Csongrádi Gyöngyi * NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csongrádi Gyöngyi * NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA"

Átírás

1 Csongrádi Gyöngyi * NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA BEVEZETÉS A nonprofit szervezetek életében is egyre inkább elıtérbe kerül a marketing, melynek sikerét már több területen is bizonyították. Természetesen a civil szektorban is legalább olyan változatos képet fest a maketingkommunikáció, mint azt az üzleti szféra esetében már megismerhettük. Hiszen ide tartozik minden olyan eszköz, mellyel a szervezet kapcsolatba lép a célcsoportokkal és támogatókkal, hogy bemutassa kínálatát, tevékenységét. Az eltérés lényege abban áll, hogy a szervezetek célja itt nem a pénzügyi eredmény, hanem annál sokkal megfoghatatlanabb: társadalmi vagy egyéni haszon. A nonprofit szférában sem lehet megkérdıjelezni a kommunikáció szükségességét, hiszen mőködésében jelentıs szerepe van a nyilvánosságnak. Ennek oka, hogy a mőködéséhez szükséges forrásokat a társadalom bizonyos rétegeitıl szerzi, ugyanakkor tevékenysége az elızıektıl merıben eltérı csoportokat is érinthet. Tehát azért kell komplexebb kommunikációs stratégiát alkalmaznia, hogy minden olyan célszemélyt elérjen, akik tevékenységében érintve vannak. Ugyanakkor speciális területet ismerhetünk meg a civil szféra személyi jövedelemadónk 1%- áért folytatott küzdelme során. Ha csupán gazdaságossági szempontból vizsgáljuk a kérdést, sok esetben felmerül, hogy egy adott szervezet többet költött a kampányra, mint amennyi pénzt sikerült vele szereznie. Ha viszont a marketingstratégia részeként tekintünk erre a kampányra, akkor akár sikeresnek is mondható ugyanaz kommunikáció, hiszen széles körben megismertette a szervezetet, valamint annak céljait. A MARKETING SZEREPE A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉLETÉBEN A nonprofit szervezetek marketingjével a 60-as, 70-es évek fordulóján kezdtek foglalkozni olyan szerzık, mint KOTLER, LEVY, ZALTMAN és SHAPIRO. Ennek fontossága abban rejlik, hogy a nonprofit szektorban a marketing alkalmazása vegyes érzelmeket kelt. Ugyanakkor mint filozófia, vagy mint integráló eszköz a hosszú távú célok elérése érdekében, nagyon is megállja helyét ezen szervezetek mőködésében is. A nonprofit és forprofit szervezetek esetében igaz, hogy céljaik elérése érdekében másokra hatással vannak, értéket hordozhatnak számukra, tevékenységük során valamiféle cserét hajtanak végre, legyen annak ellenértéke akár pénz, akár elismerés. Természetesen ezek a cserefolyamatok önkéntesek, és csak akkor jönnek létre, ha az mindkét fél számára haszonnövekedéssel jár. Ennek érdekében pedig meg kell keresni a másik felet úgy, hogy felkeltsük annak figyelmét, valamint hangsúlyozzuk a csere számára elınyös voltát a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákon keresztül. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, fıiskolai tanársegéd. 22

2 Ezen felül a nonprofit szervezetek mőködésének középpontjában olyan szervezeti cél áll, mely valamilyen közösségi szükséglet és igény kielégítésére alkalmas javak önkéntes biztosítására törekszik. Ennek érdekében anyagi és szellemi hozzájárulásokat kell integrálnia és koordinálnia, úgy hogy az egyéni szükségletek minél teljesebb kielégítésére törekedjen, legyen az anyagi jólét, biztonság, szabadság S ezek azok a területek, melyeken megmutatkoznak a vállalati menedzsmentben nem jellemzı marketingelemek. A nonprofit szervezetek marketingjének és elsı sorban az üzleti bevételekbıl élı szervezetek esetén kialakításakor elıször is figyelembe kell venni, hogy az adott szervezet milyen kapcsolatban van környezetével. Azaz sok esetben két stratégiát is alkalmaznia kell, hiszen nem csak a végsı felhasználók felé kell kommunikálnia tevékenységét, hanem a támogatókat is meg kell nyernie a folyamatos forrásbiztosítás érdekében, hiszen a két kör jelen esetben eltérı. Ezért kiemelt szerephez jut a marketing meghatározásakor a nyilvánosság. Másodsorban a cserék természetét is figyelembe kell vennie annak, aki nonprofit szervezetek marketingjével kíván foglalkozni. Itt ugyanis nem lehet alkalmazni a gazdasági áldozatokért gazdasági haszon elvet. Ezen szervezetek kapcsolatai sokkal változatosabb költség/haszon kombinációkban jelennek meg, hiszen az ellenérték sokszor társadalmi vagy akár lelki haszon is lehet (ROSE- ACKERMAN 1996.), melynek mérése igencsak problémás. Ezért is érdemes a nonprofit szervezetek, ezen belül is inkább a szolgáltatást nyújtók, mint adományosztók marketingjének alábbi sajátosságait figyelembe venni a stratégia kialakítása során (PAVLUSKA 2003.): a nonprofit szervezetek termékei elsısorban szolgáltatások és magatartásminták, ezek a termékek sokszor nem jelennek meg fizikailag, nem mindig értelmezhetı az egyén haszna (sokszor a társadalmi haszon a cél, például a környezetvédelem), a bonyolultabb magatartási kérdések miatt sokszor nagyobb tömegő információt és mélyebb magyarázatot kell kommunikálni, a fogyasztói igényekhez való igazítás sokszor lehetetlen, a szervezeti célok gyakran nem találkoznak vagy akár ellentétesek az egyéni célokkal, így azok egyénivé tétele nagy kihívás a marketingszakemberek számára, az eredmények mérése nagyon nehéz, több célcsoport is létezik, kitüntetett szerepet kap a public relations, hiszen a szervezetek tevékenységének eredményét a társadalom számára ezen keresztül lehet igazolni. A NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A nonprofit szervezetek is válogathatnak a közismert marketingkommunikációs eszközök között, viszont figyelembe kell venniük a szektor sajátosságait. Nézzük, milyen jótanácsokat érdemes figyelembe venni az eszközök kiválasztása során (BUCKO 1997.): Határozzuk meg pontosan a célközönséget (mind támogatói, mind támogatandó oldalon), nézzük meg, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, mik a szokásaik és ezek ismeretében olyan eszközt válasszunk, mely biztosan elér hozzájuk. Ha több eszköz használata is lehetséges, akkor akár többet is használhatunk. Használjuk ki az eszközök nyújtotta minden lehetıséget, ide értve a terjesztést, sokszorosítást, további publikálást is, mint például a szakmai fórumokon való megjelenés. Ügyeljünk az eszközök kiválasztásánál a költségekre. Nem feltétlenül az a legjobb eszköz, mely sok embert elér. A cél, hogy a célközönséget találjuk meg a kommunikációs eszközeinkkel. Természetesen az sem a megoldás, ha egyáltalán nem költünk kommunikációra. Próbáljuk meg az elérhetı eszközök legjobb kombinációját meghatározni. Rendszeresen és folyamatosan kommunikáljunk a célközönséggel. Nem elég csak megnyerni egy adományozót, értesíteni is kell ıket tevékenységünkrıl, illetve annak eredményérıl, s ezáltal biz- 23

3 tosítani a hosszú távú partnerséget. De a támogatott személyekkel is folyamatos kommunikációra, kapcsolatra van szükség, hogy tevékenységünk a lehetıségekhez mérten eredményes legyen. Ne adjuk fel a sikert! Ha egy eszköz jól mőködött a múltban, ne keressünk újat, használjuk ezt újra! Legyen átgondolt marketing terv, mely figyelembe veszi, hogy a sikert vagy kudarcot hosszú távon lehet jól mérni, és ez befektetés szempontjából is nagyobb áldozatokat követel. Ha mégsem érjük el a kívánt eredményt, akkor elıször a hibát keressük meg, és azt orvosoljuk. A TÁRSADALMI MARKETING A társadalmi marketing a marketing alkalmazása egy célcsoport befolyásolására annak érdekében, hogy önszántukból fogadjanak el, utasítsanak el, változtassanak meg vagy hagyjanak abba egyes problematikus viselkedéseket, ezáltal szolgálva az egyének, csoportok vagy a társadalom egészének javát. (DINYA 2004.) Hatásmechanizmusában ugyanakkor élesen megkülönböztetik az egyszeri aktivitást elıidézı programot a tartós viselkedésváltozást eredményezıtıl. Míg az egyszeri program költség-haszon elemzéssel könnyen nyomon követhetı a célszemély számára, addig a tartós változás hatásait csak akkor tudja értékelni, ha viselkedésmódja már megváltozott, esetleg visszafordíthatatlanul is. (Például a dohányzásról való leszokás hatása csak késıbb érzékelhetı a célszemély számára, rövid távon csak a leszokás nehézségeivel szembesül.) A NONPROFIT SZERVEZETEK ÁLTAL ALKALMAZOTT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK A nonbusiness intézmények számára minden találkozás a célközönséggel, egyben lehetıség is a kommunikációra. Ezért fı kommunikációs csatornaként ezek a szervezetek szóvivıt alkalmaznak, s itt fontos tényezı annak hitelessége és bizalomkeltı mivolta. Ugyanakkor fontossá válhat egyéb kommunikációs eszköz alkalmazása is (NAGYOVÁ 2004.): Hirdetés: személytelen tömegkommunikáció, mely a tömegeket elérı médiákat használja, tartalmát a szervezet határozza meg, ı fizeti, esetleg adományként ingyen jut hozzá. Promóció: gyakran kapcsolódik hozzá verseny, hőségprogram. Szponzorálás: általában a nonprofit szervezet kapja a pénzt, melyért cserébe az adományozó vállalat imázsát javítja. Jellemzı a sport, mővészet, oktatás, tudományos területeken és gyakran kapcsolódik eseményekhez. Kapcsolt hirdetés: más szervezet hirdetési felületét használja, mindkét fél számára elınyös lehet. PR: a nonprofit szervezet goodwill-jét javíthatja, általában sajtóban való megjelenést, konferenciákon való megjelenést foglal magába. Publicity: olyan személytelen tömegkommunikáció, melyet nem a vállalat fizet, tartalmát nem határozza meg. Jellemzıen független és szavahihetı információforrásnak tartják. Point-of-delivery: a vásárlás illetve a szolgáltatás helyét történı kommunikáció, mely magába foglalhat bemutatót, terveket Kiállítás: nagy jelentıséggel bír a felhasználókkal, szponzorokkal és adományozókkal való kapcsolattartás terén. Direkt marketing: személyes és közvetlen kommunikációs mód a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel, szponzorokkal és adományozókkal. Eszközei a brosúrák, közvetlen küldemények, telemarketing akciók Személyes eladás: szóbeli bemutatás egy vagy több eladó részérıl, mely a szolgáltatást kínálja a vevıknek, szponzoroknak vagy adományozóknak. Zöld hívószám: az állampolgárok aktivitására építı, közvetlen eléréső csatorna, kiválóan használható politikai célok elérésére is. Interaktív marketing: az internetet használna a kínálat megismertetésére, gyakran kombinálja a kommunikációt az eladással. 24

4 IMC (integrált marketing kommunikáció): a 20. század viszonylag új koncepciója, mely a nonprofit szférában még nagyobb jelentıséggel bír, mint az üzleti szférában. Elınye, hogy következetes üzeneteket közvetít minden célcsoport számára minden elérhetı csatornán. Így a kommunikáció még hatásosabb lesz a következetesség, valamint az eszközök és üzenetek szinergiájának hatására. Az 1. ábra jól szemlélteti, hogy a fent említett eszközök közül melyeket és milyen arányban alkalmazzák elıszeretettel a civil szféra szereplıi. 1. ábra A nonprofit szervezetek által alkalmazott kommunikációs és reklámeszközök (DINYA 2004) Sajnálatos módon azonban kutatások (NIOK 2004.) is alátámasztják, hogy a civil szféra szervezetei, munkatársai mind a saját szervezetük, mind a civil szféra egészét informatikailag, kommunikációs eszközök terén alacsonyan ellátottnak találják, és ennek fı okát teljesen abban látják, hogy nem rendelkeznek elegendı forrással sem a kommunikációs, sem az informatikai fejlesztések megvalósításához. Abban is egyetértenek, hogy az információ-technológia pozitívan hat munkavégzésükre, külsı és belsı kommunikációjuk fejlesztése segíti mind feladataik ellátását, mind céljaik elérését. Valamint arról is nyilatkoztak, hogy nyitottak az információ- és kommunikációs eszközök használatára, továbbá igényük van ezen eszközök fejlesztésére, és nem értékelik jelentısnek az ehhez kötıdı plusz feladatokat, áldozatokat sem. A KOMMUNIKÁCIÓ CÉLCSOPORTJA SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK AZ ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK TERÉN A nonprofit és a forprofit szféra marketingje közti különbséget az adja, hogy a célok, ezáltal a célcsoportok is különbözıek. Itt ugyanis nem a pénzügyi siker a fontos, hanem az egyéni, társadalmi értékekben mérhetı hozam. Ugyanakkor nehezíti a kommunikáció menedzselését, hogy három irányban kell az üzenetet kibocsátani: a közvélemény, a közvetlen célcsoport és a média felé. Sıt, a haszon sem a befolyásolóé, hanem a célszemélyé, vagy az egész társadalomé, és a versenytárs sem egy másik szervezet, hanem a jelenlegi viselkedésforma (DINYA 2004.). Azaz a nonprofit területen a marketing szakembereknek sokkal nehezebb dolguk van, hiszen: a célcsoport számára vonzóbb az aktuális magatartás megrögzött magatartásformákat kell megváltoztatni, a profitszféra vagy az egyén a társadalmi marketing céljai ellen dolgozhat. Magyarországi vizsgálatok (VAJDA 2002) azt az érdekes képet mutatják, hogy még a legalacsonyabb bevétellel rendelkezı szervezetek is megragadnak minden eszközt, hogy bevételhez jussanak, így az indokoltnál gyakrabban veszik igénybe a költséges tömegkommunikációs eszközöket. Pedig ismert, hogy ezek csak a magatartási spirál elején hatékonyak, azaz elsısorban ismeretközlésre és érdeklıdés felkeltésre jók. 25

5 NONPROFIT SZERVEZETEK EGYMÁS KÖZTI KOMMUNIKÁCIÓJA A nonprofit szervezetek egymás közti kommunikáció két színtéren is folyik. Egyrészt léteznek olyan nonprofit szervezetek, melyek a szféra összefogását, tájékoztatását tőzik ki célul, másrészt megfigyelhetı a szervezetek horizontális összefogása is. Az egyik legismertebb civil szervezeteket összefogó szövetség a NIOK, azaz a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítványa, mely széles körő információkat nyújt a szektorról, mind a szektor, mind a célcsoportok felé. Tevékenységének egyik jelentıs területe az 1%-os adatbázis, valamint annak ismertté tétele. (Látogatottsági adatok alapján ismeretes, hogy többen tájékozódnak a szervezet honlapján a lehetséges támogatottakról, mint az adóhivatal honlapján.) Természetesen ehhez hasonló feladatokat több szervezet is végez. Például internetes megjelenést és publikációt kínál több civil honlap is (pl. Ezek a holnapok is segítik a szervezeteket egymás tevékenységének megismerésében, ugyanakkor lehetıséget adnak fórumok és kerekasztal-beszélgetések lebonyolítására, tapasztalatcserére is. S ami még nagy jelentıséggel bír, hogy ezeken az oldalakon a szektor szereplıi megtalálnak minden olyan anyagot (nyomtatvány, törvény ), mely mőködésükhöz szükséges, s amelyek jelentısen könnyítik munkájukat. ÖSSZEFOGÁS FORPROFIT SZERVEZETEKKEL Napjainkban egyre gyakoribb jelenség a nonprofit és a forprofit szféra közös megjelenése. Ennek oka, hogy a magánadományok és állami támogatások nem fedezik a civil kezdeményezések költségeit, s erre kínál megoldást az ügymarketing. Ilyen tevékenységet folytat több multinacionális cég hazánkban is (DM, Danone). Azaz például akciók keretében a forprofit szervezetek meghirdetik, hogy bizonyos termékek eladása után adott összeggel járulnak hozzá 1-1 általuk megjelölt kezdeményezéshez. Ennek érdekében a forprofit vállalatok fizetett hirdetései megjelennek a tömegkommunikációs eszközökben, ezáltal ismertté téve a nonprofit szervezetet, ugyanakkor a hirdetı nyílttá teszi adományozó tevékenységét, mely a cég imázsát növeli. Természetesen ennek eredményeként az eladások növekedésére számít, valamint hosszú távú és szilárd kapcsolatot épít ki a fogyasztók és a forprofit cég között, mely az ügy támogatásán és nem a vásárolt terméken alapul. Az ügymarkenting formái: Corporate issue promotion: a nonprofit partner bevonása nélkül kap támogatást Joint issue promotion: partnerként kap támogatást Sales-related fundraising: értékesítés arányában határozzák meg a támogatást Licensing and co-branding: nonbusiness szervezet logójának használata támogatás fejében. Az ügymarketingen kívül egyre gyakoribb jelenség a PPP, azaz a Public Private Partnership, melynek keretében mindkét fél elınyt vár, de az együttmőködésnek társadalmi elınye is van. Azaz definíció szerint a PPP konstrukció a közszolgáltatások biztosításának a magánszféra bevonásával történı olyan formája, amelyben a közfeladat ellátásához szükséges eszköz tervezési, építési és finanszírozási, illetve az üzemeltetési feladatokat az állammal kialakított komplex együttmőködés keretében a magánszektor látja el. (www.nsh.hu) Természetesen ebben az esetben is elıfordulhat, hogy a forprofit partner ráfordításai csak részben térülnek meg. A NONPROFIT MARKETING SAJÁTOS SZÍNTERE: HARC AZ 1%-OKÉRT A nonprofit szervezetek 1997 óta lehetıséget kapnak arra, hogy a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-át megszerezzék. Ezért az adományozóknak mindösszesen csak egy papírlapot kell helyesen kitölteniük. Mégis sok olyan adózó van, aki nem él ezzel a lehetıséggel. Azért, hogy ıket bevonják, valamint a rendszeresen nyilatkozók adományait megszerezzék, a nonprofit szervezetek ádáz küzdelmet folytatnak. 26

6 A folyamat során a szervezetek rákényszerülnek arra, hogy céljaikat, tevékenységüket nyilvánosságra hozzák. Ennek közvetlen és kézzel fogható következménye az 1%-okból befolyó jövedelmek, melyek jelentıs nagyságrendet képviselnek 1-1 szervezet költségvetésében: 1. táblázat A legsikeresebb 1%-ot győjtı szervezetek 2006-ban (www.nonprofit.hu) A szervezet neve Település Összeg Gyermekrák Alapítvány Budapest VI Rex Kutyaotthon Alapítvány Budapest IV Gyermekétkeztetési Alapítvány Budapest XX Az 1%-ok megszerzéséért sok új, és már jól bevált kommunikációs stratégiát folytatnak a civil szféra szereplıi. A korábban felsorolt marketingkommunikációs eszközök szinte mindegyikét használják, ugyanakkor megjelent egy új eszköz is a palettán, mégpedig az elıre kitöltött nyilatkozat. Azaz az alapítványok, és egyéb közhasznú szervezetek saját adataikkal kitöltött nyomtatványokat juttatnak el az adófizetıkhöz, megkönnyítve ezzel azok munkáját. (Sajnos még így is sok érvénytelen nyilatkozat születik: például elfelejtik a borítékot, vagy a nyilatkozatot aláírni.) Természetesen az 1%-ok megszerzése érdekében végzett marketing kommunikációs tevékenység eredményét nem lehet pusztán a befolyt összegek nagyságával lemérni, ezt a törvényalkotó célja is alátámasztja. Hiszen a cél az, hogy hazánkban éppúgy, mint a környezı kelet-közép európai országokban emeljék az adományozás presztízsét, valamint az, hogy láthatóvá tegyék a szektort és felhívják tevékenységük fontosságára a köz figyelmét. NIOK SZEREPE A Nonprofit Információs és Oktató Központ NIOK Alapítvány az ún. 1%-os törvény mőködésének kezdetétıl fogva szervezi meg információs és médiakampányát, mellyel az 1%-os adományozás jelentısségére hívja fel a figyelmet, valamint segíti az adófizetık tájékozódását, és a civil szervezetek munkáját. Célja, hogy az 1%-os törvény sikeresen mőködjön, és növekedjen az 1%-os felajánlások száma os kampányukban internetes portáluk 1%-os oldalán és civil szervezeteket tartalmazó adatbázisukban megközelítıleg látogatót mértek. Ez a becslések szerint azt jelenti, hogy a látogatók számából kiindulva nagyságrendileg 730 millió forintnyi felajánlás megszületését, célba juttatását segítették elı.(www.nonprofit.hu) A NIOK marketing kommunikációs tevékenysége (www.nonprofit.hu) 32 újságcikkben, interjúban, közleményben, nyilatkozatban stb. jelentünk meg, 65-ször vetítették TV spotunkat a különbözı kereskedelmi és közszolgálati csatornák (MTV1, MTV2, Duna TV, RTL Klub, TV2), legalább 42-szer hangzott el a különbözı rádióadókon, de volt olyan adó, amelyik folyamatosan sugározta (Magyar Rádió Kossuth, Petıfi, Bartók, Danubius, Civil Rádió), 11 hirdetésünk jelent meg nyomtatott sajtóban (METRO Hírújság, Heti Válasz, Tallózó), legalább 16 weboldalon, portálon jelent meg a bannerünk, ebbıl az egyik fı médiatámogatónk az [origo] oldalán 5 milliószor, az iwiw oldalain pedig 3 milliószor, 45 ezer szórólapunkat helyezte el az APEH a városi és vidéki ügyfélszolgálati irodákban, 100 db A/2-es plakátot helyeztettünk ki fitness termekben, bárokban és klubokban, játékunkkal 3 hét alatt több, mint ezer játékot játszottak. 27

7 A NIOK által szervezett kampányok céljai: felhívni a figyelmet a civil társadalomra, a civil mozgalmakra, fejleszteni az adományozási kultúrát az országban növelni az 1%-ukat felajánló adófizetık számát, így az 1%-ból befolyó támogatások összegét, hiszen az NCA révén a szektor számára ezúton juttatott támogatás megduplázódik (részletek: információs szolgáltatásaikkal növelni a helyesen kitöltött 1%-os nyilatkozatok számát. A fenti célok teljesülése érdekében a szervezet átfogó marketing kommunikációt folytat. Megjelenik mind a szervezetek, mind pedig az adományozók felé, valamint tevékenységének biztosításához költségvetési és egyéb szponzori forrásokra is pályázik. AZ ÁLLAM 1%-KAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓJA A nonprofit szervezetek támogatásának ösztönzése az állam feladata is. Ennek érdekében az 1%-os felajánlások számának növekedését többek közt azzal kívánják elérni, hogy az adófizetık a személyi jövedelemadó bevallási nyomtatvánnyal együtt megkapják a nyilatkozatot tartalmazó nyomtatványt, melyen megtalálják a kitöltési útmutatót, valamint útmutatást arra, hogy hol találhatnak információkat a támogatható szervezetekrıl. Ugyanakkor tájékoztató anyagaikban is feltüntetik a lehetıségét annak, hogy az adófizetık adóforintjaik egy részét átirányítsák az általuk megjelölt civil kezdeményezéseknek, és hangsúlyozzák, hogy ez számukra nem jelent költséget. Az adóhivatal pedig évente statisztikát készít a felajánlásokról, melyet különféle fórumokon (rádió, újságok) ismertet az adófizetıkkel. Itt rendszeresen felmerülnek azon szervezetek nevei, melyek a legtöbb felajánlást kapták, valamint ismételten felhívják a figyelmet a nyilatkozatok pontos kitöltésének fontosságára. Sajnálatos módon azonban ebben a jelentésben nem jelenik meg a szervezetek neve és az adomány nagysága mellett a szervezetek adószáma, mely elısegíthetné az adományozást (lásd 1. táblázat). Az adófizetınek más fórumon kell utánajárni a támogatni kívánt szervezet adószámára, melyet fel kell tüntetni a nyilatkozaton. A felajánlható 1+1%-okon felül az állam kötelezettséget vállalt arra, hogy a felajánlott összegekkel megegyezı mértékben további támogatást nyújt a civil szféra szereplıinek mőködésük biztosítása érdekében. Erre hozta létre a Nemzeti Civil Alapprogramot, melynek célja a szféra mőködésének elısegítése és támogatása. Ennek érdekében a civil szektor által választott testületek a beérkezett pályázatok alapján döntenek a vissza nem térítendı támogatások odaítélésérıl. ÖSSZEGZÉS A fentiekbıl látszik, hogy nem csak az üzleti szférának van szüksége a hatékonyabb mőködés érdekében a marketingre és annak eszközeire, hanem az úgynevezett harmadik szektor is kiaknázhatja a marketing filozófiájában rejlı hasznokat. Ezért fontos, hogy a nonprofit szektorban tevékenykedık is tisztában legyenek a marketing lehetıségeivel, ezen belül is a kommunikációs eszközökkel, valamint azok fıbb tulajdonságaival azért, hogy egy hatékonyabb mőködést valósítsanak meg. Ennek eredménye egyaránt mérhetı a bevételek növekedésével, a költséghatékonyabb mőködéssel, valamint a tevékenységi kör bıvülésével is, melyek mind-mind a társadalmi jólét szintjét emelik. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a szektor szervezetei ne csak az 1%-os kampányok során jelenjenek meg a nagyközönség elıtt, hanem tevékenységüket attól függetlenül is tegyék ismertté. Ez egyben azt is jelentené, hogy a szféra által alkalmazott marketing eszközök és azok hatékonysága is javul. 28

8 IRODALOMJEGYZÉK 1. BUCKO, MICHAL and GERSTLEY, LORI: Marketing: A How-to-Guide, Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, Baltimore, DINYA LÁSZLÓ, FARKAS FERENC, HETESI ERZSÉBET, VERES ZOLTÁN: Nonbusiness marketing és menedzsment, KJK-KERSZÖV, Budapest, NAGYOVÁ, JANA: Marketing in Nonprofit Organizations, In: ZIMMER, A. PRILLER E.: Future of Civil Society in Central Europe, Verlag p NIOK: Give a Share to the Civil Sector!, 1% Campaign 2003, Report by the Nonprofit Information and Training Centre, Budapest DR. PAVLUSKA VALÉRIA: A marketing sajátos természete a nonprofit szervezetekben, In: Tudásmenedzsment p ROSE-ACKERMAN, SUSAN: Altruism, Nonprofits, and Economic Theory, In: Journal of Economic Literature, June pp VAJDA ÁGNES, KUTI ÉVA: Citizens Votes for Nonprofit Activities in Hungary Nonprofit Sector Research Fund, Working Parer Series,

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Adhouse megjelenési lehetőségek. Adó 1 % kampányok számára

Adhouse megjelenési lehetőségek. Adó 1 % kampányok számára Adhouse megjelenési lehetőségek Adó 1 % kampányok számára Adhouse Adó 1% Adó 1% A non-profit szervezetek bevételei között jelentős arányt képviselnek az adó 1%-ból befolyó összegek. A szervezetek számára

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS MARKETING MESTERSZAK TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS 2015. 11. 06-07. Magyar Mária FONTOS TUDNIVALÓK 2 MINITESZT: Következő órán 2. MINITESZT (4. fejezet társ. kom.) Összesen 4 MINITESZT, 50%-os súllyal

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ 8. Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ . at the time in 1972 it seemed incredible that university professors of FIU were talking about IMC, public relations had been utilizing what we called "total

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Az elérhetı luxus. Mi a siker? Hogyan biztosítsuk a befektetett tıke hozamát avagy hogyan biztosítsuk a sikert? A sikerhez vezetı 8 aranyszabály

Az elérhetı luxus. Mi a siker? Hogyan biztosítsuk a befektetett tıke hozamát avagy hogyan biztosítsuk a sikert? A sikerhez vezetı 8 aranyszabály Az elérhetı luxus Hogyan biztosítsuk a befektetett tıke hozamát avagy hogyan biztosítsuk a sikert? A sikerhez vezetı 8 aranyszabály Nr. 1 Tőzzük ki a célt magunk elé Nr. 2 Vegyük fontolóra marketing stratégiánkban

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Médiapiac Magyarországon

Médiapiac Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Média és társadalom Médiapiac Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Média és médiafogyasztás

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt.

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. vagy egyéb informáci ciós s iroda? vagy egyéb információs iroda? Közös a cél A hazánkba érkezı turisták

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Kommunikációs stratégiája 2009.

Kommunikációs stratégiája 2009. Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának Kommunikációs stratégiája 2009. Tartalom Bevezetés... 3 Kommunikációs stratégia megfogalmazásának célja... 5 Arculati elemek... 7 Kommunikációs

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4 Reklámkommunikáció Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso Márka 2 1 3 márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

Az emberi erıforrások menedzsmentje

Az emberi erıforrások menedzsmentje Az emberi erıforrások menedzsmentje Funkcionális menedzsment 5. 1 Emberi erıforrás Sajátosság: - önálló akarat - képes befolyásolni a teljesítményét - motiválható - szinergia Azonosság: ráfordítás költség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség.

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség. A MARKETING TERÜLETEI Többcsatornás értékesítés Németországban A német vállalatok 40%-a négy vagy ennél is több értékesítési csatornát használ. A hagyományos értékesítési csatornák mellett a (helyhez kötött)

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György Adományok és támogatások Dr. Bódi György Az adomány és a támogatás fogalmi különbözősége 2 A Civil tv. értelmező rendelkezései szerint 2. 1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Transzparencia az adományozásban. Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője

Transzparencia az adományozásban. Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője Transzparencia az adományozásban Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője Miért fontos az átláthatóság? A magánadományozók 21%- a azért nem adod pénzbeli adományt, mert nem bízik

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

KÉPÚJSÁG OLDAL SUGÁRZÁSA. 1 oldal / 2 hét 20.000 Ft + Áfa ( 66 ) 1 oldal / 1 hét 12.500 Ft + Áfa ( 41 ) Magánszemélyek részére: 1 oldal / hó

KÉPÚJSÁG OLDAL SUGÁRZÁSA. 1 oldal / 2 hét 20.000 Ft + Áfa ( 66 ) 1 oldal / 1 hét 12.500 Ft + Áfa ( 41 ) Magánszemélyek részére: 1 oldal / hó GYTV@CHELLO.HU 37/ 311-355 fax: 37/ 505-145 Marketing: 37/ 505-147 KÉPÚJSÁG OLDAL SUGÁRZÁSA Vállalkozások részére: 1 oldal / hó 30.000 Ft + Áfa ( 100 ) 1 oldal / 2 hét 20.000 Ft + Áfa ( 66 ) 1 oldal /

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley)

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) A CIVILKOMP BEMUTATÁSA Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) MIÓTA? NCA évében született a Civilkomp konferenciasorozat (2003. október 9.) 2007-től működik alapítványi formában

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány OEFI-konferencia 2007. február 28. Dr. Kovács Gabriella Igazgató, TESZ Alapítvány Témakörök Bemutatkozás Kitekintés Esettanulmány: TESZ pályázati tapasztalatok

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI 1937 Mi a reklám? REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. infó Üzenet: üzenet Az információ lefordítása a fogyasztó elvárásainak

Részletesebben

Beszéljünk a nyári uborkaszezonról!

Beszéljünk a nyári uborkaszezonról! Beszéljünk a nyári uborkaszezonról! Sok mikro-és kisvállalkozás tulajdonosának igazi rémálom a nyári idıszak, hiszen beköszönt az utálatos uborkaszezonként emlegetett jelenség, melynek a jellemzıit biztosan

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál 5. elearning Fórum 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház T-Mobile Magyarország Rt. elearning a T-Mobile Magyarországnál Tartalomjegyzék

Részletesebben

Országos Digitális Átállás Projekt

Országos Digitális Átállás Projekt Országos Digitális Átállás Projekt kommunikáció Zsuppán Attila kommunikációs igazgató 2013. március 28. Célcsoportjaink 1. Aki (földfelszíni) analóg módon tévézik: - támogatott rászorulók - akik önerőből

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

Magyarország első borturisztikai applikációja

Magyarország első borturisztikai applikációja Magyarország első borturisztikai applikációja Mi a Kóstolom? Átfogó borturisztikai (webalapú) mobilalkalmazás, amely összeköti a fogyasztókat a Budapesthez és a 22 hazai borvidékhez kapcsolódó borászatokkal,

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Miért kommunikál egy. csarnokcég. hiperlokálisan (is)? Rajki Diána, Build-Communication

Miért kommunikál egy. csarnokcég. hiperlokálisan (is)? Rajki Diána, Build-Communication Miért kommunikál egy csarnokcég hiperlokálisan (is)? Rajki Diána, Build-Communication Szakmai közhely - sok a budget egyszerű, nem túl kreatív ötlet is lejut(hat) a célcsoporthoz - kevés a budget kreatív

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

A nonprofit marketing elméleti és gyakorlati alapjai - egyezőségek és eltérések a forprofit és a nonprofit marketing között

A nonprofit marketing elméleti és gyakorlati alapjai - egyezőségek és eltérések a forprofit és a nonprofit marketing között A nonprofit marketing elméleti és gyakorlati alapjai - egyezőségek és eltérések a forprofit és a nonprofit marketing között Kovács Máté Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Adományszervezési ismeretek Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Mire gyűjtünk, mire kérünk? Projektünk összefoglalója Kinek érdeke minket támogatni? Milyen időszakra kérünk?

Részletesebben