Csongrádi Gyöngyi * NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csongrádi Gyöngyi * NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA"

Átírás

1 Csongrádi Gyöngyi * NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA BEVEZETÉS A nonprofit szervezetek életében is egyre inkább elıtérbe kerül a marketing, melynek sikerét már több területen is bizonyították. Természetesen a civil szektorban is legalább olyan változatos képet fest a maketingkommunikáció, mint azt az üzleti szféra esetében már megismerhettük. Hiszen ide tartozik minden olyan eszköz, mellyel a szervezet kapcsolatba lép a célcsoportokkal és támogatókkal, hogy bemutassa kínálatát, tevékenységét. Az eltérés lényege abban áll, hogy a szervezetek célja itt nem a pénzügyi eredmény, hanem annál sokkal megfoghatatlanabb: társadalmi vagy egyéni haszon. A nonprofit szférában sem lehet megkérdıjelezni a kommunikáció szükségességét, hiszen mőködésében jelentıs szerepe van a nyilvánosságnak. Ennek oka, hogy a mőködéséhez szükséges forrásokat a társadalom bizonyos rétegeitıl szerzi, ugyanakkor tevékenysége az elızıektıl merıben eltérı csoportokat is érinthet. Tehát azért kell komplexebb kommunikációs stratégiát alkalmaznia, hogy minden olyan célszemélyt elérjen, akik tevékenységében érintve vannak. Ugyanakkor speciális területet ismerhetünk meg a civil szféra személyi jövedelemadónk 1%- áért folytatott küzdelme során. Ha csupán gazdaságossági szempontból vizsgáljuk a kérdést, sok esetben felmerül, hogy egy adott szervezet többet költött a kampányra, mint amennyi pénzt sikerült vele szereznie. Ha viszont a marketingstratégia részeként tekintünk erre a kampányra, akkor akár sikeresnek is mondható ugyanaz kommunikáció, hiszen széles körben megismertette a szervezetet, valamint annak céljait. A MARKETING SZEREPE A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉLETÉBEN A nonprofit szervezetek marketingjével a 60-as, 70-es évek fordulóján kezdtek foglalkozni olyan szerzık, mint KOTLER, LEVY, ZALTMAN és SHAPIRO. Ennek fontossága abban rejlik, hogy a nonprofit szektorban a marketing alkalmazása vegyes érzelmeket kelt. Ugyanakkor mint filozófia, vagy mint integráló eszköz a hosszú távú célok elérése érdekében, nagyon is megállja helyét ezen szervezetek mőködésében is. A nonprofit és forprofit szervezetek esetében igaz, hogy céljaik elérése érdekében másokra hatással vannak, értéket hordozhatnak számukra, tevékenységük során valamiféle cserét hajtanak végre, legyen annak ellenértéke akár pénz, akár elismerés. Természetesen ezek a cserefolyamatok önkéntesek, és csak akkor jönnek létre, ha az mindkét fél számára haszonnövekedéssel jár. Ennek érdekében pedig meg kell keresni a másik felet úgy, hogy felkeltsük annak figyelmét, valamint hangsúlyozzuk a csere számára elınyös voltát a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákon keresztül. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, fıiskolai tanársegéd. 22

2 Ezen felül a nonprofit szervezetek mőködésének középpontjában olyan szervezeti cél áll, mely valamilyen közösségi szükséglet és igény kielégítésére alkalmas javak önkéntes biztosítására törekszik. Ennek érdekében anyagi és szellemi hozzájárulásokat kell integrálnia és koordinálnia, úgy hogy az egyéni szükségletek minél teljesebb kielégítésére törekedjen, legyen az anyagi jólét, biztonság, szabadság S ezek azok a területek, melyeken megmutatkoznak a vállalati menedzsmentben nem jellemzı marketingelemek. A nonprofit szervezetek marketingjének és elsı sorban az üzleti bevételekbıl élı szervezetek esetén kialakításakor elıször is figyelembe kell venni, hogy az adott szervezet milyen kapcsolatban van környezetével. Azaz sok esetben két stratégiát is alkalmaznia kell, hiszen nem csak a végsı felhasználók felé kell kommunikálnia tevékenységét, hanem a támogatókat is meg kell nyernie a folyamatos forrásbiztosítás érdekében, hiszen a két kör jelen esetben eltérı. Ezért kiemelt szerephez jut a marketing meghatározásakor a nyilvánosság. Másodsorban a cserék természetét is figyelembe kell vennie annak, aki nonprofit szervezetek marketingjével kíván foglalkozni. Itt ugyanis nem lehet alkalmazni a gazdasági áldozatokért gazdasági haszon elvet. Ezen szervezetek kapcsolatai sokkal változatosabb költség/haszon kombinációkban jelennek meg, hiszen az ellenérték sokszor társadalmi vagy akár lelki haszon is lehet (ROSE- ACKERMAN 1996.), melynek mérése igencsak problémás. Ezért is érdemes a nonprofit szervezetek, ezen belül is inkább a szolgáltatást nyújtók, mint adományosztók marketingjének alábbi sajátosságait figyelembe venni a stratégia kialakítása során (PAVLUSKA 2003.): a nonprofit szervezetek termékei elsısorban szolgáltatások és magatartásminták, ezek a termékek sokszor nem jelennek meg fizikailag, nem mindig értelmezhetı az egyén haszna (sokszor a társadalmi haszon a cél, például a környezetvédelem), a bonyolultabb magatartási kérdések miatt sokszor nagyobb tömegő információt és mélyebb magyarázatot kell kommunikálni, a fogyasztói igényekhez való igazítás sokszor lehetetlen, a szervezeti célok gyakran nem találkoznak vagy akár ellentétesek az egyéni célokkal, így azok egyénivé tétele nagy kihívás a marketingszakemberek számára, az eredmények mérése nagyon nehéz, több célcsoport is létezik, kitüntetett szerepet kap a public relations, hiszen a szervezetek tevékenységének eredményét a társadalom számára ezen keresztül lehet igazolni. A NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A nonprofit szervezetek is válogathatnak a közismert marketingkommunikációs eszközök között, viszont figyelembe kell venniük a szektor sajátosságait. Nézzük, milyen jótanácsokat érdemes figyelembe venni az eszközök kiválasztása során (BUCKO 1997.): Határozzuk meg pontosan a célközönséget (mind támogatói, mind támogatandó oldalon), nézzük meg, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, mik a szokásaik és ezek ismeretében olyan eszközt válasszunk, mely biztosan elér hozzájuk. Ha több eszköz használata is lehetséges, akkor akár többet is használhatunk. Használjuk ki az eszközök nyújtotta minden lehetıséget, ide értve a terjesztést, sokszorosítást, további publikálást is, mint például a szakmai fórumokon való megjelenés. Ügyeljünk az eszközök kiválasztásánál a költségekre. Nem feltétlenül az a legjobb eszköz, mely sok embert elér. A cél, hogy a célközönséget találjuk meg a kommunikációs eszközeinkkel. Természetesen az sem a megoldás, ha egyáltalán nem költünk kommunikációra. Próbáljuk meg az elérhetı eszközök legjobb kombinációját meghatározni. Rendszeresen és folyamatosan kommunikáljunk a célközönséggel. Nem elég csak megnyerni egy adományozót, értesíteni is kell ıket tevékenységünkrıl, illetve annak eredményérıl, s ezáltal biz- 23

3 tosítani a hosszú távú partnerséget. De a támogatott személyekkel is folyamatos kommunikációra, kapcsolatra van szükség, hogy tevékenységünk a lehetıségekhez mérten eredményes legyen. Ne adjuk fel a sikert! Ha egy eszköz jól mőködött a múltban, ne keressünk újat, használjuk ezt újra! Legyen átgondolt marketing terv, mely figyelembe veszi, hogy a sikert vagy kudarcot hosszú távon lehet jól mérni, és ez befektetés szempontjából is nagyobb áldozatokat követel. Ha mégsem érjük el a kívánt eredményt, akkor elıször a hibát keressük meg, és azt orvosoljuk. A TÁRSADALMI MARKETING A társadalmi marketing a marketing alkalmazása egy célcsoport befolyásolására annak érdekében, hogy önszántukból fogadjanak el, utasítsanak el, változtassanak meg vagy hagyjanak abba egyes problematikus viselkedéseket, ezáltal szolgálva az egyének, csoportok vagy a társadalom egészének javát. (DINYA 2004.) Hatásmechanizmusában ugyanakkor élesen megkülönböztetik az egyszeri aktivitást elıidézı programot a tartós viselkedésváltozást eredményezıtıl. Míg az egyszeri program költség-haszon elemzéssel könnyen nyomon követhetı a célszemély számára, addig a tartós változás hatásait csak akkor tudja értékelni, ha viselkedésmódja már megváltozott, esetleg visszafordíthatatlanul is. (Például a dohányzásról való leszokás hatása csak késıbb érzékelhetı a célszemély számára, rövid távon csak a leszokás nehézségeivel szembesül.) A NONPROFIT SZERVEZETEK ÁLTAL ALKALMAZOTT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK A nonbusiness intézmények számára minden találkozás a célközönséggel, egyben lehetıség is a kommunikációra. Ezért fı kommunikációs csatornaként ezek a szervezetek szóvivıt alkalmaznak, s itt fontos tényezı annak hitelessége és bizalomkeltı mivolta. Ugyanakkor fontossá válhat egyéb kommunikációs eszköz alkalmazása is (NAGYOVÁ 2004.): Hirdetés: személytelen tömegkommunikáció, mely a tömegeket elérı médiákat használja, tartalmát a szervezet határozza meg, ı fizeti, esetleg adományként ingyen jut hozzá. Promóció: gyakran kapcsolódik hozzá verseny, hőségprogram. Szponzorálás: általában a nonprofit szervezet kapja a pénzt, melyért cserébe az adományozó vállalat imázsát javítja. Jellemzı a sport, mővészet, oktatás, tudományos területeken és gyakran kapcsolódik eseményekhez. Kapcsolt hirdetés: más szervezet hirdetési felületét használja, mindkét fél számára elınyös lehet. PR: a nonprofit szervezet goodwill-jét javíthatja, általában sajtóban való megjelenést, konferenciákon való megjelenést foglal magába. Publicity: olyan személytelen tömegkommunikáció, melyet nem a vállalat fizet, tartalmát nem határozza meg. Jellemzıen független és szavahihetı információforrásnak tartják. Point-of-delivery: a vásárlás illetve a szolgáltatás helyét történı kommunikáció, mely magába foglalhat bemutatót, terveket Kiállítás: nagy jelentıséggel bír a felhasználókkal, szponzorokkal és adományozókkal való kapcsolattartás terén. Direkt marketing: személyes és közvetlen kommunikációs mód a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel, szponzorokkal és adományozókkal. Eszközei a brosúrák, közvetlen küldemények, telemarketing akciók Személyes eladás: szóbeli bemutatás egy vagy több eladó részérıl, mely a szolgáltatást kínálja a vevıknek, szponzoroknak vagy adományozóknak. Zöld hívószám: az állampolgárok aktivitására építı, közvetlen eléréső csatorna, kiválóan használható politikai célok elérésére is. Interaktív marketing: az internetet használna a kínálat megismertetésére, gyakran kombinálja a kommunikációt az eladással. 24

4 IMC (integrált marketing kommunikáció): a 20. század viszonylag új koncepciója, mely a nonprofit szférában még nagyobb jelentıséggel bír, mint az üzleti szférában. Elınye, hogy következetes üzeneteket közvetít minden célcsoport számára minden elérhetı csatornán. Így a kommunikáció még hatásosabb lesz a következetesség, valamint az eszközök és üzenetek szinergiájának hatására. Az 1. ábra jól szemlélteti, hogy a fent említett eszközök közül melyeket és milyen arányban alkalmazzák elıszeretettel a civil szféra szereplıi. 1. ábra A nonprofit szervezetek által alkalmazott kommunikációs és reklámeszközök (DINYA 2004) Sajnálatos módon azonban kutatások (NIOK 2004.) is alátámasztják, hogy a civil szféra szervezetei, munkatársai mind a saját szervezetük, mind a civil szféra egészét informatikailag, kommunikációs eszközök terén alacsonyan ellátottnak találják, és ennek fı okát teljesen abban látják, hogy nem rendelkeznek elegendı forrással sem a kommunikációs, sem az informatikai fejlesztések megvalósításához. Abban is egyetértenek, hogy az információ-technológia pozitívan hat munkavégzésükre, külsı és belsı kommunikációjuk fejlesztése segíti mind feladataik ellátását, mind céljaik elérését. Valamint arról is nyilatkoztak, hogy nyitottak az információ- és kommunikációs eszközök használatára, továbbá igényük van ezen eszközök fejlesztésére, és nem értékelik jelentısnek az ehhez kötıdı plusz feladatokat, áldozatokat sem. A KOMMUNIKÁCIÓ CÉLCSOPORTJA SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK AZ ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK TERÉN A nonprofit és a forprofit szféra marketingje közti különbséget az adja, hogy a célok, ezáltal a célcsoportok is különbözıek. Itt ugyanis nem a pénzügyi siker a fontos, hanem az egyéni, társadalmi értékekben mérhetı hozam. Ugyanakkor nehezíti a kommunikáció menedzselését, hogy három irányban kell az üzenetet kibocsátani: a közvélemény, a közvetlen célcsoport és a média felé. Sıt, a haszon sem a befolyásolóé, hanem a célszemélyé, vagy az egész társadalomé, és a versenytárs sem egy másik szervezet, hanem a jelenlegi viselkedésforma (DINYA 2004.). Azaz a nonprofit területen a marketing szakembereknek sokkal nehezebb dolguk van, hiszen: a célcsoport számára vonzóbb az aktuális magatartás megrögzött magatartásformákat kell megváltoztatni, a profitszféra vagy az egyén a társadalmi marketing céljai ellen dolgozhat. Magyarországi vizsgálatok (VAJDA 2002) azt az érdekes képet mutatják, hogy még a legalacsonyabb bevétellel rendelkezı szervezetek is megragadnak minden eszközt, hogy bevételhez jussanak, így az indokoltnál gyakrabban veszik igénybe a költséges tömegkommunikációs eszközöket. Pedig ismert, hogy ezek csak a magatartási spirál elején hatékonyak, azaz elsısorban ismeretközlésre és érdeklıdés felkeltésre jók. 25

5 NONPROFIT SZERVEZETEK EGYMÁS KÖZTI KOMMUNIKÁCIÓJA A nonprofit szervezetek egymás közti kommunikáció két színtéren is folyik. Egyrészt léteznek olyan nonprofit szervezetek, melyek a szféra összefogását, tájékoztatását tőzik ki célul, másrészt megfigyelhetı a szervezetek horizontális összefogása is. Az egyik legismertebb civil szervezeteket összefogó szövetség a NIOK, azaz a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítványa, mely széles körő információkat nyújt a szektorról, mind a szektor, mind a célcsoportok felé. Tevékenységének egyik jelentıs területe az 1%-os adatbázis, valamint annak ismertté tétele. (Látogatottsági adatok alapján ismeretes, hogy többen tájékozódnak a szervezet honlapján a lehetséges támogatottakról, mint az adóhivatal honlapján.) Természetesen ehhez hasonló feladatokat több szervezet is végez. Például internetes megjelenést és publikációt kínál több civil honlap is (pl. Ezek a holnapok is segítik a szervezeteket egymás tevékenységének megismerésében, ugyanakkor lehetıséget adnak fórumok és kerekasztal-beszélgetések lebonyolítására, tapasztalatcserére is. S ami még nagy jelentıséggel bír, hogy ezeken az oldalakon a szektor szereplıi megtalálnak minden olyan anyagot (nyomtatvány, törvény ), mely mőködésükhöz szükséges, s amelyek jelentısen könnyítik munkájukat. ÖSSZEFOGÁS FORPROFIT SZERVEZETEKKEL Napjainkban egyre gyakoribb jelenség a nonprofit és a forprofit szféra közös megjelenése. Ennek oka, hogy a magánadományok és állami támogatások nem fedezik a civil kezdeményezések költségeit, s erre kínál megoldást az ügymarketing. Ilyen tevékenységet folytat több multinacionális cég hazánkban is (DM, Danone). Azaz például akciók keretében a forprofit szervezetek meghirdetik, hogy bizonyos termékek eladása után adott összeggel járulnak hozzá 1-1 általuk megjelölt kezdeményezéshez. Ennek érdekében a forprofit vállalatok fizetett hirdetései megjelennek a tömegkommunikációs eszközökben, ezáltal ismertté téve a nonprofit szervezetet, ugyanakkor a hirdetı nyílttá teszi adományozó tevékenységét, mely a cég imázsát növeli. Természetesen ennek eredményeként az eladások növekedésére számít, valamint hosszú távú és szilárd kapcsolatot épít ki a fogyasztók és a forprofit cég között, mely az ügy támogatásán és nem a vásárolt terméken alapul. Az ügymarkenting formái: Corporate issue promotion: a nonprofit partner bevonása nélkül kap támogatást Joint issue promotion: partnerként kap támogatást Sales-related fundraising: értékesítés arányában határozzák meg a támogatást Licensing and co-branding: nonbusiness szervezet logójának használata támogatás fejében. Az ügymarketingen kívül egyre gyakoribb jelenség a PPP, azaz a Public Private Partnership, melynek keretében mindkét fél elınyt vár, de az együttmőködésnek társadalmi elınye is van. Azaz definíció szerint a PPP konstrukció a közszolgáltatások biztosításának a magánszféra bevonásával történı olyan formája, amelyben a közfeladat ellátásához szükséges eszköz tervezési, építési és finanszírozási, illetve az üzemeltetési feladatokat az állammal kialakított komplex együttmőködés keretében a magánszektor látja el. (www.nsh.hu) Természetesen ebben az esetben is elıfordulhat, hogy a forprofit partner ráfordításai csak részben térülnek meg. A NONPROFIT MARKETING SAJÁTOS SZÍNTERE: HARC AZ 1%-OKÉRT A nonprofit szervezetek 1997 óta lehetıséget kapnak arra, hogy a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-át megszerezzék. Ezért az adományozóknak mindösszesen csak egy papírlapot kell helyesen kitölteniük. Mégis sok olyan adózó van, aki nem él ezzel a lehetıséggel. Azért, hogy ıket bevonják, valamint a rendszeresen nyilatkozók adományait megszerezzék, a nonprofit szervezetek ádáz küzdelmet folytatnak. 26

6 A folyamat során a szervezetek rákényszerülnek arra, hogy céljaikat, tevékenységüket nyilvánosságra hozzák. Ennek közvetlen és kézzel fogható következménye az 1%-okból befolyó jövedelmek, melyek jelentıs nagyságrendet képviselnek 1-1 szervezet költségvetésében: 1. táblázat A legsikeresebb 1%-ot győjtı szervezetek 2006-ban (www.nonprofit.hu) A szervezet neve Település Összeg Gyermekrák Alapítvány Budapest VI Rex Kutyaotthon Alapítvány Budapest IV Gyermekétkeztetési Alapítvány Budapest XX Az 1%-ok megszerzéséért sok új, és már jól bevált kommunikációs stratégiát folytatnak a civil szféra szereplıi. A korábban felsorolt marketingkommunikációs eszközök szinte mindegyikét használják, ugyanakkor megjelent egy új eszköz is a palettán, mégpedig az elıre kitöltött nyilatkozat. Azaz az alapítványok, és egyéb közhasznú szervezetek saját adataikkal kitöltött nyomtatványokat juttatnak el az adófizetıkhöz, megkönnyítve ezzel azok munkáját. (Sajnos még így is sok érvénytelen nyilatkozat születik: például elfelejtik a borítékot, vagy a nyilatkozatot aláírni.) Természetesen az 1%-ok megszerzése érdekében végzett marketing kommunikációs tevékenység eredményét nem lehet pusztán a befolyt összegek nagyságával lemérni, ezt a törvényalkotó célja is alátámasztja. Hiszen a cél az, hogy hazánkban éppúgy, mint a környezı kelet-közép európai országokban emeljék az adományozás presztízsét, valamint az, hogy láthatóvá tegyék a szektort és felhívják tevékenységük fontosságára a köz figyelmét. NIOK SZEREPE A Nonprofit Információs és Oktató Központ NIOK Alapítvány az ún. 1%-os törvény mőködésének kezdetétıl fogva szervezi meg információs és médiakampányát, mellyel az 1%-os adományozás jelentısségére hívja fel a figyelmet, valamint segíti az adófizetık tájékozódását, és a civil szervezetek munkáját. Célja, hogy az 1%-os törvény sikeresen mőködjön, és növekedjen az 1%-os felajánlások száma os kampányukban internetes portáluk 1%-os oldalán és civil szervezeteket tartalmazó adatbázisukban megközelítıleg látogatót mértek. Ez a becslések szerint azt jelenti, hogy a látogatók számából kiindulva nagyságrendileg 730 millió forintnyi felajánlás megszületését, célba juttatását segítették elı.(www.nonprofit.hu) A NIOK marketing kommunikációs tevékenysége (www.nonprofit.hu) 32 újságcikkben, interjúban, közleményben, nyilatkozatban stb. jelentünk meg, 65-ször vetítették TV spotunkat a különbözı kereskedelmi és közszolgálati csatornák (MTV1, MTV2, Duna TV, RTL Klub, TV2), legalább 42-szer hangzott el a különbözı rádióadókon, de volt olyan adó, amelyik folyamatosan sugározta (Magyar Rádió Kossuth, Petıfi, Bartók, Danubius, Civil Rádió), 11 hirdetésünk jelent meg nyomtatott sajtóban (METRO Hírújság, Heti Válasz, Tallózó), legalább 16 weboldalon, portálon jelent meg a bannerünk, ebbıl az egyik fı médiatámogatónk az [origo] oldalán 5 milliószor, az iwiw oldalain pedig 3 milliószor, 45 ezer szórólapunkat helyezte el az APEH a városi és vidéki ügyfélszolgálati irodákban, 100 db A/2-es plakátot helyeztettünk ki fitness termekben, bárokban és klubokban, játékunkkal 3 hét alatt több, mint ezer játékot játszottak. 27

7 A NIOK által szervezett kampányok céljai: felhívni a figyelmet a civil társadalomra, a civil mozgalmakra, fejleszteni az adományozási kultúrát az országban növelni az 1%-ukat felajánló adófizetık számát, így az 1%-ból befolyó támogatások összegét, hiszen az NCA révén a szektor számára ezúton juttatott támogatás megduplázódik (részletek: információs szolgáltatásaikkal növelni a helyesen kitöltött 1%-os nyilatkozatok számát. A fenti célok teljesülése érdekében a szervezet átfogó marketing kommunikációt folytat. Megjelenik mind a szervezetek, mind pedig az adományozók felé, valamint tevékenységének biztosításához költségvetési és egyéb szponzori forrásokra is pályázik. AZ ÁLLAM 1%-KAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓJA A nonprofit szervezetek támogatásának ösztönzése az állam feladata is. Ennek érdekében az 1%-os felajánlások számának növekedését többek közt azzal kívánják elérni, hogy az adófizetık a személyi jövedelemadó bevallási nyomtatvánnyal együtt megkapják a nyilatkozatot tartalmazó nyomtatványt, melyen megtalálják a kitöltési útmutatót, valamint útmutatást arra, hogy hol találhatnak információkat a támogatható szervezetekrıl. Ugyanakkor tájékoztató anyagaikban is feltüntetik a lehetıségét annak, hogy az adófizetık adóforintjaik egy részét átirányítsák az általuk megjelölt civil kezdeményezéseknek, és hangsúlyozzák, hogy ez számukra nem jelent költséget. Az adóhivatal pedig évente statisztikát készít a felajánlásokról, melyet különféle fórumokon (rádió, újságok) ismertet az adófizetıkkel. Itt rendszeresen felmerülnek azon szervezetek nevei, melyek a legtöbb felajánlást kapták, valamint ismételten felhívják a figyelmet a nyilatkozatok pontos kitöltésének fontosságára. Sajnálatos módon azonban ebben a jelentésben nem jelenik meg a szervezetek neve és az adomány nagysága mellett a szervezetek adószáma, mely elısegíthetné az adományozást (lásd 1. táblázat). Az adófizetınek más fórumon kell utánajárni a támogatni kívánt szervezet adószámára, melyet fel kell tüntetni a nyilatkozaton. A felajánlható 1+1%-okon felül az állam kötelezettséget vállalt arra, hogy a felajánlott összegekkel megegyezı mértékben további támogatást nyújt a civil szféra szereplıinek mőködésük biztosítása érdekében. Erre hozta létre a Nemzeti Civil Alapprogramot, melynek célja a szféra mőködésének elısegítése és támogatása. Ennek érdekében a civil szektor által választott testületek a beérkezett pályázatok alapján döntenek a vissza nem térítendı támogatások odaítélésérıl. ÖSSZEGZÉS A fentiekbıl látszik, hogy nem csak az üzleti szférának van szüksége a hatékonyabb mőködés érdekében a marketingre és annak eszközeire, hanem az úgynevezett harmadik szektor is kiaknázhatja a marketing filozófiájában rejlı hasznokat. Ezért fontos, hogy a nonprofit szektorban tevékenykedık is tisztában legyenek a marketing lehetıségeivel, ezen belül is a kommunikációs eszközökkel, valamint azok fıbb tulajdonságaival azért, hogy egy hatékonyabb mőködést valósítsanak meg. Ennek eredménye egyaránt mérhetı a bevételek növekedésével, a költséghatékonyabb mőködéssel, valamint a tevékenységi kör bıvülésével is, melyek mind-mind a társadalmi jólét szintjét emelik. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a szektor szervezetei ne csak az 1%-os kampányok során jelenjenek meg a nagyközönség elıtt, hanem tevékenységüket attól függetlenül is tegyék ismertté. Ez egyben azt is jelentené, hogy a szféra által alkalmazott marketing eszközök és azok hatékonysága is javul. 28

8 IRODALOMJEGYZÉK 1. BUCKO, MICHAL and GERSTLEY, LORI: Marketing: A How-to-Guide, Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, Baltimore, DINYA LÁSZLÓ, FARKAS FERENC, HETESI ERZSÉBET, VERES ZOLTÁN: Nonbusiness marketing és menedzsment, KJK-KERSZÖV, Budapest, NAGYOVÁ, JANA: Marketing in Nonprofit Organizations, In: ZIMMER, A. PRILLER E.: Future of Civil Society in Central Europe, Verlag p NIOK: Give a Share to the Civil Sector!, 1% Campaign 2003, Report by the Nonprofit Information and Training Centre, Budapest DR. PAVLUSKA VALÉRIA: A marketing sajátos természete a nonprofit szervezetekben, In: Tudásmenedzsment p ROSE-ACKERMAN, SUSAN: Altruism, Nonprofits, and Economic Theory, In: Journal of Economic Literature, June pp VAJDA ÁGNES, KUTI ÉVA: Citizens Votes for Nonprofit Activities in Hungary Nonprofit Sector Research Fund, Working Parer Series,

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Adhouse megjelenési lehetőségek. Adó 1 % kampányok számára

Adhouse megjelenési lehetőségek. Adó 1 % kampányok számára Adhouse megjelenési lehetőségek Adó 1 % kampányok számára Adhouse Adó 1% Adó 1% A non-profit szervezetek bevételei között jelentős arányt képviselnek az adó 1%-ból befolyó összegek. A szervezetek számára

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A nonprofit marketing elméleti és gyakorlati alapjai - egyezőségek és eltérések a forprofit és a nonprofit marketing között

A nonprofit marketing elméleti és gyakorlati alapjai - egyezőségek és eltérések a forprofit és a nonprofit marketing között A nonprofit marketing elméleti és gyakorlati alapjai - egyezőségek és eltérések a forprofit és a nonprofit marketing között Kovács Máté Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány. OEFI-konferencia Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány OEFI-konferencia 2007. február 28. Dr. Kovács Gabriella Igazgató, TESZ Alapítvány Témakörök Bemutatkozás Kitekintés Esettanulmány: TESZ pályázati tapasztalatok

Részletesebben

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Adományszervezési ismeretek Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Mire gyűjtünk, mire kérünk? Projektünk összefoglalója Kinek érdeke minket támogatni? Milyen időszakra kérünk?

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban VI. Építő Marketing Szeminárium 2014. november 13. Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban Rajki Diána, Build-Communication Kft. ügyvezető igazgató Online marketing tervezése

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a

Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a Képzési füzetek 4. Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a n o n p r o f i t s z f é r á b a n (ö s s z e á l l í t o t ta: Va r g a End r e) w w w.n y i c i ta.hu 2011 Marketingkommunikációs

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS

5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS 5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS KÉSZÍTETTE: Hutflesz Mihály 1.1. Iskola és kommunikáció Miért fontos a PR értelmezése az iskolai környezetben? Kik az iskola belsı kommunikációs célcsoportjai?

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda. Üzleti Tudományok tanszék

Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda. Üzleti Tudományok tanszék Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda Üzleti Tudományok tanszék A 19-es számú tanársegédi állás tantárgyai: Menedzsment szeminárium; Marketing stratégiák és politikák szeminárium; Marketing szimulációk

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley)

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) A CIVILKOMP BEMUTATÁSA Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) MIÓTA? NCA évében született a Civilkomp konferenciasorozat (2003. október 9.) 2007-től működik alapítványi formában

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet I. KÉRDÉS SOR: MINTA Töltsd ki az alábbi táblázatot a jelenlegi gondolataid, tudásanyagod, feltételezéseid alapján.

Részletesebben

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17.

gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen, 2009. augusztus 17. European Union Co-financed by the ERDF Made possible by the INTERREG IVC programme Észak-alföldi ldi jój gyakorlat bemutatása A MINI Europe projekt Münnich Zsófia nemzetközi projektmenedzser Debrecen,

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

Publikációs lista, értékindex számítással. Időrendi sorrendben

Publikációs lista, értékindex számítással. Időrendi sorrendben Suhajda Éva Virág Publikációs lista, értékindex számítással Időrendi sorrendben 1995 Egyéb vitaköri anyagok (et al Katona Csaba) in: Társadalmi kérdésekről az osztályteremben, Joint Eastern Europe Centre

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség 2014konferencia 2014.09.10. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1.

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

1. Mi is az email marketing? 2. Milyen a jó direkt email? 3. Adatbázis-építés. 4. Esettanulmányok

1. Mi is az email marketing? 2. Milyen a jó direkt email? 3. Adatbázis-építés. 4. Esettanulmányok 1. Mi is az email marketing? 2. Milyen a jó direkt email? 3. Adatbázis-építés 4. Esettanulmányok "Azt mondják, hogy egy év az internet businessben olyan, mint a kutya év... 7 évvel egyenlő. Vinton Cerf,

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló. 2008. év. Bitbúvár Alapítvány Zalalövı, Rákóczi u. 1.

Közhasznúsági beszámoló. 2008. év. Bitbúvár Alapítvány Zalalövı, Rákóczi u. 1. Közhasznúsági beszámoló 2008. év Bitbúvár Alapítvány Zalalövı, Rákóczi u. 1. e Tartalomjegyzék 1. Szöveges beszámoló 2. Mérleg és eredménykimutatás a 2008. évrıl 3. Kimutatás a költségvetési támogatások

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége Sztojanovits Kristóf termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 29. A lovas turizmus

Részletesebben

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012. MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, 2012. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezetı alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10 Mikrohitel közvetítői kommunikáció Gáspár Bence, főosztályvezető, Kommunikációs és Ügyfélkapcsolati főosztály, MAG Zrt. Uniós Vállalkozói Hitelek

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA Hetesi Erzsébet, SZTE-GTK Üzleti Tudományok Intézete A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére TUDOMÁNYNAPI KONFERENCIA 2012. november 20.

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY

FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. február 15. Csohány Klára a Kuratórium Elnöke Tartalomjegyzék: I. Az Alapítvány adatai II.

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál 5. elearning Fórum 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház T-Mobile Magyarország Rt. elearning a T-Mobile Magyarországnál Tartalomjegyzék

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Országos Digitális Átállás Projekt

Országos Digitális Átállás Projekt Országos Digitális Átállás Projekt kommunikáció Zsuppán Attila kommunikációs igazgató 2013. március 28. Célcsoportjaink 1. Aki (földfelszíni) analóg módon tévézik: - támogatott rászorulók - akik önerőből

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Médiafogyasztási szokások

Médiafogyasztási szokások What do we see? Médiafogyasztási szokások Egészség és Kommunikáció - 27 Nobody s Unpredictable Az adatok forrása Nemzeti Médiaanalízis: - 1992 óta folyamatosan (1995-tıl GfK Hungáriával közösen) - Évente

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA

ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA KIK VAGYUNK? KIK VAGYUNK? Egy csapat akik stratégiai több eszközre hogy elmondják melynek eredménye kommunikációs kommunikációs épülő,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek:

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek: A Tesco Global Áruházak Zrt támogatási stratégiája Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Az alábbiakban olvasható a Tesco Global Áruházak Zrt. által követendő támogatási stratégia, mely vonatkozik a szponzorációs

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben