FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatok begyűjtéséhez május

2 Tartalom 1. Kiemelt információk 3 2. Általános bevezető 8 3. Kitöltési útmutató Belépés a programba Adatlapok kitöltése Adatszolgáltatás lezárása Részletes kitöltési útmutató Ellátott feladatok listája Szakmai köznevelési feladatok: Általános szakmai köznevelési feladatok: Speciális szakmai köznevelési feladatok: Más ágazatbeli alapfeladatok Feladatok használatának módja Gyakran ismételt kérdések (GYIK) Kérdőív adattartalma 62 I. Általános adatok 62 II. Gazdálkodásra vonatkozó általános adatok 63 III/A. Feladathoz kapcsolható bevételek 63 III/B. Feladathoz kapcsolható általános adatok 65 IV. Feladathoz kapcsolható kifizetések 65 V. Feladatellátási helyek vagyonadatai 68 2

3 1. Kiemelt információk A jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt.-vhr.) aiban foglaltak, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény a gyakorló óvodák és iskolák tekintetében, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a szakképző iskolák tekintetében, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező évi CXII. törvény (a továbbiakban: információs törvény) 33. (4) bekezdése, figyelemmel az 1. melléklet általános közzétételi rész első pontjára. Az adatszolgáltatásra kötelezett valamennyi fenntartó, ha 2013-ban fenntartott köznevelési vagy köznevelési feladatot ellátó intézményt (a továbbiakban: intézmény). Az adatszolgáltatás az adatszolgáltatást megelőző évre vonatkozik (2013. január december 31.). Az adatgyűjtő program a oldalon a KIR Hivatali ügyek menüpontban a Intézményi pénzügyi és gazdálkodási adatok (2013. naptári év) feliratra kattintva érhető el. 3

4 Az Nkt.-vhr aiban foglaltak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség a fenntartót terheli, de az adatszolgáltatási folyamatba a fenntartó az intézményeit saját döntése szerint bevonhatja. A programban közölt pénzügyi adatnak a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülállók által is megállapíthatónak kell lenni. A kitöltést megalapozó dokumentáció köznevelési intézmény (2013-ban hatályos és érvényes) alapító okirata(i), a fenntartó, működtető települési önkormányzat 2014-ben benyújtott pénzügyi elszámolása vagy beszámolója, pénzügyi nyilvántartások, működtető önkormányzatok adatközlései, fenntartói és intézményi szabályzatok. Változások a kitöltési programban (A Részletes kitöltési útmutató cím alatt Fontos! jelzéssel hívjuk fel a figyelmet a változásokra): 1. Az adatgyűjtés hatékonyságának növelése érdekében az idei évtől az Oktatási Hivatal bevezette, hogy a fenntartó mellett az intézmények is lezárhatják az intézményi adatokat. 2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) tankerületei a saját illetékességi területeiken működő intézmények esetében gyakorolják a fenntartói jogokat, ennek keretében kötelesek a működtető önkormányzatok adatait begyűjteni, a Pénzügyi modulban a közzétételben közreműködni. 3. KLIK köteles a működtető települési önkormányzattól begyűjtött adatokat intézményi szinten arányosítva rögzíteni. 4. Az adatközlést megalapozó alapfeladati lista változott, ennek keretében a. az üzemeltetési költségeket szakmai feladati bontásban kell közölni, b. az egyéb foglalkozás költségeit nem külön, hanem az egyes szakmai feladaton kell rögzíteni, c. az externátusi ellátással járó költségeket meg kell osztani, a szállással járó költségeket külön kell megadni externátusi feladaton, minden mást a kollégiumi feladaton kell rögzíteni, d. a fejlesztő nevelés, fejlesztő iskolai oktatás, fejlesztő nevelés-oktatás költségeit egy feladaton kell megjeleníteni, e. a vállalkozási tevékenységből eredő adózás előtti eredményt szakmai alapfeladaton kell megadni, többcélú intézmény esetében az ún. főtevékenység szerinti alapfeladaton kell az adatokat megadni. 4

5 5. Az állami támogatás költségeinek a megoszlása egyszerűsödött, a szeptemberig hatályos költségvetési törvény szerinti a normatív, a normatív kötött, továbbá az átlagbéralapú támogatást, valamint a tankönyvtámogatást egy összegként, de szakmai feladati bontásban kell közölni. Kivételt képeznek a központosított támogatások (pl. Arany János Programok, integrációs programok), amelyeket az egyéb állami támogatások között kell feltüntetni. 6. A nemzetiségi önkormányzatokat és a bevett egyházakat megillető 2013 szeptemberéig kiegészítő támogatást, majd a három hónapra járó működési támogatást egy sorban kell rögzíteni. Az átmeneti jelleggel nyújtott egyszeri kiegészítő támogatást az Egyéb állami támogatás sorban kell megadni. 7. Az étkeztetés bevételi oldalon is megjelenik, állami támogatásként kell szakmai feladati bontásban az étkeztetési adatokat megadni. Az étkeztetés megszervezésével járó költségeket is szakmai alapfeladaton kell megadni, a munkahelyi étkeztetés esetében pedig az egyes szakmai alapfeladatokon arányosítva kell az adatokat közölni. 8. A legfajsúlyosabb változás amelyet már az Nkt.-vhr. a hatálybalépése óta tartalmaz az, hogy az Nkt.-vhr. 46. (2) bekezdése alapján a fenntartó a közneveléssel összefüggő szakmai célú eszközbeszerzésekre fordított kifizetéseket, első alkalommal 2014-ben közli. (Az előző években értékhatár szerint kellett az ilyen tárgyú adatokat megadni, nem kellett a működtetéshez szükséges tárgyi eszközök és a köznevelési célú eszközök költségeit megosztani.) 9. Az álláshelyeket csak egyféleképpen lehet megadni, teljes munkaidőre kell átszámolni részmunkaidőben vagy óraadóként foglalkoztatottakat, ehhez hozzá kell adni a 1-1 főként a teljes munkaidőben foglalkoztatottak számát, valamint az üres álláshelyek számát. A számítást az október 1-jei OSAP adatok és a tantárgyfelosztások alapján kell elvégezni. 10. A gazdálkodásra vonatkozó adatok körében egyetlen szempont szerint kell az adatokat megadni, nevezetesen, hogy az intézményben foglalkoztatott személyek bérkifizetései milyen módon történnek, hol találhatóak a kifizetésekkel kapcsolatos adatok. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei telefon: 06-96/ , a telefonos elérhetőség: munkanapokon 8:00-tól 16:30-ig. 5

6 A kitöltési struktúra intézményenként I. Általános adatok: - fenntartói azonosító adatok - az intézményi azonosító adatok és az OSAP jelentés szerint ellátott alapfeladatok - a köznevelési feladatok ellátásához szükséges álláshelyek száma II. Gazdálkodásra vonatkozó általános adatok: - pénzügyi dokumentáció elérhetősége - a gazdálkodás ellátásának módja III/A. Az intézmény ellátott alapfeladataihoz kapcsolható bevételek: - állami támogatások - a gyermekek, tanulók általi igénybe vett szolgáltatások után befizetett összegek - a fenntartó köznevelési célú hozzájárulásai (pénzbeli és nem pénzbeli) - az intézmény egyéb bevételei - települési önkormányzat működtetéssel kapcsolatos ráfordítása nem pénzbeli hozzájárulás formájában III/B. Az intézmény ellátott alapfeladataihoz kapcsolható általános adatok: - egy gyermekre, tanulóra tanév elején megállapított térítési díj összege - egyes köznevelési feladatokra tanév elején megállapított tandíj összege IV. Az intézmény ellátott alapfeladataihoz kapcsolható kifizetések: - pedagógusok számára történt kifizetések - nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők számára történt kifizetések - pedagógiai előadók számára történt kifizetések - pedagógiai szakértők számára történt kifizetések - egyéb munkakört betöltők számára történt kifizetések - óraadó tanárok számára történt kifizetések 6

7 - dologi kifizetések - felújításokra fordított kifizetések - beruházásokra fordított kifizetések - egyéb kifizetések - közvetett (a fenntartó költségvetésében jelentkező) köznevelési célú kifizetések - települési önkormányzat működtetéssel kapcsolatos köznevelési célú kifizetések V. A köznevelési célú épületadatok feladatellátási helyenként 7

8 2. Általános bevezető Az adatszolgáltatásra kötelezett minden fenntartó, ha 2013-ban tartott fenn intézményt. A köznevelési célú épületre vonatkozó adatokat kivéve, a pénzügyi adatokat a fenntartónak intézményenként, szakmai feladati bontásban kell megadni. Feladatellátási hely szintű bontásban NEM kell pénzügyi adatokat megadni! Az intézménynek a KLIK fenntartású intézményeket kivéve, fenntartó típustól függetlenül a fenntartójától elkülönült költségvetése van. Ha a fenntartó költségvetésében vagy a pénzügyi feladatok ellátására létrehozott szervezet által vezetett nyilvántartásban szerepel olyan elkülönített kifizetés, amely az intézmény éves működtetéséhez nélkülözhetetlen, közvetlen kifizetésként kell közölni. A közvetett kifizetés akkor tüntethető fel, ha a tárgyi eszköz ingyenes használatra átkerült az intézményhez vagy más módon igazolható a ráfordítás ténye. Az adatszolgáltatás kötelező, az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás szabálysértési eljárást von maga után! A statisztikai adatszolgáltatás az Nkt.-vhr., a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. rendelet (OSAP 2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól) alapján történik, figyelemmel a 88/2011/EU rendeletre. Az intézmény alapfeladatainak ellátása, a létrehozott intézmény típusa alapján a Pénzügyi modul kitölthetőségének szempontjából megkülönböztetjük az alábbi intézményeket: 1. egy vagy több köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézményt [tiszta profilú köznevelési intézmény], 2. olyan többcélú köznevelési intézményt, amelyben működik a nevelő-oktató munkához kapcsolódóan nem köznevelési (gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi, kulturális) szervezeti egység (intézményegység) [többcélú köznevelési intézmény], 3. külföldi, nemzetközi köznevelési intézményt, 4. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, illetőleg a fejlesztő iskolai oktatás feladatait ellátó szociális, gyermekvédelmi vagy egészségügyi intézményt, 5. köznevelési feladatot, önálló intézményegységet, intézményegységeket működtető többcélú gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális, egészségügyi intézményt, [köznevelési feladatot ellátó gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális, egészségügyi intézmény]. Az 1)-3) intézménytípus esetében az intézmény teljes költségvetését be kell mutatni. A 4)-5) intézménytípus esetén kizárólag a köznevelési feladatellátással összefüggésbe hozható bevételeket és 8

9 kiadásokat kell bemutatni. A 4)-5) intézménytípus esetében önkéntes alapon a fenntartó a teljes intézményi költségvetést bemutathatja a más ágazatbeli szakmai feladatokon. Ha szünetel a köznevelési feladat anélkül, hogy a köznevelési feladatot ellátó gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális, egészségügyi intézmény egyéb nem köznevelési feladata is szünetelne, a fenntartó ilyen esetben is adatszolgáltatásra kötelezett, a köznevelési célú költség mindenhol 0 Ft. A feladatlista alkalmazása megtalálható a kitöltési útmutatóban, kérjük, kitöltés előtt figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi modulban elhelyezett segédanyagokat! Az adatgyűjtés célja: azonos szempontok alapján felépüljön a köznevelés intézményrendszerének egységes pénzügyi statisztikai rendszere. A Pénzügyi modul adattartalma egyes stratégiai elemzésekhez, nemzetgazdasági szintű tervezési folyamatokhoz nélkülözhetetlen. Az adatgyűjtéssel ismertté válik, hogy a fenntartó által igénybe vett állami támogatás a teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi. A százalékos arányokat intézményenként a Pénzügyi modulban begyűjtött adatok alapján, az oktatásért felelős minisztérium állapítja meg, és teszi közzé, az adatbázisban tárolt adatok hitelesítését követően. A pénzügyi adatok ismertté válásával az oktatásért felelős minisztérium teljesíteni tudja az Európai Unió előírásainak megfelelő nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségét. Az Nkt.-vhr. alapján valamennyi fenntartó évente egy alkalommal május 31-ig az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről statisztikai célú felhasználáshoz köteles intézményenként közérdekű pénzügyi adatokat szolgáltatni. Az információs törvény alapján az intézmény az e törvény szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének a köznevelés információs rendszeréhez (a továbbiakban: KIR) történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz. A fenntartónak intézményenként kell bemutatni a Pénzügyi modul szerinti pénzforgalmi szemléletben a fenntartási költségek közül az intézmény működése szempontjából nélkülözhetetlen ún. közvetett köznevelési kifizetéseket, az intézmény szakmai és általános működési kiadásait, valamint azt, hogy az intézmény éves költségvetése milyen forrásokból biztosított. A bevételeket és a kiadásokat a Pénzügyi modulban szereplő feladatok szerinti bontásban kell meghatározni. A feladatok listája a köznevelési alapfeladatok alapján készült el, figyelemmel a és a októberi 1-jei OSAP-jelentésben közölt intézményi adatokra. A pénzügyi adatokat forintban, kerekítés nélkül kell beírni! Az álláshelyek két tizedesjegyben is megadhatók. 9

10 3. Kitöltési útmutató 3.1. Belépés a programba Az adatszolgáltató modul a internetes oldalon a KIR Hivatali ügyek menüpontban az Intézményi pénzügyi és gazdálkodási adatok (2013. naptári év) linkre kattintva érhető el. A rendszer használata a köznevelési és köznevelési feladatot ellátó intézmények (a továbbiakban: intézmények) fenntartói ezen belül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületei, valamint az intézmények számára biztosított. A belépési felületen a felhasználó típusának kiválasztását követően az alábbi azonosítási adatokat szükséges rögzíteni: Fenntartói felhasználók esetében: fenntartói azonosító (a KIR-ben használatos azonosító, 8 számjegy), felhasználói név (többnyire azonos a fenntartói azonosítóval, de nem feltétlenül) és jelszó (Szükség esetén új jelszó az Oktatási Hivatal 1/ es faxszámán kérhető. Az új jelszó postai úton kerül megküldésre a fenntartó KIR-ben nyilvántartott címére.) Intézményi felhasználók esetében: OM azonosító (6 számjegy), felhasználói név és jelszó A bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és a hozzá tartozó jelszót a KIR intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerében az Intézményi Pénzügyi Adatok modul használatához kiosztott jogosultsággal lehet beállítani. Tankerületi felhasználók esetében: fenntartói azonosító (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 8 számjegyű azonosítója), tankerületi felhasználói azonosító ( TK +6 számjegy) és jelszó A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartói felhasználóként jelentkezhet be a rendszerbe. Az azonosítási adatok megadása után válassza a Belépés gombot. Sikeres belépést követően megjelenik a nyitólap. 10

11 3.2. Adatlapok kitöltése Általános tudnivalók A fenntartói és intézményi adatok a hivatalos köznevelési intézménytörzsből kerülnek megjelenítésre. A feladatok listája a köznevelési alapfeladatok alapján készült el, figyelemmel a és a októberi 1-jei OSAP-jelentésben közölt intézményi adatokra. Az adatlapokon valamennyi mező kitöltése kötelező. Amennyiben hibás adat kerül rögzítésre, vagy valamely mező kitöltetlen marad, a program ikonnal jelzi, és amíg a korrigálás nem történik meg, nem lehet az adatlapot elmenteni. Az ikonra irányítva az egeret, tájékozódhat a hiba okáról. Sikeres mentést követően az adatlap tetején megjelenik az Elmentve felirat. Amennyiben nem tud adatot megadni, mert pl. az intézmény nem kapott kiegészítő támogatást, értelemszerűen nullát kell a mezőbe gépelni. Az adatszolgáltatást a modulba beépített helyzetérzékeny súgó segíti, melynek megtekintéséhez mozgassa az egeret a beviteli mezőre/legördülő listára. A rendszerben az adatok megadásának három szintje fordul elő (külön adatlapokon): intézményi szintű adatok Általános adatok feladatellátási hely szintű adatok Vagyonadatok ellátott feladat szintű adatok Bevételek, Kiadások 11

12 Fenntartói nyitólap Kizárólag fenntartói felhasználó és tankerületi felhasználó belépése esetén érhető el, intézményi belépés esetén a fenntartói nyitólap nem jelenik meg. Információk A fenntartó tankerületi felhasználó belépése esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alábbi adatai kerülnek megjelenítésre: Űrlap neve székhelye képviselő neve képviselő beosztása fenntartó típusa A kitöltésért felelős személy adatainak rögzítése kötelező: neve beosztása címe telefonszáma Funkciók A Mentés gomb használatával a kitöltésért felelős személy adatai menthetőek, a Visszaállítás gomb segítségével a módosított adatokat szükség esetén vissza lehet állítani a módosítás előtti állapotra. A Fenntartói adatok lezárása, a Fenntartói adatok visszanyitása és a Nyomtatás gombok a fenntartói adatszolgáltatás lezárásával kapcsolatos funkciók (lásd 3.3. Adatszolgáltatás lezárása alfejezet). 12

13 Intézmények listája Adott fenntartóhoz/tankerülethez tartozó intézmények listaszerűen kerülnek felsorolása. Megtekinthetőek az intézmények főbb adatai, valamint nyomon követhető az intézményi szintű adatszolgáltatás státuszának változása (nyitott, lezárt). Az intézmények sorában található Kiválaszt gomb alkalmazásával megnyílik az Intézményi nyitólap, melyen a kiválasztott intézmény adatai jelennek meg. Keresés A fenntartónak/tankerületnek lehetősége van az intézmények közötti keresésre OM azonosító, illetve az intézményi adatmegadás státusza (nyitott, lezárt) alapján. Intézményi nyitólap Szűrők Fenntartói felhasználó és tankerületi felhasználó belépése esetén a legördülő intézményi listából ki kell választani azt az intézményt, amelyre adatokat szolgáltat. Intézményi felhasználó belepésekor értelemszerűen csak a saját intézmény jelenik meg a listában. Funkciók Az intézmény kiválasztását követően az Intézmény lezárása gomb alkalmazásával hajtható végre az intézményi szintű lezárás, az Intézmény visszanyitása gomb segítségével a már lezárt intézményt lehet visszanyitni (lásd 3.3. Adatszolgáltatás lezárása alfejezet). 13

14 Intézmény A kiválasztott intézmény OM azonosítója előtt szereplő jelre kattintva listázásra kerülnek: az intézményre vonatkozó általános adatok az intézmény által ellátott köznevelési feladatok, valamint azok az egyéb alapfeladatok, melyekre szintén kötelező adatot szolgáltatni az intézmény feladatellátási helyei Az egyéb alapfeladatok az alábbiak: Kulturális tevékenység Szociális tevékenység Gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenység Egészségügyi tevékenység Sport és szabadidős tevékenység A pénzügyi adatok (bevételek és kifizetések) rögzítésénél valamennyi feladat esetében jelölni lehet, hogy az intézmény ellátja-e az adott feladatot. Tehát az is jelölhető, ha az intézmény az egyéb alapfeladatok közül valamelyiket nem látja el. A jelre kattintva a lista elrejthető. 14

15 A Kitöltöttség újraellenőrzése gomb segítségével leellenőrizhető, hogy kitöltésre kerültek-e az adatlapok. Az intézményi szintű adatok rögzítésére az Általános adatok adatlap szolgál. Ellátott feladatok esetében a Bevételek és Kifizetések adatlapokat, míg a feladatellátási helyekre vonatkozóan a Vagyonadatokat kell kitölteni. A rendszer jelzi, ha o még van kitöltetlen űrlap, vagyis az Általános adatok, Bevételek, Kifizetések, Vagyonadatok adatlapok valamelyike nincsen (teljesen) kitöltve, vagy nem került mentésre o az intézmény nem látja el a feladatot, vagyis a Bevételek és Kifizetések adatlapokon ez az opció került rögzítésre adott feladat esetében o hibás nyilatkozat A hibaüzenet a vonatkozó ellátott feladat, feladatellátási hely mellett jelenik meg. A kapcsolódó adatlapok megtekintéséhez és módosításához az adott feladatra, feladatellátási helyre kell kattintani. Az adatlapok természetesen a bal oldali menüsor segítségével is elérhetőek. Az intézmény neve mellett kerül megjelenítésre az intézményi adatmegadás státusza (nyitott, lezárt). Általános adatok Az adatlapon a kiválasztott intézményre vonatkozó általános információkat lehet megadni, vagyis intézményi szinten kell adatot szolgáltatni. Az intézmény legördülő listából történő kiválasztását követően jelennek meg a kitöltendő mezők. Az alábbi adatok rögzítése szükséges: az intézmény működési időszaka az álláshelyek számának alakulása munkakör-kategóriák szerint (egész szám, vagy két tizedesjegyben megadott érték lehet) pénzügyi dokumentáció elérhetősége a gazdálkodás ellátásának módja Az adatokat a rögzítést követően menteni szükséges. 15

16 Bevételek Az adatlapon ellátott feladatonként kell adatot szolgáltatni a kiválasztott intézmény által ellátott valamennyi feladatra vonatkozóan. Az intézmény és az ellátott feladat kiválasztása után a következő kérdésre kell válaszolni: Az intézmény ellátja ezt a feladatot? Amennyiben a válasz nemleges, az adatlapot a nem opció kiválasztása után el kell menteni. Ha a válasz: igen, akkor megjelennek a kitöltendő mezők, az adatok rögzítése megkezdhető. A feladatok kiválasztása a legördülő menü használatával, illetve az Előző feladat és Következő feladat gombok segítségével történhet. Az adatlap kitöltését helyzetérzékeny súgó segíti, melynek megtekintéséhez az egeret a beviteli mezőre kell irányítani. 16

17 A pénzügyi adatokat forintban, kerekítés nélkül kell beírni! Az alábbi adatokat szükséges rögzíteni: állami támogatások a gyermekek, tanulók általi igénybe vett szolgáltatások után befizetett összegek a fenntartó köznevelési célú hozzájárulásai (pénzbeli és nem pénzbeli) az intézmény egyéb bevételei települési önkormányzat működtetéssel kapcsolatos ráfordítása nem pénzbeli hozzájárulás formájában egy gyermekre, tanulóra tanév elején megállapított térítési díj összege egyes köznevelési feladatokra tanév elején megállapított tandíj összege Az adatokat a rögzítést követően menteni szükséges. Kifizetések Az adatlapon ellátott feladatonként kell adatot szolgáltatni a kiválasztott intézmény által ellátott valamennyi feladatra vonatkozóan. A rögzítést ugyanolyan módon kell elvégezni, mint a Bevételek esetében. Az alábbi adatok rögzítésére van szükség: pedagógusok számára történt kifizetések nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők számára történt kifizetések pedagógiai előadók számára történt kifizetések pedagógiai szakértők számára történt kifizetések 17

18 egyéb munkakört betöltők számára történt kifizetések óraadó tanárok számára történt kifizetések dologi kifizetések felújításokra fordított kifizetések beruházásokra fordított kifizetések egyéb kifizetések közvetett (a fenntartó költségvetésében jelentkező) köznevelési célú kifizetések települési önkormányzat működtetéssel kapcsolatos köznevelési célú kifizetések Az adatokat a rögzítést követően menteni kell. A rendszer adott feladat esetében ellenőrzi azokat a tételeket, melyek a Bevételek és a Kifizetések oldalon is megjelennek, így például: o a Bevételek adatlap 5. pontjában rögzített értéknek meg kell egyeznie a Kifizetések 12. pontjában rögzített értékek összegével o a Bevételek adatlap 3.2 pontjában rögzített értéknek meg kell egyeznie a Kifizetések 11. pontban rögzített értékek összegével Vagyonadatok Az adatlapon feladatellátási helyenként kell adatot szolgáltatni a kiválasztott intézmény valamennyi feladatellátási helyére vonatkozóan. Az intézmény és a feladatellátási hely kiválasztása után a következő kérdésre kell válaszolni: A megadott feladatellátási helyen köznevelési célú ingatlan működik? Amennyiben a válasz nemleges, az adatlap kitöltése nem kötelező, így a nem opció kiválasztása után az bármikor a kitöltöttség mértékétől függetlenül elmenthető. Ha a válasz: igen, akkor az adatlapot ki kell tölteni, hiszen az a köznevelési célú épületadatok feladatellátási helyenként történő rögzítésére szolgál. Figyelem! A rendszer megjeleníti azokat a vagyonadatokat, melyek az előző, évi adatszolgáltatási időszakban rögzítésre kerültek. Az adatokat minden esetben felül kell vizsgálni, majd az esetleges módosítások után az adatlap végén található, következő opciót kötelezően be kell jelölni: Az űrlapon megadott adatokat ellenőriztem és aktualizáltam. Ezután az adatokat menteni szükséges. A feladatellátási helyek kiválasztása a legördülő menü használatával, illetve az Előző feladatellátási hely és Következő feladatellátási hely gombok segítségével történhet. 18

19 3.3. Adatszolgáltatás lezárása Intézményi szintű lezárás Amennyiben az adott intézményhez tartozó valamennyi adatlap kitöltésre került, a lezárás az Intézményi Nyitólapon végezhető el. Az intézmény kiválasztását követően az Intézmény lezárása gomb alkalmazásával az intézményi adatmegadás státusza nyitottról lezártra módosul. Az adatlapokon valamennyi kötelező adatot rögzíteni kell, azok kitöltöttségéről a Kitöltöttség újraellenőrzése gomb segítségével tájékozódhat. Az intézményi szintű lezárás tehát abban az esetben végezhető el, ha valamennyi adatlap kitöltésre került, és a rögzített adatok megfelelnek az alábbiaknak: valamennyi feladatra vonatkozóan a Bevételek adatlap 5. pontjában rögzített érték megegyezik a Kifizetések adatlap 12. pontjában rögzített értékek összegével valamennyi feladatara vonatkozóan a Bevételek adatlap 3.2 pontjában rögzített érték megegyezik a Kifizetések 11. pontjában rögzített értékek összegével valamennyi feladatellátási helyre vonatkozóan a Vagyonadatok adatlapon az adatok felülvizsgálatát, esetleges módosítását követően jelölésre került a következő opció: "Az űrlapon megadott adatokat ellenőriztem és aktualizáltam" Amennyiben bármely feladat, vagy feladatellátási hely esetében hibás rögzítés történt, vagy hiányosság tapasztalható, ezt az intézményi szintű lezáráskor hibaüzenet jelzi. A szükséges módosítások végrehajtásáig a lezárás nem végezhető el. Abban az esetben, ha szükségessé válik a már lezárt intézmény adatainak módosítása, úgy az Intézmény visszanyitása gomb alkalmazásával az adatlapok tartalma ismét szerkeszthetővé válik. A módosításokat követően az intézményi szintű lezárást természetesen ismét el kell végezni. Figyelem! Az intézményi szintű lezárást követően mindenképpen szükség van fenntartói szintű lezárásra, anélkül az adatszolgáltatás nem tekinthető teljesítettnek. Fenntartói szintű lezárás A fenntartói szintű lezárás jelenti az adatszolgáltatás lezárását. Fenntartói szintű lezárásra kizárólag fenntartói felhasználó jogosult. Amennyiben a fenntartóhoz tartozó valamennyi intézmény lezárásra került, a lezárás a Fenntartói Nyitólapon a Fenntartói adatok lezárása gomb alkalmazásával elvégezhető. 19

20 Abban az esetben, ha szükségessé válik a már lezárt fenntartóhoz tartozó intézmény adatainak módosítása, úgy a Fenntartói adatok visszanyitása gomb alkalmazását követően lehetőség nyílik az intézmény visszanyitására. Az Intézményi Nyitólapon az Intézmény visszanyitása gomb alkalmazása után az adatlapok szerkeszthetővé válnak. A módosításokat és az intézményi szintű lezárást követően a fenntartói szintű lezárást ismét el kell végezni. Az adatszolgáltatás lezárását követően az aktuálisan rögzített adatokat tartalmazó fenntartói szintű összesítő jelentés (Összesítő jelentés a Pénzügyi modulban megadott adatokról) a Nyomtatás gomb alkalmazásával PDF formátumban letölthető és kinyomtatható. A fenntartó köteles egy példányban az intézményi bevételi és kiadási főösszegeket tartalmazó fenntartói összesítő adatlapot kinyomtatni. Az adatlap a fenntartónál marad, s azt az irattárazás szabályai szerint egy évig meg kell őrizni. 20

21 4. Részletes kitöltési útmutató I. Általános adatok Leírás Munkakör-kategóriák szerint az álláshelyek számának alakulása 1. Február 1-jén pedagógusmunkakörre meghatározott álláshelyek száma Az álláshely ( költségvetési engedélyezett létszámkeret ) az a szám, amelyet a fenntartó jogszabályban meghatározottakra figyelemmel határoz meg a köznevelési alapfeladatok ellátásához létesített munkakörök száma alapján, és amely egész szám vagy két tizedesjegyben megadott érték is lehet. Az álláshely száma nem lehet kevesebb, mint az egyes alapfeladatok ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott foglalkoztatotti maximális létszám. Az álláshelyeket az alapfeladat ellátásához biztosítja a fenntartó. Amennyiben az intézmény szociális étkeztetés keretében konyhát üzemeltet, akkor a konyhai személyzetet is figyelembe kell venni. Nem köznevelési intézmény esetén az álláshelyek számát csak a köznevelési feladattal összefüggésben kell megadni, tekintettel arra, hogy az álláshelyeket nem szakmai feladatonként gyűjtjük. Nem lehet figyelembe venni a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben a nem köznevelési feladatok ellátására létesített pedagógus-munkaköröket a pedagógus álláshely mezőnél. Az álláshelyek száma feltételezve, hogy a foglalkoztatás megfelel a jogszabályi előírásoknak a meglévő személyi állomány és az óraadók számát munkakörönként és a két lekérdezési időpontban (február 1-jén és október 1-jén) az alábbiak szerint kell összeadni: 1. az összes teljes munkaidőben foglalkoztatott személy számát munkakörönként 1-1 főként, 2. plusz az összes részmunkaidőben foglalkoztatottak száma a munkaszerződés szerint előírt munkaóraszám (pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak esetében a tantárgyfelosztás szerinti össz óraszám) alapján teljes munkaidőre átszámított létszáma (két tizedesjegyben is érvényes szám), 3. továbbá az összes óraadónak a szerződése alapján előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámított létszáma (két tizedesjegyben is érvényes szám), 4. plusz a tartósan üres álláshelyek száma. Tartósan üres az az álláshely, amely a két lekérdezési hónapot megelőzően négy hónapig betöltetlen (azaz február 1-jén üres az az álláshely, amely október 1-jétől a lekérdezési időpontig nincs betöltve október 1-jén üres az az álláshely, amely június 1-jétől a lekérdezési időpontig nincs betöltve). Fontos!A tantárgyfelosztás alapján és 45 percre kell a tanórákat, egyéb foglalkozások óráit átszámítani. A pedagógus és szakvizsgázott pedagógus-munkakörök tartoznak ide. A pedagógus-munkakörben is foglalkoztatott vezetőt is itt kell figyelembe venni. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására létesített pedagógus-munkakörök is ide értendők. Fontos! Nem a február 1-jei álláshelyet, hanem a október 1- jei állapot szerinti aktív jogviszonyok alapján kell az álláshelyek 21

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 19043 III. Kormányrendeletek A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a nemzeti köznevelésrõl

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O K T A T Á S I H I V A T A L Készült: 2013. április 25. Tartalom KIR Intézménytörzs intézményi adatmódosító modul...

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév

Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2011. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 I. A 2011/2012. tanév legfontosabb időpontjai...

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T Á J É KOZT A T Ó a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló A) Intézményi költségvetés B) Önkormányzati költségvetés C) Önkormányzati

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta a Klebelsberg

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012.

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012. NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) -462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A Kecskeméti Református Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. OM azonosító: 027777. A szabályzat érvényes: 2014.

A Kecskeméti Református Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. OM azonosító: 027777. A szabályzat érvényes: 2014. A Kecskeméti Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 027777 A szabályzat érvényes: 2014. március 31-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. A SZERVEZETI

Részletesebben