ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB PÉNZKEZELÉSI ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB PÉNZKEZELÉSI ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1 ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB PÉNZKEZELÉSI ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 2010.

2 2 Az Alsóörsi Vitorlás Sport Club (Egyesület) november 07-én tartott Közgyűlése elfogadta az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályt. Ezért szükségessé vált a korábbi Pénzkezelési és Számviteli Szabályzat felülvizsgálata, az új Alapszabályhoz történő illesztése. I. Pénzkezelési Szabályzat Általános rendelkezések 1./ Az Alsóörsi Vitorlás Sport Club /Egyesület/ Pénzkezelési Szabályzata szorosan kapcsolódik az Alapszabály 5. -az Egyesület pénz- és vagyonkezelése- fejezethez, ill. kiegészíti azt, továbbá kapcsolódik a Számviteli Szabályzathoz. Tartalmazza mind a bevételek, mind a kiadások technikai lebonyolításának szabályait, a felelősöket, az ellenőrzéseket, tehát mindazon eljárásokat, amelyek a pénzek mozgásával kapcsolatosak az egyesületekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 2./ Az Egyesület pénzgazdálkodásának alapja a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés mely tartalmazza a bevételeket, kiadásokat, maradvány pénzeket. Gazdálkodási év: január 01 től december 31-ig A gazdálkodás teljes egészében HU forint elszámolású. A pénzkezeléséért felelős személyek: Elnök Gazdasági Elnökhelyettes Gondnok-pénztáros 3./ Pénzügyi műveletek /pénzmozgások/ történhetnek bankon illetve házipénztáron keresztül. A. A Bank megválasztása szabadon történik a Vezetőség döntése alapján, a célszerűség figyelembevételével. A pénzintézettel a szerződést a gazdasági elnökhelyettes köti meg és egy személyben végezheti az indokolt banki pénzmozgások bonyolítását abban a körben, melyben közgyűlési vagy vezetőségi döntés született a számláról történő rendelkezés tekintetében./ napi üzemeltetés, visszatérő díjak, elfogadott beruházások, betételhelyezés, hiteltörlesztés stb./. Készpénzkifizetéshez a bankszámláról a bankszámla terhére kiállított készpénzfelvételi utalvánnyal,vagy bankkártyával vehet fel készpénzt a számlavezető banktól. A bankkártya a gazdasági elnökhelyettes nevére szól, de a gondnok-pénztáros is kezelheti. B. Házipénztár. Az Egyesület működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására, a pénzmegőrzés és tárolás előírt követelményeinek betartására biztonságos tárolási lehetőséget kell biztosítani. A pénztár felelős kezelője a Vezetőség döntése alapján az Egyesület gondnoka (gondnok-pénztáros). A pénzintézetből a szükséges készpénzt a gazdasági elnökhelyettes veszi fel és teszi be a házipénztárba bevételi pénztárbizonylaton vagy a gondnok-pénztáros veszi fel bankkártyával bankautomatából.

3 3 3./1 Bevételek Bevételi lehetőségek: 3./2 Kiadások Kiadások lehetnek: tagi befizetések (tag/pártoló tag) egyéni felajánlások, szponzori támogatások üzleti bevételek pályázati támogatások kamatok kölcsönök, hitelek bérletek és közüzemi díjak beruházások működési költségek fenntartási költségek egyéb költségek 3./3 Maradványpénz az éves gazdálkodás során nem felhasznált összeg, mely a bankszámlán vagy a házipénztárban maradt (év végi záró egyenleg). Ez az összeg a következő év elején nyitó egyenlegként mutatkozik, és a bevételekkel együtt tovább felhasználható. 4./ Házipénztárral kapcsolatos szabályok Az Egyesület egy házipénztárral rendelkezik amely a székhelyen található. A pénz tárolására vaskazetta biztosított. A biztonságos őrzés kialakításáért a gondnok-pénztáros a felelős. A házipénztárban Ft-nál nagyobb összeg nem lehet, a többletet a bankban kell elhelyezni. Alkalmazott fizetési mód: A pénzellátás módja: - készpénzfizetés - a pénztár a bankszámláról vagy közvetlen befizetésből vehet fel készpénzt. Kiadások lehetnek: működéssel kapcsolatos költségek, beruházások A pénztáros feladata: a naponta várható pénzforgalom kielégítésére megfelelő mennyiségű és címletű készpénz álljon rendelkezésre, a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, a pénztári kulcsok nyilvántartása és kezelése, valamennyi bevételezés és kifizetés szabályszerű bizonylatolása, a pénztári nyilvántartások naprakész vezetése, a bizonylati rend és fegyelem, valamint a pénzkezelési előírások maradéktalan betartása, pénztári számfejtés feladatainak ellátása, a szigorú számadású nyomtatványok őrzése és nyilvántartásuk folyamatos vezetése.

4 4 A házipénztárba befizetés csakis a gazdasági elnökhelyettes előzetes jóváhagyásával lehetséges. A pénztáros a befizetett pénzekről a befizető és pénztáros aláírásával ellátott bevételi, pénztár bizonylatot köteles kiállítani. A házipénztárból kifizetések, beérkező számla alapján a gazdasági elnökhelyettes jóváhagyásával /utalványozás/, kiadási pénztárbizonylat alapján történhet. Utalványozó gazdasági elnökhelyettes felelős: > az utalványozás indokoltságáért > az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért. A gondnok-pénztáros > az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, minőségének ill. forint összegének szükségességéért. Az összegyűlt bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat szükség szerint, de legalább kéthavonta- a pénztáros gazdasági elnökhelyettesnek továbbítja, aki azokat ellenőrzi, a megfelelő költséghelyekre, kimutatásokba bevezeti és a könyvelőnek továbbítja. A házipénztár készpénz összege max Ft lehet. A záró állomány értékhatára feletti pénzösszeget be kell fizetni a bankszámlára. Az Egyesület Pénzkezelési Szabályzatában nem szereplő, vagy nem részletezett kérdésekben az Egyesületi Törvény, ill. a vonatkozó pénzügyi, számviteli előírások szerint kell eljárni. II. Számviteli szabályzat 1. Mérleg és eredménykimutatás formája, a könyvvezetés módja: Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít a számviteli törvény szerinti. egyes egyéb szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló Egyesületi törvény alapján. Az éves beszámoló egyszerűsített mérleg és eredménylevezetetésből áll. 2. A mérlegkészítés időpontja: Az Egyesület döntése szerint az üzleti év mérleg fordulónapját követő év március 31. amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el kell végezni. A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani, és írásba kell foglalni az Egyesület adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát. A számviteli politika összeállítása során valamint az éves beszámoló elkészítése során is kiemelt szerepe van a tevékenység folytatása elve érvényesülésének, valamint az óvatosság és az egyedi értékelés elvének. A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a vállalkozások adottságainak,

5 5 körülményeinek megfelelő számviteli rendszer, értékelési módok, és eljárások megválasztását jelenti. A számviteli politika kialakítása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az Egyesületnél olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amely alapján: - megbízható és valós információkat szolgáltató beszámoló állítható össze, - a vezetők döntéseikhez használható információkhoz jutnak. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért - szükséges aktualizálásáért - és érvényesítéséért az Egyesület vezetősége felelős. Az Egyesület egyszeres könyvvezetéssel tesz eleget a számviteli előírásoknak. 3. Üzleti év: Az egyesület üzleti éve megegyezik a naptári évvel, mely január 1-től december 31-ig terjed. A pénzügyi eredménylevezetéssel kapcsolatos szabályok 1. Költségvetés: az Egyesület pénzgazdálkodásának alapja, mely tartalmazza a bevételi forrásokat, ill a kiadásokat. A költségvetés tervezete a tárgyév februárjában készül, a gazdasági elnökhelyettes márciusban a Vezetőség elé terjeszti, a Felügyelő Bizottság áprilisban véleményezi és a Vezetőség az idénynyitó közgyűlésen elfogadásra előterjeszti A költségvetés tervezetét a Közgyűlés előtt elektronikus levélben meg kell küldeni a tagoknak és ki kell függeszteni a hirdető táblára. A költségvetést a Közgyűlés hagyja jóvá. A költségvetésben elfogadott pénzösszegek irányelvek. Indokolt esetben év közben 2 millió Ft-ig a Vezetőség, 2 millió Ft felett a Közgyűlés módosíthatja. 2. Bevételek Bevételi lehetőségek: tagi befizetések (tagok/pártoló tagok) egyéni felajánlások szponzori támogatások üzleti bevételek pályázati támogatások kamatok kölcsönök, hitelek 2./1 Tagi befizetések, amelyek éves jellegűek, minden év első hónapjában esedékesek az Egyesület elektronikus levele alapján. A kiértesítés tartalmazza a Közgyűlés által elfogadott, tárgyévre vonatkozó éves jellegű tagi hozzájárulás (hajóhely, lakókocsi területhasználat, hűtőszekrény, stb) összegét, a befizetés határidejét (március 31). Az összeg befizetését elsődlegesen költségkímélés miatt banki átutalással kell teljesíteni. Indokolt esetben csekkes befizetés is lehetséges, a csekk a gondnoktól vehető át. Az egyéb tagi hozzájárulás (pl: lakókocsi áramfogyasztás, fagymentesítő vizentárolás áramfogyasztása, különböző idejű hajótárolás, stb) számítási módját, összegét és

6 6 fizetési határidejét (változó) az éves díjjegyzék, a Működési Szabályzat illetve a gazdasági elnökhelyettes által küldött elektronikus levél tartalmazza. A megadott befizetési határidőn túli befizetések esetében késedelmi pótlékot kell felszámítani. A befizetésekről nyilvántartást kell készíteni. A nyilvántartásból ki kell emelni és felszólítani a késedelmes befizetőket és közölni kell a késedelmi pótlék összegét, határidejét. 2./2 Egyéni felajánlások, szponzori támogatások elfogadásáról a vezetőség dönt. Erről megállapodást kell kötni, mely tartalmazza az összeg nagyságát, rendeltetését, határidejét, befizetés módját stb. 2./3 Üzleti tevékenységet az Egyesület általában nem folytat. Kivételes esetben tevékenység végzéséről és annak bevételi folyamatáról a vezetőség, indokolt esetben a Közgyűlés dönt. A bonyolítást annak megfelelően kell végezni. 2./4 Pályázati támogatások igénybevétele, felhasználása esetén egyedileg kell meghatározni a bonyolítás menetét a vezetőségnek, szükség esetén a közgyűlésnek. A bonyolítást a határozatnak megfelelően kell végezni. 2./5 Kamatok: az évközi szabad pénzeszközök befektetéséből származó bevételek. 2./6 Kölcsönök, hitelek: felvételük csak a Közgyűlés határozata alapján lehetséges. 3. Kiadások Kiadások lehetnek 3./1 Bérletek és közüzemi díjak: az Egyesület működéséhez szükséges minden évben ismétlődő kiadások. VIZIG kikötő bérlet, biztosítások, víz-villany-csatorna díjak, szemétszállítás, biztosítási alap, területvédelem, hatósági díjak stb.-. 3./2 Beruházások: olyan tervezett költségek, melyek a költségvetésben tételesen szerepelnek és a Közgyűlés jóváhagyott. A beruházás célja korszerűsítés, magasabb színvonalú szolgáltatás, gazdaságosabb működés biztosítása. 3./3 Működési díjak: Általában az Egyesület működéséhez szükséges minden évben ismétlődő kiadások. Különböző műszaki, gondnoki, ügyintézői, adminisztrációs tevékenység díjai. Elszámolás alvállalkozói számlák alapján történik. 3./4 Egyéb költségek: - versenydíjak, irodaszerek, nyomtatványok, postaköltségek, kutyatápok, bankköltségek, élelmiszerek, rendezvények, üzemanyag, daru-karbantartás, takarító és higiéniai anyagok költségei, kikötő móló ki-be szerelése, kikötői internet hálózat díja, szakvélemények díja, mederhasználati díj, stb. 3./5 Fenntartási költségek: a kikötő létesítményeinek fenntartási, karbantartási, állagmegóvási költségei. 3./6 Tartalékkeret: Előre nem látható rendkívüli kiadások képezhető olyan várható kiadásokra, melyek a tervezés időszakában ismeretlen, előre nem látható költségek, vagy többlet-költségek. Esetleges felhasználásáról a Vezetőség dönt. 3./6 Zárolt tartalék képezhető előre elhatározott kiadásra. Ezt az összeget le kell kötni és csak az elhatározott kiadásra költhető. Az összeg létrehozását és felszabadítását, csak a Közgyűlés engedélyezheti. 4. Alvállalkozók vehetők igénybe a kikötő működésének elősegítése céljából különböző tevékenységek végzésére. A gazdálkodással kapcsolatos ügyintézés, a gondnoki, a ill a könyvelői tevékenység végzését a vezetőség által megbízott alvállalkozók végzik szerződés alapján.

7 7 A költségvetési és fenntartási munkák végzését, maghatározott feladatokat, külső alvállalkozókkal kell elvégeztetni gazdaságosság figyelembevételével, lehetőleg több helyről kért árajánlat alapján. A végzett tevékenységről 100 ezer forint felett Vállalkozási Szerződést kell kötni. Az elvégzett munkát a gondnok veszi át (mennyiségi és minőségi átvétel), a fizetés teljesítését a gazdasági elnökhelyettes igazolja és bonyolítja. 5. Anyag beszerzéseket a gazdasági elnökhelyettes előzetes jóváhagyása alapján általában a gondnok bonyolítja. Az anyagvásárlást számlával kell igazolni és 14 napon belül el kell számolni. 6. Maradványpénz az éves gazdálkodás során nem felhasznált összeg, mely a pénzintézetben, vagy a házipénztárban maradt. Év végi záró egyenleg. Ez az összeg év elején nyitó egyenlegként mutatkozik, és a bevételekkel együtt tovább felhasználható. 7. Számlák kiegyenlítése történhet készpénzzel és utalással. A beérkező készpénzes számlákat a gazdasági elnökhelyettes jóváhagyása alapján a gondnok-pénztáros a házipénztárból egyenlíti ki kiadási pénztárbizonylat kiállításával, melyből egy példány a pénz átvevőé, egy példány a könyvelésé és a tőpéldány a tömbben marad. Az utalásos számlákat a gazdasági elnökhelyettes egyenlíti ki a megfelelő pénzintézeten keresztül. A beérkező bankbizonylatokat és számlákat legkésőbb kéthavonta számolja el a könyveléssel. Egyszerűsített mérleggel kapcsolatos kimutatások 1. Leltározás az Egyesület vagyonának felmérése. A leltár listát a könyvelés készíti számlák alapján göngyölítve. A leltározást év végén a Leltározási Bizottság (elnökhelyettesek, gondnok) végzi. Felméri az állóeszközök vagyontárgyak meglétét, mennyiségét. Erről jegyzőkönyvet készít és továbbítja a vezetőséghez. A megrongálódott, használhatatlan eszközökről selejtezési jegyzőkönyvet készít. Egy meghatározott időben elvégzi a selejtezést, melyet dokumentál. A vagyonleltárt az aktuális mérleg mellékleteként kell kezelni. A befektetett eszközök (pénz és tárgyi eszközök) és a források (tőke és annak tartalékai) analitikus nyilvántartását a leltári adatok képezik. Az eszközök és források egyezősége zárja le a gazdálkodási év adatait. 2. Könyveléssel, mérleg-beszámolókészítéssel kapcsolatos egyéb előírások: A könyvelés az év folyamán folyamatos, az éves mérleget a Felügyelő Bizottság felülvizsgálja és jelentésében szerepelteti a vizsgálat eredményét. A gazdasági elnökhelyettes a tárgyév működéséről, gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott mérleg-beszámolót készít. A tőkeváltozás, valamint a vagyoni helyzet elemzése is része az éves beszámolónak. A beszámolót a vezetőség jóváhagyását követően a Közgyűlésnek kell elfogadnia. Az elfogadott beszámoló és mérleg egy példányát a közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt az irattárba kell helyezni.

8 8 A Számviteli Szabályzatban nem szereplő vagy nem részletezett kérdésekben az Egyesületi Törvény, ill. a vonatkozó pénzügyi, számviteli előírások szerint kell eljárni Jelen Pénzkezelési és Számviteli Szabályzatot az Egyesület november 07. napján tartott Közgyűlésén fogadta el és léptette hatályba, ezzel a korábbi szabályzatok hatályukat vesztették. Alsóörs, november 07. Dr Malárics Viktor elnök

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat SzVT Kutatási és Fejlesztési Központ Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: az egyesület Országos Elnöksége 2011.04.14-én Dr. Sváb Péter Elnök SzVT Gazdálkodási Szabályzat 1 1. A gazdálkodás általános elvei

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND Érvényes: 2013.január 1.napjától Jóváhagyta: dr. Monok István főigazgató ph. 2 A Magyar Tudományos

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzat

Gazdálkodási Szabályzat A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE a Sportról szóló 2000.évi CXLV.tv. és a szóló 1997.évi CLVI.tv. alapján kiemelkedően közhasznú tevékenységet végző szervezet. A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE I. GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Pénzkezelési Szabályzata

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Pénzkezelési Szabályzata Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2011. július 01-től TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 1.1. A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TARTALMA...4 1.1.1

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 5. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva: 2009. december 21.,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 1/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Egyesület Alapszabályát és a 2011. évi CLXXV tv. és a 2011. évi CLXXXI. tv.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben