LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (LÁNYCSÓK, KISNYÁRÁD KÖRJEGYZSÉGÉNEK) SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (LÁNYCSÓK, KISNYÁRÁD KÖRJEGYZSÉGÉNEK) SZERVEZETFEJLESZTÉSE"

Átírás

1 LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (LÁNYCSÓK, KISNYÁRÁD KÖRJEGYZSÉGÉNEK) SZERVEZETFEJLESZTÉSE Készült: Lánycsók Község Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és a PANO PRESS Bt. (továbbiakban: Megbízott) közötti, január 28. napján kelt megbízási szerzdésben és a szerzdés 1. számú mellékletében foglalt Feladatleírásban meghatározott tartalommal és feltételek szerint. A tanulmány a Megbízó által az ÁROP-1.A.2/A. pályázat keretében elnyert Lánycsók községi önkormányzat polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódik. Megbízó képviselje: Hadra József, Polgármester Megbízott képviselje: Dr. Csefkó Ferenc, a Bt. képviselje A körjegyzségi átvilágítást, a szervezetfejlesztést, jelen tanulmányt, a szervezetfejlesztés eredményeként aktualizált és új bels szabályzatokat a PANO PRESS Bt. készítette.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. TÉMAEXPONÁLÁS A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésének f területei...4 a.) A döntési mechanizmus korszersítése...5 b.) A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása...8 c.) A partnerség ersítése A polgármesteri hivatalfejlesztést megalapozó szakmai kérdések a.) A téma aktualitása b.) A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztési vizsgálatának alapjai c.) Az alkalmazott módszerek II. KÖRJEGYZSÉG SZERVEZETFEJLESZTÉSE A döntési mechanizmus korszersítése a.) Általános döntési kompetenciák, eljárások korszersítése a stratégiai menedzsment ersítése érdekében b.) A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési id csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segít mutató javítása érdekében c.) Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása pl.: munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása d.) Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása e.) Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információ-áramlás folyamatának korszersítése, illetve az intézményektl érkez visszacsatolás beépítése a hivatal mködésébe f.) A közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb mködésére irányuló szervezet-átalakítási programok kidolgozása 96 g.) A projektszemlélet megersítése A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása a.) A pénzügyi és gazdálkodási felelsségvállalás szabályozása b.) Új költségvetés-tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása. 144

3 3. A partnerség ersítése a.) Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére b.) Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó mködési mód elterjesztésére IRODALOM MELLÉKLETEK (A szervezetfejlesztési munka során felülvizsgált, aktualizált új szabályzatokat tartalmazó CD)

4 I. TÉMAEXPONÁLÁS 1. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésének f területei A Megbízó és a Megbízott közötti szerzdés, valamint annak Feladatleírása rögzíti mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket a Megbízottnak a polgármesteri hivatal fejlesztése során el kellett végeznie. E tevékenységek három kérdéskör köré csoportosíthatóak, úgymint: a döntési mechanizmus korszersítése, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása, valamint a partnerség ersítése. Az elz bekezdésben írt három résztémakör egymással részben összefügg kérdéskörök vizsgálatát, illetve kidolgozását tartalmazza, a Feladatleírásban foglaltak szerint eltér terjedelemben, illetve részletezettséggel foglalkozva egy-egy területtel. Mieltt az egyes résztémakörökben folytatott vizsgálataink ténymegállapító, helyzetfeltáró, elemz és javaslattev részeit kibontanánk, röviden exponáljuk (a Feladatleírás szerkezeti elemeit követve) az elvégzend tevékenységek lényegét. A bevezet megjegyzések között egyetlen értelmezési kérdésre hívjuk fel a figyelmet: a tanulmányban a polgármesteri hivatal, hivatal, körjegyzség megjelöléseket stilisztikai okokból is felváltva használjuk. 4

5 a.) A döntési mechanizmus korszersítése aa.) Általános döntési kompetenciák, eljárások korszersítése a stratégiai menedzsment ersítése érdekében E résztémában a településen, pontosabban szólva az önkormányzat és szervei között meglév döntéshozatali megoldások, a különböz szervek közötti döntési kompetenciák vizsgálata volt feladatunk, elssorban a képvisel-testület, a bizottságok és a polgármester vonatkozásában, de természetesen elemezve a körjegyzség szerepét, avagy a kisebbségi önkormányzatokét. A témával összefüggésben tartottunk szükségesnek kitérni az önkormányzat irányítási, vezetési viszonyaira, valamint a menedzsment egyes kérdésköreire. Javaslataink a mindezekkel összefügg racionalizálási, korszersítési lehetségeket és a stratégiai menedzsmentszemlélet ersítésének lehetségeit érintették. ab.) A körjegyzség szervezetének átalakítása az ügyintézési id csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segít mutató javítása érdekében A Feladatleírás ezen pontja a körjegyzség szervezeti, mködési rendjének, ügyrendjének, s a munkavégzésre vonatkozó szabályzatainak átvilágítását, s a dolgozók munkaköri leírásának vizsgálatát, valamint néhány gyakran elforduló ügy (ügycsoport) intézésének elemzését jelölte meg elvégzend teendként. Erre alapozva kellett megfogalmaznunk a körjegyzség szervezeti és mködési rendjére, annak aktualizálására, az ügyintézés racionalizálására, a bels munkamegosztás egyszersítésére, a dolgozók teljesítményének növelésére, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetése megteremtésének lehetségére vonatkozó javaslatainkat. (Az itt írt feladatokat a magunk részérl kiegészítettük a képvisel-testület Szervezeti és Mködési Szabályzatának vizsgálatával is, figyelemmel arra, hogy ez adja meg az alapvet kereteit a hivatali tevékenységeknek.) 5

6 ac.) Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása A címben megjelölt feladatok között a hatósági szolgáltatások, az ügyfelek tájékoztatása és segítése, és a más hatóságokkal kapcsolatos alapvet információk megadásának vizsgálata került meghatározásra, figyelemmel az államigazgatási és önkormányzati hatósági, valamint egyéb ügytípusok intézésének elemzésére, az ügyintézési határidkre, az ügyiratmozgásra, a szakmai munkamegosztás alakulására. Az ügyfélcentrikusság jegyében kerültek megfogalmazásra a racionalizálásra, az ügyiratmozgás minimalizálására, a kiadmányozási jogra, a kapcsolt munkakörökre, a helyettesítés esetén történ ügyintézésre vonatkozó javaslatok. Két vonatkozásban volt szükséges pontosítani az itt írt feladatokat. Egyrészrl ami az Ügyfélszolgálati Chartát illeti, itt elssorban annak általánosítható jegyeit írtuk le, majd tettünk javaslatokat a körjegyzségnél történ alkalmazhatóságára. Másrészt volt olyan kérdéskör, amelyekkel csak érintlegesen foglalkoztunk (mint pl.: a kiadmányozás, figyelemmel annak a hivatalnál bevezetett - helyeselhet gyakorlatára), s volt olyan kérdés, amivel a helyzetfeltárás során nem foglalkoztunk (jegyz, aljegyz közötti munkamegosztás), tekintettel arra, hogy a körjegyzségen aljegyz kinevezésére nem került sor. ad.) Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása Feladatunk a kevés számú önkormányzati intézményt érint felügyeleti jogok áttekintése volt elssorban, kitérve a felügyelet-irányítás-vezetés kompetenciáinak pontos meghatározására, a jogi és nem jogi eszközök, valamint az önkormányzat-politikai szempontok számbavételére, az ellenrzési feladatok áttekintésére. Az itt írt elemzéseket követen jelent meg feladatként a megtehet és megteend intézkedések összefoglalása általánosságban, illetve az adott intézményekre vonatkozóan. 6

7 ae.) Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információ-áramlás korszersítése, illetve az intézményektl érkez visszacsatolás beépítése a körjegyzség mködésébe Az e pontban írtak elsdleges feladataként az információ áramoltatás jelenlegi gyakorlatának feltárása, a szakmai, eljárási, pénzügyi és személyi kérdésekre vonatkozó átvilágítás jelent meg. Az elemzések alapján megfogalmazott javaslatok az együttmködési-információ áramlási és visszacsatolási folyamatok pontosítására, jobbítására, normativításának fokozására, valamint hatékonyabbá tételére és ellenrzésére vonatkoztak. A Feladatleírásban különös hangsúllyal jelent meg az informatikai eszközök alkalmazása. (A magunk részérl vizsgálataink alapján ezt úgy és olyan módon kezeltük, ahogy ez egy kistelepülésen az önkormányzat és az intézmények közötti kapcsolatokban milyen szerephez juthat éppen a racionalitás jegyében.) af.) A közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb mködésére irányuló szervezet-átalakítási programok kidolgozása A Megbízott feladatát az képezte elssorban, hogy az elz önkormányzati ciklusig visszamenen pénzügyi, közgazdasági, hatékonysági, illetve hatásvizsgálatokkal elemezze és értékelje az önkormányzati intézmények tevékenységét, mködési, finanszírozási, gazdálkodási paramétereit, s ennek alapján fogalmazza meg az intézmények szolgáltatási, gazdálkodási rendjének ésszersítésére, egyszersítésére vonatkozó javaslatait. Az elvégzend teendk között szerepelt az is, hogy térjünk ki bizonyos feladatok társulásban történ ellátásának kérdéseire is. Természetesen erre is sort kerítettünk, megjegyezve azt, hogy több feladatellátás jelenleg is - és éppen a vizsgált intézmények tekintetében - már ma is társulásos formában történik. 7

8 ag.) A projekt szemlélet megersítése A Feladatleírás abból indult ki, hogy az elmúlt néhány esztend alatt egyértelmvé vált az önkormányzati (körjegyzségi) és önkormányzati intézményi mködésben a pályázati forrásszerzés és projekt szemlélet fontossága. A tanulmány feladata volt az eddigi tapasztalatok vizsgálata, mire alapozva (valamint egyéb hazai és nemzetközi ismereteket is figyelembe véve) jelent meg további feladatként a különböz típusú és szint, valamint funkciójú pályázati lehetségek, további pályázati eljárások gyakorlati tapasztalatainak összefoglaló ismertetése. A Feladatleírás kapcsán itt is kellett pontosítást tennünk, ugyanis abban az szerepelt, hogy ezek (ti.: pályázati forrásszerzés) a kistelepülési önkormányzatnál csupán a felismerés szintjéig jutottak el. Vizsgálódásaink, miként azt majd késbb részletesen is kifejtjük, ezt nagymértékben cáfolták, mégpedig pozitív irányban. b.) A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása ba.) Pénzügyi és gazdálkodási felelsségvállalás szabályozása A Megbízott feladatának els része a vonatkozó bels pénzügyi jelleg szabályzatok áttekintése, azok szakmaisága, aktualitása szempontjából, valamint arra figyelemmel, hogy a pénzügyi és gazdálkodási felelsségvállalás alapveten megfelelen szabályozott. A javaslatok során ezen szabályzatok aktualizálására kellett kitérni, figyelemmel az ÁSZ mindezekre vonatkozó megállapításaira és javaslataira, valamint az önkormányzati pénzügyi tervezést illet korszer újabb ismeretek összefoglalására és hasznosítható formában való feldolgozására. 8

9 bb.) Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása Az elz pontban írtaknak szinte folytatásaként a pénzügyi tervezés folyamatát, információ gyjtéstl a költségvetési rendeletek elfogadásáig tartó folyamatának elemzése képezte az alapvet feladatot. A javaslatok annak érdekében születtek, hogy még jobban figyelembe lehessen venni valamennyi reális és megalapozott igényt azért, hogy minél kevesebb alkalommal kelljen módosítani a költségvetési rendeletet, s hogy a költségvetésben foglaltak kerüljenek végrehajtásra, a zárszámadás során elfogadásra. bc.) Pénzügyi és költségvetés-végrehajtási ellenrzés javítása A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás ellenrzési tevékenységének vizsgálata jelentette a címben megjelöltek kapcsán az alapvet feladatot. A javaslatoknak azon kérdésekre kellett koncentrálni, hogy milyen indokokkal került sor esetenként a költségvetés módosítására, véleményt kellett formálni az ellenrzés eddigi tapasztalatairól, s egyúttal kitérni arra, hogy hogyan lehetne a helyi lakosság küls pénzügyi ellenrzési szerepének bevezetését elérni. c.) A partnerség ersítése ca.) Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A Feladatleírás a lakossági megelégedés oldaláról tartotta szükségesnek megvizsgálni, hogy a jelenlegi tájékoztatási formák mennyire hatékonyak, teljes körek, aktuálisak. A javaslatok a lakossági részvétel ersítésére, az informatikai eszközök alkalmazására, a honlap folyamatos frissítésére, a lakossággal való kapcsolatok, az elektronikus hírlevél, stb. eszközeinek alkalmazására kellett, hogy kitérjenek az állampolgári érdekartikuláció ersítése érdekében. (Már itt jelezzük, hogy ugyan külön is foglalkozunk majd a honlappal és az informatikai eszközökkel, azonban 9

10 mivel jelen körülmények között csak mérsékelt alkalmazásukat látjuk indokoltnak, ezért ehhez képest kerülnek majd kifejtésre zárótanulmányunkban.) cb.) Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó mködési mód elterjesztésére A feladatleírás abból indult ki, hogy az önkormányzat jelenleg semmilyen hálózatnak nem tagja (ez miként az adott résznél majd kitnik csak részben igaz), ehhez képest igyekeztünk feltárni, hogy mely szakmai, területi hálózatok lehetnek azok, amelyek növelik az önkormányzati tevékenység hatékonyságát a hálózati együttmködések révén. Javaslataink során egy rövid elméleti kitért is kellett tennünk, tekintettel arra, hogy a hálózatosodás Magyarországon önkormányzati, vállalkozói, társadalmi szervezeti körben egyaránt csak a kezdeteknél tart. Ezt követen néhány, már meglév hálózati rendszerben való részvétel fejlesztésére, és új hálózatosodásba történ bekapcsolódásra fogalmaztuk meg javaslatainkat. 10

11 2. A polgármesteri hivatalfejlesztést megalapozó szakmai kérdések a.) A téma aktualitása Az önkormányzati rendszer kialakításától kezdden mind szakmai, mind önkormányzat-politikai, st esetenként nagypolitikai berkekben is egyik súlyponti kérdésként fogalmazódott meg, hogy a magyar önkormányzati rendszer mennyire hatékony, mennyire eredményes abban a struktúrában, ahogy azt az évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) létrehozta. E viták kereszttüzében, tény nem elssorban a polgármesteri hivatalok álltak, hanem az, hogy a sokak szerint túlságosan szétaprózott, dezintegrált, túl nagy, ún.: széles felelsséggel felruházott, és minden települést megillet önkormányzati struktúra megfelel-e a modern közigazgatással, közszolgáltatással szembeni követelményeknek? Ennek volt és ma is függvénye, hogy indokolt-e fenntartani a majd 3200 önkormányzatot, avagy elegend lenne-e a 320 (egyesek szerint ), figyelemmel a húsz év alatt történt társadalmi, gazdasági változásokra (kiemelve itt az informatika fejldését). Az elz bekezdésben írtak szervezeti, strukturális jelleg problémákat érintettek, mögöttük azonban ott húzódott meg az állami-önkormányzati feladatellátási szolgáltatások biztosítása határvonalai meghúzásának máig nem tisztázott mezsgyéje, az állami, önkormányzati felelsség mibenléte, az önkormányzathoz telepített feladatok ellátásához biztosított hatáskörök és különös tekintettel a pénzügyi finanszírozás rendszere, s ezen belül a normatív támogatások elégtelenségének problémái. Maguk a polgármesteri hivatalok az elzekben írtak kontextusában jelentek meg, mégpedig kétféle szakmai és gazdaságossági (hatékonysági) problémát is érintve. 11

12 Az els, hogy kié a hivatal? Bvebben nem kívánunk ezzel foglalkozni, közismertek azok a 90-es évek elejétl folyó viták, amelyek a képviseltestület hivatala, azaz polgármesteri hivatal kapcsán jelentek meg és fogalmaztak meg oly tételeket, aminek a lényege, hogy egy szkebb, kisebb létszámú hivatali apparátus lássa el a testületi munkával összefügg mindennem önkormányzati feladatot, s legyen ez a polgármester hivatala, míg egy másik a jegyz vezetésével a hatósági feladatok letéteményeseként jelenjen meg az önkormányzati szervezetben. A másik probléma is szorosan összefügg vállalt munkánk megalapozásával. Ennek lényege, hogy minden önkormányzat, pontosabban szólva képviseltestület (még pontosabban: helyi választópolgárok közössége) számára biztosítódjék-e az önálló hivatal alakítás és fenntartás joga, avagy ezt korlátozzuk bizonyos lakosságszám szerint. S, itt a vélemények már hallatlanul szórtak, ugyanis nem kevesen képviselik azt, hogy az önálló hivatalalakítás joga illesse meg a helyi választópolgárok közösségét, bármekkora is legyen a lakosságszám (ennek az egyik kimenete a fállású polgármester választás lehetségének biztosítása is), míg nem kevesen vannak, akik valamilyen lakosságszámhoz (így pl.: 500 fhz, 1000 fhöz, 2000 fhöz, 3000 fhöz, stb.) kötnék az önálló hivatalalakítás jogát. E vonatkozásban ezzel függ össze a kötelez körjegyzség létrehozása is, mert ma az Ötv.-ben biztosított lehetségekkel élve és feltételeknek eleget téve ez gyakorlatban a legkisebb települések számára sem kötelez (avagy fogalmazzuk így: megkerülhet). Az elzekben írtak különféle felhangokkal és különféle koncepcionális megközelítésekkel megjelentek szinte valamennyi közigazgatás-korszersítési programban, a húsz esztend valamennyi kormányának ilyen tartalmú határozatában, és a több százra vagy ezerre tehet szakmai publikációkban, kézikönyvekben, monográfiákban, egyetemi tankönyvekben. 12

13 Mindezek ellenére számunkra úgy tnik, hogy sem önkormányzat-politikai, sem szakmai szempontból nem alakult ki olyan konszenzus, amely egyértelm választ tudott volna adni az itt csupán vázlatosan érintett problémákra, melyek meghatározzák a tanulmányunkban majdan kifejtésre kerül kérdéseket is. A téma aktualitása kapcsán végül két vonatkozást érintünk. Az egyik, ami napjaink társadalmi, de még inkább gazdasági helyzetével függ össze, azaz ama válságjelenségekkel, amelyek dönt módon befolyásolják az állam és ebben az önkormányzatok mozgásterét is, a jelen tanulmányban tárgyaltakra vonatkoztatva is. Megjegyezzük, hogy amikor e sorokat írjuk, a Parlament már döntött arról, hogy a jöv évi (2010) költségvetés 120 mrd forinttal kevesebbet juttat az önkormányzatokhoz, mint a 2009-es. Az igazság kedvéért azt is hozzá kell tenni, hogy ez az összeg sokféleképpen magyarázható, s vannak akik mindösszesen 70 mrd forintról szólnak. Függetlenül a tényleges és valós nagyságrendtl, az elvonások nagy mértékben hozzájárulnak majd valamennyi önkormányzat, így Lánycsók és Kisnyárád (Lánycsók-Kisnyárád Körjegyzség) következ évi költségvetéséhez, de az sem kizárt, hogy kihatással lesznek a hivatali, intézményi mködtetésre is. A második megjegyzésünk a téma fontosságát kívánja alátámasztani. Nem tartjuk ugyanis véletlennek azt, hogy a polgármesteri hivatal-fejlesztés bekerült az Államreform Operatív Program konstrukciói közé. Azt külön kiemelendnek véljük, hogy nem csupán a nagyobb városok jutottak a kedvezményezetti körbe, hanem azon kevés olyan pályázati konstrukciót írt ki a program irányító hatósága, amely a kisebb településeket is (lásd: Lánycsók) a kedvezményezetti körbe sorolta, s így számukra is lehetséget biztosított arra, hogy szervezetüket ily módon és technikai, infrastrukturális, informatikai eszközökkel is fejlesszék. 13

14 b.) A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztési vizsgálatának alapjai A zárótanulmány szerkesztje csupán evidenciaként tartja szükségesnek megemlíteni azt, hogy a polgármesteri hivatalok a közigazgatás jelenlegi szervezetrendszerében ketts szerepet töltenek be. Feladatköreik és hatásköreik egyik csoportja az önkormányzatisághoz, azaz a település helyi kormányzásának megvalósításához kapcsolódik, s érinti a képvisel-testület, a polgármester, a bizottságok, a kisebbségi önkormányzatok (ha van, a részönkormányzatok) és a társulások tevékenységét. Szerepük e vonatkozásban az önkormányzat-politikai döntések elkészítéséhez, végrehajtásához kapcsolódik. Tevékenységük másik területe a hatósági ügyintézés. Az elz bekezdésben írtakat mégis azért tartottuk fontosnak exponálni, mivel a hivatal és a helyi politikusok közötti kapcsolatokban a hivatalnak a képvisel-testület általi megítélésében igen csak nagy eltérések mutatkoznak nem egy helyütt, hiszen a helyi képviselk kevésbé érzékelik a körjegyzség hatósági munkáját, mivel a dolog természetébl fakadóan számukra közvetlenül elssorban az önkormányzati ügyekkel kapcsolatos tevékenységek a fontosak. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a Közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásokról szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében adott felhatalmazást, illetve lehetséget a képvisel-testület számára az önkormányzati hatósági ügyekben történ elsfokú döntésekre vagy azok átruházására errl késbb még szólunk. Még bonyolultabb a helyzet a körjegyzségek, így Lánycsók vonatkozásában is, hiszen a körjegyzség egyrészrl a másik település (Kisnyárád) vonatkozásában is ellátja az önkormányzati körbe tartozó elkészít, végrehajtó feladatokat, és ellátja a hatóságiakat is. Ez az ellátási kötelezettség felelsséget, beszámolást is jelent a körjegyzség vezetje, pontosabban és a továbbiakban: a körjegyz vonatkozásában. 14

15 Tanulmányunk késbbi részében majd foglalkozunk vele, de itt elvi éllel kell a fentiekre vonatkozó kérdésekre válaszolnunk, nevezetesen hogy milyen arányt képviselnek a körjegyzség tevékenységében az önkormányzati és a hatósági ügyek. Nem hisszük, hogy az ügyek száma önmagában ezt tudná prezentálni, s még csak önmagában a munkaköri leírások sem alkalmasak a tényleges munkateher meghatározására, annak mérésére. (Az adott részeknél erre is kitérünk majd.) Ugyancsak alapvet kérdésnek tekintjük az arra való elméleti szempontú válaszadást, hogy lehet-e olyan körjegyzségi struktúrát javasolni, amely minden, nagyjából azonos lélekszámú településre (körjegyzségre) alkalmazható, avagy lehet-e olyan létszámot meghatározni, amely kvázi kötelez ervel, de legalábbis ajánlati jelleggel bírhat a képvisel-testületek számára. Az elz bekezdésben felvetett kérdés megválaszolása kapcsán bizonytalanok vagyunk, hiszen számtalan olyan tényez befolyásolhatja mind a struktúrát, mind a létszámot, ami egy központilag kialakított normának, de még egy ajánlásnak is lényeges kérdésekben mondana ellent, vagy egy-egy sajátosságával mozdítaná el a kialakított irányt-arányt. Így például: attól is függhet e két kérdés, hogy mennyire gazdag vagy szegény a település; hogy ott mennyi a vállalkozók száma; hogy milyen a település demográfiai összetétele; hogy milyen térségben fekszik a település (sikeres vagy éppen halmozottan hátrányos helyzet); hogy milyen helyi bevételekre nyílik lehetsége; hogy mit örökölt a múltból ; és így tovább. De eme objektívnek felfogható tényezk mellett a helyi képviselk, polgármesteri szerepfelfogás, a lakossági igények, szokások, a helyi közhangulat és közbizalom, a helyi társadalmi szervezdések, vállalkozói kör (ha van ilyen) közügyekhez való hozzáállása, stb. mind-mind olyan tényezk, amelyek kihatnak e kérdések szabályozására, napi gyakorlatára. A körjegyzségi munkatevékenységek során külön is foglalkozni kell az önkormányzati kötelez és szabadon vállalt feladatoknak a polgármesteri hivatal végrehajtási tevékenységére történ megjelenítésével. 15

16 Gondolunk itt elssorban arra, hogy az önkormányzat, pontosabban: képvisel-testületek a maguk számára a törvényben foglaltakon túl milyen feladatokat tekintenek köteleznek, s hogy ezek megvalósítása miként érinti munkatevékenység oldaláról a körjegyzséget. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a körjegyzségi struktúra és munkamegosztás nem végleges jelleg, hiszen azt bármikor átalakíthatja (átalakíthatják) az érintett képvisel-testület(ek), nem is beszélve arról, hogy ha olyan helyzetbe kerülnek a testületek, mint amire bevezet megjegyzéseink között utaltunk, akkor erre kényszerségbl is szükség lehet, mint ahogy egy-egy nagyobb jelentség új feladat kapcsán is. Tartalmi oldalról vizsgálva az elvégzend feladatokat, válasz adandó arra a kérdésre is, hogy a hatósági jelleg mellett mennyire jelenik meg a körjegyzség munkájában a szolgáltató menedzseri jelleg; hogy hogyan alakulnak a település-irányítás, település-fejlesztés valóságban megnyilvánuló funkciói; hogy ebben ki milyen szerepet játszik (kiemelve itt különösen is a polgármester(ek)-körjegyz közötti kapcsolatokat). Tekintettel arra, hogy egy kisebb település hivataláról van szó, így az egységes munkaszervezeten belüli más egységek kialakítására értelemszeren nem került sor, tehát elvi éllel az fogalmazható meg, hogy a bels munkamegosztás rendezése során alakuljanak úgy a munkamegosztási viszonyok és feladatkörök, ami az egyértelm feladatmeghatározás és -elhatárolás követelményének tesznek eleget, kerülve a párhuzamosságokat és átfedéseket, biztosítva a felelsséget és az ellenrzést. Az elz bekezdésben írtak, tudjuk, már átvezetnek zárótanulmányunk érdemi részeihez, mégis azért tartottuk a munka elején az elvi tételeket megalapozó részben rögzíteni ket, mert ezzel is azt kívántuk hangsúlyozni, ami a hivatali (itt: körjegyzségi) munka lényege. 16

17 Eme rend kialakításában dönt szerepe a körjegyznek van, még akkor is, ha (erre késbb majd részletesen visszatérünk) mind a polgármester(ek), mind a képvisel-testületek a döntéshozatali eljárásban meghatározó funkciókkal bírnak. Még többször visszatérünk rá, de itt kell elször hangsúlyoznunk a polgármester és a jegyz közötti kapcsolatok sokágú, sokféle rendszerét, az egymás közötti kapcsolataikban való egyértelm feladatelhatárolást, melynek során biztosítódik a polgármesternek az önkormányzati ügyeket érint elsdleges szerepe a célkitzések, feladatok és követelmények meghatározásában, és a jegyz felelssége az e feladatok végrehajtásáért. Egy nagyváros közigazgatásával szemben is megfogalmazható elvárásként, de egy kistelepülésen eleve kell, hogy jellemz legyen a hivatali ügyintézés emberközeli, sokszor személyes vonzatokkal is bíró kialakítása, a munkarend, ügyfélfogadási rend, stb. oly módon való kialakítása, hogy az megfeleljen a helyi társadalom igényeinek. A mindezeket szabályozó bels normák adhatják meg a szabályszerséget, törvényszerséget biztosító keretet, a köztisztviselk pedig tölthetik meg tartalommal azt a mindennapi ügyintézésük során. A hivatali munkát megalapozó kérdések között szólni kell arról is, hogy miként élt a képvisel-testület azon lehetséggel, hogy nem a hivatal szervezetében oldott meg valamely önkormányzati feladatot, hanem azt feladatellátási, támogatási szerzdéssel átadta társadalmi szervezeteknek vagy vállalkozóknak. Továbbá itt kell érinteni a társulásos feladatellátást is. Ugyanis ezek kihatnak a körjegyzség munkafeladataira, munkaterheire, vagy úgy, hogy kikerülnek azokból, vagy úgy, hogy más jelleg feladatok hárulnak a dolgozókra. 17

18 A hivatali munka vizsgálata, mérhetsége, átvilágítása kapcsán érinteni szükséges a mszaki infrastruktúrát is, és ezen belül kiemelt jelentség kérdésként az elektronikus ügyintézést, az informatika alkalmazását az adatszolgáltatásban, a hivatali ügyintézésben, munkavégzésben, ügymenetben. (Ezek gyakorlati megvalósulásáról és problémáiról tanulmányunk késbbi részeiben szólunk majd.) A zárótanulmány több alfejezetében foglalkozik költségvetéssel, gazdálkodással, intézményfenntartással és szolgáltatásokkal. Ezek nélkülözhetetlen elemei a körjegyzségi munkának, annak, hogy az önkormányzat a jó gazda gondosságával sáfárkodjék a hozzá valamilyen forrásokból eljuttatott vagy általa megszerzett pénzeszközökkel, s kamatoztassa azt az itt él polgárok életének jobbítására, a település fejldésére. E rész végére hagytuk utolsó bekezdésként azt, ami lehet, hogy talán az egyik legfontosabb, ez a hivatali dolgozók szakmai felkészültsége, hivatalon belüli és kívüli elismertségük, megbecsültségük. (E kérdésekkel is adott helyen késbb majd foglalkozunk.) A köztisztviselkkel is kell tehát külön foglalkozni, akik dönt láncszemei annak, hogy az önkormányzat céljai miként valósulhatnak meg, s jelents mértékben hatnak közre abban, hogy a Lánycsókon lakó polgárok miként ismerik, és miként ismerik el az önkormányzat szerepét községük életének alakításában. c.) Az alkalmazott módszerek A Megbízó és a Megbízott közötti szerzdés és különösen annak Feladatleírása szövegszeren is és szellemiségében is gyakorlatorientált elemzéseket, vizsgálatokat követelt meg tlünk. Ennek oka, hogy még ebben az elvi tételeket alkalmazó részben sem kívántunk szakirodalmi, történeti vagy nemzetközi áttekintéseket adni (bár szívesen megtettük volna azt). 18

19 Az viszont, amit akár az eddigiekben, akár a késbbiekben leírunk, az adott témára vagy résztémakörre vonatkozó szakmai megalapozottsággal bír. Ott, ahol ez feltétlenül szükséges, tettünk bizonyos elvi okfejtést (de, hangsúlyozzuk, csak ott is röviden). Kivételt képeznek ez alól azok a részek, ahol maga a Feladatleírás követeli meg tlünk azt, hogy bizonyos elméleti kérdésekkel is foglalkozzunk. A módszertani kérdések között jelezzük, hogy számunkra minden tekintetben kötelez ervel bírt maga a Feladatleírás. Ez azt jelentette, hogy az egyes alpontokban foglalt valamennyi részproblémával foglalkoztunk. A dolog természetébl fakadóan ezek eltér mélységek, részletezettségek, attól is függen, hogy az adott témakör kibontása szakmailag milyen mélységet és terjedelmet követelt meg tlünk. (Ez nem csupán az egyes alpontokon belüli kérdésekre, hanem az alpontok közötti arányosításra is vonatkozik.) Az empirikus vizsgálatok, azaz a gyakorlati megközelítés adta tehát elemzéseink gerincét. Ennek során sokféle módszert alkalmaztunk. A különböz módszerek külön-külön is értékeltek egy-egy jogintézményt vagy feladatellátást, de összességükben kívánták megjeleníteni ama komplexitást, amit reméljük a zárótanulmány tükröz. A módszerek közül kiemelendnek tartjuk a helyszíni tapasztalatszerzést. Ez egyrészt jelentette azt a számtalan beszélgetést, megbeszélést, interjút, amit a településen folytattunk, nem csupán az önkormányzat meghatározó személyiségeivel, hanem a helyi társadalmi szervezetek, intézmények vezetivel is. Munkánk másik dönt jelentség eszközei voltak a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok. Ezek közül kiemelendek a Szervezeti és Mködési Szabályzaton, Ügyrenden túl a körjegyzségnek a munkarenddel kapcsolatos bels szabályzatai, valamint a pénzügyi szabályzatok. 19

20 Fontosak voltak továbbá a különböz küls szervek ellenrzési dokumentumai, a képvisel-testületi ülések dokumentumai, beszámolók, számos ügyirat, s a dolgozók munkaköri leírásai. A helyszíni vizsgálatainkhoz miután megszereztük az elsdleges ismereteinket a körjegyzségi bels munkarendrl, munkatevékenységekrl, stb. készítettünk egy olyan kérdívet, amely a feladatleírásban szerepl valamennyi részkérdésre bizonyos tekintetben kitért. Ez a kérdív (melyet a körjegyzség dolgozói önkéntesen és névtelenül töltöttek ki, s jutott így el a Megbízotthoz), érintette a döntési mechanizmus, hivatali munkamegosztás, munkaszervezés, munkateher, intézményi kapcsolatok, információ-áramlás, stb. valamennyi lényegesebb területét, külön foglalkozott a pénzügyi, gazdálkodási, tervezési és ellenrzési kérdésekkel pontosabban ezeknek a hivatali munkára történ lecsapódásával majd a helyi demokrácia, a partnerség és a hálózati mködés eddigi gyakorlati megnyilvánulásaival. A kérdív (pontosabban a válaszok feldolgozása) nem csupán a helyzetfeltárás, de a javaslatok megfogalmazása szempontjából is jelents muníciókat adott a zárótanulmány szerzinek, szerkesztjének. Az elz bekezdésben írtak mellett egy kérdlapot is szerkesztettünk, amelyet viszont a helyi társadalmi szervezetek vezeti körébl töltöttek ki többen (ugyancsak önkéntesen és névtelenül), s melynek célja értelemszeren volt az, hogy megismerjük az véleményüket az önkormányzat és elssorban a hivatal munkájáról. Módszertani szempontból tartjuk fontosnak jelezni, hogy munkánk során igyekeztünk következetesnek lenni oly tekintetben, hogy elször (mármint valamennyi részterületnél) a rövidebb-hosszabb helyzetfeltárást írtuk le, majd ezt követen fogalmaztuk meg javaslatainkat. A dolog természetébl és a Feladatleírásból fakadóan a helyzetfeltáró és a javaslattev részek esetenként nem azonos terjedelemben jelentek meg. Hozzátesszük az itt írtakhoz azt is, hogy (ahol lehetett) javaslatainkat igyekeztünk tömören, lényegre tören megfogalmazni. 20

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata 1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28-án, 17 00 órakor megtartandó ülésére A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A kommunikáció teljes tartalma

A kommunikáció teljes tartalma A kommunikáció teljes tartalma 2008. július 14-én Zirc Városi Önkormányzat az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtott a VÁTI

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Intézményirányítási modell javaslat

Intézményirányítási modell javaslat Aszód Város Önkormányzata Intézményirányítási modell javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Kiindulási adatok, információk a team-munka alapján

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal: 06 40 638

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Nagy Nikolett jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Képviselő-

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI

Részletesebben

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti felépítése, munkarendje, ügyfélfogadási rendje

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti felépítése, munkarendje, ügyfélfogadási rendje Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti felépítése, munkarendje, ügyfélfogadási rendje Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH vagy Hivatal) Ügyrendje tartalmazza a

Részletesebben