1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó."

Átírás

1 Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület szabályozási tervérıl. A XIX.ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. tv. 7. (3) bek. c. pont,9., 12., 14. (6) bek. valamint az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bp.XIX.ker.Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt területre. (továbbiakban: terület). (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, építési telket és területet kialakítani, továbbá épületet, építményt, közlekedési és közmőhálózati mőtárgyat építeni, felújítani, átalakítani, lebontani vagy bármilyen építési tevékenységet végezni (továbbiakban: építkezni) e rendelet és az általános érvényő országos (ÉTV, OTÉK, szabványok, stb.) fıvárosi (BVKSZ, FSZKT) és kerületi elıírások egyidejő alkalmazásával lehet. Területfelhasználás építési övezet. 2. (1) A terület rendeltetése alapintézményi és lakóterület. (2) A terület keretövezeti besorolása L 4-es lakóterület. (3) Az L4 keretövezeten belül az alapintézmény részére L 4/I építési övezetet képezünk a Templom területén, L4/HZ építési övezetet képezünk a családi házak telkein L4/CS építési övezetet képezünk a tömböt lezáró építési telken.

2 2 Közlekedés, közútszabályozás 3. (1) Győjtıút: - Vas Gereben út meglévı szabályozása 25 méter változatlan. (2) Lakóút: - Achim András utca meglévı szabályozása 11,5 m változatlan. - Jáhn Ferenc utca meglévı szabályozása 15 méter változatlan. - Esze Tamás utca meglévı szabályozása 15 méter változatlan. (3) A Templom megközelítése: a./ személygépjármő megközelítés az Achim András utca felıl történik. b./ a templom területén belül gondoskodni kell az OTÉK által elıírt parkolóhelyek számáról, továbbá kerékpár tárolót kell kialakítani. c./ A templom bejárata elıtt a telek területén megfelelı mérető gyülekezı és várakozó helyet kell a közterület felıl elkerítetlenül kialakítani. (4) A csoportház megközelítése: a./ Esze Tamás utca felıl. b./ A telken belül gondoskodni kell a OTÉK által elıirt parkolók számáról, továbbá kerékpártárolót kell kialakítani. Telekalakítás 4. A vizsgált tömbön belül a telkek alakításánál a jelen rendelet 5. (4) bekezdésében foglaltakat kell betartani. Beépítési és bontási elıírások. 5. (1) Megtartandó épületek, amelyekben külsı és belsı átalakítások és korszerősítések végezhetık, az épület kubatúrájának megtartásával. a./ Templom épülete kolostorral, harangtoronnyal, b./ mellette lévı kiszolgáló épület, c./ üzemépület.

3 3 (2) A családi házas kerületen lévı épületek jelenlegi helyükön felújíthatók, átalakíthatók, a szabályozási terven jelölt építési helyet csak új épület építése esetén kell betartani. (3) A csoportház telkén lévı épületeket le kell bontani. Helyükre U alakú földszint + 1 emelet + tetıtér lakóépület építhetı. (4) Az építési övezetekre vonatkozó szabályozási elıírások az alábbiak: a./ L4/I építési övezet: Funkció intézményi, egyházi. Építési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló Építménymagasság: templom magassága marad, közösségi ház Építménymagassága max. 12 méter. Beépítettség: 50%. Minimálisan kialakítható telekméret: 1000 m 2. b./ L4/HZ építési övezet. Funkció: lakó, iroda. Megengedett funkció: kisipari szolgáltató, szerelı tevékenység, melynek káros hatásai a jelen rendelet 7. (4) bekezdés b./ c./ pontjában jelzett határértékek alatt maradnak. Építési mód: Hézagosan zártsorú,. szabadon álló, oldalhatáron álló. Építménymagasság: max, 5,5 méter. Beépítettség: 35%. Minimálisan kialakítható telekméret: 500 m 2 c./ L4/CS Építési övezet: Funkció: csoportházas, földszinten max. 2 üzlet. Építési mód: zártsorú, keretes beépítés. Építménymagasság: max. 7,5 méter. Beépítettség: 50%. Minimálisan kialakítható telekméret: 1000 m 2. Zöldfelületek 6. (1) A terület valamennyi építési övezetébe a zöldfelület értéke a be nem épített telekrész 2/3-a. (66 %-a) kell, hogy legyen. (2) A telken belüli gépkocsi parkolókat fásítottan kell kialakítani úgy, hogy legalább 4 gépkocsihelyenként 1 db nagy lombkoronát növelı fát kell

4 4 telepíteni. (3) A Vas Gereben utcai elıkertben legalább kétszintes növénytelepítést kell megvalósítani, amelyhez a meglévı fasorok és faegyedek megtartandók, ill. kiegészítendık, valamint alattuk záró cserjesor telepítendı. Környezetvédelem 7. (1) A talaj és föld védelme a./ A területen talajszennyezı tevékenység nem végezhetı. b./ A területen talajszennyezı módon anyagokat tárolni nem szabad. (2) A víz védelme a./ A területen közvetlenül vagy közvetetten vízszennyezı tevékenység sem végezhetı. b./ A keletkezı szennyvízeket a szennyvízcsatorna-hálózatba kell elvezetni a Msz 2487/2. szabvány szerint. c./ A csapadékvizeket a terepviszonyokhoz mérten lehetıség szerint a zöldfelületeken kell megtartani, és csak az elfolyó vizeket kell zárt csapadékcsatornán keresztül elvezetni. d./ A fenti szenny- és csapadékvizek szennyezettségének meg kell felelni a 3/ és 4/1984. (II.7.) OVH rendelkezés határértékeinek. (3) A levegı védelme: a./ A terület a VÉDETT-I levegıtisztasági kategóriának megfelelıen védendı. b./ Az épületek főtését csak gázüzemő berendezésekkel lehet megoldani. (4) A zaj és rezgés elleni védelem: a./ A terület a 4/1984. (I.23.) Eü.M. rendelet besorolása szerint az "intézményekkel vegyesen beépített lakóterület" besorolásba tartozik, melynél a győjtıúti közlekedésbıl származó zaj b./ Vas Gereben utca mentén megengedett határértékei az alábbiak: nappal: 60 db éjjel: 50 db c./ Ugyanitt az építési munkáktól származó zaj megengedett határértékei az alábbiak:

5 5 nappal: 70 db éjjel: 55 db (5) Az élıvilág védelme a./ A területen védendı állat- vagy növényfaj, ill. társulás nincs. b./ A területen meglévı értékes növényállományt védeni kell, az értéktelenebb fafajok fokozatos cseréje itt honos egyedekre szükséges. Építés miatt fát akkor lehet kivágni, ha a teljes telekterület megfelelı parkosításáról egyidejőleg gondoskodnak. (6) Hulladék elhelyezés a./ A keletkezı kommunális hulladékot a rendszeres szemétszállítás keretein belül kell elszállíttatni. b./ A keletkezı veszélyes hulladékokat a telephelyeken csak ideiglenesen lehet tárolni. Ezeket egymástól elkülönítetten, fedett és zárt helyen vízzáró, ill. saválló burkolaton szabad elhelyezni. Rendszeres vagy alkalmankénti - lerakóba vagy ártalmatlanítóba való - elıírásoknak megfelelı elszállításukról az elıállítónak kell gondoskodni. (7) Települési környezet védelme: a) A Templom építészeti kubatúrája megtartandó, a Templom mellé épülı közösségi ház csak magastetıs kialakítású lehet. b) A Vas Gereben u. mentén épülı családi házak karaktere megtartandó, új családi ház építése esetén csak magastetıs kubatúra építhetı. c) A csoportházas telken hangsúlyos tetıfelépítmény (torony) a sarkokon és az Esze Tamás utcai fıhomlokzaton helyezhetı el. 8. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Jelen rendelet elıírásait csak az újonnan induló államigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. Dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı Timár Béla sk. polgármester

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad község helyi építési szabályozásáról Lad Község Önkormányzatának Képviselı testülete az 1990. évi LXV. törvény l6 (1). bekezdésének

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2012. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyőlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 3/2012.(I. 30.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I D Ö N T É S S Z E R I N T I M Ó D O S Í T Á S Kisszállás belterületének szennyvízcsatornázása vízjogi engedélyezési terveiben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (II. 09.) rendelete a Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. Üllői út MÁV Kelenföld Keleti Pályaudvar vasútvonal - Gyáli út által határolt terület

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

Helyi építési szabályzat

Helyi építési szabályzat TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A településrendezési feladatok

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Budapest XVI.

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Ö R K É N Y V Á R O S ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 110/2007. (X. 18.) KT. HATÁROZATA A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2007. (X. 18.) KT. RENDELETE

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya Óbudavár község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2006. (I.20.) rendelete Óbudavár község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) Óbudavár község Önkormányzatának

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben