A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN"

Átírás

1 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN május 15.

2 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 13. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény, a Kjt. felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. rendelet és az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az egyetemen a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: I. Általános rendelkezések 1. (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem valamennyi közalkalmazottjára és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársára, függetlenül attól, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. (2) Az egyetemen a munkáltatói jogkört - a 2. -ban felsoroltak kivételével - a rektor gyakorolja, aki ezt a jogkörét jelen szabályzat szerint átruházza. Az átruházott munkáltatói jogkört tovább átruházni nem lehet, de a mindennapi munkavégzéssel kapcsolatos feladatok esetén a szükséges munkáltatói intézkedéseket - így például a szabadság engedélyezését - annak a szervezeti egységnek a vezetője jogosult gyakorolni, ahová a közalkalmazott kinevezése szól, akkor is, ha a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb jogosítványok gyakorlására nem ő a jogosult (megosztott munkáltatói jogkör gyakorlása). (3) A leggyakrabban előforduló munkáltatói jogok: - közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítése és megszüntetése, a kinevezés, munkaszerződés módosítása, - fizetési osztályba és fokozatba történő besorolás, - illetmény és illetménypótlékok megállapítása, módosítása, - munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói engedélyhez nem kötött munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének tudomásul vétele (továbbiakban: a munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése), - fegyelmi jogkör gyakorlása, - kártérítési eljárás elrendelése a Kollektív Szerződésben meghatározott határig, - vezetői megbízás, megbízás visszavonása, - összeférhetetlenség vizsgálata, - más munkáltatóhoz való kirendelés. (4) A közalkalmazottak munkájának értékelését és a jogszabályban előírt minősítését A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos

3 3 szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzatban meghatározott vezetők végzik. (5) A munkáltatói jogkör gyakorlásánál figyelemmel kell lenni a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban leírt eljárási rendre és egyeztetési kötelezettségekre. II. Rektor 2. (1) Az Egyetemen a munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja az alábbi kivételekkel: a) a rektort a köztársasági elnök bízza meg és menti fel; b) az egyetemi tanári címet a köztársasági elnök, a főiskolai tanári címet a miniszterelnök adományozza; c) a fenntartó kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat; d) a gazdasági főigazgató felett a munkáltatói jogokat a fenntartó önállóan gyakorolja, azzal, hogy a gazdasági főigazgató megbízásához és a megbízás visszavonásához az államháztartásáért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges e) a Belső Ellenőrzési Önálló Osztály igazgatója megbízására és a megbízás visszavonására a fenntartó jogosult, azzal, hogy ezen jogkörök gyakorlásához az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 3. (1) A rektor az őt megillető munkáltatói jogkörét - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivételekkel - ezen szabályzatban foglaltak szerint átruházza. (2) A rektor nem ruházhatja át munkáltatói jogkörét az alábbi beosztásokban és a) rektorhelyettes, b) Klinikai Központ főigazgatója, c) Agrártudományi Központ főigazgatója, d) Tanárképzési Központ főigazgatója, e) dékán, f) főtitkár, főtitkárhelyettes, g) egyetemi tanár a 2. (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, h) főiskolai tanár a 2. (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, i) kutatóprofesszor, k) Belső Ellenőrzési Önálló Osztály igazgatója a 2. (1) bekezdés e) pontja figyelembevételével, l) Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója, m) DExam Vizsgaközpont igazgatója, n) minőségbiztosítási igazgató, o) Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ főigazgatója, aki felett a munkáltatói jogkört a rektor az EHÖK elnökének egyetértésével gyakorolja, p) innovációs rektori biztos,

4 4 q) Sportközpont vezető, r) Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ igazgatója, s) Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ igazgatója, t) Technológia- és Tudástranszfer Központ igazgatója, u) Távérzékelési Központ igazgatója. (3) A rektor kizárólag csak a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének a jogát gyakorolja az alábbi munkakörben: a) tudományos tanácsadó, b) a Rektori Hivatal jogi és humánpolitikai ügyvivő szakértője, c) Klinikai Gyógyszertár vezetője. (4) A rektor kizárólag csak a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezésének jogát gyakorolja az alábbi - belső ellenőrök és egyéb munkatársak. (5) A rektor kizárólag csak a megbízás és a megbízás visszavonásának jogát gyakorolja az alábbi beosztásokban: a) köznevelési intézmény vezetője és helyettese(i) az oktatásért felelős miniszter egyetértésével, b) az egyetemi bölcsőde vezetője. (6) A rektor a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése, a kinevezés módosítása, a vezetői megbízás és visszavonása, a munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkaköri leírás kiadása és a minősítés munkáltatói jogköröket gyakorolja az alábbi beosztásokban: a) tudományos igazgató, b) oktatási igazgató, c) külső kapcsolatok igazgatója, -d) minőségbiztosítási igazgató. III. Szolgáltató szervezeti egységek 1. Általános szolgáltató egységek 4. Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi beosztásokban, a) főigazgató-helyettes, b) valamennyi könyvtári munkatárs.

5 5 5. A Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ főigazgatója átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ vezetői és munkatársai. 6. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ (NOKK) igazgatója átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a NOKK munkatársai. 7. A Sportközpont vezetője átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi - Sportközpont munkatársai. 8. A DExam Vizsgaközpont igazgatója átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi a) a Központhoz tartozó nyelvtanárok, b) Központnál alkalmazott valamennyi munkatárs. 2. Speciális szolgáltató egységek Klinikai Központ 9. (1) A Klinikai Központ főigazgatója átruházott munkáltatói jogkörében a) A vezetői megbízás és visszavonás, a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az ehhez kapcsolódó - orvosszakmai igazgató, - Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda vezetője, - Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Osztály vezetője, - Klinikai Központ Minőségügyi Iroda vezetője 1 - Klinikai Medhotel igazgatója. b) Valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban, - klinikaigazgató, - ápolási igazgató, - Főigazgatói Hivatal vezetője. 1 Beiktatta a 11/2014.(IX.25.) sz. szenátusi határozat; hatályos szeptember 26-tól.

6 6 c) A kinevezés és felmentés munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: - klinikai főorvos. d) A kinevezés és felmentés munkáltatói jogkör kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja - Klinikai Gyógyszertár vezetője felett. (2) A Klinikai Központ orvosszakmai igazgatója átruházott munkáltatói jogkörében valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban: a) Kórházhigiénés Osztály vezetője, b) klinikai menedzser. (3) A Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalának vezetője átruházott munkáltatói jogkörében a) valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban és - Igazgatási Iroda vezetője és az Iroda munkatársai, - Klinikai Központ Minőségügyi Iroda munkatársai, - Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda munkatársai, - Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Osztály munkatársai. b) A vezetői megbízás és visszavonása munkáltatói jogkör kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban és - Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda vezetője, - Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Osztály vezetője, - Klinikai Központ Minőségügyi Iroda vezetője. (4) A Klinikai Központ ápolási igazgatója átruházott munkáltatói jogkörében valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - Ápolási Igazgatóság munkatársai, - Dietetikai Szolgálat vezetője és munkatársai, - Nővérotthon munkatársai. (5) A Klinikai Gyógyszertár vezetője átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja a Gyógyszertárban dolgozó közalkalmazottak felett. (6) A Kórházhigiénés Osztály vezetője átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja a Kórházhigiénés Osztályon dolgozó közalkalmazottak felett. (7) A Klinikai Központ Működési Rendje 5. (4) bekezdés aa) és ab) pontjában meghatározott szervezeti egységek vezetői a) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kivétellel valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolják a klinikai főorvos felett. b) valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolják

7 7 - a rezidensek felett, - a klinikai szakorvos felett, - a klinikai szakdolgozók felett, - a szervezeti egységben betegellátást végző, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb munkakörben alkalmazott közalkalmazottak felett. Agrártudományi Központ 10. (1) Az Agrártudományi Központ főigazgatója átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban, a) az Agrártudományi Központ főigazgató-helyettese, b) az Agrártudományi Központhoz tartozó kutatóintézetek igazgatói és munkatársai, valamint c) az Agrártudományi Központ egyéb szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai felett, kivéve a (2) bekezdésben és az e szabályzat 3. (2)-(6) bekezdésben meghatározott eseteket. (2) Az Agrártudományi Központ Főigazgatói Hivatal vezetője átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja - az Agrártudományi Központ Főigazgatói Hivatal munkatársai és szervezeti egységeinek vezetői felett. 11. A Tanárképzési Központ főigazgatója átruházott munkáltatói jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a Tanárképzési Csoport munkatársai. 12. (1) A köznevelési intézmény vezetője átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi - a köznevelési intézmények valamennyi alkalmazottja, a 3. (5) bekezdésében foglalt kivétellel (2) A bölcsőde vezetője átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi - a bölcsőde valamennyi alkalmazottja. 13. A Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ (GYKK) igazgatója átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a GYKK munkatársai.

8 8 14. A Technológia és Tudástranszfer Központ igazgatója a 3. (3) bekezdésében foglalt kivétellel átruházott munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi beosztásokban, - Technológia és Tudástranszfer Központhoz tartózó munkatársak. 15. A Távérzékelési Központ (TK) igazgatója átruházott munkáltatói jogkörben valamenynyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a TK munkatársai. IV. Funkcionális szervezeti egységek 1. Gazdasági Főigazgatóság 16. A gazdasági főigazgató átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi munkakörökben és beosztásokban: - gazdasági főigazgató-helyettes, - közgazdasági igazgató, - szolgáltatási igazgató, - fejlesztési igazgató, - VIR Központ igazgató, - Agrártudományi Központ gazdasági igazgató, - Klinikai Központ gazdasági igazgató, - Gazdasági Főigazgató titkárságainak munkatársai és egyéb közvetlen munkatársak, - Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály vezetői, és munkatársai, - Tervezési és Elemzési Főosztály vezetői, és munkatársai, - Informatikai Szolgáltató Központ vezetői, és munkatársai, - Pályázatmenedzsment Központ vezetői és munkatársai, - SAP központ vezetői, és munkatársai, - VIR Központ vezetője és munkatársai, - Pénzügyi és Számviteli Főosztály vezetői, és munkatársai, - Humán Gazdálkodási Főosztály vezetői, és munkatársai, - Leltárellenőrzési Önálló Osztály vezetője és munkatársai, - Műszaki és Üzemeltetési Főosztály vezetői, és munkatársai, - Beszerzési Főosztály vezetői, és munkatársai, - Munkabiztonsági Önálló Osztály vezetője és munkatársai, - Beruházási Osztály vezetője és munkatársai, - Vagyongazdálkodási Osztály vezetője és munkatársai, - Klinikai Központ Gazdasági Iroda munkatársai, - Agrártudományi Központ Gazdasági Iroda munkatársai.

9 9 2. Rektori Hivatal 17. (1) Az egyetemi főtitkár átruházott munkáltatói jogkörben a) a 3. (6) bekezdésében foglalt kivétellel valamennyi munkáltatói jogkörbe tartozó jogosítványt gyakorolja az alábbi beosztásokban: - a 3. (6) bekezdésében felsorolt vezetők. b) valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja: - a 3. (3) bekezdésében foglalt kivétellel a Rektori Hivatal jogi és humánpolitikai ügyvivő szakértője, - az igazgatóságok, - a Rektori Hivatal munkatársai felett. (2) Az oktatási igazgató átruházott munkáltatói jogkörben gyakorolja a köznevelési intézmények és az egyetemi bölcsőde vezetője feletti munkáltatói jogot a 3. (5) bekezdésében foglalt kivétellel. 3. Belső Ellenőrzési Önálló Osztály 18. A Belső Ellenőrzési Önálló Osztály igazgatója átruházott jogkörben a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének és a munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezésének kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi a) belső ellenőrök és egyéb munkatársak. V. Karok Állam- és Jogtudományi Kar 19. Az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó - dékánhelyettesek, - oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. b) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és - egyetemi docens azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, - adjunktus, - tanársegéd, - tudományos főmunkatárs azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki,

10 10 - tudományos munkatárs, - tudományos segédmunkatárs, - a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. c) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével - tudományos tanácsadó. Általános Orvostudományi Kar 20. (1) Az Általános Orvostudományi Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási szervezeti egység vezetője, a klinikai és diagnosztikai intézetek és tanszékek esetén a KK főigazgató egyetértésével. b) a kinevezés és felmentés, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi a) az egyetemi docens, főiskolai docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, c) a Dékáni Hivatal munkatársai. c) kizárólag munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs. d) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) Dékáni Hivatal vezetője, b) Igazgatási Osztály vezetője, c) Tanulmányi Osztály vezetője, d) Idegennyelvi Központ vezetője, e) Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ vezetője. e) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. (2) A karhoz tartozó önálló szervezeti egységek vezetői átruházott jogkörben a) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörök kivételével valamenynyi munkáltatói jogok gyakorolják az alábbi a) egyetemi docens, b) főiskolai docens, c) tudományos főmunkatárs, d) a Dékáni Hivatal munkatársai.

11 11 b) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogok kivételével valamennyi munkáltató jogot gyakorolják az alábbi a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs, e) központi gyakornok. c) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolják az a) és b) pontban fel nem sorolt munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak felett. Bölcsészettudományi Kar 21. (1) A Bölcsészettudományi Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási szervezeti egység vezetője, c) Idegen Nyelvi és Továbbképzési Központ vezetője. b) munkáltatói jogot (kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése) gyakorol az alábbi a) egyetemi docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) intézethez nem tartozó tanszék esetében adjunktus, c) intézethez nem tartozó tanszék esetében tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, e) tudományos munkatárs intézethez nem tartozó tanszék esetében, f) tudományos segédmunkatárs intézethez nem tartozó tanszék esetében, g) dékáni hivatal osztályvezetői és munkatársai, h) szaknyelvi tanárok. c) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. d) kizárólag a kinevezés, felmentés, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi, intézethez tartozó a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs. e) fizetés nélküli szabadság engedélyezése az egyetemi tanár kivételével minden munkakörben.

12 12 (2) A Bölcsészettudományi Kar intézetigazgatói az (1) bekezdés d) pontjában foglalt kivétellel átruházott munkáltatói jogkört gyakorolnak az intézethez tartozó alábbi a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs, e) lektorátushoz nem tartozó nyelvtanár, f) az intézet valamennyi nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) A Bölcsészettudományi Kar intézethez nem tartozó tanszékének vezetője átruházott munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi - a tanszék nem oktatói, kutatói munkaköre. Egészségügyi Kar 22. Az Egészségügyi Kar dékánja átruházott jogkörben: (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi munkakörben: a) főiskolai docens, azzal, hogy a kinevezés felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy a kinevezés felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) a dékáni hivatal vezetője és munkatársai, h) a karhoz tartozó valamennyi egyéb közalkalmazott tekintetében. (3) A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével - tudományos tanácsadó.

13 13 Fogorvostudományi Kar 23. A Fogorvostudományi Kar dékánja átruházott jogkörben (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettes, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi a) egyetemi docens, azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, b) adjunktus, c) tanársegéd. d) tudományos főmunkatárs azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 24. (1) A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánja átruházott jogkörben a) vezetői megbízások és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó - dékánhelyettesek, - oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. b) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi - egyetemi docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, - adjunktus, - tanársegéd, - tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, - tudományos munkatárs, - tudományos segédmunkatárs, - a kar valamennyi egyéb, nem oktatói-kutatói munkaköre. c) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével - tudományos tanácsadó.

14 14 (2) A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar intézetvezetői megosztott munkáltatói jogkör gyakorlása keretében jogosultak az általuk vezetett intézethez tartozó valamennyi közalkalmazott szabadságának engedélyezésére. Gyógyszerésztudományi Kar 25. Gyógyszerésztudományi Kar dékánja átruházott jogkörben (1) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettes, b) oktatási és egyéb szervezeti egység (önálló és nem önálló tanszék) vezetőjének megbízása és meghosszabbítása. (2) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) egyetemi docens azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor előzetes egyetértése, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor előzetes egyetértése, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: a) tudományos tanácsadó. Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 26. A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar dékánja átruházott jogkörben: (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) a Karra vonatkozó Kari Működési Rend 31. (1) bekezdésében felsorolt munkakörök tekintetében, azzal, hogy egyetemi, főiskolai docens csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) a dékáni hivatal vezetője és munkatársai tekintetében, c) a karhoz tartozó valamennyi egyéb közalkalmazott tekintetében.

15 15 Informatikai Kar 27. Az Informatikai Kar dékánja átruházott jogkörben (1) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) egyetemi docens azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 28. A Közgazdaság-és Gazdaságtudományi Kar dékánja átruházott jogkörben (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) egyetemi docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, - nyelvtanár

16 16 g) dékáni hivatal osztályvezetői, munkatársai, h) a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 29. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja átruházott jogkörben (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó munkáltatói jogokat gyakorolja az alábbi beosztásokban: a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi a) egyetemi docens, főiskolai docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) dékáni hivatal vezetője és munkatársai, h) a kar valamennyi egyéb, nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: a) tudományos tanácsadó. Műszaki Kar 30. A Műszaki Kar dékánja átruházott jogkörben (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi a) egyetemi docens, főiskolai docens azzal, hogy egyetemi docens kinevezése esetén a rektor egyetértése szükséges, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos munkatárs,

17 17 e) tudományos segédmunkatárs f) Dékáni Hivatal vezetője, g) Tanulmányi Osztály vezetője, h) a kar valamennyi egyéb, oktatási/kutatási tevékenységet segítő munkatársa (mestertanár, nyelvtanár, műszaki szakoktató, tanszéki mérnök, ügyintéző, ügyvivő-szakértő). Népegészségügyi Kar 31. (1) A Népegészségügyi Kar dékánja átruházott jogkörben a) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettes, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. b) A kinevezés és felmentés, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörökben a) a egyetemi docens, főiskolai docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki. c) Kizárólag a kinevezés, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs. (d) (e) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) Dékáni Hivatal vezetője, b) Tanulmányi Osztály vezetője, c) a Kar által működtetett egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő központi gyakornokok. A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. (2) A Népegészségügyi Kar intézetigazgatója, önálló tanszékvezetője átruházott jogkörben: a) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja a 3. pontban foglaltak kivételével - a vezetése alá tartozó szervezeti egységben az alábbi beosztásokban és a) adjunktus,

18 18 b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs e) az érintett oktatási/kutatási szervezeti egység valamennyi egyéb oktatási/kutatási tevékenységet segítő munkatársa (ügyintéző, ügyvivő-szakértő stb.). f) rezidens. Természettudományi és Technológiai Kar 32. (1) A Természettudományi és Technológiai Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási szervezeti egység vezetője. b) a kinevezés és felmentés, közalkalmazotti jogviszony módosítása, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint kártérítési eljárás elrendelése a Kollektív Szerződésben meghatározott határig munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi a) egyetemi docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs. c) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) dékáni hivatal osztályvezetői és munkatársai, b) szaknyelvi tanárok. d) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. (2) A Természettudományi és Technológiai Karon az intézetigazgatók a) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolják az intézethez tartozó alábbi a) egyetemi docens, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs.

19 19 b) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) az intézethez tartozó nem oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársak. Zeneművészeti Kar 33. A Zeneművészeti Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint a vezetői megbízáshoz kapcsolódó - dékánhelyettes(ek) b) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi - egyetemi és főiskolai docens azzal, hogy a kinevezés munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor előzetes írásbeli egyetértése, - adjunktus, - tanársegéd, - a Zeneművészeti Karhoz tartozó valamennyi egyéb munkakört betöltő közalkalmazott. VI. Záró rendelkezések 34. (1) A szabályzatot mely a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának a része a Szenátus a május 15. napján tartott ülésén megtárgyalta, s a 31/2014. (V. 15.) sz. határozatával elfogadta. Rendelkezéseit május 16. napjától kell alkalmazni. (2) A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a június 22-én a Szenátus 22/2006. (VI. 22.) sz. határozatával elfogadott és többször módosított hasonló tárgyú szabályzat. Debrecen, szeptember 25. Dr. Szilvássy Zoltán rektor

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE szeptember 29.

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE szeptember 29. DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 2016. szeptember 29. Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések, általános szabályok... 3 II. Jogszabály által meghatározott...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE február 23.

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE február 23. DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 2017. február 23. Tartalom I. Általános rendelkezések...3 1. Bevezető rendelkezések, általános szabályok...3 II. Jogszabály által meghatározott...4

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN (a Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. május 5., hatályba lép: 2009.

Részletesebben

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2824/2016. 2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-161/2017. 2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

6/2016. (XII. 20.) sz. kancellári utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Kancellárját illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

6/2016. (XII. 20.) sz. kancellári utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Kancellárját illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2825/2016. 6/2016. (XII. 20.) sz. i utasítás a Szegedi Tudományegyetem Kancellárját illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

A Magyar Közlöny évi 2. számában megjelent 1/2015. (I.15.) ME határozatban Magyarország miniszterelnöke megbízta az Egyetem kancellárját.

A Magyar Közlöny évi 2. számában megjelent 1/2015. (I.15.) ME határozatban Magyarország miniszterelnöke megbízta az Egyetem kancellárját. 1/2015. (I.19.) számú rektori - kancellári közös utasítás 1 a karok és egyes, kari szervezetbe nem tartozó szolgáltató és funkcionális egységek alkalmazottjai és munkavállalói feletti munkáltatói jogok

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 83 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 81 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 3488-R/2007-1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. december 17-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2014. évben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2014. évben rendszeres juttatása 04. évben XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása miniszter,miniszterrel 3 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 7 769 közigazgatási

Részletesebben

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 hatályos: 2016.11.05-2016.11.06 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 6. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az oktatókra, kutatókra és tanárokra vonatkozó különös szabályok. 1. fejezet. Az oktatói munkakör létesítése Általános szabályok

Az oktatókra, kutatókra és tanárokra vonatkozó különös szabályok. 1. fejezet. Az oktatói munkakör létesítése Általános szabályok Kivonat a PTE SZMSZ 4 számú mellékletéből Az oktatókra, kutatókra és tanárokra vonatkozó különös szabályok 1. fejezet Az oktatói munkakör létesítése Általános szabályok 56. (1) Az Egyetemen oktatói feladat

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen 2014. február 6. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 Első rész... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 Második rész... 5 AZ EGYETEM FELADATAI...

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2014. május 15-i, 2014. június 25 és 2014. szeptember 25-i módosításokkal) Debrecen 2014. szeptember 25. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2015. Dunaújváros 4. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 61-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. -a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( )

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( ) PTE TTK Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata (2013.06.05.) 1. A Biológiai Intézet

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

TERVEZET. Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, december

TERVEZET. Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/ /2008. Tervezet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet módosításáról

Részletesebben

A BMF VEZETŐI ÉS MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

A BMF VEZETŐI ÉS MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék A BMF VEZETŐI ÉS MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 3. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2008. június TARTALOMJEGYZÉK A főiskola, mint munkáltató kötelességei

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2013 Dunaújváros 3. kiadás 0. módosítás 2 (45). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 25-2013/2014.(2014.01.14.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2014.január 15. 3. kiadás

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora határozott időre szóló, kiemelkedő teljesítményért járó különdíjra

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 5. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 28-2016/2017. (2016.10.25.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészít ések Nyelvpótlék Egyéb kötelező

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE Előterjesztés az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról az ELTE Tanárképző Központ létrehozására tekintettel

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok A 2006. március 8-i ülésén hozott SZE 243/1/2006.(III.8.) határozat: Rektori bejelentés megerősítése 1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 154. (1) bekezdése értelmében az FT szenátusként

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

Fogyatékosok Otthona Zsira

Fogyatékosok Otthona Zsira Okiratszám: 48944-46/2013. Fogyatékosok Otthona Zsira Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról

Részletesebben