MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: , képviseli: Racskó Károly polgármester)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: , képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: , képviseli: Racskó Károly polgármester) Káva Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2215 Káva, Pilisi út 1., adószáma: , képviseli: Veszteg Zsolt polgármester) (továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételekkel. I. Előzmények Felek június 28-án közös érdekeik érvényesítése, térségi szerepük növelése és közigazgatási apparátusuk minél (költség) hatékonyabb és szakszerűbb működtetése érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a szerinti előszerződést kötöttek egymással arra vonatkozólag, hogy legkésőbb október 31-ig megkötik egymással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. -a szerinti közös önkormányzati hivatal létrehozásához szükséges megállapodást, mely alapján január 1. napjával együtt közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. II. Önkormányzati Hivatal 1) Felek jelen megállapodással, az Mötv ában foglalt felhatalmazás alapján kötelezettséget vállalnak arra, hogy igazgatási és pénzügyi feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn január 1. napjától az alábbi feltételekkel. 2) A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése: Péteri Közös Önkormányzati Hivatal A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. 3) Felek kijelentik, hogy az igazgatási és a pénzügyi feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételeket az érintett települések biztosítják. 1

2 4) Felek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti struktúráját jelen megállapodás 1. számú melléklete szerint elfogadják. 5) A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát benne különösképpen a szervezeti felépítést, munkarendet, ügyfélfogadási rendet -, Közszolgálati Szabályzatát, Számviteli Politikáját, a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés és utalványozás rendjének Szabályzatát, Iratkezelési Szabályzatát, Adatvédelmi Szabályzatát a Jegyző decemberéig készíti el, a Szabályzatok felek jóváhagyó képviselő-testületi határozatával válik hatályossá. 6) A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző kinevezése, felmentése Péteri, Bénye és Káva települések polgármestereinek lakosságszám arányos, többségi döntése alapján történik. 7) A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Péteri település polgármestere gyakorolja. 8) A jegyző Péteri, Bénye és Káva településen is ellátja a jegyzői feladatokat. 9) Az aljegyző kinevezése, felmentése a jegyző javaslatára Péteri, Bénye és Káva települések polgármestereinek lakosságszám arányos, többségi döntése alapján történik. 10) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 11) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében, továbbá az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. 12) Felek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal egyes munkaköreinek főbb jellemzőit jelen megállapodás 2. számú melléklete szerint rögzítik és fogadják el. 13) Felek a Közös Önkormányzati Hivatalnál felmerülő költségek megosztásánál a következő alapelveket rögzítik és fogadják el: a) A személyi jellegű költségek tekintetében azon közös önkormányzati hivatali alkalmazottak esetében, melyek korábban valamely jogelőd hivatal alkalmazottai voltak, a közszolgálatban eltöltött idő után őket a jogszabály szerint megillető jubileumi jutalom kifizetése jelen önkormányzati ciklus végéig a jogelőd hivatalt működtető Önkormányzatot terheli. 2

3 b) A évi vagy a korábbi alkalmazotti szabadságok kiadásához kapcsolódó költség vagy időigény január 1-jétől nem terhelheti a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait. c) A Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos dologi kiadás a fizikai felmerülési helye szerinti Önkormányzatot terheli. III. Jogok és kötelezettségek 1) Felek kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek fedezetét a évi költségvetésük tervezésekor biztosítani. 2) Felek jelen megállapodást kötelesek átfogóan felülvizsgálni a évre szóló központi költségvetési törvény elfogadását követő 10 napon belül. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a évi központi költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve, közös érdekeik érvényesítése érdekében jelen megállapodást a szükséges mértékben módosítják. 3) Felek a Közös Önkormányzati Hivatal működési finanszírozására átalánydíjas, tárgyhó utolsó munkanapján esedékes fizetésben vállalnak kötelezettséget. Az átalánydíj összegének meghatározására a központi költségvetési törvény ismeretében, legkésőbb december 31. napjáig kerül sor. 4) Felek megállapodnak abban, hogy a tényleges költségvetési bevételek és kiadások egymás közötti elszámolása érdekében a Közös Önkormányzati Hivatal negyedéves gyakorisággal, a negyedévet követő hónap 20. napjáig tájékoztatja az érintett önkormányzatokat. A tárgyidőszakot ténylegesen terhelő kiadások és bevételek pénzügyi egyenlegének rendezésére a tárgyidőszakot követő hónap 30. napjáig kerül sor. 5) A jegyző vagy megbízottjaként az aljegyző köteles mindhárom Önkormányzat Képviselő-testületének ülésein részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. A jegyző évente egyszer, együttes Képviselő-testületi ülés keretében beszámol mindhárom Önkormányzat Képviselő-testületének a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről. 6) Felek a Közös Önkormányzati Hivatal - rájuk eső - finanszírozásának garanciájaként a következő biztosítékokat adják: a) Péteri: Azonnali beszedési megbízás a költségvetési pénzforgalmi számlára 3

4 b) Bénye: Azonnali beszedési megbízás a költségvetési pénzforgalmi számlára c) Káva: Azonnali beszedési megbízás a költségvetési pénzforgalmi számlára IV. Záró rendelkezések 1) Jelen megállapodást a Felek az Mötv a szerint, és az erre irányuló és felhatalmazást adó képviselő-testületi határozataik alapján kötik meg. 2) Jelen megállapodás Felek aláírásával válik érvényessé, de rendelkezéseit annak III/2) pont szerinti módosításaival együtt január 1. napjától kell alkalmazni. Péteri, október 27. Dr. Molnár Zsolt Péteri Község Polgármestere Racskó Károly Bénye Község Polgármestere Veszteg Zsolt Káva Község Polgármestere A Megállapodást ellenjegyzi: Keresztény Anikó Jegyző 4

5 Munkakör Feladat Munkaidö/h Feladatellátás helye Költségmegoszlás települések szerint Százalékos arány Jegyző általános jegyzői feladatok/kt előterjesztések, aktő helyettesítése 8 Péteri-Bénye-Káva lakosságszám arányosan mindhárom település 54%-31%-15% Aljegyző műszaki ügyek, birtokvéd, működési eng., településrend., jegyző helyettesítése 8 Péteri-Bénye-Káva lakosságszám arányosan mindhárom település 54%-31%-15% ügyfélszolgolgálatos, ügyfélirányító, iktató, titkárnő 8 Péteri Péteri 100% Pénzügyi vezető Könyvelő Anyakönyvvezető kérelmek átvevője, jegyzőkönyvvezető-kt és bizottságok 8 Péteri Péteri 100% ügyfélszolgálatos, iktató, ügyfélirányító, jegyzőkönyvvezető, kérelmek átvevője 8 Bénye-Káva munkaidő arányosan Bénye-Káva 67%-33% költségvetés, beszámoló, zárszámadás, normatíva elszámolás stb. 8 Péteri-Bénye-Káva lakosságszám arányosan mindhárom település 54%-31%-15% (könyvelés Péteri-Bénye-Káva), (pénztár, utalás, bankanyag kezelése Bénye,) ( pályázatok kezelése Péteri-Bénye) 8 Péteri-Bénye feladatarányosan Péteri-Bénye-Káva 41%-50%-8% pénztár, utalás, bankanyag kezelés, segélykifizetés stb. 8 Péteri Péteri 100% pénztár, utalás, bankanyag kezelés, segélykifizetés, könyvelés 8 Káva Káva 100% ellenőrzés, adó-és értékbiz. 8 Péteri Péteri 100% ellenőrzés, adó-és értékbiz. 8 Bénye-Káva munkaidő arányosan Bénye-Káva 67%-33% Anyakönyvvezés, állampolgársági ügyek hagyatéki ügyek, közfoglalkoztatottak hatósági szerződésének intézése, helyben maradó 8 Péteri-Bénye-Káva lakosságszám arányosan mindhárom település 54%-31%-15% szociális ügyek

6 2. számú melléklet Munkakör Feladat Munkaidö/h Feladatellátás helye Jegyző általános jegyzői feladatok/kt előterjesztések, aktő helyettesítése 8 Péteri-Bénye-Káva Aljegyző műszaki ügyek, birtokvéd, működési eng., településrend., jegyző helyettesítése 8 Péteri-Bénye-Káva ügyfélszolgolgálatos, ügyfélirányító, iktató, titkárnő 8 Péteri Pénzügyi vezető Könyvelő Anyakönyvvezető kérelmek átvevője, jegyzőkönyvvezető-kt és bizottságok 8 Péteri ügyfélszolgálatos, iktató, ügyfélirányító, jegyzőkönyvvezető, kérelmek átvevője 8 Bénye-Káva költségvetés, beszámoló, zárszámadás, normatíva elszámolás stb. 8 Péteri-Bénye-Káva (könyvelés Péteri-Bénye-Káva), (pénztár, utalás, bankanyag kezelése Bénye,) ( pályázatok kezelése Péteri-Bénye) 8 Péteri-Bénye pénztár, utalás, bankanyag kezelés, segélykifizetés stb. 8 Péteri pénztár, utalás, bankanyag kezelés, segélykifizetés, könyvelés 8 Káva ellenőrzés, adó-és értékbiz. 8 Péteri ellenőrzés, adó-és értékbiz. 8 Bénye-Káva Anyakönyvvezés, állampolgársági ügyek hagyatéki ügyek, közfoglalkoztatottak hatósági szerződésének intézése, helyben maradó 8 Péteri-Bénye-Káva szociális ügyek

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihari

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben