KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program című Kiemelt projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP B/2-11/1 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3 Rendelkezésre álló forrás... 4 B. Projektgazdák köre... 5 C. projektterv tartalma... 6 Támogatható tevékenységek köre... 6 Projekt területi korlátozása... 8 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások... 8 Támogatás formája... 8 Támogatás mértéke... 8 Támogatás összege... 8 E. Kiválasztási kritériumok... 8 F. Adminisztratív információk... 9 A projektjavaslat benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS I. Stratégiák, célok A kiemelt projekt célja az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció kitörési pontjához kapcsolódva és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. prioritástengelyének figyelembevételével a felsőoktatás minőségének javítása, a felsőoktatás szerepének bővítése a foglalkoztathatóság növelésében. További cél a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatásával - hozzájárulni a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi elismertségéhez, illetőleg kapcsolódásukhoz és felzárkózásukhoz az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez. A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a matematika, a műszaki- és a természettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani. A Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary Programja egy átfogó pályázati rendszer segítségével a kifelé történő mobilitási eszközök segítségével a felsőoktatási hallgatók számára nyújt támogatást a felsőoktatásban folyó külföldi részképzéshez, a tudományos tevékenységek folytatásához, a kutatásokhoz elősegítve ezzel a hallgató életpálya tervezhetőségét, a hallgatók tehetséggondozását A projekt hozzájárul az EU 2020 stratégiában lefektetett célok teljesüléséhez, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez, mert egy olyan, hazai vonatkozásban hiánypótló irányítási és finanszírozási mechanizmust hoz létre, mely a kiválóságokat támogatja. Hozzáférési lehetőségek és előrehaladási lehetőségek megteremtését teszi lehetővé a kiemelkedő hallgatók számára. A kiemelt projekt szorosan kapcsolódik ahhoz a gondolathoz, melyet ugyancsak az EU 2020 stratégia fogalmaz meg, mely szerint az intelligens növekedés elérése érdekében a tagállamok feladata a nemzeti (és regionális) K+F és innovációs rendszerek reformja annak érdekében, hogy e rendszerek támogassák a kiválóságot 1. Európai Duna Régió Stratégia (EDRS) társadalmi-gazdasági és emberi erőforrások fejlesztéséről szóló témakörének tudás és innovációról szóló alrésze a közös kutatási, oktatási együttműködéseket, a dunai térség emberi erőforrásainak teljes körű kiaknázásáról szóló alrésze pedig többek között a hallgatók kölcsönös cseréjének növelését, valamint az alap-, közép és felsőfokú oktatási szervezetek közötti együttműködések erősítését tűzte ki célul. Jelen projekt mindhárom cél megvalósulását egyaránt szolgálja. A Bolognai Folyamathoz való csatlakozással hazánk bekapcsolódott a felsőoktatás nemzetközisítésének folyamatába, amely új kihívás elé állította mind a felsőoktatási intézményeket, mind a hallgatókat. Versenyképességünk növeléséhez és a magyar oktatás nemzetközi elismertségéhez szükséges az intenzívebben bekapcsolódás az európai folyamatokba, melyet jelen kiemelt projekt is elősegít a nemzetközi intézményi együttműködési hálózat kialakításával és a K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás támogatásával. 1 EU 2020 Stratégia 15. o. 3

4 A nemzetközi és hazai ágazati és intézményi stratégiai célok között kiemelt helyen szerepel a nemzetközi mobilitás elősegítése, illetve a teljes és részidejű képzés másik országban történő előmozdítása. Operatív szinten érdemi javulást előmozdító intézkedés sem ágazati, sem intézményi szinten nem történt. Jelenleg nincs elfogadott ágazati szintű stratégia, ami nagyban hátráltatja a magyar felsőoktatás nemzetközi folyamatokba történő intenzívebb bekapcsolódását. A stratégia alakításához, aktualizálásához a nemzetközi hallgatói kapcsolatokra vonatkozó adatgyűjtések, adatszolgáltatás, kutatások, statisztikai elemzések rendszeres végzése szükséges ezen a projekten belül. A projekt szakmai hátteret biztosít a felsőoktatás nemzetközibbé tételével kapcsolatos döntéshozatalához, a magyar felsőoktatás egységes nemzetközi arculatának kialakításához, a közös, összehangolt cselekvésen keresztül a magyar felsőoktatási intézmények vonzerejének növeléséhez Háttér: A várható demográfiai trendek miatt néhány éven belül 25%-kal csökkeni fog a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők létszáma. Ezért az intézményeknek a meglévő erőforrásaik és kapacitásaik kihasználása érdekében, külföldi hallgatókkal kell feltölteniük a jelenlegi hallgatói létszámkeretet. Ehhez szükséges központi szakmai támogatást biztosítani a felsőoktatási intézmények nemzetközi megjelenéséhez. (A központi programhoz kapcsolódóik a TÁMOP 4.1.1/C nyílt pályázat az intézményi oldalról.) Magyarország nemzetközi versenyképessége szempontjából kiemelten fontos, hogy a magyar felsőoktatási intézményekből kikerülő diplomás munkaerő felkészültsége megfeleljen a globális verseny kihívásainak. Ennek hatékony eszköze a hazai felsőoktatás minél intenzívebb bekapcsolódása a nemzetközi hallgatói mobilitási folyamatokba. Részcélok Magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása, a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatásfejlesztésének központi módszertani támogatása. Rendelkezésre álló forrás A Kiemelt Projekt Felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg Ft. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 5 %- a, azaz forint fordítható. Jelen kiemelt projekt felhívás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő 4

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen kiemelt projekt felhívás keretében olyan szervezetek nyújthatnak be projektjavaslatot, amelyek hallgatói, illetve kutatói ösztöndíj biztosítására jogszabály alapján jogosult szervezetek. rendelkeznek a prioritástengelyért felelős szakminiszter támogató levelével, amelyben bemutatásra kerül a) a projektjavaslatnak az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz történő hozzájárulása, b) a megfelelő területi vagy ágazati stratégiához való illeszkedése, c) a projektjavaslat címe, d) a projektgazda megjelölése, e) a javasolt támogatási összeg (a javasolt támogatási összeg nem lehet nagyobb, mint a felhívásban meghatározott maximálisan igényelhető összeg). A jelzett feltételnek megfelelően az alábbi szervezetek nyújthatnak be projektjavaslatot önállóan vagy konzorciumban (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): 311 Központi költségvetési irányító szerv 312 Központi költségvetési szerv 341 Köztestületi költségvetési irányító szerv 342 Köztestületi költségvetési szerv 529 Egyéb egyesület 541 Kamara 549 Egyéb köztestület 561 Közalapítvány 562 Közalapítvány önálló intézménye 569 Egyéb alapítvány 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 573 Nonprofit részvénytársaság 591 Egyesülés 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. A jelen kiemelt projekt felhívás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak projektjavaslatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni a Kiemelt Projekt Útmutató B/5. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Kiemelt Projekt Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a projektjavaslatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorciumi tagok maximális száma: 3 (1 konzorciumvezető + 2 tag). Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Kiemelt Projekt Felhívásban meghatározott követelményeknek minden konzorciumi tag részt vesz a projektjavaslat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. 5

6 C. PROJEKTTERV TARTALMA Támogatható tevékenységek köre I. Projekt előkészítés megvalósíthatósági tanulmány elkészítése; Igényfelmérés, piackutatás. közbeszerzés előkészítése II. Szakmai fejlesztő tevékenységek 1. K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás ösztöndíj rendszerének fejlesztése: nemzetközi tapasztalatcserét támogató ösztöndíj program lebonyolítása a konvergencia régióhoz tartozó felsőoktatási intézmények hallgatóinak, munkatársainak külföldi K+F, tanulmányi, operatív intézményi valamint szakmai gyakorlati programokba történő bekapcsolódásának elősegítésére. 1.1.Ösztöndíj pályázati rendszer továbbfejlesztése és működtetése, a magyar hallgatók, munkatársak külföldi képzésének, kutatásának, szakmai gyakorlatának támogatására: Ösztöndíj programiroda működtetése Értékelő szakértői rendszer biztosítása Elektronikus pályáztató rendszer biztosítása Kapcsolódó humánerőforrás fejlesztés Kapcsolódó tanácsadási tevékenységek, kutatások lebonyolítása 1.2.Az ösztöndíj rendszer lebonyolításának tevékenységei Pályázatok lebonyolítása o Pályázatok meghirdetése o Pályázatok feldolgozása, bíráltatása o Ösztöndíj szerződések megkötése, bonyolítása o Támogatások utalása, o Szerződési feltételek nyomon követése o Beszámolások ellenőrzése Alumni és kapcsolattartó rendszer működtetése o Ösztöndíjban részesítettek számára információs rendszer kidolgozása o Ösztöndíjban részesítettek számára rendszeres találkozók szervezése o Ösztöndíjban részesítettek számára rendszeres tájékoztatás nyújtása Nyilvántartó és statisztikai rendszer működtetése o A támogatásokról nyilvántartás vezetése o Statisztikai adatszolgáltatások ellátása (többek között a felsőoktatás statisztikai rendszere számára) 6

7 2. Közpolitikai, szakmai elemzési feladatok ellátása 2.1.Szakmai kézikönyv készítése további ösztöndíjpályázatok lebonyolításához. 2.2.Hosszú távú ágazati elemzés és finanszírozási stratégia kidolgozása országos rendszer fenntartásához és a különböző támogatási rendszerek összehangolásához. 2.3.Nemzetközi mobilitási rendszerek vizsgálata 3. Központi koordináció biztosítása és fejlesztése 3.1.A központ koordinációs szervezet működtetése, amely biztosítja a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatás fejlesztésének központi módszertani támogatását, valamint a magyarországi felsőoktatási hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését szolgáló rendszerek összehangolását. 3.2.Szakmai tanácsadó testület működtetése (felsőoktatási szakemberek részvételével) a program sikeres szakmai hazai és nemzetközi legitimációja és működtetése érdekében. 3.3.Mobilitási adattár és elemző központ működtetése: nemzetközi kutatások, eredményekre vonatkozó adatgyűjtés, elemzések lebonyolítása. A nemzetközi mobilitás trendjeiről, a kutatások eredményeiről egy rendszerező, elemző adatbázis létrehozása. 3.4.Külkapcsolati ügyintézéssel kapcsolatos feladatok. 4. Intézményi együttműködési hálózat működtetése a Központi koordinációs szervezet és a hazai, valamint külföldi felsőoktatási intézmények, felsőoktatási szervezetek között. 5. Szakmai támogatás biztosítása a programban résztvevő intézmények és hallgatók részére: 5.1.A programban részt vevő intézmények nemzetközi kapcsolatainak szélesítése 5.2.Szakmai szolgáltatások kiépítése felsőoktatási intézmények számára: a felsőoktatási intézmények a projekt céljaihoz szükséges nemzetközi képzési-, és szolgáltatásfejlesztési feladatainak támogatása, külföldi kapcsolataik, az intézmények hallgatói cserekapcsolatok bővítése érdekében tett lépéseik szakmai támogatása. 5.3.Kapcsolódó PLA (peer learning) jellegű szakmai együttműködések, továbbképzések, workshopok biztosítása. 5.4.Kreditegyezmények elősegítése. 5.5.Intézményi hallgatói cserekapcsolatok bővítése érdekében tett lépések szakmai támogatása. 5.6.A pályázati lehetőség hirdetése a célcsoport körében annak érdekében, hogy minden érintett értesüljön róla 5.7.Kapcsolódó Honlap-fejlesztés és tartalomszolgáltatás ellátása 5.8.Szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, valamint ezek szervezése (belföldön és külföldön) 5.9.Kapcsolatok kiépítése hazai felsőoktatási intézményekkel és kutató helyekkel 6. Kommunikációs és disszeminációs tevékenységek: 6.1.Nemzetközi hallgatói tapasztalatszerzés egyéni és nemzetgazdasági előnyeire vonatkozó kommunikációs kampányok szervezése; 6.2.Magyar és idegen nyelvű kiadványok kiadása, 6.3.Külföldi disszemináció ellátása a TÁMOP 4.2.4/A kiemelt projekt projektgazdáival/projektgazdájával 6.4.A nemzetközi tapasztalatcsere eredményeinek bemutatása (kiadványok, rendezvények, online szolgáltatások) 6.5.Nemzetközi rendezvényeken való részvétel és információ közvetítés. 7

8 7. ERFA típusú támogatható tevékenységek 7.1.Projektiroda, lebonyolító helyek berendezéseinek beszerzése, bérlése, felszerelése; 7.2.Eszközbeszerzés; szoftverbeszerzés. III. C1.1 és C1.3 pontokban megjelölt elvárásokhoz kapcsolódó tevékenységek Tájékoztatás és nyilvánosság Könyvvizsgálat Horizontális elvek és vállalások megvalósulását támogató tevékenységek Projektmenedzsment Az ösztöndíj rendszer működtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humánerőforrás fejlesztés, projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása. Beszerzésekhez kapcsolódó tevékenység Projekt területi korlátozása A projektnek a konvergencia régiók területén kell megvalósulnia. A projektben olyan személy kaphat ösztöndíjat, aki a konvergencia régiókban lévő felsőoktatási intézmények valamelyikével jogviszonyban van a személyi támogatás nyújtásának teljes ideje alatt. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. Támogatás összege A jelen projektjavaslat keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A projektjavaslat elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező kiemelt projekt útmutatóban közzétett befogadási, jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. 8

9 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A projektjavaslat benyújtásának módja, helye és határideje A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag jelen projektjavaslati dokumentáció sablonjainak felhasználásával elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Kézzel írott projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiemelt projekt felhívás keretében a projekt adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiemelt projekt felhívásban a kitöltött dokumentumok Word ill. Excel, valamint Pdf formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti. Figyelem, valamennyi melléklet elektronikus formában (doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff, tif, jpg, png, bmp, dwf, dwg, dwx) nyújtandó be! A más szervek által kiállított, aláírt nyilatkozatokat szkennelést követően, legalább fekete-fehér, olvasható, dátumot és aláírást tartalmazó dokumentumként elektronikus formában szükséges benyújtani, az eredeti példányt a pályázónál meg kell őrizni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázói nyilatkozatot kivéve minden aláírt dokumentumot szkennelve kell benyújtani! A projektjavaslatot (kitöltött projekt adatlapot és a Kiemelt Projekt Felhívásban, valamint a Kiemelt Projekt Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a projektjavaslati felhívás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt (B/17 melléklet) zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével 1 példányban a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP B/1-11/1 Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1385 Budapest, Postafiók 818. Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület címzést kell feltüntetni. Kérjük, hogy a CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP B/1-11/1) a pályázó nevét és címét! Kérjük, 9

10 ellenőrizze a kitöltött adatokat, és győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A Kiemelt Projekt Felhívással kapcsolatos további dokumentumok az honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az címen, illetve a 06-40/ telefonszámon kapható. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a projektjavaslatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak. A projektjavaslatok benyújtása április 30-tól május 21-ig lehetséges.. A projektjavaslatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak. 10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/4 Országos dohányzás leszokás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Rendelőintézeti pályázat támogatása Sorszám: IV/10 Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Véleményező Bizottság: Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/11/1 Tartalom

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben