SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 A jogok és kötelezettségek rendeltetésszer gyakorlása... 6 Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei... 7 Az egyetemen létesíthet munkakörök... 7 Munkáltatói jogok gyakorlása és átruházása... 8 A foglakoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyetemen belüli jogorvoslatok... 9 További közalkalmazotti jogviszonyban történ alkalmazás II. FEJEZET AZ OKTATÓI, TANÁRI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÓI MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Az oktatói, tanári munkakör alapkövetelményei Az oktatók, tanárok általános jogai és kötelezettségei A kötelez óraterhelés és az ellátandó oktatói, kutatói, tanári feladatok A tanársegéd Átmeneti szabály Az adjunktus Átmeneti szabály A fiskolai docens Átmeneti szabály Az egyetemi docens A fiskolai tanár

3 Az egyetemi tanár A fiskolai és egyetemi tanári jogviszony megsznésének közös szabályai A tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok A nyelvtanár A testnevel tanár Átmeneti rendelkezés A mvésztanár A mestertanár A gyakorlati oktató, mérnöktanár, mszaki tanár A kutatói munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok A tudományos segédmunkatárs A tudományos munkatárs A tudományos fmunkatárs A tudományos tanácsadó A kutatóprofesszor A gyakornoki foglalkoztatás szabályai Alkotói szabadság Az oktatói munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszony megszüntetése III. FEJEZET A NEM OKTATÓI, KUTATÓI, TANÁRI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK A magasabb vezetk és vezetk Átmeneti rendelkezés IV. FEJEZET A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS RENDJE Általános szabályok A pályázatok kiírása

4 A pályázati felhívás tartalma A pályázatok elbírálása A pályázatok Elkészít Bizottság / EDT általi véleményezése A pályázatok testületek általi rangsorolásának általános szabályai Az oktatói, kutatói munkakörre kiírt pályázatok rangsorolása A rektori pályázat A gazdasági figazgatói és vezet bels ellenri pályázat A SEK elnök-rektorhelyettesi, rektorhelyettesi, dékáni, ftitkári pályázat Központi Könyvtár és Levéltár figazgatói pályázat Az egyéb vezeti munkakörökre kiírt pályázat Közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézmények magasabb vezeti megbízásainak pályázata A pályázati eljárás egyéb kérdései V. FEJEZET A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS SZABÁLYAI VI. FEJEZET KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA VII. FEJEZET A SZEMÉLYÜGYI ADATOK KEZELÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA A közalkalmazott adatközlési kötelezettsége A közalkalmazottakra vonatkozó személyügyi nyilvántartás VIII. FEJEZET A KÖZALKALMAZOTTAK MINSÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI IX. FEJEZET Záró rendelkezés

5 1. SZ. FÜGGELÉK: OKTATÓI, KUTATÓI LETERHELTSÉG SZ. FÜGGELÉK: A DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁS ELVEI SZ. FÜGGELÉK: AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOTT OKTATÓI ÉS KUTATÓI LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI SZ. FÜGGELÉK: KULTURÁLIS KÖZALKALMAZOTTI MUNKAKÖRÖK SZ. FÜGGELÉK: NEM OKTATÓI MUNKAKÖRÖK KÖZALKALMAZOTT OSZTÁLYBA SOROLÁSA EGYSÉGES MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE AZ 53/2006. KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETE PONTJA ALAPJÁN SZ. FÜGGELÉK: KINEVEZÉSI ÉS MEGBÍZÁSI REND SZ. FÜGGELÉK: GYAKORNOKI SZABÁLYZAT SZ. FÜGGELÉK: MINSÍTÉSI LAPOK

6 Preambulum A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa az egyetem közalkalmazottaival szemben meghatározott követelményeket, továbbá az alkalmazásnál és elléptetésnél követend eljárások rendjét a felsoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 21. (3) bekezdésében, valamint az Ftv. végrehajtási rendeleteiben kapott felhatalmazás alapján; a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) és ennek végrehajtására kiadott rendeletek elírásaiban; a muzeális intézményekrl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl szóló évi CXL. törvény és végrehajtási rendeleteiben; a Szervezeti és Mködési Szabályzat I. részében rögzítettek figyelembe vételével a Foglakoztatási Követelményrendszerben határozza meg. Az egyetem eltt álló feladatok színvonalas ellátása érdekében a foglalkoztatottaknak egységes követelményeknek kell megfelelniük, amelyek tevékenységük kereteit, teljesítményük értékelését és foglalkoztatásuk, további elléptetésük alapját jelentik. I. FEJEZET Általános rendelkezések A foglalkoztatási jogviszony alanyai 1. A foglalkoztatási jogviszony alanyai: a) a munkáltató, b) az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak, c) a jelen szabályzat kifejezett rendelkezése esetén - az egyetemmel megbízási, vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (óraadó oktatók), - a Professor Emeritus címmel rendelkezk és a közalkalmazotti jogviszonyban nem álló egyéb címek birtokosai, [a c) pontban írtak a továbbiakban együttesen: a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai]. A jogok és kötelezettségek rendeltetésszer gyakorlása 2. (1) Az egyetem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelen a Foglalkoztatási Követelményrendszer keretei között a rendeltetésszer joggyakorlás és az egyenl bánásmód elvének megfelelen köteles eljárni a foglalkoztatási jogviszony létesítése, módosítása és 6

7 megszüntetése során. Ennek keretében jogosult a közalkalmazottak és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai számára munkavégzésre irányuló utasítást adni, a munkavégzést ellenrizni, a kimagasló, átlagtól eltér teljesítményt jutalmazni, a kötelezettségszegést szankcionálni. Az Egyetem lehetségeihez mérten köteles a közalkalmazottak továbbképzését, a megfelel szociális körülmények biztosítását elsegíteni. Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei 3. (1) Az egyetem minden alkalmazottjának joga, hogy az egyetem mködésével összefüggésben javaslattal éljen, s arra a megkereséstl számított harminc napon belül érdemi választ kapjon, a felsoktatási törvényben és a Szervezeti és Mködési Szabályzatban meghatározottak szerint részt vegyen az egyetem testületeinek megválasztásában, továbbá megválasztása esetén a testület munkájában, az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon, igénybe vegye az Oktatásügyi Közvetíti Szolgálatot. (2) Az egyetem minden alkalmazottjának kötelessége, hogy megtartsa a Szervezeti és Mködési Szabályzatban foglaltakat, a munkaköri leírásában meghatározottak szerint ellássa feladatait. (3) A közalkalmazottak és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai kötelesek a rájuk bízott feladatokat tudásuknak megfelel legmagasabb színvonalon lelkiismeretesen ellátni, az írott és íratlan szakmai és erkölcsi normákat, az egyetem szabályzatainak munkakörük szerinti rájuk vonatkozó elírásait megtartani, az egyetem hagyományait ápolni, az egyetemen és azon kívül is az egyetemhez méltó magatartást tanúsítani. (4) A foglalkoztatási jogviszony alanyai a jogviszony fennállása során kötelesek egymással kölcsönösen együttmködve eljárni. Az egyetemen létesíthet munkakörök 4. (1) Az egyetemen az oktatással összefügg feladatokat az oktatói (tanársegéd, adjunktus, fiskolai docens, egyetemi docens, fiskolai tanár, egyetemi tanár) és tanári (így különösen nyelvtanár, testnevel tanár, mvésztanár, gyakorlati oktató, mérnöktanár, mszaki tanár, mestertanár) munkakörökben foglalkoztatottak látják el. (2) Az egyetemen az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói (tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos fmunkatárs, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor) munkakör létesíthet. 7

8 (3) Az oktató és a tanári munkakörben foglalkoztatott személy, a tudományos kutató a képzési feladatok ellátása során a hallgatókkal összefügg tevékenységével kapcsolatban büntetjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. (4) Az oktatók, tudományos kutatók és a tanárok munkáját ügyviv-szakérti, ügyintézi munkakörben foglalkoztatottak segítik. Az egyetem mködésével összefügg feladatok ellátására pénzügyi-gazdasági, mszaki-szolgáltató, szakmai-szolgáltató, ügyviteli, kisegíti munkakör létesíthet. (5) Az egyetem közoktatási, közmveldési, közgyjteményi szervezeti egységeiben foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott külön jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. (6) Az oktatói, tudományos kutatói és tanári munkakörökkel kapcsolatos részletes szabályokat a II. fejezet, a nem oktatói, kutatói, tanári munkakörökre vonatkozó részletes szabályokat pedig a III. fejezet tartalmazza. Munkáltatói jogok gyakorlása és átruházása 5. (1) Az egyetem vezetje és képviselje a rektor. Az általános munkáltatói jogkört - az egyetem minden alkalmazottja tekintetében - az egyetemi/fiskolai tanárok kinevezése és felmentése, valamint a gazdasági figazgató és a vezet bels ellenr kinevezése és felmentése kivételével - a rektor gyakorolja, aki azt az egyetem vezetire átruházhatja. A munkáltatói jogkör átruházás ténye és köre a magasabb vezeti megbízásban, írásban rögzítésre kerül. (2) Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. (3) A munkáltatói jogok gyakorlói e jogaik érvényesítése során kikérik a különböz, erre jogosult fórumok, közvetlen szakmai irányító véleményét, javaslatát, figyelembe veszik az érdekképviseleti szervezetek jogszabályokban elírt jogait, valamint kötelesek betartani az intézményi vezetés és az érdekképviseleti szervezetek között létrejött szabályzatok rendelkezéseit (Közalkalmazotti Szabályzat, Kollektív Szerzdés). (4) A munkáltatói jogkör gyakorlása magába foglalja különösen a kinevezési, megbízási, illetménygazdálkodási, szakmai irányítási, értékelési, kitüntetési, fegyelmi felelsségre vonási jogkört. (5) A SEK (Savaria Egyetemi Központ) elnök-rektorhelyettese és gazdasági igazgatója a rektor által átruházott jogkörében, az egyetemi központhoz tartozó oktatási/funkcionális/szolgáltató szervezeti egységek közalkalmazottai esetében a (8) bekezdésben leírtakra figyelemmel teljes munkáltatói jogkört gyakorol. 8

9 (6) A dékán kivéve a SEK dékánjait a rektor által átruházott jogkörében, a karhoz tartozó oktatási/funkcionális/szolgáltató szervezeti egységek közalkalmazottai esetében a (8) bekezdésben leírtakra figyelemmel - teljes munkáltatói jogkört gyakorol. (7) A karokhoz nem tartozó szolgáltató/funkcionális szervezeti egységek vezeti a rektor által átruházott jogkörükben teljes munkáltatói jogkört gyakorolnak a szervezeti egységekhez tartozó közalkalmazottak tekintetében [Rektori Hivatal, Gazdasági Figazgatóság, Központi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Informatikai Központ]. (8) A munkáltatói jogkör gyakorlása során, az (5)-(7) bekezdésben foglaltakon túlmenen, figyelemmel kell lenni a jogszabály eltér rendelkezéseire az alábbi munkaköröknél: rektor [Ftv (2) bek. f) pont és (12) bekezdés; 100. a) pont; 103. (1) bek. c) pont], gazdasági figazgató [Ftv (2) bek. g) pont], vezet bels ellenr [Ftv.115. (2) bek. g) pont], könyvtár és levéltár figazgató [Kinevezés eltt a pályázókról az oktatási és kulturális miniszter véleményét ki kell kérni: évi CXL. törvény; 1/2000. NKÖM rendelet; 2/1993. MKM rendelet; 150/1992. Korm. rendelet], egyetemi/fiskolai tanár [Ftv b) pont; 101. (3) bek. b) pont; 103. (1) bek. c) pont; 106. ]. A foglakoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyetemen belüli jogorvoslatok 6. (1) A közalkalmazott valamely döntéshozatalra jogosult személy foglalkoztatási jogviszonyával összefüggésben hozott döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen - a közléstl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - írásban jogorvoslattal élhet, ha a döntés, intézkedés, vagy ezek elmulasztása ellentétes a Szervezeti és Mködési Szabályzatban és az egyéb szabályzatokban (Kollektív szerzdés, Közalkalmazotti szabályzat stb.) foglaltakkal, vagy jogszabályba ütközik. (2) A jogorvoslati kérelmet a rektorhoz kell benyújtani, aki azt harminc napon belül elbírálja és annak alapossága esetén a rektor kivételével a panaszolt személy intézkedését szükség esetén új eljárás lefolytatására és határozat meghozatalára utasítás mellett megsemmisítheti, illetve a mulasztót döntés meghozatalára, intézkedés megtételére utasíthatja. (3) A rektor, illetve a Szenátus döntése, intézkedése, illetve mulasztása esetén a rektor a szükséges döntést, intézkedést harminc napon belül meghozhatja, illetve ugyanezen határidn belül kezdeményezheti a Szenátus eljárását. (4) Amennyiben a rektor a saját maga döntése, intézkedése, illetve mulasztása miatti eljárás lefolytatását megtagadja, az egyetemen belül további jogorvoslatnak nincs helye. 9

10 További közalkalmazotti jogviszonyban történ alkalmazás 7. (1) Ha az adott szervezeti egység feladatainak ellátása indokolja, a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni más munkáltatónál munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóval. (2) További közalkalmazotti jogviszony kizárólag részmunkaids jogviszony formájában létesíthet, ha ehhez az alkalmazni kívánt munkavállaló munkáltatója a jogszabályok alapján hozzájárult (engedélyt adott). A részmunkaids alkalmazás idtartamát (havi munkaid) az ellátandó feladat mennyisége határozza meg, de az kevesebb kell hogy legyen, mint a teljes havi munkaid (174 óra). (3) Részmunkaids közalkalmazotti jogviszony határozatlan idre, valamint meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, továbbá helyettesítés céljából határozott idre létesíthet, ha a munkavállaló az adott munkakör betöltésére vonatkozó feltételeknek megfelel. (4) Ha jogszabály vagy jelen szabályzat alapján a munkakör betöltése pályázattal történik, részmunkaids közalkalmazotti jogviszony csak olyan munkavállalóval létesíthet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. (5) Azon közalkalmazottak esetén, akik jelen hatályba lépésének napján már további jogviszonnyal rendelkeznek, de nem felelnek meg a fentiekben leírtaknak, a munkáltatói jogkör vezet az alkalmazásukat szeptember 1. napjáig felülvizsgálni köteles. 10

11 II. FEJEZET Az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörökre vonatkozó különös szabályok Az oktatói, tanári munkakör alapkövetelményei 8. (1) Az egyetemen oktatói munkakörben az alkalmazható, aki mesterfokozattal és szakképzettséggel, tanári munkakörben az foglalkoztatható, aki felsfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint büntetlen elélet és cselekvképes. (2) Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatottaktól elvárható alapvet követelmény: a) feleljen meg a szabályzatban a beosztásához elírt oktatói és kutatói követelményeknek; b) legyen alkalmas a hallgatók képzésére, jövend hivatásukra való felkészítésére, tudományos kutató és szakmai alkotómunka végzésére; c) feleljen meg a felsoktatásban dolgozó értelmiségitl elvárható magatartásnak intézményen belül és kívül; d) tanúsítson olyan magatartást, amellyel hozzájárul az egyetem jó hírnevének kialakításához, megrzéséhez, illetve javításához; e) rendelkezzen az oktatótól elvárható általános mveltséggel, idegen nyelv ismerettel, alapos szakmai felkészültséggel, pedagógiai alkalmassággal. Ez magában foglalja a szakmai ismeretek folyamatos megújítására való igényt és képességet, továbbadási készséget, az oktatás-nevelés kreativitásra késztet ellátását, az oktatási módszerek folyamatos fejlesztését. Az oktatók, tanárok általános jogai és kötelezettségei 9. (1) Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy: a) emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, b) a képzési program keretei között meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatási és képzési módszereket, c) világnézete és értékrendje szerint végezze oktatói munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hallgatót, d) a szervezeti és mködési szabályzatban meghatározottak szerint megválassza a hallgatókat, továbbá irányítsa és értékelje a hallgató munkáját, e) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, f) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 11

12 g) tudományos célú pályázatot nyújtson be, h) a munkaköri feladataiból származó tudományos kutatási feladatai mellett a maga választotta tudományos témában végezzen kutatótevékenységet, i) tudományos kutatási, eredményeit közzétegye. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak az oktatói feladatokat ellátó doktoranduszok tekintetében is alkalmazni kell. (3) Az egyetem valamennyi oktatójának kötelezettsége, hogy beosztásának megfelelen vegyen részt az oktatásban, így különösen az oktatási foglalkozások (eladások, szemináriumok, gyakorlatok stb.) vezetésében, a vizsgáztatásban, az egyetemi közéletben és folytasson tudományos munkát. (4) Az oktató: - vegyen részt a tantárgyak fejlesztésében, folyamatos aktualizálásában, tananyagok, oktatási segédletek készítésében, az oktatás elméleti-módszertani és didaktikai módszereinek tökéletesítésében, alkalmazásában, - tartson rendszeres kapcsolatot a szakmai és a tudományos élettel, folytasson tudományos és mvészeti tevékenységet, - mködjön közre a felvételi, szakmai gyakorlatok, vizsgáztatás, szakdolgozat bírálatok stb. munkáiban, - szakterületén támogassa a hallgatói kezdeményezéseket, segítse a hallgatók önképzésen alapuló munkáját, kiemelten a TDK munkát, - lássa el a követelményeknek, illetve jogszabályoknak megfelelen elnyert intézményi tisztséget, amelynek kötelezettsége alól a kinevez, illetve a választó szervezet adhat felmentést, - kötelessége a jogszabályok, valamint az egyetem szabályzatának megtartása, a rábízott vagy az általa használt eszközök rendeltetésszer használata és védelme, (5) Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó kötelessége, hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, oktató tevékenysége során figyelembe vegye a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát, a hallgatókat az ket érint kérdésekrl rendszeresen tájékoztassa, kérdéseikre érdemi választ adjon, a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A kötelez óraterhelés és az ellátandó oktatói, kutatói, tanári feladatok 10. (1) Az egyetem - az Ftv. rendelkezéseivel összhangban - jelen szabályzatban határozza meg az oktatókkal szemben támasztott alkalmassági, elmeneteli és teljesítménykövetelményeket, valamint azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a szabályzatban foglaltakat az oktató nem teljesíti. 12

13 (2) Az oktató a heti teljes munkaidejébl - két tanulmányi félév átlagában - legalább heti tíz órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló eladás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított id) fordítani. Az oktató tudományos kutatást folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatással le nem kötött munkaidben - munkaköri feladatként - a munkáltató rendelkezései szerint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsoktatási intézmény mködésével, és igénylik az oktató szakértelmét. (3) Az egyetemen az egyes oktatók kötelez legkisebb óraterhelését munkakörönként és tanévenként kell meghatározni és azt részükre a munkaköri leírás mellékleteként kell részletesen megállapítani. (4) A rektor, elnök-rektorhelyettes, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes esetében a kötelezen tanításra fordított id megbízatásuk egész idtartamára ötven százalékkal csökken. Az elzekben nem szerepl magasabb vezetk, valamint a vezeti megbízatású oktatóknál a kötelezen tanításra fordított id megbízatásuk egész idtartamára húsz százalékkal csökken. (5) A vezeti megbízatások tanításra fordított idkedvezményei nem vonhatóak össze. (6) Ha az oktatót nem teljes munkaidben foglalkoztatja az intézmény, a tanításra fordított id, illetve annak csökkentése a foglalkoztatási idvel arányos. (7) A tanításra fordított id a következ tanrend szerinti oktatási-nevelési tevékenységgel tölthet ki: Tanóra: Eladás: a nappali, levelez és esti alap-, mester, és doktori képzés részét képez tanóra, amelyen elssorban az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását. Szeminárium: a nappali, levelez és esti képzés részét képez foglalkozás, amely a tananyag interaktív feldolgozására épül. Gyakorlat: a nappali, levelez és esti képzés részét képez, kiscsoportos tanóra, melyen a hallgatói önálló munkavégzés is követelmény. Egyéni mvészeti képzés: a mvészeti képzés részét képez tanóra, amelyen az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását, ugyanakkor a tananyag interaktív feldolgozása és a hallgató önálló munkavégzése is követelmény. Konzultáció: a tantervben szerepl, nappali, levelez és esti képzésben az oktató által a hallgató részére biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetsége. Nem tanórai oktatási munka: Vizsgáztatás: a nappali, levelez és esti képzésben az eladáson közvetített ismeretek, készségek és képességek elsajátításának értékeléssel egybekötött (írásbeli, szóbeli vagy egyéb) ellenrzési formája. Témavezetés: a nappali vagy levelez alapképzésben az oktató által azon hallgatók részére biztosított kiscsoportos foglalkozás, akik szaktárgyából évfolyam- vagy szakdolgozatot készítenek. 13

14 Tehetséggondozás: a hallgató tehetségének kibontakoztatását segít minségi oktatás (tudományos diákkör, szakkollégium, szakmai mhely). (7) Az oktatói, kutatói leterheltség részletes szabályait az 1. sz. függelék tartalmazza. Az oktatói leterheltség kari eltéréseket meghatározó kari szabályozásai az 1. sz. függelék mellékletét képezik. Azok az oktatók, tanszékek és oktatási szervezeti egységek, akik a fenti normatív teljesítmény felett teljesítenek, a többletfeladat ellátásáért forrás fedezet biztosítása mellett a kar dékánja által megállapított többletilletményben részesülhetnek a 2. sz. függelékben írtak figyelembevételével. (8) Az oktatói, kutatói, tanári leterheltség alapján megállapítandó differenciáló jövedelemelosztás elveit a 2. sz. függelék tartalmazza. (9) A jelen szakasz alapján megállapított alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési támogatásból finanszírozott oktatói, kutatói, tanári létszám meghatározásának szabályait a 3. sz. függelék tartalmazza. (10) Az oktató - függetlenül attól, hogy hány felsoktatási intézményben lát el oktatói feladatot - az intézmény mködési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál egy felsoktatási intézményben vehet figyelembe. Az oktató írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsoktatási intézmény, amelyiknél az elzekben meghatározottak szerint figyelembe lehet t venni. Ilyen nyilatkozat hiányában az oktató egyik felsoktatási intézménynél sem vehet figyelembe. Az írásbeli nyilatkozat mintáját a 79/2006. Korm. r. 10. számú melléklete tartalmazza. Az egyetemen foglalkoztatott oktatók jelen szabályzat hatályba lépésétl számított 30 napon belül kötelesek a nyilatkozatot megtenni. A tanársegéd 11. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább egyéves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható, (b) kezdje meg a doktori képzést (igazolt doktorandusz hallgatói jogviszony), (c) a graduális szintet meghaladóan ismerje az oktatott tantárgyat, (d) legyen alkalmas gyakorlatok vezetésére, (e) rendelkezzen a tantárgy jellegének megfelel gyakorlati ismeretekkel, (f) legalább egy világnyelvbl államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenérték nyelvvizsga bizonyítvány. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában, (b) látogassa rendszeresen a fiskolai, egyetemi docensek, fiskolai, egyetemi tanárok óráit, 14

15 (c) vegyen részt a tananyag összeállításában, a gyakorlatok elkészítésében, segítse a tantárgyfejleszt munkát, (d) vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgáján, szükség szerint felvételi elkészítésben, felvételi vizsgáztatásban, (e) vezet oktató irányításával végezzen folyamatos kutató/alkotó munkát, (f) kutatási/mvészeti eredményeit publikálja, (g) segítse a hallgatók tudományos és mvészeti diákköri munkáját, (h) törekedjen a doktori képzés megkezdésére, ill. a doktori fokozat megszerzésére. (3) Tanársegédi munkakörben az oktató három évig mint gyakornok, munkaköri cím nélkül is foglalkoztatható az alábbiak szerint: (a) rendelkezzen mesterfokozattal, (b) a gyakornoknak alkalmasnak kell lennie az egyszerbb oktatói gyakorlatvezeti feladatok ellátására, (c) a gyakornoknak a gyakornoki id alatt a doktori képzést meg kell kezdenie, (d) legalább egy nyelvbl a szakirodalom követéséhez szükséges ismerettel kell rendelkeznie, (e) szakmailag képeznie kell magát. Átmeneti szabály (1) Az e szabályzat hatálybalépésekor a felsoktatásról szóló évi LXXX. alapján határozott idre foglalkoztatott egyetemi/fiskolai tanársegédek, akik rendelkeznek az FKR 11. (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelményekkel, a munkáltatói jogkör vezet javaslatára kinevezésük pályázati eljárás nélkül határozatlan idre tanársegéd munkakörre módosítható, és az új kinevezésben meg kell határozni a további oktatói elrelépéshez szükséges követelmények teljesítésének határidejét. (2) Az e szabályzat hatálybalépésekor az (1) bekezdés szerint foglalkoztatott egyetemi/fiskolai tanársegédek, akik nem rendelkeznek az FKR 11. (1)-(2) bekezdésben elírtakkal, a határozott id lejártával, az új Ftv. és FKR alkalmazási feltételeinek hiánya esetén, új pályázati eljárásban pályázhatnak az oktatói munkakörre, de a pályázati eljárás során a sikeres pályázat feltételeként el kell írni, hogy 3 éven belül meg kell szereznie a tovább foglalkoztatáshoz szükséges, az új törvények szerinti alkalmazási feltételeket, ellenkez esetben jogviszonyuk megszntetésre kerül. (3) Az e szabályzat hatálybalépésekor határozatlan idre kinevezett egyetemi/fiskolai tanársegédek, akik nem rendelkeznek az FKR 11. (1)-(2) bekezdésben elírtakkal, az új követelmények teljesítését szeptember 1. napjától számított 3 éven belül meg kell szerezniük, ellenkez esetben jogviszonyuk felmentéssel megszntethet. 1 A 12., 14. és 16. -kat a Szenátus a 235/2008. (VII. 1.) sz. határozatával módosította. 15

16 Az adjunktus 13. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen szakterületén legalább négy éves szakmai gyakorlattal, melybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámíthat, és létesítsen doktorjelölti jogviszonyt (igazolt PhD szigorlat), vagy három éves szakmai gyakorlattal és doktori fokozattal. (b) rendelkezzen az oktatott tananyagot meghaladó ismeretekkel, legalább magyar nyelven megjelent, saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló (önálló, lektorált) publikációkkal, önállóan vagy társszerzvel hazai tudományos konferencián megtartott eladással/hazai és nemzetközi kiállításokon való szerepléssel, (c) legyen képes színvonalas gyakorlatok és eladások tartására, (d) legalább egy világnyelvbl államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenérték nyelvvizsga bizonyítvány. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában (b) vegyen részt a tantárgy korszersítésben, jegyzetírásban, (c) vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, tartson konzultációkat, (d) irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat, (e) a tantárgy jellegétl függen tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a gyakorlati problémák megoldását, (f) rendszeresen végezzen kutató/alkotó munkát és kutatási/mvészeti eredményeit publikálja, (g) törekedjen a doktori fokozat megszerzésére. Átmeneti szabály 14. (1) Az e szabályzat hatálybalépésekor a felsoktatásról szóló évi LXXX. alapján határozott idre foglalkoztatott egyetemi/fiskolai adjunktusok, akik rendelkeznek az FKR 13. (1)-(2) bekezdésben meghatározott követelményekkel, a munkáltatói jogkör vezet javaslatára kinevezésük pályázati eljárás nélkül határozatlan idre adjunktus munkakörre módosítható, és az új kinevezésben meg kell határozni a további oktatói elrelépéshez szükséges követelmények teljesítésének határidejét. (2) Az e szabályzat hatálybalépésekor a felsoktatásról szóló évi LXXX. alapján határozott idre foglalkoztatott egyetemi/fiskolai adjunktusok, akik nem felelnek meg az FKR 13. (1)-(2) bekezdésében meghatározott új követelményeknek, a határozott id lejártával: 16

17 a) az új Ftv. és FKR alkalmazási feltételeinek hiánya esetén új pályázati eljárásban pályázhatnak az oktatói munkakörre, de a pályázati eljárás során a sikeres pályázat feltételeként el kell írni, hogy 5 éven belül meg kell szereznie a tovább foglalkoztatáshoz szükséges, az új törvények szerint elírt alkalmazási feltételeket, ellenkez esetben jogviszonyuk megszntetésre kerül; b) amennyiben az a) bekezdésben leírtak olyan oktatót érintenek, akinek a Kjt. 37/B. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezéséig (öregségi nyugdíjasnak minsülés) kevesebb, mint 5 éve van hátra - az új Ftv. és FKR alkalmazási feltételeinek hiánya esetén -, új pályázati eljárásban pályázhat az oktatói munkakörre, de mentesítést kap az új törvények szerinti követelmények megszerzése alól; c) amennyiben az a) bekezdésben leírtak olyan oktatót érintenek, aki a Kjt. 37/B. (1) bek. a) pontjában meghatározott feltétel szerint öregségi nyugdíjasnak minsül (életkora 62 vagy több, mint 62 év), az új Ftv. és FKR alkalmazási feltételeinek hiánya esetén az intézmény oktatási feladatainak érdekében új pályázati eljárásban pályázhat az oktatói munkakörre, de mentesítést kap az új törvények szerinti követelmények megszerzése alól, vagy a Kjt. figyelembevételével a törvény erejénél fogva nyugdíjasnak minsülés címén közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszntetésre kerülhet. (3) Az e szabályzat hatálybalépésekor határozatlan idre kinevezett egyetemi/fiskolai adjunktusok, akik nem rendelkeznek az FKR 12. (1)-(2) bekezdésben elírtakkal, az új követelmények teljesítését szeptember 1. napjától számított 4 éven belül meg kell szerezniük, ellenkez esetben jogviszonyuk felmentéssel megszntethet. A fiskolai docens 15. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább öt éves szakmai gyakorlattal, melybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámít, (b) rendelkezzen doktori fokozattal (PhD oklevél, vagy DLA fokozat, vagy DLA fokozattal egyenérték mvészeti díjak, kitüntetések), (c) rendelkezzen magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretekkel az oktatott tantárgyból és megfelel ismeretekkel a kapcsoló tudományterületekrl, (d) legyen képes színvonalas eladások és gyakorlatok rendszeres tartására, (e) legyen alkalmas a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi, tudományos/mvészeti munkájának irányítására, (f) rendelkezzen igazoltan elismert oktató, kutató vagy kiemelked szakmai/mvészeti gyakorlati tevékenységgel, (g) rendelkezzen saját kutatásokat/alkotásokat dokumentáló önálló publikációkkal, saját vagy társszerzkkel írt jegyzettel, könyvvel. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 13 tanórában, 2 félév átlagában 17

18 (b) rendszeresen fejlessze tantárgyait mind tartalmi, mind módszertani vonatkozásban, (c) írjon tanulmányi segédletek, jegyzetek, (d) vizsgáztasson, irányítson vizsga (szigorlati) bizottságokat, szakterületétl függen szükség esetén vegyen részt felvételi, illetve záróvizsga-bizottságok/mvészeti alkotó telepek munkájában, (e) végezzen folyamatosan önálló kutató/alkotó munkát, publikálja az eredményeket (f) kísérje figyelemmel az intézeti/tanszéki TDK tevékenységet, (g) kapcsolódjon be a hazai szakmai, tudományos/mvészeti közéleti tevékenységbe, (h) irányítsa a hozzá beosztottak munkáját, fejlessze az általa irányított egységet, (i) tartson eladásokat/bemutatókat hazai, illetve nemzetközi szakmai/mvészeti fórumokon, (j) tartson kapcsolatot a gyakorlattal, mködjön közre gyakorlati feladatok megoldásában, (k) törekedjen a habilitációra. Átmeneti szabály 16. (1) Azoknak a fiskolai docenseknek, akik e szabályzat hatálybalépésekor nem rendelkeznek doktori fokozattal, felülvizsgálati eljárás során a további alkalmazás feltételeként el kell írni, hogy szeptember 1. napjától számított 5 éven belül kötelesek a doktori fokozat megszerzésére, ellenkez esetben jogviszonyuk felmentéssel megszüntethet. (2) A munkakör felülvizsgálat alól kivételt képeznek azon határozatlan idre foglalkoztatott fiskolai docensek, akiknek a Kjt. 37/B. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezéséig (öregségi nyugdíjasnak minsülés) kevesebb, mint 5 éve van hátra. Az egyetemi docens 17. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább hat éves szakmai gyakorlattal, (b) rendelkezzen doktori fokozattal, (c) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mvészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven eladást tartson, (d) nemzetközi szinten ismerje és mvelje tudományterületét, (e) legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, eladásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére, (f) rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel, (g) eladói és vitakészség nyelvismeret valamelyik világnyelven. 18

19 (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 12 tanórában, 2 félév átlagában, (b) az oktatott tárgyat nemzetközi szinten mvelje, (c) fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban, (d) szakterületétl függen vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot / alkotótelepi kurzusokat és igény szerint vegyen részt felvételi bizottságban, (e) irányítsa és ellenrizze a beosztott oktatók/alkotók munkáját, (f) vállaljon vezet szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos/mvészeti kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, (g) végezzen önálló kutatómunkát, tudományos/mvészeti alkotó tevékenységet, lehetség szerint vegyen részt kutató/alkotó csoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet, (h) irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, és lehetség szerint oktasson doktori programban, témavezetként segítse a doktorjelöltek munkáját, (i) vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos/mvészeti szakmai közéletben, (j) törekedjen a habilitációra. (3) A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az alábbi dokumentumokkal történhet: mesterképzést igazoló oklevél, doktori fokozat, DLA, vagy a DLA-val egyenérték mvészeti díjak és kitüntetések, legalább egy középfokú C típusú idegen nyelvtudást igazoló bizonyítvány. A fiskolai tanár 18. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább hat éves szakmai gyakorlattal, (b) rendelkezzen doktori fokozattal, (c) nemzetközi szinten ismerje és mvelje tudományterületét, (d) legyen képes új tantárgyak tartalmának kidolgozására, bevezetésére, eladásainak magas színt megtartására, (e) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos illetve mvészi munkájának vezetésére, idegen nyelv eladás tartására, vezessen önálló kutatómunkát és kutatócsoportot, (f) hazai szakmai körökben tegye elismertté munkáját, (g) rendelkezzen önállóan vagy társszerzkkel írt jegyzettel, hazai és nemzetközi publikációkkal, (h) eladói és vitakészség nyelvismeret valamelyik világnyelven. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 11 tanórában, 2 félév átlagában, (b) fejlessze rendszeresen az oktatott tantárgyakat, (c) mködjön közre új tárgyak programjának kidolgozásában, tervezésében, 19

20 (d) írjon tankönyveket, szakkönyveket, illetve mködjön közre ezek írásában, (e) lásson el szakterületétl függen záróvizsga, felvételi vizsgabizottságban elnöki vagy tagsági feladatokat, (f) irányítsa az oktatási, kutatási-fejlesztési tevékenységet, (g) irányítsa, fejlessze, ellenrizze a fiatal oktatók szakmai/oktatási/kutatási/ mvészeti tevékenységét, (h) irányítsa a doktori képzésben részvevket, (i) publikáljon rendszeresen, tartson hazai és külföldi rendezvényeken eladást, (j) vegyen részt hazai és nemzetközi szakmai közéleti tevékenységben, (k) törekedjen a habilitációra. (3) A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az alábbi dokumentumokkal történhet: mesterképzést igazoló oklevél, doktori fokozat, DLA, vagy a DLA-val egyenérték mvészeti díjak és kitüntetések, legalább egy középfokú C típusú idegen nyelvtudást igazoló bizonyítvány. Az egyetemi tanár 19. (1) Felsoktatási állami hatáskörében a Magyar Felsoktatási Akkreditációs Bizottság az Ftv d) pontja alapján javaslatot tesz az egyetemi tanári kinevezés törvényi követelményrendszerére, amelynek figyelembevételével egyetemünkön az egyetemi tanári munkakör betöltésének követelménye: (a) rendelkezzen legalább nyolc éves oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett szakmai gyakorlattal, (b) rendelkezzen doktori fokozattal és habilitációval, (c) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, (d) legyen tájékozott tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeirl, fejlessze tovább ezeket az ismereteket, (e) rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel, amit a hazai és külföldi publikációk, szak- és tankönyvek, a rájuk való hivatkozások, valamint a hazai és nemzetközi konferenciákon történ részvétel bizonyítanak, (f) legyen képes önálló kutató/alkotó munkára és kutató/alkotócsoport vezetésére, (g) legyen képes idegen nyelven publikálni. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti heti 10 tanórában, 2 félév átlagában, (b) az oktatott tárgyat rendszeresen fejlessze, (c) dolgozzon ki új tárgyakra tantárgyi programokat, (d) irányítson tudományos diákköri és doktori témákat, (e) a bizottság tagjaként, vagy vezetjeként vegyen részt záróvizsgáztatásban, diplomavédésen, doktori szigorlatokon, tantárgyi vizsgákon, (f) végezzen önálló tudományos/alkotó munkát, vezessen kutató/alkotócsoportot, vegyen részt nemzetközi kutatási/alkotási együttmködésben, 20

21 (g) ellenrizze, és irányítsa a hozzá beosztott oktatók/alkotók munkáját, (h) határozza meg a hallgatók vizsgakövetelményeit, (i) vegyen részt tudományos publikációk készítésében, közreadásában bel- és külföldi folyóiratokban és tudományos/mvészeti tanácskozásokon, (j) tartson rendszeres kapcsolatot a hazai és a nemzetközi szakmai közélettel, segítse a fiatal oktatók/kutatók/alkotók kapcsolatteremtését, igény szerint vegyen részt a tudományos minsítésben és a habilitáltatásban. (3) A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az alábbi dokumentumokkal történhet: mesterképzést igazoló oklevél, doktori fokozat, DLA, vagy a DLA-val egyenérték mvészeti díjak és kitüntetések, habilitációs oklevél, legalább egy középfokú C típusú idegen nyelvtudást igazoló bizonyítvány. A fiskolai és egyetemi tanári jogviszony megsznésének közös szabályai 20. (1) A törvény erejénél fogva megsznik a fiskolai tanári, illetve az egyetemi tanári munkakörben történ foglalkoztatás, ha a miniszterelnök a fiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt felmentette. A fiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár felmentését a rektor kezdeményezi. (2) A rektor köteles kezdeményezni a fiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár felmentését, ha (a) azt az érintett kéri, (b) a fiskolai tanárral, illetve az egyetemi tanárral szemben jogersen elbocsátás fegyelmi büntetést szabtak ki, (c) a fiskolai tanárt, illetve az egyetemi tanárt a foglalkozás gyakorlásától a bíróság jogersen eltiltotta, vagy (d) az érintettet szándékos bncselekmény miatt jogersen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. (3) Fiskolai tanári, egyetemi tanári munkakörben az oktató közalkalmazotti jogviszonyban legfeljebb a hetvenedik életévének a betöltéséig foglalkoztatható. (4) A fiskolai tanár, egyetemi tanár közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell megszüntetni, hogy a munkavégzés alóli mentesítésre lehetleg szorgalmi idszak kezdetével kerüljön sor és a közalkalmazotti jogviszony megsznésének ideje ne essen késbbi idre, mint a közalkalmazott hetvenedik életéve betöltésének napja. A tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok 21. (1) Egyes szakmai gyakorlati oktatási (így különösen nyelvtanári, testnevel tanári, mvésztanári, gyakorlati oktatói, mérnöktanári, mszaki tanári, mestertanár) feladatok tanári 21

22 munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban láthatók el. Tanári munkakörben nem magyar állampolgár is alkalmazható. (2) Tanári feladat megbízási jogviszony keretében is ellátható, ha a tanár által ellátott tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított id nem haladja meg a teljes munkaid hetven százalékát (a továbbiakban: óraadó tanár). Megbízási jogviszony létesíthet továbbá az eseti, nem rendszeres oktatói feladatokra: az egyetem vele közalkalmazotti jogviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó tanári feladatok ellátására megbízási jogviszonyt létesíthet. (3) Tanári feladatokra közalkalmazotti jogviszonyban történ alkalmazás, illetve megbízási jogviszony létesítés feltétele az elírt felsfokú végzettség és szakképzettség, valamint a büntetlen elélet és a cselekvképesség megléte. (4) A közoktatási intézményekben létesített tanári munkakörökre a közoktatási törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyelvtanár 22. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább egy idegen nyelvbl középiskolai tanári (egyetemi) diplomával, (b) az oktatott idegen nyelvbl vezessen színvonalas nyelvi órákat, (c) ismerje és alkalmazza a korszer nyelvoktatási módszereket, (d) ismerje a választott szakmai terület szakkifejezéseit, legyen képes színvonalas szakszöveg-fordítására. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) tartson nyelvórákat heti 20 órában, két félév átlagában, (b) állítson össze segédleteket, szakszöveg-gyjteményeket, (c) segítse az oktatás-módszertani és oktatástechnikai fejlesztéseket, (d) gyarapítsa a hallgatók nyelvtudását, készítse fel az érdekld hallgatókat állami nyelvvizsgára, (e) mködjön közre a hallgatók tudásszintjének felmérésében, vizsgáztatásában, (f) mködjön közre az egyetemi alkalmazottak nyelvoktatásában, készítse fel ket nyelvvizsgára. A testnevel tanár 23. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen Testnevelési Egyetemen, vagy tanárképz fiskola testnevelési szakán szerzett oklevéllel, 22

23 (b) vezessen önállóan színvonalas testnevelési órákat, foglalkozásokat, edzéseket, (c) legalább egy idegen nyelv társalgási szint ismerete. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) tartson testnevelési órákat heti 20 órában, két félév átlagában, (b) törekedjék minél színvonalasabb testnevelési órák, hallgatói sportfoglalkozások levezetésére, (c) felügyelje, irányítsa a hallgatók szakmai edzéseit, (d) szervezzen és irányítson fakultatív edzéseket, szabadidben végzett kötetlen sportprogramokat, illetve teremtse meg ezek feltételeit, (e) szerezzen és alkalmazzon korszer edzésmódszertani ismereteket a testnevelésben, (f) szervezze az intézmény sportrendezvényeit, (g) szervezzen egyetemi és egyetemközi sportrendezvényeket, (h) törekedjék egy vagy több szakedzi képesítés megszerzésére, (i) irányítson lehetség szerint edzként egy-egy intézményi szakosztályt. Átmeneti rendelkezés 24. (1) Azoknak a tanároknak, akik a Foglalkoztatási Követelményrendszer hatályba lépésének napján nem rendelkeznek az elírt követelményekkel, a továbbalkalmazás feltételeként el kell írni, hogy szeptember 1. napjától számított öt éven belül kötelesek az elírt feltételeket teljesíteni, ellenkez esetben jogviszonyukat a munkáltatói jogkör gyakorlója felmentéssel megszüntetheti. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat nem kell alkalmazni azon tanárokra, akiknek a Kjt. 37/B. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezéséig kevesebb, mint öt évük van hátra. A mvésztanár 25.. (1) Alkalmazási követelmények: (a) MA/MSc vagy azzal egyenérték és szakirányú végzettséget tanúsító oklevél, (b) legalább kétéves oktatási tapasztalat, (c) legalább egy idegen nyelv társalgási szint ismerete. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) tartson mvészeti órákat heti 20 órában, két félév átlagában, (b) az oktatott mvészeti ág magas szint elméleti és gyakorlati ismerete, folyamatos fejlesztése, (c) általános tájékozottság a mvészeti ág gyakorlatában és szakirodalmában, (d) a nyelvtudás folyamatos szinten tartása illetve fejlesztése. 23

24 A mestertanár 26. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen MA/MSc vagy azzal egyenérték és szakirányú végzettséget tanúsító oklevéllel az alkalmazásának megfelel tudományterületen, (b) rendelkezzen szakterületén legalább 5 éves igazoltan elismert szakmai gyakorlati tevékenységgel, (c) rendelkezzen szakterületén legalább 10 éves felsoktatási oktatói gyakorlattal, (d) legyen képes magas színvonalú szakmai elméleti és gyakorlati órák tartására, (e) rendelkezzen saját szakterületérl önálló publikációkkal, (f) legalább egy idegen nyelv társalgási szint ismerete. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) oktasson a tanrend szerinti oktatási elfoglaltságban heti 20 órában, két félév átlagában (b) vegyen részt az általa oktatott tantárgy tantárgyi programjának fejlesztésében, oktatási segédlet készítésében, (c) vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, bizottság tagjaként szakdolgozatvédésen, záróvizsgáztatásban, (d) vezessen és opponáljon szakdolgozati témákat, vegyen részt a hallgatók tehetséggondozásában, (e) vállaljon szerepet a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, (f) vegyen részt a szakterületéhez tartozó szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak módszertanának a fejlesztésében, (g) folyamatos szakmai fejldése érdekében vegyen részt szakmai továbbképzéseken (szakirányú továbbképzések, szakvizsga), (h) a nyelvtudás folyamatos szinten tartása illetve fejlesztése. A gyakorlati oktató, mérnöktanár, mszaki tanár 27. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen szakterületének megfelel felsfokú végzettséggel, (b) rendelkezzen szakterületén legalább 6 éves oktatói gyakorlattal, (c) vezessen önállóan színvonalas gyakorlati órákat, foglalkozásokat, demonstrációkat, (d) ismerje és alkalmazza a korszer gyakorlati oktatási módszereket. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) tartson szakmai gyakorlati órákat heti 20 órában, két félév átlagában, 24

25 (b) felügyelje és irányítsa a hallgatók oktatásában az egyéni hallgatói munkaórák terhére kiadott feladatokat, (c) mködjön közre a hallgatók tudásszintjének évközi felmérésében és a félév végi vizsgáztatásban, (d) vegyen részt a gyakorlati oktatás módszertanának a fejlesztésében, (e) törekedjen társalgási szint idegen nyelv ismeretre. A kutatói munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok 28. (1) A tudományos munkakörben foglalkoztatottaktól elvárható alapvet követelmény: (a) átfogóan ismerje és folyamatosan bvítse az adott tudományterületen szerzett hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati ismeretanyagot, a kutatás során alkalmazható módszereket, (b) rendszeres tudományos kutatómunkája mellett a lehetséghez mérten kapcsolódjon be tudományos továbbképz és oktató munkába, (c) tudományos munkakörében tegyen meg mindent annak érdekében, hogy intézménye feleljen meg a hazai és nemzetközi igényeknek, és munkájával mindenkor segítse el az egyetem kutatási-fejlesztési feladatokkal történ folyamatos megbízását, (d) támogassa az intézmény vezetit az intézmény szakmai elismertetése és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységeikben, (e) vegyen részt az intézmény közéletében, segítse a feladatok eredményes megoldását. (f) ismerje a tudományterületéhez kapcsolódó gyakorlat problémáit, és rendszeresen vegyen részt a tudományos eredmények gyakorlati felhasználásának elsegítésében. A tudományos segédmunkatárs 29. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen a kutató-fejleszt munka végzéséhez alapveten szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretekkel, (b) legyen képes tájékozódni az adott tudományterület hazai és nemzetközi szakirodalmában, (c) legyen alkalmas eredményes kutató-fejleszt munka végzésére, (d) egy nyelvbl legalább C típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) tegyen eleget a számára elírt szakmai továbbképzési követelményeknek, 25

26 (b) folyamatosan fejlessze ismereteit az adott tudományterület szakirodalmában, módszertani kérdéseiben, (c) vegyen részt a munkahelye által szükségesnek ítélt bel- és külföldi tanulmányutakon, (d) növelje publikációs készségét és kutatási eredményeit folyamatosan publikálja, (e) készüljön fel és kapcsolódjon be a doktori képzésbe, (f) vegyen részt munkahelye szakmai és tudományos közéletében. A tudományos munkatárs 30. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen legalább 3 éves kutatói, oktatói gyakorlattal, mely id alatt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált. A kinevezési jogkör gyakorlója a gyakorlati id számításánál az egyetem által szervezett doktori ösztöndíjas és nappali költségtérítéses képzés idtartamát is figyelembe veheti, (b) rendelkezzen legalább ötéves szakmai gyakorlattal, ebbl legalább 3 év kutatóként, oktatóként, tanszéki mérnökként végzett munka, (c) a szakmai tevékenységében legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezzen, (d) legyen alkalmas aktív kutatómunkára mind egyénileg, önálló témavezetésre, mind kutatócsoport keretében, (e) rendelkezzen doktori fokozattal, (f) legyen képes a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elsegítésére. (2) Folyamatos alkalmazásának követelményei: (a) rendszeresen fejlessze tudását, tegyen eleget a szakmai továbbképzés elírásainak, (b) vegyen részt kutatási pályázatok elkészítésében, (c) kutatási eredményeit rendszeresen publikálja, (d) vegyen részt a felsoktatási intézmény tudományos diákköri és szakdolgozat (diplomamunka) konzulensi munkájában és igény szerint oktatási tevékenységében, (e) alkotó módon vegyen részt munkahelye tudományos közéleti tevékenységében, (f) tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a tudományos eredmények gyakorlati megvalósítását, (g) folyamatosan fejlessze idegen-nyelv tudását. A tudományos fmunkatárs 31. (1) Alkalmazási követelmények: (a) rendelkezzen a szakterületére vonatkozó habilitációnak megfelel tudományos teljesítménnyel valamint legalább tízéves kutatói, oktatói gyakorlattal, (b) nemzetközi szinten ismerje és mvelje tudományterületét, 26

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2008 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 A foglalkoztatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. változat A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklete FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2006. május 1 TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER...1

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN 2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN ELŐZMÉNYEK A PTE Foglalkoztatási Követelményrendszerének 162.. (2) bekezdése kimondja: E szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 12. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-161/2017. 2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2824/2016. 2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÁSODIK RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. december 2. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA ideiglenes intézményvezető

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 83 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 81 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Azonosító kód: SZ05 Verzió: 7. Dátum: 2014.02.27.

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Azonosító kód: SZ05 Verzió: 7. Dátum: 2014.02.27. SSTF FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1/11 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Budapest, 2011. szeptember Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya... 4 A foglakoztatási

Részletesebben

F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R

F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/72. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta jogtanácsos rektor nevében: kancellár

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 5. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 28-2016/2017. (2016.10.25.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2016. II. 1- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat, a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ JÓVÁHAGYTA: HEGMANNÉ NEMES SÁRA

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ JÓVÁHAGYTA: HEGMANNÉ NEMES SÁRA Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. február 11. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR HEGMANNÉ NEMES SÁRA KANCELLÁR

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Szenátus 2009. április 27-i ülésén az Egyetem Szervezeti Felépítés és M ködési Rendje módosításával, a Függelékében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2013 Dunaújváros 3. kiadás 0. módosítás 2 (45). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 25-2013/2014.(2014.01.14.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2014.január 15. 3. kiadás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 3. kiadás 2. módosítás 2 (45). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 25-2013/2014.(2014.01.14.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2014.január 15. a 34-2013/2014.(2014.03.11.)

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2016. VI. 18 2016. VII. 8. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

SZMSZ V. számú melléklete. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer

SZMSZ V. számú melléklete. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer SZMSZ V. számú melléklete A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer Az Oktatói követelményrendszer a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 91.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. IX. 13- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer. Budapest

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer. Budapest Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer Budapest 2016 Tartalom PREAMBULUM... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya...

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek Intézeti szabályzat a tudományos kutatói munkakörökbe való kinevezés, illetve átsorolás feltételeiről és a kutatók tevékenységének értékeléséről Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN (a Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. május 5., hatályba lép: 2009.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2015. Dunaújváros 4. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 61-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 7. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1.sz. példány FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival)

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Jogok Gyakorlásának és Kötelességek Teljesítésének, valamint a Hallgatói Kérelmek Elbírálásának és a Jogorvoslatnak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.2. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben