XVIII. kerület közlekedésfejlesztési koncepciója. -Forgalmi tanulmány-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. kerület közlekedésfejlesztési koncepciója. -Forgalmi tanulmány-"

Átírás

1 FÕMTERV MÉRNÖKI TERVEZÕ ZRT Budapest, Lövõház u. 37. * 1276 Bp. pf * Tel.: * Fax: * * XVIII. kerület közlekedésfejlesztési koncepciója -Forgalmi tanulmány- megrendelõ: XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat június

2 Tsz: Iratszám: I-001 Budapest XVIII. kerület Pestszentlırinc Pestszentimre Közlekedésfejlesztési koncepciója Készítették: Kiss Károly KÉ-T, KÉ-SZ/ felelıs tervezı Ercsényi Balázs KÉ korl./ tervezı Beller Roland belsı ellenır Takács Miklós irodavezetı Számítógépes feldolgozás: Debreczeni Gábor Gimesi Katalin Kissné Németh Gabriella Turnerné Várnai Eszter június hó

3 Tartalomjegyzék 1. A feladat megfogalmazása 4 2. Helyzetelemzés Területszerkezeti adottságok Területi funkcionális elemzés Szomszédos térségek hatásai Közlekedési rendszer sajátosságai Közúti közlekedési hálózat Közforgalmú közlekedés Vasúti közlekedés Forgalomcsillapítás Kerékpár közlekedés Jármőelhelyezés Teherforgalom A közlekedésfejlesztés fı irányainak megfogalmazása Fejlesztés ágazati javaslata Közúti közlekedés Közforgalmú közlekedés Vasúti közlekedés Teherforgalom Forgalomcsillapítás Gyalogos közlekedés Kerékpáros közlekedés Jármőelhelyezés Összefoglaló 64 Felhasznált források 65 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/2

4 Ábrajegyzék 1. ábra: A kerület területének funkció szerinti felosztása 8 2. ábra: Térségelválasztó létesítmények ábra: Jelenlegi közúti hálózat ábra: Jelenlegi közúti forgalmi adatok ábra: Jelenlegi tömegközlekedési hálózat ábra: Jelenlegi tömegközlekedési ellátottság ábra: Jelenlegi vasúti hálózat ábra: Jelenlegi forgalomcsillapított övezetek ábra: Meglévı gyalogos közlekedés ábra: Jelenlegi kerékpáros létesítmények ábra: Jelenlegi teherforgalmi szabályozás ábra: Javasolt közúti hálózat ábra: Tömegközlekedési fejlesztési irányok A változat ábra: Tömegközlekedési fejlesztési irányok B változat ábra: Tömegközlekedési fejlesztési irányok C változat ábra: Javaslat a teherforgalom kezelésére ábra: Forgalomcsillapítás ábra: Tervezett gyalogosközlekedési javaslat ábra: Kerékpárút-hálózat fejlesztési javaslat 62 Melléklet: Forgalmi adatok I ker_kozlfejl_konc.doc 65/3

5 1. A feladat megfogalmazása A Budapest XVIII. kerület Pestszentlırinc Pestszentimre Önkormányzat megrendelésére 2004-ben elkészített, a kerület közlekedésfejlesztési koncepcióját megfogalmazó dokumentáció frissítése szükségessé vált. Jelen terv a Budapest Közlekedésfejlesztési Rendszerének Fejlesztési Tervével ( ) összhangban a következı évek közlekedésfejlesztésének céljait, a megvalósítás fı elveit, az egyes célok elérése érdekében szükséges intézkedéseket foglalja össze. A fıvárosi projektek ütemezése, megvalósíthatósági vizsgálatuk, a finanszírozás lehetséges forrásainak feltárása jelenleg van folyamatban, így azok tervezett ütemezésében jelentıs bizonytalanságok vannak. A tervdokumentáció széleskörő adatgyőjtéssel készült, mind a meglévı közlekedési létesítmények, a közúti, kerékpáros és vasúti fejlesztések, mind a forgalomszervezési intézkedések, mind csillapítás, teherforgalom korlátozása, forgalombiztonsági javítása felmérésre és kiértékelésre került. A terv a pályák állapotával nem foglalkozik, hiszen ez nem fejlesztési, hanem fenntartási kérdés. A dokumentáció a évben készült koncepció frissítése, így a teljesen átdolgozott ábraanyag mellett a szöveges fejezetek tekintettel arra, hogy a kerületben fejlesztések alig történtek csak részben módosultak. A munkaközi szállításra érkezett érdemi észrevételeket figyelembe véve került véglegesítésre a dokumentáció. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/4

6 2. Helyzetelemzés 2.1. Területszerkezeti adottságok A kerület két fı területi egysége a korábbi két önálló település jól elkülöníthetı. Az Üllıi útra mint tengelyre felfőzött Pestszentlırincen egy elnyújtott nagyobb kerület központ, valamint két pontszerő alközpont jelölhetı ki. A Havanna lakótelep mint önálló alközpont nevezhetı meg. Pestszentimre központja a kerületben mint a legnagyobb alközpont vizsgálandó. központ a Baross utca Szarvascsárda tér közötti területsáv közigazgatási, kulturális, kereskedelmi, oktatási, egészségügyi, sport és közlekedési központ egyaránt alközpontok Béke tér (kereskedelmi és közlekedési) Üllıi út Margó Tivadar utca Darányi Ignác utca (volt Fórum mozi térsége) Mikszáth Kálmán utca között (kereskedelmi és közlekedési) A Havanna lakótelepen önálló kereskedelmi és kulturális központ alakult ki. Pestszentimre mint korábban önálló település központja csaknem minden funkciót felölel. Területe a Nemes utca vonalára tehetı, elsısorban kereskedelmi és közlekedési funkciók jelennek meg a Nagykırösi út és a vasúti vágányok túloldalán. A környezı kerületek és települések közül Pestszentlırinc Kispesttel közös határuk mentén összeépültek, csakúgy, mint Pestszentimre Gyállal. A kerületet a többi településtıl zöldterület mezıgazdasági, illetve erdıterület választja el. Ipari övezetek kizárólag Pestszentlırinc terültén találhatók. Három fı övezetként is jelölhetı ki a Gyömrıi út menti sáv egyrészt a Gyömrıi út és a vasút közötti sávban, valamint a Kıbányával határos részen Kispest határa menti sáv az Újtemetı úttól az Alsó erdısorig Méta utca menti sáv és a Cséry telep jórészt még ma is átalakuló ipari területek. További kisebb ipari logisztikai területek találhatók a Péterhalmi út mentén, Szemere telepen és az Üllıi út külsı része mentén. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/5

7 Felszámolásra került a Szemere telep és Miklós telep közötti ipari övezet, mely részben fejlesztés, részben kereskedelmi területté való átalakítás elıtt áll. Külön kezelendı a Ferihegyi repülıtér és a hozzá kapcsolódó ipari-logisztikai terület, mely szintén átalakulás elıtt áll. A kerület területét a MÁV fı és mellék vonalai, összekötı vágányai, valamint az ipari övezetek teszik tagolttá. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/6

8 2.2. Területi funkcionális elemzés A kerület a hajdani országút mentén kialakult településmagból egy nıtt településsé fejlıdött. Az elmúlt év jelentıs változásokat hozott a település életében, melynek legmeghatározóbb eleme a vasútfejlesztés, mely során néhány évtized alatt a mai állapotot tükrözı vonalhálózat alakult ki. A térségben jelentıs kavics és homokbányászat, valamint téglakészítésre alkalmas agyagbányászat folyt. Ezek a bányagödrök nyomokban ma is megtalálhatók, illetve rekultivációjuk ma is napirenden van. A bányára települt ipar teljesen eltőnt, helyette könnyő és gépipari üzemek települtek, melyek mára úgyszintén eltőntek. A közlekedési struktúra alapvetıen erre a ma már mőködésképtelen iparra épült ki. Minden üzem iparvágánnyal rendelkezett, ezek közül néhányat kivéve még ma is fellelhetı annak ellenére, hogy szállítási feladatokat közülük már csak néhány lát el. A termelı ipart felváltotta a tercier gazdasági ágazat, mely a korábbi tevékenységek helyén környezetbarátabb körülmények között, kisebb szállítási igények mellett mőködik. Az ipari fejlesztési, majd visszafejlesztési folyamatok mellett a terület nagyváros menti zöldövezeti jellege kedvezett a lakóövezetek kialakulásának. A 60-as évekig a kerület területén az egyetlen tömeges lakásépítési akció az I. világháborút követıen, a hadiüzem épületeinek átépítése során folyt az egykori Állami lakótelep megszületésekor. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/7

9

10 Az elsı lakótelepi beépítés az akkor még meglévı Állami lakótelep mellett a Méta utca mentén (KISZ lakótelep), valamint a Lakatos utca mentén épült meg, mely késıbb a Nefelejcs utca vonalán bıvült. A Havanna lakótelep Budapest egyik utolsó paneles lakótelepeként épült a 70-es évek végétıl. A területfejlesztés koncepciója a kerület területén nem volt egységes. A felszámolásra került ipari területek nem kaptak új funkciót, a mezıgazdasági mőveléső tömbök a tömeges lakásépítés, majd az ipari-logisztikai zöldmezıs beruházások áldozatául estek. E folyamatok okozták, hogy a település lakóövezetei mindig a más funkciót el nem látó területeken fejlıdtek, körbe ölelve az ipari területeket. A funkciók átértékelıdése következtében a közlekedési igények a természetes fejlıdés során kialakult közlekedési hálózat mentén jelentek meg. Így a vasúti személyszállítás erısen visszafejlıdött, a jó tömegközlekedéssel ellátott Üllıi útról a lakótelepek súlypontjai távol estek. A település három sugár irányú tengelye gyakorlatilag ısidık óta létezett. Ezek a Ferihegyi repülıtérre vezetı út Gyömrıi út Üllıi út Nagykırösi út. Harántoló irányú elem is mindössze három van, ezek sem teljes értékkel. A Pestszentimre és Béke tér közötti tengely csak rövid, hiszen a ma Ferihegyig járható tengely a repülıtér megépültétıl, a 30-as évektıl csonka, Soroksárra pedig csak tört vonalon vezet tovább. A Csévézı utca Szentlırinci út közötti tengely keresztezi a városrész ısi településrészét, ugyanakkor a legrövidebb eljutást biztosítja. A Margó Tivadar utca Felsıcsatári út tengely a vasúti átjáró 70-es évekbeli lezárása óta nem mőködik. (Létezett egy az Igló utca Honvéd utca Sallai utca Méta utca tengely is, mely még a repülıtér 60-as évekbeli bıvítése során elépítésre került, helyette épült meg a Csévézı utca Bélatelepi út.) 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/9

11 Jelenleg a kerület területén lévı funkciók és a közlekedési hálózat összhangja több ponton is hiányos. A vasút a kerületen több vonalon is áthalad, de a közlekedési igények (személy és áru) kielégítésében nem bír mérhetı szereppel. A közlekedési hálózat hiányosságai folytán a városi tömegközlekedés sem optimális, szállítási kapacitások maximuma a csillapításra váró területeken regisztrálható (pl. Petıfi utcán 5 alap és 2 gyors viszonylat). A tömeges utazási igényt biztosító lakótelepek nem nagykapacitású tömegközlekedési eszközzel (villamossal) vannak kiszolgálva. A kerületen belüli munkahelyek megszőnése következtében az utazások zöme a városközpont felé irányulnak. A település fejlıdése továbbiakban a korábban kevéssé kiszolgált térségekben várható, így a meglévı út és tömegközlekedési hálózat aszimmetrikus terhelése várható. (pl. Alacska ltp., Gloriett ltp. Volt laktanyák) 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/10

12

13 2.3. Szomszédos térségek hatásai A kerület perem jellegébıl fakadóan a fıváros és az agglomeráció közötti kapcsolat a három sugárirányú úton, illetve a két vasútvonalon bonyolódik le. Az Üllıi út szerepe jelentısen csökkent, ugyanakkor a Ferihegyi repülıtérre vezetı út és a Gyömrıi út mint szervizút forgalma megnıtt. A 4-es fıút menti települések mindig is jelentıs bejáró forgalmat terheltek a kerület közlekedési hálózatára. A forgalom a vasútról folyamatosan átterelıdött a közútra, ezen belül a személygépkocsira. Az M0 autópálya átadásával, valamint a 12 t feletti össztömegő átmenı teherforgalom kitiltásával a kerület úthálózatát terhelı nehézjármőforgalom mérséklıdött. A késıbb elemzésre kerülı forgalmi adatokból is kitőnik a felszabaduló kapacitást a helyi forgalom, illetve a kerület területérıl kiinduló forgalom tölti ki. A személygépkocsi forgalom tekintetében a Nagybani piac, valamint a Soroksár területén lévı két és Vecsés határában lévı nagy bevásárló centrumok által gerjesztett forgalom terheli a kerület úthálózatát. A kerület legnagyobb közlekedési logisztikai létesítménye a Ferihegyi repülıtér, melynek utasforgalma elsısorban a gyorsforgalmi utat terheli. Ugyanakkor a repülıtérhez kapcsolódó eddig ki nem telepített logisztikai bázisok (air cargo-k) teherforgalma Budapestrıl, valamint az M0, gyorsforgalmi út felıl a kerület területét érintik. A kerület számára a városközpontba jutás legkézenfekvıbb útvonala a kispesti közúthálózaton keresztül lehetséges. Az Üllıi út, Nagykırösi út, Ferihegyi repülıtérre vezetı út, valamint az Ady Endre út és Nefelejcs utca mint sugárirányú tengelyek a közúti forgalom számára elsıdleges szereppel bírnak. A tömegközlekedési hálózat is a metró két kispesti végállomására szervezve a XIX. kerületi utakat terheli. Pestszentlırincen át Rákoshegy számára adott a jó közlekedési kapcsolat a városközpont felé. Megállapítható a szomszédos térségekkel való kapcsolat ma is részben a kerület két egykori településének tengelyében haladó utakon bonyolódik le. A központokat elkerülı utak (Ferihegyi repülıtérre vezetı út és az M5 autópálya) kapacitásának határán mozog többletforgalom felvételére csekély mértékben képes. A további forgalmi igények kielégítésére alkalmas út nincs, így a térségi kapcsolatok fejlıdése stagnál. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/12

14 2.4. Közlekedési rendszer sajátosságai Közúti közlekedési hálózat A kerület területét három országos közút érinti, melyek a Üllıi út, mely korábban a 4-es számú fıút fıvárosi bevezetı szakasza Ferihegyi repülıtérre vezetı út, mely a 4-es út kijelölt bevezetı szakasza es jelő út, melynek fıvárosi szakasza a Nagykırösi út A kerületben több városi fıút nincs, több fıútvonalként kijelölt forgalmi út jelentıs forgalmi terheléssel fontos hálózati szereppel bír. A kerület határa közelében halad el az M5 autópálya és a hozzá csatlakozó M0 autóút. Az M0 autóút átadásával mérséklıdött a Méta utca Sallai utca Gilice tér Petıfi utca (Sallai utca Üllıi út) Ráday Gedeon utca Csévézı utca útvonal terhelése. Az elmúlt idıszakban e tengely forgalma növekedni látszik, hiszen az M0 jelentıs kerülıvel biztosítja a XXIII. kerület és a XVII. kerület közötti kapcsolatot. A hálózat elemei a végzett forgalomfelvétel adatai szerint elsısorban helyi úti célok és a kerületbıl a városközpont elérésébıl fakadó forgalmat viselik. A jelenlegi hálózati rendszer szerint forgalmi utak közé sorolhatók: Felsıcsatári út Csévézı utca Nefelejcs utca Ráday Gedeon utca Haladás utca Honvéd utca Bajcsy-Zsilinszky utca Új temetı út Csapó utca Barta Lajos utca Kinizsi Pál utca Margó Tivadar utca Petıfi utca Sallai utca Péterhalmi út Kettıs-Körös utca Lırinci út Kisfaludy utca Szabadka utca Dráva utca Halomi út Méta utca Királyhágó utca Nemes utca Dózsa György utca 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/13

15 Ez a hálózat a fıutakkal együtt az átmenı, kerület és a környezete közötti forgalom lebonyolítását szolgálja. Hálózati szerepükbıl fakadóan győjtıútként funkcionál az: Igló utca Lakatos utca Thököly utca Nagybánya utca Nefelejcs utca külsı szakasza Darányi Ignác utca Baross utca Goroszló utca Alacska utca A fenti besorolás a tényleges hálózati szerep szerint történt, függetlenül attól, hogy az adott útvonalakon forgalomcsillapítási intézkedések történtek-e vagy sem (Thököly utca, Nefelejcs utca). A jelenlegi hálózati forgalmi terhelési ábra ezt a hierarchikus felépítést igazolja. Az új hálózati struktúra felépítése során ezek a forgalmi igények, illetve a tervezett új beépítések keltette forgalomnövekedés figyelembevétele szükséges. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/14

16

17 A hálózat elemei közül a Ferihegyi repülıtérre vezetı út további forgalommal való terhelése a városközpont felé gyakorlatilag lehetetlen. A már ma is az eltőrhetı forgalmi értéket (megengedett: 1500 E/ó kétirány, eltőrhetı: 2000 E/ó kétirány) meghaladó, a kispesti szakaszon 3000 E/ó kétirányú forgalom, a Shell kút után 2500 E/ó kétirányú forgalom. Erre az útvonalra több terhelés nem adható. Tartalékkal a szervizutak rendelkeznek. A forgalom az elmúlt négy évben itt 20%-kal növekedett. A szintén a hálózati funkciót betöltı Üllıi úton és az eltőrhetı érték feletti terhelés (2000 E/ó két irány) mutatható ki a Madarász utca és a Szarvascsárda tér között. A megengedhetı értéket meghaladja a forgalmi terhelés a Margó Tivadar utca és Kispest határa között Baross utcától a Szarvascsárda térig Madarász utcától a Béke térig. A Nagykırösi úton a központtól a város felé a megengedhetı értéket, meghaladó értékeket regisztráltuk. Az eltőrhetı érték közeli terhelés mutatható ki a b hálózati funkciójú Méta utcán 2110 E/ó kétirányban Sallai utcán 1700 E/ó kétirányban Ráday Gedeon utcán 1990 E/ó kétirányban Csévézı utcán 2000 E/ó kétirányban kerekített, a megfelelı (1500 E/ó kétirányban) értéket jóval meghaladó forgalmakat mértünk. A határértéket megközelítı forgalmakat regisztráltuk Királyhágó utcán az Új temetı utca Csapó utca Barta Lajos utca útvonalon Nefelejcs utcán Sallai utca Gilice tér és Üllıi út közötti szakaszán Nemes utcán. Az alsóbbrendő hálózaton (lakóutcákban) kirívó értékeket nem tapasztaltunk. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/16

18

19 A hálózat túlterheltségét a meghatározó csomópontokon kialakuló torlódások is jelzik. A sugár és harántoló utak alábbi csomópontjai csúcsidıben esetenként a napközi idıszakban is jelentıs hátráltatás periódusidı vesztés mellett képes a forgalmat levezetni: Gyömrıi út Csévézı utca Ferihegyi repülıtérre vezetı út D porta Üllıi út Darányi Ignác utca Méta utca Üllıi út Haladás utca Ráday G. utca Üllıi út Sallai utca Honvéd utca Üllıi út Béke tér Méta utcai felüljáró térsége Nagykırösi út Nemes utca Mindegyik csomópont további fejlesztésre, bıvítésre szorulna, ugyanakkor bıvítésük nem célszerő, hiszen terhelésük csökkentése lenne célszerő más hálózati elemek egyidejő fejlesztésével. A nehéz forgalmi helyzetet várhatóan a folyó területrehabilitációk, fejlesztések (téglagyár területe, Méta utcai logisztikai fejlesztések mindkét kerületben, laktanyák átépítése, Alacska utcai lakóterület fejlesztés) tovább súlyosbítják. A lakókörnyezet védelme érdekében a kerületben forgalomcsillapított övezetek kerültek kijelölésre ( TEMPÓ 30 ). A fejezet tárgyalja a forgalomcsillapítás jelenlegi helyzetét. A teherforgalom által menekülı útvonalként használt utcákra teherforgalmi korlátozások kerültek elrendelésre. Az intézkedéseket a fejezet tárgyalja. A terv készítése során tapasztaltuk, hogy a kerület területén egyirányúsítások, majd ezek részbeni elbontása történt. A Megrendelı képviselıjétıl megkíséreltük a forgalmi rend változtatására vonatkozó hatástanulmány beszerzését. Tekintettel arra, hogy csak a kiviteli tervekbe tudtunk betekinteni és elızetes vizsgálatok dokumentációját nem kaptuk meg feltételezzük, hogy az intézkedések nem minden esetben megfelelı elıkészítést követıen történtek. A visszavont intézkedések mindenkor a forgalom szervezés hitelét, a szabályok betartását rontják. Néhány gondolat az Önkormányzat megrendelésére e tárgyban 2006-ban készített tanulmányunkból: 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/18

20 Az egyirányú úthálózatokról általában Az úthálózatok a természetes kialakulás és fejlıdés során kétirányú hálózati elemekbıl épülnek fel. Az egyirányú forgalmi rend bevezetésének indokai többfélék lehetnek, ezek közül a mőszaki-forgalmi szempontokat az alábbiakban foglaljuk össze. - Az utca geometriai kötöttségébıl fakadóan a kétirányú forgalom számára elegendı szélesség nem alakítható ki, illetve csak nem kívánt áldozatok árán lenne kialakítható (pl. zöld- vagy gyalogos felület terhére). - A jármőforgalom nagysága miatt több azonos irányba haladó forgalmi sáv szükséges és egy másik párhuzamos úthálózati elemmel egyirányú utcapárt alkotva a forgalom elvezethetı. - A várakozási igények kielégítésére várakozó sáv(ok) kialakítása indokolt, mely(ek) mellett a kétirányú forgalom nem tartható fenn. - Nem kívánt irányú forgalmi áramlatok távoltartása - konfliktuspontok számának csökkentésével a jármőáramlat sebességének növelése A felsoroltak a leggyakrabban felmerülı indokok, melyek mellett még további mőszaki szempontok is felmerülhetnek, melyek egyedi vizsgálatot igényelnek. Az egyéb nem mőszaki indokok alapján történı egyirányúsítások leggyakrabban elıforduló esetei: - lakossági kezdeményezésre szakvélemény nélküli döntés - szabályozási terv alátámasztó közlekedési munkarészébıl a közútkezelıi jogok korlátozásával bizonyos intézkedések helyi jogszabályi rendeletbe emelése Ez utóbbi esetekben az intézkedések várható hatásaival megfelelı elemzések hiányában nem számolnak. Az egyirányúsítás várható hatásai között az alábbiakban kell számolni: - a forgalom folyamatossága javul a szembe jövı forgalom hiányában, a csomópontok egyszerősödése miatt - növekszik az út átbocsátó képessége (zavaró hatások csökkennek) - a forgalmat zavaró hatások csökkenésével a jármővek átlagsebessége növekszik - a térségben a forgalmi áramlatok átrendezıdésével egyes útvonalak forgalmi terhelése esetenként többszörösére növekedhet, másoké jelentısen csökkenhet - az eljutási útvonalak és idık növekednek az érkezéskor vagy távozáskor elıálló tömbkerülések miatt - várakozó, zöld, gyalogos, kerékpáros sávok elhelyezésére hely biztosítható Fentiek alapján a tudomásunkra jutott egyirányúsítási szándékok, illetve megvalósult egyirányúsítások esetében közlekedési - forgalmi hatástanulmány, utóvizsgálat készítését tartjuk szükségesnek az. Álmos utca Gerely utca Garay utca Esze Tamás utca Gyergyó utca Ganz Ábrahám utca Halomegyházi utca esetében Az idıközben tudomásunk szerint elvetett, visszabontott egyirányúsítások esetének elemzése a késıbbi hasonló nem elıkészített intézkedések elkerülésére szolgálhat tanulságul. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/19

21 Közforgalmú közlekedés Helyi tömegközlekedés A kerület közforgalmi- (tömeg-) közlekedési hálózata folyamatos átalakuláson ment át. A jelenlegi hálózat struktúra alapja az észak-déli (3-as metró) Kıbánya-Kispest vasútállomásig történt meghosszabbításával kapcsolatos intézkedés alakította ki. A BKV 2008 augusztusától ütemezetten átalakította az autóbusz-hálózatot, mely a kerületben jelentıs változásokat hozott. Ekkor a kerület és a belsı városrészek közötti kapcsolat a metróra alapozódott, mindössze három viszonylat maradt meg, melyek a Nagykörút vonalát megközelítették ( 54, 95 és 17 gyors autóbuszok). A gazdaság átalakulása folytán az utazási szokások jelentısen átalakultak, a nagyüzemek utasforgalma gyakorlatilag megszőnt. A térségben egyedül a Richter Gedeon Gyógyszergyár mőködik. A kerületben ugyanakkor jelentıs lakóövezeti fejlesztések kikényszerítették új viszonylatok indítását. A hálózati struktúra változatlanul a kerületben a városközponttól való függés képét mutatja. Az autóbusz-hálózat elemeinek zöme a metró Kıbánya-Kispest és részben a Határ úti állomásai felé irányulnak. A kapcsolatok a szomszédos kerületek közül ebbıl fakadóan Kispest felé erıteljesek, Kıbánya és Rákoshegy felé továbbra is markánsak, ugyanakkor Soroksár és Erzsébet felé változatlanul gyengék. Gyál közelsége folytán az elıvárosi autóbuszforgalmat a BKV bonyolítja, mely szolgáltatásokból Pestszentimre is részesül. A tömegközlekedési hálózat gerincét az Üllıi úton haladó villamos alkotja. A közelmúltban végrehajtott jármőcsere folytán a szolgáltatás színvonala, utazási idı, követési idı, menetrendtartás egyértelmően javult. A nagykörúti jármőcsere miatt felszabadult Ganz csuklós jármővek is megjelennek az Üllıi úton a hannoveri jármővek mellett. Az egységes jegyrendszer adta lehetıségek következtében a Volán is bekapcsolódott a kerület tömegközlekedésébe, bár szerepe inkább csak jelzés érétkő. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/20

22

23 A XVIII. kerület területét érintı BKV viszonylatok és paramétereik Követési idıköz Menetidı Viszonylat száma Eszköz Végállomások csúcsidıben perc perc 36 autóbusz Pestszentlırinc vá. Csepel, Csillag telep villamos Kispest, Határ út Béke tér autóbusz Boráros tér Ültetvény utca autóbusz Boráros tér Gyál, Vecsési út E autóbusz Kispest, Határ út Gyál, Deák F. utca E autóbusz Kispest, Határ út Gyál, Bem J. utca autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Ferhegy E autóbusz Kispest, Határ út Gyál, Vecsési út /95A autóbusz Baross tér Gyömrıi út 7 29/26 98 autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Rákoskeresztúr E autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Rákoshegy vá * E autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Havanna ltp autóbusz Gubacsi út Ferhegy 1 vm A autóbusz Pestszentimre kp. Ferhegy 1 vm. 20* autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Alacska ltp autóbusz Pestszentlırinc kp. Szemeretelep vm autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Benjamin utca E autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Mednyánszky utca autóbusz Kispest, Határ út Gloriett ltp autóbusz Dél-pesti garázs Rákoscsaba E autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Ferihegy autóbusz Szent László tér Szarvascsárda tér E autóbusz Blaha Lujza tér Szarvascsárda tér 15* autóbusz Pestszentimre kp. Ferhegy 1 vm E autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Alacska ltp E autóbusz Kıbánya-Kispest vá. Benjamin utca i autóbusz Pestszentimre iskola busz * autóbusz Pestszentimre kp. Szakorvosi rendelı 60* E autóbusz Kispest, Határ út Gyál, Vecsési út * idıszakos járat 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/22

24 A jármőcserébıl fakadó színvonal növekedés következtében a keresztezı viszonylatokról való átszállás megnıtt, a győjtı, metróra ráháruló szerepe változatlanul meghatározó. A kerületet érintı autóbuszok jelentıs része az igényeket követve továbbra is sugár irányúak. A kerület belsı forgalmát a évi átszervezést követıen több viszonylat szolgálja, melyek közül a 36-os a régi vonalán, a 93-as, 182-es, 183-as, 184-es, 198-as, 282E, 284E, 293-as a Petıfi utcán és a Szarvascsárda téren át, míg a 166-os, 166A, 266-os autóbuszok a Béke tér felé átlós nyomvonalon belsı igényeket is kielégít, ugyanakkor a két városrész központjait összekötı 293-as viszonylat csak óránként közlekedik. A kerületi autóbusz hálózat jellegzetességei között kell továbbra is megjegyeznünk bizonyos szakaszok túlterheltségét, illetve néhány kapcsolati hiányosságot. A kerület egyik közúthálózatilag is kritikus utcájában, a Petıfi utcán, a hálózatmódosítás után is 7 viszonylat közlekedik, mely a kerület központjának kiszolgálásához túlméretezett. Hasonló okokból átgondolásra ajánlott a Ráday G. utca Nefelejcs utca csomópont, melynek térségében 9 viszonylat közlekedik. Ismerve a kerület harántoló útvonalának kapacitásproblémáit, a hálózat átalakítása változatlan célszerő. A hálózat-módosítás kétségtelen eredménye a évi tervünkben hiányként megjelölt a Méta utca Gilice tér közötti közvetlen kapcsolat megvalósítása (198 és 293-as viszonylatok). A tömegközlekedési ellátottság mértéke a megállóhely kiosztásból fakadó elérési távolság vizsgálatával mérhetı. A városi környezetben elfogadható 250 m-es gyaloglási hosszak alapján készített ellátottsági ábra szerint a kerület lakott területének csaknem teljes lefedettsége mutatható ki. Hiányosság változatlanul az Álmos utca, Vág utca mentén, illetve a Szélsı utcán túli, nem megfelelıen kiépített úthálózati területeken van. A kerületi lakosság városközpontokhoz való kötöttsége miatt a városközponttal való közvetlen kapcsolat különös fontossággal bír. A nagy utazási távolságok miatt csak a gyorsautóbusz és a részben zárt pályán közlekedı villamos nyújtotta szolgáltatások kerültek vizsgálatra. A lefedettségi ábra a Szinyei Merse Pál utca, az Álmos utca térségében, valamint a kerület Vecséssel és Gyállal, illetve Soroksárral határos területén jelez hiányosságokat. A hálózat módosításával a metrók elérhetısége szinte a kerület teljes területérıl átszállás nélkül megoldottá vált. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/23

25

26 A kerületben a két legnagyobb tömegközlekedési csomópontban a viszonylatok kiszolgálása megváltozott. A Szarvascsárda téri végállomás áthelyezése javított az átszállási kapcsolatokon, de a megnövekedett számú viszonylatot csúcsidıben nem képes kezelni. Gyalogos kapcsolatain javítani kell. A Pestszentimre központjában lévı autóbusz-végállomás három részre tagoltsága változatlan, a lakó utcákbeli mőködésébıl fakadó hiányosságok az ott végállomásoztatott viszonylatok számának csökkenésével valamelyest enyhült. Az Ültetvény utcához tervezett végállomás nem épült meg, mely javított volna a helyzeten. Elıvárosi autóbusz forgalom A Budapest határán túlról érkezık részére továbbra is részben a VOLÁN járatai biztosítják a kerület elérhetıségét. Az igények mérsékeltek, jelentıs átszállások a helyi tömegközlekedésre az Üllıi úton és a Ferihegyi repülıtérre vezetı úton (és Gyömrıi úton) közlekedı viszonylatok esetében a Béke téren, Szarvascsárdánál, illetve a Csévézı utcáról tapasztalhatók. Az elıvárosi tömegközlekedést Gyál irányából változatlanul a BKV bonyolítja. Megállapítható ez a szolgáltatás a kerület lakosait kevéssé érinti, ugyanakkor az egységesített viteldíj lehetıséget ad a városon belüli használatra is. Vasúti személyközlekedés A kerületet érintı vasúti vonalak közül kettın folyik személyforgalom. A ma elsısorban agglomerációs igényeket kielégítı szolgáltatás a kerület lakói számára a városközpont eléréséhez továbbra sem nyújt kedvezı feltételeket. (A vasúti közlekedéssel bıvebben a fejezet foglalkozik.) A tömegközlekedés résztevıinek együttmőködése A jelenlegi állapotban a három szolgáltató változatlanul külön szervezi üzemét, együttmőködés, összehangolt mőködés ezidáig az egységes viteldíjban tapasztalható. A ceglédi vonal mentén Ferihegy 1 vasúti megállónál Szemere telep vasúti megállónál, a lajosmizsei vonalon Pestszentimre vasútállomásnál vannak a MÁV és BKV között kapcsolódási pontok, minimális átszállási igények mellett. Hasonló a kapcsolat a VOLÁN és a BKV között is. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/25

27 Vasúti közlekedés A kerületet egy vasúti fıvonal (ceglédi vonal) valamint egy mellékvonal (lajosmizsei vonal) érinti, illetve keresztezi. E két vonalon van személyforgalmi szolgáltatás. A kerületben iparvasútként ismert Burma vágány mint összekötı vágány ma már csak részben üzemel. Ezen kívül a még mőködı illetve átalakuló ipari létesítmények többsége rendelkezik iparvágánnyal. A vasúti közlekedés a kerület közlekedésében nem bír jelentıs szereppel. A jelenlegi személyközlekedést is szolgáló állomások és megállóhelyek a mai igényektıl távol esnek és kedvezıtlen átszállási kapcsolatokkal rendelkeznek. A ceglédi vonal felújítása során a Pestszentlırinc vasútállomás és Szemere telep vasúti megálló épületei, peronjai megújultak, utasáramlástól való távolságuk miatt a beruházás szükségessége megkérdıjelezhetı. A ceglédi vonalon Pestszentlırinc vasútállomás és Szemeretelep vasúti megállóhely, Ferihegy 1 vasúti megállóhely a lajosmizsei vonalon Pestszentimre vasútállomás, Pestszentimre felsı vasúti megállóhely, Kispest vasútállomás szolgálja a személyközlekedést. A két vonalon az elıvárosi forgalomba bevonható vonatok követési idıköze a ceglédi vonalon átlag 30 perc, a lajosmizsei vonalon átlag 40 perc. Ez nem jelent ütemes menetrendi szolgáltatást. A teherforgalmat is lebonyolító két vonalon kívül a kerületet harántoló irányban átszeli a Burma vágány. A vágány léte megkérdıjelezett, a lajosmizsei vonal keresztezése elıtt megbontásra került, a vágánymezıt felverte a gaz, több szakaszon az őrszelvénybe fák nıttek. Ez az állapot mintegy 10 éve változatlan. Az Üllıi úti keresztezése, mint vasúti átjáró hiányosan elıjelzett, ugyanakkor a vonalon fénysorompós átjárók mőködnek, illetve felújításra kerültek (Péterhalmi út) Kavicsbánya vasútállomás létezı, de alig üzemelı létesítmény. A kerületben az ipari létesítmények többsége rendelkezik iparvágánnyal, de rendszeres használata csak a Ferihegyi repülıtérre vezetı és a Hıerımővet ellátó vágány esetében tapasztalható. A környezetbarát termelı-szolgáltató üzemek nagytömegő szállítást nem igényelnek, a logisztikai-raktárközpontok elsısorban közúti szállításra álltak át. 18ker_kozlfejl_konc.doc 65/26

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Közlekedésfejlesztés TERVEZET

Közlekedésfejlesztés TERVEZET 07 TERVEZET Pestszentimre közlekedésének főbb jellemzői Pestszentimre útvonalai Pestszentimre közlekedési hálózata az elmúlt 200 évben a település fejlődésével párhuzamosan alakult ki. Az utak településeket

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. A TERVEZÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYA, ELİZMÉNYEK 1.2. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 2. ALSÓNÉMEDI JELENLEGI KÖZLEKEDÉSI HELYZETE 2.1. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTHÁLÓZATA 2.2. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTI

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Viszonylat Végállomás Elsı Utolsó indulás Mexikói út Vörösmarty tér 23:34 Déli pályaudvar 23:24 Örs vezér tere 23:19 Határ út 23:17 Újpest-Központ 23:16 Batthyány

Részletesebben

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében 2. egyeztetés KTI Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

MESTER UTCA VIOLA UTCA BALÁZS BÉLA UTCA THALY KÁLMÁN UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB KÖZLEKEDÉSI HATÁSVIZSGÁLATA

MESTER UTCA VIOLA UTCA BALÁZS BÉLA UTCA THALY KÁLMÁN UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB KÖZLEKEDÉSI HATÁSVIZSGÁLATA Tsz.: 4642 BUDAPEST IX. KERÜLET, KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS MESTER UTCA VIOLA UTCA BALÁZS BÉLA UTCA THALY KÁLMÁN UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB Tervező: Ügyvezető igazgató: Rhorer Ádám Várady Tamás Budapest, 2013.

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

3. számú melléklet. Akcióterület

3. számú melléklet. Akcióterület Városrész Belváros Felsıpárt A megvalósítás pontos helyszíne AT Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny által határolt terület Kossuth tér 6. Erzsébet tér, Kossuth utca Jövendı utca és a Dr. Brusznyai stny

Részletesebben

Kecskeméti kerékpáros koncepció

Kecskeméti kerékpáros koncepció Kecskeméti területi szervezet Kecskeméti kerékpáros koncepció Jobbágy Zsigmond 2010. december 17. KIK VAGYUNK? A Magyar Kerékpárosklub 2002-ben alakult civil szervezet Ezer fı feletti taglétszám Országos

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok Terveink szerint 2013. június 3-tól munkanapokon

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Előzmények Karinthy

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

Városi tömegközlekedés. A városi közlekedés szerkezete Hálózattervezés Irányítás közlekedésmenedzsment

Városi tömegközlekedés. A városi közlekedés szerkezete Hálózattervezés Irányítás közlekedésmenedzsment Városi tömegközlekedés A városi közlekedés szerkezete Hálózattervezés Irányítás közlekedésmenedzsment Városi tömegközlekedés A város és a közlekedés kapcsolata Városi funkcionális területegységek Városszerkezet

Részletesebben

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Iktatószám érkezett szervezet neve 21335-57 2011.10.17 Miskolci Bányakapitányság 21335-58 2011.10.18 Nemzeti Közlekedési Hatóság 21335-62 2011.10.21 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 21335-64 2011.10.24

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései

A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései IX. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Debrecen 2016. május 25. A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései Készítette: Singlár Zsolt vezérigazgató A múlt és a jelen. Pályafelújítás, vonalhosszabbítás

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben Winkler Ágoston menetrendi elıadó Kisalföld Volán Zrt. Bevezetés Egyéni közlekedés térnyerése Közösségi közlekedés szerepe csökken

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 184/2009. (XI. 13.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 184/2009. (XI. 13.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 184/2009. (XI. 13.) önkormányzati határozata A parkolási koncepció elfogadásáról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı- testülete a parkolási koncepció

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat 77. sz. elnökségi őlés 3. napirendi pont Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Budapest, 2009. március 3. Cholnokyné Ferenczi

Részletesebben

f) A XIX.ker. Üllıi út 280. ( hrsz. ingatlan) Részletes Rendezési Tervérıl szóló 20/1994.(X.11.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.

f) A XIX.ker. Üllıi út 280. ( hrsz. ingatlan) Részletes Rendezési Tervérıl szóló 20/1994.(X.11.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 15/2004.(IV.13.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Várhegy

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

Változások a Paraméterkönyv 2008. május 28-ára elıterjesztett változata szerint

Változások a Paraméterkönyv 2008. május 28-ára elıterjesztett változata szerint M1 M2 M3 Metrók Délutáni csúcsidıben óránként 2-3 indulással több, este 22 óráig 7-8 helyett 5, majd utána 7-8 helyett 10 percenként. Üzemideje este hosszabb, Vörösmarty térrıl 23:10 helyett 23:34-ig indul.

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3. Készítette: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 Veszprém, Kistó utca 25. Tsz.:

Részletesebben

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet?

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? Sipos Balázs irodavezető KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. ELŐADÁS TÉMÁJA Belváros közlekedési változásai az elmúlt években További koncepcionális

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen

Részletesebben

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Vincze József polgármester. zárt ülés

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Vincze József polgármester. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet II.3.2. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETİ Mérnöki és Gazdaságfejlesztı Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: +36 76/486-610 Fax: +36 76/506-199 vonalvezeto@vonalvezeto.hu Msz: VV-T 2016 07 www.vonalvezeto.hu

Részletesebben

Budapest közlekedés koncepciója

Budapest közlekedés koncepciója BUDAPEST ÚJ DIMENZIÓI Heti Válasz urbanisztika konferencia sorozat Budapest, 2011. november 29. Budapest közlekedés koncepciója Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Tartalom Budapest

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Elkezdődött a 3-as villamos pályájának felújítása

Elkezdődött a 3-as villamos pályájának felújítása Ahogy tapasztalták, november 4-én hétfőn megkezdődött a 3-as villamos vonalának újjáépítése. A rekonstrukció érinti a 28-as, 28A, 37-es, 37A, a 62-es és a 62A villamosok közlekedését is. Az építés első

Részletesebben

2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM

2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 1 2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM A forgalomcsillapítás jelentősége és kerékpárosbarát alkalmazása Megközelítési módok közlekedési hálózatok kialakításánál Cél Jellemző feladatok

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása Budapest 2007. szeptember 13. Dunai hajóforgalom lehetőségei Budapest elővárosi és belső közlekedésében

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések FELJEGYZÉS 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések 1. Előzmények Az 1-es villamosvonal kiépítése 1982-ben kezdődött meg az óbudai szakaszon,

Részletesebben

13. Gyalogos közlekedés

13. Gyalogos közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 13. Gyalogos közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása KözOP-2.5.0-09-11-2012-0009 Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása (A szintbeni vasúti átjárók biztonságos és mozgáskorlátozottak számára kényelmes mőszaki kialakítása) Gábor Miklós (KTI), Dr.Koren

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MÛSZAKI LEÍRÁS 2007. szeptember TERV ÉS IRATJEGYZÉK KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. A TERVEZÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYA, ELŐZMÉNYEK 1.2. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 2. ALSÓNÉMEDI JELENLEGI KÖZLEKEDÉSI HELYZETE 2.1. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTHÁLÓZATA 2.2. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTI

Részletesebben

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint.

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető Tárgy: Budapesti út (Szlovák - Biztató utca)

Részletesebben