GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 Éves munkaterv Az intézmény legfontosabb adatai A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az intézmény feladatai Az intézmény feladatai és hatásköre Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai Munkaköri leírások Az intézmény működési rendje Gyermekek, tanulók fogadásának rendje Vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás rendje Tandíj A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Vezetők közötti feladatmegosztás Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Intézményvezető vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Nevelési Tanácsadóval való kapcsolattartás Szakértői- és Rehabilitációs Bizottságokkal való kapcsolattartás Iskola- egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás

3 4.11. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartás rendje Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások Munka- és balesetvédelmi szabályok A tanuló és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége A tanulók által nem vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Tűzriadóterv, menekülési útvonal Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti Diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje Mindennapi testedzés formái Iskolai könyvtár működési rendje Könyvtárhasználók köre Beiratkozás módja Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Könyvtárhasználat szabályai A nyitva tartás a kölcsönzés ideje Szakmai Munkaközösségek Tájékozódási lehetőség a Pedagógiai Programról, Minőségirányítási Programról, Házirendről, Esélyegyenlőségi tervről és az Szervezeti és Működési Szabályzatról Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének kérdései Iratkezelés szervezeti rendje Alapító okirat Állami feladatként ellátott és szakfeladatrend szerint besorolt alaptevékenységek kiegészítő és kisegítő tevékenységek Gazdasági szervezet felépítése és feladatai A pénzügyi- gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása Felelősségi kör, helyettesítés rendje, belső- és külső kapcsolattartás módja Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje A FEUVE rendszere Mellékletek

4 1. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény bekezdése alapján a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait, külön operatív beavatkozások nélkül biztosítsa a működőképességet, követhetővé tegye a működése során jelentkező folyamatokat, tisztázza mindazon viszonyrendszer összefüggéseit, amelynek keretei között a szervezet szerepkörét betölti. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. Alapító okirat Az intézményt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata készített el. -4-

5 Pedagógiai Program Az iskola tartalmi működését a pedagógiai program határozza meg, amely tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. A pedagógiai program tartalmazza: a nevelés és az oktatás célját és feladatait a program óratervi struktúráját a program tantárgyait alapműveltségi terület szakmai, művészeti képzési terület az egyes tantárgyak tanításának célját, feladatait a követelményeket a program elvégzése után a tananyagot (évfolyamonként) a tantárgy kapcsolatát más tantárgyak témáival az értékelés módját a tárgyi feltételeket. Intézményi Minőségirányítási Program Intézményünk Minőségirányítási Programja tartalmazza mindazokat az elvárásokat, eljárásokat, feladatokat, amelyeket egyrészről a fenntartó fogalmaz meg, másrészt az intézmény tűzött maga elé, a Pedagógiai Programban megfogalmazott tartalmi működés lehető leghatékonyabb megvalósítása és a folyamatos fejlődés érdekében. Házirend Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg, hogy a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a közoktatási törvényben, továbbá jogszabályokban meghatározott jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. -5-

6 Éves munkaterv A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni az intézményben működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. A munkatervnek tartalmaznia kell: a feladatok konkrét meghatározását, a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, a feladat végrehajtásának határidejét, a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az intézményben működő, vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek és a felügyeleti szervnek. Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. Esélyegyenlőségi terv Az Esélyegyenlőségi terv a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélynövelését hivatott szolgálni. Egyéb dokumentumok Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. -6-

7 Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: Számviteli politika Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Bizonylati rend és bizonylati album Önköltségszámítási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Leltárkészítési és leltározási szabályzat Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Közalkalmazotti adatvédelmi szabályzat Ügyrend Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Belső ellenőrzési kézikönyv Anyaggazdálkodási és raktározási szabályzat Informatikai biztonsági szabályzat Iratkezelési szabályzat Diákigazolvány kezelési rendje Pedagógus igazolvány kezelési rendje Könyvtári és gyűjtőköri szabályzat Tankönyvrendelési szabályzat -7-

8 1.3. Az intézmény legfontosabb adatai Az intézmény megnevezése: GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Az intézmény székhelye, címe: 9023 Győr, Szabolcska u. 5. Telephelye: KOLLÉGIUM ÉPÜLET, 9023 Győr, Szabolcska u. 6. Az intézmény gazdasági szervezetének helye: 9023 Győr, Szabolcska u. 5. Adóhatósági azonosítószám: GPSZK Statisztikai számjel: A számlavezető hitelintézet címe: OTP BANK RT Győr, Teleki u. 55. Bankszámlaszám: GPSZK Telefon: / Telefax: / Honlap: Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú nevelés-oktatás, középfokú nevelés-oktatás, művészeti szakképzés Az intézmény kisegítő, kiegészítő tevékenysége: NINCS Az intézmény jogosultsága: általános iskolai, szakközépiskolai bizonyítványok kiállítása. szakközépiskolai végzettség tanúsítása. klasszikus balett táncos, modern kortárs táncos, grafikus, textilműves, festő, szobrász szakképesítés tanúsítása. -8-

9 Az alapító megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: július 01. Az alapító okirat száma: 281/2009 (IX.17.) Kgy. számú határozat Az intézmény működési területe: Győr Város és vonzáskörzete Az intézmény fenntartója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény felügyeleti szerve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire, az intézmény dolgozóira, az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 2. Az intézmény feladatai Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási intézmény, típusát tekintve többcélú intézmény. Az intézmény szervezeti és szakmai szempontból általános iskolai, szakközépiskolai és kollégiumi egységekből áll Az intézmény feladatai és hatásköre Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. -9-

10 A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 3. Az intézmény szervezeti felépítése Az iskolánk dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. A munkaügyi vonatkozásokat és a pedagógusok munkaköri feladatait az SZMSZ melléklete tartalmazza. A pedagógusok és a gazdasági vezető alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját 3.1. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. A fenti körülmények figyelembe vételével, a helyi adottságoknak megfelelően intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg: Közismereti szervezeti egység feladatai: alapfokú nevelés és oktatás középfokú nevelés és oktatás -10-

11 Képzőművészeti tanszak feladatai: a lényeglátás, a mesterségbeli tudás megtanítása a klasszikus képző- és iparművészeti képzés megalapozása felkészítés a továbbtanulásra grafika, szobrász, textilműves szakon Táncművészeti tanszak feladatai: a táncművészet megismertetése, megszerettetése a táncművészetet értő, élvezni tudó közönség nevelése a tánc kultúrájának és művészetének terjesztése a táncművészet értékeinek megőrzése és átörökítése a technikai tudás, művészi előadásmód iránti igény kialakítása hivatásos táncos képzése Kollégium feladatai: A Közoktatási Törvény 32. alapján a kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők: Oktatástechnológus Feladataikat a munkaköri leírásaik tartalmazzák. Gazdasági csoport feladatai: A gazdasági csoport biztosítja az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, melyet a fenntartó által biztosított normatív támogatásból és egyéb bevételekből fedez. -11-

12 A mindenkori jogszabályi előírásoknak, a fenntartó utasításainak megfelelően végzi tevékenységét. Biztosítja az intézményüzemeltetéssel, a műszaki és gondnoki teendőkkel kapcsolatos feladatokat, biztosítja az épületek, berendezések üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását, tisztán tartását. Munkaköri leírások Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül, módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a tanszak vezető és gazdasági vezető esetében, az igazgatóhelyettes, a tanszak vezető és gazdasági vezető a beosztott dolgozók esetében, 4. Az intézmény működési rendje Iskolánk működésének rendjét, ezen belül a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét a 11/1994. MKM rendelet 4. -a alapján az alábbiakban határozzuk meg. 1.) A heti munkaidő: 40 óra 2.) A munkarend szabályozása: -12-

13 A tanév szorgalmi időszakában, az éves szabadságolási tervvel összhangban, az alábbi elvek az irányadóak: vezetők munkarendje: a mindenkori éves munkaterv alapján meghatározottak szerint heti egy nap ügyelet. pedagógusok munkarendje: A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény rögzíti. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelőoktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettes állapítja meg, - az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 10 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén - lehetőség szerint - szakszerűen kell helyettesíteni. A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az igazgatóhelyettesi irodában kell tartani. A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt negyed órával jelezni kell az intézmény igazgatóhelyettesének. a pedagógus munkát közvetlenül segítők munkarendje: a mindenkori tantárgyfelosztás alapján heti átlag 9-12 óra, az aktuális feladatokhoz igazodva -13-

14 A tanítási napok rendje: az intézmény nyitvatartási idején belül az iskola mindenkori órarendjéhez (termi adottságaihoz) igazodva az oktatás 7.00 órától óráig zajlik. gazdasági ügyintézők, iskolatitkár munkarendje: az iskola életéhez igazodva a munkaidő beosztásokat a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák konyhai dolgozók, karbantartók, portások munkarendje: az iskola életéhez igazodva a munkaidő beosztásokat a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák Az iskolai szünetek idejére a munkaidő beosztások mindenkor az éves szabadságolási tervvel összhangban, az éves munkaterv alapján történik Munkarendtől való eltérés engedélyezése: alapos indok esetén az intézmény vezetőjéhez intézett írásbeli kérelem útján, annak a munkavállaló érdekeit szem előtt tartó elbírálása alapján történik Változó munkaidő beosztás szabályozása: az iskola életéhez igazodva a portások és a konyhai dolgozók váltott műszakban dolgoznak a munkaidő beosztásokat a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák Az ügyfélfogadás időpontjai: szorgalmi időszakban hétfőtől-csütörtökig óra, pénteken óráig, tanítási szünetekben a nyilvánosságra hozott ügyeleti rend szerint Az intézmény nyitva tartásának ideje: szorgalmi időszakban óra, tanítási szünetekben a nyilvánosságra hozott ügyeleti rend szerint. -14-

15 4.1. Gyermekek, tanulók fogadásának rendje Az intézmény szorgalmi időben, tanítási napokon a reggeli ügyeletben óráig, majd a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások befejezte után óráig felügyeli és fogadja a tanulókat. Egyéb szervezett programok esetén a tanítási szünetekben külön ügyeleti rend szerint tartunk nyitva, melyet a szülők a tanulók és a pedagógusok, kollégiumi nevelők tudomására hoz az igazgató. Az intézmény eltérő nyitva tartására előzetes kérelem alapján az intézmény vezetője adhat engedélyt Vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás rendje Iskolánkban reggel 7.45 órától óráig az egyik vezetőnek, vagy az általa megbízott személynek az intézményben kell tartózkodnia. A hét napjaira lebontott vezetői ügyelet az adott tanév munkarendjének részét képezi. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén gondoskodnia kell az intézkedésre jogosult nevelő kijelöléséről Tandíj Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény szolgáltatásait igénybe vevő nem magyar állampolgárságú személy Európai Uniós illetve EGT tagországból érkezik, az intézmény fenntartója a közoktatásról szóló törvény szerint (110. ) akkor igényelhet állami normatívát, ha a szülő 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik és kereső tevékenységet folytat. Amennyiben a fenntartó nem jogosult az állami támogatás igénylésére a tanulónak saját magának kell az oktatás költségeit fedeznie. -15-

16 A fenntartó döntése alapján az iskola igazgatója a befizetendő összeget mérsékelhet. Amennyiben a nem magyar állampolgárságú tanulónak tandíjat kell fizetnie, ennek összegét az oktatási intézmény vezetője mérsékelheti. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. Amennyiben a külföldi állampolgárságú tanuló tanulmányait tankötelezettsége alatt kezdte meg és az illető iskola szakképzési évfolyammal is rendelkezik a tanuló a magyar állampolgárokkal megegyező feltételek mellett folytathatja tanulmányait. (Közoktatási Törvény bekezdés) 4.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzése kiterjed mind a tanítási órákra, mind a tanórán kívüli foglalkozásokra. Az ellenőrzés folyamatosságáért az intézmény vezetője a felelős. A pedagógiai munka ellenőrzését az igazgatóhelyettes szervezi, az irányítása alá tartozók körében, a tanszakok esetében az ellenőrzés menetéért a gyakorlati oktatásvezetők a felelősek. Az ellenőrzés célja: a nevelő-oktató munka minőségi javulásának elősegítése a tantervi előírások betartatása, az ezeknek megfelelő eredmények számonkérése a tárgyi feltételek hatékony, gazdaságos kihasználása a vezetői utasítások hatékonyabb végrehajtása a pedagógiai programban és az iskola egyéb szabályzataiban megfogalmazottak betartatása Az ellenőrzés területei: tanítási óra, foglalkozási dokumentumok, tanulói produktumok, értékelés, minősítés A belső ellenőrzés formái: óralátogatás, foglalkozások ellenőrzése, beszámoltatás, felmérés, helyszíni ellenőrzés. -16-

17 Az ellenőrzésre jogosultak köre: igazgató igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezetők, és szakmai munkaközösség vezetők Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A 11/1994. (VI.8) MKM rendelet bekezdése alapján az intézmény az alábbiak szerint szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban intézményünkkel. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat: a tanulót hozó és elvitelére jogosult személy az ehhez szükséges időtartamig Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az épületben a tanulót hozó és elvitelére jogosult személy akkor, ha nem a nyitvatartási rendben érkezik az intézménybe. minden más személy Nem kell engedélyt kérni a szülői értekezletre, fogadóórára való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény rendezvényeire Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek. A rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. -17-

18 Az éves munkarendben rögzített időpontban, heti egy alkalommal a vezetők és szervezeti egységek képviselői vezetői értekezletet tartanak Vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők közötti feladatmegosztást az éves munkarend alapján aktualizált munkaköri leírások tartalmazzák. -18-

19 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje IGAZGATÓ MŰVÉSZETI VEZETŐ GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ IGAZGATÓ- HELYETTES BELSŐ ELLENŐR GAZDASÁGI VEZETŐ KOLLÉGIUM VEZETŐ ISKOLA- TITKÁR GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ HELYETTES KÖNYV- TÁROS MUNKAKÖZÖS- SÉG VEZETŐK DÖK SEGÍTŐ BALETTMESTEREK, KORREPETÍTOROK KÉPZŐMŰVÉSZ TANÁROK TANÁROK PED.MUNKÁT SEGÍTŐ TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI FELELŐS NEM PEDAGÓGUS ALKALMAZOTTAK KOLLÉGIUMI NEVELŐK -19-

20 4.7. Intézményvezető vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet bekezdése alapján az intézményvezető vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása esetére az alábbi helyettesítési rend vonatkozik. A nevelési-oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ő vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői a vezető helyettesi feladatokat ki lássa el. Amennyiben egyértelművé válik, hogy az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása pl. betegsége, távolléte stb miatt nem tudta vagy nem tudja megtenni vezetői feladatait az intézményvezető helyettesnek kell ellátnia. Ha az intézményvezető helyettes a feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (betegsége, távolléte) stb. miatt nem tudta, vagy nem tudja ellátni feladatait a munkaközösség vezetők látják el. A vezető illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: a helyettesek csak a napi zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg. A helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, és amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására felhatalmazást kapott. A helyettesítés során a helyettes a jogszabály illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. A helyettesítés rendje: Az intézményvezetőt az igazgatóhelyettes helyettesíti, az igazgatóhelyettest a megbízott munkaközösség vezető. A tagozatvezetőt a tagozatvezető helyettes, akadályoztatása esetén az adott szak vezetője. Kollégium vezetőt igazgatóhelyettes és a kijelölt csoportvezető helyettesíthet. -20-

21 4.8. Vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás A nevelési oktatási intézmény vezetőjének feladata a Szülői Szervezettel való együttműködés. Az együttműködés és kapcsolattartás során az intézményvezető feladata, a szülői szervezet jogainak gyakorlásához szükséges információs bázis megadása (valamennyi nyilvános az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének biztosítása, illetve közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat a dokumentumokat, melyek a szülői szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek). A szülői szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály és az iskola belső szabályzataiban megadott jogosítványaival. Segítse az intézmény hatékony működését, támogassa az irányítási, döntési tevékenységet. Tegyen javaslatot az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben. Egyetértési jogát gyakorolja a jogszabályban meghatározott kérdésekben. Véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A szülői szevezet és a vezetők kapcsolattartási formái: A szülői szervezet a nevelési év megkezdésekor megalakítja az osztályokat képviselő szülők szervezetét. Évfolyamonként egy, illetve tagozatonként egy szülő önként vállalja az adott osztály, vagy évfolyam szülői képviseletét. A szülői szervezet vezetőt illetve titkárt választ saját körén belül. A szülői szervezet és az iskolavezetés közti kapcsolattartás formái: szülői szervezeti ülés, értekezlet, írásbeli tájékoztató, szóbeli személyes megbeszélés. A szülői szervezet köteles a véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. -21-

22 4.9. Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A közoktatásról szóló törvény bekezdésének figyelembe vételével a következők szerint szabályozzuk a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, a diákönkormányzatra, vagy a szülői szervezetre. A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: pedagógiai program elfogadása, szervezeti és működési szabályzat elfogadása. A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: döntési jogkörét: a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése, átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, házirend elfogadása, a tanuló magasabb évfolyamba lépése, a tanuló fegyelmi ügyeiben való döntés, illetve az osztályozóvizsgára bocsátás, illetve a jogszabályban meghatározott más ügyek esetén. véleménynyilvánítási jogkörét: tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, az igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, az iskolai felvételi követelmények meghatározásánál. A fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. javaslattételi jogkörét: a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben -22-

23 4.10. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Intézményünk a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját beleértve a Gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást az alábbiakban szabályozza. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart az egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel, a fenntartóval, más oktatási intézményekkel és az intézményt támogató szervezetekkel. A fenntartóval való kapcsolattartás formái szóbeli tájékoztatás adás, írásbeli beszámoló adása, egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele, annak végrehajtása céljából, információszolgáltatás az intézmény pénzügyi, gazdálkodási, szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. Az intézmény más oktatási intézményekkel szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegű kapcsolatot alakíthat ki. E kapcsolatok rendszeressége a kapcsolat jellegétől függően alakulhat. Formái lehetnek: pl. rendezvények, versenyek. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás szempontja, hogy a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről és a támogatással megvalósítandó elképzelésről, illetve annak előnyeiről. Az intézményvezető feladata, hogy intézménye számára, minél több támogatót szerezzen, és azokat megtartsa Gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszűntetése érdekében intézményünk kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az intézmény segítséget kér, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszűntetni. -23-

24 A kapcsolat formái és lehetséges módjai: a szolgálat értesítése, ha az iskola a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, esetmegbeszélés, előadásokon, rendezvényeken való részvétel Nevelési Tanácsadóval való kapcsolattartás A Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó segítségét kéri az osztályfőnöki, illetve a szakmai munkaközösség a Közoktatási Törvény ának alapján, amikor a szülő és az iskola a gyermek tanulási problémáinak megoldásához szakértő segítségét kívánja igénybe venni Szakértői- és Rehabilitációs Bizottságokkal való kapcsolattartás A Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságához fordul az iskola, amennyiben a tanuló tanulási problémái a környezet támogató hozzáállása mellett is fennállnak Iskola- egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás Az intézmény a tanulók mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét a védőnő és a gyermekorvos, valamint a háziorvos és a fogorvos bevonásával oldja meg. A Védőnővel és az orvossal az iskolának folyamatos kapcsolata van. Az iskola épületében orvosi szoba került kialakításra. A kötelező oltások beadását az iskolaorvos és a védőnő koordinálja. Évente két alkalommal fogászati szűrővizsgálatra kísérjük tanulóinkat. A védőnő részt vesz az osztályfőnöki munkatervek kialakításában, órát illetve előadást tart és segít az egészségügyi versenyekre való felkészítésben. -24-

2007. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka

2007. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: Az Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2012-09-01 PH Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el.

Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el. Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (1) bekezdése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalom I. rész A Szervezeti

Részletesebben

A Bozóky Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Bozóky Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Bozóky Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom Bevezető I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb a szerv költségvetési szervként

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM - SZMSZ 2009

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM - SZMSZ 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJAI:...3 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI, TÉRBELI ÉS IDŐBELI HATÁLYA:...3

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola közössége 2011... Átdolgozta, jóváhagyásra felterjesztette:

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Bevezető Az intézmény a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata ZALAAPÁTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Zalaapáti Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Vadvirág Tagóvoda minden dolgozójára, megbízott vagy együttműködő partnereire.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 418 20 40, 418 28 98 Fax szám: 415 07 89 I. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 1. Intézmény adatai... 5 a) Intézmény

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010.

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. Tartalom Bevezető...7. oldal I. rész...8. oldal Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata SZIVÁRVÁNY ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Szivárvány Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2013.08.31. PH 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT / 2014. Ügyintéző: Horváthné László Ibolya A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Szűcs Gergely Zsolt

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.26. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben