FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatok begyűjtéséhez május

2 Tartalom 1. Kiemelt információk 3 2. Általános bevezető 8 3. Kitöltési útmutató Belépés a programba Adatlapok kitöltése Adatszolgáltatás lezárása Részletes kitöltési útmutató Ellátott feladatok listája Szakmai köznevelési feladatok: Általános szakmai köznevelési feladatok: Speciális szakmai köznevelési feladatok: Más ágazatbeli alapfeladatok Feladatok használatának módja Gyakran ismételt kérdések (GYIK) Kérdőív adattartalma 62 I. Általános adatok 62 II. Gazdálkodásra vonatkozó általános adatok 63 III/A. Feladathoz kapcsolható bevételek 63 III/B. Feladathoz kapcsolható általános adatok 65 IV. Feladathoz kapcsolható kifizetések 65 V. Feladatellátási helyek vagyonadatai 68 2

3 1. Kiemelt információk A jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt.-vhr.) aiban foglaltak, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény a gyakorló óvodák és iskolák tekintetében, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a szakképző iskolák tekintetében, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező évi CXII. törvény (a továbbiakban: információs törvény) 33. (4) bekezdése, figyelemmel az 1. melléklet általános közzétételi rész első pontjára. Az adatszolgáltatásra kötelezett valamennyi fenntartó, ha 2013-ban fenntartott köznevelési vagy köznevelési feladatot ellátó intézményt (a továbbiakban: intézmény). Az adatszolgáltatás az adatszolgáltatást megelőző évre vonatkozik (2013. január december 31.). Az adatgyűjtő program a oldalon a KIR Hivatali ügyek menüpontban a Intézményi pénzügyi és gazdálkodási adatok (2013. naptári év) feliratra kattintva érhető el. 3

4 Az Nkt.-vhr aiban foglaltak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség a fenntartót terheli, de az adatszolgáltatási folyamatba a fenntartó az intézményeit saját döntése szerint bevonhatja. A programban közölt pénzügyi adatnak a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülállók által is megállapíthatónak kell lenni. A kitöltést megalapozó dokumentáció köznevelési intézmény (2013-ban hatályos és érvényes) alapító okirata(i), a fenntartó, működtető települési önkormányzat 2014-ben benyújtott pénzügyi elszámolása vagy beszámolója, pénzügyi nyilvántartások, működtető önkormányzatok adatközlései, fenntartói és intézményi szabályzatok. Változások a kitöltési programban (A Részletes kitöltési útmutató cím alatt Fontos! jelzéssel hívjuk fel a figyelmet a változásokra): 1. Az adatgyűjtés hatékonyságának növelése érdekében az idei évtől az Oktatási Hivatal bevezette, hogy a fenntartó mellett az intézmények is lezárhatják az intézményi adatokat. 2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) tankerületei a saját illetékességi területeiken működő intézmények esetében gyakorolják a fenntartói jogokat, ennek keretében kötelesek a működtető önkormányzatok adatait begyűjteni, a Pénzügyi modulban a közzétételben közreműködni. 3. KLIK köteles a működtető települési önkormányzattól begyűjtött adatokat intézményi szinten arányosítva rögzíteni. 4. Az adatközlést megalapozó alapfeladati lista változott, ennek keretében a. az üzemeltetési költségeket szakmai feladati bontásban kell közölni, b. az egyéb foglalkozás költségeit nem külön, hanem az egyes szakmai feladaton kell rögzíteni, c. az externátusi ellátással járó költségeket meg kell osztani, a szállással járó költségeket külön kell megadni externátusi feladaton, minden mást a kollégiumi feladaton kell rögzíteni, d. a fejlesztő nevelés, fejlesztő iskolai oktatás, fejlesztő nevelés-oktatás költségeit egy feladaton kell megjeleníteni, e. a vállalkozási tevékenységből eredő adózás előtti eredményt szakmai alapfeladaton kell megadni, többcélú intézmény esetében az ún. főtevékenység szerinti alapfeladaton kell az adatokat megadni. 4

5 5. Az állami támogatás költségeinek a megoszlása egyszerűsödött, a szeptemberig hatályos költségvetési törvény szerinti a normatív, a normatív kötött, továbbá az átlagbéralapú támogatást, valamint a tankönyvtámogatást egy összegként, de szakmai feladati bontásban kell közölni. Kivételt képeznek a központosított támogatások (pl. Arany János Programok, integrációs programok), amelyeket az egyéb állami támogatások között kell feltüntetni. 6. A nemzetiségi önkormányzatokat és a bevett egyházakat megillető 2013 szeptemberéig kiegészítő támogatást, majd a három hónapra járó működési támogatást egy sorban kell rögzíteni. Az átmeneti jelleggel nyújtott egyszeri kiegészítő támogatást az Egyéb állami támogatás sorban kell megadni. 7. Az étkeztetés bevételi oldalon is megjelenik, állami támogatásként kell szakmai feladati bontásban az étkeztetési adatokat megadni. Az étkeztetés megszervezésével járó költségeket is szakmai alapfeladaton kell megadni, a munkahelyi étkeztetés esetében pedig az egyes szakmai alapfeladatokon arányosítva kell az adatokat közölni. 8. A legfajsúlyosabb változás amelyet már az Nkt.-vhr. a hatálybalépése óta tartalmaz az, hogy az Nkt.-vhr. 46. (2) bekezdése alapján a fenntartó a közneveléssel összefüggő szakmai célú eszközbeszerzésekre fordított kifizetéseket, első alkalommal 2014-ben közli. (Az előző években értékhatár szerint kellett az ilyen tárgyú adatokat megadni, nem kellett a működtetéshez szükséges tárgyi eszközök és a köznevelési célú eszközök költségeit megosztani.) 9. Az álláshelyeket csak egyféleképpen lehet megadni, teljes munkaidőre kell átszámolni részmunkaidőben vagy óraadóként foglalkoztatottakat, ehhez hozzá kell adni a 1-1 főként a teljes munkaidőben foglalkoztatottak számát, valamint az üres álláshelyek számát. A számítást az október 1-jei OSAP adatok és a tantárgyfelosztások alapján kell elvégezni. 10. A gazdálkodásra vonatkozó adatok körében egyetlen szempont szerint kell az adatokat megadni, nevezetesen, hogy az intézményben foglalkoztatott személyek bérkifizetései milyen módon történnek, hol találhatóak a kifizetésekkel kapcsolatos adatok. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei telefon: 06-96/ , a telefonos elérhetőség: munkanapokon 8:00-tól 16:30-ig. 5

6 A kitöltési struktúra intézményenként I. Általános adatok: - fenntartói azonosító adatok - az intézményi azonosító adatok és az OSAP jelentés szerint ellátott alapfeladatok - a köznevelési feladatok ellátásához szükséges álláshelyek száma II. Gazdálkodásra vonatkozó általános adatok: - pénzügyi dokumentáció elérhetősége - a gazdálkodás ellátásának módja III/A. Az intézmény ellátott alapfeladataihoz kapcsolható bevételek: - állami támogatások - a gyermekek, tanulók általi igénybe vett szolgáltatások után befizetett összegek - a fenntartó köznevelési célú hozzájárulásai (pénzbeli és nem pénzbeli) - az intézmény egyéb bevételei - települési önkormányzat működtetéssel kapcsolatos ráfordítása nem pénzbeli hozzájárulás formájában III/B. Az intézmény ellátott alapfeladataihoz kapcsolható általános adatok: - egy gyermekre, tanulóra tanév elején megállapított térítési díj összege - egyes köznevelési feladatokra tanév elején megállapított tandíj összege IV. Az intézmény ellátott alapfeladataihoz kapcsolható kifizetések: - pedagógusok számára történt kifizetések - nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők számára történt kifizetések - pedagógiai előadók számára történt kifizetések - pedagógiai szakértők számára történt kifizetések - egyéb munkakört betöltők számára történt kifizetések - óraadó tanárok számára történt kifizetések 6

7 - dologi kifizetések - felújításokra fordított kifizetések - beruházásokra fordított kifizetések - egyéb kifizetések - közvetett (a fenntartó költségvetésében jelentkező) köznevelési célú kifizetések - települési önkormányzat működtetéssel kapcsolatos köznevelési célú kifizetések V. A köznevelési célú épületadatok feladatellátási helyenként 7

8 2. Általános bevezető Az adatszolgáltatásra kötelezett minden fenntartó, ha 2013-ban tartott fenn intézményt. A köznevelési célú épületre vonatkozó adatokat kivéve, a pénzügyi adatokat a fenntartónak intézményenként, szakmai feladati bontásban kell megadni. Feladatellátási hely szintű bontásban NEM kell pénzügyi adatokat megadni! Az intézménynek a KLIK fenntartású intézményeket kivéve, fenntartó típustól függetlenül a fenntartójától elkülönült költségvetése van. Ha a fenntartó költségvetésében vagy a pénzügyi feladatok ellátására létrehozott szervezet által vezetett nyilvántartásban szerepel olyan elkülönített kifizetés, amely az intézmény éves működtetéséhez nélkülözhetetlen, közvetlen kifizetésként kell közölni. A közvetett kifizetés akkor tüntethető fel, ha a tárgyi eszköz ingyenes használatra átkerült az intézményhez vagy más módon igazolható a ráfordítás ténye. Az adatszolgáltatás kötelező, az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás szabálysértési eljárást von maga után! A statisztikai adatszolgáltatás az Nkt.-vhr., a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. rendelet (OSAP 2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól) alapján történik, figyelemmel a 88/2011/EU rendeletre. Az intézmény alapfeladatainak ellátása, a létrehozott intézmény típusa alapján a Pénzügyi modul kitölthetőségének szempontjából megkülönböztetjük az alábbi intézményeket: 1. egy vagy több köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézményt [tiszta profilú köznevelési intézmény], 2. olyan többcélú köznevelési intézményt, amelyben működik a nevelő-oktató munkához kapcsolódóan nem köznevelési (gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi, kulturális) szervezeti egység (intézményegység) [többcélú köznevelési intézmény], 3. külföldi, nemzetközi köznevelési intézményt, 4. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, illetőleg a fejlesztő iskolai oktatás feladatait ellátó szociális, gyermekvédelmi vagy egészségügyi intézményt, 5. köznevelési feladatot, önálló intézményegységet, intézményegységeket működtető többcélú gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális, egészségügyi intézményt, [köznevelési feladatot ellátó gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális, egészségügyi intézmény]. Az 1)-3) intézménytípus esetében az intézmény teljes költségvetését be kell mutatni. A 4)-5) intézménytípus esetén kizárólag a köznevelési feladatellátással összefüggésbe hozható bevételeket és 8

9 kiadásokat kell bemutatni. A 4)-5) intézménytípus esetében önkéntes alapon a fenntartó a teljes intézményi költségvetést bemutathatja a más ágazatbeli szakmai feladatokon. Ha szünetel a köznevelési feladat anélkül, hogy a köznevelési feladatot ellátó gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális, egészségügyi intézmény egyéb nem köznevelési feladata is szünetelne, a fenntartó ilyen esetben is adatszolgáltatásra kötelezett, a köznevelési célú költség mindenhol 0 Ft. A feladatlista alkalmazása megtalálható a kitöltési útmutatóban, kérjük, kitöltés előtt figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi modulban elhelyezett segédanyagokat! Az adatgyűjtés célja: azonos szempontok alapján felépüljön a köznevelés intézményrendszerének egységes pénzügyi statisztikai rendszere. A Pénzügyi modul adattartalma egyes stratégiai elemzésekhez, nemzetgazdasági szintű tervezési folyamatokhoz nélkülözhetetlen. Az adatgyűjtéssel ismertté válik, hogy a fenntartó által igénybe vett állami támogatás a teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi. A százalékos arányokat intézményenként a Pénzügyi modulban begyűjtött adatok alapján, az oktatásért felelős minisztérium állapítja meg, és teszi közzé, az adatbázisban tárolt adatok hitelesítését követően. A pénzügyi adatok ismertté válásával az oktatásért felelős minisztérium teljesíteni tudja az Európai Unió előírásainak megfelelő nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségét. Az Nkt.-vhr. alapján valamennyi fenntartó évente egy alkalommal május 31-ig az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről statisztikai célú felhasználáshoz köteles intézményenként közérdekű pénzügyi adatokat szolgáltatni. Az információs törvény alapján az intézmény az e törvény szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének a köznevelés információs rendszeréhez (a továbbiakban: KIR) történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz. A fenntartónak intézményenként kell bemutatni a Pénzügyi modul szerinti pénzforgalmi szemléletben a fenntartási költségek közül az intézmény működése szempontjából nélkülözhetetlen ún. közvetett köznevelési kifizetéseket, az intézmény szakmai és általános működési kiadásait, valamint azt, hogy az intézmény éves költségvetése milyen forrásokból biztosított. A bevételeket és a kiadásokat a Pénzügyi modulban szereplő feladatok szerinti bontásban kell meghatározni. A feladatok listája a köznevelési alapfeladatok alapján készült el, figyelemmel a és a októberi 1-jei OSAP-jelentésben közölt intézményi adatokra. A pénzügyi adatokat forintban, kerekítés nélkül kell beírni! Az álláshelyek két tizedesjegyben is megadhatók. 9

10 3. Kitöltési útmutató 3.1. Belépés a programba Az adatszolgáltató modul a internetes oldalon a KIR Hivatali ügyek menüpontban az Intézményi pénzügyi és gazdálkodási adatok (2013. naptári év) linkre kattintva érhető el. A rendszer használata a köznevelési és köznevelési feladatot ellátó intézmények (a továbbiakban: intézmények) fenntartói ezen belül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületei, valamint az intézmények számára biztosított. A belépési felületen a felhasználó típusának kiválasztását követően az alábbi azonosítási adatokat szükséges rögzíteni: Fenntartói felhasználók esetében: fenntartói azonosító (a KIR-ben használatos azonosító, 8 számjegy), felhasználói név (többnyire azonos a fenntartói azonosítóval, de nem feltétlenül) és jelszó (Szükség esetén új jelszó az Oktatási Hivatal 1/ es faxszámán kérhető. Az új jelszó postai úton kerül megküldésre a fenntartó KIR-ben nyilvántartott címére.) Intézményi felhasználók esetében: OM azonosító (6 számjegy), felhasználói név és jelszó A bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és a hozzá tartozó jelszót a KIR intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerében az Intézményi Pénzügyi Adatok modul használatához kiosztott jogosultsággal lehet beállítani. Tankerületi felhasználók esetében: fenntartói azonosító (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 8 számjegyű azonosítója), tankerületi felhasználói azonosító ( TK +6 számjegy) és jelszó A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartói felhasználóként jelentkezhet be a rendszerbe. Az azonosítási adatok megadása után válassza a Belépés gombot. Sikeres belépést követően megjelenik a nyitólap. 10

11 3.2. Adatlapok kitöltése Általános tudnivalók A fenntartói és intézményi adatok a hivatalos köznevelési intézménytörzsből kerülnek megjelenítésre. A feladatok listája a köznevelési alapfeladatok alapján készült el, figyelemmel a és a októberi 1-jei OSAP-jelentésben közölt intézményi adatokra. Az adatlapokon valamennyi mező kitöltése kötelező. Amennyiben hibás adat kerül rögzítésre, vagy valamely mező kitöltetlen marad, a program ikonnal jelzi, és amíg a korrigálás nem történik meg, nem lehet az adatlapot elmenteni. Az ikonra irányítva az egeret, tájékozódhat a hiba okáról. Sikeres mentést követően az adatlap tetején megjelenik az Elmentve felirat. Amennyiben nem tud adatot megadni, mert pl. az intézmény nem kapott kiegészítő támogatást, értelemszerűen nullát kell a mezőbe gépelni. Az adatszolgáltatást a modulba beépített helyzetérzékeny súgó segíti, melynek megtekintéséhez mozgassa az egeret a beviteli mezőre/legördülő listára. A rendszerben az adatok megadásának három szintje fordul elő (külön adatlapokon): intézményi szintű adatok Általános adatok feladatellátási hely szintű adatok Vagyonadatok ellátott feladat szintű adatok Bevételek, Kiadások 11

12 Fenntartói nyitólap Kizárólag fenntartói felhasználó és tankerületi felhasználó belépése esetén érhető el, intézményi belépés esetén a fenntartói nyitólap nem jelenik meg. Információk A fenntartó tankerületi felhasználó belépése esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alábbi adatai kerülnek megjelenítésre: Űrlap neve székhelye képviselő neve képviselő beosztása fenntartó típusa A kitöltésért felelős személy adatainak rögzítése kötelező: neve beosztása címe telefonszáma Funkciók A Mentés gomb használatával a kitöltésért felelős személy adatai menthetőek, a Visszaállítás gomb segítségével a módosított adatokat szükség esetén vissza lehet állítani a módosítás előtti állapotra. A Fenntartói adatok lezárása, a Fenntartói adatok visszanyitása és a Nyomtatás gombok a fenntartói adatszolgáltatás lezárásával kapcsolatos funkciók (lásd 3.3. Adatszolgáltatás lezárása alfejezet). 12

13 Intézmények listája Adott fenntartóhoz/tankerülethez tartozó intézmények listaszerűen kerülnek felsorolása. Megtekinthetőek az intézmények főbb adatai, valamint nyomon követhető az intézményi szintű adatszolgáltatás státuszának változása (nyitott, lezárt). Az intézmények sorában található Kiválaszt gomb alkalmazásával megnyílik az Intézményi nyitólap, melyen a kiválasztott intézmény adatai jelennek meg. Keresés A fenntartónak/tankerületnek lehetősége van az intézmények közötti keresésre OM azonosító, illetve az intézményi adatmegadás státusza (nyitott, lezárt) alapján. Intézményi nyitólap Szűrők Fenntartói felhasználó és tankerületi felhasználó belépése esetén a legördülő intézményi listából ki kell választani azt az intézményt, amelyre adatokat szolgáltat. Intézményi felhasználó belepésekor értelemszerűen csak a saját intézmény jelenik meg a listában. Funkciók Az intézmény kiválasztását követően az Intézmény lezárása gomb alkalmazásával hajtható végre az intézményi szintű lezárás, az Intézmény visszanyitása gomb segítségével a már lezárt intézményt lehet visszanyitni (lásd 3.3. Adatszolgáltatás lezárása alfejezet). 13

14 Intézmény A kiválasztott intézmény OM azonosítója előtt szereplő jelre kattintva listázásra kerülnek: az intézményre vonatkozó általános adatok az intézmény által ellátott köznevelési feladatok, valamint azok az egyéb alapfeladatok, melyekre szintén kötelező adatot szolgáltatni az intézmény feladatellátási helyei Az egyéb alapfeladatok az alábbiak: Kulturális tevékenység Szociális tevékenység Gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenység Egészségügyi tevékenység Sport és szabadidős tevékenység A pénzügyi adatok (bevételek és kifizetések) rögzítésénél valamennyi feladat esetében jelölni lehet, hogy az intézmény ellátja-e az adott feladatot. Tehát az is jelölhető, ha az intézmény az egyéb alapfeladatok közül valamelyiket nem látja el. A jelre kattintva a lista elrejthető. 14

15 A Kitöltöttség újraellenőrzése gomb segítségével leellenőrizhető, hogy kitöltésre kerültek-e az adatlapok. Az intézményi szintű adatok rögzítésére az Általános adatok adatlap szolgál. Ellátott feladatok esetében a Bevételek és Kifizetések adatlapokat, míg a feladatellátási helyekre vonatkozóan a Vagyonadatokat kell kitölteni. A rendszer jelzi, ha o még van kitöltetlen űrlap, vagyis az Általános adatok, Bevételek, Kifizetések, Vagyonadatok adatlapok valamelyike nincsen (teljesen) kitöltve, vagy nem került mentésre o az intézmény nem látja el a feladatot, vagyis a Bevételek és Kifizetések adatlapokon ez az opció került rögzítésre adott feladat esetében o hibás nyilatkozat A hibaüzenet a vonatkozó ellátott feladat, feladatellátási hely mellett jelenik meg. A kapcsolódó adatlapok megtekintéséhez és módosításához az adott feladatra, feladatellátási helyre kell kattintani. Az adatlapok természetesen a bal oldali menüsor segítségével is elérhetőek. Az intézmény neve mellett kerül megjelenítésre az intézményi adatmegadás státusza (nyitott, lezárt). Általános adatok Az adatlapon a kiválasztott intézményre vonatkozó általános információkat lehet megadni, vagyis intézményi szinten kell adatot szolgáltatni. Az intézmény legördülő listából történő kiválasztását követően jelennek meg a kitöltendő mezők. Az alábbi adatok rögzítése szükséges: az intézmény működési időszaka az álláshelyek számának alakulása munkakör-kategóriák szerint (egész szám, vagy két tizedesjegyben megadott érték lehet) pénzügyi dokumentáció elérhetősége a gazdálkodás ellátásának módja Az adatokat a rögzítést követően menteni szükséges. 15

16 Bevételek Az adatlapon ellátott feladatonként kell adatot szolgáltatni a kiválasztott intézmény által ellátott valamennyi feladatra vonatkozóan. Az intézmény és az ellátott feladat kiválasztása után a következő kérdésre kell válaszolni: Az intézmény ellátja ezt a feladatot? Amennyiben a válasz nemleges, az adatlapot a nem opció kiválasztása után el kell menteni. Ha a válasz: igen, akkor megjelennek a kitöltendő mezők, az adatok rögzítése megkezdhető. A feladatok kiválasztása a legördülő menü használatával, illetve az Előző feladat és Következő feladat gombok segítségével történhet. Az adatlap kitöltését helyzetérzékeny súgó segíti, melynek megtekintéséhez az egeret a beviteli mezőre kell irányítani. 16

17 A pénzügyi adatokat forintban, kerekítés nélkül kell beírni! Az alábbi adatokat szükséges rögzíteni: állami támogatások a gyermekek, tanulók általi igénybe vett szolgáltatások után befizetett összegek a fenntartó köznevelési célú hozzájárulásai (pénzbeli és nem pénzbeli) az intézmény egyéb bevételei települési önkormányzat működtetéssel kapcsolatos ráfordítása nem pénzbeli hozzájárulás formájában egy gyermekre, tanulóra tanév elején megállapított térítési díj összege egyes köznevelési feladatokra tanév elején megállapított tandíj összege Az adatokat a rögzítést követően menteni szükséges. Kifizetések Az adatlapon ellátott feladatonként kell adatot szolgáltatni a kiválasztott intézmény által ellátott valamennyi feladatra vonatkozóan. A rögzítést ugyanolyan módon kell elvégezni, mint a Bevételek esetében. Az alábbi adatok rögzítésére van szükség: pedagógusok számára történt kifizetések nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők számára történt kifizetések pedagógiai előadók számára történt kifizetések pedagógiai szakértők számára történt kifizetések 17

18 egyéb munkakört betöltők számára történt kifizetések óraadó tanárok számára történt kifizetések dologi kifizetések felújításokra fordított kifizetések beruházásokra fordított kifizetések egyéb kifizetések közvetett (a fenntartó költségvetésében jelentkező) köznevelési célú kifizetések települési önkormányzat működtetéssel kapcsolatos köznevelési célú kifizetések Az adatokat a rögzítést követően menteni kell. A rendszer adott feladat esetében ellenőrzi azokat a tételeket, melyek a Bevételek és a Kifizetések oldalon is megjelennek, így például: o a Bevételek adatlap 5. pontjában rögzített értéknek meg kell egyeznie a Kifizetések 12. pontjában rögzített értékek összegével o a Bevételek adatlap 3.2 pontjában rögzített értéknek meg kell egyeznie a Kifizetések 11. pontban rögzített értékek összegével Vagyonadatok Az adatlapon feladatellátási helyenként kell adatot szolgáltatni a kiválasztott intézmény valamennyi feladatellátási helyére vonatkozóan. Az intézmény és a feladatellátási hely kiválasztása után a következő kérdésre kell válaszolni: A megadott feladatellátási helyen köznevelési célú ingatlan működik? Amennyiben a válasz nemleges, az adatlap kitöltése nem kötelező, így a nem opció kiválasztása után az bármikor a kitöltöttség mértékétől függetlenül elmenthető. Ha a válasz: igen, akkor az adatlapot ki kell tölteni, hiszen az a köznevelési célú épületadatok feladatellátási helyenként történő rögzítésére szolgál. Figyelem! A rendszer megjeleníti azokat a vagyonadatokat, melyek az előző, évi adatszolgáltatási időszakban rögzítésre kerültek. Az adatokat minden esetben felül kell vizsgálni, majd az esetleges módosítások után az adatlap végén található, következő opciót kötelezően be kell jelölni: Az űrlapon megadott adatokat ellenőriztem és aktualizáltam. Ezután az adatokat menteni szükséges. A feladatellátási helyek kiválasztása a legördülő menü használatával, illetve az Előző feladatellátási hely és Következő feladatellátási hely gombok segítségével történhet. 18

19 3.3. Adatszolgáltatás lezárása Intézményi szintű lezárás Amennyiben az adott intézményhez tartozó valamennyi adatlap kitöltésre került, a lezárás az Intézményi Nyitólapon végezhető el. Az intézmény kiválasztását követően az Intézmény lezárása gomb alkalmazásával az intézményi adatmegadás státusza nyitottról lezártra módosul. Az adatlapokon valamennyi kötelező adatot rögzíteni kell, azok kitöltöttségéről a Kitöltöttség újraellenőrzése gomb segítségével tájékozódhat. Az intézményi szintű lezárás tehát abban az esetben végezhető el, ha valamennyi adatlap kitöltésre került, és a rögzített adatok megfelelnek az alábbiaknak: valamennyi feladatra vonatkozóan a Bevételek adatlap 5. pontjában rögzített érték megegyezik a Kifizetések adatlap 12. pontjában rögzített értékek összegével valamennyi feladatara vonatkozóan a Bevételek adatlap 3.2 pontjában rögzített érték megegyezik a Kifizetések 11. pontjában rögzített értékek összegével valamennyi feladatellátási helyre vonatkozóan a Vagyonadatok adatlapon az adatok felülvizsgálatát, esetleges módosítását követően jelölésre került a következő opció: "Az űrlapon megadott adatokat ellenőriztem és aktualizáltam" Amennyiben bármely feladat, vagy feladatellátási hely esetében hibás rögzítés történt, vagy hiányosság tapasztalható, ezt az intézményi szintű lezáráskor hibaüzenet jelzi. A szükséges módosítások végrehajtásáig a lezárás nem végezhető el. Abban az esetben, ha szükségessé válik a már lezárt intézmény adatainak módosítása, úgy az Intézmény visszanyitása gomb alkalmazásával az adatlapok tartalma ismét szerkeszthetővé válik. A módosításokat követően az intézményi szintű lezárást természetesen ismét el kell végezni. Figyelem! Az intézményi szintű lezárást követően mindenképpen szükség van fenntartói szintű lezárásra, anélkül az adatszolgáltatás nem tekinthető teljesítettnek. Fenntartói szintű lezárás A fenntartói szintű lezárás jelenti az adatszolgáltatás lezárását. Fenntartói szintű lezárásra kizárólag fenntartói felhasználó jogosult. Amennyiben a fenntartóhoz tartozó valamennyi intézmény lezárásra került, a lezárás a Fenntartói Nyitólapon a Fenntartói adatok lezárása gomb alkalmazásával elvégezhető. 19

20 Abban az esetben, ha szükségessé válik a már lezárt fenntartóhoz tartozó intézmény adatainak módosítása, úgy a Fenntartói adatok visszanyitása gomb alkalmazását követően lehetőség nyílik az intézmény visszanyitására. Az Intézményi Nyitólapon az Intézmény visszanyitása gomb alkalmazása után az adatlapok szerkeszthetővé válnak. A módosításokat és az intézményi szintű lezárást követően a fenntartói szintű lezárást ismét el kell végezni. Az adatszolgáltatás lezárását követően az aktuálisan rögzített adatokat tartalmazó fenntartói szintű összesítő jelentés (Összesítő jelentés a Pénzügyi modulban megadott adatokról) a Nyomtatás gomb alkalmazásával PDF formátumban letölthető és kinyomtatható. A fenntartó köteles egy példányban az intézményi bevételi és kiadási főösszegeket tartalmazó fenntartói összesítő adatlapot kinyomtatni. Az adatlap a fenntartónál marad, s azt az irattárazás szabályai szerint egy évig meg kell őrizni. 20

21 4. Részletes kitöltési útmutató I. Általános adatok Leírás Munkakör-kategóriák szerint az álláshelyek számának alakulása 1. Február 1-jén pedagógusmunkakörre meghatározott álláshelyek száma Az álláshely ( költségvetési engedélyezett létszámkeret ) az a szám, amelyet a fenntartó jogszabályban meghatározottakra figyelemmel határoz meg a köznevelési alapfeladatok ellátásához létesített munkakörök száma alapján, és amely egész szám vagy két tizedesjegyben megadott érték is lehet. Az álláshely száma nem lehet kevesebb, mint az egyes alapfeladatok ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott foglalkoztatotti maximális létszám. Az álláshelyeket az alapfeladat ellátásához biztosítja a fenntartó. Amennyiben az intézmény szociális étkeztetés keretében konyhát üzemeltet, akkor a konyhai személyzetet is figyelembe kell venni. Nem köznevelési intézmény esetén az álláshelyek számát csak a köznevelési feladattal összefüggésben kell megadni, tekintettel arra, hogy az álláshelyeket nem szakmai feladatonként gyűjtjük. Nem lehet figyelembe venni a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben a nem köznevelési feladatok ellátására létesített pedagógus-munkaköröket a pedagógus álláshely mezőnél. Az álláshelyek száma feltételezve, hogy a foglalkoztatás megfelel a jogszabályi előírásoknak a meglévő személyi állomány és az óraadók számát munkakörönként és a két lekérdezési időpontban (február 1-jén és október 1-jén) az alábbiak szerint kell összeadni: 1. az összes teljes munkaidőben foglalkoztatott személy számát munkakörönként 1-1 főként, 2. plusz az összes részmunkaidőben foglalkoztatottak száma a munkaszerződés szerint előírt munkaóraszám (pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak esetében a tantárgyfelosztás szerinti össz óraszám) alapján teljes munkaidőre átszámított létszáma (két tizedesjegyben is érvényes szám), 3. továbbá az összes óraadónak a szerződése alapján előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámított létszáma (két tizedesjegyben is érvényes szám), 4. plusz a tartósan üres álláshelyek száma. Tartósan üres az az álláshely, amely a két lekérdezési hónapot megelőzően négy hónapig betöltetlen (azaz február 1-jén üres az az álláshely, amely október 1-jétől a lekérdezési időpontig nincs betöltve október 1-jén üres az az álláshely, amely június 1-jétől a lekérdezési időpontig nincs betöltve). Fontos!A tantárgyfelosztás alapján és 45 percre kell a tanórákat, egyéb foglalkozások óráit átszámítani. A pedagógus és szakvizsgázott pedagógus-munkakörök tartoznak ide. A pedagógus-munkakörben is foglalkoztatott vezetőt is itt kell figyelembe venni. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására létesített pedagógus-munkakörök is ide értendők. Fontos! Nem a február 1-jei álláshelyet, hanem a október 1- jei állapot szerinti aktív jogviszonyok alapján kell az álláshelyek 21

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatok begyűjtéséhez 2013. április Tartalom 1. Kiemelt információk 3 2. Általános bevezető 3 3. Kitöltési útmutató 8

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatáshoz Készült: 2016. év Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2.

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról

Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról Felhasználói útmutató Készült: 2015. január Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe... 3 Felhasználói szintek... 5 Meglévő felhasználó jogosultságainak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 06-6/1094-2/2010 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÁLLÁSHELYEINEK CSÖKKENTÉSE MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 06-6/1094-2/2010 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÁLLÁSHELYEINEK CSÖKKENTÉSE MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 06-6/1094-2/2010 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÁLLÁSHELYEINEK CSÖKKENTÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4.

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4. Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4. Tartalom Tartalom... 2 1 Intézményvezetői jelentkeztető felület... 3 1.1 Regisztráció, belépés...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Középiskolai felvételi információs rendszer (KIFIR) moduljai... 3 Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe...

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a fl:i t149' 12 C 3 '. 2013. évi.... törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) 31. (6 ) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET! OKM-7731/2006. ELŐTERJESZTÉS A Kormány részére A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben