Igazgatói megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken kívül feltétel az intézet képzési, illetve kutatási profiljának megfelelő szakirányú végzettség. (2) A megbízási jogkör gyakorlója további alkalmazási feltételeket határozhat meg. Jogi igazgató 32. (1) Jogi igazgatói megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken kívül feltétel: a) jogász szakképzettség; b) legalább kétéves hasonló beosztásban szerzett vezetői tapasztalat. (2) A megbízási jogkör gyakorlója további alkalmazási feltételeket határozat meg. Gazdasági igazgató 33. (1) Gazdasági igazgató alkalmazásának követelményeit az Áht. és az Ávr. határozza meg.

20 S z a b á l y z a t Oldal: 20/72. Műszaki igazgató 34. (1) Műszaki igazgatói megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken kívül feltétel: a) műszaki vagy informatikai felsőfokú szakképzettség; b) legalább kétéves hasonló beosztásban szerzett vezetői tapasztalat. (2) A megbízási jogkör gyakorlója további alkalmazási feltételeket határozhat meg. Innovációs igazgató 35. (1) Innovációs igazgatói megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken kívül feltétel: a) gazdaságtudományok képzési területen szerzett felsőfokú szakképzettség; b) legalább kétéves hasonló beosztásban szerzett vezetői tapasztalat. (2) A megbízási jogkör gyakorlója további alkalmazási feltételeket határozhat meg. Hallgatói Információs és Szolgáltatási Központ igazgatója (1) HISZK igazgatói megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken kívül feltétel legalább kétéves hasonló beosztásban szerzett vezetői tapasztalat. (2) A megbízási jogkör gyakorlója további alkalmazási feltételeket határozhat meg. Könyvtárvezető 37. (1) Könyvtárvezetői megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken kívüli feltételeket az R2. tartalmazza. A Humánerőforrás-állományváltozási terv 38. (1) Az oktatói, tudományos kutatói és tanári állomány fejlesztése érdekében az Intézményfejlesztési tervvel összhangban minden év március 31-éig éves Humánerőforrás- 1 A korábbi 36. -t és annak (1)-(2) bekezdéseit törölte a 13/2015/2016. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: Felnőttképzési igazgató 36. (1) Felnőttképzési igazgatói (mint szakmai vezetői) megbízásnál a vezetői alapkövetelményeken kívül feltétel: a) pedagógiai vagy andragógiai felsőfokú szakképzettség, b) legalább két éves hasonló beosztásban szerzett vezetői tapasztalat. (2) A megbízási jogkör gyakorlója további alkalmazási feltételeket határozhat meg. Egyidejűleg a további bekezdések számozása értelemszerűen csökken. Hatályos december 14-étől.

21 S z a b á l y z a t Oldal: 21/72. állományváltozási tervet kell készíteni. A terv részét képezi a költségkalkuláció. A tervet a rektor felkérésére oktatási intézetek esetén az oktatási rektorhelyettes, tudományos kutatási szervezeti egységek esetén az egységvezetők készítik elő. A költségkalkulációt a kancellár által meghatározott formában és tartalommal kell elkészíteni. (2) A tervet a rektor előterjesztésére a Vezetői Értekezlet véleményezi. A Humánerőforrásállományváltozási tervet a rektor a kancellár egyetértésével fogadja el azzal, hogy az ellen a kancellár akkor emelhet kifogást, ha a költségkalkuláció nem a jogszabályok szerint kötelezően alkalmazandó besorolási bérek alapján készült. (3) A rektor által jóváhagyott terv alapján az Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság intézkedik a pályázati kiírások elkészítéséről. (4) Az elfogadott Humánerőforrás-állományváltozási tervtől indokolt esetben a rektor a kancellár egyetértési jogának sérelme nélkül eltérhet. Munkáltatói jogkör gyakorlása 39. (1) A főiskolán a munkáltatói jogokat a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az oktatók, tudományos kutatók, valamint tanárok fölött a rektor, minden más közalkalmazott fölött a kancellár gyakorolja (a továbbiakban: munkáltatói jogkör gyakorlója). (2) Kivételek: a) a rektort a miniszterelnök bízza meg és menti fel, a rektor felett a munkáltatói jogokat az oktatásért felelős miniszter gyakorolja, a fenntartó kiírja a rektori pályázatot, kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését; b) a kancellárt a miniszterelnök bízza meg, a kancellár felett a munkáltatói jogokat az oktatásért felelős miniszter gyakorolja, a fenntartó kiírja a kancellári pályázatot, kezdeményezi a kancellár megbízását és felmentését; c) a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel az egyetemi tanárt, valamint dönt a munkakör betöltéséhez szükséges munkaköri cím adományozásáról; d) a miniszterelnök nevezi ki és menti fel a főiskolai tanárt, valamint dönt a munkakör betöltéséhez szükséges munkaköri cím adományozásáról; e) a belső ellenőrzési egység vezetőjének megbízására és a megbízás visszavonására a kancellár az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértésével jogosult. (3) A főiskolai tanár és egyetemi tanár foglalkoztatására irányuló jogviszonyt a rektor jogosult létesíteni, illetve megszüntetni. (4) A miniszterhez való felterjesztés nélkül a rektor nevezi ki a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök által már kinevezett főiskolai tanárt, egyetemi tanárt. (5) Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak tekintetében az illetmény megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult. Az egyetértés tényét a kinevezési okmányon, a kötelezettségvállalást megelőzően kell rögzíteni. (6) Az oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységek vezetői megbízásának és a megbízás visszavonásának joga, valamint a munkairányítói jogok gyakorlásának joga a rektort, minden más vezető esetén ide értve a gazdasági igazgatót is a kancellárt illeti.

22 S z a b á l y z a t Oldal: 22/72. (7) Az oktatási, tudományos kutatási többletfeladatok ellátására irányuló megállapodás megkötésének a joga a rektort illeti. (8) A hazai és EU-s forrás terhére megvalósított pályázatok projektvezetői feladatainak ellátására irányuló megállapodás (többletfeladatok elvégzésére) megkötésének a joga azt illeti, aki a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendje című szabályzat szerint a támogatási szerződés, támogatói okirat aláírására jogosult. (9) A nem oktatási, tudományos kutatási többletfeladatok ellátására irányuló megállapodás megkötésének a joga a kancellárt illeti. (10) A rektor és a kancellár munkáltatói jogait utasításban az intézmény magasabb vezető, valamint vezető beosztású közalkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható, az átruházott jogkörben eljáró távollétében a munkáltatói jog visszaszáll az átruházóra. Jogviszony létesítésének szabályai 40. (1) A közalkalmazotti jogviszony létesítését a terület magasabb vezetőjével történő egyeztetést követően a szervezeti egység vezetője oktatók, tudományos kutatók és tanárok esetén a Humánerőforrás-állományváltozási tervvel összhangban a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével a bér- és munkaügyi ügyintéző keresztül kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál. Pályázati eljárás 41. (1) Közalkalmazotti jogviszony amennyiben a Kjt, R, Nftv, R2 másképp nem rendelkezik pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket. (2) Nem kell pályázatot kiírni: a) áthelyezés esetén; b) olyan munkakör vagy vezető megbízás esetén, amely tekintetében kilencven napon belül már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására; c) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók; d) az egy évnél nem hosszabb időre szóló egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és főiskolai tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói, kutatóprofesszori pályázatok esetén; e) helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetén; f) ügyintéző, ügyviteli, szakmai szolgáltató és műszaki szolgáltató munkakörökben.

23 S z a b á l y z a t Oldal: 23/72. (3) A pályázati felhívások tervezetét az egységvezető készíti elő és oktatási intézetek esetén az oktatási rektorhelyettes, tudományos kutatási szervezeti egység esetén a rektor jóváhagyását követően küldi meg az Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság részére. A pályázati felhívás szövegét az Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság véglegesíti, gondoskodik a pályázatok közzétételéről, a pályázati eljárás előkészítéséről és lebonyolításáról. (4) A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója írja ki. (5) A nyilvános pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán és a főiskola honlapján kell közzétenni. A nyilvános pályázatot az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a közlönykiadó honlapján is meg lehet hirdetni. Az érintett szervezeti egység vezetőjének kérésére a pályázat szaklapokban és napilapokban is közzétehető. (6) A nyilvános pályázat benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani, amely nem lehet kevesebb a közzétételtől számított 30 napnál. (7) A felsőoktatási intézmény a pályáztatás során köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményeit. Az alkalmazási feltételekben megnyilvánuló, illetve a foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző eljárás során hátrányos megkülönböztetést jelent különösen a felsőoktatási intézmény által előírt, vagy alkalmazott olyan szakmai feltétel, gyakorlati időre vonatkozó követelmény, amely a) a felsőoktatási intézménnyel korábban foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyek számára nem, vagy csak aránytalanul terhesebb módon, illetve b) kizárólag az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységében teljesíthető. (8) A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 3 tagú pályázatot véleményező bizottság véleményezi. (9) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakítására a pályázatnak a pályázatot véleményező bizottság részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva legalább 30 napot köteles biztosítani. (10) A pályázatot véleményező bizottság álláspontjának kialakításáról írásban tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját. A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatot véleményező bizottság véleményének mérlegelésével a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a kinevezésről, megbízásról. (11) A rektori és kancellári pályázat kiírására az oktatásért felelős a miniszter jogosult. A rektori pályázat tartalmára a tesz javaslatot. (12) A kancellári pályázat kiírásának rendjét az Nftv-vel összhangban az oktatásért felelős miniszter határozza meg. (13) Azokban az esetekben, amikor nem kötelező a pályázat kiírása, a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

24 S z a b á l y z a t Oldal: 24/72. Oktatókra és tudományos kutatókra, magasabb vezetőkre vonatkozó speciális szabályok 42. (1) A magasabb vezetői, egyetemi tanári, kutatóprofesszori, főiskolai tanári, tudományos tanácsadói pályázatok véleményezésére 5 tagú véleményező bizottságot kell létrehozni. (2) A pályázatot véleményező bizottság tagja a betöltendő munkakörnél, megbízásnál magasabb, ennek hiányában azzal azonos beosztású közalkalmazott lehet. (3) A főiskolai docensi, egyetemi docensi, főiskolai tanári, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói, kutatóprofesszori pályázatokat véleményező bizottságokra a (2) bekezdésben foglaltak érvényesek azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottságban részt vevőknek legalább doktori (PhD), vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal kell rendelkezniük. (4) Az egyetemi tanári, kutatóprofesszori pályázatokat véleményező bizottságokra a (2) és (3) bekezdésben foglaltak érvényesek azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottságban két külső, a főiskolával foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező szakember részvételét biztosítani kell. (5) A bizottságok titkári feladatait szavazati jog nélkül az Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság jogi igazgató által kijelölt munkatársa látja el. (6) A bizottság köteles vizsgálni a pályázati feltételeknek való megfelelőséget. (7) A főiskolai docensi álláshelyre pályázók a szakterületüknek megfelelő témakörében egy világnyelven tartott előadással; egyetemi docensi, főiskolai tanári, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói, kutatóprofesszori álláshelyre pályázók pedig a tudományos kutatásaikból egy világnyelven tartott előadásukkal tesznek tanúbizonyságot idegennyelv-tudásukról. Az idegen nyelvű előadás mellett az egyetemi docensi, főiskolai tanári, egyetemi tanári álláshelyre pályázók magyar nyelvű előadáson adnak számot szakmai és tudományos felkészültségükről és előadókészségükről. Habilitált pályázó esetén a Pályázatot Véleményező Bizottság mentesítheti a pályázót az előadás vagy előadások megtartása alól. (8) A magyar nyelvű bemutatkozó előadást, valamint az idegen nyelvű előadást kellő nyilvánosságot biztosítva a pályázattal kapcsolatos pályázatot véleményező bizottság állásfoglalása előtt kell lebonyolítani. A pályázatot véleményező bizottság tagjai az előadáson részt vesznek. (9) A pályázatban megadott témában az érintett intézet vezetője szervezi meg az idegen nyelvű, illetve magyar nyelvű előadást. Az előadásokat amelynek ideje az idegen nyelvű előadás esetén 15 percet, a magyar nyelvű szakmai előadásnál a 30 percet nem haladhatja meg a pályázatot véleményező bizottság elnöke vezeti, az idegen nyelvű előadáson a véleményező bizottságot ki kell egészíteni egy fő, a választott nyelvnek megfelelő lektorral, akit a bizottság elnöke kér fel. Az előadás után a véleményező bizottság tagjai, majd a jelenlévők kérdéseket tehetnek fel az előadónak, vitába szállhatnak megállapításaival.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 81 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 83 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2824/2016. 2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 5. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 28-2016/2017. (2016.10.25.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Budapest, 2011. szeptember Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya... 4 A foglakoztatási

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2016. II. 1- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat, a

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2015. Dunaújváros 4. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 61-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-161/2017. 2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. IX. 13- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. változat A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklete FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2006. május 1 TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER...1

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 3. kiadás 2. módosítás 2 (45). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 25-2013/2014.(2014.01.14.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2014.január 15. a 34-2013/2014.(2014.03.11.)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2016. VI. 18 2016. VII. 8. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 12. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2013 Dunaújváros 3. kiadás 0. módosítás 2 (45). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 25-2013/2014.(2014.01.14.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2014.január 15. 3. kiadás

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatói álláspályázat kiírása Előadó: Ottó

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 3. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2008. június TARTALOMJEGYZÉK A főiskola, mint munkáltató kötelességei

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

F L E I S C H M A N N R U D O L F K U T A T Ó I N T É Z E T

F L E I S C H M A N N R U D O L F K U T A T Ó I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 16. melléklete: Fleischmann Rudolf Kutatóintéze intézet működési rendje 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta egyetemi docens

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE szeptember 29.

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE szeptember 29. DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 2016. szeptember 29. Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések, általános szabályok... 3 II. Jogszabály által meghatározott...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás közzétételére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás közzétételére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 285. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás közzétételére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A BMF VEZETŐI ÉS MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

A BMF VEZETŐI ÉS MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék A BMF VEZETŐI ÉS MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE,

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat 2. Rész Foglalkoztatási Követelményrendszer A Szenátus elfogadta az 51/2016.(VI.30.) számú határozatával., hatályos 2016. július 1 től. TARTALOM I.

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 01. 19. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására Előadó: a

Részletesebben

6/2016. (XII. 20.) sz. kancellári utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Kancellárját illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

6/2016. (XII. 20.) sz. kancellári utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Kancellárját illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2825/2016. 6/2016. (XII. 20.) sz. i utasítás a Szegedi Tudományegyetem Kancellárját illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE február 23.

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE február 23. DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 2017. február 23. Tartalom I. Általános rendelkezések...3 1. Bevezető rendelkezések, általános szabályok...3 II. Jogszabály által meghatározott...4

Részletesebben

A Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék

A Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék 2. verzió A Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM VEZETŐI és MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben