VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS PÉCS VOLT TÜZÉR LAKTANYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS PÉCS VOLT TÜZÉR LAKTANYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS PÉCS VOLT TÜZÉR LAKTANYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV MŰLEÍRÁS Készítette a PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 9-ben Vezető tervező: Csaba Gyula TT-1--3 Munkatársak: Csaba Ders Kiszely Szabolcs 761 PÉCS, PF. 13 * MŰTEREM: PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 1. * T/F: 7/17-91, FAX: *

2 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének ---/. (--. --) számú határozata a településszerkezeti terv módosításáról PÉCS EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNÉL ALKALMAZANDÓ RENDEZÉSI ALAPELVEK A települések jövőképét formáló tényezők közül meghatározó jelentőségűek a világ globális társadalmi-gazdasági változásainak elemzésével kialakított tudatos befolyásolási törekvéseket tükröző globális környezetalakítási elvek amelyeket gyakran nemzetközi egyezmények is megerősítenek, szavatolnak, de ugyanilyen fontosak a hazai társadalmi, gazdasági átalakulásból származó településrendezési elvek is. Ezeket az elveket Pécs egységes településrendezési tervének készítése, majd a későbbi esetenkénti módosítása során érvényesíteni kell. 1. A fenntartható fejlődés elve a korábban meghirdetett ökológiai szemlélet érvényesítésének új, komplexebb, átfogóbb, az ökológiai és ökonómiai oldal egyensúlyát hirdető, a gazdasági recesszió hatására kialakult változata. Pécs egységes településrendezési tervének kidolgozása során át kell tekinteni a város fejlődésének mozgató tényezőit, ezen belül ki kell mutatni, hogy a helyi természeti erőforrások milyen fejlesztőerőt képviseltek a múltban, és várhatóan milyen súlyuk lesz a jövőben; tudatosítani kell a város és környezete ökológiai értékeit és sérülésének veszélyeit; meg kell határozni az ökológiai követelmények városra szabott normatív szabályait, akárcsak a helyi gazdaság élénkülését segítő településrendezési szabályozás formáit. a területek gazdaságos felhasználására kell törekedni. El kell érni, hogy a települési területen az intenzív használat érvényesüljön, mely lehetővé teszi a természeti területek megőrzését. Törekedni kell a szükséges és elégséges települési terület meghatározására. Fel kell tárni a belső (belterületi, jelenlegi településterületi) tartalékokat, hogy a belterületi alig, vagy nem hasznosított területek megszűnjenek; értékelni kell a távlatban megvalósuló gyorsforgalmi utak várható területfelhasználási hatásait; értékelni kell a 6. sz. főút kiváltására tervezett új főút(ak) beépített területek növekedését kiváltó és a belvárosi üzleti életre gyakorolt hatásait.. A társadalmi részvétel elve települési rendezési célokkal, feladatokkal való lakossági azonosulás szükségességét hangsúlyozza. Kisebb, de széles körben felvállalt rendezési beavatkozások eredményesebbek lehetnek a nagyszabású, de a lakosság ellenkezését kiváltó akciókkal szemben. Pécs egységes településrendezési tervének kidolgozása során ezért a város társadalmával egyre bővülő körben párbeszédet kell folytatni az aktuális fejlesztési-rendezési problémákról, törekvésekről, megoldandó feladatokról. A megoldási javaslatokat széles körben ismertetni kell és eredményeit be kell építeni a tervezés folyamatába; közérthető, széles körben terjeszthető tájékoztató anyagokat kell szerkeszteni; a testületi döntésre előkészített tervi anyagokat úgy kell feldolgozni, hogy a testület valóságos döntési helyzetbe kerüljön. A döntések következményei (hatásai) egyértelművé váljanak. 1

3 3. A települési funkciók keverhetőségének elve a funkciók szerinti tiszta elkülönülés követelményének jogosságát tagadja. Azt állítja, hogy a település akkor lesz jól működő, komfortos, egészséges és esztétikus, ha a város egyes területein a benne élő ember sokrétű tevékenysége integráltan, harmonikusan képes megjelenni. Pécs egységes településrendezési tervének kidolgozása során kerülni kell a monofunkcionális, új városrészek kijelölését; olyan településrendezési szabályozási módszert kell alkalmazni, melyben elsősorban nem a funkcionális, hanem a környezetvédelmi követelmények érvényesülnek; olyan szabályozásra kell törekedni, mely elsősorban keretjelleggel szabályoz, és tág teret enged a sokrétű tevékenységek integrált és harmonikus befogadására. Ugyanakkor felvállalja az eltérő területi adottságok pozitív karakterjegyeit, elősegíti az egyes településrészek sajátos jellegének megőrzését. Ezért arra kell törekedni, hogy a településrendezési szabályozás mértéke a szükséges és elégséges optimális szinten mozogjon. javaslatot kell kidolgozni a magas szintű infrastruktúrával ellátott lakótelepek komplex rehabilitálására, a még beépíthető területek felhasználására, funkcionális kiegészítésére és környezetbe illesztésére; külön foglalkozni kell a lakótelepeken belül az építési telkek fogalmi meghatározásával, ill. a tulajdonviszonyokkal összefüggő telekalakítás lehetőségeivel.. Az örökség védelmének elve az egyre jobban zsugorodó, pusztuló települési és természeti értékek védelmének szükségességét hangsúlyozza. (Az Új Athéni Charta kimondja, hogy a tervezésnek meg kell őriznie a városi környezet identitását és hagyományos elemeit.) A településen élők kedvező életminőségéhez a jól működő város ideálja kevés (szükséges, de nem elégséges). Az esztétikus környezet a település vagy településrész múltat idéző, jellegzetes karaktere sugallta szellemi kötődés a jó életminőség része Az esztétikus, a múlt érdekeit hordozó települési környezet egyre inkább gazdasági erőforrás, nem pusztán az idegenforgalmat, de egyéb gazdasági tevékenységeket vonzó hatása miatt is. (A hagyományos, rendezetlen, nagy kiterjedésű raktározási területekkel rendelkező ipari telephely fogalma megszűnőben van. Helyette a magas esztétikai értékű, nyugalmat árasztó közpark jellegű telephely, ill. közterület kialakítás lesz jellemző.) Pécs egységes településrendezési tervének kidolgozása során kiemelten figyelmet kell fordítani a települési örökség értékeinek tudatosítására. Fel kell tárni a városrészek megőrzendő sajátos karakterét, léptékét és az örökséghez kapcsolódóan kell megfogalmazni a városépítészeti szabályozást; ki kell jelölni a városrehabilitációs zónákat, különösen a természeti és városi értékek összekapcsolására alkalmas területeket; felül kell vizsgálni az épített környezet védelmét szolgáló helyi értékvédelmi előírásokat és a tervkészítés során feltárt értékek védelmével ki kell egészíteni.. A régiószemlélet elve az elkülönültség zsákutcáját hangsúlyozza. Világosan kirajzolódik, hogy a környezeti értékek megőrzése, a település lakóinak egészséges környezethez, komfortossághoz való joga egy-egy településen belül maradéktalanul nem oldható meg. A régiókra (kisebb-nagyobb térségre) kiterjedő együttműködés, az összefüggő rendszerekben való gondolkodás nélkülözhetetlen. A régiók az EU-hoz való csatlakozással fokozott szerepet kapnak, az integrációs folyamatban fontos területi egységek lesznek. Pécs egységes településrendezési tervének kidolgozása során:

4 az országhatáron túlra is kiterjedő, a nagyrégióban és a megyében kialakuló fejlesztési - rendezési elhatározásokkal, törekvésekkel összhangot kell teremteni; nem nélkülözhető a városkörnyékre kiterjedő elemzés, a kistérségi kapcsolatok tartalmának meghatározása érdekében; célszerű az érdekelt önkormányzatok számára ajánlásokat megfogalmazni az együttműködés konkrét formáira, az egyes településfunkciók egymást támogató fejlesztésére, a párhuzamosságok kiküszöbölésére. Hazai társadalmi, gazdasági átalakulásból származó településrendezési elvek 6. A magánérdekek-közösségi érdekek viszonyának változásával összefüggő követelmények. Korábban a közérdek a magánérdek felett állt. Közérdekből olyan korlátozások, tilalmak is elrendelhetők voltak, amelyek következményeit, hátrányait az egyénnek kellett viselnie. Pécs egységes településrendezési tervének kidolgozása során: tisztában kell lenni a tulajdoni állapotokkal, a jellemző ingatlanértékekkel. Elsősorban az önkormányzati tulajdonú területek lehetnek a tervezett beavatkozások célpontjai. Az egyéb területeken szigorúan mérlegelni kell az új közterületek létesítésének anyagi következményeit; az egyes ingatlanok, esetleg városrészek kívánatos területhasználat-változását árnyalt rendezési szabályozás és egyéb fejlesztési típusú ösztönzési módszerek együttes alkalmazásával kell elérni. 7. A tulajdonviszony változással összefüggő követelmények. Új érdekek jelentek meg, amelyeket gyakran nem a mezőgazdasági termelési, inkább telekspekulációs szándékok motiválnak. Lesznek ugyanakkor olyan térségek, ahol a mezőgazdasági területhasználat csökkenni fog (többek között az EU-hoz való csatlakozás következményeként is). E területeken elvi lehetőség kínálkozik a természeti környezet megerősödésére (pl. erdőtelepítésekre, zöldfelületek növelésére). Megint más területen az intenzív mezőgazdasági hasznosítás lesz a jellemző. Pécs egységes településrendezési tervének kidolgozása során: a külterületek használatának szabályozását fontos feladatnak kell tekinteni. Ezt indokolja a jellegzetes táji környezet védelme, a sérülékeny természetes környezeti elemek; tisztában kell lenni a kártalanítás során felosztott területek elhelyezkedésével, az egyes földterületek természeti adottságaival, a tulajdonosok szándékaival; meg kell vizsgálni és ki kell jelölni az intenzív és extenzív gazdálkodás számára alkalmas területeket; elemezni kell a beépített területek növelésének indokait, szükségességét és következményeit.. A piacgazdaság támogatásának szükségességével összefüggő követelmények. Kevesebb funkcionális megkötést tartalmazó, átmenetileg vállalkozásbarát szabályozás szükséges. Pécs egységes településrendezési tervének kidolgozása során: úgynevezett vállalkozásbarát a helyi gazdaság fellendülését segítő településrendezési szabályozást kell kidolgozni; beépítésre alkalmas ipari, innovációs, vállalkozási (logisztikai) területeket kell kijelölni. 3

5 PÉCS RENDEZÉSÉNEK KÜLSŐ FELTÉTELEI, ÖSSZEFÜGGÉSEI Hosszabb távon el kell érni, hogy Pécs térségi kapcsolatai mind az országos hálózaton belül, mind az agglomeráción belül javuljanak. Ennek érdekében szorgalmazni kell: az M6-M7-es gyorsforgalmi utak kiépítését, mely a budapesti, ill. a balkáni kapcsolatok javítását eredményezi. Ez utóbbi irányban a gyorsforgalmi út kiépítése a nagyrégión belüli települési együttműködést, Pécs régióközpont szerepét is erősíteni fogja; az M6. sz. gyorsforgalmi út kiépítését, mely a Közép-dunántúli régiós kapcsolatok fejlesztését jelentené (ezen belül a Balaton-Pécs turisztikai együttműködését is segítené); az M7. sz. gyorsforgalmi út kiépítését, mely a K-Ny-i közlekedési kapcsolat hiányt számolná fel és közvetlen összeköttetést teremtene az Alfölddel, ill. a másik irányban Horvátország nyugati területeivel. A Pécs-Mohács tengely logisztikai zónává fejlődését is ösztönözné; (A gyorsforgalmi utak kiépítésével Pécs és külső agglomerációjának együttélése is javulna). hogy Pécs-pogányi repülőtér nemzetközi forgalom fogadására is alkalmas regionális repülőtérré fejlődjön (OTRT II. kategóriájú repülőteret jelöl). Pécs jövőbeni fejlődése elengedhetetlenné teszi, hogy a város elérhetősége mielőbb jelentősen fejlődjön, mert ellenkező esetben a konkurens városokkal pozíciói meggyengülnek és hosszabb távon a hátrányos helyzet állandósulhat. Ezért I. ütemben Pécs számára a legfontosabb, hogy - az M6-os gyorsforgalmi út megvalósuljon, - és az I. ütemű pécsi bekötés az M7-es M6-ös tervezett nyomvonalán keletről érje el a várost, továbbá - hogy az I. ütemű bekötő út legalább a Pécsi víz vonalán tervezett városi forgalmi útig épüljön meg. Pécs tágabb vonzásterületével szorosabb kapcsolatot tenne lehetővé: - a Pécsvárad-Véménd-Bátaszék-Baja közötti térségi jelentőségű mellékút kiegészítése, kiépítése (Véménd-Bátaszék között új nyomvonalon); ill. - a Pécs-Szentlőrinc vasútállomások közötti második vágány kiépítése, mely Szentlőrinc, Szigetvár, Barcs, Selye felől Pécsre irányuló elővárosi forgalmat vezetne be a városba. Pécs érdekelt a Duna és Dráva vízi út fejlesztésében is. Ezért támogatni kell: - a mohácsi kikötő építésének szándékát, - a Dráván a hajózás beindítását. A mohácsi kikötő kiépítésével felerősödne a Pécs-Mohács közötti vállalkozói övezet. Szorgalmazni kell Pécs tágabb térsége közötti együttműködéseket. Hazánk euró-atlanti integrációját követően Pécs kapuváros szerepe felértékelődik. Ennek érdekében szorgalmazni kell, hogy Pécs a határon átnyúló dél-dunántúli nagyrégióban (a dél-dunántúli nagyrégiót Zágráb, Eszék, Pécs, Újvidék, ill. Szabadka vonzástere jelöli ki) innovációs közvetítő szerepet játsszon gazdasági, pénzügyi és humán infrastruktúrája folytán; a nagyrégió informatikaimarketing és tudományos-kulturális központi szerepkörét Horvátország és Szerbia - Montenegró területére kiterjedően is bővítse.

6 E szerepköreit akkor tudja fejleszteni, ha az 1. pontban felsorolt közlekedési infrastruktúrák mielőbb kiépülnek. Ezek késedelme esetén felmerül annak a veszélye, hogy Pécs nagyrégión belüli potenciális központi jelentősége elsorvad és más térségek veszik át helyét (pl. Szlovénia, Ausztria). Pécs településrendezési tervében területet kell biztosítani a nagyrégiós kapcsolatok kiteljesedéséből származó regionális szerepkörök befogadására. Ezért elő kell segíteni a településközponti területek távlati bővítését. 1. Szorgalmazni kell Pécs és vonzáskörzetének együttműködését. A 6 településből álló agglomeráció településeivel az együttműködés terjedjen ki a termelés, az ellátás, a pihenés, a környezetvédelem, az infrastruktúra fejlesztés lehetőleg minél szerteágazóbb területeire. Az együttműködés kiteljesedése településrendezési feladatokat is ró a városra, ill. az agglomeráció egyes településeire. Az ellátás méretezésénél számításba kell venni az agglomeráció várható népességét is, és az ehhez szükséges városi területeket biztosítani kell; A szuburbanizáció hatásaként a városkörnyéken megnő a lakó- és a rekreációs igény, erre fel kell készülni; Az agglomeráción belül célszerű agglomerációs alközpontokat kijelölni, hogy a városköz ponti funkció térben arányosabbá váljon. Ilyen agglomerációs központ lehet pl. földrajzi elhelyezkedése és tervezett autópálya kapcsolata folytán Kozármisleny. A többi központ a belső (közigazgatási területen belüli) agglomerációban alakítandó ki. Agglomerációs társközpontokká célszerű fejleszteni a Pécs környéki kisvárosokat, Komlót, Szentlőrincet, Pécsváradot. Pécs és vonzáskörzetének tervszerű térségi együttműködése érdekében indokolt lenne az agglomerálódó térség egészére kiterjedő agglomerációs terv készítése, mely tisztázná az együttműködés lehetséges irányait és intenzitását, az ebből származó területigényeket, és javaslatot tenne ezek ésszerű térbeli elhelyezkedésére. NÉPESSÉGPROGNÓZIS, NÉPESSÉGMEGTARTÁS Pécs népességének 1-re, ill. -ra várható prognózisa kedvező esetben a 1. évi népességszám, azaz 16 ezer fő. Pécs agglomerációja ugyanezen időszakokban mérsékelten növekedhet, elérheti az ezer főt. Így az előrejelzések alapján Pécset hosszabb távon egyrészt a jelenlegi népesség megtartására, másrészt az agglomerációban prognosztizált távlati ezer fő alapfokú infrastruktúra ellátására kell alkalmassá tenni. A népességmegtartás érdekében törekedni kell arra, hogy az egyes városrészek között és az agglomerációban a komfortosság, ill. az ellátottság területi különbségei csökkenjenek. Ennek érdekében

7 javítani kell a lakásellátottság színvonalát, bővíteni kell a választékát, új kertvárosi területek kijelölésével, a városon belül, ill. az agglomerációban; elő kell irányozni a lakótelepek rehabilitációját; a közműellátottságot teljessé kell tenni, mind a város belterületén, mind az agglomerációban; javítani kell a közúthálózat szerkezetén, elő kell segíteni az északi és a déli városrészek, ill. Pécs és agglomerációja közötti mainál jobb közlekedési kapcsolatokat; ösztönözni kell a mainál területileg egyenletesebb intézményellátottságot. Biztosítani kell az ehhez szükséges tartalék területeket. A RENDEZÉS IRÁNYELVEI, LEGFONTOSABB FELADATAI 1. A települési területek bővítése A jelenlegi belterületek további bővítése nem kívánatos, mert Pécs belterületén belül jelentős kiterjedésűek az alig vagy nem hasznosított területek; nagyvárosi összehasonlításban Pécs belterületi népsűrűsége a legalacsonyabb, ami utal a városműködtetés nehézségeire; a jelenleg érvényes általános rendezési terv a belterületen több száz hektár ma még beépí tetlen kertvárosi lakóterületet jelölt ki. A jelenlegi külterületi kiskertek lakóterületi bevonása csak kismértékben indokolt, egyrészt mert ezek a Mecsek oldalában elhelyezkedve az amúgy is túlzottan beépített hegyoldal tájképi értékét tovább rontanák, másrészt a belterületi beépítetlen kertvárosi területek infrastrukturális ellátása amúgy is nehézségeket okoz. Az új területek bevonása a meglévő lakóterületek kihasználtságát csökkentené.. A beépített területek bővítési irányai, területei A lakóterületek legkedvezőbb települési területei a Mecsek-oldal. Itt csak a jelenleg joghatályos általános rendezési terv által kijelölt építési övezetek igénybevétele lehet a cél. A lakóterületek bővítésének másik iránya dél, a Málomi, ill. a Postavölgyi városrész. Itt elsősorban a belterületi kiskertek vehetők figyelembe. A Málomi városrész infrastrukturális ellátottsága kedvező, ezért indokolt az intenzív lakóterületek környezetének bevonása kertvárosias jelleggel. A lakóterületek kisebb mértékű bővítését lehet még előirányozni Újhegy belterületén belül, kismértékben a belterületekhez csatlakozó telkeken. A városközponti funkciók számára a Belvároson kívül további területeket kell kijelölni. Pécs várható regionális szerepköreinek bővülésével olyan új intézmények létesítésére kerülhet sor, melyek a történelmi Belváros értékvédelmi kötöttségeit nehezen viselik. Ezért a városközpontot elsősorban dél felé a vasútállomás térségéhez közelítve kell kibővíteni. ugyancsak bővítési terület a Belvároshoz kapcsolódó Budai városrész néhány tömbje is. Új városrészközpontokat kell kialakítani az intézményi, kereskedelmi ellátás területi arányossága érdekében. Az ipari gazdasági területek fejlesztési területe elsősorban a Gyárváros és a Basamalom, ahol törekedni kell a kisebb zárvány-lakóterületek fokozatos funkcióváltására, és esetleg újabb ipari park kialakítására az Erőművel szomszédos zagytároló területek igénybevételével. További környezetet nem zavaró fejlett technológia és innovációs igényű gazdasági területek telepíthetők le a vasúttól délre az Északmegyer városrésztől nyugatra eső területe- 6

8 ken, ahol különösen nagy gondot kell fordítani a rendezett, zöldfelületbe ágyazott beépítettségre. A regionális, ill. országos jelentőségű különleges intézmények elhelyezésére, ill. fejlesztésére területet kell kijelölni. A Pécsi Tudományegyetem területi fejlesztésével kismértékben számolni kell, mind a Rókus-dombi városrészben, mind a Zsolnay út mentén. A rekreációs célú fejlesztések térségei az Erőmű melletti zagy- és a rekultiválás utáni felszíni bányaterületek. Gondolva a nemzetközi sport rendezvényekre, ahol Pécsnek a labdajátékok csoportmérkőzéseinél lehet szerepe, célszerű egy városi sport- és rekreációs centrumot kijelölni a városközponthoz közel az északi és déli városrészek súlypontjában. A Meszesi városrész határában elhelyezkedő laktanya és honvédségi gyakorló tér funkcióváltása kereskedelmi szolgáltató területté. A beépítésre szánt területek bővítése nem történhet a meglévő zöldterületek, erdők rovására A tervezett beépítésre szánt területek jellemzői (1ha-ra kerekítve) Tervezett területfelhasználás - kertvárosias lakóterület. Pécsbánya - kertvárosias lakóterület 3/a Szabolcs - kertvárosias lakóterület 3/b Meszes - kertvárosias lakóterü let köponti vegyes terület - kereskedelmi szolgáltató terület Terület (ha) A területegység sor- Megnevezése száma 1. Gyükés és Rigóder Belkülterület A beépítés feltételei 9 belterület Gyükésen a Pécsbányai bánya bezárása, rekultiválása, a felszíni vizek elvezetése, vízellátás, szennyvíz-elvezetés megoldása. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése belterület A felszíni bánya bezárása, rekultiválása, a felszíni vizek elvezetésének, a vízellátásnak és a szennyvízelvezetésének a megoldása. A telkek nagy része alábányászott. A HÉSZ-nek megfelelő védelmi előírásokat kell rögzítenie. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése 7 belterület A közműhálózatok kiépültek. 7 3 belterület Közműellátás a Komlói út menti lakóterületek felől megoldható. Közlekedési feltárását és közműellátását biztosítani kell 7

9 Tervezett területfelhasználás Terület (ha) 3 A területegység Sor- megnevezése szá- ma Belkülterület A beépítés feltételei. Makár, Bálics, Donátus, Szkókó, Szentkút, Daindol. Zsebedomb, Patacs - kertvárosias lakóterület - kertvárosias lakóterület 6. Újhegy - kertvárosias lakóterület - kereskedelmiszolgáltató gazdasági terület 7. Somogy, Vasas - kertvárosias lakóterület. Árpádváros - különleges intézményterület - kertvárosias lakóterület 9. Nagyárpád - kertvárosias lakóterület 1. Postavölgy - kertvárosias lakóterület 11. Málom, Szőlőhegy - kertvárosias lakóterület 19 belterület A vízellátás és a szennyvízelvezetés megoldása valamint a közutak szabályozási területeinek bővítése, ill. a szilárd útburkolatok kiépítése, továbbá a felszíni vízrendezés. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése belterület külterület 67 7 belterület külterület Vízi közművek és a szükséges közúthálózat kiépítése. A közművek a csatlakozó területeken rendelkezésre állnak. belterület A szennyvízhálózat kiépítése és a felszíni vízrendezés. Részletes földtani 63 és morfológiai vizsgálatok elkészítése 17 6 belterület A közművek a csatlakozó területeken rendelkezésre állnak. belterület A vízi közművek kiépítése és a felszíni vízrendezés. 71 belterület A közművek kiépítése és a felszíni vízrendezés. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elké- belterület külterület szítése A Szőlőhegyen a vízi közművek kiépítése és a felszíni vízrendezés.

10 1. Balokány - különleges intézményterület (vásárváros) 1% feletti beépítéssel 13. MÁV teherpályaudvar területek részbeni funkcióváltása - központi vegyes terület 1. Bolgár kert - különleges kereskedelmi célú terület - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 1. Gyárváros (a tervezett ipari park és környéke) 16. Üszögpuszta és kör-nyéke - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület - központi vegyes terület - kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület - különleges kereskedelmi célú terület - egyéb ipari terület 17. Tüskésrét - különleges intézményterület 1% felett (egyetemi kampusz, szabadidőközpont, termálközpont számára) 1 Malomvölgy - különleges intéz ményterület (szafari park) 1% alatti beépítéssel 6 belterület A közművek kiépítése. A Pécsi vízzel párhuzamos városi forgalmi út megépítése. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése 3 belterület A közművek a szomszédos területeken rendelkezésre állnak. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése 17 1 belterület A közművek a szomszédos területeken rendelkezésre állnak. belterület A közművek a szomszédos területeken rendelkezésre állnak. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése 6 belterület A közművek a szomszédos területeken rendelkezésre állnak 3 belterület A közművek kiépítése. A Pécsi vízzel párhuzamos városi forgalmi út megépítése. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése A közművek kiépítése, a korábbi katonai használat külterület miatt a terület rekultiválása. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése 9

11 . 3. Erőmű környéke Kertváros. A tervezett déli gyorsforgalmi út bevezető szakasza menti területek - kereskedelmiszolgáltató gazdasági területek - egyéb ipari gazdasági terület - kisvárosias lakóterület - különleges intézményterület 1% feletti beépítettséggel - kereskedelmiszolgáltató gazdasági terület Terület (ha) A területegység Tervezett sorszáma megnevezése területfelhasználás 19 Szentlőrinci - út nyugati kereskedelmiszolgáltató bevezető szakasza gazdasági terület mente (6. sz. út és a Budapest- Pécs vasútvonal közötti terület). Füzes, - Északmegyervasútvonal kereskedelmiszolgáltató gazdasági terület (Budapest- Pécs) közötti terület 1. Basamalom - kereskedelmiszolgáltató gazdasági területek Belkülterület A beépítés feltételei 1 külterület A közművek kiépítése. 7 belterület A Pécsi vízzel párhuzamos városi út kiépítése, valamint a szomszédos területekről a közművek továbbvezetése. belterület A szomszédos területeken a közművek rendelkezésre állnak. A meglévő lakóterületek felé környezetvédelmi intézkedések szükségesek. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése belterület belterület Az egyéb ipari gazdasági terület csak a zagytározók fel-töltése és konszolidációja után építhető be. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése A szomszédos területen a közművek rendelkezésre állnak. 1 külterület Az autópálya megépítésével indokolt igénybe venni a területet. A közművek kiépítése. Részletes földtani és morfológiai vizsgálatok elkészítése 1

12 . Györgytelep és környéke - kertvárosias lakóterület -városközponti vegyes, 3, belterület A közművek kiépítése. A meglévő úthálózat szabályozási szélességének bővítése, az új lakóutcahálózat kiépítése 3. A beépítésre nem szánt területek bővítési irányai, területei A város belterületén a zöldfelületek összefüggő rendszerét kell létrehozni. Ennek érdekében: a patakok, vízfolyások medervonalát a zöldfelületi rendszere tengelyévé kell tenni. A meder mellett beépítés-mentes zöldfelületi sávokat kell létesíteni; különösen gondot kell fordítani a Pécsi víz patakmeder rehabilitációjára és meder menti fásításokra, melyek zöldfolyosóként összekötik az újonnan kialakítandó tüskésréti közpark és erdőterületet, az iparterületek véderdősávjait a Pellérdi tavakkal. A Pécsi víz közel természeti állapotának visszaállítása a tervezendő siklósi városrészközpont látványossága is lehet; új közparkokat kell létesíteni a tüskésréti zagytározók helyén, ahol nagyobb vízfelület is kialakítható; a Málomi városrészben és a Pécsbányai külszíni bányaterület rekultivációja után. A tüskésréti tervezett városi park központos elhelyezkedése különösen kedvező a szabadidős és sportfunkciók befogadására; a kiskertes szőlő-gyümölcsös mezőgazdasági területek - mivel tájképileg érzékeny domboldalakon, hegylábakon helyezkednek el - beépíthetőségét korlátozni kell legfeljebb 3%ban; a mezőgazdasági területeken belül a gyepterületeket természetvédelmi funkciójuk miatt beépítés-mentesen kell megtartani; újonnan véderdőterületeket kell telepíteni elsősorban a basamalomi tervezett ipari gazdasági területek köré, ill. a települési területek határán a mezőgazdasági földek felőli porszennyezések kivédésére. A beépített területekből tervezett átsorolás beépítésre nem szánt területté. Istvánaknai bánya- területek 3. Vasasi bányaterületek. Meszes városrész, a Tervezett területfelhasználás - védelmi célú erdőterület - zöldterület egészségügyi-turisztikai célú erdő - védelmi célú erdőterület - védelmi célú erdőterület - védelmi célú erdőterület Terület (ha) 1 3 Területegység sor- megnevezése száma 1. Pécsbányai bányaterületek Belkülterület belterület külterület A beépítés feltételei A bánya rekultiváció, a felszíni vízrendezés. 7 külterület A bánya rekultiváció, a felszíni vízrendezés. 1 külterület A bánya rekultiváció, a felszíni vízrendezés. 6 külterület A bánya rekultiváció. 11

13 honvédségi területek környéki és bánya- terület. Észak Megyer térségében a Pécsi-víz menti ipari kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek - zöldterület - erdőterület 11 belterület Üzemek áttelepítése, területkisajátítások (az üzemek erősen avult állapotúak).. A városszerkezet fejlesztésének irányelvei, területei A városszerkezetet egyrészt a külső tervezett szerkezeti változásokhoz, másrészt a belső követelményekhez igazítva kell továbbfejleszteni. Pécs városszerkezetének tervezett rendszere A tervezett gyorsforgalmi utak csomópontjából kiágazó városba vezető útvonalak új rendszerét kell kialakítani. A bevezető utak nyomvonalát úgy kell kialakítani, ill. korrigálni, hogy az, az egyes városrészek belső forgalmát ne zavarja meg. Ilyenek az. sz., a 6. sz., ill. a 6. sz. főúttal párhuzamosan tervezett új útvonalak. A belső városrészek közúti forgalomterhelését csökkenteni kell a déli elkerülő gyűrűk kiépítésével. Az 7. sz. főút folytatásaként kell kialakítani a külső gyűrű hiányzó nyugati szakaszát. A közbenső déli gyűrű nyomvonalát a korábbi általános rendezési terv már tartalmazta. A déli városrészt feltáró gyűrűs elem hiányzó keleti szakaszát a Nagy I.-Sztáray M. út folytatásaként kell kiépíteni. A gyűrűs elemek Budapest-Pécs vasútvonalat átmetsző szakaszait távlatban felüljáróként kell kialakítani. Az északi városrészek új gyűjtőút hálózatának kialakításakor követelmény a hagyományos utcaszerkezet megőrzése. A Mecsek oldal kertvárosias lakóterületein a gyűjtőutak hiányzó elemeit úgy kell vezetni, hogy azok a lehető legkisebb bevágást, feltöltést igényeljenek. A Kozármisleny-Pécs összekötő út nyomvonalát az 7. sz. főúttól délre Kozármisleny települési területének elkerülésével kell vezetni. Az összekötő út a tervezett M7 gyorsforgalmi úthoz csomóponton keresztül csatlakozik. Az összekötő út ezért alkalmas arra, hogy az. sz. főúton megjelenő M7-es csomópontról leágazó forgalom egy részét elterelje a déli lakóterületek peremére. Ezért a déli városrész belső gyűrűjét a bekötőúttal össze kell kötni. A gyalogos hálózatot ki kell egészíteni a bővített városközpont területekre is. A Málomi városrésztől délre vezetett elkerülő városi forgalmi utat a belterület határán kell vezetni. 1

14 . Lakóterületek rendezése Rendezési feladat az új lakóterületek a rekonstrukciós (fokozatos átépítésre, a mainál intenzívebb építésre alkalmas meglévő) lakóterületek a komplex lakóterületi rehabilitáció területeinek a lakótelepi rehabilitációra érett területek kijelölése. a) Új lakóterületek számára kell fenntartani a Mecsek oldal, belterületi, de még nem beépített, korábbi tervek szerint is lakóterületbe sorolt területeit, a déli városrészben a Málomi lakóterületekhez csatlakozó belterületi kiskerteket, ill. a külterületi, de a belterülethez közvetlen csatlakozó kárpótlási földeket, a déli városrészben az Árpád város belterületi beépítetlen területeit, a Postavölgy és Nagyárpád településrészek közötti belterületi, ma még kertes használatú területeket. Hird déli határa menti belterületi mezőgazdasági területek egy része. Györgytelep rehabilitációjával összefüggő újonnan beépíthető területek. Az elkövetkezendő 1 évben mintegy 6 minőségi, ill. mennyiségi lakáshiány prognosztizálható. A lakóterületek bővítését elsősorban a belterületi tartalékok kihasználásával kell megoldani. Az újonnan kijelölt lakóterületek zömét, a kereslettel összhangban kertvárosias kiskert részben kisvárosias lakóterületbe kell sorolni. b) A meglévő lakóterületek egy részén rekonstrukciós beavatkozást (fokozatos átépítést) kell előirányozni. Ilyen területek: a Szigeti városrész, a Nyugati Mecsekoldal, Magyarürög, Budai külváros, Rigóder-Pécsbánya, Újhegy, Málom szőlőhegy. Az átépülő városrészekben el kell kerülni az átépített és meglévő beépítési magasság közötti zavaró magasság-különbségeket. Ezért olyan építési övezeteket kell kijelölni, melyek a meglévő átlag épület magasságot legfeljebb két szinttel haladják meg. c) Komplex lakóterületi rehabilitációk (a jelenlegi laksűrűséget nem, vagy kismértékben növelő megújítások). A rehabilitációnak ki kell terjednie az épületek felújításán túl a közterületek rendezésére is. Ilyen komplex rehabilitációra előirányozható területek: 13

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 475/2004. (11.18.) sz. határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 475/2004. (11.18.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 475/2004. (11.18.) sz. határozata a településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 550/2003.(11.27.) számú határozat módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja

0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja 0. jelű rajzi melléklet: Az érvényesség tervlapja JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 15 2015 VÁTERV95 1. jelű rajzi melléklet: Belterület és külterület tervlapja JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 16 2015 VÁTERV95 2. jelű

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A J K A V Á R O S EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV. 9/A. SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÁROS-TEAMPANNON KFT- 2012. MÁJUS

A J K A V Á R O S EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV. 9/A. SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÁROS-TEAMPANNON KFT- 2012. MÁJUS A J K A Á R O S SZABÁLYOZÁSI TERÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI TERDOKUMENTÁCIÓ ÉT. 9/A. ÁROS-TEAMPANNON KFT- 2012. MÁJUS AJKA SZABÁLYOZÁSI TERÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG ÉT. 9/A. SZERINT 2 AJKA ÁROS

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ Erdőkertes község Képviselő testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a község településszerkezeti tervét és szabályozási

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben