INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA AUGUSZTUS

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A minıségirányítási programmal kapcsolatos felelısség, és a program készítése 3 2. Az Intézmény bemutatása 3 3. A minıségirányítási program célja, tartalmi követelményei 4 4. A minıségpolitika A fenntartó elvárásai Minıségpolitikai nyilatkozat Az Intézmény saját minıségcéljai 5 5. A minıségfejlesztési rendszer Intézményvezetés Jogi megfelelés Stratégiai tervezés Vezetıi ellenırzés, az intézmény mőködésének értékelése Partnerkapcsolatok Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése Kommunikáció a partnerekkel Humánerıforrás biztosítása, fejlesztése Alkalmazottak kiválasztása A továbbképzési rendszer mőködtetése A pedagógus munkájának értékelése, az értékelési rendszer mőködtetése Az intézmény mőködési folyamata Tárgyi eszközök Házipénztár Munkaügy Gyermekvédelmi kedvezmények Iratkezelés Személyi anyagok Tanulói nyilvántartás Az Anyakönyv vezetése, tárolása, osztálynapló Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Tőzvédelem Balesetvédelem Munkavédelem Elektromos rendszer üzemeltetése Főtési rendszer üzemeltetése Tanulói balesetek, baleset-nyilvántartás Oktatás-nevelés folyamata Mérés, értékelés Az Intézmény egészére kiterjedı mérési feladatok Az Intézmény pedagógusaira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény tanulóira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény rendezvényeinek, programjainak mérése

3 5.8. Értékelési feladatok A költségvetési terv és beszámoló értékelése A pedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelése Az oktató- és nevelı-munka színvonala, a szakmai tevékenység értékelése Az Intézmény rendezvényeinek, programjainak értékelése Teljesítményértékelés Teljesítményértékelés szempontjai, eljárásrendje A teljesítményértékelés alapelvei Vezetı értékelés szempontjai és eljárásrendje 40 A külsı és belsı szervek, közösségek értékelése 41 Vezetıi önértékelés Középvezetık értékelése (igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetı, stb.)43 Belsı és külsı értékelés 44 Középvezetıi önértékelés Pedagógusok értékelése 46 Belsı-külsı értékelés: vezetés, munkaközösségek, diákok, szülık 47 Pedagógus önértékelés Intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés célja Az intézményi önértékelés területei AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ELJÁRÁSRENDJE A fenntartói minıségirányítási programmal való kapcsolat Egyéb évenkénti értékelési, intézkedési feladatok Értékelés Intézkedések A minıségirányítási program és egyéb intézményi dokumentumok kapcsolata A minıségirányítási program nyilvánossága 55 Mellékletek A minıségirányítási programot véleményezı szervek Minta a teljesítményértékeléshez Óralátogatás - 2 -

4 1. A minıségirányítási programmal kapcsolatos felelısség, és a program készítése A minıségirányítási program mőködtetéséért a Közoktatási törvény 54. (1) bekezdése értelmében az Intézmény vezetıje tartozik felelısséggel. Az Intézmény minıségirányítási programját a fenti felelısségi szabály figyelembevételével az Intézmény vezetıje készítette. A program elfogadása elıtt megtörtént - az 1. számú mellékletben meghatározott - érdekelt szervek véleményének kikérése. A programot az alkalmazotti közösség március 28-án elfogadta. A program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 2. Az Intézmény bemutatása Az Intézmény neve: Általános Iskola Az Intézmény székhelye: 9476 Zsira, Fı utca 37. Az Intézmény alapítója: Zsira Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Az Intézmény fenntartója: Zsira, Répcevis Községi Önkormányzatai fenntartói társulásban. Az Intézmény típusa: 8 évfolyamos általános iskola Az Intézmény gazdálkodási jogköre: részben önálló gazdálkodású Az alapító okirat szerint ellátandó tevékenységi körök: 8 évfolyamos nappali rendszerő általános iskolai nevelés-oktatás; középfokú iskolára felkészítés; napközi otthoni ellátás, intézményi étkeztetés; integrációs oktatás, pszichikus fejlıdési zavarral illetve tanulási nehézségekkel küzdı tanulók számára

5 3. A minıségirányítási program célja, tartalmi követelményei A minıségirányítási program - Közoktatási törvény 40. (11) bekezdés figyelembevételével meghatározott - célja, hogy rögzítse, szabályozza: - az Intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit; - a hosszú távú elvek szerinti mőködés megvalósítását szolgáló elképzeléseket; - az Intézmény mőködésének folyamatait; - a teljesítményértékelés szempontjait és az értékelés rendjét - a vezetıi feladatokat ellátók, továbbá - a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában, - a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit, valamint - a fenntartó minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. 4. A minıségpolitika Az Intézmény a minıségpolitikáját a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése értelmében a feladatai hatékony, törvényes, és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából határozza meg A fenntartó elvárásai Az Intézmény, saját minıségpolitikáját a fenntartó önkormányzat minıségirányítási programjában meghatározott minıségpolitika és minıségi elvárásokra alapozva határozza meg. A fenntartó általános elvárásai az alábbiak szerint foglalhatóak össze: - az Intézmény a jogszabályoknak, különösen a közoktatási terület jogszabályainak megfelelıen mőködjön, a jogszabályokra gyorsan reagáljon, - az Intézmény mőködése a település, az ellátási körzet igényeihez alkalmazkodjon, - az intézményrendszer minıségének fejlesztése részeként az Intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztései megvalósuljanak, - javuljon az Intézmény szakmai teljesítménye, - a minıségi célkitőzések megvalósuljanak, - az intézményi szabályozottság megvalósuljon, az mindig a szervezetéhez igazodó, hatályos és a mőködés során könnyen alkalmazható legyen. A fenntartó intézménnyel szembeni konkrét elvárásai összefoglalva a következık (ÖMIP): - A partnerek minél teljesebb kielégítése; - Humán erıforrás fejlesztés; - Tárgyi feltételek, beszerzések az eszközjegyzék szerint; - Pályázati lehetıségek kihasználása; - Gyermekbalesetek minimálisra csökkentése; - Következetes elkötelezettség a minıség iránt; - Minıségi felkészítés a középfokú továbbtanulásra; - Tehetséggondozás és felzárkóztatás tudatos tervezése és végrehajtása; - Rendezvények, versenyek szervezése a tanulóknak és a község lakóinak; - 4 -

6 - Költséghatékonyság, jogkövetı magatartás, hatékonyságnövelés az intézmény valamennyi dolgozója révén Minıségpolitikai nyilatkozat Az Intézmény egyszerre törekszik arra, hogy - megfeleljen az elvárásoknak, a környezetébıl érkezı kihívásoknak, speciális képzési, és oktatási igényeknek, valamint - magas színvonalon biztosítsa az általános iskolai korosztály oktatását, nevelését, - az átlagos és gyenge képességő tanulóknak a lehetıségekhez mérten esélyegyenlıséget biztosítson, - folytassa az alapvetı erkölcsi, etikai normák szerinti nevelést, és ápolja a hagyományokat. Az Intézmény - a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít jó hírének megtartására és növelésére, aktív marketingtevékenység folytatására, - törekszik arra, hogy megfelelı, naprakész, a mőködési, a szakmai és a gazdálkodási tevékenységét támogató szabályzatokkal rendelkezzen, s az azokban foglaltak betartásra kerüljenek. Mi a zsirai Általános Iskola dolgozói elkötelezettek vagyunk a minıségirányítási programunk céljainak megvalósításában. Célunk: jó együttmőködés a partnerekkel. Olyan gyermekközpontú, korszerő tudást nyújtó legyen az iskolánk, ahol a minıség az oktatás, a nevelés, és a mőködés területén fontos. Mindig arra törekszünk, hogy magas oktatási színvonalú intézmény legyünk, barátságos iskolai légkör megteremtése mellett. Eredményességet, hatékonyságot szeretnénk javítani és fejleszteni a minıségirányítási rendszerünk mőködtetésével. Nagyon fontos, hogy partnereink biztonságban érezzék magukat. Iskolánkban a csapatmunka, a közösségépítés az intézményvezetés egyik alapelve és elkötelezett célja. Ugyanolyan fontos alapelvünk az önértékelés, a fejlesztés, a rugalmasság, az alkalmazkodás a környezet elvárásaihoz, igényeihez. Sikeresek akkor lehetünk, ha az intézmény minden dolgozója elkötelezett a Pedagógiai programban és a Minıségirányítási programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításában Az Intézmény saját minıségcéljai Az Intézmény saját minıségcéljait a következı szerkezetben, összefüggésben határozza meg: - minıségcél, - minıségcélhoz kapcsolódó sikerkritérium, - indikátor, - minıségcél megvalósításához ellátandó feladat, - a megvalósítás idıpontja

7 Az intézmény minıségcéljai Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Idı Az oktatás olyan irányú megszervezése, mely megfelel a környezet elvárásainak. Az oktatás színvonala emelkedjen. - Felzárkóztató oktatás biztosítása. Az oktatás során a gyermekek alapkészségei javuljanak. A nyelvoktatás színvonalának emelése, angol nyelv második nyelvként való választása lehetıségének biztosítása. A továbbtanulási esélyek növelése. Oktatás minıségével közvetlen kapcsolatban lévı minıségcélok - A helyzetfelmérések kedvezı alakulása, elégedettségi szint növelése, - A kérdıíveken, felméréseken szereplı igények és a valós helyzet közeledése. - Felzárkóztató oktatással a gyengébb tanulók eredményeinek növelése. - A központi és helyi felmérések ered ményei javuló tendenciát mutassanak. - A szakkör, illetve egyéb tanórán kívüli foglalkozás keretében további angol nyelv tanulási lehetıség biztosítása, - Nyelvismerettel kapcsolatos versenyeken, tanulmányi versenyeken való sikeres részvétel. A továbbtanulásra jelentkezett és felvételt nyert tanulók száma és aránya. - Helyzetfelmérés alkalmazása, - Írásbeli felmérések, - Kérdıívek. - Felzárkóztató oktatás megszerezése. - Az alapkészségek elsajátításához új korszerő módszerek megkeresése, - Az alapkészségek elsajátításában problémás gyermekek kiszőrése. - Igényfelmérés a tanórán kívüli foglalkozás keretében oktatandó nyelvre vonatkozó igényekrıl. - Továbbtanulásra való szándék felmérés, - Felvételire elıkészítı oktatásra való igény felmérés. Az oktatás szervezés során - a fenntartói elvárások szem elıtt tartása, - igényfelmérés a tanulók, illetve a szülık körében stb. - Korszerő oktatási eszközök alkalmazása - A gyengébb alapkészségő gyermekekre fokozott figyelem fordítás. - A nyelvoktatás megszervezése, képzett pedagógusokkal, - A tanórán kívüli oktatások megszervezése, - Idegen-nyelv tanulmányi versenyeken való részvétel. - Felvételi elıkészítı oktatások megszervezése igény szerint. - Választható tantárgyakra, szakkörökre való jelentkezés jogszabályban meghatározott határideje, - Nagyobb volumenő változtatások esetében amikor szükséges. - folyamatos - folyamatos - Folyamatos. - 1 éven belül az angol oktatás megszervezése. - 1 éven belül. - Elrendelt óra keretében felvételi elıkészítı matematikából és magyarból 8. évf. I félév

8 Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Idı Növekvı képzettségő pedagógus munkaerı biztosítása. Az oktatásban alkalmazott módszertanok sokszínősége. Az alapvetı erkölcsi, etikai normák közvetítése. Az intézmény jó hírnevének megtartása, növelése. A pedagógusokhoz közvetlenül kapcsolódó minıségcélok Teljesített továbbképzési program és beiskolázási terv. - A pedagógusok módszertan választásának változása, - A módszertanról történı beszámolók, ismertetık a kollégák között. - Kevesebb negatív, több pozitív visszajelzés a tanulói viselkedéssel kapcsolatban. - Az intézmény népszerőségének növekedése. - Javuló szakos ellátottság, - Módszertani képzéseken való részvétel, - Módszertannal kapcsolatos megbeszélésen, tájékoztatón való részvétel. - A környezet jelzései, pedagógusok észrevételei az intézmény tanulóinak viselkedésére vonatkozóan. - Sikeres rendezvények szervezése, - A versenyeken való eredményes részvétel. - Továbbképzési lehetıségek biztosítása. - Minél több pedagógus módszertani képzése, - A tapasztalatok megbeszélése szervezett formában. - A nevelık egységes elgondolásának megteremtése az erkölcs, etika területén. Népszerősítést szolgáló - rendezvények szervezése, - versenyeken való részvétel. - folyamatos - folyamatos - Folyamatos. - Folyamatos. Az intézmény általános megítéléséhez és mőködéséhez kapcsolódó minıségcélok Az intézményi szabályozottság megteremtése (mőködési, szakmai és gazdálkodási területen is). Nyitottság a partnerek felé, széles nyilvánosság biztosítása. - Az intézmény mőködése szabályozottan történik, - Az intézmény dolgozói ismerik a feladatukat, felelısségüket. - Több elégedett partner, - Az igényekhez jobban igazodó intézményi mőködés, szervezés. - A felülvizsgálandó szabályzatok száma, - Partnerek száma, - Nyilvános fórumok száma. - A meglévı szabályok felülvizsgálata, - A szabályzatok elkészítéséhez szükséges információk beszerzése, - A szabályzatok megfogalmazása. - A partnerekkel való kapcsolattartás, - A partnerkapcsolatok bıvítése. - 1 éven belül. - 2 év. Nemzetközi kapcsolatok bıvítése. - Évente megvalósuló nyelvi tábor program, - Cserekapcsolatok száma, - A nemzetközi - A meglévı kapcsolatok ápolása, - Új nemzetközi - Folyamatos - 7 -

9 programokra jelentkezık száma. kapcsolatok keresése. Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Idı Az informatikai háttér fejlesztése. Igényes szabadidıs tevékenységek megszervezése, biztosítása. Az információs rendszer folyamatos fejlesztése, hatékonyságának növelése, szélesebb hozzáférési lehetıség biztosítása. - Informatikával érintkezı, foglalkozók arányának emelkedése, - Megfelelı géppark rendelkezésre állása az oktatáshoz és a szakköri tevékenységhez. - A partnerektıl érkezett észrevételekben az elégedettség növekedése a szabadidıs tevékenységekkel kapcsolatban. - Az intézmény megjelenése a nyilvánosság elıtt, - Széleskörő információ biztosítása az intézmény gyermekei számára. - Számítógépes oktatásban résztvevık arányának emelkedése, - Számítógép hálózat minıségi és mennyiségi szintje. - Szabadidıs tevékenységgel kapcsolatos felmérések, - Versenyeken való részvétel száma. - Megjelenés a sajtóban, plakátokon, egyéb médiában, - A gyermekek tájékoztatásai. - A számítógéphasználat rendjének meghatározása, - A számítógéppark fejlesztése, az avult gépek cseréje. - Felmérések megszervezése, kiértékelése, - Szabadidıs tevékenység szervezés. - A média eszközök igénybevétele, - A gyermekek tájékoztatása szóban és írásban, - Honlap készítése és a közérdekő adatok nyilvánosságra hozatala. - 1 év. - Folyamatos - 2 év. - Folyamatos

10 5. A minıségfejlesztési rendszer Az Intézmény a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése alapján a minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségirányítási programban meghatározottaknak elıször a vezetésben kell érvényre jutniuk. A minıségfejlesztési munka során a legnagyobb felelıssége a vezetıknek van. Az intézményvezetı feladata, hogy: - kiemelt jelentıséggel kezelje a minıségirányítási, fejlesztési tevékenységet, - példát mutasson a minıségfejlesztési tevékenység során, - tudatosítsa az Intézmény valamennyi dolgozójával a minıségirányítás célját, s azt, hogy az intézménnyel kapcsolatban lévık közös érdeke az egyes mőködési folyamatok javítása, - tájékoztassa a dolgozókat arról, hogy a minıségfejlesztési feladatokban való részvétel minden dolgozó feladata. Az Intézmény vezetése a minıségirányítási programjának elfogadásával elkötelezi magát az Intézmény mőködésének javítására, az Intézmény tevékenysége minıségi színvonalának emelésére. Az Intézmény vezetése a fentiek érdekében: - kiemelten kezeli az Intézmény jogszerő, törvényes mőködtetésével kapcsolatos tevékenységeit, megteremti az intézményi dokumentumok összhangját egymással és a hatályos jogszabályokkal, - megteremti a minıségirányítási program végrehajtásához szükséges szervezeti hátteret, ennek érdekében - Minıségirányítási Csoportot mőködtet, melynek feladata az Intézmény minıségi céljai elérése érdekében a minıségfejlesztés, - Minıségirányítási vezetıt bíz meg, a feladatok összehangolása, a feladatok elıkészítése, valamint bonyolítása, végrehajtása érdekében, - gondoskodik az értékelési feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, - értékeli az Intézmény helyzetét a minıségirányítási célok alapján, - különbözı eszközök bevonásával (fenntartói hozzájárulás kérés, pályázatok, stb.) biztosítja a minıségirányítási célok megvalósításához szükséges erıforrások pénzügyi fedezetét. Az Intézmény a vezetési feladatokat az Intézmény különbözı dokumentumaiban is rögzíti

11 A minıségirányítási programban meghatározottak érvényre jutása érdekében a következı vezetıi feladatokat kell ellátni: Vezetési feladat megnevezése A feladat ellátásáért felelıs személy megnevezése Határidı Intézkedési terv meghatározása Intézményvezetı és MICS szept. 30. adott évre Az intézmény belsı szabályainak Intézményvezetı, minıségirányítási szept. 30. áttekintése a minıségirányí- tási programra tekintettel vezetı Tervezési feladatok ellátásának Intézményvezetı folyamatos irányítása Mérési feladatok ellátásának Intézményvezetı folyamatos irányítása Mérési rendszer kidolgozása Intézményvezetı, minıségirányítási folyamatos vezetı Értékelési feladatok ellátásának Intézményvezetı folyamatos irányítása Értékelési rendszer kidolgozása Intézményvezetı, minıségirányítási szept. 30. és mőködtetése vezetı Az intézményben zajló fıfolyamatok Intézményvezetés Partnerkapcsolatok Humánerıforrás gazdálkodás Intézményi mőködés Biztonságos intézmény megteremtése Oktatás-nevelés folyamata Mérés, értékelés

12 5.1. Intézményvezetés Jogi megfelelés Dokumentumaink A mindenkor érvényes Közoktatási Törvény és végrehajtási utasítása A Kjt és végrehajtási utasítása Önkormányzati törvények, utasítások NAT, Kerettantervek Az intézmény helyi szabályozói Általános dokumentumok Alapító okirat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Házirend Intézményi Minıségirányítási Program Szakmai dokumentumok Pedagógiai program, helyi tanterv Éves munkaterv Ügyintézési dokumentumok Nyilvántartások Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi anyagok Munkaköri leírások Védelmi jellegő szabályzatok Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat Teendık a bombariadó esetére A jogszabálykövetés alapvetı elemei: - az intézmény dokumentumai megfeleljenek az elıírásoknak és a törvényeknek; - alkalmazás és ellenırzés a mőködés során; - hozzáférhetıek legyenek a dokumentumok Stratégiai tervezés Pedagógiai program: tartalmazza a küldetésnyilatkozatot, beépülnek a partneri igények a tantestület tárgyalja, elfogadja és ennek szellemében végzi munkáját átdolgozása szükség szerint, de legalább négy évenként hozzáférhetısége: tanári szoba, igazgatói iroda Éves munkaterv: célja a szervezet rövid távú tervezett mőködésének biztosítása az igazgató készíti el a tanév megkezdése elıtt a tervezetét tartalmazza a tanév feladatrendszerét, határidıket, felelısöket ismertetése és tárgyalása a tantestülettel a tanévnyitó értekezleten történik véleményezi a Szülıi Munkaközösség és a Diákönkormányzat, elfogadja a tantestület Tantervek: Az iskola a kerettantervek alapján helyi tantervet készít, vagy a mások által készített tantervek közül adaptál. Tanmenetek, munkatervek:

13 tanmenetek elkészítésének határideje szeptember 15. jóváhagyja az igazgató munkatervek határideje szeptember 30. jóváhagyja az igazgató A tervezési folyamatok Dokumentum Dokumentummal kapcsolatos feladatok A dokumentum tartalma A/ Szakmai tervezési feladatok A.1. Minıségirányítással kapcsolatos tervezési feladatok Minıségirányítási - Minıségirányítási - Jogszabály szerint program. program elkészíté- se, az abban foglaltak érdekében intézkedések tétele. meghatározott tar- Éves intézményi minıségcél meghatározása. - Az intézmény minıségirányítási programjában meghatározott célok adott évre való konkrét lebontása. talmi elemek, melyek figyelembe veszik az intézmény helyzetét. A dokumentumnak tartalmaznia kell: a konkrét célokat, az ellátandó feladatokat, felelısöket, mérési eszközöket (indikátorokat), az elérendı eredményeket(sikerkritériu mokat), határidıket. Határidık - Felülvizsgálati idı 5 év. elıször Minden év szeptembere. A.2. A pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos szakmai feladatok Pedagógiai program. Helyi tanterv. Pedagógiai éves munkatervek. - Felülvizsgálat a minıségirányítási program figyelembevételével. - Felülvizsgálat a minıségirányítási programmal való harmonizáció szerint. - Elkészíti az intézményvezetı, jóváhagyja a nevelıtestület. Tartalma: - jogszabály szerint meghatározott. Tartalma: - jogszabály szerint meghatározott. Tartalma: - feladatok, - felelısök, - határidı, - egyéb. - Jogszabály szerint, illetve szükség esetén. - Jogszabály szerint, illetve szükség szerint. - Tanévnyitó értekezleten. A dokumentum viszonya más dokumentumhoz 1. Alapjai: - Önkormányzati minıségirányítási program, - Helyzetfelmérések. 2. Alapjául szolgál szinte valamennyi más folyamatnak. 1. Alapjai: - Intézményi minıségirányítási program, az abban meghatározott minıségcélok, - Az elızı évi minıségcélok és az elért eredmények értékelése. 2. Alapjául szolgál az adott évi minıségirányítási tevékenységeknek. 1. Alapjai: - Központi elıírások, - Minıségir-i prog, 2. Alapját képezi - A helyi tanterv megalkotásának, - Az oktatási, nevelési tevékenységnek. 1. Alapját képezik: - Nemzeti Alaptanterv, - pedagógiai program, 2. Alapjául szolgál: - a tanév helyi rendjének megállapításához, - a tantárgyfelosztásnak. 1. Alapját képezik: - a pedagógiai program, - a helyi tanterv, - a MIP, - éves minıségcélok. 2. Alapjául szolgál: - az intézmény egyéb szervezeteinek éves munkatervei kialakításához. Intézmény egyéb szervezeteinek éves munkatervei - A szervezet vezetıje. - Tartalma: a szervezet mőködési rendjét szabályozó dokumentumban. - A szervezet mőködési rendjét 1. Alapjául szolgál: - éves munkaterv. 2. Alapjául szolgál: - az adott szervezet éves mőködésének

14 (szülıi munkaközösség, stb.). Dokumentum Dokumentummal kapcsolatos feladatok A dokumentum tartalma Határidık A dokumentum viszonya más dokumentumhoz A.3. A pedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos szakmai feladatok Továbbképzési program. Éves beiskolázási terv. Tőzvédelmi oktatás és tevékenység tervezése. Munkavédelmi oktatás és munkavédelmi tevékenység. Balesetvédelmi oktatás és tevékenység. Költségvetési koncepció. Költségvetési terv. szabályozó dokumentumban. - Továbbképzési program részletes elkészítése, felülvizsgálata. - A dokumentum évenkénti elkészítése. Tartalma: - jogszabály szerint meghatározott tartalom, a minıségirányítási célok figyelembevétele. Tartalma: - jogszabály szerint meghatározott tartalom, valamint az éves minıségcélok figyelembevétele. - 7 évenként, illetve szükség esetén (ha módosítani kell). 1. Alapját képezik: - a MIP célkitőzései, - pedagógiai program, valamint - a helyi tanterv. 2. Alapjául szolgál: - az éves beiskolázási tervnek. - Évente. 1. Alapját a következık képezik: - továbbképzési program, - éves minıségcélok. B/ Biztonságos intézményüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok A dokumentum évenkénti elkészítése. Tartalma: tőzvédelmi szabályzat szerint. A dokumentum évenkénti elkészítése. Tartalma: munkavédelmi szabályzat szerint. A dokumentum évenkénti elkészítése. Tartalma: munkavédelmi szabályzat szerint. Évente, illetve a tőzvédelmi szabályzat szerint. Évente, illetve a munkavédelmi szabályzat szerint. Évente, illetve a munkavédelmi szabályzat szerint. C/ A Gazdálkodással kapcsolatos tervezési feladatok - Évenként költségvetési koncepció készítése. - Évenként költségvetési terv készítése Tartalma: - intézmény várható feladatai és annak kiadásai, - jelentıs változások, és annak hatásai, - várható bevételek, Tartalma: - jogszabály szerint, - Évente, októberben. - Évente, január Alapját képezi: - az elızı évi költségvetés, - a várható teljesítési adatok, - várható feladatváltozások, - a MIP. 2. Alapjául szolgál a költségvetési tervezésnek. 1. Alapját képezi: - a költségvetési kon

15 Dokumentum Hosszú- és középtávú ellenırzési terv (a pénzügyigazdálkodási területre). Éves ellenırzési terv. szakfeladatonként, indoklással. Dokumentummal kapcsolatos feladatok - Ellenırzési terv megfelelı tartalommal történı elkészítése. - Ellenırzési terv elkészítése. valamint ezen túl a helyi információs igények kielégítése A dokumentum tartalma február hónapban. Határidık D/ Ellenırzési tevékenység tervezése cepció. A dokumentum viszonya más dokumentumhoz - Jogszabály szerint. - Évente. 1. Alapját képezi - a Belsı ellenırzési kézikönyv. 1. Alapjául szolgál: - az éves ellenırzési tervnek. - Jogszabály szerit. - Évente. 1. Alapját képezi: - a Belsı ellenırzési kézikönyv, - a hosszú- és középtávú ellenırzési terv. 1. Alapjául szolgál: - az éves ellenırzési tevékenységnek Vezetıi ellenırzés, az intézmény mőködésének értékelése A folyamat célja az intézményi gyakorlat vizsgálata, vezetıi ellenırzése. Tervezni kell a munkatervben, nem lehet kampányszerő, ám egyedi megoldandó esetek is elıfordulhatnak. A tanév végi értekezleten az éves munka egészérıl kell helyzetképet adni - a munkaterv teljesítésérıl - a tanulók neveltségi állapota, tanulmányi eredménye - intézkedések megvalósítása, hatékonysága - kitőzött intézményi célok elérésének vizsgálata - ebbıl adódó következı évi célkitőzések. Az értékelés érintettjei az iskola partnerei: tanulók, szülık, pedagógusok, nem pedagógus dolgozók, fenntartó. Az értékelés formái: értekezlet, négyszemközti megbeszélés, írásos beszámoló

16 5.2. Partnerkapcsolatok Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése A minıségfejlesztés célja annak garantálása, hogy az Intézmény a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelı közszolgáltatást nyújtsa. Önértékelés keretében az Intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan nyomon követi a partnerek igényeit, méri elégedettségüket. A partnerkapcsolatok irányítása összességében az intézményvezetı feladata. A partnerkapcsolatokat egyértelmően az intézményvezetı irányítja: - a fenntartó és az Intézmény, - az alkalmazottak és az Intézmény vonatkozásában. Az Intézmény, szülıkkel, tanulókkal való partnerkapcsolatának irányításában jelentıs szerepet vállal: - a pedagógus munkaközösség, valamint - a pedagógus. Az Intézmény további intézménnyel való kapcsolattartásának irányításával megbízható valamely pedagógus is. Az Intézmény partnerei a következık - a fenntartó, (azaz Zsira, Répcevis, Gyalóka, Szakony községek Önkormányzata) - az Intézmény alkalmazottjai, - az Intézmény tanulói, - az Intézmény tanulóinak szülei, - az óvodák, melyekbıl kikerülnek a leendı tanulók - intézmények, melyek fogadják az Intézményben végzett tanulókat - további intézmények, szervek: - Megyei Pedagógiai Intézet, - Nevelési Tanácsadó, - Családsegítı Szolgálat, - Iskolaorvos, - TRIOLA Alapfokú Mővészeti Iskola - Kultúrház Zsira - zsirai Tömegsport Egyesület - Lutsmannsburg Volkschule - Fogyatékosok Otthona Zsira - Galagonya Alapítvány - Zsiráért Alapítvány

17 A partnerek igényeinek nyomon követése A partnerek igényeinek nyomon követése érdekében gondoskodni kell az igények - megismerésérıl, - a megismert igények rendszerezésérıl, értékelésérıl, - összesítésérıl, elemzésérıl. Az igények megismerése különösen az alábbiak szerint történik: Partnercsoport (partner) Igény megismerés eszköze, formája Rendszeresség Fenntartó - Fenntartó minıségirányítási programja. - A minıségirányítási program elfogadása, illetve módosítása szerint. Az Intézmény alkalmazottjai Az Intézmény tanulói Az Intézmény tanulóinak szülei Azok az intézmények, melyekbıl jönnek a leendı tanulók Azok az intézmények, melyekbe továbblépnek a végzıs tanulók További intézmények - Értekezleten felszólalási lehetıség, - Írásbeli javaslattétel, - Intézményi alkalmazotti közösség javaslatai, kérései, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdıíves igényfelmérés. - Tanulóközösségekben, iskolai diákfórumokon elhangzott igények, - Egyéni igénybejelentések, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdıíves igényfelmérés. - Szülıi szervezet által közölt igények, - Egyéni szülıi igénybejelentések, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdıíves igényfelmérés. - A gyermeket átadó intézmény vezetıjének igényei. - A gyermeket tovább oktató intézmény vezetıjének, valamint tantestületének igényei. (nyílt nap látogatás, felkészítés) - Intézmények által jelzett szóbeli, írásbeli igények. - Szervezett formában évente legalább 2 alkalom. - Szervezett formában évente legalább 2 alkalommal. - Szervezett formában évente legalább 2 alkalommal. - Alkalmanként. - Alkalmanként. - Alkalmanként. Kérdıíves felmérést adott területre vonatkozó igények felmérésére lehet összeállítani (pl.: nyelvtanulási igény, szakkör igény stb.). A kérdıív annak jellegétıl, céljától függıen lehet anonim és nem anonim. A kérdıíves igényfelmérés esetében gondoskodni kell - a megfelelı kérdıívek elkészítésérıl (figyelembe véve a kérdıív készítés és összeállítás általános szabályait), - a kérdıívek begyőjtésérıl, az összesítésrıl, kiértékelésérıl, - vizsgálni kell azt, hogy a jelzett igények: - hogyan viszonyulnak az önkormányzat minıségirányítási programjához, - hogyan illeszkednek az Intézmény minıség céljaihoz, - mennyire reálisak, teljesíthetıek rövid-, közép- és hosszútávon, - milyen feladatokat kell ellátni ahhoz, hogy az igények teljesíthetıek legyenek, - teljesítése milyen költségvonzattal jár, a kiadások kifizetésére lesz-e fedezet stb

18 Az igények összesítésérıl, értékelésérıl tájékoztatni kell az igényt benyújtó partnert, valamint valamennyi, további érdekeltet. A partnerek elégedettségének mérése A partnerek elégedettségének mérése kiemelten fontos, mivel a minıségirányítási program legfıbb célja az, hogy a partnerek elégedettek legyenek az Intézmény mőködésével. A partnerek elégedettsége különbözı módon mérhetı le: Partnercsoport (partner) A partner elégedettségének mérése Rendszeresség Fenntartó - Fenntartó minıségirányítási programjában - Évente. foglaltak teljesítése érdeké- ben történı elemzések, mérések. Az Intézmény alkalmazottjai - Kérdıíves elégedettség mérés, - Szóbeli véleménykérés, - A tantestület által megfogalmazott elégedettség, - Dolgozói fluktuáció. - Észrevételek, vélemények értékelése 2 évente - folyamatos - Fluktuáció mutatójának mérése Az Intézmény tanulói Az Intézmény tanulóinak szülei Azok az intézmények, melyekbıl jönnek a leendı tanulók Azok az intézmények, melyekbe továbblépnek a végzıs tanulók További intézmények - Szóbeli vélemény kikérés, - Kérdıíves elégedettség mérés, - Továbbtanulási szándék és felvételt nyert tanulók arányának mérése. - Szóbeli vélemény kikérés, - Kérdıíves elégedettség felmérés. - A gyermeket átadó intézmény vezetıjének észrevételei. - A gyermeket tovább oktató intézmény vezetıjének, valamint tantestületének észrevétele, - A gyermekek tanulmányi eredményei. - Intézmények által jelzett szóbeli, írásbeli észrevételek. évente 1-szer. - Szervezett formában évente legalább 1 alkalommal. - Szervezett formában 2 évente legalább 1 alkalommal. - Alkalmanként. - Évente 1 alkalommal. - Alkalmanként Kommunikáció a partnerekkel A partnerekkel való kommunikáció területén megkülönböztetünk: - belsı kommunikációt, valamint - külsı kommunikációt. A belsı kommunikáció során az Intézmény szabályozza azokat a folyamatokat, melyek a partnerekkel való kommunikációját meghatározzák: - a hatékony napi mőködését, - az információszükségletet és az informálandók körét, - a kommunikációs kapcsolatokat, - a kommunikációban érintettek feladatát, tevékenységét

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény és annak módosításáról szóló 2006. évi LXXI. tv. 40. -a a közoktatás minıségirányítási feladatait az alábbiak szerint fogalmazza

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szentendre Város Óvodai Intézménye INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. szeptember 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1. Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából... 5 1.2.

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben