A szabályozási tervlap 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabályozási tervlap 2."

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010. (V. 19.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ ÉVI LXV. TV. 16. (1) BEKEZDÉSÉBEN, VALAMINT AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRİL SZÓLÓ ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY 7. (3) BEKEZDÉS C) PONTJÁBAN ÉS A 13. (1) BEKEZDÉSÉBEN KAPOTT FELHATALMAZÁSOK ALAPJÁN AZ ALÁBBIAK SZERINT ALKOTJA MEG A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL RENDELKEZİ 32/2006. (2007. III. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (A TOVÁBBIAKBAN: RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉT: 1. (1) A RENDELET 1. (2)-(3) BEKEZDÉS HELYÉBE A KÖVETKEZİ RENDELKEZÉS LÉP: (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen az egyéb jogszabályban meghatározott építési munkát végezni, valamint ezekre az építési munkákra hatósági engedélyt adni, az általános érvényő magasabb szintő jogszabályok (pl. OTÉK) betartása mellett kizárólag e rendelet (továbbiakban HÉSZ) és mellékletei, továbbá a jóváhagyott szabályozási tervek (továbbiakban SZT) együttes alkalmazásával szabad. (3) A rendelet mellékletei a rendelet szerves részét képezik, ezért azok módosítása csak a rendelet módosítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen lehetséges. A függelékek nem képezik a rendelet részét, ezért azok tartalma a rendelettıl függetlenül változtatható. (2) A RENDELET 1. -A A KÖVETKEZİ (4) ÉS (5) BEKEZDÉSSEL EGÉSZÜL KI: (4) A HÉSZ mellékletét képezi: Rajzi melléklet: - 1. melléklet: SZT-1 jelő tervlap: Külterületi szabályozási terv (M=1:8.000) - 2. melléklet: SZT-2 jelő tervlap: Belterületi szabályozási terv (M=1:2.000) Szöveges melléklet: - 3. melléklet: A növénytelepítési távolságokra vonatkozó elıírások (5) A HÉSZ függelékei: - F-1 függelék: A HÉSZ-hez kapcsolódó egyéb hatályos önkormányzati rendeletek listája - F-2 függelék: Régészeti lelıhelyek listája - F-3 függelék: A legfontosabb magyarországi ıshonos fa és cserjefajok jegyzéke - F-4 függelék: Egyedi tájértékek felsorolása (3) A RENDELET 1/A HELYÉBE AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEK LÉPNEK. A szabályozási tervlap 2. (1) A település közigazgatási területén a HÉSZ elıírásainak területi értelmezéséhez szükséges térképi, rajzi információkat az M=1:8.000 léptékő külterületi szabályozási tervlap és az M=1:2.000 léptékő belterületi szabályozási tervlapok tartalmazzák. (2) Kötelezı szabályozási elemek: közigazgatási határ; belterületi határ; tervezett szabályozási vonal; beépítésre szánt terület határa; övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa; építési tilalom határa; elıvásárlási joggal terhelt terület, illetve határa; beültetési kötelezettségő terület, illetve határa; védısáv vagy védıövezet határa; ártéri terület; vízbázis hidrogeológiai védıterület, illetve határa; mőemlék és mőemléki környezet határa; helyi mővi érték és helyi értékvédelmi terület határa; védett utcakép; védetté nyilvánított régészeti lelıhely és nyilvántartott régészeti lelıhely határa; kilátásvédelmi terület; natura 2000 terület; országos ökológiai hálózat területe és övezeti; nemzeti park területe; fokozottan védett természetvédelmi terület; földtani természeti érték területe. 1

2 Fogalom-meghatározások 3.. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Homlokzatmagasság értéke: egy adott homlokzati szakaszon az OTÉK szabályai szerint számított homlokzati felület értéke osztva a homlokzati szakasz hosszával. 2. Mély fekvéső területek: azok a lefolyás nélküli területek, amelyekrıl a felszíni víz természetes módon vagy ember által átalakított terepviszonyok következtében nem juthat el a befogadóba. 3. Terepszint alatti beépítettség mértéke: a terepszint alatti építmény(ek) által mőszakilag igénybevett terület szintenként számolt bruttó szintterületének összege és a telek sík vetületi területének %-ban kifejezett aránya. 4. Védızöld: a káros környezeti hatások mérséklését szolgáló, védelmi célú zöldfelület. 5. Nyúlványos telek: az a telelek, melynek útkapcsolatának szélessége kisebb az övezetben elıírt kialakítható legkisebb szélességő teleknél 6. Alcsevica: a 690, 301, 088/13, 073/5, 073/3, 080 és a 077 hrsz. által határolt terület Elvi engedélyhez kötött létesítési feltételek 4. (1) A jogszabályban nem szabályozott funkció elhelyezését, illetve a településrendezési beavatkozás környezethez történı illeszkedését az elvi építési engedély iránti kérelemben igazolni kell. (2) Építési engedélyhez kötött közterületi építmények elhelyezése esetén elvi építési engedélyt kell kérni. Az engedélykérelemhez az önkormányzati fıépítész véleményét elızetesen be kell szerezni. (3) Elvi építési engedélyt kell kérni az alábbi esetekben is: a) ha jogszabály elıírja, b) kialakult állapot esetén: 1. az épület telken belüli elhelyezésére, ha a szomszédos telkek illetve az érintett utcaszakasz telkeinek elıkertje eltérı, 2. az épület tetıidomának meghatározására, ha az zártsorú beépítés esetén eltér a szomszédos ingatlanokon csatlakozó épület tetılejtésétıl, illetve szomszéd(ok) hiányában a hagyományos (30-45 fok közötti) lejtéső nyeregtetıtıl, 3. új árkád, új áthajtó létesítéséhez, c) ha egy telken több épület kerül elhelyezésre, d) mélyfekvéső területen bármely építmény elhelyezési feltételeinek meghatározása érdekében, e) a 300 m 2 bruttó szintterületet meghaladó (egy épülettömegen belül elhelyezett) lakó-, illetve üdülıépületek elhelyezése esetén, f) kertvárosias (Lke) lakóterületen elıkert nélküli beépítés esetén, g) nyúlványos (nyeles) telek esetében az építési hely meghatározására, h) zártsorú beépítéső telken az épületnek a 7. (4) bekezdés a) ponttól eltérı csatlakozása esetén, i) oldalhatáron álló beépítési módú saroktelek esetében az épület(ek) elhelyezési feltételeinek meghatározása érdekében, abban az esetben, ha az építési hely határa a közterületi telekhatár, j) építési engedélyhez kötött a telek közterület felöli határán a csatlakozó közterület szintjétıl számítva 2,0 m-nél magasabb kerítés létesítése esetén, k) 3,50 métert meghaladó magasságú támfalgarázs, illetve a támfalgarázs feletti tömör kerítés létesítési feltételeinek meghatározása érdekében, l) többszintes parkoló elhelyezési feltételeinek meghatározása érdekében, m) különleges területen: 1. a Ksp-2 (Alcsevicze) övezetek területén a lovassportot szolgáló építmények és egyéb állattartó építmények elhelyezési feltételeinek meghatározása érdekében, 2. a rekreációs és sportpálya övezetek területén a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmény, kereskedelmi szálláshely szolgáltató épület elhelyezési feltételeinek meghatározása érdekében, 2

3 n) a Vt jelő építési övezetek területén az elhelyezhetı lakásszám, kiállítás és kulturális célú építmények elhelyezési feltételeinek meghatározása érdekében, kivéve a Vt-9 övezetet, o) építésügyi hatósági engedélyhez kötött épület, építmény, melléképítmény, köztárgy és a közterületen elhelyezhetı építmények között nem említett egyéb építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmény közterületen történı elhelyezésének feltételeinek meghatározására, valamint p) amennyiben az építésügyi hatósági engedély köteles építési munka érinti a közterületet, q) helyi értékvédelmi területen, illetve mőemléki környezetben 3,0 m-nél kisebb oldalkert kialakítása esetén, r) adótornyok elhelyezése esetén, s) ha a kialakítandó támfal magassága meghaladja az 2,0 m-t, t) tervezett épület, építmény tetıhéjalása bitumenes zsindely. u) az Lk-5, az Lk-7, és az Lke-8 övezetekben, ha egy telken több épület kerül elhelyezésre tisztázni kell: - az épületek helyét és egymás közötti távolságát, - az egyes épületekben kialakítható lakásszámot, - a telken belüli felszíni parkolok helyét. v) építési engedélyhez kötött világító felülető, vagy megvilágított felülető reklámhordozó létesítése esetén w) Má-f övezetben akkor, ha a meglévı és tervezett létesítmények összes alapterülete az 1000 m 2 -t meghaladja (4) Az elvi építési engedély elbírálása során a jogszabályban meghatározott szempontokon túlmenıen az alábbiakat kell figyelembe venni: a) a HÉSZ és a SZT elıírásai az adott ügyben, b) a csatlakozó szomszédos telkekhez és azok beépítéséhez történı illeszkedés, c) az utcaképhez történı illeszkedés, d) a szomszédos telkek és épületek rendeltetésszerő használatának biztosítása. (5) Az elvi építési engedélyben meg kell határozni: a) az épület elhelyezésének módját: 1. egy telken több épület elhelyezését a városkép egységes megjelenése érdekében, 2. védett épülethez és kialakult környezethez történı illeszkedés érdekében 3. közterületi építmény elhelyezésének módját annak érdekében, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a beavatkozással érintett közterületszakasz (utcakép) látványát ne zavarja (korlátozza, takarja, stb.) az indokoltnál, illetve a környezetben kialakultnál nagyobb mértékben, b) az építmény kialakítását: 1. a 20 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb lejtéső tetıidom esetén a tetıidom kialakítását, 2. a tetınyílás kialakításának módját (védett területen, illetve a közterület felıli látványban érvényesülı tetınyílás a tetıkibúvó nyíláson és a tetısíkban elhelyezett nyílászárón túlmenıen kialakítását), 3. az építmény tömeg- és homlokzatképzését az építészeti, utcaképi, városképi és tájképi illeszkedés módját, illetve az építmény jellemzı anyaghasználatát (a látványban, utcaképben együttesen érvényesülı, csatlakozó, illetve szomszédos épületek, illetve utcaszakasz látványához történı illeszkedés érdekében), 4. a zártsorú beépítéső épület esetében a homlokzat színezésének illeszkedését az épületet és legalább a két-két szomszédos csatlakozó épület színezését is bemutató, védett területen az érintett utcaszakaszt magában foglaló színtervben kell igazolni, c) a kiegészítı épületek és melléképítmények elhelyezését és kialakítását, különösen: a 13. (3) bekezdés szerinti zavaró hatású építmények lakóterületen történı létesítési feltételeit azokra az esetekre, amikor az elvi építési engedély egyébként megadható. (6) Az elvi építési engedély iránti kérelemben a tervezett épület utcaképi illeszkedését az érintett utcaszakasz tervezett magassági kialakítását bemutató utcaképpel igazolni kell. 3

4 (7) Az elvi építési engedély iránti kérelemhez meg kell kérni a helyi építészeti-mőszaki tervtanács állásfoglalását. (8) Helyi értékvédelmi területen, mőemléki környezetben, valamint helyi illetve mőemléki védelem alatt álló épület esetében az elvi építési engedély és az építési engedély iránti kérelemhez csatolni kell a helyi építészeti-mőszaki tervtanács állásfoglalását. Telekalakítás 5. (1) Nyúlványos építési telek nem alakítható ki. (2) Ha a telekalakítási terv készítése során a kialakítandó telkek bármelyike nem közelíthetı meg az SZT szerint kialakított közterületrıl, akkor, amennyiben magánút kialakítható, azt a telekalakítási tervben kell megoldani. A magánút szélességét a 8. (11) bekezdésében meghatározottak szerint kell meghatározni. (3) Közmővek, vonalas létesítmények, magánutak számára az építési övezetre elıírt telekmérettıl eltérı mérető telek is kialakítható. (4) A tervezett szabályozási vonallal érintett telek beépítése csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen, az építési telek kialakítását szolgáló telekalakítás földhivatali átvezetését követıen lehetséges. (5) A telekalakítás általános szabályai: a) A kialakítandó és beépíthetı új építési telkek legkisebb szélessége: - oldalhatáron álló beépítési mód esetén 15 m, - szabadon álló beépítési mód esetén 18 m, - ikres beépítés esetén 14 m, - zártsorú beépítés esetén 12 m. b) Az övezetekben elıírt minimális telekméret kétszeresét el nem érı telkek tovább nem oszthatók. Általános építési elıírások, építmények kialakítása 6. (1) A település közigazgatási területén építési munkát végezni az építési szabályoknak megfelelıen kialakított közútról, vagy önálló helyrajzi számmal rendelkezı magánútról gépjármővel közvetlenül megközelíthetı telken lehet. Az egynél több telket kiszolgáló magánutak esetén az tulajdonosának szolgalmi jog bejegyzésével biztosítani kell, hogy az út által kiszolgált telkek jármővel akadályoztatás nélkül, bármikor megközelíthetık legyenek. (2) Az egyes telkek beépítési lehetıségét az általános elıírásokon túlmenıen az adott telekre vonatkozó övezeti elıírások határozzák meg. (3) Ha a kialakult már beépített telkek területén új épület létesítésére kerül sor, akkor a telek beépítése az övezetben meghatározott építési elıírások szerint történhet. (4) A település közigazgatási területén a már meglévı, kialakult beépítés fenntartható (tetıtérbeépítés, átalakítás, állagmegóvás, felújítás lehetséges), figyelembe véve az illeszkedés szabályait. Új építési munka, valamint bıvítés a HÉSZ elıírásainak betartásával végezhetı. (5) Építési munka végzésénél figyelembe kell venni a szabályozási terven feltüntetett, valamint egyéb jogszabályok által megalapozott, a szakhatóságok által megszabott védıterületet, védıtávolságot, védısávot. (6) A talaj- és felszíni vizek áramlását és minıségét veszélyeztetı építés esetén építési munka csak az illetékes vízügyi hatóság bevonásával végezhetı. (7) Az elıkertek mélységét a környezetben kialakult beépítésnek megfelelıen kell meghatározni. Az új építési övezetté váló területeken, vagy ha az adott telek környezetében nincs kialakult beépítés, az elıkert mélysége legalább 6 m. Az oldal- és hátsókertek kialakítására az egyéb jogszabályok vonatkozó elıírásai a mértékadók minden olyan esetben, ahol e szabályzat ettıl eltérı értékeket nem határoz meg. (8) Az egyes övezetekben, építési övezetekben tervezett létesítmények akkor valósíthatók meg, vehetık használatba és változtatható meg rendeltetésük, ha a létesítményben tervezett tevékenység nem lépi túl az adott övezetre, építési övezetre jelen rendeletben elıírt környezetvédelmi határértékeket. 4

5 (9) Oldalhatáros beépítés esetén az oldalhatár felé esı homlokzatmagasság nem haladhatja meg az övezetre vonatkozó építménymagasság értékét (10) Az építési övezetekben az egyes homlokzatmagasságok nem haladhatják meg az övezetre vonatkozó építménymagasság 1,25 szeresét. (11) Az építési övezetek területén kerítés legfeljebb 80 cm lábazattal 30 %-ban áttört kerítésmezıvel -a fokozott zajvédelemmel érintett közintézmények területén, ill. az értékvédelemmel érintett területen természetes anyaghasználat (kı, tégla, vakolt felület) mellett tömör kerítés is- építhetı. (12) Támfal a szomszédos telekhatároktól legalább 1 m-re építhetı. (13) Állattartó építmény építésénél az állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendelet elıírásait is be kell tartani. (14) Élet, anyagi javak és kulturális értékek védelmére tervezett építményt (építményrészt, óvóhelyet) úgy kell megvalósítani és fenntartani, hogy a vonatkozó külön jogszabályok és a kötelezı szabványok elıírásainak megfeleljen. (15) Ha kazán, vagy más nyomástartó berendezés, gáz, vagy olajellátó rendszer, tüzeléstechnikai berendezés, távfőtı vezeték, valamint PB gázpalack cseretelep, föld alatti és föld feletti tartályok, 140 kw feletti hıterheléső gáz- vagy olajtüzelı berendezés kerül elhelyezésre, akkor elsıfokon a területileg illetékes mőszaki biztonsági felügyelet jár el. (16) Az Alcsevicze területén az általános szabályok az alábbiakkal együtt érvényesek: c) Építési munkát végezni -beleértve a közlekedési, illetve közmő létesítmények, mőtárgyak építését is- csak talajmechanikai szakvélemény alapján lehet. d) Telken belül két épület között legalább az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagassággal megegyezı távolságot kell tartani. e) Bármelyik építési övezetben rendszeres (napi) tehergépjármő-forgalommal járó, vagy épületenként 15 személygépkocsi/óra forgalmat vonzó, -nem lakó- funkció csak olyan telken helyezhetı el, ahol az adott funkciót tartalmazó épület legalább 16 m szabályozási szélességő útról közvetlenül megközelíthetı. f) A közmővek építményei minden építési övezetben elhelyezhetık. g) Telken belüli út burkolatának széle a szomszédos telekhatártól legalább 2 m távolságra lehet. Az út és a telekhatár közötti sávban legalább 2 m magasra növı sövénnyel, cserjesorral kell betelepíteni. h) Telken belül önállóan hirdetıberendezést, reklámot elhelyezni nem szabad. Épületeken és kerítésen a funkciónak megfelelı cégfelirat, információs tábla elhelyezhetı, melynek mérete legfeljebb 1 m 2 nagyságú lehet. i) Alcsevicze területén a közterületi, vagy magánút felıli telekhatáron épített kerítés tömör része legfeljebb 80 cm magas lehet, felette 2,00 m-es magasságig legalább 80 %-ban áttörten alakítandó ki. Két méternél magasabb kerítés nem építhetı. (17) Az épületek homlokzati színezésénél a helyi értékvédelmi rendeletben rögzítetteket be kell tartani. (18) Önkormányzati építészeti-mőszaki tervtanács és fıépítészi szakmai vélemény: a) A külön jogszabályban meghatározott esetekben egyes építmények építészetimőszaki terveit engedélyezésük elıtt a külön jogszabály alapján helyi önkormányzati rendeletben meghatározott Önkormányzati tervtanács véleményezi. b) Önkormányzati tervtanács mőködésének hiányában az a) pontban érintett tervekrıl a települési fıépítész szakmai véleményt ad. Meglévı, kialakult állapot 7. (1) A kialakult beépítéső telektömbben az épületek elhelyezésének módját (az épület építési helyen belüli elhelyezésének módját) a vonatkozó elıírások és az illeszkedés szabályai szerint kell meghatározni: a) Az elıkert méretének a kialakult állapothoz (beépítés, illetve telek geometriája) kell igazodnia a tömb érintett utcaszakaszán, de legalább az építési övezet, illetve az övezet területén. (2) Az illeszkedés szabályai oldalhatáron álló beépítés esetén: a) Ott, ahol az övezeti elıírások oldalhatáron álló beépítési módot írnak elı, de az a kialakult állapot miatt nem valósítható meg a meglévı beépítés fenntartható. (3) Az illeszkedés szabályai zártsorú beépítés esetén: 5

6 a) Ott, ahol zártsorú beépítés alakult ki: 1. Az épület mélysége legfeljebb a szomszédos épületek átlagos mélysége, illetve, ha a szomszédos telkek nem beépítettek, akkor az SZT eltérı elıírása hiányában legfeljebb 14 m lehet az övezeti elıírások keretei között. 2. Az új tetıidomot a szomszédos tetısíkhoz igazodva legfeljebb 50 cm eltéréssel lehet kialakítani. A szomszédos (már meglévı) tetısíkokkal való összeépítés (csatlakozás) költségeit az építtetı viseli. b) Mőemléki környezet -ben, Helyi értékvédelmi terület -en belül, ahol zártsorú beépítés alakult ki a kialakult utcakép védelme érdekében új épület elhelyezése esetén épület-hézag létesítése is megengedett c) Zártudvaros (a hátsó telekhatárig terjedı) beépítés csak védett épület, vagy az adott terület településszerkezeti értékeinek megırzése érdekében létesíthetı. A zártudvaros épület építési munkái csak Önkormányzati Tervtanácsi, illetve a fıépítészi vélemény beszerzése után végezhetık. (4) Az építési vonal a kialakult telektömbben: a) foghíj és saroktelek esetében: illeszkedjék a csatlakozó szomszédos telkek beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz, kivéve, ha egyéb elıírás ettıl eltérı beépítést ír elı, b) ha a közbensı telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen: illeszkedjék legalább két legközelebbi beépített telek, illetve az érintett utcaszakasz beépítésének utcai (közterületi) építési vonalaihoz. (5) A kialakult telektömbben a legnagyobb homlokzatmagasság: a) foghíj esetében nem haladhatja meg a csatlakozó szomszédos épületek azonos homlokzati oldalainak legnagyobb magasságának átlagát, b) saroktelek esetében, vagy ha a közbensı telek egyik csatlakozó szomszédos telke beépítetlen, nem haladhatja meg: 1. a csatlakozó szomszédos épületek legnagyobb építménymagasságát, 2. az érintett utcaszakasz átlagos építménymagasságát. (6) Új magastetı létesítését, magastetı átalakítását szomszédos tetısíkhoz igazodva legfeljebb 50 cm eltéréssel lehet kialakítani, melynek illeszkednie kell az utcaképhez. A szomszédos (már meglévı) tetısíkokkal való összeépítés (csatlakozás) költségeit az építtetı viseli. a) Szabadon álló beépítés esetén az új magastetı hajlásszöge legyen közel azonos az épület közvetlen környezetében álló szomszédos épület(ek) tetısíkjának hajlásszögével. b) Zártsorú beépítés esetén a magastetı tömege csökkentse a csatlakozó szomszédos épületek takaratlan tőzfalait, és a tetısík(ok) hajlásszöge legyen azonos a takarandó tőzfal(ak) oromvonalának hajlásszögével. Ott, ahol a csatlakozó szomszédos épületek oromvonalának hajlásszöge kisebb, mint 30 fok, vagy nagyobb, mint 45 fok, illetve foghíj beépítésnél a csatlakozás módját esetileg kell meghatározni a szomszédos épületekhez illeszkedve. (7) A zártsorú beépítéső épület esetében a homlokzat színezésének illeszkedését az épületet és legalább a két-két szomszédos csatlakozó épület színezését is bemutató, védett területen az érintett utcaszakaszt magában foglaló színtervben kell igazolni. (8) A HÉSZ hatályba lépésekor már kialakult (az épület külsı határoló síkjainál legfeljebb 1,5 méterrel nagyobb) úszótelek esetében az építmények az építési övezeti elıírásoknak megfelelıen bıvíthetık, átalakíthatók az alábbiak figyelembevételével: a) a bıvítés csak a megengedett legnagyobb építménymagasság és a csatlakozási elıírások keretei között hajtható végre, b) a meglévı építmények bıvítése, átalakítása abban az esetben is megvalósítható, ha: 1. az úszótelek meglévı beépítettsége meghaladja az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítettség mértékét, de a beépítettség nem növelhetı, 2. a telek zöldfelületi aránya nem éri el az építési övezetben elıírt legkisebb mértéket 6

7 Általános közlekedési elıírások 8. (1) A közlekedési területek közé tartoznak a meglévı és tervezett közutak, a vasúti (HÉV) területek a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt. (2) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: sz. fıút települést érintı szakasza K.III j. Ök. út (Pilisszentkereszti út) elkerülı szakasza és ennek 11. fıút felé vezetı kapcsolata K.V. - A települést érintı egyéb összekötı utak külterületen K.V., belterületen B.IV.c. - Belterületi győjtıutak B.V.c. - Kiszolgáló (lakó) utak B.VI.d. (3) Külterületen a közlekedési területek védısávja a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelıjének hozzájárulásával használható fel. A védıterületek értékei az úttengelytıl mérve: - A 11. sz. fıút nyomvonala mentén m. - Az alsóbbrendő országos közutak külterületi szakasza mentén m. (4) Külterületi mezı- és erdıgazdasági (üzemi) utak, dőlıutak esetén az út tengelyétıl mért m-en belül épület, építmény nem helyezhetı el. (5) A város területén a közlekedési létesítmények szélességét a szabályozási terv szerint kell kialakítani. (6) A tervezett közutak kiépítéséhez legalább a magasabb szintő jogszabályok szerinti szabályozási szélességek biztosítandók, ennél kisebb szabályozási szélességet alkalmazni csak szabályozási terv keretei között készülı, az adottságokhoz alkalmazkodó méretezés alapján lehet. E rendeletben biztosított kötelezı eltérés kiszolgáló utaknál gazdasági övezet esetén a minimális szabályozási szélesség 16,0 méter. (7) A külterületi közutak szabályozási szélessége 6 m, azonban a közterületek jelenlegi szélességi méretei mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy építési igény az elıbbi szélesség kialakítását nem igényli. Az új szabályozási szélességet a jelenlegi közterület tengelyétıl szimmetrikusan kell biztosítani, ha ez nem lehetséges, akkor szabályozási tervet kell készíteni. (8) Az úthálózatot úgy kell megtervezni, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítsa a tőzoltási felvonulási területet. (9) A közigazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani. (10) A közterületi parkolókat fásítva kell kialakítani. (11) A magánutak mőszaki kialakításánál a közforgalmú utakra érvényes elıírások szerint kell eljárni. (12) A magánutak kialakítása, fenntartása és üzemeltetése során a kiszolgált összes telek vonatkozásában folyamatosan érvényesítendı a tőz- és életvédelem, valamint a vagyon és a közszolgáltatások biztonsága. (13) A magánút mindenkori tulajdonosa a magánút rendeltetésszerő használatát nem korlátozhatja az adott út által feltárt telkek esetében, azaz a magánúttal feltárt telkeknél szolgalmi jog bejegyzésével folyamatosan biztosítandó a telkek megközelíthetısége. Általános közmő és közmővesítési, valamint elektronikus hírközlési elıírások 9. (1) A vegyes, a kisvárosias és a gazdasági övezeteket teljes közmővesítéssel legalább nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel-, a kertvárosias és üdülıövezeteket a teljes közmő meglétéig legalább részleges közmővesítéssel kell ellátni. (2) A közmőveket, valamint azok biztonsági övezetét közterületen kell kialakítani. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a korábban kiépített közmőhálózat nem közterületen létesült, úgy a közmő- és szállítóvezetékek valamint azok biztonsági övezete számára szolgalmi jogi bejegyzéssel helyet kell biztosítani. A szolgalmi jogot az ingatlan tulajdoni lapjára rá kell vezettetni. Szolgalmi joggal terhelt területen mindennemő építési tevékenység csak a kedvezményezett hozzájárulásával végezhetı. 7

8 Víziközmővek telekhatáron kívül csak érvényes és jogerıs vízjogi létesítési engedély birtokában létesíthetık és üzemeltethetık. (3) A közmőlétesítmények ágazati elıírások szerinti védıtávolságain belül mindennemő építési tevékenység csak az illetékes üzemeltetı hozzájárulása esetén végezhetı. (4) A vonatkozó jogszabály alapján a vízbázisok külsı védıterületén korlátozásokkal csak mezıgazdasági tevékenység végezhetı. (lsd. térképi jelzés) (5) A területen a vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tőzszakaszhoz szükséges vízmennyiséget minden körülmények között biztosítsa. A tőzcsapot úgy kell elhelyezni a vonatkozó jogszabályok szerint, hogy a védendı építményeknél 100 m-nél nagyobb távolság ne legyen. (6) A vízvezetékek védıtávolság-igénye a vonatkozó elıírásokban rögzítettek szerint biztosítandó. (7) A zárt szennyvíztározó medencébıl az összegyőjtött szennyvizeket rendszeres és ellenırizhetı módon a kijelölt szennyvízleürítı helyre kell szállíttatni. (8) A nyílt árkokba, patakba, tóba, egyéb idıszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történı szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni. (9) A település területén a talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem lehetséges. (10) A szennyvízcsatorna megépítése után legkésıbb 6 hónapon belül az érintett fogyasztókat kötelezni kell a csatornára való rákötésre. Ezután közmőpótló létesítése és használata nem lehetséges. A zárt szennyvíztárolókat a közcsatornára való rákötés után szakszerően fel kell számolni. (11) A szennyvízcsatorna rendszerbe csak a vonatkozó jogszabályok szerinti szennyvíz vezethetı be, ellenkezı esetben a szennyvíz elıtisztításáról gondoskodni kell. (12) A település területén elválasztott rendszerő csatornahálózatot kell létesíteni. (13) Szennyvízcsatornába sem ingatlanon belül, sem közterületen csapadékvizet bevezetni nem szabad. (14) A csapadékvíz elvezetésére zárt illetve nyílt csapadékvíz-elvezetı rendszert kell építeni. A beépített, illetve a beépítésre szánt területen burkolt út csak a vízelvezetés megoldásával együtt építhetı a burkolt út hosszában. (15) A csapadékvíz élıvízbe történı bevezetése elıtt hordalékfogó mőtárgy elhelyezése kötelezı. (16) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét a befogadóig ellenırizni kell minden nagyobb (5000 m2-t meghaladó telekterülető) beruházás esetén. A beruházás csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelı biztonsággal továbbvezethetı a befogadóig. (17) 20 gépkocsinál több gépkocsi számára parkolót létesíteni csak kiemelt szegéllyel és szivárgófelülető burkolattal szabad. (18) A vízzáró burkolattal ellátott felületrıl összegyőlı csapadékvizet hordalékfogó mőtárgyon keresztül szabad csak a közcsatorna hálózatba, vagy élıfolyásba vezetni. Szénhidrogén szennyezettségnek kitett út, illetve parkoló felületrıl összegyőlı csapadékvizeket benzin és olajfogó mőtárgyon is keresztülvezetve szabad a csapadékvíz elvezetı közcsatornába, vagy élıfolyásba vezetni. (19) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad. (20) A vízfolyások, vízfelületek partéleitıl a karbantartás számára szabadon kell hagyni az alábbi szélességő fenntartási sávokat: a) VIZIG kezelés esetén 6-6 m-t, b) társulati kezelés esetén 4-4 m-t, c) önkormányzati kezelés esetén 4-4 m-t, d) nyílt árkok mentén az egyik oldalán legalább 2 m-t, a másik oldalán legalább 1 m-t. (21) Középnyomású földgázzal ellátott területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáz nyomásszabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetık el. A berendezés csak az elıkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhetı. (22) A települést érintı gázvezetékek ágazati elıírás szerinti biztonsági övezetét szabadon kell hagyni. Azt érintı tevékenység csak a szolgáltató hozzájárulásával végezhetı. (23) A termékvezetékek szabvány szerinti védıtávolságát és a szakági elıírásokat a területen be kell tartani. 8

9 (24) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges elıirt magassági korlátozást be kell tartani. (25) A 6 m feletti hírközlési antennák létesítését az Önkormányzattal egyeztetni kell. (26) A jelenleg beépítetlen területek igénybevételekor használatba vételi engedély megszerzéséig az alap közmőveket (vezetékes víz, elektromosáram) ki kell építeni. (27) A tervezett közmőlétesítményeket közterületen kell kialakítani. (28) Elektromos és távvezetékek az érintett közútkezelıi és az önkormányzati tervtanácsi vélemény beszerezése után létesíthetık. (29) Új elektromos és távvezetékek létesítése csak földkábellel lehetséges. (30) A település vezetékes villamosenergia-ellátását szolgáló 20 kv-os középfeszültségő villamoshálózatok mentén a meglévı és tervezett szakaszokon szabadvezetékes rendszer esetén biztonsági övezetet kell kijelölni és tartani, azaz: - külterületen: a szélsı fázisvezetıktıl számított 5-5 m szükséges, összesen max. 14,0 m, - belterületen: a szélsı fázisvezetıktıl számított 2,5-2,5 m szükséges, összesen max. 8,0 m. (31) A nagynyomású gázvezeték biztonsági övezeteit a szabályozási terv tartalmazza. (32) Valamennyi, (korábban létesített) üzemen kívül helyezett, feszültségmentesített közép-, kisfeszültségő és távbeszélı szabadvezeték-hálózatot és oszlopos tartószerkezetet a tulajdonosnak le kell szerelni, anyagát megfelelı hulladék-lerakóhelyre szállítani és a terep helyreállítását (oszlopalap-gödör földvisszatöltését) elvégezni. Ugyanez vonatkozik a lebontásra kerülı 20 kv-os hálózatra és az oszlop transzformátorállomásra is. (33) Valamennyi tervezett közvilágítási berendezés és hálózat kialakításánál a vonatkozó villamosipari szabványos és a közvilágítási szabvány elıírásai és ajánlásai szerint kell eljárni. A zöldfelületekre vonatkozó elıírások 10. (1) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben, közlekedési és közmőövezetekben, illetve vízgazdálkodási övezetekben új zöldfelület létesítését -a területfel-használás változás jellegétıl függıen- kertépítészeti kiviteli, tájrendezési vagy rekultivációs terv alapján kell elvégezni. (2) Az egyes építési övezetekre, övezetekre elıírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál növényzettel fedett területként ha ezen rendelet másként nem rendelkezik csak a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkal, egyéb növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes vetületének területe vehetı számításba. (3) Az egyes telken belül kötelezıen létesítendı védızöld sáv kialakítása és fenntartása a telektulajdonos feladata. A védızöld sávok telepítésénél több szintő növényállományt (fák és cserjék) kell kialakítani. (4) Az egyes ingatlanokon az övezetenként meghatározott zöldfelületeket -a lakóingatlanok kivételével- legkésıbb az épületek használatba vételéig ki kell alakítani. Használatbavételi engedély csak az elıírt zöldfelületek kialakítása után adható ki. (5) Belterületen fakivágás csak az Önkormányzat fakivágásról és pótlásról szóló külön rendelete alapján végezhetı. (6) Közterületen vagy közhasználat céljára átadott magánterületen lévı fasor fenntartását, a hiányzó elemek pótlását -a környezeti hatások figyelembe vételével- kertépítészeti kiviteli, fenntartási terv alapján kell elvégezni. (7) Beépítésre nem szánt területen - kivéve a belterületi közlekedési és közmőövezetek területét, valamint az erdıterületek övezetét, ha az erdészeti üzemterv mást ír elı - az új védelmi célú zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra jellemzı ıshonos fa- és cserjefajok használhatók. (8) Erdı- vagy mezıgazdaság területeken tervezett övezetváltozás esetén, az adott terület igénybevételéig biztosítani kell a jelenlegi mővelési ág fenntartását. (9) Külterületen védızöldsávokban, út menti fásításokban invazív fajok alkalmazása tilos. (10) Lakóterület beépítésénél a tervezés elıtt a 20 cm-nél nagyobb törzsátmérıjő fákról geodéziai felmérést kell készíteni. 9

10 Reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai 11. (1) A Város közigazgatási területén reklámhordozót létesíteni önállóan, épületen, vagy az ingatlanhoz tartózó építményen lehet. (2) Reklámhordozó mőemléken, mőemléki területen és középületen nem helyezhetı el. (3). Építési engedélyhez kötött világító felülető, vagy megvilágított felülető reklámhordozó létesítése esetén elvi építési engedélyt kell kérni.. (4) Plakátok, hirdetések, falragaszok közterületen az erre a célra kijelölt táblákon, magánterületen a tulajdonos hozzájárulásával helyezhetık el. (5) Közterületen önálló hirdetı-berendezést elhelyezni a közút berendezési sávjában csak a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembe vételével lehet. (6) Nem helyezhetı el reklámhordozó a közterületen, ha a) a közút területébe, vagy a közúti őrszelvénybe nyúlna, b) a közút berendezési sávja gondozott zöldterület, c) a terület közpark, d) a kilátást gátolja, vagy városképi szempontból nem megfelelı, e) elhelyezése balesetveszélyt okozhat. (7) Egyéb ingatlanon (lakóingatlanokat kivéve) reklámhordozót elhelyezni -a területre vonatkozó általános és részletes elıírások mellett- az alábbiak szerint szabad: a) az ingatlan kerítésével egybeépítve, annak magasságáig, a közterületbe legfeljebb 5 cm-t benyúlva, b) az ingatlanon belül, az ott folytatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó cégcímtábla (pl.: logó, üzemanyagtöltı állomás ártájékoztató oszlopa, stb.) c) épületek, vagy az ingatlanhoz tartózó egyéb építmények homlokzatain, legfeljebb 2 m 2 felületig. (8) A reklámhordozó mérete bel- és külterületen legfeljebb 2 m 2 felületig terjedhet. Több, egymás mellett elhelyezett reklámhordozó felületének összessége sem haladhatja meg a 2 m 2 -t ingatlanonként. (9) A reklámhordozó pontos helyét és típusát a fıépítésszel történt egyeztetés után kell meg állapítani. (10) Épületen, vagy egyéb építményen elhelyezett reklámhordozóknak egymással, valamint az épület jellegével, homlokzatképzésével összhangban kell lennie. (11) Ideiglenes elhelyezésre legfeljebb 30 nap idıtartamra van mód. (12) A reklámhordozó elhelyezéséért, a kötelezı jó karbantartásért -függetlenül attól, hogy a reklámtáblát ki helyezte el és függetlenül annak tulajdonosától- az ingatlan tulajdonosa felel. (13) A Városon keresztül vezetı számozott közutak mellett reklámhordozó csak a közútkezelı állásfoglalásának figyelembe vételével létesíthetı. (14) A reklámhordozók elhelyezésénél az Önkormányzat reklámhordozókról szóló rendeletének elıírásait is figyelembe kell venni. Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata 12. (1) A közterület rendeltetéstıl eltérı használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges. (2) Alcsevica területére vonatkozó elıírások: a) Közterületen, -a közparkok területét kivéve,- épületet elhelyezni nem lehet, kivéve: - a közmővek épületei, - telefonfülke, - tömegközlekedéshez kapcsolódó épületek. Közparkokban az övezet elıírásai szerint lehet épületet elhelyezni. b) Az épületek elhelyezésének feltétele, hogy a közlekedést (gépkocsi, kerékpár, gyalogos) ne zavarják. c) Közterületen az önkormányzat tájékoztató táblái és a közösségi, turisztikai célú információs rendszer elemein kívül hirdetıberendezést, reklámot elhelyezni nem lehet. d) A járdákat közterületen legalább 2 m szélességben szilárd burkolattal kell kialakítani. 10

11 e) Az iskola, óvoda elıtti útszakaszt veszélyessége miatt a környezı utak burkolatától eltérı színő burkolattal kell ellátni. f) Az utcákat, sétányokat legalább egyik oldalon fásítani kell. g) A 16 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélességő utcák, utak területén a közmővek helytakarékos elhelyezésével, az útpálya mindkét oldalán fásított zöldsávot kell kialakítani. h) A 16 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélességő utakat aszfalt burkolattal kell ellátni. i) A 12 m szabályozási szélességő utcák vegyes használatú útként is kialakíthatóak. Ebben az esetben megfelelı forgalomcsillapító eszközök alkalmazásával kell gondoskodni a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésrıl. j) A 16 m, és 22 m szabályozási szélességő utcák csapadékvíz elvezetését zártan kell megoldani. II. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterületi építési övezetek Lakóövezetek általános elıírásai 13. (1) Az övezetek elsısorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, azonban az egyéb vonatkozó jogszabályok elıírásainak betartásával és e rendelet övezeti elıírásai alapján esetenként más elsıdleges funkciójú építmény, épület is elhelyezhetı az övezet építési telkeinek területén. (2) Az övezeti elıírásokban szereplı legkisebb telekméretnél kisebb területő kialakult és lakóépülettel már rendelkezı építési telek is beépíthetı, ha a régi helyett új lakóépület épül és az összes egyéb elıírás betartható vagy ha az övezetre vonatkozó elıírások betartása mellett bıvítés történik és a benapozás, tőzvédelem elıírásai is betarthatók. (3) A lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényő, zajos, bőzös, vagy porszennyezıdést okozó) ipari tevékenység, telephely nem létesíthetı. (4) Az építési övezetben meghatározott kialakítható legkisebb telekméretet ki nem elégítı telekterülető kialakult telek beépítését a 7. szerint, valamint az építési övezetekben leírt szabályok betartása mellett kell megállapítani. (5) A kilátásvédelemmel jelölt övezetek területén az építéssel érintett telek mögötti magasabban fekvı telekrıl a kilátás irányába fotómontázst (látványtervet) kell készíteni a tervezett beépítés megjelenítésével és az engedélyezési tervhez mellékelni kell. (6) Az építési övezetben a tetıtér megközelítésére szabad lépcsı nem használható. (7) A lakóövezetekben kialakított tetıfelületeknek lehetıség szerint déli tájolású idomokat is kell tartalmazniuk. (8) Az Alcsevica területén lévı lakóövezetek területén építeni csak a teljes közmőhálózat és a szilárd burkolatú út megvalósulása után szabad. Az Lk-1 jelő kisvárosias lakóövezet 14. Lk-1 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 2000 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 Legnagyobb építménymagasság (m) 8,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 (2) Az építési övezetben lakóépület; a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépítmény; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhetı el. Az övezetben az egyéb elıírások betartásával kivételesen szálláshely szolgáltató épület és igazgatási épület is elhelyezhetı. 11

12 (3) Az elıírt mennyiségő gépjármő várakozó helyet pinceszinten létesítendı mélygarázsban kell biztosítani. (4) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; közmőpótló mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdımedence, - napkollektor; kerti épített tőzrakóhely; kerti lugas továbbá lábon álló kerti tetı legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel és kerti szabadlépcsı (tereplépcsı) és lejtı helyezhetı el. Az Lk-2 jelő kisvárosias lakóövezet 15. Lk-2 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 3000 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 Legnagyobb építménymagasság (m) 8,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 (2) Az építési övezetben lakóépület; a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépítmény; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhetı el. Az övezetben az egyéb elıírások betartásával kivételesen szálláshely szolgáltató épület és igazgatási épület is elhelyezhetı. (3) Az elıírt mennyiségő gépjármő várakozó helyet pinceszinten létesítendı mélygarázsban kell biztosítani. (4) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; közmőpótló mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdımedence, - napkollektor; kerti épített tőzrakóhely; kerti lugas továbbá lábon álló kerti tetı legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel és kerti szabadlépcsı (tereplépcsı) és lejtı helyezhetı el. Az Lk-3 jelő kisvárosias lakóövezet 16. Lk-3 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1000 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb építménymagasság (m) 9,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 (2) Az építési övezetben lakóépület; a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépítmény; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény helyezhetı el. Az övezetben az egyéb elıírások betartásával kivételesen szálláshely szolgáltató épület és igazgatási épület is elhelyezhetı. Ezt az elıírást a meglévı építmények rendeltetés-megváltoztatásánál is alkalmazni kell. (3) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; közmőpótló mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdımedence, - napkollektor; kerti épített tőzrakóhely; kerti lugas továbbá lábon álló kerti tetı legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel és kerti szabadlépcsı (tereplépcsı) és lejtı helyezhetı el. 12

13 Az Lk-4 jelő kisvárosias lakóövezet 17. Lk-4 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 5000 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 25 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 (2) Az építési övezetben legfeljebb 8 lakásos lakóépület; szálláshely-szolgáltató épület; kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás épületei; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépület, építmény; igazgatási épület; valamint az ezeket kiszolgáló funkciójú épületek, építmények helyezhetık el. Az építési övezetben nem helyezhetı el kézmőipari épület, egyéb gazdasági építmény; ipari épület, ill. épületrész; raktárépület; üzemanyagtöltı állomás; valamint semmilyen olyan tevékenységet szolgáló építmény, amely a vonatkozó egyéb jogszabály alapján telepengedélyhez kötött. Meglévı épületek, építmények használati módját ilyen célokra megváltoztatni nem lehet. (3) Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül helyezhetı el. (4) Parkoló csak az építési helyen belül és az elıkertben helyezhetı el. (5) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal); kerti építmény; víz- és fürdımedence; napkollektor; kerti lugas; kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. Az Lk-5 jelő kisvárosias lakóövezet 18 Lk-5 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 2000 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 35 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 30 (2) Az építési övezetben lakóépület; szálláshely-szolgáltató épület; kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás épületei; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépület, építmény; igazgatási épület helyezhetı el. Az építési övezetben nem helyezhetı el: önálló gépkocsitároló épület; kézmőipari épület, épületrész, egyéb gazdasági építmény; raktárépület; üzemanyagtöltı állomás; valamint semmilyen olyan tevékenységet szolgáló építmény, amely a vonatkozó egyéb jogszabály alapján telepengedélyhez kötött. Meglévı épületek, építmények használati módját ilyen célokra megváltoztatni nem lehet. (3) Az épületek földszintjén a beépített alapterület legalább 70 %-án a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységeket kell elhelyezni. (4) Az elıkert mérete 6 m. (5) Tetıtérben legfeljebb egy építményszint építhetı be. (6) 70 m-nél hosszabb homlokzat nem építhetı. (7) Az épületek homlokzatait úgy kell kialakítani, hogy a nyílászárók összes felülete az adott homlokzati felület legalább 10 %-át tegye ki. (8) Felszíni (építmény nélküli) parkoló csak az építési helyen belül és az elıkertben helyezhetı el. (9) A melléképítmények közül közmőbecsatlakozási mőtárgy; hulladéktartálytároló; kerti építmény, víz- és fürdımedence, napkollektor; kerti lugas, kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. 13

14 Az Lk-6 jelő kisvárosias lakóövezet 19 Lk-6 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1000 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 40 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 (2) Az építési övezetben a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület helyezhetı el. Az övezetben az egyéb elıírások betartásával kivételesen szálláshely szolgáltató épület; igazgatási épület is elhelyezhetı. Ezt az elıírást a meglévı építmények rendeltetésmegváltoztatásánál is alkalmazni kell. (3) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; közmőpótló mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdımedence, -napkollektor; kerti épített tőzrakóhely; kerti lugas továbbá lábon álló kerti tetı legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel és kerti szabadlépcsı (tereplépcsı) és lejtı helyezhetı el. (4) Az építési övezetben nem helyezhetı el ipari tevékenységet szolgáló épület, építmény. Az Lk-7 jelő kisvárosias lakóövezet 20 Lk-7 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1000 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 35 Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 (2) Az építési övezetben lakóépület; szálláshely-szolgáltató épület; kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás épületei; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; sportépület, építmény; igazgatási épület helyezhetı el. Az építési övezetben nem helyezhetı el: önálló gépkocsitároló épület; kézmőipari épület, épületrész, egyéb gazdasági építmény; raktárépület; üzemanyagtöltı állomás; valamint semmilyen olyan tevékenységet szolgáló építmény, amely a vonatkozó egyéb jogszabály alapján telepengedélyhez kötött. Meglévı épületek, építmények használati módját ilyen célokra megváltoztatni nem lehet. (3) Az elıkert mérete 6 m. (4) A telken elhelyezhetı lakások számát a telek négyzetméterben mért területének 125-tel való osztásával kell meghatározni. Az osztás eredményeként kapott nem egész számot lefele kell kerekíteni egész számra. (5) Tetıtérben legfeljebb egy építményszint építhetı be. (6) 70 m-nél hosszabb homlokzat nem építhetı. (7) Az épületek homlokzatait úgy kell kialakítani, hogy a nyílászárók összes felülete az adott homlokzati felület legalább 10 %-át tegye ki. (8) Felszíni (építmény nélküli) parkoló csak az építési helyen belül és az elıkertben helyezhetı el. (9) A melléképítmények közül közmőbecsatlakozási mőtárgy; hulladéktartálytároló; kerti építmény, víz- és fürdımedence, napkollektor; kerti lugas, kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. 14

15 Az Lke-1 jelő kertvárosias lakóövezet 21. Lke-1 Kialakult Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 550 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30% Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 (6,0*) Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 *= ha a telek lejtése meghaladja a 15%-ot. (2) Az építési övezetben lakóépület; a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület helyezhetı el. Az övezetben az egyéb elıírások betartásával kivételesen a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény is elhelyezhetı. Ezt az elıírást a meglévı építmények rendeltetés-megváltoztatásánál is alkalmazni kell. (3) Egy telken legfeljebb egy lakóépület építhetı legfeljebb 2 lakással. (4) Terepszint alatti beépítés csak az építési helyen belül történhet. (5) Ha a kialakítandó épület utcai homlokzat szélessége meghaladja a 12 métert, úgy azt -a tetıidomban is megjelenı- legalább 1 méteres mélységő tagolással kell kialakítani. (6) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; közmőpótló mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdımedence, -napkollektor; kerti épített tőzrakóhely; kerti lugas továbbá lábon álló kerti tetı legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel és kerti szabadlépcsı (tereplépcsı) és lejtı helyezhetı el. Az Lke-2 jelő kertvárosias lakóövezet 22. Lke-2 Kialakult Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 720 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30% Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 (6,0*) Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 *= ha a telek lejtése meghaladja a 15%-ot. (2) Az építési övezetben lakóépület; a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület helyezhetı el. Az övezetben az egyéb elıírások betartásával kivételesen a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény is elhelyezhetı. Ezt az elıírást a meglévı építmények rendeltetés-megváltoztatásánál is alkalmazni kell. (3) Egy telken legfeljebb egy lakóépület építhetı legfeljebb 2 lakással. (4) Ha a kialakítandó épület utcai homlokzat szélessége meghaladja a 12 métert, úgy azt -a tetıidomban is megjelenı- legalább 1 méteres mélységő tagolással kell kialakítani. (5) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; közmőpótló mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdımedence, -napkollektor; kerti épített tőzrakóhely; kerti lugas továbbá lábon álló kerti tetı legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel és kerti szabadlépcsı (tereplépcsı) és lejtı helyezhetı el. 15

16 Az Lke-3 jelő kertvárosias lakóövezet 23. Lke-3 Kialakult Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 720 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 20% Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 m (6,0*) Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 *= ha a telek lejtése meghaladja a 15%-ot. (2) Az építési övezetben lakóépület; a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület helyezhetı el. Az övezetben az egyéb elıírások betartásával kivételesen a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény is elhelyezhetı. Ezt az elıírást a meglévı építmények rendeltetés-megváltoztatásánál is alkalmazni kell. (3) Egy telken legfeljebb egy lakóépület építhetı legfeljebb 2 lakással. (4) Ha a kialakítandó épület utcai homlokzat szélessége meghaladja a 12 métert, úgy azt -a tetıidomban is megjelenı- legalább 1 méteres mélységő tagolással kell kialakítani. (5) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; közmőpótló mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdımedence, -napkollektor; kerti épített tőzrakóhely; kerti lugas továbbá lábon álló kerti tetı legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel és kerti szabadlépcsı (tereplépcsı) és lejtı helyezhetı el. Az Lke-4 jelő kertvárosias lakóövezet 24. Lke-4 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 720 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 20 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 65 (2) Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület; legfeljebb 4 vendégszobás szálláshely-szolgáltató épület; kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás épületei; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület, egyéb gazdasági építmény; valamint az ezeket kiszolgáló funkciójú épületek, építmények helyezhetık el. Az övezetben az egyéb elıírások betartásával kivételesen sportépület, -építmény, valamint az ezeket kiszolgáló funkciójú épületek, építmények is elhelyezhetık. Az építési övezetben nem helyezhetı el: egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; ipari épület, ill. épületrész; raktárépület; üzemanyagtöltı állomás; valamint semmilyen olyan tevékenységet szolgáló építmény, amely a vonatkozó egyéb jogszabály alapján telephelyengedélyhez kötött. Meglévı épületek, építmények használati módját ilyen célokra megváltoztatni nem lehet. (3) Egy telken csak egy épület helyezhetı el. (4) Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül helyezhetı el. (5) Parkoló csak az építési helyen belül helyezhetı el. (6) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; hulladéktartály tároló legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal; kerti építmény, víz- és fürdımedence, napkollektor; kerti lugas, kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. 16

17 Az Lke-5 jelő kertvárosias lakóövezet 25. Lke-5 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1000 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 20 Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 30 Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 65 (2) Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület; legfeljebb 4 vendégszobás szálláshely-szolgáltató épület; kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás épületei; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület, egyéb gazdasági építmény; valamint az ezeket kiszolgáló funkciójú épületek, építmények helyezhetık el. Az övezetben az egyéb elıírások betartásával kivételesen sportépület, -építmény, valamint az ezeket kiszolgáló funkciójú épületek, építmények is elhelyezhetık. Az építési övezetben nem helyezhetı el: egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; ipari épület, ill. épületrész; raktárépület; üzemanyagtöltı állomás; valamint semmilyen olyan tevékenységet szolgáló építmény, amely a vonatkozó egyéb jogszabály alapján telephelyengedélyhez kötött. Meglévı épületek, építmények használati módját ilyen célokra megváltoztatni nem lehet. (3) Egy telken csak egy épület helyezhetı el. (4) Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül helyezhetı el. (5) Parkoló csak az építési helyen belül és az elıkertben helyezhetı el. (6) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; hulladéktartály tároló legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal; kerti építmény, víz- és fürdımedence, napkollektor; kerti lugas, kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. Az Lke-6 jelő kertvárosias lakóövezet 26. Lke-6 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 720 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 20 Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 70 (2) Az építési övezetben legfeljebb 2 lakásos lakóépület; a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi szolgáltató vendéglátó épület; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület helyezhetı el. Az építési övezetben más rendeltetéső épület kivételesen sem helyezhetı el. (3) Az építési övezet telkein egy épület helyezhetı el. (4) Az elıkert mérete 6,0 m, az országos közút felé 6,0 m, az oldalkert 4,0, a hátsókert mérete legalább 12,0 m. (5) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; hulladéktartály tároló legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal; kerti építmény, víz- és fürdımedence, napkollektor; kerti lugas, kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. 17

18 Az Lke-7 jelő kertvárosias lakóövezet 27. Lke-7 Oldalhatáron álló Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 720 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 10 Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 (2) Az építési övezetben a csak legalább 12 m széles kialakult telek építhetı be. (3) Az építési övezetben legfeljebb 1 lakásos lakóépület; a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület, egyéb gazdasági építmény; valamint az ezeket kiszolgáló funkciójú épületek, építmények helyezhetık el. (4) Egy telken egy lakás építhetı. (5) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; hulladéktartály tároló legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal; kerti építmény, víz- és fürdımedence, napkollektor; kerti lugas, kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. Az Lke-8 jelő kertvárosias lakóövezet 28. Lke-8 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 540 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 (2) Az építési övezetben lakóépület, legfeljebb 6 lakásos; szálláshely-szolgáltató épület, legfeljebb 6 vendégszoba; kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás épületei; sportépület, építmény; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület helyezhetık el. Az építési övezetben nem helyezhetı el: önálló gépkocsitároló épület; kézmőipari épület, épületrész, egyéb gazdasági építmény; raktárépület; üzemanyagtöltı állomás; valamint semmilyen olyan tevékenységet szolgáló építmény, amely a vonatkozó egyéb jogszabály alapján telephelyengedélyhez kötött. Meglévı épületek, építmények használati módját ilyen célokra megváltoztatni nem lehet. (3) Egy telken csak egy épület helyezhetı el. (4) Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül helyezhetı el. (5) Parkoló csak az építési helyen belül és az elıkertben helyezhetı el. (6) Az elıkert mérete legalább 6 m, az oldalkert mérete legalább 3 m. (7) A telken elhelyezhetı lakások számát a telek négyzetméterben mért területének 270-nel való osztásával kell meghatározni. Az osztás eredményeként kapott nem egész számot lefele kell kerekíteni egész számra. (8) Tetıtérben legfeljebb egy építményszint építhetı be. (9) Az épületek homlokzatait úgy kell kialakítani, hogy a nyílászárók összes felülete az adott homlokzati felület legalább 10 %-át tegye ki. (10) Felszíni (építmény nélküli) parkoló csak az építési helyen belül és az elıkertben helyezhetı el. (11) A melléképítmények közül közmőbecsatlakozási mőtárgy; hulladéktartály tároló; kerti építmény, víz-és fürdımedence, napkollektor; kerti lugas, kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. 18

19 Az Lke-9 jelő kertvárosias lakóövezet 29. Lke-9 Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 600 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 (2) Az építési övezetben lakóépület, legfeljebb 2 lakásos; szálláshely-szolgáltató épület, legfeljebb 4 vendégszoba; kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás épületei; sportépület, építmény; a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület, egyéb gazdasági építmény helyezhetık el. Az építési övezetben nem helyezhetı el: önálló gépkocsitároló épület; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; raktárépület; üzemanyagtöltı állomás; valamint semmilyen olyan tevékenységet szolgáló építmény, amely a vonatkozó egyéb jogszabály alapján telephelyengedélyhez kötött. Meglévı épületek, építmények használati módját ilyen célokra megváltoztatni nem lehet. (3) Egy telken csak egy épület helyezhetı el. (4) Az elıkert mérete legalább 6 m, az oldalkert mérete legalább 3 m. (5) Tetıtérben legfeljebb egy építményszint építhetı be. (6) Felszíni (építmény nélküli) parkoló csak az építési helyen belül és az elıkertben helyezhetı el. (7) A melléképítmények közül közmőbecsatlakozási mőtárgy; hulladéktartály tároló; kerti építmény, víz-és fürdımedence, napkollektor; kerti lugas, kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. Az Lke-10 jelő kertvárosias lakóövezet 30. Lke-10 Zártsorú Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 270 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 (2) Az építési övezet csoportosan megépülı lakóépületek (csoportházak) elhelyezésére szolgál. (3) A legkisebb kialakítható telekszélesség 9 m, az elıkerti határvonalon mérve. (4) Az építési helyet az OTÉK elıírásai mellett úgy kell meghatározni, hogy; a) az elıkert mérete 6 m, saroktelek hosszanti oldala mentén 3 m, b) saroktelken a telek rövidebbik, szomszédos telekhez csatlakozó oldala mentén legalább 6 m széles oldalkertet, c) saroktelek rövidebbik oldalához csatlakozó telken a saroktelek felé 3 m széles oldalkertet kell kialakítani. (5) Telkenként egy lakás helyezhetı el. (6) Az épületek elı-, és oldalkertre nézı homlokzatait úgy kell kialakítani, hogy a nyílászárók összes felülete az adott homlokzati felület legalább 10 %-át tegye ki. (7) Az épületek utcai homlokzatát az elıkerti határvonalra kell helyezni. A homlokzat hosszának legfeljebb 30%-án ettıl az építési hely irányába el lehet térni, ha a tetıidomok a telekhatárokon csatlakoznak. (8) Gépkocsitároló pinceszinten nem lehet. (9) A melléképítmények közül közmőbecsatlakozási mőtárgy; hulladéktartály tároló legfeljebb 2,0 m-es építménymagassággal; kerti építmény, víz-és fürdımedence, napkollektor; kerti lugas, kerti tetı; kerti szabadlépcsı, támfal helyezhetı el. 19

20 Vegyes építési övezetek A településközpont vegyes építési övezetek általános elıírásai 31. (1) A településközpont vegyes építési övezetek területe elsıdlegesen lakó, intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb, lakóterületet nem zavaró létesítmények elhelyezésére szolgál. (2) Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényő, zajos, bőzös, vagy porszennyezıdést okozó) tevékenységek nem végezhetık. (3) Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhetı el. (4) Az övezetek területén a 7. (2)-(8) pontjait is alkalmazni kell. (5) Tetıtér megközelítésére szabad lépcsı nem használható. A Vt-1 jelő településközpont vegyes építési övezet 32. Vt-1 Kialakult Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 1000 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) Kialakult Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 Legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 (2) Az építési övezetben lakóépület; igazgatási épület; kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület; egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsıdleges; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület helyezhetık el. (3) Az övezetben elıkert nélküli beépítés is lehetséges. (4) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; közmőpótló mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel); kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökıkút, pihenés és játék céljára szolgáló mőtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedı lefedés nélküli terasz); kerti víz- és fürdımedence, napkollektor; kerti épített tőzrakóhely; kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tetı legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel; kerti szabadlépcsı (tereplépcsı) és lejtı; szabadon álló legfeljebb 6 m magas antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetı el. (5) Az övezetben ipari tevékenység nem folytatható. A Vt-2 jelő településközpont vegyes építési övezet 33. Vt-2 Kialakult Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m 2 ) 550 Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 35 Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 (5,5*) Legkisebb zöldfelületi arány (%) 40% *= ha a telek lejtése meghaladja a 15%-ot. (2) Az építési övezetben lakóépület; igazgatási épület; kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület; egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsıdleges; egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület helyezhetı el. (3) A kialakítandó lakóépület egy lakására legalább 80 m 2 be nem épített, fennmaradó telekterületet kell biztosítani. (4) A melléképítmények közül közmő-becsatlakozási mőtárgy; közmőpótló mőtárgy; hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal); kirakatszekrény (legfeljebb 20

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (III.12.) számú r e n d e l e t e a település helyi építési szabályzatáról

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (III.12.) számú r e n d e l e t e a település helyi építési szabályzatáról Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (III.12.) számú r e n d e l e t e a település helyi építési szabályzatáról Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BÖDEHÁZA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2006.(VIII.3.) számú rendelete BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Bödeháza Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2012. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyőlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 3/2012.(I. 30.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Rácalmás Nagyközség Képviselı-testületének 18/2005. (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (RÉSZ)

Rácalmás Nagyközség Képviselı-testületének 18/2005. (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (RÉSZ) Rácalmás Nagyközség Képviselı-testületének 18/2005. (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (RÉSZ) Rácalmás község Képviselıtestülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K Mosonszolnok Település Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BEL- ÉS KÜLTERÜLET T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A helyi építési szabályzat 3. A szabályozás

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01.

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (IV. 26.) rendelete, a 36/2004. (X. 15.) és a 17/2008. (IV. 23.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a város Helyi

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2004.(XII.31.) számú rendelete RÉDICS KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2004.(XII.31.) számú rendelete RÉDICS KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2004.(XII.31.) számú rendelete RÉDICS KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/ 2011. (VI.15.) számú önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

ÓCSÁRD község Önkormányzata Képviselıtestülete. 8/2005. (VII.27.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ÓCSÁRD község Önkormányzata Képviselıtestülete. 8/2005. (VII.27.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÓCSÁRD község Önkormányzata Képviselıtestülete 8/2005. (VII.27.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ócsárd község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Ö R K É N Y V Á R O S ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 110/2007. (X. 18.) KT. HATÁROZATA A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2007. (X. 18.) KT. RENDELETE

Részletesebben

SAJÓSZÖGED KÖZSÉG KÜL- ÉS BELTERÜLETÉNEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

SAJÓSZÖGED KÖZSÉG KÜL- ÉS BELTERÜLETÉNEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1 SAJÓSZÖGED KÖZSÉG KÜL- ÉS BELTERÜLETÉNEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Általános elıírások II. fejezet Terület-felhasználási egységek övezeti szabályozása

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I D Ö N T É S S Z E R I N T I M Ó D O S Í T Á S Kisszállás belterületének szennyvízcsatornázása vízjogi engedélyezési terveiben

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005.(XL17) rendelete Ozora község helyi építési szabályozásáról

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005.(XL17) rendelete Ozora község helyi építési szabályozásáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005.(XL17) rendelete Ozora község helyi építési szabályozásáról Ozora Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (HÉSZ)

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (HÉSZ) NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (HÉSZ) 1 Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2006. (XII. 13.) RENDELETE egységes szerkezetben a 8/2009. (IX. 16.) rendelettel és a 11/2012. (V. 11.)

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról

Mórahalom Város Képviselıtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról Mórahalom város Képviselı-testületének 28/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadott egységes szerkezető szövege. A módosító rendelet 2014. október 30. napján lép hatályba Kihirdetése 2014. szeptember

Részletesebben

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.)

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 18/2014.

Részletesebben