Előterjesztés. Lovászpatona Község Képviselő-testületének február 13-án tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Lovászpatona Község Képviselő-testületének 2013. február 13-án tartandó ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés Lovászpatona Község Képviselő-testületének február 13-án tartandó ülésére Tárgy : Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetésének megvitatása napirendhez Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés december 11-én fogadta el Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényt. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek a törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül kell a Képviselő-testület elé terjeszteni az államháztartásról szóló CXCV tv (2) bekezdése értelmében. A Képviselő-testület november havi ülésén a 142/2012. (XI.29.) határozatával jóváhagyta a évi költségvetési koncepciót, mely alapját képezi jelen előterjesztésnek. Lovászpatona Község Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet új előírásainak megfelelően terjesztem a Képviselő-testület elé évben a helyi önkormányzatok támogatási rendszere megváltozott, bevezetésre került a feladat finanszírozás rendszere. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 117. (1) bekezdésében foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását is, figyelembe véve azok saját bevételeinek nagyságát, a kapott támogatásokat a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni. Az állam a mutatószámhoz nem köthető egyéb feladatok ellátásához általános állami támogatást nyújt. A támogatási rendszer változásai többek között az alábbi önkormányzati bevételeket érintik: 1. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt. (2012. évi SZJA bevételünk e Ft volt) 2. A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adónak már csak 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot, az adó 60 %-át a központi költségvetés felé át kell utalnunk. Ez hozzávetőleg 3 millió forint bevételkiesést jelent. 3. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. számú melléklet c) pontja szerint az Önkormányzati hivatal működési támogatásának és a Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának együttes összegét 1

2 csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. A beszámítás a évi iparűzési adóalap 0, 5%- a, ami esetünkben azt jelenti, hogy e Ft-tal csökken az állami támogatásunk. 4. Az általános iskolák fenntartása január 1-jétől állami kézbe került, ami Lovászpatona község Önkormányzata esetében e Ft kiadást jelentett 2012-ben. Ez volt az iskola állami támogatás által nem fedezett hiányából Lovászpatonát illető összeg. 5. Megváltozott az önkormányzati hivatalok központi támogatása. Az új támogatási összeg az új Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal működésére elégséges, sőt fedezetet nyújt a lovászpatonai kirendeltség épületének rezsiköltségére is. A évi Körjegyzőség költségvetéséhez szükséges e Ft önkormányzati támogatás évben nem jelentkezik kiadásként. Ha csak önmagában a fenti öt változás eredményét nézzük, akkor ( ) e Ft-al csökkentek költségvetési bevételeink, de az összkép ennél sokkal árnyaltabb. A feladatfinanszírozási rendszer azt is eredményezi, hogy az egyes mutatószámokhoz jól köthető feladatokhoz nagyobb összegű normatívát biztosít az állam. Például jelentősen emelkedett a gyermekétkeztetés támogatása, amelynek a tavalyi e Ft-os hiánya így mintegy 700 e Ft-ra csökkent. Az óvoda fenntartási támogatásról is elmondható, hogy teljes mértékben fedezi a feladatellátás költségét. A közvilágítás, a közművelődés-könyvtár feladatokra célzottan juttatott támogatások is elégségesek az ezekhez tartozó kiadásokra. A fent felsorolt költségvetési kondíciónkat javító és rontó tényezőket figyelembe véve, összességében a Lovászpatonai Önkormányzat évi költségvetéséről elmondhatjuk, hogy csak a tavaly megtakarított több mint 10 millió forintos pénzmaradvány mellett lesz 0 szaldós a működési költségvetés. Ez azt is jelenti, hogy fejlesztést a költségvetés nem tartalmaz, arra csak plusz források, illetve további megtakarítások esetén fog lehetőség nyílni. Figyelembe véve azonban a támogatások kötött felhasználására vonatkozó szabályokat e tekintetben nem sok mozgástere lesz önkormányzatunknak. Kérem az előterjesztés megvitatását. Lovászpatona, február 8 Pintér Imre polgármester 2

3 Előterjesztés Lovászpatona Község Képviselő-testületének február 13-án tartandó ülésére Tárgy : 2. napirend: A szociális rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításai miatt, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat.) előírásainak érvényesítése illetve néhány önkormányzati rendelkezés jogszabályban előírt pontosabb meghatározása érdekében szükségessé vált a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletünk áttekintése és módosítása. A tervezet szerint egy rendeletben határoznánk meg a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény felhatalmazása alapján nyújtott szociális ellátásokat, mivel a Jat. 3. -a előírja, hogy az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szükséges ítélt módosítások a következők: 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 44.. (1) bekezdése módosította az ápolási díj (méltányossági is) alapösszegének meghatározását. A módosított szabályozás szerint (Szt. 44. (1) bekezdés) az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg bizonyos százaléka. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet 15. -a még a régi meghatározást tartalmazza miszerint: (a méltányossági ápolási díj) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. Javaslat: A Rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. Az ápolási díj összege a 14. (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. 2. Rendeletünk az Szt ában meghatározott temetési segélyt szabályozza a okban temetési támogatás címszó alatt oly módon, hogy jövedelemi viszonyoktól függetlenül jár a támogatás. Az ellátás tartalmát és gyakorlatát tekintve azonban azonos az Szt-ben szabályozott temetési segéllyel, ezért a megnevezését módosítani kell a törvénynek megfelelően. Nem lehet ugyanis azt a látszatot kelteni, mintha ez egy önálló önkormányzati ellátás volna s így nem kellene betartani a törvényben a szociális rászorultság alapján szabályozott segélyre vonatkozó előírásokat. 1

4 Szt (1) A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülélő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál,de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. Az ellátásnál fentiek miatt szabályozni kell az egy főre jutó jövedelmet, továbbá meg kell határozni a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségét, amit vállalkozói ajánlattal alá kell tudni támasztani. Rendeletünk 22. -a állapítja meg a temetési segély helyett nyújtott szociális kölcsön szabályait. Az adható kölcsön összegét a legolcsóbb temetés költségét jobban megközelítő összegben, az eddig nyugdíjminimum háromszorosa helyett, annak négyszerese összegében ,-Ft-ban javasoljuk megállapítani. A kölcsönre vonatkozó szabályokat javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy temetési kölcsön esetében a temetési segély nem jár. Javaslat: 21. (1) Temetési segélyt annak a személynek kell megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. (2) A temetési segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége forint. (3) A kérelmet az elhalálozást követő 3 hónapon belül kell benyújtani. 22. (3) Temetési segélyként nyújtott kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. A kölcsönként folyósított temetési segélyt 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkező ennél rövidebb visszafizetési időt is megállapíthat. (5) Temetési segélyként nyújtott kamatmentes kölcsön esetén a 21. (1) bekezdés szerinti temetési segély nem adható. A rendelet 3. (1) bekezdés d) pontjában, a 4. a) pont ae) alpontjában, a 21. előtti alcimben, a 22. (1) bekezdésében, a 23. -ban a temetési támogatás szövegrész helyébe a temetési segély szöveg lép. 3. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (IV. 19.) rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szociális rendeletben célszerű szabályozni, hogy a Jat. előírása szerint a hasonló életviszonyokat szabályozó szociális támogatások egy rendeletben legyenek. 2

5 Javaslat: (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 23/A. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő családban, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került családban gondozott gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legkisebb összege Ft, legnagyobb összege Ft alkalmanként és gyermekenként. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásként különösen tanszer, ruházat, élelmiszer, gyógyszer megvásárlásával is nyújtható. 4. A törvényi fogalom helytelen alkalmazása miatt a méltányossági közgyógyellátásnál a jogosultsági feltételek szabályozása során egyedül élőre és nem pedig egyedül állóra állapítottunk meg előírást: Javaslat: A rendelet 29. (2) bekezdés a) pontjában az egyedül élő szövegrész helyébe az egyedülálló szöveg lép. Kérjük a rendelet-tervezet elfogadását. Lovászpatona, február 8 Pintér Imre polgármester 3

6 RENDELET-TERVEZET Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (. ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3) bekezdésében, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 45. -ában, 46. -ban, a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. Az ápolási díj összege a 14. (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. 2. A Rendelet 21. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 21. (1) Temetési segélyt annak a személynek kell megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. (2) A temetési segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége forint. (3) A kérelmet az elhalálozást követő 3 hónapon belül kell benyújtani. 3. A Rendelet 22. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 22. (3) Temetési segélyként nyújtott kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. A kölcsönként folyósított temetési segélyt 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkező ennél rövidebb visszafizetési időt is megállapíthat. 4. A Rendelet 22. -a kiegészül a következő (5) bekezdéssel: (5) Temetési segélyként nyújtott kamatmentes kölcsön esetén a 21. (1) bekezdés szerinti temetési segély nem adható. 4

7 5. A rendelet 3. (1) bekezdés d) pontjában, a 4. a) pont ae) alpontjában, a 21. előtti alcímben, a 22. (1) bekezdésében, és a 23. -ban a temetési támogatás szövegrész helyébe a temetési segély szöveg lép. 6. A Rendelet kiegészül a következő 28/A. -al, melynek alcíme: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 28/A. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő családban, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került családban gondozott gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legkisebb összege Ft, legnagyobb összege Ft alkalmanként és gyermekenként. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátásként különösen tanszer, ruházat, élelmiszer, gyógyszer megvásárlásával is nyújtható. 7. A rendelet 29. (2) bekezdés a) pontjában az egyedül élő szövegrész helyébe az egyedülálló szöveg lép. 8. (1) Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (IV.19.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 3/2008. (II.18.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Pintér Imre polgármester Horváth Mária jegyző Ez a rendelet február. napján kihirdetésre került. Horváth Mária jegyző 5

8 INDOKOLÁS Általános indokolás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése meghatározza, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat többek között a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. törvény meghatározza azokat az ellátásokat, amelyek tekintetében a megállapítás, folyósítás és ellenőrzés szabályait az önkormányzat rendeletében állapíthatja meg. Részletes indokolás 1. -hoz A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 44.. (1) bekezdése módosította az ápolási díj (méltányossági is) alapösszegének meghatározását. A módosított szabályozás szerint (Szt. 44. (1) bekezdés) az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg bizonyos százaléka. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet 15. -a még a régi meghatározást tartalmazza miszerint: (a méltányossági ápolási díj) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. Fentiek miatt a módosított meghatározást kell alkalmaznunk hoz 2. Rendeletünk az Szt ában meghatározott temetési segélyt szabályozza a okban temetési támogatás címszó alatt oly módon, hogy jövedelemi viszonyoktól függetlenül jár a támogatás. Az ellátás tartalmát és gyakorlatát tekintve azonban azonos az Szt-ben szabályozott temetési segéllyel, ezért a megnevezését módosítani kell a törvénynek megfelelően. Nem lehet ugyanis azt a látszatot kelteni, mintha ez egy önálló önkormányzati ellátás volna s így nem kellene betartani a törvényben a szociális rászorultság alapján szabályozott segélyre vonatkozó előírásokat. Az ellátásnál fentiek miatt szabályozni kell az egy főre jutó jövedelmet, továbbá meg kell határozni a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségét, amit vállalkozói ajánlattal alá kell tudni támasztani. Rendeletünk 22. -a állapítja meg a temetési segély helyett nyújtott szociális kölcsön szabályait. Az adható kölcsön összegét a legolcsóbb temetés költségét jobban megközelítő összegben, az eddig nyugdíjminimum háromszorosa helyett, annak négyszerese összegében ,-Ft-ban javasoljuk megállapítani. A kölcsönre vonatkozó szabályokat javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy temetési kölcsön esetében a temetési segély nem jár. 5. -hoz A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (IV.19.) rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szociális rendeletben célszerű szabályozni, hogy a Jat. előírása szerint a hasonló életviszonyokat szabályozó szociális támogatások egy rendeletben legyenek. 6

9 6. -hoz törvényi fogalom helytelen alkalmazása miatt a méltányossági közgyógyellátásnál a jogosultsági feltételek szabályozása során egyedül élőre és nem pedig egyedül állóra állapítottunk meg előírást, amelyet módosítani kell. 7

10 HATÁSVIZSGÁLATI LAP a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 10/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításához A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 1.Társadalmi hatások A rendelet-tervezet azzal, hogy az adható temetési kölcsön összegét növeli, azokat a családokat támogatja az eddigieknél nagyobb mértékben, akiknek a temetési költségek megfizetése jelentős, létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 2 Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása az önkormányzat szociális kiadásait a nagyobb összegű temetési kölcsönök miatt kis mértékben megemeli. A temetési kölcsönök várható összege nem tervezhető, de tapasztalati adatok szerint évente 1-2 esetben fordult elő ilyen kölcsön. 3. Környezeti következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetünkre vonatkozói következményei nincsenek. 4. Egészségügyi következmények, hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet végrehajtása a szociális ügyekkel foglalkozó munkatársakra említésre méltó többletmunkát nem ró. 6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A tervezetben szereplő módosításokat jogszabályi előírások tették kötelezővé az önkormányzat számára, elmaradása esetén a kormányhivatal törvényességi intézkedésére kerülhetne sor. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 8

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 189-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére Tárgy: Települési és gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-i ülésére Tárgy: az egyes szociális

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére 1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére Tárgy: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére 27/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A pénzben és természetben nyújtott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5. napirendi pont JEGYZŐJE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-9/2011. Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez A települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! A 2015. február 25. napjára összehívott ülés anyagaként kiküldött előterjesztés és mellékleteit

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben