Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Pilóta nélküli légi jármű repültetési hozzájárulás feltételeiről szóló rendelet megalkotása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/24 Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv a alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 25-i ülésére Drónoknak gyűjtőnéven a pilóta nélküli repülőgépeket nevezzük, így a kézi vezérlésű játékhelikoptertől a komolyabb quadrocoptereken át a milliós, programozható eszközökig bármit tekinthetünk drónnak. Pilóta nélküli "okosrepülőket" nem csak hobbi célra használnak, hanem idegenforgalmi, turisztikai imázsfilmek és képek készítésére, valamint épületdiagnosztikára is, emellett jól használhatók például erdészeti és árvízvédelmi feladatokra is. A pilóta nélküli légi járművel végrehajtandó ellenszolgáltatásért, illetve egyéb nem hobbi célú tevékenységek végzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalától két típusú engedélyt kell kérni, tevékenységi és légtér engedélyt, mely utóbbi a munkavégzés helyének függvényében eseti és/vagy korlátozott légtér engedély lehet. A Légügyi Hatóság az éjszakai repülést és az emberek fölötti repülést nem engedélyezi. Ami kizárólag a magáncélú hobbi célú felhasználást illeti, külön hatóság engedély beszerzését pillanatnyilag nem igényli. Ugyanakkor, figyelemmel az engedélyköteles tevékenységek végrehajtásának feltételeire, hatósági engedély nélkül kifejezetten kerülendő az eszközt más természetes vagy jogi személy tulajdonában lévő területeken, valamint közterületeken használni, az éjszakai és emberek fölötti repüléstől pedig szigorúan tartózkodni kell. Fontos tudni, hogy a légijármű tulajdonosát teljes körű büntetőjogi felelősség, valamint kártérítési felelősség terheli a reptetés során bekövetkező balesetekért, anyagi kár okozásáért, a légiközlekedési szabályok megsértéséért. A tevékenységi engedély kiadásának feltételei: ÁLTALÁNOS Tevékenységi engedély kiadásához legalább egyéni vállalkozói státusszal kell rendelkezni. Meghatalmazás, amennyiben a gazdálkodó szervezet nevében nem az önálló képviseletre jogosult személy jár el. 1

2 Cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében regisztrációs lap a nyilvántartásba vételről vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolata. Társadalmi szervezet esetében az Alapszabály másolata; Első alkalommal kérelmezett engedély, annak kiterjesztése, illetve meghosszabbítása esetén a hatósági eljárási díj befizetését igazoló banki kivonat másolata. A LÉGIJÁRMŰ VONATKOZÁSÁBAN Részletes műszaki leírás; Üzemeltetési utasítás; Az alkalmazott rádió és audió/videó berendezések frekvencia engedélye, ennek hiányában az engedély elmaradásának indoklása; Harmadik félre vonatkozó felelősségbiztosítás fedezeti igazolás másolata. A KEZELŐK VONATKOZÁSÁBAN Nyilatkozat a kezelők jártasságáról. A KÉRELMEZETT TEVÉKENYSÉG VONATKOZÁSÁBAN A munkaterület használatához való hozzájáruló nyilatkozat a helyi önkormányzattól, vállalkozástól, vagy természetes személytől, attól függően ki az illetékes a hozzájárulás megadásához; A végezni kívánt tevékenység függvényében, az érintett rendészeti/biztonsági szolgálatoktól állásfoglalás és/vagy engedély; Az alábbiakat magába foglaló dokumentáció: A kérelmezett tevékenység végrehajtásának leírása, technikai és humánerőforrás igénye, tervezett felszállások száma, tervezett repülési idő és a repülések nyilvántartásának módja; A repülések munka- és balesetvédelmi biztosításának terve; A munkavégzés idejére érvényes meteorológiai biztosítás terve, Méretarányos helyszínrajz, amely tartalmazza a következőket: a munkaterület kijelölése, elkerítése, figyelmeztető feliratok/jelek elhelyezkedése, a munkaterületre történő ki és beléptetés helye, a fel- és leszálló, valamint vészleszálló helyek elhelyezkedése, illetve a légijármű(vek) karbantartó helye, a tervezett repülések horizontális és vertikális profilja. A drónokkal megvalósított adatkezelésekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság november 14-én adott ki ajánlást. A légiközlekedés szabályainak megszegését a Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet szabályozza. A hozzájárulás feltételéül szabott nappali időszakot a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 2

3 előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a jogszabály várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: A modellrepültetés feltételeinek meghatározására reális társadalmi szükséglet van. A pilóta nélküli "okosrepülők" nem csak hobbi célra használhatóak, hanem idegenforgalmi, turisztikai imázsfilmek és képek készítésére, valamint épületdiagnosztikára is, emellett jól használhatók erdészeti és árvízvédelmi feladatokra is. A rendeletnek költségvetési, gazdasági kihatása nincsen. A rendelet-tervezet várható egészségügyi hatásai: A modellrepültetés feltételeinek szabályozásával csökkenthetőek a környezeti és egészségügyi terhelések. A rendelet-tervezet végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai nem jelentősek. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 18. alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is. A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Békés, június 23. Izsó Gábor polgármester Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellenjegyző 3

4 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /. (..) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ REPÜLTETÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEIRŐL (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet célja és hatálya 1. Jelen rendelet célja, hogy, környezetvédelmi és biztonsági szempontokat figyelembe véve meghatározza a polgári célú pilóta nélküli légi járművek repültetési hozzájárulás feltételeit, a repültetés mely területen és feltételek mellett hajtható végre. 2. A rendelet hatálya Békés város közigazgatási határán belül a lakott területekre terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések 3. (1) Pilóta nélküli légi jármű: drón, UAV (Unmanned Aerial Vehicle = Személyzet nélküli légijármű), UAS (Unmanned Aerial System = Személyzet nélküli légi rendszer), RPAS (Remotely Piloted Aircraft System = Távolról irányított repülő rendszer. (2) Lakott terület: A lakott terület kezdete és a lakott terület vége jelző táblák közé eső terület. 3. Az önkormányzati hozzájárulás feltételei 4. (1) Hozzájárulást köteles kérni az aki a 2. -ban foglalt területek felett pilóta nélküli légi járművet kíván repültetni. (2) A hozzájárulás kiadása nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől. (3) A hozzájárulást Békés Város polgármestere adja ki. (4) A polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezést Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. 5. (1) A pilóta nélküli légi járművek repültetésére a Békés városára vonatkozó közvilágítási naptár szerinti nappali időszakban (1. melléklet), maximum 15 km/h szélsebesség mellett, csapadékmentes időjárásban, 0-40 o C közötti hőmérsékleten van lehetőség, a pilóta nélküli légi járműnek a teljes repültetési ideje alatt a kezelő személyzet által jól láthatónak kell lennie. (2) A pilóta nélküli légi járművel a középületeket, köztulajdonú ingatlanokat, közterületen tartózkodó személyeket maximum 5 m-re, a közlekedésben részt vevő járműveket 30 m-re 4

5 szabad megközelíteni, a személyek fölötti repülés nem megengedett. Magántulajdonú ingatlan esetén az érintett ingatlan használójának külön engedélye nélkül a repülési magasságnak minimum 30 m-nek kell lennie. (3) Lakott terület fölött maximum 5 m/s sebességgel szabad a pilóta nélküli légi járművel közlekedni, a légvezetékektől minimum 4 m-es távolságot kell tartani. (4) A pilóta nélküli légi jármű csak elektromos meghajtású lehet. (5) A pilóta nélküli légi járműnek hazatérés (go home) funkcióval kell rendelkeznie. (6) A kérelmező köteles betartani a pilóta nélküli légi jármű használata során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit. (7) A kérelmező köteles a tevékenység megkezdése előtt 30 perccel és a tevékenység befejezésekor haladéktalanul értesíteni a hozzájárulást kiadása során kapcsolattartóként kijelölt ügyintézőt az hozzájárulásban megadott mobilszámra történő sms küldésével. 4. Az önkormányzati hozzájárulási kérelem 6. (1) Repülési hozzájárulás kizárólag írásban kérhető, a kérelemnek tartalmaznia kell: a) a pilóta nélküli légi jármű kezelő(k) neve, címe, mobiltelefonos elérhetősége, b) a pilóta nélküli légi jármű részletes műszaki leírása, c) a pilóta nélküli légi jármű üzemeltetési utasítása, d) a lakott terület feletti légtér-használat célját, illetve módját, e) a légtér-használat időpontjait, tartalék időpontjait, időtartamait, f) a kérelmezett tevékenység vonatkozásában: fa) a kérelmezett tevékenység végrehajtásának leírása, technikai és humánerőforrás igénye, tervezett felszállások száma, tervezett repülési idő és a repülések nyilvántartásának módja fb) a repülések munka- és balesetvédelmi biztosításának terve fc) a munkavégzés idejére érvényes meteorológiai biztosítás terve g) méretarányos helyszínrajz, amely tartalmazza a következőket: ga) a munkaterület kijelölése, elkerítése, figyelmeztető feliratok/jelek elhelyezkedése gb) a munkaterületre történő ki és beléptetés helye gc) a fel- és leszálló, valamint vészleszálló helyek elhelyezkedése, gd) a tervezett repülések horizontális és vertikális profilja. (2) Az önkormányzati hozzájárulás megadására vonatkozó írásbeli kérelmet a légtér igénybevétele előtt legalább 5 munkanappal lehet benyújtani. Ugyanazon légtérre, egy időpontra vonatkozóan maximum 3 db hozzájárulás adható ki, több személy által benyújtott repülési hozzájárulási kérelmek között az igénybevétel előtt sorsolással a Polgármester dönt. 5. Az önkormányzati hozzájárulás 7. (1) Az önkormányzati hozzájárulásnak tartalmaznia kell: a) a pilóta nélküli légi jármű kezelő(k) neve, címe, mobiltelefonos elérhetősége, b) a pilóta nélküli légi jármű gyártmánya, típusa, c) a lakott terület feletti légtér-használat célját, illetve módját, d) a légtér-használat időpontjait, tartalék időpontjait, időtartamait, e) a tervezett repülések horizontális és vertikális profilja, f) a közvilágítási naptár, 5

6 g) a tevékenység bejelentése során kapcsolattartóként eljáró mobiltelefonos elérhetőséget. (2) A repülési hozzájárulás maximum 4 hónap időtartamra szólhat. (3) A polgármester megtagadja a hozzájárulás kiadását, ha a tervezett légtér használat a lakott terület rendeltetésszerű használatát zavarja. 6. A hozzájárulás visszavonása 8. (1) A repülési hozzájárulás közérdekből, különösen rendezvények esetén kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható. (2) Vissza kell vonni a repülési hozzájárulást: a) ha a hozzájárulás birtokosa a légteret nem a hozzájárulás szerinti célra és módon használja, b) ha a légtér használat a magántulajdonú ingatlant használók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti. 7. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Békés, június 25. Izsó Gábor sk polgármester Tárnok Lászlóné sk jegyző A rendelet kihirdetésre került: június.-én Tárnok Lászlóné sk jegyző 6

7 1. melléklet a / (. ) önkormányzati rendelethez Közvilágítási naptár Békés város A B C D Téli időszámítás szerint Nyári időszámítás szerint Hó Napok Kikapcsolás óra:perc Bekapcsolás óra:perc Kikapcsolás óra:perc Bekapcsolás óra:perc :52 16: :52 16:32 3. I :47 16: :32 16: :17 17: :52 17:27 7. II. 29* 5:52 17: :37 17: :22 17: III :02 18:12 6:02 19: :37 19: :22 19: IV :07 20: :42 20: :32 20: V :17 20: :02 20: :02 20: VI :02 20: :12 20: :22 20: VII :32 20: :47 20: :57 20: VIII :12 19: :27 19: :42 19: IX :57 18: :12 18: :27 18: X :37 16:47 6:37 17: :57 16: :12 16: XI :22 16: :37 16: :47 16: XII :52 16: Évi 39. Szökőévi* 7

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére Tárgy: Civil szervezetek támogatásának rendje Sorszám: IV/4 Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens alapján Véleményező bizottság: Tisztelet Képviselő-testület! Oktatási,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. november 27-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. november 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2013. évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 7/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) E

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békés Város a Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. A helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztés. A helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet-tervezet A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának (5. sz. előterjesztés) és Báta Község Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL. Edelény, 2014. január 13.

ELŐTERJESZTÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL. Edelény, 2014. január 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 14-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben