A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN"

Átírás

1 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN május 15.

2 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 13. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény, a Kjt. felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. rendelet és az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az egyetemen a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: I. Általános rendelkezések 1. (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem valamennyi közalkalmazottjára és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársára, függetlenül attól, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. (2) Az egyetemen a munkáltatói jogkört - a 2. -ban felsoroltak kivételével - a rektor gyakorolja, aki ezt a jogkörét jelen szabályzat szerint átruházza. Az átruházott munkáltatói jogkört tovább átruházni nem lehet, de a mindennapi munkavégzéssel kapcsolatos feladatok esetén a szükséges munkáltatói intézkedéseket - így például a szabadság engedélyezését - annak a szervezeti egységnek a vezetője jogosult gyakorolni, ahová a közalkalmazott kinevezése szól, akkor is, ha a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb jogosítványok gyakorlására nem ő a jogosult (megosztott munkáltatói jogkör gyakorlása). (3) A leggyakrabban előforduló munkáltatói jogok: - közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítése és megszüntetése, a kinevezés, munkaszerződés módosítása, - fizetési osztályba és fokozatba történő besorolás, - illetmény és illetménypótlékok megállapítása, módosítása, - munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói engedélyhez nem kötött munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének tudomásul vétele (továbbiakban: a munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése), - fegyelmi jogkör gyakorlása, - kártérítési eljárás elrendelése a Kollektív Szerződésben meghatározott határig, - vezetői megbízás, megbízás visszavonása, - összeférhetetlenség vizsgálata, - más munkáltatóhoz való kirendelés. (4) A közalkalmazottak munkájának értékelését és a jogszabályban előírt minősítését A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos

3 3 szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról" című szabályzatban meghatározott vezetők végzik. (5) A munkáltatói jogkör gyakorlásánál figyelemmel kell lenni a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban leírt eljárási rendre és egyeztetési kötelezettségekre. II. Rektor 2. (1) Az Egyetemen a munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja az alábbi kivételekkel: a) a rektort a köztársasági elnök bízza meg és menti fel; b) az egyetemi tanári címet a köztársasági elnök, a főiskolai tanári címet a miniszterelnök adományozza; c) a fenntartó kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat; d) a gazdasági főigazgató felett a munkáltatói jogokat a fenntartó önállóan gyakorolja, azzal, hogy a gazdasági főigazgató megbízásához és a megbízás visszavonásához az államháztartásáért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges e) a Belső Ellenőrzési Önálló Osztály igazgatója megbízására és a megbízás visszavonására a fenntartó jogosult, azzal, hogy ezen jogkörök gyakorlásához az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 3. (1) A rektor az őt megillető munkáltatói jogkörét - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivételekkel - ezen szabályzatban foglaltak szerint átruházza. (2) A rektor nem ruházhatja át munkáltatói jogkörét az alábbi beosztásokban és a) rektorhelyettes, b) Klinikai Központ főigazgatója, c) Agrártudományi Központ főigazgatója, d) Tanárképzési Központ főigazgatója, e) dékán, f) főtitkár, főtitkárhelyettes, g) egyetemi tanár a 2. (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, h) főiskolai tanár a 2. (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, i) kutatóprofesszor, k) Belső Ellenőrzési Önálló Osztály igazgatója a 2. (1) bekezdés e) pontja figyelembevételével, l) Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója, m) DExam Vizsgaközpont igazgatója, n) minőségbiztosítási igazgató, o) Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ főigazgatója, aki felett a munkáltatói jogkört a rektor az EHÖK elnökének egyetértésével gyakorolja, p) innovációs rektori biztos,

4 4 q) Sportközpont vezető, r) Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ igazgatója, s) Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ igazgatója, t) Technológia- és Tudástranszfer Központ igazgatója, u) Távérzékelési Központ igazgatója. (3) A rektor kizárólag csak a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének a jogát gyakorolja az alábbi munkakörben: a) tudományos tanácsadó, b) a Rektori Hivatal jogi és humánpolitikai ügyvivő szakértője, c) Klinikai Gyógyszertár vezetője. (4) A rektor kizárólag csak a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezésének jogát gyakorolja az alábbi - belső ellenőrök és egyéb munkatársak. (5) A rektor kizárólag csak a megbízás és a megbízás visszavonásának jogát gyakorolja az alábbi beosztásokban: a) köznevelési intézmény vezetője és helyettese(i) az oktatásért felelős miniszter egyetértésével, b) az egyetemi bölcsőde vezetője. (6) A rektor a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése, a kinevezés módosítása, a vezetői megbízás és visszavonása, a munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, a munkaköri leírás kiadása és a minősítés munkáltatói jogköröket gyakorolja az alábbi beosztásokban: a) tudományos igazgató, b) oktatási igazgató, c) külső kapcsolatok igazgatója, -d) minőségbiztosítási igazgató. III. Szolgáltató szervezeti egységek 1. Általános szolgáltató egységek 4. Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi beosztásokban, a) főigazgató-helyettes, b) valamennyi könyvtári munkatárs.

5 5 5. A Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ főigazgatója átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ vezetői és munkatársai. 6. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ (NOKK) igazgatója átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a NOKK munkatársai. 7. A Sportközpont vezetője átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi - Sportközpont munkatársai. 8. A DExam Vizsgaközpont igazgatója átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi a) a Központhoz tartozó nyelvtanárok, b) Központnál alkalmazott valamennyi munkatárs. 2. Speciális szolgáltató egységek Klinikai Központ 9. (1) A Klinikai Központ főigazgatója átruházott munkáltatói jogkörében a) A vezetői megbízás és visszavonás, a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az ehhez kapcsolódó - orvosszakmai igazgató, - Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda vezetője, - Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Osztály vezetője, - Klinikai Központ Minőségügyi Iroda vezetője 1 - Klinikai Medhotel igazgatója. b) Valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban, - klinikaigazgató, - ápolási igazgató, - Főigazgatói Hivatal vezetője. 1 Beiktatta a 11/2014.(IX.25.) sz. szenátusi határozat; hatályos szeptember 26-tól.

6 6 c) A kinevezés és felmentés munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: - klinikai főorvos. d) A kinevezés és felmentés munkáltatói jogkör kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja - Klinikai Gyógyszertár vezetője felett. (2) A Klinikai Központ orvosszakmai igazgatója átruházott munkáltatói jogkörében valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban: a) Kórházhigiénés Osztály vezetője, b) klinikai menedzser. (3) A Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalának vezetője átruházott munkáltatói jogkörében a) valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban és - Igazgatási Iroda vezetője és az Iroda munkatársai, - Klinikai Központ Minőségügyi Iroda munkatársai, - Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda munkatársai, - Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Osztály munkatársai. b) A vezetői megbízás és visszavonása munkáltatói jogkör kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban és - Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda vezetője, - Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Osztály vezetője, - Klinikai Központ Minőségügyi Iroda vezetője. (4) A Klinikai Központ ápolási igazgatója átruházott munkáltatói jogkörében valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - Ápolási Igazgatóság munkatársai, - Dietetikai Szolgálat vezetője és munkatársai, - Nővérotthon munkatársai. (5) A Klinikai Gyógyszertár vezetője átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja a Gyógyszertárban dolgozó közalkalmazottak felett. (6) A Kórházhigiénés Osztály vezetője átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja a Kórházhigiénés Osztályon dolgozó közalkalmazottak felett. (7) A Klinikai Központ Működési Rendje 5. (4) bekezdés aa) és ab) pontjában meghatározott szervezeti egységek vezetői a) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kivétellel valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolják a klinikai főorvos felett. b) valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolják

7 7 - a rezidensek felett, - a klinikai szakorvos felett, - a klinikai szakdolgozók felett, - a szervezeti egységben betegellátást végző, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb munkakörben alkalmazott közalkalmazottak felett. Agrártudományi Központ 10. (1) Az Agrártudományi Központ főigazgatója átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi beosztásokban, a) az Agrártudományi Központ főigazgató-helyettese, b) az Agrártudományi Központhoz tartozó kutatóintézetek igazgatói és munkatársai, valamint c) az Agrártudományi Központ egyéb szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai felett, kivéve a (2) bekezdésben és az e szabályzat 3. (2)-(6) bekezdésben meghatározott eseteket. (2) Az Agrártudományi Központ Főigazgatói Hivatal vezetője átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja - az Agrártudományi Központ Főigazgatói Hivatal munkatársai és szervezeti egységeinek vezetői felett. 11. A Tanárképzési Központ főigazgatója átruházott munkáltatói jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a Tanárképzési Csoport munkatársai. 12. (1) A köznevelési intézmény vezetője átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi - a köznevelési intézmények valamennyi alkalmazottja, a 3. (5) bekezdésében foglalt kivétellel (2) A bölcsőde vezetője átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi - a bölcsőde valamennyi alkalmazottja. 13. A Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ (GYKK) igazgatója átruházott jogkörben valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a GYKK munkatársai.

8 8 14. A Technológia és Tudástranszfer Központ igazgatója a 3. (3) bekezdésében foglalt kivétellel átruházott munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi beosztásokban, - Technológia és Tudástranszfer Központhoz tartózó munkatársak. 15. A Távérzékelési Központ (TK) igazgatója átruházott munkáltatói jogkörben valamenynyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi - a TK munkatársai. IV. Funkcionális szervezeti egységek 1. Gazdasági Főigazgatóság 16. A gazdasági főigazgató átruházott jogkörben teljes munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi munkakörökben és beosztásokban: - gazdasági főigazgató-helyettes, - közgazdasági igazgató, - szolgáltatási igazgató, - fejlesztési igazgató, - VIR Központ igazgató, - Agrártudományi Központ gazdasági igazgató, - Klinikai Központ gazdasági igazgató, - Gazdasági Főigazgató titkárságainak munkatársai és egyéb közvetlen munkatársak, - Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály vezetői, és munkatársai, - Tervezési és Elemzési Főosztály vezetői, és munkatársai, - Informatikai Szolgáltató Központ vezetői, és munkatársai, - Pályázatmenedzsment Központ vezetői és munkatársai, - SAP központ vezetői, és munkatársai, - VIR Központ vezetője és munkatársai, - Pénzügyi és Számviteli Főosztály vezetői, és munkatársai, - Humán Gazdálkodási Főosztály vezetői, és munkatársai, - Leltárellenőrzési Önálló Osztály vezetője és munkatársai, - Műszaki és Üzemeltetési Főosztály vezetői, és munkatársai, - Beszerzési Főosztály vezetői, és munkatársai, - Munkabiztonsági Önálló Osztály vezetője és munkatársai, - Beruházási Osztály vezetője és munkatársai, - Vagyongazdálkodási Osztály vezetője és munkatársai, - Klinikai Központ Gazdasági Iroda munkatársai, - Agrártudományi Központ Gazdasági Iroda munkatársai.

9 9 2. Rektori Hivatal 17. (1) Az egyetemi főtitkár átruházott munkáltatói jogkörben a) a 3. (6) bekezdésében foglalt kivétellel valamennyi munkáltatói jogkörbe tartozó jogosítványt gyakorolja az alábbi beosztásokban: - a 3. (6) bekezdésében felsorolt vezetők. b) valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja: - a 3. (3) bekezdésében foglalt kivétellel a Rektori Hivatal jogi és humánpolitikai ügyvivő szakértője, - az igazgatóságok, - a Rektori Hivatal munkatársai felett. (2) Az oktatási igazgató átruházott munkáltatói jogkörben gyakorolja a köznevelési intézmények és az egyetemi bölcsőde vezetője feletti munkáltatói jogot a 3. (5) bekezdésében foglalt kivétellel. 3. Belső Ellenőrzési Önálló Osztály 18. A Belső Ellenőrzési Önálló Osztály igazgatója átruházott jogkörben a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének és a munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezésének kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi a) belső ellenőrök és egyéb munkatársak. V. Karok Állam- és Jogtudományi Kar 19. Az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó - dékánhelyettesek, - oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. b) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és - egyetemi docens azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, - adjunktus, - tanársegéd, - tudományos főmunkatárs azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki,

10 10 - tudományos munkatárs, - tudományos segédmunkatárs, - a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. c) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével - tudományos tanácsadó. Általános Orvostudományi Kar 20. (1) Az Általános Orvostudományi Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási szervezeti egység vezetője, a klinikai és diagnosztikai intézetek és tanszékek esetén a KK főigazgató egyetértésével. b) a kinevezés és felmentés, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi a) az egyetemi docens, főiskolai docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, c) a Dékáni Hivatal munkatársai. c) kizárólag munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs. d) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) Dékáni Hivatal vezetője, b) Igazgatási Osztály vezetője, c) Tanulmányi Osztály vezetője, d) Idegennyelvi Központ vezetője, e) Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ vezetője. e) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. (2) A karhoz tartozó önálló szervezeti egységek vezetői átruházott jogkörben a) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörök kivételével valamenynyi munkáltatói jogok gyakorolják az alábbi a) egyetemi docens, b) főiskolai docens, c) tudományos főmunkatárs, d) a Dékáni Hivatal munkatársai.

11 11 b) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogok kivételével valamennyi munkáltató jogot gyakorolják az alábbi a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs, e) központi gyakornok. c) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolják az a) és b) pontban fel nem sorolt munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak felett. Bölcsészettudományi Kar 21. (1) A Bölcsészettudományi Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási szervezeti egység vezetője, c) Idegen Nyelvi és Továbbképzési Központ vezetője. b) munkáltatói jogot (kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése) gyakorol az alábbi a) egyetemi docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) intézethez nem tartozó tanszék esetében adjunktus, c) intézethez nem tartozó tanszék esetében tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, e) tudományos munkatárs intézethez nem tartozó tanszék esetében, f) tudományos segédmunkatárs intézethez nem tartozó tanszék esetében, g) dékáni hivatal osztályvezetői és munkatársai, h) szaknyelvi tanárok. c) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. d) kizárólag a kinevezés, felmentés, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi, intézethez tartozó a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs. e) fizetés nélküli szabadság engedélyezése az egyetemi tanár kivételével minden munkakörben.

12 12 (2) A Bölcsészettudományi Kar intézetigazgatói az (1) bekezdés d) pontjában foglalt kivétellel átruházott munkáltatói jogkört gyakorolnak az intézethez tartozó alábbi a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs, e) lektorátushoz nem tartozó nyelvtanár, f) az intézet valamennyi nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) A Bölcsészettudományi Kar intézethez nem tartozó tanszékének vezetője átruházott munkáltatói jogkört gyakorol az alábbi - a tanszék nem oktatói, kutatói munkaköre. Egészségügyi Kar 22. Az Egészségügyi Kar dékánja átruházott jogkörben: (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi munkakörben: a) főiskolai docens, azzal, hogy a kinevezés felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy a kinevezés felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) a dékáni hivatal vezetője és munkatársai, h) a karhoz tartozó valamennyi egyéb közalkalmazott tekintetében. (3) A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével - tudományos tanácsadó.

13 13 Fogorvostudományi Kar 23. A Fogorvostudományi Kar dékánja átruházott jogkörben (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettes, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi a) egyetemi docens, azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, b) adjunktus, c) tanársegéd. d) tudományos főmunkatárs azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 24. (1) A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánja átruházott jogkörben a) vezetői megbízások és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó - dékánhelyettesek, - oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. b) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi - egyetemi docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, - adjunktus, - tanársegéd, - tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, - tudományos munkatárs, - tudományos segédmunkatárs, - a kar valamennyi egyéb, nem oktatói-kutatói munkaköre. c) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével - tudományos tanácsadó.

14 14 (2) A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar intézetvezetői megosztott munkáltatói jogkör gyakorlása keretében jogosultak az általuk vezetett intézethez tartozó valamennyi közalkalmazott szabadságának engedélyezésére. Gyógyszerésztudományi Kar 25. Gyógyszerésztudományi Kar dékánja átruházott jogkörben (1) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettes, b) oktatási és egyéb szervezeti egység (önálló és nem önálló tanszék) vezetőjének megbízása és meghosszabbítása. (2) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) egyetemi docens azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor előzetes egyetértése, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor előzetes egyetértése, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: a) tudományos tanácsadó. Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 26. A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar dékánja átruházott jogkörben: (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) a Karra vonatkozó Kari Működési Rend 31. (1) bekezdésében felsorolt munkakörök tekintetében, azzal, hogy egyetemi, főiskolai docens csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) a dékáni hivatal vezetője és munkatársai tekintetében, c) a karhoz tartozó valamennyi egyéb közalkalmazott tekintetében.

15 15 Informatikai Kar 27. Az Informatikai Kar dékánja átruházott jogkörben (1) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) egyetemi docens azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs azzal, hogy a kinevezés, felmentés, a további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor egyetértése, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 28. A Közgazdaság-és Gazdaságtudományi Kar dékánja átruházott jogkörben (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) egyetemi docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, - nyelvtanár

16 16 g) dékáni hivatal osztályvezetői, munkatársai, h) a kar valamennyi egyéb nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 29. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja átruházott jogkörben (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó munkáltatói jogokat gyakorolja az alábbi beosztásokban: a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi a) egyetemi docens, főiskolai docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs, g) dékáni hivatal vezetője és munkatársai, h) a kar valamennyi egyéb, nem oktatói, kutatói munkaköre. (3) A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: a) tudományos tanácsadó. Műszaki Kar 30. A Műszaki Kar dékánja átruházott jogkörben (1) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. (2) Valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi a) egyetemi docens, főiskolai docens azzal, hogy egyetemi docens kinevezése esetén a rektor egyetértése szükséges, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos munkatárs,

17 17 e) tudományos segédmunkatárs f) Dékáni Hivatal vezetője, g) Tanulmányi Osztály vezetője, h) a kar valamennyi egyéb, oktatási/kutatási tevékenységet segítő munkatársa (mestertanár, nyelvtanár, műszaki szakoktató, tanszéki mérnök, ügyintéző, ügyvivő-szakértő). Népegészségügyi Kar 31. (1) A Népegészségügyi Kar dékánja átruházott jogkörben a) A vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettes, b) oktatási és egyéb szervezeti egység vezetője. b) A kinevezés és felmentés, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörökben a) a egyetemi docens, főiskolai docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki. c) Kizárólag a kinevezés, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi munkakörben: a) adjunktus, b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs. (d) (e) Valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) Dékáni Hivatal vezetője, b) Tanulmányi Osztály vezetője, c) a Kar által működtetett egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő központi gyakornokok. A kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. (2) A Népegészségügyi Kar intézetigazgatója, önálló tanszékvezetője átruházott jogkörben: a) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja a 3. pontban foglaltak kivételével - a vezetése alá tartozó szervezeti egységben az alábbi beosztásokban és a) adjunktus,

18 18 b) tanársegéd, c) tudományos munkatárs, d) tudományos segédmunkatárs e) az érintett oktatási/kutatási szervezeti egység valamennyi egyéb oktatási/kutatási tevékenységet segítő munkatársa (ügyintéző, ügyvivő-szakértő stb.). f) rezidens. Természettudományi és Technológiai Kar 32. (1) A Természettudományi és Technológiai Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint az ehhez kapcsolódó a) dékánhelyettesek, b) oktatási szervezeti egység vezetője. b) a kinevezés és felmentés, közalkalmazotti jogviszony módosítása, munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése, fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint kártérítési eljárás elrendelése a Kollektív Szerződésben meghatározott határig munkáltatói jogkört gyakorolja az alábbi a) egyetemi docens, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, azzal, hogy csak a rektor előzetes írásbeli egyetértésével nevezhető ki, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs. c) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) dékáni hivatal osztályvezetői és munkatársai, b) szaknyelvi tanárok. d) a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kivételével a) tudományos tanácsadó. (2) A Természettudományi és Technológiai Karon az intézetigazgatók a) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolják az intézethez tartozó alábbi a) egyetemi docens, b) adjunktus, c) tanársegéd, d) tudományos főmunkatárs, e) tudományos munkatárs, f) tudományos segédmunkatárs.

19 19 b) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi beosztásokban és a) az intézethez tartozó nem oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársak. Zeneművészeti Kar 33. A Zeneművészeti Kar dékánja átruházott jogkörben a) a vezetői megbízás és ennek visszavonása, valamint a vezetői megbízáshoz kapcsolódó - dékánhelyettes(ek) b) valamennyi munkáltatói jogot gyakorolja az alábbi - egyetemi és főiskolai docens azzal, hogy a kinevezés munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges a rektor előzetes írásbeli egyetértése, - adjunktus, - tanársegéd, - a Zeneművészeti Karhoz tartozó valamennyi egyéb munkakört betöltő közalkalmazott. VI. Záró rendelkezések 34. (1) A szabályzatot mely a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának a része a Szenátus a május 15. napján tartott ülésén megtárgyalta, s a 31/2014. (V. 15.) sz. határozatával elfogadta. Rendelkezéseit május 16. napjától kell alkalmazni. (2) A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a június 22-én a Szenátus 22/2006. (VI. 22.) sz. határozatával elfogadott és többször módosított hasonló tárgyú szabályzat. Debrecen, szeptember 25. Dr. Szilvássy Zoltán rektor

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2014. május 15-i, 2014. június 25 és 2014. szeptember 25-i módosításokkal) Debrecen 2014. szeptember 25. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen 2014. február 6. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 Első rész... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 Második rész... 5 AZ EGYETEM FELADATAI...

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2014. évben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2014. évben rendszeres juttatása 04. évben XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása miniszter,miniszterrel 3 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 7 769 közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Humánpolitikai Szabályzat

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Humánpolitikai Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Szabályzat Elfogadta a Szenátus 2006. december 4-i ülése Egységes szerkezetben A Szenátus 2006. december 18-án, illetve 2007. március 26-án

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.2. sz.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben az 1-9. számú módosításokkal; a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen 2008. május 15. 2 A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER... 1 1.... 4 A munkáltatói jogkörök gyakorlása... 4 2.... 4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok...

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2015. április 23. 2 A Debreceni Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék 14. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM MAGASABB VEZETŐI, ÉS A VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Miskolci Egyetem költségvetési alapokmánya

Miskolci Egyetem költségvetési alapokmánya Miskolci Egyetem költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801000 - megnevezése:

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztály 16543-4/2007-SZMM Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról 4. számú függelék az 1/2008. (MK. 24.) OKM utasításhoz [Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete] A Kiadmányozási jogkör átruházásáról A) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben:

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 16. TARTALOM. I. Fejezet A FELSÕOKTATÁSI REGISZTRÁCIÓS KÖZPONT

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 16. TARTALOM. I. Fejezet A FELSÕOKTATÁSI REGISZTRÁCIÓS KÖZPONT L. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 16. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 51/2006. (III. 14.) Korm. rend. A Felsõoktatási Regisztrációs Központról és eljárásának részletes szabályairól... 1417 52/2006.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM E L Ő T E R J E S Z T É S

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Péceli Gábor rektor, Barta-Eke Gyula kancellár Szervezeti egység: Rektori Kabinet, Kancellária Hallgatói Szolgáltatási

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Hatály: 2012. XI. 27-2014. XII. 2. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének szabályzata Budapest 2012. PREAMBULUM A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Azonosító kód: SZ05 Verzió: 7. Dátum: 2014.02.27.

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Azonosító kód: SZ05 Verzió: 7. Dátum: 2014.02.27. SSTF FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1/11 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus a 27/2012. (VI.27.) sz. határozatával) (Módosítva

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2011 4.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE

Részletesebben