INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA AUGUSZTUS

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A minıségirányítási programmal kapcsolatos felelısség, és a program készítése 3 2. Az Intézmény bemutatása 3 3. A minıségirányítási program célja, tartalmi követelményei 4 4. A minıségpolitika A fenntartó elvárásai Minıségpolitikai nyilatkozat Az Intézmény saját minıségcéljai 5 5. A minıségfejlesztési rendszer Intézményvezetés Jogi megfelelés Stratégiai tervezés Vezetıi ellenırzés, az intézmény mőködésének értékelése Partnerkapcsolatok Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése Kommunikáció a partnerekkel Humánerıforrás biztosítása, fejlesztése Alkalmazottak kiválasztása A továbbképzési rendszer mőködtetése A pedagógus munkájának értékelése, az értékelési rendszer mőködtetése Az intézmény mőködési folyamata Tárgyi eszközök Házipénztár Munkaügy Gyermekvédelmi kedvezmények Iratkezelés Személyi anyagok Tanulói nyilvántartás Az Anyakönyv vezetése, tárolása, osztálynapló Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Tőzvédelem Balesetvédelem Munkavédelem Elektromos rendszer üzemeltetése Főtési rendszer üzemeltetése Tanulói balesetek, baleset-nyilvántartás Oktatás-nevelés folyamata Mérés, értékelés Az Intézmény egészére kiterjedı mérési feladatok Az Intézmény pedagógusaira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény tanulóira vonatkozó mérési feladatok Az Intézmény rendezvényeinek, programjainak mérése

3 5.8. Értékelési feladatok A költségvetési terv és beszámoló értékelése A pedagógusok továbbképzésének, képzésének értékelése Az oktató- és nevelı-munka színvonala, a szakmai tevékenység értékelése Az Intézmény rendezvényeinek, programjainak értékelése Teljesítményértékelés Teljesítményértékelés szempontjai, eljárásrendje A teljesítményértékelés alapelvei Vezetı értékelés szempontjai és eljárásrendje 40 A külsı és belsı szervek, közösségek értékelése 41 Vezetıi önértékelés Középvezetık értékelése (igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetı, stb.)43 Belsı és külsı értékelés 44 Középvezetıi önértékelés Pedagógusok értékelése 46 Belsı-külsı értékelés: vezetés, munkaközösségek, diákok, szülık 47 Pedagógus önértékelés Intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés célja Az intézményi önértékelés területei AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ELJÁRÁSRENDJE A fenntartói minıségirányítási programmal való kapcsolat Egyéb évenkénti értékelési, intézkedési feladatok Értékelés Intézkedések A minıségirányítási program és egyéb intézményi dokumentumok kapcsolata A minıségirányítási program nyilvánossága 55 Mellékletek A minıségirányítási programot véleményezı szervek Minta a teljesítményértékeléshez Óralátogatás - 2 -

4 1. A minıségirányítási programmal kapcsolatos felelısség, és a program készítése A minıségirányítási program mőködtetéséért a Közoktatási törvény 54. (1) bekezdése értelmében az Intézmény vezetıje tartozik felelısséggel. Az Intézmény minıségirányítási programját a fenti felelısségi szabály figyelembevételével az Intézmény vezetıje készítette. A program elfogadása elıtt megtörtént - az 1. számú mellékletben meghatározott - érdekelt szervek véleményének kikérése. A programot az alkalmazotti közösség március 28-án elfogadta. A program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 2. Az Intézmény bemutatása Az Intézmény neve: Általános Iskola Az Intézmény székhelye: 9476 Zsira, Fı utca 37. Az Intézmény alapítója: Zsira Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Az Intézmény fenntartója: Zsira, Répcevis Községi Önkormányzatai fenntartói társulásban. Az Intézmény típusa: 8 évfolyamos általános iskola Az Intézmény gazdálkodási jogköre: részben önálló gazdálkodású Az alapító okirat szerint ellátandó tevékenységi körök: 8 évfolyamos nappali rendszerő általános iskolai nevelés-oktatás; középfokú iskolára felkészítés; napközi otthoni ellátás, intézményi étkeztetés; integrációs oktatás, pszichikus fejlıdési zavarral illetve tanulási nehézségekkel küzdı tanulók számára

5 3. A minıségirányítási program célja, tartalmi követelményei A minıségirányítási program - Közoktatási törvény 40. (11) bekezdés figyelembevételével meghatározott - célja, hogy rögzítse, szabályozza: - az Intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit; - a hosszú távú elvek szerinti mőködés megvalósítását szolgáló elképzeléseket; - az Intézmény mőködésének folyamatait; - a teljesítményértékelés szempontjait és az értékelés rendjét - a vezetıi feladatokat ellátók, továbbá - a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában, - a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit, valamint - a fenntartó minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. 4. A minıségpolitika Az Intézmény a minıségpolitikáját a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése értelmében a feladatai hatékony, törvényes, és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából határozza meg A fenntartó elvárásai Az Intézmény, saját minıségpolitikáját a fenntartó önkormányzat minıségirányítási programjában meghatározott minıségpolitika és minıségi elvárásokra alapozva határozza meg. A fenntartó általános elvárásai az alábbiak szerint foglalhatóak össze: - az Intézmény a jogszabályoknak, különösen a közoktatási terület jogszabályainak megfelelıen mőködjön, a jogszabályokra gyorsan reagáljon, - az Intézmény mőködése a település, az ellátási körzet igényeihez alkalmazkodjon, - az intézményrendszer minıségének fejlesztése részeként az Intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztései megvalósuljanak, - javuljon az Intézmény szakmai teljesítménye, - a minıségi célkitőzések megvalósuljanak, - az intézményi szabályozottság megvalósuljon, az mindig a szervezetéhez igazodó, hatályos és a mőködés során könnyen alkalmazható legyen. A fenntartó intézménnyel szembeni konkrét elvárásai összefoglalva a következık (ÖMIP): - A partnerek minél teljesebb kielégítése; - Humán erıforrás fejlesztés; - Tárgyi feltételek, beszerzések az eszközjegyzék szerint; - Pályázati lehetıségek kihasználása; - Gyermekbalesetek minimálisra csökkentése; - Következetes elkötelezettség a minıség iránt; - Minıségi felkészítés a középfokú továbbtanulásra; - Tehetséggondozás és felzárkóztatás tudatos tervezése és végrehajtása; - Rendezvények, versenyek szervezése a tanulóknak és a község lakóinak; - 4 -

6 - Költséghatékonyság, jogkövetı magatartás, hatékonyságnövelés az intézmény valamennyi dolgozója révén Minıségpolitikai nyilatkozat Az Intézmény egyszerre törekszik arra, hogy - megfeleljen az elvárásoknak, a környezetébıl érkezı kihívásoknak, speciális képzési, és oktatási igényeknek, valamint - magas színvonalon biztosítsa az általános iskolai korosztály oktatását, nevelését, - az átlagos és gyenge képességő tanulóknak a lehetıségekhez mérten esélyegyenlıséget biztosítson, - folytassa az alapvetı erkölcsi, etikai normák szerinti nevelést, és ápolja a hagyományokat. Az Intézmény - a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít jó hírének megtartására és növelésére, aktív marketingtevékenység folytatására, - törekszik arra, hogy megfelelı, naprakész, a mőködési, a szakmai és a gazdálkodási tevékenységét támogató szabályzatokkal rendelkezzen, s az azokban foglaltak betartásra kerüljenek. Mi a zsirai Általános Iskola dolgozói elkötelezettek vagyunk a minıségirányítási programunk céljainak megvalósításában. Célunk: jó együttmőködés a partnerekkel. Olyan gyermekközpontú, korszerő tudást nyújtó legyen az iskolánk, ahol a minıség az oktatás, a nevelés, és a mőködés területén fontos. Mindig arra törekszünk, hogy magas oktatási színvonalú intézmény legyünk, barátságos iskolai légkör megteremtése mellett. Eredményességet, hatékonyságot szeretnénk javítani és fejleszteni a minıségirányítási rendszerünk mőködtetésével. Nagyon fontos, hogy partnereink biztonságban érezzék magukat. Iskolánkban a csapatmunka, a közösségépítés az intézményvezetés egyik alapelve és elkötelezett célja. Ugyanolyan fontos alapelvünk az önértékelés, a fejlesztés, a rugalmasság, az alkalmazkodás a környezet elvárásaihoz, igényeihez. Sikeresek akkor lehetünk, ha az intézmény minden dolgozója elkötelezett a Pedagógiai programban és a Minıségirányítási programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításában Az Intézmény saját minıségcéljai Az Intézmény saját minıségcéljait a következı szerkezetben, összefüggésben határozza meg: - minıségcél, - minıségcélhoz kapcsolódó sikerkritérium, - indikátor, - minıségcél megvalósításához ellátandó feladat, - a megvalósítás idıpontja

7 Az intézmény minıségcéljai Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Idı Az oktatás olyan irányú megszervezése, mely megfelel a környezet elvárásainak. Az oktatás színvonala emelkedjen. - Felzárkóztató oktatás biztosítása. Az oktatás során a gyermekek alapkészségei javuljanak. A nyelvoktatás színvonalának emelése, angol nyelv második nyelvként való választása lehetıségének biztosítása. A továbbtanulási esélyek növelése. Oktatás minıségével közvetlen kapcsolatban lévı minıségcélok - A helyzetfelmérések kedvezı alakulása, elégedettségi szint növelése, - A kérdıíveken, felméréseken szereplı igények és a valós helyzet közeledése. - Felzárkóztató oktatással a gyengébb tanulók eredményeinek növelése. - A központi és helyi felmérések ered ményei javuló tendenciát mutassanak. - A szakkör, illetve egyéb tanórán kívüli foglalkozás keretében további angol nyelv tanulási lehetıség biztosítása, - Nyelvismerettel kapcsolatos versenyeken, tanulmányi versenyeken való sikeres részvétel. A továbbtanulásra jelentkezett és felvételt nyert tanulók száma és aránya. - Helyzetfelmérés alkalmazása, - Írásbeli felmérések, - Kérdıívek. - Felzárkóztató oktatás megszerezése. - Az alapkészségek elsajátításához új korszerő módszerek megkeresése, - Az alapkészségek elsajátításában problémás gyermekek kiszőrése. - Igényfelmérés a tanórán kívüli foglalkozás keretében oktatandó nyelvre vonatkozó igényekrıl. - Továbbtanulásra való szándék felmérés, - Felvételire elıkészítı oktatásra való igény felmérés. Az oktatás szervezés során - a fenntartói elvárások szem elıtt tartása, - igényfelmérés a tanulók, illetve a szülık körében stb. - Korszerő oktatási eszközök alkalmazása - A gyengébb alapkészségő gyermekekre fokozott figyelem fordítás. - A nyelvoktatás megszervezése, képzett pedagógusokkal, - A tanórán kívüli oktatások megszervezése, - Idegen-nyelv tanulmányi versenyeken való részvétel. - Felvételi elıkészítı oktatások megszervezése igény szerint. - Választható tantárgyakra, szakkörökre való jelentkezés jogszabályban meghatározott határideje, - Nagyobb volumenő változtatások esetében amikor szükséges. - folyamatos - folyamatos - Folyamatos. - 1 éven belül az angol oktatás megszervezése. - 1 éven belül. - Elrendelt óra keretében felvételi elıkészítı matematikából és magyarból 8. évf. I félév

8 Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Idı Növekvı képzettségő pedagógus munkaerı biztosítása. Az oktatásban alkalmazott módszertanok sokszínősége. Az alapvetı erkölcsi, etikai normák közvetítése. Az intézmény jó hírnevének megtartása, növelése. A pedagógusokhoz közvetlenül kapcsolódó minıségcélok Teljesített továbbképzési program és beiskolázási terv. - A pedagógusok módszertan választásának változása, - A módszertanról történı beszámolók, ismertetık a kollégák között. - Kevesebb negatív, több pozitív visszajelzés a tanulói viselkedéssel kapcsolatban. - Az intézmény népszerőségének növekedése. - Javuló szakos ellátottság, - Módszertani képzéseken való részvétel, - Módszertannal kapcsolatos megbeszélésen, tájékoztatón való részvétel. - A környezet jelzései, pedagógusok észrevételei az intézmény tanulóinak viselkedésére vonatkozóan. - Sikeres rendezvények szervezése, - A versenyeken való eredményes részvétel. - Továbbképzési lehetıségek biztosítása. - Minél több pedagógus módszertani képzése, - A tapasztalatok megbeszélése szervezett formában. - A nevelık egységes elgondolásának megteremtése az erkölcs, etika területén. Népszerősítést szolgáló - rendezvények szervezése, - versenyeken való részvétel. - folyamatos - folyamatos - Folyamatos. - Folyamatos. Az intézmény általános megítéléséhez és mőködéséhez kapcsolódó minıségcélok Az intézményi szabályozottság megteremtése (mőködési, szakmai és gazdálkodási területen is). Nyitottság a partnerek felé, széles nyilvánosság biztosítása. - Az intézmény mőködése szabályozottan történik, - Az intézmény dolgozói ismerik a feladatukat, felelısségüket. - Több elégedett partner, - Az igényekhez jobban igazodó intézményi mőködés, szervezés. - A felülvizsgálandó szabályzatok száma, - Partnerek száma, - Nyilvános fórumok száma. - A meglévı szabályok felülvizsgálata, - A szabályzatok elkészítéséhez szükséges információk beszerzése, - A szabályzatok megfogalmazása. - A partnerekkel való kapcsolattartás, - A partnerkapcsolatok bıvítése. - 1 éven belül. - 2 év. Nemzetközi kapcsolatok bıvítése. - Évente megvalósuló nyelvi tábor program, - Cserekapcsolatok száma, - A nemzetközi - A meglévı kapcsolatok ápolása, - Új nemzetközi - Folyamatos - 7 -

9 programokra jelentkezık száma. kapcsolatok keresése. Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Idı Az informatikai háttér fejlesztése. Igényes szabadidıs tevékenységek megszervezése, biztosítása. Az információs rendszer folyamatos fejlesztése, hatékonyságának növelése, szélesebb hozzáférési lehetıség biztosítása. - Informatikával érintkezı, foglalkozók arányának emelkedése, - Megfelelı géppark rendelkezésre állása az oktatáshoz és a szakköri tevékenységhez. - A partnerektıl érkezett észrevételekben az elégedettség növekedése a szabadidıs tevékenységekkel kapcsolatban. - Az intézmény megjelenése a nyilvánosság elıtt, - Széleskörő információ biztosítása az intézmény gyermekei számára. - Számítógépes oktatásban résztvevık arányának emelkedése, - Számítógép hálózat minıségi és mennyiségi szintje. - Szabadidıs tevékenységgel kapcsolatos felmérések, - Versenyeken való részvétel száma. - Megjelenés a sajtóban, plakátokon, egyéb médiában, - A gyermekek tájékoztatásai. - A számítógéphasználat rendjének meghatározása, - A számítógéppark fejlesztése, az avult gépek cseréje. - Felmérések megszervezése, kiértékelése, - Szabadidıs tevékenység szervezés. - A média eszközök igénybevétele, - A gyermekek tájékoztatása szóban és írásban, - Honlap készítése és a közérdekő adatok nyilvánosságra hozatala. - 1 év. - Folyamatos - 2 év. - Folyamatos

10 5. A minıségfejlesztési rendszer Az Intézmény a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése alapján a minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségirányítási programban meghatározottaknak elıször a vezetésben kell érvényre jutniuk. A minıségfejlesztési munka során a legnagyobb felelıssége a vezetıknek van. Az intézményvezetı feladata, hogy: - kiemelt jelentıséggel kezelje a minıségirányítási, fejlesztési tevékenységet, - példát mutasson a minıségfejlesztési tevékenység során, - tudatosítsa az Intézmény valamennyi dolgozójával a minıségirányítás célját, s azt, hogy az intézménnyel kapcsolatban lévık közös érdeke az egyes mőködési folyamatok javítása, - tájékoztassa a dolgozókat arról, hogy a minıségfejlesztési feladatokban való részvétel minden dolgozó feladata. Az Intézmény vezetése a minıségirányítási programjának elfogadásával elkötelezi magát az Intézmény mőködésének javítására, az Intézmény tevékenysége minıségi színvonalának emelésére. Az Intézmény vezetése a fentiek érdekében: - kiemelten kezeli az Intézmény jogszerő, törvényes mőködtetésével kapcsolatos tevékenységeit, megteremti az intézményi dokumentumok összhangját egymással és a hatályos jogszabályokkal, - megteremti a minıségirányítási program végrehajtásához szükséges szervezeti hátteret, ennek érdekében - Minıségirányítási Csoportot mőködtet, melynek feladata az Intézmény minıségi céljai elérése érdekében a minıségfejlesztés, - Minıségirányítási vezetıt bíz meg, a feladatok összehangolása, a feladatok elıkészítése, valamint bonyolítása, végrehajtása érdekében, - gondoskodik az értékelési feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, - értékeli az Intézmény helyzetét a minıségirányítási célok alapján, - különbözı eszközök bevonásával (fenntartói hozzájárulás kérés, pályázatok, stb.) biztosítja a minıségirányítási célok megvalósításához szükséges erıforrások pénzügyi fedezetét. Az Intézmény a vezetési feladatokat az Intézmény különbözı dokumentumaiban is rögzíti

11 A minıségirányítási programban meghatározottak érvényre jutása érdekében a következı vezetıi feladatokat kell ellátni: Vezetési feladat megnevezése A feladat ellátásáért felelıs személy megnevezése Határidı Intézkedési terv meghatározása Intézményvezetı és MICS szept. 30. adott évre Az intézmény belsı szabályainak Intézményvezetı, minıségirányítási szept. 30. áttekintése a minıségirányí- tási programra tekintettel vezetı Tervezési feladatok ellátásának Intézményvezetı folyamatos irányítása Mérési feladatok ellátásának Intézményvezetı folyamatos irányítása Mérési rendszer kidolgozása Intézményvezetı, minıségirányítási folyamatos vezetı Értékelési feladatok ellátásának Intézményvezetı folyamatos irányítása Értékelési rendszer kidolgozása Intézményvezetı, minıségirányítási szept. 30. és mőködtetése vezetı Az intézményben zajló fıfolyamatok Intézményvezetés Partnerkapcsolatok Humánerıforrás gazdálkodás Intézményi mőködés Biztonságos intézmény megteremtése Oktatás-nevelés folyamata Mérés, értékelés

12 5.1. Intézményvezetés Jogi megfelelés Dokumentumaink A mindenkor érvényes Közoktatási Törvény és végrehajtási utasítása A Kjt és végrehajtási utasítása Önkormányzati törvények, utasítások NAT, Kerettantervek Az intézmény helyi szabályozói Általános dokumentumok Alapító okirat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Házirend Intézményi Minıségirányítási Program Szakmai dokumentumok Pedagógiai program, helyi tanterv Éves munkaterv Ügyintézési dokumentumok Nyilvántartások Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi anyagok Munkaköri leírások Védelmi jellegő szabályzatok Munkavédelmi szabályzat Tőzvédelmi szabályzat Teendık a bombariadó esetére A jogszabálykövetés alapvetı elemei: - az intézmény dokumentumai megfeleljenek az elıírásoknak és a törvényeknek; - alkalmazás és ellenırzés a mőködés során; - hozzáférhetıek legyenek a dokumentumok Stratégiai tervezés Pedagógiai program: tartalmazza a küldetésnyilatkozatot, beépülnek a partneri igények a tantestület tárgyalja, elfogadja és ennek szellemében végzi munkáját átdolgozása szükség szerint, de legalább négy évenként hozzáférhetısége: tanári szoba, igazgatói iroda Éves munkaterv: célja a szervezet rövid távú tervezett mőködésének biztosítása az igazgató készíti el a tanév megkezdése elıtt a tervezetét tartalmazza a tanév feladatrendszerét, határidıket, felelısöket ismertetése és tárgyalása a tantestülettel a tanévnyitó értekezleten történik véleményezi a Szülıi Munkaközösség és a Diákönkormányzat, elfogadja a tantestület Tantervek: Az iskola a kerettantervek alapján helyi tantervet készít, vagy a mások által készített tantervek közül adaptál. Tanmenetek, munkatervek:

13 tanmenetek elkészítésének határideje szeptember 15. jóváhagyja az igazgató munkatervek határideje szeptember 30. jóváhagyja az igazgató A tervezési folyamatok Dokumentum Dokumentummal kapcsolatos feladatok A dokumentum tartalma A/ Szakmai tervezési feladatok A.1. Minıségirányítással kapcsolatos tervezési feladatok Minıségirányítási - Minıségirányítási - Jogszabály szerint program. program elkészíté- se, az abban foglaltak érdekében intézkedések tétele. meghatározott tar- Éves intézményi minıségcél meghatározása. - Az intézmény minıségirányítási programjában meghatározott célok adott évre való konkrét lebontása. talmi elemek, melyek figyelembe veszik az intézmény helyzetét. A dokumentumnak tartalmaznia kell: a konkrét célokat, az ellátandó feladatokat, felelısöket, mérési eszközöket (indikátorokat), az elérendı eredményeket(sikerkritériu mokat), határidıket. Határidık - Felülvizsgálati idı 5 év. elıször Minden év szeptembere. A.2. A pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos szakmai feladatok Pedagógiai program. Helyi tanterv. Pedagógiai éves munkatervek. - Felülvizsgálat a minıségirányítási program figyelembevételével. - Felülvizsgálat a minıségirányítási programmal való harmonizáció szerint. - Elkészíti az intézményvezetı, jóváhagyja a nevelıtestület. Tartalma: - jogszabály szerint meghatározott. Tartalma: - jogszabály szerint meghatározott. Tartalma: - feladatok, - felelısök, - határidı, - egyéb. - Jogszabály szerint, illetve szükség esetén. - Jogszabály szerint, illetve szükség szerint. - Tanévnyitó értekezleten. A dokumentum viszonya más dokumentumhoz 1. Alapjai: - Önkormányzati minıségirányítási program, - Helyzetfelmérések. 2. Alapjául szolgál szinte valamennyi más folyamatnak. 1. Alapjai: - Intézményi minıségirányítási program, az abban meghatározott minıségcélok, - Az elızı évi minıségcélok és az elért eredmények értékelése. 2. Alapjául szolgál az adott évi minıségirányítási tevékenységeknek. 1. Alapjai: - Központi elıírások, - Minıségir-i prog, 2. Alapját képezi - A helyi tanterv megalkotásának, - Az oktatási, nevelési tevékenységnek. 1. Alapját képezik: - Nemzeti Alaptanterv, - pedagógiai program, 2. Alapjául szolgál: - a tanév helyi rendjének megállapításához, - a tantárgyfelosztásnak. 1. Alapját képezik: - a pedagógiai program, - a helyi tanterv, - a MIP, - éves minıségcélok. 2. Alapjául szolgál: - az intézmény egyéb szervezeteinek éves munkatervei kialakításához. Intézmény egyéb szervezeteinek éves munkatervei - A szervezet vezetıje. - Tartalma: a szervezet mőködési rendjét szabályozó dokumentumban. - A szervezet mőködési rendjét 1. Alapjául szolgál: - éves munkaterv. 2. Alapjául szolgál: - az adott szervezet éves mőködésének

14 (szülıi munkaközösség, stb.). Dokumentum Dokumentummal kapcsolatos feladatok A dokumentum tartalma Határidık A dokumentum viszonya más dokumentumhoz A.3. A pedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos szakmai feladatok Továbbképzési program. Éves beiskolázási terv. Tőzvédelmi oktatás és tevékenység tervezése. Munkavédelmi oktatás és munkavédelmi tevékenység. Balesetvédelmi oktatás és tevékenység. Költségvetési koncepció. Költségvetési terv. szabályozó dokumentumban. - Továbbképzési program részletes elkészítése, felülvizsgálata. - A dokumentum évenkénti elkészítése. Tartalma: - jogszabály szerint meghatározott tartalom, a minıségirányítási célok figyelembevétele. Tartalma: - jogszabály szerint meghatározott tartalom, valamint az éves minıségcélok figyelembevétele. - 7 évenként, illetve szükség esetén (ha módosítani kell). 1. Alapját képezik: - a MIP célkitőzései, - pedagógiai program, valamint - a helyi tanterv. 2. Alapjául szolgál: - az éves beiskolázási tervnek. - Évente. 1. Alapját a következık képezik: - továbbképzési program, - éves minıségcélok. B/ Biztonságos intézményüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok A dokumentum évenkénti elkészítése. Tartalma: tőzvédelmi szabályzat szerint. A dokumentum évenkénti elkészítése. Tartalma: munkavédelmi szabályzat szerint. A dokumentum évenkénti elkészítése. Tartalma: munkavédelmi szabályzat szerint. Évente, illetve a tőzvédelmi szabályzat szerint. Évente, illetve a munkavédelmi szabályzat szerint. Évente, illetve a munkavédelmi szabályzat szerint. C/ A Gazdálkodással kapcsolatos tervezési feladatok - Évenként költségvetési koncepció készítése. - Évenként költségvetési terv készítése Tartalma: - intézmény várható feladatai és annak kiadásai, - jelentıs változások, és annak hatásai, - várható bevételek, Tartalma: - jogszabály szerint, - Évente, októberben. - Évente, január Alapját képezi: - az elızı évi költségvetés, - a várható teljesítési adatok, - várható feladatváltozások, - a MIP. 2. Alapjául szolgál a költségvetési tervezésnek. 1. Alapját képezi: - a költségvetési kon

15 Dokumentum Hosszú- és középtávú ellenırzési terv (a pénzügyigazdálkodási területre). Éves ellenırzési terv. szakfeladatonként, indoklással. Dokumentummal kapcsolatos feladatok - Ellenırzési terv megfelelı tartalommal történı elkészítése. - Ellenırzési terv elkészítése. valamint ezen túl a helyi információs igények kielégítése A dokumentum tartalma február hónapban. Határidık D/ Ellenırzési tevékenység tervezése cepció. A dokumentum viszonya más dokumentumhoz - Jogszabály szerint. - Évente. 1. Alapját képezi - a Belsı ellenırzési kézikönyv. 1. Alapjául szolgál: - az éves ellenırzési tervnek. - Jogszabály szerit. - Évente. 1. Alapját képezi: - a Belsı ellenırzési kézikönyv, - a hosszú- és középtávú ellenırzési terv. 1. Alapjául szolgál: - az éves ellenırzési tevékenységnek Vezetıi ellenırzés, az intézmény mőködésének értékelése A folyamat célja az intézményi gyakorlat vizsgálata, vezetıi ellenırzése. Tervezni kell a munkatervben, nem lehet kampányszerő, ám egyedi megoldandó esetek is elıfordulhatnak. A tanév végi értekezleten az éves munka egészérıl kell helyzetképet adni - a munkaterv teljesítésérıl - a tanulók neveltségi állapota, tanulmányi eredménye - intézkedések megvalósítása, hatékonysága - kitőzött intézményi célok elérésének vizsgálata - ebbıl adódó következı évi célkitőzések. Az értékelés érintettjei az iskola partnerei: tanulók, szülık, pedagógusok, nem pedagógus dolgozók, fenntartó. Az értékelés formái: értekezlet, négyszemközti megbeszélés, írásos beszámoló

16 5.2. Partnerkapcsolatok Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése A minıségfejlesztés célja annak garantálása, hogy az Intézmény a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelı közszolgáltatást nyújtsa. Önértékelés keretében az Intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan nyomon követi a partnerek igényeit, méri elégedettségüket. A partnerkapcsolatok irányítása összességében az intézményvezetı feladata. A partnerkapcsolatokat egyértelmően az intézményvezetı irányítja: - a fenntartó és az Intézmény, - az alkalmazottak és az Intézmény vonatkozásában. Az Intézmény, szülıkkel, tanulókkal való partnerkapcsolatának irányításában jelentıs szerepet vállal: - a pedagógus munkaközösség, valamint - a pedagógus. Az Intézmény további intézménnyel való kapcsolattartásának irányításával megbízható valamely pedagógus is. Az Intézmény partnerei a következık - a fenntartó, (azaz Zsira, Répcevis, Gyalóka, Szakony községek Önkormányzata) - az Intézmény alkalmazottjai, - az Intézmény tanulói, - az Intézmény tanulóinak szülei, - az óvodák, melyekbıl kikerülnek a leendı tanulók - intézmények, melyek fogadják az Intézményben végzett tanulókat - további intézmények, szervek: - Megyei Pedagógiai Intézet, - Nevelési Tanácsadó, - Családsegítı Szolgálat, - Iskolaorvos, - TRIOLA Alapfokú Mővészeti Iskola - Kultúrház Zsira - zsirai Tömegsport Egyesület - Lutsmannsburg Volkschule - Fogyatékosok Otthona Zsira - Galagonya Alapítvány - Zsiráért Alapítvány

17 A partnerek igényeinek nyomon követése A partnerek igényeinek nyomon követése érdekében gondoskodni kell az igények - megismerésérıl, - a megismert igények rendszerezésérıl, értékelésérıl, - összesítésérıl, elemzésérıl. Az igények megismerése különösen az alábbiak szerint történik: Partnercsoport (partner) Igény megismerés eszköze, formája Rendszeresség Fenntartó - Fenntartó minıségirányítási programja. - A minıségirányítási program elfogadása, illetve módosítása szerint. Az Intézmény alkalmazottjai Az Intézmény tanulói Az Intézmény tanulóinak szülei Azok az intézmények, melyekbıl jönnek a leendı tanulók Azok az intézmények, melyekbe továbblépnek a végzıs tanulók További intézmények - Értekezleten felszólalási lehetıség, - Írásbeli javaslattétel, - Intézményi alkalmazotti közösség javaslatai, kérései, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdıíves igényfelmérés. - Tanulóközösségekben, iskolai diákfórumokon elhangzott igények, - Egyéni igénybejelentések, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdıíves igényfelmérés. - Szülıi szervezet által közölt igények, - Egyéni szülıi igénybejelentések, - Szóbeli vélemény és igény kikérés, - Kérdıíves igényfelmérés. - A gyermeket átadó intézmény vezetıjének igényei. - A gyermeket tovább oktató intézmény vezetıjének, valamint tantestületének igényei. (nyílt nap látogatás, felkészítés) - Intézmények által jelzett szóbeli, írásbeli igények. - Szervezett formában évente legalább 2 alkalom. - Szervezett formában évente legalább 2 alkalommal. - Szervezett formában évente legalább 2 alkalommal. - Alkalmanként. - Alkalmanként. - Alkalmanként. Kérdıíves felmérést adott területre vonatkozó igények felmérésére lehet összeállítani (pl.: nyelvtanulási igény, szakkör igény stb.). A kérdıív annak jellegétıl, céljától függıen lehet anonim és nem anonim. A kérdıíves igényfelmérés esetében gondoskodni kell - a megfelelı kérdıívek elkészítésérıl (figyelembe véve a kérdıív készítés és összeállítás általános szabályait), - a kérdıívek begyőjtésérıl, az összesítésrıl, kiértékelésérıl, - vizsgálni kell azt, hogy a jelzett igények: - hogyan viszonyulnak az önkormányzat minıségirányítási programjához, - hogyan illeszkednek az Intézmény minıség céljaihoz, - mennyire reálisak, teljesíthetıek rövid-, közép- és hosszútávon, - milyen feladatokat kell ellátni ahhoz, hogy az igények teljesíthetıek legyenek, - teljesítése milyen költségvonzattal jár, a kiadások kifizetésére lesz-e fedezet stb

18 Az igények összesítésérıl, értékelésérıl tájékoztatni kell az igényt benyújtó partnert, valamint valamennyi, további érdekeltet. A partnerek elégedettségének mérése A partnerek elégedettségének mérése kiemelten fontos, mivel a minıségirányítási program legfıbb célja az, hogy a partnerek elégedettek legyenek az Intézmény mőködésével. A partnerek elégedettsége különbözı módon mérhetı le: Partnercsoport (partner) A partner elégedettségének mérése Rendszeresség Fenntartó - Fenntartó minıségirányítási programjában - Évente. foglaltak teljesítése érdeké- ben történı elemzések, mérések. Az Intézmény alkalmazottjai - Kérdıíves elégedettség mérés, - Szóbeli véleménykérés, - A tantestület által megfogalmazott elégedettség, - Dolgozói fluktuáció. - Észrevételek, vélemények értékelése 2 évente - folyamatos - Fluktuáció mutatójának mérése Az Intézmény tanulói Az Intézmény tanulóinak szülei Azok az intézmények, melyekbıl jönnek a leendı tanulók Azok az intézmények, melyekbe továbblépnek a végzıs tanulók További intézmények - Szóbeli vélemény kikérés, - Kérdıíves elégedettség mérés, - Továbbtanulási szándék és felvételt nyert tanulók arányának mérése. - Szóbeli vélemény kikérés, - Kérdıíves elégedettség felmérés. - A gyermeket átadó intézmény vezetıjének észrevételei. - A gyermeket tovább oktató intézmény vezetıjének, valamint tantestületének észrevétele, - A gyermekek tanulmányi eredményei. - Intézmények által jelzett szóbeli, írásbeli észrevételek. évente 1-szer. - Szervezett formában évente legalább 1 alkalommal. - Szervezett formában 2 évente legalább 1 alkalommal. - Alkalmanként. - Évente 1 alkalommal. - Alkalmanként Kommunikáció a partnerekkel A partnerekkel való kommunikáció területén megkülönböztetünk: - belsı kommunikációt, valamint - külsı kommunikációt. A belsı kommunikáció során az Intézmény szabályozza azokat a folyamatokat, melyek a partnerekkel való kommunikációját meghatározzák: - a hatékony napi mőködését, - az információszükségletet és az informálandók körét, - a kommunikációs kapcsolatokat, - a kommunikációban érintettek feladatát, tevékenységét

19 A belsı kommunikációs folyamatok szabályozása a következı: Kezdeményezıje Intézményvezetı Intézményvezetı Pedagógus Kommunikáció Iránya, címzettje Fenntartó Pedagógus, tantestület Tanuló, tanulóközösség Típusa, formája 1. Szóbeli egyeztetés 2. Írásbeli emlékeztetı Ellátandó feladatok, tevékenységek - Minıségi célok, - Intézményi munkaterv. - A munkatervek végrehajtására egyeztetés különösen költségvetési vonatkozásban. 3. Beszámoló - A minıségcélok adott évi teljesítésérıl. 1. Értekezlet - Munkaterv. - Szabályzatok. 2. Szóbeli beszámoltatátatása - Pedagógus beszámol- végzett tevé- 3. Óralátogatási jegyzıkönyv 1. Beszélgetések Gyakoriság - Évente min. 1 alkalommal. - Évente, a költségvetés tervezéskor, illetve szükség szerint. - Évente. - Tervben meghatározottak szerint. - Szükség szerint. kenységrıl. - Óralátogatásról. - Évente 2 alkalom/fı - Megadott témában vélemény kikérés, tájékoztatás. - Pedagógiai program és a minıségcélok figyelembevételével. Pedagógus Szülı, szülıi szervezet, szülıi közösségek 2. Írásbeli felmérık 1. Írásos tájékoztatók, igényfelmérések 2. Szülıi értekezletek 3. Családlátogatások - Központi, helyi felmérık megíratása, értékelése. - Megadott témában vélemény kikérés, tájékoztatás. - Pedagógiai program és a minıségcélok figyelembevételével. - Pedagógiai program és a minıségcélok figyelembevételével. - Megadott témákban. - Pedagógiai program és a minıségcélok figyelembevételével. - Intézményvezetı utasítása szerint

20 A külsı kommunikáció általában irányított kommunikáció, melynek során cél, az Intézmény népszerősítése, az eredmények, elért sikerek ismertté tétele. A külsı kommunikációra vonatkozó elıírások a következık: Területébe tartozó esemény Hagyományos rendezvények Tájékoztatás a mőködésrıl Külsı kommunikáció Iránya, címzettje Tanulók, pedagógusok - Sajtó tájékoztatása, - Információhordozók elkészítése, címzetthez való eljuttatása. Tanulók, Pedagógusok, Szülık, Egyéb személyek, szervezetek Tanulók, Pedagógusok, Szülık, Egyéb személyek, szervezetek Típusa, formája 1. Iskolán belül elhelyezett hirdetmény 2. Sajtó, Plakátok, Meghívók Programleírások Szülıi értekezlet. Írásbeli tájékoztatók. Honlap. Ellátandó feladatok, tevékenységek - Szóbeli és írásbeli tájékoztatás. - Szülıi értekezletek összehívása. Tájékoztatók megszerkesztése, kiküldése. Honlap szerkesztése. Gyakoriság - Helyi tanterv szerint. - Rendezvényenként. - Folyamatos. A partnerekkel való kommunikáció fontos azért, mert - egyrészt általa tájékozódhat az Intézmény a vele szemben megfogalmazott igényekrıl, valamint a tevékenységével kapcsolatos elégedettségrıl, - másrészt a partner képet alkothat az Intézmény mőködésérıl, tevékenységérıl, elért eredményeirıl, terveirıl, nehézségeirıl. A kommunikációs folyamatok partnercsoportonként eltérıek lehetnek. A fenntartó és az Intézmény kommunikációjának sajátosságai: - szoros, rendszeres kapcsolatot kell tartani a minıségirányítási programhoz kapcsolódva, mely kommunikáció Intézmény oldaláról történı irányítása az intézményvezetı feladata; - a költségvetési gazdálkodás során szoros kapcsolatot kell tartani, különös tekintettel a költségvetési tervezésre, a teljesített beszámoló és a megvalósuló célok értékelésére; A tanulókkal, tanulócsoportokkal való kommunikáció sajátosságai: - a tanulókkal való kapcsolattartás rendjét az intézményvezetı irányítása alapján közvetlenül az osztályfınökök, pedagógusok biztosítják,

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40. (10)-(11) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Neumann János Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A program érvényes 2007 év szeptember hó 01.nap Tartalom 1. A minőségirányítási programmal kapcsolatos felelősség, és a program készítése 2. Az

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008./V.7./sz. rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008./V.7./sz. rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008./V.7./sz. rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a (a továbbiakban:

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62.

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62. ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 1. Az alapítók neve, lakcíme: Kovács Lajos 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. Kovács Lajosné született Farkas Mária 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. 2. Az Alapítvány

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA UKK - DABRONC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. szeptember 1 A program érvényes 2010. év szeptember hó 01. nap 1 2 Tartalom Minőségirányítási program... 4 1. A

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M

I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M I N T É Z M É N YI MI N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Alsópáhok 2004. Módosítva: 2007. március Módosítva: 2010. Az Dr. Szántó Imre Általános Iskola

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben