SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A VM DUNÁNTÚLI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT CSAPÓ DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szekszárd, december Dömötör Csaba főigazgató 1

2 I. FEJEZET A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA 1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg a VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd (a továbbiakban: DASzK) szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolataira vonatkozó előírásokat és azon rendelkezéseket, amelyek megállapítását jogszabály nem utalja más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. A tagintézményekre vonatkozó speciális rendelkezéseket a tagintézményi fejezetek tartalmazzák. 2. Az SZMSZ kiindulásának alapjául szolgáló jogszabályok a következők: a) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.); b) évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban: Kt.); c) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.); d) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.); e) évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; f) évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről; g) évi CI. törvény a felnőttképzésről; h) évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; i) évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.); j) évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, valamint az e törvény hatálybalépését megelőzően indult képzések tekintetében az évi LXXVI. törvény a szakképzésről; k) 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (a továbbiakban: 138/1992. ( X. 8.) Korm. rendelet; l) 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről; m) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.); n) 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról; o) 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól; p) 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól; 2

3 q) 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról; r) 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; s) 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről; t) 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról; u) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról v) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 3. Az SZMSZ-t a DASzK főigazgatója készíti el, amely az Igazgatótanács és a nevelőtestületek általi elfogadást követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével válnak érvényessé a DASzK működési rendjét szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és fenntartói egyetértését az Nkt. írja elő. 4. A DASzK és tagintézményei szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a rész-nevelőtestületi ülések eredményeinek december-én történt összegzésével az intézmény teljes nevelőtestülete az alábbi módon fogadta el: Az elfogadáskor jogszabályban meghatározottak szerint az iskolaszékek, szülői szervezetek és a Diákönkormányzatok véleményezési jogot, a nevelőtestület pedig döntési jogot, a fenntartó egyetértési jogot gyakorolt. 5. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó egyetértésével lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a DASzK korábban hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata. 6. Az SZMSZ és mellékletei a DASzK valamennyi közalkalmazottjára, a vonatkozó részek a székhely intézmény, illetve a tagintézmények valamennyi tanulójára nézve kötelező érvényűek. Előírásai vonatkoznak a gyermekük képviselőjeként az egyes iskolákban tartózkodó szülőkre, valamint mindazokra, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatai megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 7. Az SZMSZ-ben foglaltak megtartásáért a székhely intézmény és a tagintézmények közalkalmazottai fegyelmi felelősséggel tartoznak. 3

4 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény adatai 1.1. Költségvetési szerv hivatalos neve: VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd 1.2. Költségvetési szerv rövidített neve: DASzK 1.3. Székhelye: 7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf A költségvetési szerv tagintézményei (telephelyei, kirendeltségei) VM DASzK, Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. kirendeltsége: 7400 Kaposvár Kisiván megnevezése: bemutató gazdaság VM DASzK, Szakképző Iskola - Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel 7184 Lengyel, Petőfi Sándor u. 5. kirendeltségei: 7184 Lengyel, Mátai A. u. 1. megnevezése: kollégium 7184 Lengyel, Dózsa Gy. u. 9. megnevezése: kollégium, gépműhelyek 7184 Lengyel, Szabadság köz 10. megnevezése: tangazdaság 7184 Lengyel, Dózsa major megnevezés: gépműhely VM DASzK, Szakképző Iskola - VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Sellye 7960 Sellye, Zrínyi M. u. 2. 4

5 kirendeltségei: 7960 Sellye, Köztársaság tér 7. megnevezése: kollégium 7960 Sellye, Zrínyi M. u. 4. megnevezése: tanműhely 7960 Sellye, külterület megnevezése: tangazdaság VM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc 7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 1. kirendeltségei: 7940 Szentlőrinc, Kossuth L. u. 11. megnevezése: kollégium 7940 Szentlőrinc Megye u. 1. megnevezése: kollégium 7940 Tarcsapuszta külterület megnevezése: tangazdaság 7940 Szentlőrinc külterület megnevezése: tankertészet VM DASzK, Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Villány 7773 Villány, Mathiasz János u. 2. kirendeltségei: 7773 Villány, Baross Gábor u megnevezése: kollégium, bemutatókert 7773 Villány, Rákóczi u. 17. megnevezése: tanpince és palackozó VM DASzK, Szakképző Iskola - Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron 5

6 9400 Sopron, Bánfalvi út kirendeltsége: 9400 Jánostelep-Sopron külterület megnevezése: tangazdaság VM DASzK, Szakképző Iskola - VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Vép 9751 Vép, Szent Imre u kirendeltségei: 9751 Vép, Rákóczi u. 4. megnevezése: tanvendéglő, serfőzde 9751 Vép, Szent Imre u. megnevezése: tangazdaság 8243 Balatonakali, Dörgicsei u. 25. megnevezése: ifjúsági tábor 1.5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: /1926. IX. FM számú rendelet a Szekszárdhoz tartozó Palánkpusztán földmívesiskola létesítéséről 1.6. Közfeladatai: Közös igazgatású köznevelési intézmény, térségi integrált szakképző központ, amely szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú köznevelési intézmények feladatait látja el, és amelynek tagintézményei önálló nevelő-oktató munkát folytatnak Irányító és fenntartó szerve és székhelye: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér A költségvetési szerv törvényességi felügyeleti szerve: A DASzK tekintetében: Tolna Megyei Kormányhivatal, a tagintézmények tekintetében: a tagintézmények fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal OM azonosító: Működési rendje: A DASzK működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a SZMSZ határozza meg. Az SZMSZ-t a DASzK főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és az Igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. Ugyancsak a fenntartó egyetértésével válnak érvényessé a DASzK működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és fenntartói egyetértését az Nkt. írja elő. 6

7 1.11. Alapító okiratának száma és kelte: XX/1130/15/2010., november A DASZK -ba felvehető maximális tanulólétszám: 2700 fő kollégiumi férőhely: 1184 fő Az intézmény, illetve tagintézményei engedélyezett alkalmazotti létszámkerete: 587 fő, ebből: a) VM DASzK, Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kaposvár 43 fő; b) VM DASzK, Szakképző Iskola - Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel 72 fő; c) VM DASzK, Szakképző Iskola - VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Sellye 71 fő; d) VM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc 78 fő; e) VM DASzK, Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Villány 44 fő; f) VM DASzK, Szakképző Iskola - Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron 55 fő; g) VM DASzK, Szakképző Iskola - VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Vép 123 fő; h) VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd, mint tagintézmény 107 fő. 2. Az intézmény tevékenysége és adatai 2.1. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 2.2. A költségvetési szerv működési területe: országos 2.3. Alaptevékenysége: A DASZK alaptevékenységébe tartozik a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés a évfolyamon, felkészítés érettségi, szakképesítő, technikus képesítő vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Szakmai elméleti és gyakorlati képzés, szakmai vizsgákra történő felkészítés az Alapító Okiratban meghatározott szakképesítések körében. 7

8 Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Szakmai középfokú oktatás Székhelyen: Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Járművezető-oktatás Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkozatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 8

9 Somogy megyei tagintézmény VM DASzK, Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkozatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 9

10 Tolna megyei tagintézmény VM DASzK, Szakképző Iskola Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkozatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 10

11 Baranya megyei tagintézmények VM DASzK, Szakképző Iskola VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Sellye Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkozatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Edzőtáborok működtetése és fejlesztése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 11

12 VM DASzK, Szakképző Iskola Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkozatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 12

13 VM DASzK, Szakképző Iskola Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Villány Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkozatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 13

14 Győr-Moson-Sopron megyei tagintézmény VM DASzK, Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évf.) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkozatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 14

15 Vas megyei tagintézmény VM DASzK, Szakképző Iskola VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Vép Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Üdülői szálláshely-szolgáltatás Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Sportolók edzőtábori étkeztetése Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkozatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 15

16 2.4. Vállalkozási tevékenysége: A DASzK szabad kapacitásainak hasznosítás érdekében, az Áht. 46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését A DASzK vállalkozási tevékenysége felső határa a módosított kiadási előirányzatainak arányában a 30 %.-ot nem haladhatja meg A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységekből elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 3. A DASzK alap- és kiegészítő dokumentumai 3.1. A DASzK szakmai működését a Pedagógiai Program határozza meg, amely a Nemzeti Alaptantervhez és a szakmai követelmények előírásaihoz kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. Az intézmény Pedagógiai programjáról tájékoztatást a székhely intézményben a főigazgató helyettesek, a tagintézményekben a tagintézmény-vezető (igazgató) helyettesek adnak munkaidőben személyesen illetve telefonon A DASzK egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a résznevelőtestületek a tanévnyitó értekezleten véglegesítik A pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának (foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni az alábbiak szerint: A tantárgyfelosztást a fenntartó hagyja jóvá A tantárgyfelosztás tervezetét a főigazgató, illetve a tagintézmény-igazgatók a tanévzáró értekezlet napjáig készítik el A tantárgyfelosztás készítésénél figyelembe kell venni: a pedagógusok képesítését,- és a munkafeladatok arányos elosztását, valamint célszerű figyelembe venni: az egyéni képességeket, a szociális körülményeket, az egyéni vállalásokat, azt a pedagógiai elvet, hogy az osztályfőnök lehetőleg a teljes tanulmányi idő alatt tanítsa osztályát, továbbá az egyes tantárgyakat a pedagógusok felmenő rendszerben tanítsák A tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza a tanórai foglalkozások rendjét. A székhelyiskola, illetve a tagintézmények órarendjét az első tanítási napig kell elkészíteni. Egy példányát a tanári szobában kell kifüggeszteni. 16

17 3.5. Egyéb, a működést meghatározó dokumentumok: a) Közalkalmazotti Szabályzat vagy Kollektív Szerződés; b) Költségvetési alapokmány; c) az SZMSZ és mellékletei; d) Pedagógiai program; e) Házirend; f) belső szabályzatok; g) főigazgatói, tagintézmény-igazgatói utasítások A SZMSZ-t a DASZK honlapján hozzák nyilvánosságra A tagintézmények belső előírásairól való tájékoztatásról a tagintézmények önállóan rendelkeznek. 4. A nevelőtestület, a szülők és diákok döntéshozatallal kapcsolatos jogosítványai 4.1. A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógusmunkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik A nevelőtestület a székhelyintézményben és a tagintézményekben működő résznevelőtestületekből áll. Működésének és döntéshozatalának rendjét a Nevelőtestület határozza meg A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a) a Pedagógiai Program és módosításának elfogadása; b) az SZMSZ és módosításának elfogadása; c) az intézmény éves munkatervének elfogadása; d) továbbképzési program elfogadása; e) az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; g) a Házirend elfogadása; h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; i) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; k) jogszabályban meghatározott más ügyek. 17

18 4.6. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az általános főigazgató helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. A székhely intézményben tevékenykedő további főigazgató helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt a székhely intézmény nevelőtestületének, a tagintézményi igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt pedig az adott tagintézmény rész-nevelőtestületének véleményét kell kikérni. Ki kell kérni a rész-nevelőtestületek véleményét: a) az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, b) a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás elfogadása előtt, c) az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, d) külön jogszabályban meghatározott ügyekben Azokban az ügyekben, amelyek csak egy tagintézményt érintenek, az adott tagintézményi rész-nevelőtestület, a több tagintézményt érintő ügyekben pedig valamennyi érdekelt rész-nevelőtestület jár el Az intézmény egészét érintő kérdésekben a nevelőtestületet megillető jogosítványokat kivéve azokat, amelyek a tanulói jogviszonnyal kapcsolatosak a magasabb vezetői, illetve vezetői munkakörökben foglalkoztatottakból és az intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében foglalkoztatottakból álló szakalkalmazotti értekezlet gyakorolja. A szakalkalmazotti értekezletre a nevelőtestületre vonatkozó előírásokat megfelelően alkalmazni kell A DASzK székhely intézményében és tagintézményeiben önállóan működő szülői szervezet, diákönkormányzat hozható létre. A szülők és a diákok a jogszabályban meghatározott jogaikat ezen szervezeteken keresztül gyakorolhatják. 5. Bélyegzőhasználat 5.1. A DASzK bélyegzőinek felirata és lenyomata: 5.2. A DASzK bélyegzőinek használat rendje: A DASzK-ban a bélyegzők engedélyezése a főigazgató feladata Az egyes bélyegzőtípusok használóinak kell tekinteni: a) a főigazgatót és a tagintézmény-igazgatókat, helyetteseiket; b) a gazdasági igazgatót; c) a Gazdasági Hivatal és a Titkárság kijelölt dolgozóit a székhelyen és a tagintézményekben; 18

19 d) a székhelyen és a tagintézményben a főigazgató és a tagintézmény-igazgató által meghatározott dolgozókat Az iskolában az alábbi bélyegzők használata engedélyezett: a) körbélyegző; b) hosszúbélyegző; c) iratkezelés során használt bélyegző; d) ügyintézés során használt bélyegző Különleges bélyegző: a) érettségi bizonyítványban; b) OKJ bizonyítványban A bélyegzők csak magyar nyelven készülhetnek Borítékon, számlán vagy formanyomtatványon a címbélyegzőt, számlán adószámos, számlaszámos bélyegzőt kell használni. A bélyegzők lenyomatához kék árnyalatú tintával átitatott párnát kell használni. Ettől eltérő színű tinta használata nem megengedett A körbélyegző belső kerületére írva az intézmény, illetve a tagintézmény teljes neve található, a közepén a magyar címerrel. Az iskolai körbélyegző szigorú számadású, amelyet csak hivatalos levelezésben, közokiratokon, másolatok hitelesítésére lehet használni Az iskolában közokiratnak tekintendő: a) Beírási napló; b) Törzskönyv; c) Osztálynapló; d) Bizonyítvány A tanuló adott tanévben elért eredményéről kiállított bizonyítvány törzslapja oldalán (a bizonyítvány 3. oldala) a kiállította szó mellett a hosszú bélyegző az alapító okirat szerinti, a székhelyintézmény, vagy a tagintézményi névhasználatot tartalmazza. Ezen az oldalon a székhelyintézmény vagy a tagintézmény teljes nevét tartalmazó körbélyegző használható, melyet a főigazgató vagy a tagintézmény vezető hitelesít aláírásával. A bizonyítvány azon lapjain, melyen a tanuló évfolyamonkénti eredménye kerül rögzítésre a székhelyintézmény vagy a tagintézmény teljes nevét tartalmazó körbélyegző használható, melyet a főigazgató vagy a tagintézmény vezető hitelesít aláírásával. Az OKJ vizsgát igazoló bizonyítványban szakmai tanulmányait szó után a székhelyintézmény, vagy a tagintézmény alapító okirat szerinti névhasználatot tartalmazó hosszú bélyegző, alatta a DASZK alapító okirat szerinti névhasználatot tartalmazó hosszú bélyegző használható, mely nem fakuló tintát tartalmaz. A hitelesítő aláírásnál a DASZK teljes nevét tartalmazó szakmai vizsga vizsgabizottsága körbélyegző használható. Az érettségi bizonyítványban a hitelesítésnél a DASZK teljes nevét tartalmazó érettségi vizsga vizsgabizottsága körbélyegző használható. A 19

20 hitelesítést a székhelyintézmény esetén a főigazgató, a tagintézmények esetén a tagintézmény-igazgató végzi aláírásával Amennyiben az intézmény, illetőleg a tagintézmény teljes nevét tartalmazó körbélyegzőből több példány van használatban, az egyes példányokat arab sorszámozással kell ellátni, a sorszámot a nyomófelületen a címer alatt középen kell elhelyezni A hosszúbélyegző típusa szerint címbélyegző és fejbélyegző lehet A címbélyegző a használó elnevezését, címét tartalmazó általános használatú bélyegző. Gazdasági ügyek intézéséhez az adószámmal ellátott címbélyegző használandó A fejbélyegző a használó elnevezését tartalmazó bélyegző Az iratkezelés során használt bélyegző ügyirat-érkeztető bélyegző (érkezett, ikt. szám, mell. ügyintéző) és dátumbélyegző lehet A címeres körbélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, a használó nevének megváltozása vagy egyéb ok miatt használhatatlanná vált. A címeres körbélyegző pótlására akkor kerül sor, ha az elveszett, vagy azt eltulajdonították. A csere és a pótlás bejelentése a főigazgató felé kötelező A bélyegzők készítéséről a sorszámozott körbélyegzők és a székhelyen használt bélyegzők esetén a székhely gazdasági hivatala, egyéb esetekben a tagintézmény gondoskodik A bélyegzőket egyenként nyilván kell tartani, sorszámozott nyilvántartó lapon, amelyen fel kell tüntetni: a) átvétel keltét; b) átvevő aláírását; c) bélyegző darabszámát; d) a bélyegzőnyomatot; e) személyi változás esetén az átadó és átvevő aláírását; f) a bélyegző leltározás keltét A használó köteles a használatában levő bélyegzőkről az egyes nyilvántartó lapokat lefűzve megőrizni A bélyegző selejtezése, illetve megsemmisítése esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a megsemmisítés helyét, időpontját, módját, a bélyegzőnyomatot, a leadó és átvevő nevét, valamint a megsemmisítésen részt vevő aláírását. 20

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 november 03. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V. 2008.06.30.

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V. 2008.06.30. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V. 2008.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 1.1. Az SzMSz célja 5 1.2.

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. Módosításokkal egybeszerkesztett SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2011. szeptember Készítette: Imre Zsolt igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 titkarsag.hjg@enternet.hu OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tiszaföldvár,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Debrecen OM azonosító: 031241 Intézményi kód: 082047 Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2014. év augusztus hó 29 naptól Debrecen, 2014.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 1 TARTALOM I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A köznevelési intézmény alapadatai III.

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756 Szervezeti és Működési Szabályzat Újfehértó, 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 1.1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben