AZ AUGUSZTUS 31-1 VÁLASZTÁSOK ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT SZABOLCS ÉS SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ 1947. AUGUSZTUS 31-1 VÁLASZTÁSOK ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT SZABOLCS ÉS SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN"

Átírás

1 FILEP ÜÁNOS - NÉMETH PÉTERNÉ: AZ AUGUSZTUS 31-1 VÁLASZTÁSOK ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT SZABOLCS ÉS SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN x A Szociáldemokrata Párt a Kommunista Párthoz hasonlóan már 1947 elején a sorozatos koalíciós válság tanulságaként fontolóra vette az új választások megtartásának lehetőségét. Az SzDP február első napjaiban tartott XXXV. kongresszusán még konkrétan nincs szó az új választások kiírásáról. A párt politikai irányvonaláról kiadott határozat egyelőre arra utasítja a pártvezetőséget, hogy helyezze új alapokra a Kisgazdapárthoz való viszonyát, érje el egy egységesebb és koalíció létrehozását, valamint baloldalibb az állandó koalíciós válság megszüntetését. "Ha ez nem sikerülne, akkor törekedjen arra, hogy az alkotmányos jogokkal felruházott nép dönthessen a magyar politika sorskérdósei felől olyan választójogi törvény alapján, amely kizárja a választók és választhatók soraiból a demokratikus köztársaság ellenségeit és a fasizmus bűnöseit." - mondja a határozat. A köztársaság-ellenes szervezkedés és összeesküvés feltárásával, amely a Kisgazdapárt jobbszárnyának a pártból való kiválását ós a centrum meggyengülését eredményezte, 1947 tavaszéra már.reális lehetőség nyilt egy baloldali többségű parlament létrehozására. S 1947 tavaszán már nem csupán felvetődik a Szociáldemokrata Párt vezetésében az új választások gondolata«összekapcsolva a választójog reformjával, hanem márciusban már számolnak egy ősszel tartandó választások lehetőségével is. Szakasits Árpádnak, a párt főtitkárának az április párttanácson elmondott beszámolója ózonban még a határozatban megfogalmazott i kongresszusi alapelveket tükrözi, mégpedig a Független Kisgazdapárttal való koalíciós együttműködés 2 lásától teszi függővé a választások ügyét. alaku- A Szociáldemokrata Párt világosan látta azt i s, hogy a két munkáspártnak előbb vagy utóbb meg kell mórkőznie egymással, s a választások nem csupán a koalíció, hanem a munkásosztályon belüli erőviszonyokat is tisztázni fogják tava-

2 szán az SzDP széleskörű pártépitési kampánya tulajdonképpen a "megmérettetésre" való felkészülést is szolgálta. A szociáldemokrata Párt Szabolcs és Szatmár-Bereg megyei szervezetei a március hónapban országosan meghirdetett tagtoborzási kampányhoz kapcsolódó agitációs körútjain már érintik a választásoknak a nemzetgyűlés idejének lejárta előtt, esetleg az év őszén történő megtartását. A munkáspártok vezető tustületeiben a választások ügyét végül is Nagy Ferenc miniszterelnök lemondása döntötte el. Az új választások gondolatát az SzDP tárta elsőként a nyilvánosság elé. Szakasits Árpád már május 3l-én a kormányátalakitási tárgyalások során kijelentette: "Ennek a kormánynak választási kormánynak^kell lennie, és legkésőbb ősszel feltétlenül meg kell kezdeni az új választásokat." A koaliciós pártok megyei, sajtóorgánumai kivétel nélkül hirt adtak Szakasits Árpád mosonmagyaróvári beszédéről, amelyből az olvasók értesülhetnek, hogy az SzDP az uj kormány megalakításával nem tartja lezártnak a politikai válság megoldását. A "szüret után" új választásokat követel, amely tisztázza a belpolitikai erőviszonyokat. Óunius 14-én Budapesten Szurdi István és Szélig Imre nemzetgyűlési képviselők adtak tájékoztatást az SzDP megyei titkárainak a választások körüli teendőkről. 4 Ounius közepétől mindkét munkáspárt Szabolcsban ós Szatmár-Beregben egyaránt hozzákezdett a választási előkészületekhez. A Szociáldemokrata Párt a Kommunista Párthoz hasonlóan az új választások kérdését kezdettől fogva összekapcsolta a választójogi törvény módosításának gondolatával. A Független Kisgazdapárt, illetve a polgári erők térnyerését - többek között - a tul szélesre tárt választójogi törvénnyel magyarázták. Ounius első napjaiban a szociáldemokrata Ries István igazságügyminiszter a választójog szűkítésével kapcsolatban ugy nyilatkozott, hogy: "Megfontolás tárgyává kell tenni a választói korhatár felemelését 22 esztendőre." S az 1945-ös törvényben szereplő kizáró okokon kivül megvonandónak tartotta a választójogát a háborús ós népellenes bűnösök, a demokrácia védelméről szóló törvény értelmében jogerősen elitéltek egyeneságu, valamint oldalági rokonainak, az unokatestvérig bezárólag. 5 "A választási korhatár felemelése, valamint a há-

3 borús bűnösök és hozzátartozóinak kizárása mintegy választót küszöbölne ki az ötmilliós névjegyzékből."^ - jelentette ki egy másik interjújában Ries István. Az SzDF és az MKP véleménye a választójogból kizárandók számát illetően június dereka és július eleje között még jelentősen eltért egymástól. A Kommunista Pórt az SzOP elképzelését jóval megnaladó választój ogszukitést tervezete.'' A munkáspártok megyei sajtója azonban azt sugallta, hogy ebben a kérdésben csupán árnyalatnyi eltérés van a kéc párt vezetőségének telfogása közötl. hyyetértés mutatkozott például a pol i t i k a i okokból B-listázottak kizárásában, s mindazon személyek jogelvonásában, akiknek neve a fasiszta sajtótermékek szerzőinek jegyzékén szerepelt, üé amíg az SzOP a fasiszta pártok és szervezetek tagjait, addig az MKP csak a vezető tisztséget betöltőket kivánta kizárni a választójogból. Az MKP javasolta a volt csendőrség összes tagjainak és a nyugatra távozott tartalékos és hivatásos tisztek választójogának megvonását, függetlenül hazatérésük időpontjától. Az SzDP viszont csak az január elseje után hazatértek választójogának megvonását tartotta szükségesnek. A választójogi törvénnyel kapcsolatos szociáldemokrata álláspontról kiszivárogtatott hirek közül a legnagyobb vihart a megyei sajtóban a jogerősen elitéltek hozzátartozóinak a vá lasztásokból történő kizárása okozta. Bár a javaslat a későbbiek során lekerült a napirendről, mégis komoly támadási lehe tőséget nyújtott a jobboldali erők számára. Nemcsak az FKGP, hanem az SzDP nyíregyházi szervezete sem fogadta osztatlan örömmel ezt az elképzelést. Sőt Bácsik Dózsef, a pórt ismert helyi vezetője egyenesen szükségtelennek tartotta a választójog bárminemű szűkítését. A Kisgazdapárt megyei lapja a Szabolcsi Kis Újság a pártnak azt a szárnyát támogatta, amely nem tartotta időszerűnek a nemzetgyűlés lejárta előtt az új választósok kiírását és mindvégig ellenezte azt: "Őszintén szólva azt sem értjük teljesen, hogy miért az a nagy sürgősség, amellyel egyesek anynyira siettetik a választások gyors kitűzését... miért van ós milyen alapon, hogy egyesek már mint befejezett tényről szólnak a nemzetgyűlési választásokról, noha ebben az ügyben tudo

4 másunk szerint az illetékesek : a nemzetgyűlés és a köztársasági elnök még nem nyilatkoztak." - irja a Szabolcsi Kis Újság június 11-én. Ugyanakkor hevesei támadta a munkáspártok választójog-szükitésére vonatkozó terveit, elsősorban azt az elképzelést, amely az SzDF berkeiben született, és amely a népbiróságok által jogerősen elitéltek leszármazottait, valamint oldalági rokonait, unokatestvérig bezárólag megfosztotta volna a választójogától. J De kifogásolta a B-listások kizárását, az 1945-ös választásokon nem indult pártok részére elői r t ajánlási rendszert, és a nem jogerős birói Ítéleten alapuló internáltak és rendőri felügyelet alatt állók jogelvonását. 1 0 Június 22-én a Kisgazdapárt Szabolcs megyei nagyválasztmánya előtt - amelyet a júliusban megtartandó országos nagyválasztmányi ülés előkészítéseként hivtak össze - Erőss János közellátási miniszter még megerősitette a Kisgazdapárt Szabolcs megyei vezetőségének óhaját, amikor a választásokról szólva kijelentette, szerinte nem lesznek "közelesen" választások Magyarországon, és ha mégis, nem fogadják el a választó'- jog lényeges korlátozását» ^ Egy héttel az FKGP Szabolcs megyei nagyvál.asztmányi ülése után Dinnyés Lajos miniszterelnök a Kisgazdapárt debreceni Péter-Pál napjón tartott nagygyűlésén hivatalosan Is bejelentette, hogy még abban az évben új választásokat fognak tartani. V* Ezzel az 1947 májusától Rajk László belügyminiszter irányításával folyó választójogi törvényjavaslat kidolgozása is felgyorsult. A két munkáspárt egységes álláspontjának kialakítását követően a koalíciós pártok július 8-12 között pártközi értekezleteken vitatták meg a választójogi törvénytervezetet, 13 s egyben döntöttek a választások napjáról i s. A Kisgazdapárt, amely mindenképpen el akarta kerülni a választójog jelentős szűkítését, kénytelen volt meghátrálni, és lényegében elfogadta a baloldali pártok javaslatát. Július 15-én a Minisztertanács kisebb stiláris módosításokkal jóváhagyta, s másnap Rajk László belügyminiszter a parlament elé terjesztette a törvényjavaslatot. Az július 23-án elfogadott XXII. t.c. számot-

5 tevőén szűkítette a választók és részben a választhatók körét i s. Több mint a duplájára növelte azoknak a szervezeteknek és egyesületeknek a számát, amelynek választmányi tagjait kizárta a választójogból. Rajtuk kivül elvesztették szavazati jogukat akik internálva voltak, illetve rendőrhatósági őrizet alatt álltak, akiket politikai okokból B-listáztak, akik a felszabadító hadsereg elől Németországba távoztak és onnan október 31-ig nem tértek vissza, akik Németország valamelyik megszállási övezetébe áttelepülés re voltak kötelezve. Az XXII. törvénycikk a honvédség és a rendőrség ténylegesen szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagjain kivül kiterjesztette a nem választhatók körét azokra, akik a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalomnak, a Magyar Nemzeti Szocialista Pártnak, a Népakarat Pártjának tagjai, valamint a Nemzeti Egységpárt és a Magyar Élet Pártjának országgyűlési képviselői, illetve képviselőjelöltjei voltak. S végül megvonták a passziv választójogát annak, aki "fasiszta irányú hírlapnak vagy folyóiratnak a főszerkesztője, felelős szerkesztője vagy kiadója volt". 1 4 Néhány nappal a választójogi törvényjavaslat elfogadása előtt Rajk László belügyminiszter közzétette a névjegyzékkel kapcsolatos előkészítő munkákról szóló /1947. BM. számú rendeletét, amely a közigazgatási tisztviselők helyett a pártok képviselőiből alakult bizottságokra ruházta a választói névjegyzék összeállítását és a választásokkal kapcsolatos teendőket. 15 Az MKP a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjaiból álló összeiró bizottságokat a választójogi törvényjavaslat biztosítékának szánta, s kikapcsolva a közigazgatás hivatáíos tisztviselőit a választási névjegyzékek összeállításából, szabad utat kivánt engedni a néptömegek demokratikus ellenőrzésének. Az SzDP nem egyértelműen lelkesedett a "laikus" választási bizottságok működéséért, s a törvénytervezet parlamenti bizottsági vitáján kifogásolta is a belügyminiszteri előterjesztés idevonatkozó pontjait. 1 & A törvényjavaslat elfogadása előtt, július 19-én megjelent belügyminiszteri rendelet azonban eldöntötte a vitát. A polgármesterek és a községi jegyzők - az /1947.BM. rendelet értelmében - június 22-én közölték a szavazókörzeti beosztást a nemzeti bizottságokkal, a

6 Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült öt párttal, valamint a szakszervezetekkel és felkérték őket, hogy szavazóké rönként felállitott összeiró bizottságokba, valamint a járási székhelyen működő központi összeiró bizottságokba június 26-ig jelöljék ki a megbizot-taikat. Szabolcsban 467, Szatmár- 17 Bereg vármegyében 211 körzeti összeiró bizottság alakult. A választókerületben-a központi összeiró bizottságok száma - a járásokkal megegyezően 14-ben lett megállapitva. A koaüciós pártok között komoly súrlódások voltak a bizottságok összetétele tekintetében. A baloldali pártok, elsősorban a Kommunista Párt szabolcs-szatmár-beregi választókerületben is törekedett az FKGP jobboldali küldötteinek kicserélésére, sőt a bizottságokból való kizárására is. Az emiitett rendelet értelmében július 27-e után a pártok, illetve a szakszervezet csak akkor küldhetett volna uj tagok az összeiró bizottságba, ha delegáltjukat a választójogból kizárták. Ezért a bizottságok összetételének megváltoztatása július utolsó napjaitól összekapcsolódott egyes, főként kisgazdapárti bizottsági tag választójogának megvonására tett kísérlettel is. A két munkáspárt között az összeiró bizottságok megalakításánál viszont az okozott nézeteltérést, hogy a szakszervezeti megbízottak zömmel a Kommunista Párt soraiból kerültek ki. A nézeteltérések rendezésére az MKP ós az SzDP központja egyaránt törekedett. Ahhoz, hogy a választói névjegyzék öszszeállitásánál következetesen alkalmazzák a választójogi törvény megszorításait, a szavazásra kerülő ügyek esetében ki kellett alakítani egy baloldali többséget a bizottságokban. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front öt pártjából és a szakszervezet küldöttjéből álló összeiró bizottságok ezt elvileg biztosították. A Kisgazdapárt kisebbségben volt a baloldali pártokkal szemben, egyértelműen csak a Polgári Demokrata Párt támogatására számithatott, ha csak nem tudta helyenként maga mellé állítani a Szociáldemokrata Pártot vagy az NPP-t. A két munkáspárt megegyezése a szakszervezeti megbizottak pártállására vonatkozóan tehát azt a célt szolgálta, hogy a választásokra való tekintettel ezen a területen is csökkentsék a két munkáspárt közötti nézeteltérést, egységesen és eredményesen lépjenek fel a kisgazdapárti jobboldallal szemben.

7 1947. július 28-án az MKP és az SzOP központjának együttesen kibocsájtott levele mindkét párt megyei szervezetéhez lg az összeiró bizottságok Összetételére tartalmazott utasitást. A levél felszóllitotta a két munkáspárt megyei és járási t i t kárait, hogy paritásos alapon, illetve ahol az egyik vagy a másik munkáspárt többségben volt, ott 60:40 %-os arányban történjék a szakszervezeti megbízottak kiküldése a bizottságokba. A levél arra i s u t a l t, hogy a két munkáspárt központi vezetőségének megbízottai keresik majd fel a megyéket és a helyi szervezetekkel együttműködve döntik el a vitás kérdéseket. Szatmár-Bereg vármegyében Berényi Sándor /MKP/ és Krausz József /SzDP/ központi kiküldöttek vettek részt a július 29-én Mátészalkán tartott értekezleten, ahol Szatmári István szakszervezeti titkárral és a két munkáspárt megyei titkáraival megállapodtak az összeiró bizottságok szakszervezeti megbizottainak paritásos arányában. 1^ A járási székhelyeken működő központi összeiró bizottságokban - Szatmár-Beregben négy ilyen bizottság volt - a két munkáspárt egyenlő arányban részesedett a szakszervezeti küldöttek számára fenntartott helyekből, márpedig a mátészalkai és a csengeri bizottságokban a Kommunista Párt, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi bizottságokban pedig a Szociáldemokrata Párt delegálta a szakszervezeti megbízottakat. A megállapodás szeriril a községi összeiró bizottságok 211 szakszervezeti helyéből 110-et az MKP, 101-et pedig az SzDP tölthetett be, a következő járási bontásban: a mátészalkai járásban 47 MKP 31 SzDP a fehérgyarmati járásban 27 MKP 27 SzDP a csengeri járásban 22 MKP 21 SzDP a vásárosnaményi járásban 14 MKP 22 SzDP összesen: 110 MKP 101 SzDP Az összeiró bizottságok szakszervezeti küldötteinek paritásos alapon történő megosztásáról szóló megállapodás Szatmár-Beregben kétségen kivül a szociáldemokratáknak kedvezett. A csengeri járásban például a 22:2l-es arányt csak ugy tudták elérni, hogy 8 kommunista párti és 1 nemzeti parasztpárti szakszervezeti tagot visszahívtak, valamint 12 helyett - ahol a FÉKOSZ eddig nem volt képviselve az összeiró bizottságokban - megkapta a Szociáldemokrata Párt. 2 0 Mátészalkán, ahol a 12 kör-

8 zeti összeiró bizottságban egyetlen szociáldemokrata szakszervezeti kiküldött sem volt, s az emiitett megállapodás értelmében a Kommunista Párt kénytelen volt hat helyet átengedni a 21 * szociáldemok rátáknak. Szatmár-Bereg vármegyében elsősorban a Kommunista Pártnak kellett feladnia a már megszerzett pozicióiból, hogy a paritásos elv érvényesüljön. Ezért, ahol csak lehetett igyekeztek kijátszani a megállapodást, mint Bereg megyei szervezetének ahogy a Kommunista Párt Szatmár- titkára. Nagy Sándor a párt központjához küldött július havi jelentésében i r j a : "Nagy visszahatást keltett a Szociáldemokrata Pártnak az az intézkedése, hogy a szakszervezet részéről delegált elvtársakat hivjanak vissza, hogy meg legyen a paritásos alap. Mindenesetre vigyáztunk arra, hogy ezt ne hajtsuk végre szószerint ós néhány helyen sikerült is csak névlegesen megcsinálni a jegyzőkönyvet a szociáldemokrata járási titkárral. Egyébként arra törekedtünk, hogy a Szociáldemokrata Párt olyan területet kapjon, ahol nincs senki /párttagjaink közül - szerzők/ benne a szakszervezetben, igy ne kerüljünk összeütközésbe saját elvtársainkkal. "22 hogy A szakszervezeti megbizottak paritásos alapon történő elosztásáért Szabolcsban sem lelkesedett a Kommunista Párt. Július végén a megalakított 467 összeiró bizottságból 370-ben a szakszervezeti megbizott kommunista párti volt, 2 3 azonban az MKP Szabolcs megyei titkára, Gyenge Károly ezzel sem volt elégedett: "Hiba, hogy a szakszervezetek részéről nemcsak a kommunisták jutottak be* hanem nemkívánatos elemek i s. " mondta azon a megyebizottsági értekezleten, amikor még nem értesült a két munkáspárt vezetőségének e kérdésben történt megállapodásáról. Július 29-én Szabolcs megyében is ismertté vált az MKP és SzDP egyezsége, s egy héttel később a Kommunista Párt megyei 25 titkára jejenti, hogy végre is hajtották. Igaz, a szakszervezeti küldöttek paritásos alapon történő elosztását Nyiregyházán csak heves viták után sikerült rendezni, miután az SzDP 26 központi kiküldöttei is leutaztak a megyeszékhelyre. Az MKP nyiregyházi szervezete állandóan panaszkodott, hogy az összeiró bizottságokban a Szociáldemokrata Párt tagjaival nem tudnak együt tmüködni.

9 Szembekerült á két munkáspárt az összeiró bizottságok tisztségviselőinek megválasztásánál is. A Kommunista Párt sikernek nagy könyvelhette el, hogy Szatmár-Bereg megye 211 körzetéből 83 elnök, 64 jegyző és 36 helyettes einok került ki a párt soraiból. Az elnöki tisztségből 40 %-ot szereztek meg, a fennmaradt 60 %-on osztozhatott a három koalíciós párt és a PDP. A rivalizálás Szatmár-Beregben odavezetett, hogy a megyeszékhelyen a körzeti összeiró bizottságokban egyetlen kommunista elnököt sem választottak, ugyanis a szociáldemokraták összefogtak a kisgazdákkal és kére,ztülvitték, hogy 6 szociáldemokratát, 4 kisgazdát és 2 PDP-i megbizottat válasszanak elnöknek. A Kommunista Párt megyei szervezete viszont a központi összeiró bizottságokban szoritotta vissza a szociáldemokratákat, ahol a négyből csupán egyet hagyott a számukra. 27 Az MKP Szabolcs megyében nagyjából hasonló arányú eredménnyel zárt, mint Szatmár-Beregben: a 467 összeiró bizottságában 205 elnök, 125 alelnök és 144 jegyző volt kommunista.28 A két munkáspárt az összeiró bizottságok szakszervezeti pártállásával kapcsolatos megegyezésé tartalmazta az együtt- 29 működés fokozásának kívánalmát is. A konkrét feladatokat azonban megyénként egy újabb - a két munkáspárt utasítása értelmében született - megállapodással mely központjának rögzitették, kimondta, hogy a kommunista és a szociáldemokrata párttagok támogassák egymást az összeiró bizottságokban amennyiben szavazásra kerülne a sor, hogy a két párt tagjai a névjegyzékbe feltétlenül bekerüljenek, s minél több reakcióst rekesszenek ki a választói jogosultságból. Ilyen értelmű megállapodást irtak alá Mátészalkán augusztus 7-én, másnap pedig Nyiregyházán az SzDP és az MKP megyei vezetői a két munkáspárt központi kiküldötteinek közreműködésével. 30 Ezt az együttműködést a valóságban éppen ugy nem sikerült maradéktalanul megvalósítani, mint ahogy nem sikerült megszüntetni a két párt rivalizálását sem a választások egész menete alatt. A Szabolcs-Szatmár-Be reg választókerületben a választási teendők irányításával és ellenőrzésével Rajk László belügyminiszter Tomasovszky Mihályt, Szabolcs vármegye kisgazdapárti főispánját bízta meg július 27-én. Tomasovszky augusztus 2-ára értekezletre hivta az összeiró bizottságban résztvevő öt párt

10 /FKGP, NPP, MKP, PDP és SzDP/ Szabolcs megyei vezetőségének és az össz-szakszervezetek megyei Titkárságának két-két tagját, valamint Szabolcs vármegye Nemzeti Bizottságának elnökét, hogy az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos időszerű kérdéseket megbeszéljék, de mindenekelőtt a felmerült problémákat és félreértéseket tisztázzák. 31 Tomasovszky tájékoztatójában kitért azokra a panaszokra i s, amelyek a július 22-én megindult előkészitő munka óta felgyülemlettek, s amelyek elsősorban az összeiró bizottságok összetételével, valamint Nyíregyháza polgármesteri hivatalának a szavazókörzetek megállapítása során elkövetett mulasztásaival voltak kapcsolatban. Az ideiglenes választói névjegyzék összeállításának augusztus 11-e volt a határideje, de már a hónap első napjától kezdve sokasodtak a panaszok az összeiró biztosok munkájával, illetve a számlálólapok szótosztásával és kitöltésével kapcsolatban. Az összeiró bizottságok megalakítása körüli súrlódások messze elmaradtak a választói névjegyzékek összeállítása során néha a tettlegességig fajuló vitáktól. Az ideiglenes névjegyzékből a sok esetben indokolatlan kihagyások komoly nyugtalanságot okoztak a választókerület lakosságának körében, s csak feszültebbé tették a koaüciós pártok, különösen az FKGP és az MKP, de sok esetben az SzDP és az MKP amúgy sem felhőtlen viszonyát. Augusztus 18-án, amikor az ideiglenes választói névjegyzékek elleni felszólalás határideje lejárt, a központi összeiró bizottságok megkezdhették munkájukat, a felszólalások elbírálását. Tomasovszky Mihály főispán, választási kormánybiztos nem véletlenül hangsúlyozta a központi összeiró bizottságoknak küldött tájékoztatójában, hogy: "A Belügyminisztérium utasítása az, hogy minden bizottság hasson oda, miszerint a névjegyzék összeállitásánái az összeiró bizottságok minden törvényellenes határozatai és döntései orvosoltassanak és a felülvizsgálás során a választójog elvonásánál csakis a törvényben meghatározott kizáró okok alapján járjanak el. 3^ Ugyanis a fehérgyarmati járásból két-három ezer /9-14 %/, a vásárosnaményi járásból kétezer /13 %/ a nyirbaktai járásból ezer /12 %/, 3 4 a nyirbogdányi járásból háromezer /12 %/ 3 5 személyt javasoltak az összeiró bizottságok a választói név-

11 jegyzékből kihagyni. Nincsenek pontos adataink arra, hogy a névjegyzékből kihagyottak hány százalékát vették vissza, illetve a központi összeiró bizottságok milyen mértékben korrigálták a helyi összeíró bizottságok nyilvánvaló túlzásait. A szabolcs-szatmár-beregi választókerületben mindenesetre több ezerre tehető a számuk. Nyíregyházán eredetileg a választókoru lakosság 10 %-át /a belterülethez tartozó 26 körzetben több, mint 14 %-át/ zárták ki a választójogból. Mintegy háromezren éltek is a felszólamlás jogával, s közülük több, mint a fele vissza is kapta választójogát.37 Nyírbátorban a névjegyzékből kihagyottak kb %-át vették vissza, ebből 15 %-ban kisgazdákat, 15 %-ban szakszervezeti tagokat, ós 3-5 %-ban a Szociáldemok- 38 rata Párt tagjait. A fehérgyarmati járásban 851, a vásárosnaményi járásban 517 volt a választójogtól ténylegesen megfosztottak száma, az ideiglenes névjegyzékből kihagyottaknál 3-4-szeresen kevesebb. A Belügyminisztérium választási csoportjának aug. 3 l - i kimutatása szerint a választójogosultak száma fő volt, és a választókoru lakosság 8,38 %-át, személy választójogát utasitották vissza. A szabolcs-szatmár-beregi választókerületben személy választójogát vonták meg, s ezzel egyike volt azoknak a választókerületeknek, ahol a visszautasitottaknak a választókoru lakossághoz viszonyitott aránya a legalacsonyabb volt. Csupán a hajdú-bihari ós -a jász-nagykun-szolnoki választókerület előzi meg 2,9, illetve 3,9 %-kal. A szabolcs-szatmár-beregi választókerületben a visszautasítottak aránya 4,6 % A választójogosultak és a visszautasítottak száma, volt. valamint a választókoru lakosság és a választójogtól megfosztott személyek százalékos aránya választókerületenként a követke- 39 zőképpen oszlott meg: Választó kerület: Választój ogosultak száma: Visszautasitottak %-os arány: 1. Baranya-Tolna ,4 2. Somogy ,9

12 3, Zala ,3 4. Vas i 4,9 5. Győ r-moson-sopron ,0 6. Veszprém ,1 7. Fejé r-komá rom- Esztergom ,2 * 8. Nagy-Budapest ,5 9. Pest-Pilis-Solt- Kiskun ,3 10. Csöng rád-csanád ,8 11. Békés ,4 12. Oász-Nagykun- Szolnok ,9 13. Haj du-bihar ,9 x x 14. Szabólcs-Szatmá r- Be reg Borsod-Gömö r- Abaúj-Zemplén ,3 16. Heves-Nógrád-Hont összesen : x x x ,38 x = Az eredeti dokumentum összeadási és százalékszámitási hibáit javitottuk. A fejór-komárom-esztergomi választókerületnél 10,6 % volt feltüntetve, helyesen ez 10,2 %. xx = A hajdú-bihari választókerületnél 8,7 % szerepel, helyesen 2,9 %.. xxx = A választójogosultak száma a választókerületi adatok összesitése után nem , mint az az eredeti kimutatásban szerepel, hanem Szabolcs vármegyében a választók 4,3 %-át, Szatmárban 5,6 %-át fosztották meg a választójogától. 40 A szabolcs-szatmár-beregi választókerület járásai közül a csengeri és a nyirbaktai járás vezet a kizártak aránya tekintetében 8, i l letve 6,9 %-kal. A tiszai járásban viszont csak a választók 1*6 %-át, a ligetaljai járásban pedig 2,7 %-át érintették a választójogi korlátozások. X X X X

13 A Szociáldemokrata Párt 1947 tavaszán-nyarán remélte, hogy a munkásosztály legerősebb pártjaként kerül ki a választásokból. Április-május folyamán, amikor még nem látszott az FKGP visszaesésének mórtéke, ugy képezelte, hogy a kisgazdák után megszerezhetik a második helyet, esetleg meg is előzhetik őket a közéletben. Junius-julius folyamán az FKGP felgyorsult bomlásával várakozásaikban megerősitve látszottak. Az olyan kimondottan paraszti területeken, mint Szabolcs és Szatmár-Bereg vármegyék, valamivel szerényebb elképzelés volt a választások várható megyei eredményeivel kapcsolatban. Ugyanis az november 4-i választásokon a négy koaliciós párt közül a Szociáldemokrata Párt Szabolcsban - bár csekély különbséggel - de az MKP előtt a harmadik helyen, Szatmárban viszont a kommunisták mögött a negyedik helyen végzett. A szabolcs-szatmár-beregi választókerület adatai szerint a három baloldali párt a következő eredménnyel zárt az 1945-ös választásokon: az NPP , az SzDP , az MKP szavazatot kapott, szemben a Kisgazdapárt szavazatával. A Kisgazdapárt Szabolcs megyében 62,7 %-os, Szatmár-Beregben 72,4 %-os arányt ért el. összességében a szociáldemokraták messze a várakozáson alul szerepeltek. Nyíregyházán például 1945 őszén tagja volt a pártnak, ebből férfi. A férfi SzDP tagból 41 a pártra csak en szavaztak. Az évi nemzetgyűlési választások tanulságait levonva az SzDP is nagyobb gondot forditott taglétszámának növelésére, a pártorganizáció megujitására, erősítésére elejétől már mindkét megyében függetlenített járási titkárok dolgoztak. A legfőbb célkitűzésük volt, hogy stabilizálják a mér meglévő szervezeteiket és kiterjesszék a szociáldemokrata mozgalmat minden községre, falura. Az óv nyarán Szatmár-Beregben az SzDP-nek még 35 községben, a megye településeinek 27 %-óban nem volt szervezete.42 A Szabolcs megyei titkár az augusz tus 30-i mozgalmi jelentésében pedig azon kesereg, hogy a parasztság zöme az FKGP-vel és az NPP-vel szimpatizál. A szociáldemokratáknak mindeddig arra kellett törekedniük - irja a megyei titkár -, hogy legalább azokat megtartsák, akik "magját" képezik a helyi pártszervezeteknek.43 ^ jelentós Szabolcs megyéből szociáldemokrata párttagot közöl, több, mint kót

14 ós félezerrel kevesebbet, mint az november 4-i választósok előtt kimutatott taglétszám volt. A Szociáldemokrata Párt agitációs és propaganda tevékenysége a parasztság megnyeréséért az februári kongresszusa után megélénkült. A márciusi tagtoborzási kampány részben már a Választásokra való felkészülés jegyében zajlott. A taglétszám alakulásáról szóló jelentések szerint a tagtoborzás Szabolcsban több, mint 20 %-kal, Szaunái -Beregben közel 30 %-kal növelte a párt létszámát. Az SzDP mindkét megyében sikeresnek könyvelte el a propagandáját és a jelentések a Szociáldemokrata Párt megnövekedett presztízséről szólnak. Kimutatás az SzDP taglétszámának alakulásáról a havi mozgalmi jelentések alapján 44 Időpont. Szabolcs megye Szatmár-Bereg megye T a g l ó t s z á m Férfi Nő összesen Férfi Nő Összesen december j anuár február március április május A megyei titkárság Szabolcsban közel 25 ezerre, Szatmár-Beregben több, mint 6 és félezerre becsülte a párt létszámát 1947 márciusában. Igaz, a tagdijat fizetők száma ennél jóval kevesebb volt: Szabolcsban 3.805, Szatmár-Beregben 1.696, de a nehéz gazdasági körülmények, a falu pénztelensége erre elfogadható magyarázatul szolgálhatott. Azonban az első ránézésre is kétségeket ébresztettek a párttagság foglalkozási összetételéről közölt adatok. Szabolcs ós Szatmár-Bereg megyében az ipari munkások száma 1940-ben együttesen is csak kétezer körül mozgott, ezzel szemben az SzDP 1946 decemberében 3.948, 1947 májusában pedig szociáldemokrata ipari munkást mutatott ki a párthoz tartozó földmunkásokon, kisiparosokon ós kiskereskedö-

15 kön kívül. Peredi András az SzDP Szabolcs megyei titkára maga is ugy vélekedett, hogy a járási titkárok lótszámjelentései csak részben fedik a valóságot, s hogy az június hónapról szóló "kimutatás csak igen óvatos becsléssel felel meg a mozgalmi érték 50 %-ának". 4 5 Hasonló jelzések a szatmári részről is vannak. A mátészalkai járásban 1947 májusában 27 helyi szervezetet tartottak nyilván, de ténylegesen csak 19 működött, s a kimutatott tagnak csupán a fele volt valóság, - jelentette ki Végvári Ottó járási titkár a választások után megalakított Végrehajtó 46 Bizottság előtt. Mégis a választási propagandát ezekre a valóságtól elrugaszkodott becslésekre építették. Az MKP megyei szervezete sokkal reálisabban ítélte meg az SzDP politikai súlyát, propagandájának valóságos hatását ós nem utolsó sorban választási kilátásait i s. Szabolcsban a Kommunista Párt a szociáldemokraták márciusi tagtoborzási kampányáról egyenesen lesujtóan vélekedett. Szerintük a gyűlések - egy-két kivételtől eltekintve - sikertelenek voltak. A Nyíregyházán elért eredményük is gyengének mondható, a falvakban pedig egyértelmű volt a kudarc."... a Budapestről leküldött szónokaik felkészületlenek voltak, nem ismerték a parasztproblémát, a felvetett kérdésekre kitérő választ adtak, legtöbb helyen olvasták a beszédet, ami a parasztságnak nem tetszett." - irta az MKP Szabolcs megyei titkára az március 47 hóról szóló jelentésében. Az MKP Szatmár-Bereg megyei vezetőinek véleménye a szociáldemokraták szerint nagy hévvel megkezdett tagtoborzási kampánya áprilisban már teljesen "ellaposodott", sőt a párt taglétszáma több helyen is csökkent. Panyolán 12-en léptek ki a pártból, Olcsván és Ópályiban az SzDP szervezetei megszűntek, Szamosszegen többen átléptek a Kommunista Pártba ós néhány községben, mint szervezetekben a lelket. 4 & Turricsón, a kommunisták tartották az SzDP Az SzDP politikai apparátusában kétségkívül nagy eredmény volt a függetlenített járási titkári rendszer bevezetése. A választások szempontjából hogy juliús 15-én, éppen a választások viszont, nem tűnik szerencsésnek, elökószitósónek időszakában menti fel a Központi Titkárság Kocsik András Sza-

16 bölcs megyei titkárt, aki 1945 nyarától állt az SzDP megyei szervezetének élén. A helyére kinevezett, más megyéből idekerült Peredi Andrást a helyi szociáldemokrata vezetők bizalmatlanul fogadták. Az új titkár munkáját nehezítette a szabolcsi funkcionáriusok részéről megnyilvánuló nagyfokú sértő- 49 döttség i s, amiért a megyei titkár nem közülük került ki. Nyilvánvaló, hogy ezek után nem segítették teljes odaadással az uj megyei vezetőt a munkájával soha nem voltak elégedettek. Nem volt kellő stabilitás Szabolcs megyében a járási tit károk szintjén sem. Július második felében cserélődik a nyirbaktai. A nyírbátori március 15-től gazdátlan, megoldás csak július második felében történik. Változás volt július elején a nyíregyházi központi járásnál i s, a nagykállói járás titkára pedig január és augusztus között háromszor cserélődött. Szabolcs megyében 1946 augusztusótól 1947 végéig 11 csere tör tént a járási titkárok körében. Szatmár-Beregben 1946 novemberétől kaptak új megyei t i t kárt, Décsi József helyett Kácsor Ferencet. Ettől kezdve a megye szociáldemokrata káderállományóról a tárgyalt időszakban elmondhatjuk, hogy majdnem fluktuációmentes volt. Egyetlen cserére 1947 májusában került sor a mátészalkai járásban, amikor a járási titkárt hanyag munkavégzése miatt leváltották A Szociáldemokrata Párt megyei vezetése azonban nem volt egységes, s igy nem tudta kihasználni azt a tényt, hogy a szabolcsinál gyakorlottabb, nagyobb helyismerettel rendelkező függetlenített apparátussal vehet részt a választásokon. Kácsor Ferenc és a járási titkárok kommunista-ellenes, jobboldali politikája megosztotta az SzDP-t. Széles Elemér megyei elnöknek és a mögötte felsorakozó alig másfélezer baloldali szociáldemokrata párttagnak sem ereje, sem tekintélye nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a vezetőség jobboldali, kommunista-ellenes választási agitációját és megakadályozza a pártot súlyosan érintő átlépéseket a Kommunista Pártba. Különösen nagy presztízs-vereséget jelentett Gál Elek alispán a Forgács József mátészalkai járási főjegyző i l y módon történő elvesztése a Szociáldemokrata Párt megyei szervezetének.

17 Az SzDP Szabolcs, illetve Szatmár-Bereg vármegye járási titkárai aug.-tól május végéig Járás : Titkár neve : Időpont : Dadai-alsó Farcsádi Lajos VIII III. Dadai-felső Harsányi Lajos VIII IX. Tóth András XII V. Kisvárdai Váradi Sándor VIII VIII. Bodnár Béla X I. Czizik Jenő I. - V. Ligetaljai Kiss Sándor VIII I. Kovács Mihály V. - VII. Urbán Szabó Béla VII V. Nagykálló Báncs Miklós VIII I. Kovács Mihály III. - V. Márkus György V I. Pál Dániel I. - V. Nyirbaktai Kiss László Mihály VIII V. Kocsis János VII V. Nyirbátori Gergely Zoltán VIII I II. Kovács Mihály V. - VII. Urbán Szabó Béla X V. Nyirbogdányi Biró István VIII I II. Nyi regyházi Máchel Sándor VIII V. Kovacsics Gyula VII V. Tiszai Ecker Zoltán VIII V. Nyi regyhéza város Solymosi Mihály VIII III. Kovacsics Gyula III V. Csengeri Szatmári József VIII I II. Medve Ferenc III V. Fehérgyarmati Varga Károly VIII I II. F. Nagy József III V. Mátészalkai Lukács Miklós VIII V. 68 Végvári Ottó V I II. P. Nagy József III. - V.

18 Vásárosnaményi Végvári Ottó Sályi Sándor VI V V V. Megjegyzés: A két párt egyesülésekor az MDP függetlenített apparátusába került Ürbán Szabó Béla, Kovacsics Gyula és Szatmári József. Az Országos Pártválasztmány augusztus 7-én hagyta jóvá az SzDP képviselőjelöltjeinek listáját. 51 A pártvezetőség döntése a szabolcs-szatmár-beregi választókerület listavezetőinek, illetve képviselőjelöltjeinek személyére vonatkozóan nem találkozott sem a szabolcsi, sem a szatmári vezetők elképzeléseivel. Az SzDP Szabolcs megyei vezetősége a választókerületben első helyre Kiss Roland belügyi államtitkárt jelölte, aki már az november 4-i választásokon is listavezetőjük volt. Kiss Roland kapcsolata a megyei szociáldemokrata mozgalommal azért volt közismert, mivel 1918-ban Szabolcs megye első kormánybiztos-főispánja, majd a megyei direktórium elnöke volt, és a Tanácsköztársaság bukása után Nyíregyházán töltötte öt éves börtönbüntetésének egy részét. Együttműködése és kapcsolatai a megyei szociáldemokrata vezetőkkai, akik nagyrészt harcostársai voltak 1919-ben i s, a felszabadulás után újjáéledtek, és talán a korábbinál is szorosabbá váltak. Az március 29-i belügyminiszteri államtitkári kinevezése után Kiss Roland a Szociáldemokrata Párt megyei szervezetének első számú patrónusa, érdekeinek képviselője, nem csupán a belügyi tárcához tartozó ügyekben. Az SzDP megyei szervezete számos esetben kérte segítségét más, szociáldemokrata vezetés alatt álló minisztériumokhoz intézett kérelmeinek közvetítésében i s. A választókerület képviselőjeként tartott agitációs körútjai az egyik legismertebb szociáldemokrata vezetővé tették a megyében. Nem véletlen tehát, hogy a Szabolcs megyei küldöttek mind a jelölőbizottsági, mind az országos pártválasztmányi ülésen Rónai Sándor kereskedelem- ós szövetkezetügyi miniszter helyett Kiss Roland mellett érveltek a listavezetés ügyében. Nem jártak azonban sikerrel sem Kiss Roland, sem a Szabolcs megyei küldöttek a képviselőjelöltek sorrendjének megvóltoztatása érdekében 52 tett erőfeszítései.

19 Az SzDP Szatmár-Bereg megyei vezetősége is sértődötten vette tudomásul, hogy, sem Kácsor Ferenc megyei titkár, sem Szóles Elemér a párt megyei elnöke nem kerültek a listavezetők közé. Az országos pártvezetőség Szólest eredetileg a kilencedik, Kácsort a tizenkettedik helyen jelölte. A lista sorrendje a választásokig megváltozott ugyan - Szóles előrelépett az ötödik helyre -, de az MKP megyei szervezete választási agitációjában tudatosan is kihasználta a képviselőjelöltek listájával kapcsolatos SzDP sérelmeket. 53 Igyekezett tovább mólyiteni az SzDP szatmár-beregi megosztottságát, a párt.jobb- ós balszárnyának ellentéteit. A választási nagygyűlések nyitánya megyénkben is a parlament feloszlatását követő vasárnap, július 27-e volt. Az SzDP választási kampánya azonban csak a képviselőjelöltjei névsorának közzététele után indult meg teljes erővel. Augusztus 10-ón , augusztus 17-én pedig 28 választási nagygyűlést tartottak Szabolcs megye községeiben és falvaiban. 5 5 S a gyűlések száma a választások napjához közeledve csak tovább emelkedett. Az SzDP nyiregyházi szervezete első választási nagygyűlését augusztus 17-én Ries István igazságügyminiszter nyitotta meg, és augusztus 27-én - a választási nagygyűlések utolsó, engedélyezett napján - Rónai Sándor kereskedelmi ós szövetkezetügyi miniszter, a kerület listavezető képviselőjelöltje zárta be a sorozatot. A párt országos vezetői közül a szabolcs-szatmár-beregi választókerületben Kéthly Anna Nyíregyházán, Oustus Pál Kisvárdán, Kiss Roland Nyírbátorban, Nyíregyházán ós Mátészalkán, Ries István Nyíregyházán, Nagykállón és Mátészalkán, Takács Ferenc Büdszentmihályon ós Polgáron, Rónai Sándor Nyíregyházán tartottak választási beszédet. Az SzDP választási programjának megfelelően az emiitett előadók a hároméves tervet állították választási beszédeik középpontjába. A dolgozók életszínvonalának növelése, a jólét és biztonság zálogának tartott hároméves tervvel kapcsolatban hangsúlyozták, hogy éppúgy önerőből kell megvalósítani, mint ahogy a stabilizációt. /z ország nem áldozhatja fel szabadságát és függetlenségét, és ezért nem veszünk részt a Marshalltervet tárgyaló párizsi konferencián. A jólét megteremtéséhez

20 szükséges 3 éves terv célkitűzéseinek megvalósitásához csak a politikai stabilitás és nyugalom körülményei között vezethet az út - jelentette ki Rónai Sándor, aki győzelem esetén "válságmentes, nyugodt kormányzást" igért a választóknak. 57 A párt megyei sajtójának választási jelszava is ebben a szellemben fogant "Béke, jólét, biztonság". A választási programnak a belpolitikai feladatokat megfogalmazó követeléseiből a választókerület központi szónokai elsősorban a vallásszabadságot emelték k i. Szinte alig, vagy keveset foglalkoztak a közigazgatás és a biróság reformjával, a közoktatás kérdéseivel. Nyiregyházán a nagy várakozással beharangozott Ries István igazságügyminiszter előadásában szó sem esett a készülő amnesztia-rendeletről és a népbiróság reformjáról. 5 8 A részvételével tartott választási nagygyűlés Mátészalkán látványos kudarcba is fulladt. 5^ Az SzDP XXXV. kongresszusának a mezőgazdaságról elfogadott akcióprogramja a pártnak a parasztság felé fordulását jelezte. Sőt a választási program "Gazdasági terveink" cimü fejezete az ipari munkásság követeléseit megelőzve foglalkozott a parasztság problémáival. A zömmel paraszti lakosú Szabolcs és Szatmár-Bereg megyékben az SzDP központi kiküldöttjei azonban csupán általánosságban beszéltek a földreform eredményeiről és a telekkönyvezés befejezéséről. Inkább a magántulajdon védelmét hangsúlyozták azzal a megszorítással, hogy a párt csak a munkával szerzett magántulajdon jogosságát ismeri el. Hitet tettek a nagytőke, a nagybankok, tőkés üzemek és iparvállalatok államosítása mellett. Megfogalmazták viszont a "kolhoz" kategorikus elutasítását ós kifejezték, hogy ezzel szemben az általános termelési és fogyasztási szövetkezetek létrehozását támogatják. Kéthly Anna az SzDP városi szervezetének nyilvános pártnapján az SzDP választási programjáról elmondta, hogy az egyaránt kivan szólni az ipari és mezőgazdasági munkásokhoz, értelmiségi /pedagógus, ügyvéd, orvos, mérnök/ rétegekhez és az adminisztratív dolgozókhoz, valamint a kisiparosokhoz és kiskereskedőkhöz.* 50 Mégis az SzDP Szabolcs és Szatmár-Bereg megyei bázisát alkotó kisiparos és kiskereskedői rétegek jogosan lehettek elégedetlenek. Sem a programban, sem a választási be-

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: A Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. március 3-án megtartott üléséről.

Részletesebben

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA HATÁROZATAI 1948-1956 BUDAPEST TARTATOM Előszó, 5 2948 1. A Magyar Dolgozók Pártja programnyilatkozata (1948. június 13-14.) 15 2. A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzata

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A felszabadulás utáni korszak történeti feldolgozására és elvi problémáinak tárgyalására való törekvés, egyre nagyobb helyet kap történeti

Részletesebben

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) ISMERD MEG A KERESKEDELMI

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/ sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/8-2/2014. KUB-2/2014. sz. ülés (KUB-150/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. február 4-én, kedden, 8 óra 33 perckor kezdődően, az Országház főemelet

Részletesebben

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26.

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26. KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA 2016. október 26. A közmunka kérdése nem csak foglalkoztatáspolitikai szempontból jelentős kérdés, hanem politikai okok miatt is. 2012-től alapvető váltás következett be a hazai

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette

Óbecse Község Választási Bizottsága a án megtartott ülésén megerősítette A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. az AB Határozata és 54/2011. számok), 15. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Óbecse Község

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. MÁRCIUS 03-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Kongresszusi szabályzat

Kongresszusi szabályzat 1. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához Kongresszusi szabályzat (elfogadta az MSZP Választmánya 2011. november 26-án) A kongresszus a párt legfelső képviseleti és döntéshozó szerve, amelyet

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

Választójog, választási rendszerek. Alkotmányjog 2. - előadás szeptember 29. Bodnár Eszter

Választójog, választási rendszerek. Alkotmányjog 2. - előadás szeptember 29. Bodnár Eszter Választójog, választási rendszerek Alkotmányjog 2. - előadás 2016. szeptember 29. Bodnár Eszter Választójog A demokratikus hatalomgyakorlás népszuverenitás vagy népfelség elve demokratikus legitimáció

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN A 2002. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK IDŐSZAKÁBAN Jelölő szervezet nyilvántartásba

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT A történelem nyomai az új térszerkezetben ELTE-MTA Konferencia, 2007. november 17. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT Készítette: Tallián Imre - Amennyiben napjainkból visszanézve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2008. évi. 10. számú. jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2008. évi. 10. számú. jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 10. számú jegyzőkönyve Készült: 2008 június 27én a nógrádsápi Polgármesteri Hivatalban megtartott Nógrádsáp és Legénd községek -testületeinek

Részletesebben

Az új magyar választási rendszer

Az új magyar választási rendszer Az új magyar választási rendszer Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr a demokratikus rendszer "a politikai döntéshozatal céljával létrehozott olyan intézményes berendezkedés,

Részletesebben

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára A Fejér megyében élő németek Németországba történő áttelepítése az országos eseményekhez hasonlóan, alig több

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Hegyesd Száma: 120-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án (kedden ) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. JÚLIUS 7. NAPJÁN

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én)

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Az alkotmány 21. -ának megfelelõen a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatának intézményei a megfelelõ speciális

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. szeptember 21-én tartott üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. szeptember 21-én tartott üléséről. EMLÉKEZTETŐ A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. szeptember 21-én tartott üléséről. Jelen voltak: Balla Péter Csányi Norbert Cseh Tamás Koltai Soma Lábas István Lindtner Andor

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Szent István Norrköpingi Magyar Egyesület

Szent István Norrköpingi Magyar Egyesület 1 Szent István Norrköpingi Magyar Egyesület ALAPSZABÁLY 1. Név, székhely, státus 1. Szent István Norrköpingi Magyar Egyesület 2. Norrköping; Svédország 3. A Szent István Norrköpingi Magyar Egyesület a

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére Tisztelt Kartársak! Egyesületünk életének háromévente ismétlődő és kiemelt fontosságú feladata

Részletesebben

HEVES MEGYE TISZTIKARA

HEVES MEGYE TISZTIKARA HEVES MEGYE TISZTIKARA 1990 2000 Országgyűlési képviselők 1990 1998 1990. május 2. 1994. június 27. 1 Szarvas Béla (Magyar Demokrata Fórum) 1. választókerület, Eger 1990. május 2. 1994. június 27. Kelemen

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. Adószám: 1810727-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2007 Számviteli beszámoló A Magyar

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22.

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Eredeti Módosítási javaslat OK. 6.1. Az Egyesület működésének és Az Egyesület működésének és gazdálkodásának pontosítás

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben