SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 A jogok és kötelezettségek rendeltetésszerű gyakorlása... 6 Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei... 7 Az egyetemen létesíthető munkakörök... 7 Munkáltatói jogok gyakorlása és átruházása,... 8 A foglakoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyetemen belüli jogorvoslatok... 9 További közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás II. FEJEZET AZ OKTATÓI, TANÁRI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÓI MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Az oktatói, tanári munkakör alapkövetelményei Az oktatók, tanárok általános jogai és kötelezettségei A kötelező óraterhelés és az ellátandó oktatói, kutatói, tanári feladatok A tanársegéd Átmeneti szabály Az adjunktus Átmeneti szabály A főiskolai docens Átmeneti szabály Az egyetemi docens A főiskolai tanár

3 Az egyetemi tanár A főiskolai és egyetemi tanári jogviszony létesítésének és megszűnésének közös szabályai, A tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok A nyelvtanár A testnevelő tanár Átmeneti rendelkezés A művésztanár A mestertanár A gyakorlati oktató, mérnöktanár, műszaki tanár A kutatói munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok A tudományos segédmunkatárs A tudományos munkatárs A tudományos főmunkatárs A tudományos tanácsadó A kutatóprofesszor A gyakornoki foglalkoztatás szabályai Alkotói szabadság Az oktatói munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszony megszüntetése III. FEJEZET A NEM OKTATÓI, KUTATÓI, TANÁRI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK A magasabb vezetők és vezetők, A magasabb vezetői és a vezetői megbízásokkal összefüggő feladatok átadása, átvétele Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség IV. FEJEZET A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS RENDJE, Általános szabályok

4 A pályázatok kiírása A pályázati felhívás tartalma A pályázatok elbírálása A pályázatok Előkészítő Bizottság általi véleményezése A pályázatok testületek általi rangsorolásának általános szabályai Az egyetemi tanár munkakörre kiírt pályázatok eljárási rendje Az oktatói, kutatói munkakörre kiírt pályázatok rangsorolása A rektori pályázat A gazdasági főigazgatói és a belső ellenőrzési vezetői pályázat A SEK elnök-dékáni, rektorhelyettesi, dékáni, főtitkári pályázat Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatói pályázat Az egyéb vezetői munkakörökre kiírt pályázat Közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézmények magasabb vezetői megbízásainak pályázata A pályázati eljárás egyéb kérdései V. FEJEZET A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS SZABÁLYAI VI. FEJEZET KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA VII. FEJEZET A SZEMÉLYÜGYI ADATOK KEZELÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA A közalkalmazott adatközlési kötelezettsége A közalkalmazottakra vonatkozó személyügyi nyilvántartás VIII. FEJEZET A KÖZALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI IX. FEJEZET

5 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBAN; A MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ TOVÁBBI JOGVISZONY Az összeférhetetlenség általános szabályai A munkaidőt érintő összeférhetetlenség Az összeférhetetlenség egyéb esetei Az összeférhetetlenségre vonatkozó eljárási szabályok X. FEJEZET Záró rendelkezés SZ. FÜGGELÉK: OKTATÓI, KUTATÓI LETERHELTSÉG SZ. FÜGGELÉK: A DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁS ELVEI SZ. FÜGGELÉK: AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOTT OKTATÓI ÉS KUTATÓI LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI SZ. FÜGGELÉK: KULTURÁLIS KÖZALKALMAZOTTI MUNKAKÖRÖK SZ. FÜGGELÉK: NEM OKTATÓI MUNKAKÖRÖK KÖZALKALMAZOTT OSZTÁLYBA SOROLÁSA EGYSÉGES MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE AZ 53/2006. KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE PONTJA ALAPJÁN SZ. FÜGGELÉK: KINEVEZÉSI ÉS MEGBÍZÁSI REND SZ. FÜGGELÉK: GYAKORNOKI SZABÁLYZAT SZ. FÜGGELÉK: MINŐSÍTÉSI LAPOK SZ. FÜGGELÉK: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

6 Preambulum A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa az egyetem közalkalmazottaival szemben meghatározott követelményeket, továbbá az alkalmazásnál és előléptetésnél követendő eljárások rendjét a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (Nftv.), valamint az Nftv. végrehajtási rendeleteiben kapott felhatalmazás alapján; a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) és ennek végrehajtására kiadott rendeletek előírásaiban; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény és végrehajtási rendeleteiben; a Szervezeti és Működési Szabályzat I. részében rögzítettek figyelembe vételével a Foglakoztatási Követelményrendszerben határozza meg. Az egyetem előtt álló feladatok színvonalas ellátása érdekében a foglalkoztatottaknak egységes követelményeknek kell megfelelniük, amelyek tevékenységük kereteit, teljesítményük értékelését és foglalkoztatásuk, további előléptetésük alapját jelentik. I. FEJEZET Általános rendelkezések A foglalkoztatási jogviszony alanyai 1. A foglalkoztatási jogviszony alanyai: a) a munkáltató, b) az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak, c) a jelen szabályzat kifejezett rendelkezése esetén - az egyetemmel megbízási, vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (óraadó oktatók), - a Professor Emeritus címmel rendelkezők és a közalkalmazotti jogviszonyban nem álló egyéb címek birtokosai, [a c) pontban írtak a továbbiakban együttesen: a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai]. A jogok és kötelezettségek rendeltetésszerű gyakorlása 2. (1) Az egyetem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a Foglalkoztatási Követelményrendszer keretei között a rendeltetésszerű joggyakorlás és az egyenlő bánásmód elvének megfelelően köteles eljárni a foglalkoztatási jogviszony létesítése, módosítása és 6

7 megszüntetése során. Ennek keretében jogosult a közalkalmazottak és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai számára munkavégzésre irányuló utasítást adni, a munkavégzést ellenőrizni, a kimagasló, átlagtól eltérő teljesítményt jutalmazni, a kötelezettségszegést szankcionálni. Az Egyetem lehetőségeihez mérten köteles a közalkalmazottak továbbképzését, a megfelelő szociális körülmények biztosítását elősegíteni. Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei 3. (1) Az egyetem minden alkalmazottjának joga, hogy az egyetem működésével összefüggésben javaslattal éljen, s arra a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon, az Nftv-ben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint részt vegyen az egyetem testületeinek megválasztásában, továbbá megválasztása esetén a testület munkájában, az oktatási jogok biztosához forduljon, igénybe vegye az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálatot 1. (2) Az egyetem minden alkalmazottjának kötelessége, hogy megtartsa a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat, a munkaköri leírásában meghatározottak szerint ellássa feladatait. (3) A közalkalmazottak és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai kötelesek a rájuk bízott feladatokat tudásuknak megfelelő legmagasabb színvonalon lelkiismeretesen ellátni, az írott és íratlan szakmai és erkölcsi normákat, az egyetem szabályzatainak munkakörük szerinti rájuk vonatkozó előírásait megtartani, az egyetem hagyományait ápolni, az egyetemen és azon kívül is az egyetemhez méltó magatartást tanúsítani. (4) A foglalkoztatási jogviszony alanyai a jogviszony fennállása során kötelesek egymással kölcsönösen együttműködve eljárni. Az egyetemen létesíthető munkakörök 4. (1) Az egyetemen az oktatással összefüggő feladatokat az oktatói (tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, egyetemi docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár) és tanári (így különösen nyelvtanár, testnevelő tanár, művésztanár, gyakorlati oktató, mérnöktanár, műszaki tanár, mestertanár) munkakörökben foglalkoztatottak látják el. 1 az 1/2007. Korm. r. 1. (1) bekezdése alapján a feladatot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet látja el 7

8 (2) Az egyetemen az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói (tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor) munkakör létesíthető. (3) Az oktató és a tanári munkakörben foglalkoztatott személy, a tudományos kutató a képzési feladatok ellátása során a hallgatókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. (4) Az oktatók, tudományos kutatók és a tanárok munkáját ügyvivő-szakértői, ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak segítik. Az egyetem működésével összefüggő feladatok ellátására pénzügyi-gazdasági, műszaki-szolgáltató, szakmai-szolgáltató, ügyviteli, kisegítői munkakör létesíthető. (5) Az egyetem közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi szervezeti egységeiben foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott külön jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. (6) A felsőoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott rendelkezzék az előírt iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, valamint büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. 2 (7) Az oktatói, tudományos kutatói és tanári munkakörökkel kapcsolatos részletes szabályokat a II. fejezet, a nem oktatói, kutatói, tanári munkakörökre vonatkozó részletes szabályokat pedig a III. fejezet tartalmazza. Munkáltatói jogok gyakorlása és átruházása 3,4,5 5. (1) Az egyetem vezetője és képviselője a rektor. Az általános munkáltatói jogkört - az egyetem minden alkalmazottja tekintetében - az egyetemi/főiskolai tanárok kinevezése és felmentése, valamint a gazdasági főigazgató és a vezető belső ellenőr kinevezése és felmentése kivételével - a rektor gyakorolja, aki azt az egyetem magasabb vezetőire, vezetőire átruházhatja. A munkáltatói jogkör átruházás ténye és köre a magasabb vezetői, vezetői megbízásban, írásban rögzítésre kerül. (2) Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. (3) A munkáltatói jogok gyakorlói e jogaik érvényesítése során kikérik a különböző, erre jogosult fórumok, közvetlen szakmai irányító véleményét, javaslatát, figyelembe veszik az érdekképviseleti szervezetek jogszabályokban előírt jogait, valamint kötelesek betartani az intézményi vezetés és az érdekképviseleti szervezetek között létrejött szabályzatok rendelkezéseit (Közalkalmazotti Szabályzat). 2 Módosítva a Szenátus 10/2010. (II. 25.) sz. határozatával 3 Módosítva a Szenátus 10/2010. (II. 25.) sz., valamint 1/2011. (I. 14.) sz. határozatával 4 Módosítva a Szenátus 7/2013. (I. 23.) sz. határozatával 5 Módosítva a Szenátus 153/2013. (VII. 24.) sz. határozatával 8

9 (4) A munkáltatói jogkör gyakorlása magába foglalja különösen a kinevezési, megbízási, illetménygazdálkodási, szakmai irányítási, értékelési, kitüntetési, fegyelmi felelősségre vonási jogkört. (5) A Savaria Egyetemi Központ (SEK) elnök-rektorhelyettese a rektor által átruházott jogkörében, a SEK Központi Irányítás és Funkcionális Egységek közalkalmazottai esetében a (8) bekezdésben leírtakra figyelemmel teljes munkáltatói jogkört gyakorol. (6) A dékán a rektor által átruházott jogkörében, a karhoz tartozó oktatási/funkcionális/szolgáltató szervezeti egységek közalkalmazottai esetében a (8) bekezdésben leírtakra figyelemmel - teljes munkáltatói jogkört gyakorol. (7) A karokhoz nem tartozó szolgáltató/funkcionális szervezeti egységek vezetői a rektor által átruházott jogkörükben teljes munkáltatói jogkört gyakorolnak a szervezeti egységekhez tartozó közalkalmazottak tekintetében [Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság, Központi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Informatikai Központ, Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ]. (8) A munkáltatói jogkör gyakorlása során, az (5)-(7) bekezdésben foglaltakon túlmenően, figyelemmel kell lenni a jogszabály eltérő rendelkezéseire az alábbi munkaköröknél: rektor [Nftv. 37. (5) bek.; 73. (1) bek. e) pont; 75. (2) és (4) bek.], gazdasági főigazgató [Nftv. 37. (5) bek.; 73. (1) bek. f) pont; 75. (4) bek.] belső ellenőrzési vezető [Nftv. 37. (5) bek.; 73. (1) bek. f) pont; 75. (4) bek.], könyvtár és levéltár főigazgató [Kinevezés előtt a pályázókról az oktatási és kulturális miniszter véleményét ki kell kérni: évi CXL. törvény; 1/2000. NKÖM rendelet; 2/1993. MKM rendelet; 150/1992. Korm. rendelet], egyetemi/főiskolai tanár [Nftv. 27. (3) bek; 64. (2) bek. c) pont; 69. ]. A foglakoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyetemen belüli jogorvoslatok 6. (1) A közalkalmazott valamely döntéshozatalra jogosult személy foglalkoztatási jogviszonyával összefüggésben hozott döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - írásban jogorvoslattal élhet, ha a döntés, intézkedés, vagy ezek elmulasztása ellentétes a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az egyéb szabályzatokban (Közalkalmazotti szabályzat) foglaltakkal, vagy jogszabályba ütközik. (2) A jogorvoslati kérelmet a rektorhoz kell benyújtani, aki azt harminc napon belül elbírálja és annak alapossága esetén a rektor kivételével a panaszolt személy intézkedését szükség esetén új eljárás lefolytatására és határozat meghozatalára utasítás mellett megsemmisítheti, illetve a mulasztót döntés meghozatalára, intézkedés megtételére utasíthatja. 9

10 (3) A rektor, illetve a Szenátus döntése, intézkedése, illetve mulasztása esetén a rektor a szükséges döntést, intézkedést harminc napon belül meghozhatja, illetve ugyanezen határidőn belül kezdeményezheti a Szenátus eljárását. (4) Amennyiben a rektor a saját maga döntése, intézkedése, illetve mulasztása miatti eljárás lefolytatását megtagadja, az egyetemen belül további jogorvoslatnak nincs helye. További közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás 7. (1) Ha az adott szervezeti egység feladatainak ellátása indokolja, a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni más munkáltatónál munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóval. (2) További közalkalmazotti jogviszony kizárólag részmunkaidős jogviszony formájában létesíthető, ha ehhez az alkalmazni kívánt munkavállaló munkáltatója a jogszabályok alapján hozzájárult (engedélyt adott). A részmunkaidős alkalmazás időtartamát (havi munkaidő) az ellátandó feladat mennyisége határozza meg, de az kevesebb kell hogy legyen, mint a teljes havi munkaidő (174 óra). (3) Részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, valamint meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, továbbá helyettesítés céljából határozott időre létesíthető, ha a munkavállaló az adott munkakör betöltésére vonatkozó feltételeknek megfelel. (4) Ha jogszabály vagy jelen szabályzat alapján a munkakör betöltése pályázattal történik, részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony csak olyan munkavállalóval létesíthető, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. (5) Azon közalkalmazottak esetén, akik jelen hatályba lépésének napján már további jogviszonnyal rendelkeznek, de nem felelnek meg a fentiekben leírtaknak, a munkáltatói jogkörű vezető az alkalmazásukat szeptember 1. napjáig felülvizsgálni köteles. 10

11 II. FEJEZET Az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörökre vonatkozó különös szabályok Az oktatói, tanári munkakör alapkövetelményei 8. (1) Az egyetemen oktatói, tanári munkakörben (oktatói munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyban) az alkalmazható, aki mesterfokozattal és szakképzettséggel, tanári munkakörben az foglalkoztatható, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint büntetlen előéletű és cselekvőképes. (2) Oktatói, tanári munkakörben munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony azzal létesíthető, aki megfelel az előírt követelményeknek. Az oktatói, tanári munkakörben történő alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével azonos munkaköri cím adományozásával és e munkaköri cím használatának jogával. Ha az oktató, tanár munkahelyet változtat, új vagy további munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a munkáltató az előző munkáltatónál elért vagy annál alacsonyabb munkaköri címnek megfelelő munkakörben is foglalkoztathatja. (3) Megbízási jogviszony keretében az oktatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő hatvan százalékát (óraadó oktató). Az óraadó oktató alkalmazásánál az (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres oktatói feladatokra. A felsőoktatási intézmény a vele közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó oktatói feladatok ellátására megbízási jogviszonyt létesíthet. (4) Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatottaktól elvárható alapvető követelmény: a) feleljen meg a szabályzatban a beosztásához előírt oktatói és kutatói követelményeknek; b) legyen alkalmas a hallgatók képzésére, jövendő hivatásukra való felkészítésére, tudományos kutató és szakmai alkotómunka végzésére; c) feleljen meg a felsőoktatásban dolgozó értelmiségitől elvárható magatartásnak intézményen belül és kívül; d) tanúsítson olyan magatartást, amellyel hozzájárul az egyetem jó hírnevének kialakításához, megőrzéséhez, illetve javításához; e) rendelkezzen az oktatótól elvárható általános műveltséggel, idegen nyelv ismerettel, alapos szakmai felkészültséggel, pedagógiai alkalmassággal. Ez magában foglalja a szakmai ismeretek folyamatos megújítására való igényt és képességet, továbbadási készséget, az oktatás-nevelés kreativitásra késztető ellátását, az oktatási módszerek folyamatos fejlesztését. 11

12 Az oktatók, tanárok általános jogai és kötelezettségei 9. (1) Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy: a) emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, b) a képzési program keretei között meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatási és képzési módszereket, c) világnézete és értékrendje szerint végezze oktatói munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hallgatót, d) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint megválassza a hallgatókat, továbbá irányítsa és értékelje a hallgató munkáját, e) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, f) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, g) tudományos célú pályázatot nyújtson be, h) a munkaköri feladataiból származó tudományos kutatási feladatai mellett a maga választotta tudományos témában végezzen kutatótevékenységet, i) tudományos kutatási, eredményeit közzétegye. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak az oktatói feladatokat ellátó doktoranduszok tekintetében is alkalmazni kell. (3) Az egyetem valamennyi oktatójának kötelezettsége, hogy beosztásának megfelelően vegyen részt az oktatásban, így különösen az oktatási foglalkozások (előadások, szemináriumok, gyakorlatok stb.) vezetésében, a vizsgáztatásban, az egyetemi közéletben és folytasson tudományos munkát. (4) Az oktató: - vegyen részt a tantárgyak fejlesztésében, folyamatos aktualizálásában, tananyagok, oktatási segédletek készítésében, az oktatás elméleti-módszertani és didaktikai módszereinek tökéletesítésében, alkalmazásában, - tartson rendszeres kapcsolatot a szakmai és a tudományos élettel, folytasson tudományos és művészeti tevékenységet, - működjön közre a felvételi, szakmai gyakorlatok, vizsgáztatás, szakdolgozat bírálatok stb. munkáiban, - szakterületén támogassa a hallgatói kezdeményezéseket, segítse a hallgatók önképzésen alapuló munkáját, kiemelten a TDK munkát, - lássa el a követelményeknek, illetve jogszabályoknak megfelelően elnyert intézményi tisztséget, amelynek kötelezettsége alól a kinevező, illetve a választó szervezet adhat felmentést, - kötelessége a jogszabályok, valamint az egyetem szabályzatának megtartása, a rábízott vagy az általa használt eszközök rendeltetésszerű használata és védelme, (5) Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó kötelessége, hogy 12

13 az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, oktató tevékenysége során figyelembe vegye a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát, a hallgatókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, kérdéseikre érdemi választ adjon, a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A kötelező óraterhelés és az ellátandó oktatói, kutatói, tanári feladatok 10. (1) Az egyetem - az Nftv. rendelkezéseivel összhangban - jelen szabályzatban határozza meg az oktatókkal szemben támasztott alkalmassági, előmeneteli és teljesítménykövetelményeket, valamint azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a szabályzatban foglaltakat az oktató nem teljesíti. (2) Az oktató a heti teljes munkaidejéből - két tanulmányi félév átlagában - legalább heti tíz órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Az oktató tudományos kutatást folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatással le nem kötött munkaidőben - munkaköri feladatként - a munkáltató rendelkezései szerint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény működésével, és igénylik az oktató szakértelmét. (3) Az egyetemen az egyes oktatók kötelező legkisebb óraterhelését munkakörönként és tanévenként kell meghatározni és azt részükre a munkaköri leírás mellékleteként kell részletesen megállapítani. (4) A rektor, a SEK elnök-dékán, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes esetében a kötelezően tanításra fordított idő megbízatásuk egész időtartamára ötven százalékkal csökken. Az előzőekben nem szereplő magasabb vezetők, valamint a vezetői megbízatású oktatóknál a kötelezően tanításra fordított idő megbízatásuk egész időtartamára húsz százalékkal csökken. (5) A vezetői megbízatások tanításra fordított időkedvezményei nem vonhatóak össze. (6) Ha az oktatót nem teljes munkaidőben foglalkoztatja az intézmény, a tanításra fordított idő, illetve annak csökkentése a foglalkoztatási idővel arányos. (7) A tanításra fordított idő a következő tanrend szerinti oktatási-nevelési tevékenységgel tölthető ki: Tanóra: Előadás: a nappali, levelező és esti alap-, mester, és doktori képzés részét képező tanóra, amelyen elsősorban az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását. 13

14 Szeminárium: a nappali, levelező és esti képzés részét képező foglalkozás, amely a tananyag interaktív feldolgozására épül. Gyakorlat: a nappali, levelező és esti képzés részét képező, kiscsoportos tanóra, melyen a hallgatói önálló munkavégzés is követelmény. Egyéni művészeti képzés: a művészeti képzés részét képező tanóra, amelyen az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását, ugyanakkor a tananyag interaktív feldolgozása és a hallgató önálló munkavégzése is követelmény. Konzultáció: a tantervben szereplő, nappali, levelező és esti képzésben az oktató által a hallgató részére biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége. Nem tanórai oktatási munka: Vizsgáztatás: a nappali, levelező és esti képzésben az előadáson közvetített ismeretek, készségek és képességek elsajátításának értékeléssel egybekötött (írásbeli, szóbeli vagy egyéb) ellenőrzési formája. Témavezetés: a nappali vagy levelező alapképzésben az oktató által azon hallgatók részére biztosított kiscsoportos foglalkozás, akik szaktárgyából évfolyam- vagy szakdolgozatot készítenek. Tehetséggondozás: a hallgató tehetségének kibontakoztatását segítő minőségi oktatás (tudományos diákkör, szakkollégium, szakmai műhely). (7) Az oktatói, kutatói, tanári leterheltség részletes szabályait az 1. sz. függelék tartalmazza. Az oktatói leterheltség kari eltéréseket meghatározó kari szabályozásai az 1. sz. függelék mellékletét képezik. Azok az oktatók, tanszékek és oktatási szervezeti egységek, akik a fenti normatív teljesítmény felett teljesítenek, a többletfeladat ellátásáért forrás fedezet biztosítása mellett a kar dékánja által megállapított többletilletményben részesülhetnek a 2. sz. függelékben írtak figyelembevételével. (8) Az oktatói, kutatói, tanári leterheltség alapján megállapítandó differenciáló jövedelemelosztás elveit a 2. sz. függelék tartalmazza. (9) A jelen szakasz alapján megállapított alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési támogatásból finanszírozott oktatói, kutatói, tanári létszám meghatározásának szabályait a 3. sz. függelék tartalmazza. (10) Az oktató - függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot - az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél az előzőekben meghatározottak szerint figyelembe lehet őt venni. Ilyen nyilatkozat hiányában az oktató egyik felsőoktatási intézménynél sem vehető figyelembe. Az írásbeli nyilatkozat mintáját a 79/2006. Korm. r. 10. számú melléklete tartalmazza. Az egyetemen foglalkoztatott oktatók jelen szabályzat hatályba lépésétől számított 30 napon belül kötelesek a nyilatkozatot megtenni. 14

15 A tanársegéd 11. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább egyéves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható, (b) kezdje meg a doktori képzést (igazolt doktorandusz hallgatói jogviszony), (c) a graduális szintet meghaladóan ismerje az oktatott tantárgyat, (d) legyen alkalmas gyakorlatok vezetésére, (e) rendelkezzen a tantárgy jellegének megfelelő gyakorlati ismeretekkel, (f) legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában, (b) látogassa rendszeresen a főiskolai, egyetemi docensek, főiskolai, egyetemi tanárok óráit, (c) vegyen részt a tananyag összeállításában, a gyakorlatok előkészítésében, segítse a tantárgyfejlesztő munkát, (d) vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgáján, szükség szerint felvételi előkészítésben, felvételi vizsgáztatásban, (e) vezető oktató irányításával végezzen folyamatos kutató/alkotó munkát, (f) kutatási/művészeti eredményeit publikálja, (g) segítse a hallgatók tudományos és művészeti diákköri munkáját, (h) törekedjen a doktori képzés megkezdésére, ill. a doktori fokozat megszerzésére. Átmeneti szabály (1) Az e szabályzat hatálybalépésekor a felsőoktatásról szóló évi LXXX. alapján határozott időre foglalkoztatott egyetemi/főiskolai tanársegédek, akik rendelkeznek az FKR 11. (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelményekkel, a munkáltatói jogkörű vezető javaslatára kinevezésük pályázati eljárás nélkül határozatlan időre tanársegéd munkakörre módosítható, és az új kinevezésben meg kell határozni a további oktatói előrelépéshez szükséges követelmények teljesítésének határidejét. (2) Az e szabályzat hatálybalépésekor az (1) bekezdés szerint foglalkoztatott egyetemi/főiskolai tanársegédek, akik nem rendelkeznek az FKR 11. (1)-(2) bekezdésben előírtakkal, a határozott idő lejártával, az új Ftv. és FKR alkalmazási feltételeinek hiánya esetén, új pályázati eljárásban pályázhatnak az oktatói munkakörre, de a pályázati eljárás során a sikeres pályázat feltételeként elő kell írni, hogy 3 éven belül meg kell szereznie a tovább 6 A 12., 14. és 16. -kat a Szenátus a 235/2008. (VII. 1.) sz. határozatával módosította. 15

16 foglalkoztatáshoz szükséges, az új törvények szerinti alkalmazási feltételeket, ellenkező esetben jogviszonyuk megszűntetésre kerül. (3) Az e szabályzat hatálybalépésekor határozatlan időre kinevezett egyetemi/főiskolai tanársegédek, akik nem rendelkeznek az FKR 11. (1)-(2) bekezdésben előírtakkal, az új követelmények teljesítését szeptember 1. napjától számított 3 éven belül meg kell szerezniük, ellenkező esetben jogviszonyuk felmentéssel megszűntethető. Az adjunktus 13. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen szakterületén legalább négy éves szakmai gyakorlattal, melybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámíthat, és létesítsen doktorjelölti jogviszonyt (igazolt PhD szigorlat), vagy három éves szakmai gyakorlattal és doktori fokozattal. (b) rendelkezzen az oktatott tananyagot meghaladó ismeretekkel, legalább magyar nyelven megjelent, saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló (önálló, lektorált) publikációkkal, önállóan vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián megtartott előadással/hazai és nemzetközi kiállításokon való szerepléssel, (c) legyen képes színvonalas gyakorlatok és előadások tartására, (d) legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában (b) vegyen részt a tantárgy korszerűsítésben, jegyzetírásban, (c) vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, tartson konzultációkat, (d) irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat, (e) a tantárgy jellegétől függően tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a gyakorlati problémák megoldását, (f) rendszeresen végezzen kutató/alkotó munkát és kutatási/művészeti eredményeit publikálja, (g) törekedjen a doktori fokozat megszerzésére. Átmeneti szabály 14. (1) Az e szabályzat hatálybalépésekor a felsőoktatásról szóló évi LXXX. alapján határozott időre foglalkoztatott egyetemi/főiskolai adjunktusok, akik rendelkeznek az FKR 13. (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelményekkel, a munkáltatói jogkörű vezető 16

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2010. Budapest TARTALOMJEGYZÉK A főiskolai alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések... 3 A Főiskola feladatai... 3 Az alapul vett jogszabályok

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Főiskola Szenátusa 172/101018V/SZ. sz. határozata alapján A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. kötet Szervezeti és működési rend

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben