René Descartes. Filozófia ös tanév IV. előadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "René Descartes. Filozófia 2014-2015-ös tanév IV. előadás"

Átírás

1 René Descartes Filozófia ös tanév IV. előadás

2 Descartes filozófiai programja René Descartes ( ) volt az egyik legismertebb és legnagyobb hatású újkori filozófus. Közel kétszáz évre meghatározta az újkori filozófia tematikáját, sok vonatkozásban pedig a szemléletmódját is. Gyakorló természettudós volt (matematikus és fizikus) o Meggyőződése volt, hogy a tudomány nem haladhat előre anélkül, hogy a megfelelő természetfilozófia támogatná, a megfelelő természetfilozófiához viszont csak a metafizika rendbetétele útján juthatunk el. Fő törekvése egy olyan metafizika kidolgozása volt, amely számot tud adni a tudományos megismerés lehetőségéről.

3 Descartes filozófiai programja A filozófia fája Gyökérzet: metafizika ( első filozófia ) Törzs: természetfilozófia. Három főág: o mechanika (élettelen természet), o fiziológia (élő szervezet), o pszichológia, (szellem). Ágak: technika, orvoslás, alkalmazott pszichológia (etika).

4 Descartes filozófiai programja Figyelemre méltó az etika sajátos pozíciója Descartes rendszerében. Az etika - alkalmazott pszichológia. Az etika tárgyát bizonyos pszichikai jelenségek, az úgynevezett affekciók képezik ( öröm, harag, a részvét érzése, stb.). Az etika sajátos feladata abban áll, hogy megtanítson bennünket az affekciók uralására. Ez az etikai problematika egyik legszűkebb felfogása. o Az etika problematikáját a természetfilozófia, illetve a technika mintájára képzeli el. Úgy gondolta, Bacon-höz hasonlóan, hogy a tudás értékét a hasznossága adja: az, hogy képessé tesz bennünket a természet uralására. Nagyon izgatták azok a lehetőségek, amelyeket a tudomány nyit meg a technikai fejlődés előtt. A fát az ágairól szüreteljük.

5 Descartes filozófiai programja Descartes a tudomány megismerési módszerének kérdésében viszont szembefordult Baconnel. Descartes szerint a tudományos okoskodás deduktív (vagyis az általánosról az egyedire való következtetés sémáját követi). o A tudósnak először fel kell állítania egy gondolati modellt, és azután kell megnéznie, hogy az egyedi tapasztalatok megfelelnek-e a modellnek. Ez a modellezés Descartes-nál matematikai modellezés. o A természetről tudományos igazságokat fedezhetünk fel elvont matematikai okoskodások útján is. o A tapasztalásra csak azért van szükség, mert az emberi értelem kevés dolgot képes felfogni a tapasztalattól függetlenül (a priori).

6 A módszeres kétely Központi jelentősége van a szkepticizmus elleni küzdelemnek. Elsősorban az ismeretelméleti szkepszis problematikája izgatta, o Vajon a matematizált természettudomány képes-e biztos ismereteket garantálni? A kétely nem minden vonatkozásban romboló hatású. o A kétely megszabadít az oktalan előítéletektől. Descartes a kétely gyakorlása útján igyekezett eljutni a bizonyossághoz. o Ez a kétely azonban nem eltúlzott és nem szertelen: módszeres kétely. Descartes szerint a módszeresen alkalmazott kétely egy ponton átcsap bizonyosságba: minden ideát elvetünk, amelyben egyáltalán lehet kételkedni, csak a biztos ismeretek maradnak meg.

7 A módszeres kétely Terminológiai keret Descartes egyrészt azt vizsgálta, hogy melyek azok az ideák, amelyekben biztosak lehetünk. o Az idea az, amiből az ismeretek felépülnek: a tudattartalom elemi egysége; azok a képzetek, amelyekre a tudati folyamat felbontható (ismeret). Descartes alapvető kérdése: az ideáink megfelelően ábrázolják-e a valóságot. A módszeres kétely az ideákat veszi célba. Az ideák három fajtája: idea adventitia, idea fictitia, idea innata. A skolasztika hatása: fogalmak, érvek.

8 A módszeres kétely A módszeres kétely három fázisa 1. Érzékcsalódás-argumentum El kell vetnünk minden olyan ismeretet, amely a tapasztalati úton megismert dolgok tulajdonságaira vonatkozik. 2. Álom-argumentum El kell vetnem a tapasztalati tárgyak létezésére vonatkozó ideákat. (Az első két lépés az érzékszervi tapasztalatból származó, empirikus ismereteket rendíti meg tényigazság, idea adventitia.) 3. Gonosz démon argumentum El kell vetnem az észigazságokat kifejező ideákat is (pl. matematikai ismeretek).

9 A módszeres kétely A három érv elvezet bennünket a kétely végpontjára. o Kiiktattuk a tényigazságokat és az észigazságokat is. Van-e olyan ideánk, amely a kételynek ezen a szintjén is érintetlen maradt? Igen: az az idea, amelynek az a tartalma, hogy én magam (aki kételkedem) létezem. o Az ideáimmal kapcsolatban lehetek tévedésben. o Csak az tévedhet, aki gondolkodik. o Gondolkodni csak az tud, aki létezik. Cogito ergo sum (gondolkodom, tehát vagyok). o A tézis előzménye Ágostonnál: si enim fallor, sum (mivel tévedek, vagyok).

10 A módszeres kétely A bizonyosság alapja az önbizonyosság. Hogyan lehet az önbizonyosságból kiindulva megalapozni a tudomány eredményeit? o Descartes-nak hidat kellett vernie az önbizonyosság és a o tudomány bizonyossága között. Rezolúció + rekompozíció! Ezt a hídverést Descartes két lépésben végezte el. o 1. Ha én létezem, akkor Istennek is muszáj léteznie. ( o istenbizonyítékok) 2. Isten létezése garantálja, hogy ne tévedjek sem az észigazságok, sem a tényigazságok tekintetében. Isten jó és igazságos, így hát nem téveszt meg bennünket.

11 A módszeres kétely Istenérv I. Rendelkezem Isten ideájával. Ez az idea egy tökéletes és végtelen lényt jelöl, ám én tökéletlen és véges lény vagyok. Hogyan jutottam ennek az ideának a birtokába? Isten ideája nem lehet sem idea adventitia, sem idea fictitia. Az okozat nem lehet tökéletesebb az oknál. Isten ideáját csak egy végtelen és tökéletes lény alkothatta meg. Magának Istennek kellett elhelyeznie bennem ezt az ideát. Isten ideája minden emberrel vele születik, azaz innát idea (idea innata).

12 A módszeres kétely Istenérv II. (ontológiai istenérv) Isten egyik fogalmi jellemzője, hogy tökéletes - minden vonatkozásban tökéletes. Mit jelent tökéletesnek lenni? A tökéletesség abban áll, hogy az adott létező rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek valamit tökéletessé tesznek. o Az ilyen tulajdonság a perfectio. Isten rendelkezik az összes perfectio-val. A létezés is az egyik perfectio. Isten fogalma magában foglalja a létezést. Az érvet 1100 körül fejtette ki először Canterbury Anzelm.

13 A módszeres kétely Isten létezése garantálja a megismerés bizonyosságát. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ember tévedhetetlen. o Isten ezt a garanciát csak annak a megismerésnek nyújtja, amely megfelel bizonyos módszertani feltételeknek. Ideáink lehetnek zavarosak (konfúzak). A zavaros ideákból fakadnak a tévedések. Az igazsághoz az olyan képzetek vezetnek el, amelyeket tisztán és elkülönítetten (clare et distincte) ragadtunk meg. o o Az idea akkor tiszta, ha az a tudat számára közvetlenül van jelen Az idea akkor elkülönített, ha sikerült minden más ideától egyértelműen elhatárolni. A zavaros ideákból a rezolutív-rekompozitív módszer alkalmazása révén nyerünk tiszta és elkülönített ideákat. A tiszta és elkülönített idea ábrázolja megfelelően a valóságot, tehát az ilyen ideán alapuló ítélet igaz (evidencia).

14 A Descartes által hátrahagyott problémák Descartes óriási befolyásának titka, hogy az újkori filozófusok elfogadták azt a módot, ahogy a filozófiai problémákat megfogalmazta. Az újkori filozófusok akarva, akaratlanul átvették a kartéziánus filozófia néhány szemléleti sajátosságát. o 1. A metafizika feladata alapvetően annak tisztázása, hogy biztosítható-e az ismereteink és a valóság megfelelése. o 2. Az ember számára közvetlenül csak a tudattartalmak hozzáférhetőek. o 3. Descartes-nak kulcsfontosságú szerepe volt az újkori filozófia terminológiájának kialakításában is. Az általa kidolgozott idea-fogalom irányadó maradt a következő mintegy kétszáz évben.

15 A Descartes által hátrahagyott problémák Descartes filozófiai törekvései hátrahagytak olyan nehézségeket, amelyek a későbbi filozófusok vitáit meghatározták: 1. a pszichofizikai probléma 2. a szubsztancia-probléma 3. az innát ideák problémája

16 1. A pszichofizikai probléma A pszichofizikai probléma háttere Descartes metafizikája a világot úgy ábrázolja, mint amelyben alapvetően kétfajta szubsztancia van jelen. o A szubsztancia az, ami a tulajdonságokat hordozza. A világban anyagi és szellemi szubsztanciát találunk. o Kiterjedt dolog (res extensa) és gondolkodó dolog (res cogitans). A kétfajta szubsztanciát az különbözteti meg, hogy más az attribútumuk. o o Az attribútum a dolog lényegmeghatározó tulajdonsága. A világban két megváltoztathatatlan, lényegadó tulajdonság található (kiterjedés, gondolkodás).

17 A pszichofizikai probléma Szellemi szubsztancia A gondolkodás az a tulajdonság, amely együtt jár a tudat létezésével. Az ember, amikor gondolkodik, szellemi szubsztanciaként ébred magára, amelynek attribútuma a gondolkodás. Anyagi szubsztancia Az anyagi dolgokat egyetlen tulajdonságuktól nem lehet megfosztani: attól, hogy van kiterjedésük (elfoglalnak valamennyit a térből). Viasz-példa

18 A pszichofizikai probléma Ez a metafizikai konstrukció nehézséget vet fel Descartes filozófiai antropológiájában. Az embernek a szellemi mellett van anyagi létezése is. Az ember két szubsztancia egysége: res cogitans és res extensa egyszerre. o Az ember egyrészt test, másrészt lélek: dualizmus. A test és a lélek között hogyan lehetséges a kölcsönhatás? o A gond az, hogy Descartes azt gondolta, két dolog között csak akkor lehetséges a kölcsönhatás, ha van közös attribútumuk. o A testnek és a léleknek azonban nincs közös attribútuma. A pszichofizikai probléma a pszichikai és a fizikai közötti áthatás problémája.

19 A pszichofizikai probléma Descartes saját megoldása: Az agyban (a tobozmirigyben) székel a lélek. Innen irányítja a testet az életszellem (spiritus animalis) segítségével. Három későbbi megoldási javaslat: 1. Okkázionalizmus (Nicole Malebranche, Huygens) Isten kapcsolatot teremt a lélek és a test között. 2. Leibniz Isten előre (a teremtéskor) úgy rendezte el a világot, hogy a pszichikai és a fizikai folyamatok összhangban legyenek egymással (harmonia praestabilita). 3. Julien Offray de LaMettrie A dualizmus feláldozása: az ember-gép koncepciója.

20 2. A szubsztancia-probléma Descartes az említett két szubsztancia (res cogitans, res extensa) mellett beszél egy harmadik szubsztanciáról, Istenről is. Istent egészen más alapon tekinti szubsztanciának, mint a többi szubsztanciát. o Isten azért szubsztancia, mert létezésében nem szorul semmi másra: magában hordja létezésének okát. Descartes szubsztanciafogalma kétértelmű. Ez adja Spinoza filozófiájának kiindulópontját: próbálta egyértelművé tenni a szubsztancia fogalmát. o Ezzel egy egészen eredeti filozófia rendszerhez jutott el.

21 3. Az innát ideák problémája Az innát ideákkal kapcsolatos descartes-i tanítás vízválasztó lesz az újkori filozófiában. A Descartes utáni filozófia két rivális hagyományra bomlott. o Racionalisták: akik elfogadták az innát ideák létezését az ész önmagában is lehet új ismeretek forrása. o Empiristák: akik elutasították az innát ideák létezését minden ismeret tapasztalati alapú. o (A 18. század végén majd Kant kísérli meg összhangba hozni a két hagyományt.)

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Hankovszky Tamás Kantnál 1 a hit is, az ész is többjelentésű fogalom. A különböző jelentéseket olykor jelzők konkretizálják, mint például

Részletesebben

Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája I.

Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája I. Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája I. Bevezetés Bevezető A tiszta ész kritikájához Kant célkitűzése A tiszta ész kritikájának fő célkitűzése az, hogy bemutassa az emberi megismerőképesség működési elveit,

Részletesebben

Miért nem tekinthetjük Locke-ot legalább tulajdonság-dualistának?

Miért nem tekinthetjük Locke-ot legalább tulajdonság-dualistának? Miért nem tekinthetjük Locke-ot legalább tulajdonság-dualistának? I. John Locke filozófiájának interpretációja a mű születése óta eltelt bő három évszázad dacára nem egyértelmű. Kiváltképp, ha konkrét

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 FILOZÓFIA A vizsgázónak a követelményrendszerben és

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA BOROS ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

Boros János. Filozófia!

Boros János. Filozófia! Boros János Filozófia! ISBN 978-963-693-177-3 ISSN 1586-202X 2009 Boros János 2009 Iskolakultúra Felelõs vezetõ: Bácskai István Olvasószerkesztõ: Rátkay Ildikó Nyomdai elõkészítés: VEGA 2000 Bt. www.iskolakultura.hu

Részletesebben

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse Pavlovits Tamás Leçon de thèse Elnök Úr, Professzor Urak! 1 A mai napon az Ész ereje Pascal szerint című doktori disszertációm védésre kerül sor. Értekezésem, mint címe is mutatja, a racionalitás kérdésével

Részletesebben

Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége

Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége Bernáth lászló Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége Schmal Dániel Descartes-monográfiájáról Schmal Dániel: A kezdet nélküli kezdet Descartes és a kartezianizmus problémái.

Részletesebben

A tudomány, a tudás és az egyetem

A tudomány, a tudás és az egyetem A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok Boros János Is ko la kul tú ra-köny vek 37. A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok

Részletesebben

AZ EMBER ÉS A KOZMOSZ

AZ EMBER ÉS A KOZMOSZ AZ EMBER ÉS A KOZMOSZ Turay Alfréd Lektorálta: Bajzák M. Eszter és dr. Tarnay Brúnó A kötetet szerkesztette: Török Beáta BEVEZETÉS: A KOZMOLÓGIAI ANTROPOLÓGIA FOGALMA...2 1. Név szerinti meghatározás...2

Részletesebben

Filozófia és természetjog a 17. században

Filozófia és természetjog a 17. században Boros Gábor Filozófia és természetjog a 17. században A klasszikus természetjogi gondolkodás, mint ismeretes, döntő átalakuláson ment keresztül a 17. században. Ennek árnyaltabb bemutatásához kiindulópontként

Részletesebben

Leszek Kolakowski: A vallás 1

Leszek Kolakowski: A vallás 1 68 figyelő Leszek Kolakowski: A vallás 1 Mottó: Ne képzeljétek, hogy saját értelmetek képes lenne Isten megismerésére. Mikor Isten önnön fényével megvilágít, semmiféle természetes fényre nincs többé szükségetek.

Részletesebben

Az észtől a szellemhez való átmenet

Az észtől a szellemhez való átmenet Weiss JáNOs Az észtől a szellemhez való átmenet (Kísérlet a német idealizmus egyik epizódjának rekonstruálására) Jacob böhme a Christosophia hatodik könyvecskéjének elején ezt írja: AZ ÉSZ ÍGY BESZÉL:

Részletesebben

V. RÉSZ VÉGSŐ ÉRTELMEZÉS 2. FEJEZET ISTEN ÉS A VILÁG ALFRED NORTH WHITEHEAD: FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG ÉRTEKEZÉS A KOZMOLÓGIÁRÓL

V. RÉSZ VÉGSŐ ÉRTELMEZÉS 2. FEJEZET ISTEN ÉS A VILÁG ALFRED NORTH WHITEHEAD: FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG ÉRTEKEZÉS A KOZMOLÓGIÁRÓL V. RÉSZ VÉGSŐ ÉRTELMEZÉS 2. FEJEZET ISTEN ÉS A VILÁG in ALFRED NORTH WHITEHEAD: FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG ÉRTEKEZÉS A KOZMOLÓGIÁRÓL Gifford előadások az Edinburgh-i Egyetemen, 1927-28 Fordította FÓRIZS LÁSZLÓ

Részletesebben

Hume szenvedélyelmélete és a descartes-i örökség

Hume szenvedélyelmélete és a descartes-i örökség Boros GáBor Hume szenvedélyelmélete és a descartes-i örökség Nem állítom, hogy az eddigiekben kimerítő elemzést adtam tárgyamról. Célom szempontjából elegendő, ha sikerült láthatóvá tennem, hogy a szenvedélyek

Részletesebben

A teljes tudománytan alapja

A teljes tudománytan alapja JOhANN GOttlieB FiChte A teljes tudománytan alapja ELSŐ RÉSZ a TElJEs TudományTan alaptételei 1. Az első, teljességgel feltétlen alaptétel Fel kell kutatnunk minden emberi tudás abszolút első, teljességgel

Részletesebben

René Descartes Elmélkedések az elsô filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése s a léleknek testtôl való különbsége

René Descartes Elmélkedések az elsô filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése s a léleknek testtôl való különbsége René Descartes Elmélkedések az elsô filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése s a léleknek testtôl való különbsége ford. Boros Gábor Szinopszis és az első két elmélkedés (12)Az itt következô

Részletesebben

Pulszky Ágost és Concha Győző vitája az államról

Pulszky Ágost és Concha Győző vitája az államról EGRESI KATALIN Pulszky Ágost és Concha Győző vitája az államról I. BEVEZETÉS A XIX. század második fele egy rendkívül pezsgő, különböző szellemi irányzatokkal átszőtt időszak volt az európai- és a magyar

Részletesebben

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban ambrus GerGely moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban I. bevezetés Köztudott, hogy Moore Principia Ethicája az analitikus filozófia egyik alapító irata. Az is köztudomású, hogy az analitikus

Részletesebben

A TUDOMÁNYTÖRTÉNET FELADATAIRÓL

A TUDOMÁNYTÖRTÉNET FELADATAIRÓL A TUDOMÁNYTÖRTÉNET FELADATAIRÓL Dr. Kemenes Pál orvos, orvostörténet kutató, társadalomorvostan szakorvos Kiemelések korábbi írásaimból 2005. A tudománytörténet a tudományfilozófia legkorszerűbb eredményeinek

Részletesebben

Európai, nemzeti és regionális Identitás. elmélet és Gyakorlat

Európai, nemzeti és regionális Identitás. elmélet és Gyakorlat Európai, nemzeti és regionális Identitás elmélet és Gyakorlat Európai, nemzeti és regionális Identitás elmélet és Gyakorlat Szerkesztők Balogh Brigitta (Partiumi Keresztény Egyetem) Bernáth Krisztina

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2008 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismeréstudományában *

A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismeréstudományában * szummer csaba A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismeréstudományában * A valóság nem nyers adottság, hanem megfigyelt és megfigyelő bonyolult viszonya, tapasztalt és tapasztaló egymásra

Részletesebben

1. FILOZÓFIAI PROBLÉMÁK

1. FILOZÓFIAI PROBLÉMÁK FILOZÓFIA A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi ismereteit és képességeit kell bizonyítania: - a hétköznapi és a filozófiai gondolkodásmód megkülönböztetése;

Részletesebben

SZEMÉLYEK. A «valami» és «valaki» közötti különbségről *

SZEMÉLYEK. A «valami» és «valaki» közötti különbségről * SZEMÉLYEK A «valami» és «valaki» közötti különbségről * 1. MIÉRT BESZÉLÜNK SZEMÉLYEKRŐL? I A «személy» nem szortális (fajta) kifejezés, amellyel valamit mint ilyent és ilyent jellemzünk, és ezáltal azonosíthatóvá

Részletesebben

TÖRTÉNETI ADALÉKOK Dr. Kemenes Pál orvos, orvostörténet kutató, társadalomorvostan szakorvos

TÖRTÉNETI ADALÉKOK Dr. Kemenes Pál orvos, orvostörténet kutató, társadalomorvostan szakorvos TÖRTÉNETI ADALÉKOK Dr. Kemenes Pál orvos, orvostörténet kutató, társadalomorvostan szakorvos KIEMELÉSEK KORÁBBI ÍRÁSAIMBÓL 2006. A késői arisztoteliánus, tomista skolasztika empirikus szellemi áramlat.

Részletesebben

Janus Pannonius Tudományegyetem, Művészeti Kar Doktori Habilitációs Bizottság részére 7624 Pécs, Damjanich utca 30.

Janus Pannonius Tudományegyetem, Művészeti Kar Doktori Habilitációs Bizottság részére 7624 Pécs, Damjanich utca 30. Janus Pannonius Tudományegyetem, Művészeti Kar Doktori Habilitációs Bizottság részére 7624 Pécs, Damjanich utca 30. Válasz Dr. Keserű Katalin és Dr. Szabadi Judit opponensi véleményére Bevezető Kérdéses,

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben