Nagykálló VárosÖnkormányzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykálló VárosÖnkormányzat"

Átírás

1 Nagykálló VárosÖnkormányzat 26/2007. (VI.28.) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (a 27/2008. (V.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben) Nagykalló Város Önkormányzat képviselõ¾-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. -ának (2) bekezdése, ának (1) bekezdése, 25. (3) bekezdése, a, 32. -ának (1) és (3) bekezdése, 37/D. (5) bekezdése, 37/H., 38. (1) bekezdés c) pontja, valamint (9) bekezdése, 43/B. (1) és (3) bekezdése 45. (1) bekezdése, 46. (1) bekezdése, 47. (1) bekezdése és 50. (3), valamint 62. (2) bekezdése, 92. (1) - (2) bekezdései, 115. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, illetve a személyes gondoskodást keretébe tartozó szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. Rész Általánosrendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megõorzése érdekében meghatározza az önkormányzat anyagi teljesítõ: képességére figyelemmel a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya kiterjed: 19 (1) a.) Nagykálló Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezõ# aa) magyar állampolgárokra, ab) bevándoroltakra és letelepedettekre,

2 2 ac) a hontalanokra, ad) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre; b.) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyekre. (2) 20 A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenõzen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõðsítõðországoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerûgen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) 21 A rendelet hatálya kiterjed: a) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõìszemélyre, amennyiben az ellátás igénylésének idõdpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) a 32/B. (1) bekezdésében meghatározott idõ>skorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõalkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbetartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idõøpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (4) Hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül az arra rászorulónak átmeneti segélyt kell biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászorulónak életét, testi épségét veszélyezteti. Eljárási rendelkezések 3. (1) A szociális ellátást kérelmezõ! a benyújtott kérelméhez köteles csatolni a saját maga, a családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól szóló nyilatkozatot, illetve azok igazolásait. Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelõ nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. (2) (1) A jövedelemszámításnál felhasználható bizonyítékok:

3 3 a.) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve õ¹stermelõ¹ tevékenységbõ¹l (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõ:zõ: hónap jövedelmérõ¼l kiadott munkáltatói igazolás, ennek hiányában a bankszámlakivonat. b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelõ¾zõ¾tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy az a.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt idõãszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. c.) álláskeresési támogatás esetén az azt megállapító határozat, d.) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetébe a kérelem benyújtását megelõgzõg hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvény e.) egyéb jövedelmek esetében a kérelmezõibüntetõijogi felelõissége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelmérõìl. (3) Az ellátásban részesülõº a jogosultság feltételeit érintõº lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. (4) Azoknál a pénzbeli ellátási formáknál, melyeknek mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez van kötve - annak évközi emelése miatt - a támogatást az új összegnek megfelelõen emelten kell folyósítani, errõl határozattal külön rendelkezni nem kell. (5) A jogosultsági feltételek fennállása, a kérelemben szereplõç tényállás bizonyítása tekintetében az ügyfél köteles az azt alátámasztó okirati bizonyítékokat csatolni (különös tekintettel az orvosi igazolásra, az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló hatósági bizonyítványra, nyugdíjas esetén a nyugdíjas igazolvány másolatára) illetve büntetõ±jogi felelõ sség tudatában nyilatkozatot tenni. (6) (2) A 22. (2) bekezdésében foglalt feltételek tekintetében az ügyfél általi bizonyítás hiányában, az elsõ fokú építési hatóság szakvéleményét be kell kérni. (7) Az önkormányzati ellátások megállapítása esetén a kérelem elbírálása és felülvizsgálata során a kérelmezõ körülményeinek vizsgálata, és a jövedelem-nyilatkozatban szereplõ adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. A környezettanulmányt a Polgármesteri Hivatal készíti el. (8) Ha a helyi önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmezõâéletkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezõ t az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben,

4 4 ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplõ jövedelem 50 %- át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetõ%. (9) Amennyiben a (8) bekezdés. alapján lefolytatott eljárás nem vezet eredményre kérelmezõ kötelezhetõšvagyonnyilatkozat benyújtására. (10) Amennyiben az Önkormányzat vitatja a vagyoni helyzet vizsgálata során benyújtott nyilatkozat tartalmát, akkor a vagyon tényleges forgalmi értékének megállapítása érdekében: a.) megkeresi az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalt; b.) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyõßrség vagy független szakértõubevonásával állapítja meg a forgalmi értéket. (11) 11 A Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Csoportja jogosult hivatalos tájékoztatást kérni az Önkormányzat intézményeivel szembeni tartozások tekintetében a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitõ1l és a TESZOVAL Kft-vel szembeni (lakbér, vízdíj, víz-és csatornadíj) tartozások tekintetében a TESZOVÁL Kft-tõSl. (12) E rendelet alapján nyújtandó szociális ellátások megállapítása során az Szt. 4..-ában meghatározott értelmezõrendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni. (13) A rendszeres szociális ellátásokat havonta utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres szociális ellátásokat a határozat jogerõçre emelkedésétõçl számított 30 napon belül kell folyósítani átutalással a kérelmezõónek a kérelem nyomtatványán megjelölt lakossági folyószámlájára. Külön kérelem esetén, kivételesen a nem rendszeres szociális ellátás a Polgármesteri Hivatal házipénztárából is kifizethetõ±a házipénztár nyitvatartási rendjéhez igazodó idõ ben. Különös méltánylást érdemlõ esetben a nem rendszeres szociális ellátás folyósításának, illetve kifizetésének határidejétõœl e bekezdésben szabályozottaktól el lehet térni. (14) Az e rendeletben nem szabályozott, pénzbeli, illetve természetbeli ellátások megállapítására, kifizetésére, folyósítására, valamint ellenõœrzésére az Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet) szabályait kell megfelelõen alkalmazni. II. Rész Pénzben éstermészetben nyújtott szociálisellátások

5 5 Pénzbeli ellátások 4. (1) A jogosult részére, jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. (2) Szociális rászorultság esetén az alábbi ellátások állapíthatók meg az e rendeletben meghatározottak szerint: - rendszeres szociális segély, - lakásfenntartási támogatás, - átmeneti segély, - átmeneti gyógyszertámogatás, - temetési segély, - szociális kölcsön, - vízbekötési segély - vízdíj támogatás (1) Természetben nyújtott szociális ellátások: - a közgyógyellátás, - köztemetés, - vízbekötési segély Természetben nyújtott szociálisellátások 5. (2) A pénzbeli ellátás helyett egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. (3) Pénzbeli ellátás helyett részben vagy egészben természetben ellátás formájában nyújtható - az átmeneti segély, - a lakásfenntartási támogatás, - átmeneti gyógyszertámogatás, - a temetési segély. (4) (3) Pénzbeli ellátás helyett részben természetbeni ellátás formájában nyújtható a rendszeres szociális segély a 12. -ban meghatározott mértében és feltételek fennállása esetén. (5)A pénzbeli ellátás helyett nyújtott természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a gyógyszer, a közüzemi díjak kifizetése.

6 6 Rendszeresszociálissegély 6. A rendszeres szociális segély megállapítására, megszüntetésére a Szt. 37/A 37./H. - aiban foglaltakat kell alkalmazni. Együttmûßködési szabályok 7. (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttmû1ködésre köteles, amelynek keretében a) az együttmûsködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és b) a beilleszkedését segítõ>programról írásban megállapodik az együttmû>ködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítõprogramban foglaltakat. (2) A települési önkormányzat a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegysége útján gondoskodik az (1) bekezdés szerinti együttmûçködés intézményi feltételeirõól. (3) A beilleszkedést segítõ±program a rendszeres szociális segélyben részesülõ±személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következõ kre terjedhet ki: a) az együttmûœködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára elõ írt egyéni képességeket fejlesztõ vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetõgleg a munkavégzésre történõg felkészülési programban való részvételre, c) a felajánlott és számára megfelelõœmunkalehetõœség elfogadására, d) a munkaügyi központnál munkanélküliként történõcnyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttmûbködésre. (4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás a nem foglalkoztatott személy iskolai végzettségét és szakképzettségét is tartalmazza. (1) Az önkormányzat hivatala a kérelmezõ t a kérelem benyújtásakor tájékoztatja 8.

7 7 - a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeirõ l, valamint - az együttmû%ködésre kijelölt szerv megnevezésérõ%l, elérhetõ%ségérõ%l. (2) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítélésérõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõš15 napon belül személyesen megkeresni az együttmûšködésre kijelölt szervet azért, hogy a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetesse magát. (3) Az együttmûzködésre kijelölt szerv számára az önkormányzati hivatal a rendszeres szociális segély megítélésérõðl szóló határozatot a határozat kiadásától számított 3 munkanapon belül megküldi. (4) Az együttmûuködésre kijelölt szerv ellenõurzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (2) pontban meghatározott határidõìre nyilvántartásba vetette-e magát. (5) (4) (6) (5) (7) Az együttmû>ködésre kijelölt szerv a megállapított rendszeres szociális segély folyósításának idõ.tartama alatti együttmû.ködés keretében a.) figyelemmel kíséri az R. 8. (2) bekezdése szerinti határidõbetartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a nem foglalkoztatott személyt a jogerõøs határozat alapján - a szervnél történõø megjelenésekor - nyilvántartásba veszi, b.) tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt az Szt. 37/D. -ának (3) bekezdése szerinti beilleszkedést elõâsegítõâprogram elkészítésének menetérõâl, a beilleszkedést segítõ±programok típusairól, az együttmû±ködés eljárási szabályairól, c.) a nyilvántartásba vételtõ l számított hatvan napon belül a nem foglalkoztatott személy bevonásával, valamint az e) pont szerinti esetben a munkaügyi központ közremû ködésével kidolgozza az egyéni élethelyzethez (szociális helyzetének és mentális állapotához) igazodó beilleszkedést elõksegítõkprogramot és arról a segélyben részesülõwszeméllyel írásban megállapodást köt, d.) (6) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább kéthetente személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elõşegítõ programban foglaltak betartását.

8 8 e) az Szt. 37/D. -a (3) bekezdésének d) pontja szerinti esetben kapcsolatot tart a munkaügyi központtal, f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elõ segítõ program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a nem foglalkoztatott személy bevonásával - módosítja a programot. (8) Az együttmûködésre kijelölt szerv a) jelzi a polgármesteri hivatalnak, ha a nem foglalkoztatott személy együttmûzködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint b) a (7) bekezdés f) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzõßt a beilleszkedést elõusegítõuprogram végrehajtásáról. 9. A beilleszkedést segítõ1programok típusai a) kapcsolattartás az együttmûsködésre kijelölt szervvel, b) egyéni képességeket fejlesztõ>foglalkozásokon való részvétel, c) életmódformáló foglalkozásokon való részvétel, - az életvezetési képesség megõrzését és javítását célzó: - egyént (és családját) érintõøszemélyes megbeszélések, és - csoportos foglalkozások, - a különbözõó problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató elõâadásokon (pl..: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.), - az egy éve tartós munkanélküliek számára a családgondozók által kétheti rendszerességgel nyújtott karrier-tanácsadás, mentálhigiéniás tanácsadás, 22 d) munkavégzésre történõœfelkészülési programban való részvétel, e) munkalehetõ ség felajánlása, f) munkaügyi központnál a munkanélküliként történõknyilvántartásba vétel és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttmûwködés. 10. (1) Az együttmû!ködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítõ programok intézményi hátterét biztosítják. Az együttmû ködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges intézményi lehetõµségekrõµl pl.: - családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól, - a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól, - a munkaügyi központok képzéseirõ l stb.

9 9 (2) Az együttmû%ködésre köteles szerv egyidejû%leg több beilleszkedési program típusba tartozó beilleszkedést segítõ programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt. (3) A beilleszkedést segítõprogramról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell: - program tartalmát, - a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, hogy abból egyértelmûglegyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg (ennek érdekében célszerûßmeghatározni a kötelezettség rendjét, idõßtartamát, mértékét), - azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttmûdködési kötelezettség megszegését jelentik. 11. (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ>személy a segély folyósításának idõ>tartama alatt az együttmû.ködési kötelezettségét elsõ. alkalommal megszegi - ide nem értve a (2) bekezdésben foglaltakat akkor az együttmûködési kötelezettség megszegését követõhónap 1 napjától a segélyt csökkentett összegben 1 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõçszemély a segély folyósításának idõçtartama alatt az együttmûóködési kötelezettségét két éven belül ismételten vagy súlyosan megszegi akkor a segélyre való jogosultságát a segély összegének folyósításával egyidejûâleg az együttmû±ködési kötelezettség megszegését követõ±hónap 1 napjával, kell megszüntetni. (3) Az együttmûœködési kötelezettségé súlyos megszegésének kell tekinteni a Sztv. 37/B. (2) bekezdés b.) pontjában foglaltakon túl, ha: a.) 12 A rendszeres szociális segélyben részesülõka R. 8. (2) bekezdésében megfogalmazott nyilvántartásba vételi kötelezettségnek nem tesz eleget, valamint a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegységével kötött együttmûködési megállapodásban rögzítetteket nem tartja be. b.) a rendszeres szociális segélyben részesülõbneki felróható okból a közcélú munkára vagy közmunkára, vonatkozó idézésre nem jelenik meg, vagy c.) az Sztv. 25..(4) bekezdése szerinti felülvizsgálat vagy a segélyben részesülõ neki felróható módon akadályozza.

10 (1) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt a szerint védelembe vett gyermek él. A rendszeres szociális segély megállapított összegének 15%-a, de összesen legfeljebb 50%-a nyújtható természetben. (2) Természetbeni ellátási formák: - közüzemi díjak kifizetése, - gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, tankönyvtámogatás. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülõgköteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani a természetbeni ellátáshoz szükséges pontos adatokat, ideértve a közüzemi díjak, hátralékok átutalásához szükséges valamennyi azonosítót, átutalási számlaszámot stb. 13. (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ1személy keresõ1tevékenységet folytat - ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ>munkavégzést -, részére a rendszeres szociális segélyt a) a keresõtevékenység kezdõnapjától számított három hónapig 50%-os összegben, b) az a) pont szerinti idõtartam lejártát követõnaptól számított három hónapig 25%-os összegben kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülõç személy keresõótevékenysége folyamatosan fennáll. (2) 13 Rendszeres szociális segély továbbfolyósításában részesülõ± személy a keresõ tevékenységének folyamatos fennállását minden tárgyhó utolsó munkanapjáig igazolni köteles. (3) Ha a rendszeres szociális segély továbbfolyósításában részesülõg személy keresõwtevékenységének fennállását nem igazolja a (2) bekezdésben meghatározott idõwpontig a tárgyhót megelõœzõœhónap utolsó napjával a továbbfolyósítás megszüntetésre kerül. Lakásfenntartási támogatás 14. (1) A normatív lakásfenntartási támogatás megállapításánál az Szt (1)-(8) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Normatív lakásfenntartási támogatás elsõ sorban természetbeni ellátás formájában folyósítható a közüzemi szolgáltatók részére történõ folyósítás útján.

11 11 Amennyiben a jogosultnak közüzemi szolgáltatóval nincs szerzõ dése, kizárólag ebben az esetben lehet a lakásfenntartási támogatást készpénzben folyósítani. (2) Az Szt. 38. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként nyújtható a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. Helyi lakásfenntartási támogatás elsõzsorban természetbeni ellátás formájában folyósítható a közüzemi szolgáltatók részére történõðfolyósítás útján. Amennyiben a jogosultnak közüzemi szolgáltatóval nincs szerzõgdése, kizárólag ebben az esetben lehetséges a lakásfenntartási támogatást készpénzben folyósítani. Lakásfenntartási támogatásra jogosult az, akinek a) a háztartásában az egy fõdre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %.-át, b) a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 30 %.-át eléri. (3)A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy m 2 -re jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésrõl szóló törvény a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel határozza meg. Elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 45 m 2, b) ha a háztartásban két személy lakik 55 m 2, c) ha a háztartásban három személy lakik 80 m 2, d) ha a háztartásban négy személy lakik 90 m 2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4)A támogatás egy hónapra jutó havi összege ,- Ft. (5) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élõ!személyek és háztartások számától. (6) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerõµs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

12 12 (7) Lakásfenntartási támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha közmû díj (víz, szennyvíz, lakbér) hátralék nem áll fenn, vagy annak megfizetésére a szolgáltatóval meghatározott határidõ re szóló megállapodást kötött a támogatást kérõ. (8) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje a tárgyév január 31. napja, illetve október 1. és október 31. napja között. A benyújtási határidõelmulasztása jogvesztõz. (9) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Átmeneti segély 15.. (1) Átmeneti segélyt kaphatnak azok a személyek, akik vagy akiknek a családja létfenntartást veszélyeztetõs rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõsszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. (2) (7) Átmeneti segély annak a családnak nyújtható, akinek a családjában az egy fõ0re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. (3) (8) Az átmeneti segély összegének alsó határa Ft., de éves szinten nem haladja meg a Ft-ot. (4) Átmeneti segélyt egy családból csak egy személy részére lehet megállapítani. (5) (9) Rendkívüli méltányosságból súlyos betegség, hosszantartó kórházi kezelés esetén megfelelõ! igazolások alapján annak a családnak is megállapítható a rendkívüli átmeneti segély, ahol az egy fõ#re jutó jövedelem a (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el a mindenkori minimálbér összegét. Rendkívüli méltányosságból átmeneti segély évente egy alkalommal nyújtható, az így megállapított segély felsõ^határa Ft. (6)Kivételes méltánylást érdemlõhesetben mozgáskorlátozott személy gyógykezelése esetén átmeneti segély állapítható meg, a gyógykezelés elérésének segítésére, ha a családjában az egy fõnre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. Kivételes méltányosságból nyújtott átmeneti segély összege a szolgáltatást nyújtó részére kerül átutalásra, melynek felsõšhatára Ft. 15/A. 10

13 13 IdõÁskorúak támogatása (1) IdõÑskorúak támogatásában azok a személyek részesülhetnek, akik a tárgyévben a 62. életévüket betöltötték, illetve betöltik és a családjukban az egy fõrre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. (2) Az idõøskorúak támogatásának összege: 3500 Forint. (3) Az idõúskorúak támogatására vonatkozó kérelmek benyújtására nyitva álló határidõú: tárgyév szeptember 20.-tárgyév október 31. A benyújtási határidõ\elmulasztása jogvesztõ\. (4) A támogatás iránti kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. (5) E paragrafus alkalmazásában a R. 3..-ban meghatározott eljárási szabályokat nem kell alkalmazni. (6) E támogatás megállapításáról a polgármester dönt. Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 16.. (1)Havi rendszerességgel átmeneti segély annak a személynek nyújtható: a.) ahol a családtag(ok) betegsége miatt a családnak havi gyógyszerköltsége vagy életveszélyes állapot megelõzése, megszüntetése, vagy egyéb módon el nem érhetõ állapotjavulást eredményezõ gyógyhatású termék vagy terápia igazolt költsége az egy fõre esõþjövedelem 100 %-át meghaladja. A kezelõµorvosnak a gyógyhatású termék fogyasztását illetve a terápián való részvétel indokoltságát a gyógyszerek, gyógyhatású szerek tételes felsorolásával, vagy a terápia megjelölésével igazolni kell. A kezelõsorvos igazolásának tartalmaznia kell azt is, hogy a gyógyszerek, gyógyhatású szerek, ill. terápia alkalmazásának szükségessége legalább 3 hónapig fennáll. A kérelmezõ köteles igazolni a gyógyszerek, gyógyhatású szerek illetve terápia havi költségét. E alkalmazásában igazolásnak minõþsül különösen a gyógyszertár, ill. forgalmazó által a gyógyszer, gyógyhatású szer árára vonatkozó nyilatkozat, ill. a terápiát végzõzszerv által közölt költség. (2) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyre az a személy (család) jogosult, aki

14 14 megfelel a 15. (2) bekezdésében foglaltaknak. (3) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély hat hónapi idõ tartamban állapítható meg és annak havi összege maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-a. (4)A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyben részesülõk a folyósítás idõtartama alatt az általános szabályok szerint átmeneti segélyben nem részesülhetnek. (5) A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély megállapításáról a Képviselõg-testület dönt. Gázbekötési támogatás 17.. (1) Azok a szociálisan rászorult családok, akik gázbekötést hajtanak végre, és anyagi körülményeik miatt önerõ>bõ>l, létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül azt megvalósítani nem tudják gázbekötési segélyben részesülhetnek. (2) Gázbekötési segélyben az a család részesülhet, ahol a gáz bekötés távolsága a 15 métert meghaladja. (3) A gázbekötési segély mértéke a 15 méter feletti bekötési díj összegének 50 %-a, de maximum Ft. (4) Gázbekötési segélyre az a család jogosult, ahol az egy fõ re jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. (5) A gázbekötési segély megállapításáról a Képviselõk-testület dönt. Ivóvíz bekötési támogatás 18. (1) Azok a szociálisan rászorult személyek (családok), akik ivóvízbekötést hajtanak végre, és anyagi körülményeik miatt önerõµbõµl, létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül azt megvalósítani nem tudják vízbekötési segélyben,részesülhetnek. (2) A támogatás mértéke a vízbekötés költségének 50 %-a, de maximum Ft.

15 15 (3) Támogatásra az a személy (család) jogosult, aki megfelel a 15. (2) bekezdésében foglaltaknak. (4) A támogatás természetbeni ellátás formájában nyújtható. Ivóvíz alapdíj támogatás 19. (1) Víz alapdíj támogatásban részesülhet az a 65 év feletti nyugdíjas, aki Nagykállóban állandó lakóhellyel rendelkezik. A víz alapdíj támogatást a kérelmezõìsaját tulajdonában lévõìlakása számlájára igényelheti. Amennyiben több lakással rendelkezik, úgy nyilatkoznia kell, hogy melyik lakásra igényli a támogatást. (2) A támogatás mértéke a víz alapdíj teljes összege, mely támogatás a támogatásra jogosultságot szerzõ>kérelmére állapítható meg. A víz alapdíj összege a TESZOVÁL Kft. által megküldött lista alapján kerül átutalásra a TESZOVÁL Kft. számlájára. (3) A körülményekben bekövetkezett változást a víz alapdíj támogatásra jogosult köteles bejelenteni 15 napon belül a TESZOVÁL Kft.- nél. (tulajdonjog-változás, haláleset esetén az örökösök vagy a túlélõçházastárs). A változás körülményeirõól a TESZOVÁL Kft. köteles 15 napon belül a Városi Polgármesteri Hivatalt értesíteni. Átmeneti gyógyszertámogatás 20.. (1) A lakosság eseti gyógyszerkiadásainak mérséklésére átmeneti gyógyszertámogatás állapítható meg e rendeletben foglalt feltételekkel: a) azon személyek gyógyszerkiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkezõ! magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, és közgyógyellátásra nem jogosultak, b) azon családok támogatására, ahol a családban a családtagok eseti gyógyszerköltsége együttesen olyan mértékûµ, hogy azt létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül nem képesek viselni.

16 16 (2) Támogatás annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az egy fõ re jutó jövedelem nem haladja meg: - családok esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, - egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, - egyedülálló nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 170 %-át. (3) A támogatás mértéke az orvos által felírt, és a gyógyszertár által igazolt gyógyszerköltség 100 %-a, de éves szinten nem haladhatja meg a forintot. (4) A támogatás természetbeli ellátásként nyújtható, mely összeg az illetékes gyógyszertár elszámolása alapján a gyógyszertárhoz kerül átutalásra. (5) Kivételesen indokolt esetben - ha a gyógyszertár igazolása alapján a gyógyszer helyben nem szerezhetõ8be - a támogatás pénzbeni ellátás formájában is megállapítható. (6) Kivételes méltánylást érdemlõesetben életveszélyes állapot megelõzése, megszüntetése, vagy egyéb módon el nem érhetõállapotjavulást eredményezõgyógyszer beszerzése céljából az errõîl szóló orvosi igazolás becsatolása mellett, közgyógyellátásra való jogosultságra tekintet nélkül a támogatás maximális mértéke ,-Ft. Az e bekezdés alapján nyújtott támogatás évente egyszer adható. Temetési segély 21.. (1)Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetésérõll gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az egy fõëre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élõâ személy esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3)A temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos temetési költség 10.%.-a, de minimum Ft, különös méltánylást érdemlõkesetben maximum Ft. A helyben szokásos temetési költség: Ft.

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat

Nagykálló VárosÖnkormányzat Nagykálló VárosÖnkormányzat 26/2007. (VI.28.) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (a 41/2008. (VI.25.) Önk. rendelettel egységesszerkezetben) Nagykalló Város Önkormányzat

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2007.(III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések

Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez,

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben