A Magyar Királyi Honvédség gyalogsága rövid áttekintés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Királyi Honvédség gyalogsága 1939-1945 - rövid áttekintés"

Átírás

1 A Magyar Királyi Honvédség gyalogsága rövid áttekintés Készítette: Nagy Gábor egyesületi alelnök, hő. tőrm.

2 A Magyar Királyi Honvédség gyalogsága a II. világháború kitörése előtt A tengelyhatalmak befolyásának növekedését eredményező európai politikai folyamatok, Magyarország fegyverkezési egyenjogúsításának (bledi konferencia) augusztusi bekövetkezése, valamint a magyar gazdaságot is sújtó válságot követően a gazdasági helyzetben 1938-ra bekövetkezett kedvező változások lehetővé tették a honvédség korszerűsítésére és ütőképességének fejlesztésére kidolgozott terv, a Huba hadrend életbe lépését. Ezt a tervet a honvédelemről szóló 1939 évi II. törvénycikk foglalta törvényi keretekbe. Az 1941-ig tartó első fázisban egy fős béke- és fős hadi létszámú, 3 hadseregre, 7 hadtestre tagozott haderő kifejlesztését tűzték ki elérendő célként, amely a hadvezetés szándékai szerint 21 gyalogdandárból, 2 gépkocsizó dandárból, 2 lovasdandárból, 1 repülődandárból, 3 hadosztályerejű határbiztosító erőből, 1 folyamőr dandárból, valamint bizonyos fővezérség- és hadtestközvetlen alakulatokból tevődött volna össze. A mennyiségi növekedést minőségi előrelépés is követte. A gyalogságnál megnövekedett a tűzerő. Ezt elsősorban a golyószórók és nehézpuskák (20 mm-es páncéltörő fegyver) rendszeresítésével érték el. Növekedett a géppuskák és aknavetők száma is. Egy gyalogezred 1937-ben már 27 golyószóróval és 22 géppuskával rendelkezett. Javult a fegyvernemek aránya is, amely elsősorban a tüzérség fejlődésének volt köszönhető. Azonban a kornak megfelelő hadsereg szervezési elvek alapján a gyalogság létszáma még mindig mintegy 50%-ot képviselt az összlétszámon belül. Ez a tekintélyes arányszám mutatja, hogy (részben a fejlesztések hatalmas forrásigénye miatt) továbbra is a gyalogos katonát tekintették a haderő gerincének és valamennyi fegyvernem közül a legfontosabbnak. Meghatározó álláspontok szerint csak a gyalogság képes bármilyen terepen, bármilyen időjárási körülmények között, akár korlátozott látási feltételek között is eredményesen harcolni bármilyen ellenséggel szemben. A gyalogság támadással vagy védekezéssel dönti el a csatákat és ütközeteket. A többi fegyvernem nem tudja ilyen hatékonysággal megoldani a hadsereggel szemben támasztott követelmények összességét és a kijelölt feladatok hiánytalan végrehajtását. A társ fegyveres egységek harci tevékenységének alaptörvénye: a gyalogság megsegítése a győzelem kivívásához. Ekkor elsősorban a tüzérség volt az, amely a leghatékonyabb támogatást tudta nyújtani. - 2-

3 A GYALOGSÁG CSAPATNEMEI Vadászok Az állandó hadseregek állományában a XIX. század elejétől megjelenő kisebb, általában zászlóalj- vagy század-nagyságrendű, főleg gyalogsági alakulat. Magyarországon a Nemzeti Hadsereg tiszti különítményeit szervezték 1920 márciusától vadászzászlóaljakká és vadászszázadokká, amelyeket 1-1 hadosztály alárendeltségébe helyeztek. Az adott hadosztály elnevezését viselték (például szegedi vadászzászlóalj). Ezeket a trianoni béke életbelépésével feloszlatták, illetve betagolták a honvédség hadrendjébe. A határbiztosító erők állományából október 1-től vegyes dandáronként 1-1 vadászzászlóaljat állítottak fel. A Huba-hadrend a vadászzászlóaljakat gépkocsizó lövészzászlóaljakká szervezte át, egyidejűleg a megalakuló határvadász-zászlóaljak lettek a honvédség vadászalakulatai. Az 1939-ben felállított hegyi csapatokat nem hivatalosan vadásznak is nevezték. Hegyi gyalogos (hegyivadász) A hegyi csapatok felállításában gyökeres fordulatot hoztak a honvédség március 15-én kezdett hadműveletei, melynek során ismét birtokba vették a Kárpátalját és elérték az ezeréves határt. Ezzel Magyarország megint rendelkezett közép-, illetve magas hegyekkel, komoly méteres tengerszint feletti gerincvonulatokkal és csúcsokkal. Ezeket a csapatokat alapvetően magas hegyvidéki környezetben folytatott katonai műveletek végrehajtására hozták létre. Specialistái voltak az erdős-hegyes terepen végrehajtott tevékenységeknek. Felállításukat a területgyarapítások indokolták. A hegyicsapatok a gyalogos és tüzérelemeken kívül sí, sziklamászó, málhásállat és más speciális képességű alegységeket is tartalmaztak. A könnyített és állatokra málházható fegyverzet és felszerelés volt rájuk jellemző. A magyar királyi 1. hegyidandárt október 1-jén állították fel, de a teljes hadrafoghatóságot csak 1941 nyarára kellett elérnie. Addig szervezete több módosításon is átment ben négy hegyizászlóaljból, egy hegyitüzérosztályból, valamint közvetlenekből állt, amelyekhez egy hegyihuszár-század, egy páncéltörőágyús-század, egy páncélgépkocsi-szakasz, egy híradószázad, egy gépkocsizó utászszakasz és a hadtápfeladatokat ellátó dandárvonat tartozott ban a hegyicsapatokat átnevezték hegyivadászra. Határvadász A magyar állam- és vámhatár őrzésére és védelmére létesített Vámőrség jogutódja az október 1-től Határőrség nevet kapott fegyveres testület, amelynek teljes kiépítése júniusának végére fejeződött be. A határszolgálatot 156 őrs végezte minden határőrkerületben egy-egy határőrezred szolgált, mint a vegyes dandárok 3. gyalogezrede. Összlétszáma főt tett ki. A Határőrség október 1-től a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe került, és egyidejűleg határvadász-zászlóaljakat állítottak fel. A határvadász erők a határőrizeti feladatokon túl a határvédelem feladatát is ellátták. Ez azt jelentette, hogy a határrendészeti feladatok mellett képesnek kellett lenniük harcfeladatok megoldására is. Felállításukat az akkori nemzetközi helyzet tette szükségessé. Az első és második bécsi döntés lehetővé tette a békés területgyarapításokat. A még március 5-én meghirdetett győri program első ütemében hét határvadász-dandár szervezése kezdődött - 3-

4 meg összesen 24 határvadász-zászlóaljjal. Ez határvadász-dandáronként 3-5 zászlóaljat és 3-4 portyázó századot jelentett. A teljes Huba-hadrendben összesen 54-re nőtt volna a zászlóaljak száma, de ezek közül 1940 közepéig csak 34 állt fel. A hegyvidéki határszakaszokon állomásozó határvadászzászlóaljak fegyverzetét a terepviszonyoknak megfelelően alakították ki. Ez elsősorban a zászlóaljak tüzérségét befolyásolta, ahol a lövegeknek az erdős-hegyes terepen is könnyen mozgathatónak kellett lenniük. A síkvidéki határszakaszokon szolgálatot teljesítő határvadász-zászlóaljak tüzérséget általában nem is kaptak. Gránátosok A honvédség vezetése október 1-jétől a határbiztosító erők állományából vegyesdandáronként 1-1 vadász-zászlóaljat és 1-1 gránátosszázadot szerveztek, amelyek a tervek szerint speciálisan képzett, nagy mozgékonyságú gyalogságot takartak volna. A gránátosokat azonban élesen meg kell különböztetni a vadászoktól, mert alkalmazási elveikben sokkal inkább a hagyományos gyalogsághoz lehet őket sorolni, mint a könnyűgyalogsághoz. A gránátosoknak a gyalogságon belül szántak elit szerepet, amit leginkább a harc súlypontjában alkalmazható, magas harci morállal és az ennek megfelelően kiképzett és fegyverzettel ellátott "roham jelzővel lehetett akkoriban illetni. Ezt a szellemiséget a szervezésükre kiadott április 22-i irányelvek egyike így fogalmazta meg: "A gránátos csapat felállítását a vezetés azért határozta el, hogy legyen egy válogatott tisztekből és legénységből álló, magas erkölcsi tulajdonságokkal rendelkező, testileg edzett, szervezésénél és kiképzésénél fogva legnehezebb harcfeladatok megoldására alkalmas csapata, amelyik a gyalogság színe-javából tevődik össze, és amelyik fanatikus hittel tör meg minden ellenséges ellenállást. Ezzel adva van a gránátos csapat jellemzése. Ezek az elképzelések azonban már 1938-ban megváltoztak a Magyar Királyi Honvédség fokozott fejlesztésének időszakába lépve. Az október 1- jén életbe lépő Huba-I. hadrend szerint a vadász-zászlóaljak - mint gépkocsizó lövészzászlóaljak - beolvadtak a felállításra kerülő 1. és 2. gépkocsizó lövészdandárokba. Kerékpárosok A honvédség kerékpárral felszerelt alakulatai, amelyekkel a hiányzó gépkocsizó csapatokat kívánták pótolni től október 1-ig a 7. vegyes dandár állományába 1-1 kerékpáros zászlóalj tartozott, amelyek a dandár számát viselték. Alkalmazásuk a menetek és a manőverek során előnyös volt, de tevékenységüket erősen korlátozta az úthálózathoz való kötöttség ban a Huba I.-hadrend életbelépésével a kerékpáros zászlóaljak az újonnan felállított gyorscsapatok (2 lovas- és 2 gépkocsizó dandár) alárendeltségébe kerültek, dandáronként 2-2 zászlóalj erőben. Később, 1941 júniusa és 1942 októbere között a gyalogsági seregtestek kerékpáros zászlóaljait, a 14. és 15. kivételével harckocsi zászlóaljjá szervezték át. A honvédség standard kerékpártípusa a Weiss Manfréd Művek gyártotta, megerősített vázas Csepel kerékpár volt. - 4-

5 A képen egy kerékpáros zászlóalj látható pihenő közben. Forrás: Gépkocsizó gyalogság Szervezetszerű, esetleg terepjáró gépkocsikon mozgó, igen nagy menetteljesítményű alakulat. Figyelemmel a kor gépkocsiállományának műszaki állapotára, bevethetősége nagymértékben függött az úthálózat fejlettségétől, az utak minőségétől (ebben részben megoldást jelentett a terepjáró képességű járművek alkalmazása), az üzemanyag utánpótlástól és a járművek minőségétől, műszaki állapotától. A tapasztalatok arra utaltak, hogy tartós bevetésnél gyorsan elhasználódik. Ez utóbbi két csapatnem az 1938-ban létrehozott gyorscsapatokhoz tartozott a lovas-, és páncélosalakulatokkal együtt. A gyorscsapatokat között 4 seregtestbe, 2-2 lovasés gépkocsizó dandárba fogták össze. Ezekből alakult március 1-jén a gyorshadtest. A két rajzon gyalogos katonák láthatók menetfelszerelésben. Forrás: - 5-

6 A GYALOGSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI RAJ A gyalogság legkisebb harcegysége, amelyet a parancsnokszóval vagy jellel minden helyzetben még egységesen vezethet. Puskás és golyószórós rajokat különböztetünk meg. A golyószórót 1 irányzó és 3 lőszeres kezelte. Kivételes megerősítésként 1 géppuskával vagy nehéz puskával, illetve rádióval látták el. Teljes létszám: 1 parancsnok (tisztesi állományban) és 12 fő Legkisebb létszám: 1 parancsnok és 6 fő SZAKASZ A szakasz a szakasz törzsből és 3 rajból állt, amelyek közül a 2. raj golyószórós volt. A szakasz állhatott 4 rajból is, amelyekből akár 3 raj is golyószórós lehetett. A szakasz törzs a parancsnokból, a parancsnok-helyettesből, 2 hírvivőből és a tiszti küldöncből állt. Kivételes megerősítésként 1-2 géppuskával, 1 nehéz puskával vagy páncéltörő ágyúval, néhány fő árkásszal és kerékpáros vagy lovas hírvivővel látták el. Teljes létszám: 1 tiszt (esetleg tisztjelölt vagy altiszt) és 43 fő Legkisebb létszám: 1 parancsnok, 1 helyettes és 2 legkisebb létszámú raj (összesen 16 fő) SZÁZAD Kiképzés és alsóvezetés szempontjából a gyalogság legfontosabb köteléke. A század törzsre, 4 szakaszra és az ütközetvonatra tagozódott. Saját rádióval rendelkezett. Az ütközetvonat a század ellátását szolgálta. Ebbe tartozott 2-4 jármű (lőszeres és konyha kocsi), továbbá a sebesültvivők, a mesteremberek, valamint a mozgókonyha. A századtörzs főből (felderítők, szolgálatvezető, írnok, hírvivők, rádiósok, távbeszélők) állt. A század rendelkezhetett állványos golyószórókkal, géppuskákkal, nehéz puskákkal és kis aknavetőkkel. Megerősítésként nehéz fegyverekkel, árkász és műszaki egységekkel, kivételes esetben tüzérséggel és páncélos járművekkel látták el. Teljes létszám: békében fő, háborúban fő Legkisebb létszám: századtörzs és két legkisebb létszámú szakasz. Ez kb. 40 főt és az ütközetvonatot jelentette. Málházott géppuskás alakulatok (A puskás kötelékek hatékony támogatására) Géppuskás raj A legkisebb létszámú géppuskás egység. Teljes létszám: rajparancsnok, 7 kezelő és 3 málhásállat vezető (egy a géppuska, kettő a lőszer részére). Legkisebb létszám: rajparancsnok és 4 fő. A géppuskát szükség esetén 1 ember is kezelhette. A raj mindig puskás alakulatokkal együtt rendesen szakasz kötelékben került alkalmazásra. A tüzelőállás közvetlen biztosítása a raj feladata volt. Géppuskás szakasz Az a kötelék, amelyben a géppuskásokat a leggyakrabban alkalmazták. Szervezetszerűen a szakasz a szakaszparancsnok vezetése alatt a tűzlépcsőre (a - 6-

7 géppuskák tűzelőállásának lépcsőzetes elhelyezése) és a lőszerlépcsőre (utánszállító lépcső) tagozódott. A tűzlépcsőbe a szakasz törzs és 2-3 géppuskás raj tartozott. Géppuskás század A legnagyobb géppuskás kötelék. A század törzsre, 3-4 szakaszra, század lőszerlépcsőre és az ütközetvonatra tagozódott. Minden szakaszával rádión tartotta az összeköttetést. Megerősítésként 2-4 nehéz puskával is kiegészítették a felszerelést. Legnagyobb létszáma: kb. 150 fő. Legkisebb létszáma: a törzs és 2 géppuskás szakasz, kb. 30 fő. Gyorsan mozgó gyalogsági alakulatok Kerékpárosok A katonai használatú kerékpár szolgálati kerékpár elnevezéssel már a XIX. század végén szerepelt az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének járművei között. Szervezetszerű alakulatként az 1908-as fegyvergyakorlaton szerepelt első ízben kerékpáros gyalogság, félszázad erőben augusztusában egy honvéd kerékpáros zászlóalj létezett. A zászlóalj két kerékpáros századból állt, amit a háború folyamán négyre bővítettek ra a honvédségben két honvéd kerékpáros zászlóalja állt hadrendben. A trianoni békeszerződés rendelkezései megszabták Magyarország számára a rendszerben tartható haderő nagyságát is. A Magyar Királyi Honvédség létszámát főben határozták meg, vegyesdandáronként egy kerékpáros zászlóalj felállítását engedélyezték, 18/450 fő létszámmal. A kerékpáros egységek jó út és időjárásviszonyok mellett gyorsak, mozgékonyak és tűzerősek voltak. Főleg utakon mozogtak, és azok mellett harcoltak. Gyorsaságuk az út minőségétől jelentősen befolyásolt volt. Menetük zajtalan, sebességük azonban éjjel erősen csökkent. Lökőerejük kisebb, tűzerejük nagyobb volt, mint a gyalogságé. Veszteségekkel szemben érzékenyek voltak és a kerékpártól való függés miatt csak korlátozott - alkalmi feladatokra voltak alkalmasak. Hosszantartó harcokba csak kivételesen bocsátkoztak. Alkalmazhatók voltak felderítésre, ellenséges felderítés akadályozására, átkaroló támadás fedezésére, elől lévő pontok gyors megszállására. Fegyverzetük az aknavető kivételével megegyezett a gyalogságéval. A Huba I. hadrend alapján a kerékpáros zászlóaljak az újonnan felállított 2 lovas- és 2 gépkocsizó dandár alárendeltségébe kerültek, dandáronként 2-2 zászlóalj erőben. Kerékpáros raj Mindegyik raj rendelkezett golyószóróval. Létszáma: 1 parancsnok és 12 kerékpáros Visszahagyott kerékpárok fedezete 2-3 fő feladata volt. Felderítő járőrként rádió is tartozott a felszereléshez. - 7-

8 Kerékpáros szakasz A szakasz a szakasz törzsből és 3 kerékpáros rajból állt. A törzs tagja volt 1 rádiókezelő és 1 műszerész is. Egyéb szempontból a gyalogos szakasszal azonos felépítésű. Megerősíthették 1-2 géppuskával, kis harckocsival vagy páncélos gépkocsival. Kerékpáros század A század a század törzsből, 4 kerékpáros szakaszból és szállító vonatból (gépkocsi) állt. A parancsnok kis parancsnoki gépkocsin mozgott, amelybe R/3 típusú rádiót szereltek. A századtörzsbe tartozott 1 motorkerékpáros hírvivő és 1 főműszerész. Egyebekben megegyezett a gyalogos század felépítésével. Megerősítése a szakasszal azonos módon történt. Kerékpáros géppuskás raj A parancsnokból, a 7 géppuskakezelőből álló tűzlépcsőből, valamint a 8 lőszeresből álló lőszerlépcsőből, összesen 16 főből tevődött össze. A géppuskát és az állványt nagy súlya miatt 2-2 ember vitte felváltva a kerékpárján. Kerékpáros géppuskás szakasz A leggyakrabban alkalmazott kerékpáros géppuskás kötelék. A szakasz törzsön kívül 2 kerékpáros géppuskás rajból állt össze. Kerékpáros géppuskás század A legnagyobb kerékpáros géppuskás kötelék. A század törzsön kívül 4 szakaszból állt. Megerősíthették 2-4 nehéz puskával is. Gépkocsizó gyalogság A terveknek megfelelően 1940 végére befejeződött a gyorshadtestbe szervezett 2 gépkocsizó és két lovasdandár felszerelése. A továbbfejlesztési elképzelésekben szerepelt a dandárok páncélos- illetve lovas hadosztályokká szervezése. A gépkocsizó dandárok 3 gépkocsizó zászlóaljból, 2 kerékpáros zászlóaljból, 1 gépesített tüzérosztályból (zászlóalj szint), 1 felderítő zászlóaljból, 1 gépkocsizó utászszázadból és 1 gépkocsizó távbeszélő szakaszból álltak. A gépkocsizó zászlóaljak 3 puskásszázadra, 1 géppuskás századra és zászlóaljparancsnok közvetlen irányításába tartozó egységekre tagozódtak. A puskás század 16 golyószóróval és 1 nehézpuskával volt ellátva. A géppuskás század 12 géppuskával rendelkezett. A felderítő zászlóalj a dandár páncéljárműves alakulataként funkcionált. Állományába 1 páncélgépkocsi század (10 Csaba típusú páncélgépkocsi), 1 könnyű harckocsi század (18-18 olasz gyártmányú Ansaldo kis-, illetve Toldi típusú könnyűharckocsi) tartozott. - 8-

9 Forrás: 39 M Csaba típusú páncélozott felderítőkocsi Kolozsváron. Forrás: Magyar Ansaldo "kisharckocsi" század Huszton. Forrás: Toldi típusú könnyűharckocsi. - 9-

10 A dandár tüzérosztálya 3 gépvontatású 10,5 cm-es tarackos ütegből és 1 légvédelmi gépágyús ütegből állt. Alkalmazásánál viszonylagos gyorsaságát használták ki. Optimális esetben a szárnyakon az ellenség oldalába vagy hátába vetették be. Tartalékként is nagy távolságra volt eltolható viszonylag gyorsan. Adottságaiból következően adott volt a lehetőség a védőleges feladatok támadó jellegű végrehajtására. Az ellenséghez közeledve minél tovább gépkocsin haladva kerültek a támadás megkezdéséhez meghatározott legjobb pozícióba. A terepen szétszórtan mozogtak előre, majd a harchoz fejlődés érdekében a gépkocsiról rejtve szálltak le. Tevékenységüket rendszerint század vagy zászlóaljparancsnok rendelte el. A támadást már gyalogsági rendben hajtották végre. A hátrahagyott gépjárműveket fedezettel biztosították. A fegyverzet az aknavető kivételével megegyezett a gyalogságéval. Közelbiztosítási feladatokra páncélozott járműveket, esetleg kerékpáros egységeket osztottak be. A rendes gyalogságtól való eltérése abban nyilvánult meg, hogy minden raj golyószórós raj volt, minden rajnak, szakasznak és század törzsnek volt 1-1 tehergépkocsija (összesen 17). Vonata további 2 tehergépkocsiból állt. A század összeállhatott 3 gépkocsizó puskásból és 1 gépkocsizó géppuskás szakaszból is. ZÁSZLÓALJ Feladattól függően 2-4 századból és esetleg több, a zászlóaljparancsnok közvetlen irányítása alá tartozó önálló szakaszból álló egység. Ez volt a legnagyobb kötelék, amelyet egy parancsnok még önállóan vezethetett. A zászlóalj parancsnoka törzstiszt (őrnagy vagy alezredes) volt, kinek vezetési közegei élén a segédtisztje állt. A zászlóaljtörzs önálló szakasz jelleggel bírt. A zászlóalj csapatvonatához az ütközetvonaton kívül a csapat élelmét naponta pótló, állandó mozgásban lévő eleség- és a menetcél elérése után a szükségessé váló dolgokat (poggyász, irodai felszerelés, egészségügyi anyagtartalék, felszerelés) szállító málhavonat is tartozott. A gyalogos zászlóalj szervezési vázlata: - 10-

11 A gyalogos zászlóalj törzsének szervezési vázlata: Kerékpáros zászlóalj Az egységeket alkotó három kerékpáros századnak rajonként 1-1, összesen 12 golyószóróval kellett rendelkeznie. Géppuskás százada hat géppuskából és két nehézpuskából állt. Zászlóalj-közvetlen alakulatként egy árkász, egy páncéltörő ágyús és egy távbeszélő szakaszt alkalmaztak, továbbá a zászlóalj alárendeltségébe helyeztek egy kisharckocsi-szakaszt és egy gépvontatású közepes tarackos üteget is. A kerékpáros zászlóalj szervezési vázlata: - 11-

12 A kerékpáros zászlóalj törzsének szervezési vázlata: EZRED A fegyvernemek legnagyobb szervezési egysége, amely 2-3 zászlóaljból és esetleg több, ezredparancsnok közvetlen irányítása alá tartozó századból állt. Az ezredeket más néven csapattestnek is nevezik, amely kifejezés a legkisebb katonai köteléktől a hadtestig terjedő szervezetek összefoglalására használt kategória. A csapattesthez (ezredhez) tartozott a csapatvonat, amely az ütközet alatt, továbbá menetben és az elhelyezéssel összefüggésben nagy valószínűséggel felmerülő szükségleteket szállította. Ebbe tartozott az ütközetvonat, az eleségvonat, a málhavonat és a csapattestet alkotó harcoló egységek vonatai. A gyalogos ezred szervezési vázlata: - 12-

13 A gyalogos ezred törzsének szervezési vázlata: DANDÁR 1942 előtt a magyar gyalogdandárokat 1, majd 2 gyalogezred alkotta. A honvédségben a Huba-hadrendekig a dandár-hadtest szervezési elv volt érvényben. Az új hadrend bevezetését követően pedig hadosztály-hadtest elv érvényesült. A magyar gyalogdandár (megnevezése febr. 12-től könnyűhadosztály) hadrendjébe 2 gyalogosezred, a fogatolt tábori tüzérosztály (mozgósításkor 1 tüzérezred 7 üteggel), kiszolgáló vonat, illetve a mozgósításkor az illetékes hadtest által felállított 1-1 lovasszázad, híradószázad és légvédelmi gépágyús üteg tartozott. A magyar haderőben volt még gépkocsizó-, hegyi-, lovas- és határvadász-dandár (gépesített csapatok, hegyivadász, lovasság, határőrség). SEREGTEST Önálló hadműveletek végrehajtására alkalmas, harcoló csapatokkal, támogató szakcsapatokkal (műszaki, légvédelmi, felderítő) és ellátó (szállító, élelmező, műhely, egészségügyi) alakulatokkal is rendelkező magasabb katonai egység. A honvédség alap seregteste a két gyalogezredből és egy tüzérezredből álló gyalogdandár volt, amelynek megnevezése 1942-től könnyűhadosztály, majd október 1-től a 3 gyalogezredből és 4 tüzérosztályból álló gyaloghadosztály

14 HADTEST Nagyobb hadműveletek végrehajtására alkalmas, több seregtestből, közvetlen támogató és ellátócsapatokból álló magasabb egység. A magyar és német haderőben római hadrendi számmal jelölt hadtesteket általában területi alapon szervezték, kivéve a fegyvernemi (páncélos-, tüzér-, légvédelmi-, repülő-) és az SS-hadtesteket. Magyarországon a hadtesteket a vegyesdandárok átszervezésével november 22-vel állították fel. Az ország 7 honvéd kerületre tagolódott: a budapesti I., a székesfehérvári II., a szombathelyi III., a pécsi IV., a szegedi V., a debreceni VI. és a miskolci VII. hadtestre. Ezek a Felvidék visszacsatolása után január 23-tól a kassai VIII., Erdély visszacsatolásakor november 15-től a kolozsvári IX. hadtesttel egészültek ki. Békében a hadtest-parancsnokság mint felsőfokú területi katonai parancsnokság működött. Elöljárója volt a területén elhelyezett, neki alárendelt, illetve a Fővezérség - 14-

15 közvetlen irányítása alá tartozó alakulatoknak. Az alárendelt seregtestek hadi alkalmazását készítette elő, megteremtette az együttműködést a kiképzést végző seregtestparancsnokságok között. Háborúban a hadtestparancsnokság a hadműveleti területre elvonuló seregtesteit, illetve az ott neki alárendelt csapattesteket irányította. A területi katonai parancsnokság feladatait elvonuláskor a parancsnok mellé beosztott tábornok vezetésével felálló honvédkerületi parancsnokság vette át. A hadseregek elvileg meghatározott hadtestekből álltak, a gyakorlatban azonban általában a harchelyzet függvényében változó hadtestekből állíttattak össze. A következő kép a Magyar Királyi Honvédség VII. hadtestének gyalogosainak kassai bevonulásakor készült: Forrás:

16 A GYALOGSÁG FEGYVERZETE Egy Győrben lezajlott zászlószentelés és eskütétel ünnepi eseményén az alakulat fegyvereit is elhelyezte a szónoki emelvény előtt. A képen több hadrendben lévő gyalogsági fegyver is látható

17 PISZTOLYOK I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Nagy Gábor 19 M pisztoly (Frommer stop) Könnyű fegyverek Űrméret: 7,65 mm Félautomatikus (öntöltő) maroklőfegyver teljesen elreteszelt zárral, Teljes hossz: 165 mm, Csőhossz: 100 mm, Hosszú csőhátrasiklással (40 mm), Tár befogadóképessége: 7 töltény, Töltetlen tömege: 0,61 kg. A lövedék kezdősebessége: 301 m/s - 17-

18 29 M pisztoly Űrméret: 9 mm, Félautomatikus (öntöltő) maroklőfegyver álló csővel és súlyzárral, Teljes hossza 182 mm, Cső hossza 110 mm Tár befogadóképessége: 7 töltény, Töltetlen tömege: 0,77 kg. A lövedék kezdősebessége: 322 m/s A képen a 29 M pisztolyhoz egy puskatust illesztettek, mely egy igen ritka megoldás volt: - 18-

19 - 19-

20 37 M pisztoly Űrméret: 9 mm Lőszer: 29 M. pisztolytöltény, 7 db töltény a szekrénytárban Tömege: 0,735 kg Hossza: 172 mm A cső hossza: 100 mm A lövedék kezdősebessége: 280 m/s - 20-

21 PUSKÁK Az első világháború után önállóvá vált Magyar Királyi Honvédség fegyvereit, a 95M Mannlicher-puskát és karabélyt, még a régi közös (K.u.K.) hadseregtől örökölte. Az 1926-ban kidolgozott új lőutasítás alapján megtörtént a méterrendszerre (1867-től lábban volt a távolság megadva) való áttérés. Az új lőutasítás a régi puskát hosszú csövűnek nevezte el, a karabély és a kurtály új elnevezése pedig puska lett. Az osztrák töltényt 1931-ben a honvédségnél is rendszeresítették M31 mintajelzéssel, s ennek megfelelően alakították át a Mannlicher-fegyvereket. A hegyes töltényre adaptált 95M kurtály új irányzékot kapott m közötti beosztással, új elnevezése 31M puska lett. A hosszú csövű puskákból átalakított kurtály pedig az M31/a mintajelzést kapta, ismertetőjele a nagyobb irányzékkeret m-es beosztással. Az eddigi hosszú csövű puska is megmaradt korlátozott számban, mint a testőrség hivatalos fegyvere. Valamennyi átalakított Mannlicher-puska csövén "H" jelzés volt látható, jelezve, hogy hegyes töltényre alakították át. Az új hegyes töltény jobb ballisztikai teljesítményt, kedvezőbb pásztázást, laposabb röppályát eredményezett. A puska szerkezete és tűzgyorsasága azonban nem változott. Maradt az egyenes húzású zár, mely elméletben a leggyorsabb működésű volt. A Mannlicher puska csak a gyárilag hozzáillesztett zárral működik jól, a puskák zárait egymás közt nem lehet cserélni. Az egyenes húzású zár ütőrugója hátrahúzáskor feszül meg. A zárolót is három fokozatban gyártották hozzá, ezeket csak a fegyvermester cserélhette át, a puska tokjának elhasználtságától függően. A Honvédelmi Minisztérium illetékesei a meglévő hibákat az új, forgózáras puska rendszeresítésével vélték kiküszöbölni. Az 1933 mintájú kísérleti puska tapasztalatain okulva 1935-ben új, jobb szerkezetű fegyvert rendszeresítettek. Az 1935 mintájú puska magyar tervezésű fegyver volt, egyetlen alkatrésze sem azonos a régi Mannlicher-puskáéval. Megbízhatóbb működésű és gyártási szempontból is előnyösebb volt. Az irányzékrugó kivételével minden rugója tekercsrugó, így adogató-szerkezete is megbízhatóbb volt. Zárja Mannlicher-Schönauer-rendszerű, kettős reteszelésű forgózár, mely extrém időjárási viszonyok között is simán működik, nem ragad be, mint a régi puska zárja. A zár feszített és fesztelenített állapotban egyaránt biztosítható. A puskát csak teljesen lecsukott zár esetén lehetett elsütni. Csöve és irányzóvonala is hosszabb, irányzéka íves csapóirányzék m-es beosztással. A hosszabb cső miatt kezdősebessége nagyobb, és lőszabatossága is jobb volt, mint a régi puskáé. Teljesen új megoldás a puska osztott ágyazása, ami miatt gyártása előnyösebb volt, mert hazai fából készült, import nélkül. Szuronya is teljesen új tervezésű lett

22 31 M és 31/A M Mannlicher rendszerű Puska (Karabély) Űrméret: 8 mm, Lőszer: 8x50 és 8x56 mm A töltőkeretbe 5 db töltény fér Tömege: 3,15 kg Teljes hossza: 1005 mm A cső hossza: 500 mm A lövedék kezdősebessége: m/s 31 M puskalőszerek töltőkeretben (Forrás: Horváth Tibor) A 31 M puskára feltűzhető puskaszurony: Tömege: 0,285 kg. Teljes hossza: 362 mm Penge hossza: 248 mm Penge szélessége: 23 mm Penge vastagsága: 5 mm - 22-

23 35 M Mauser rendszerű forgódugattyús középágytáras ismétlőpuska Űrméret: 8 mm, Lőszer: 8x50 és 8x56 mm A töltőkeretbe 5 db töltény fér Tömege: 3,98 kg Teljes hossza: 1110 mm A cső hossza: 600 mm A lövedék kezdősebessége: 730 m/s A 35 M puskára feltűzhető puskaszurony Tömege: 0,5 kg. Teljes hossza: 480 mm Penge hossza: 340 mm Penge szélessége: 25 mm Penge vastagsága: 11 mm - 23-

24 GÉPPISZTOLYOK I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Nagy Gábor A géppisztolyok létfontosságát az első világháború lövészárok harcai igazolták. Szükség volt egy könnyű, rövid lőtávolságú kézi fegyver alkalmazására. A pisztolyokat válltámasszal és bővített kapacitású dob, illetve csiga tárakkal látták el. Az 1920-as években hasonló átalakítást végeztek a magyar 9 mm-es 29M Frommer pisztolyon is. A két világháború között Magyarországon a géppisztolyt karhatalmi eszköznek tartották így annak ellenére, hogy a harmincas évekre több ország kifejlesztette és rendszeresítette saját géppisztolyát, a Magyar Királyság csak a belügyminisztérium számára rendszeresített néhány 9 mm-es Bergmannt. Magyarországon csak a harmincas évek végén kezdtek foglalkozni saját géppisztoly létrehozásával. 39 M (Király) géppisztoly Űrméret: 9 mm Csőhossz: 500 mm Teljes hossz: 1050 mm Tömeg: 4,15 kg Tűzgyorsaság: 730 l/m Lövedék kezdősebes-sége: 450 m/s Tár befogadóképessége: 40 töltény A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet javaslatára augusztus 12-én rendszeresítették a 39M géppisztolyt, amely tulajdonképpen gépkarabély és a korábbi Neuhauseni gépkarabélyának egy változata.. A fegyvert dedai Király Pál fegyverkonstruktőr tervezte. A teljesítmény fokozása céljából a szokásosnál jóval hosszabb csövet alkalmazott. A tárat mind töltve, mind üres állapotban be lehetett hajtani az alsó ágyba a cső alá, leginkább egy puskához hasonlított. A fegyverre feltűzhető volt a 35 M puskaszurony, lőszere a 39 M Mauser pisztolytöltény volt. A gépkarabély a második világháború egyik jól bevált fegyvere lett. Jól bírta a szélsőséges szovjet időjárási körülményeket is, a háború végéig 8652 darabot gyártottak belőle. 43 M (Király) géppisztoly Űrméret: 9 mm Teljes hossz: 953 mm Csőhossz: 425 mm Tömeg: 3,64 kg Tűzgyorsaság: 730 l/m Lövedék kezdősebessége: 450 m/s Tár befogadóképessége: 40 töltény - 24-

25 A 39 M géppisztolyt át kellett tervezni, hogy nagyobb számban lehessen gyártani, emellett néhány hiányosságát is ki kellett küszöbölni. Ezek közül a legsürgetőbb a gyorsan kopó tár áttervezése volt. Sok más változtatást is bevezettek, ezek közül a leginkább szembeötlő a behajtható válltámasz. A fegyver rövidebb lett, ejtőernyősök számára megfelelőbb, súlya is csökkent, természetesen a pontossága is. Az új fegyver 1942 őszére készült el, és a 43 M nevet kapta. Alkatrészellátási nehézségek miatt a termelés csak 1944 januárjában indult meg, de így is több készült belőle, mint elődjéből. A külföldi szakemberek is jól sikerült konstrukciónak tartják. Ez is jobb fegyver, mint akár az oroszok dobtáras géppisztolya - akár a németek MP - géppisztolya, konstrukciójában a kettő közötti optimumot jelenti január és május között 1176 darabot, június és november között kb darabot gyártottak, de összesen darabra adtak megrendelést. A két géppisztoly közötti különbségek azonnal szembetűnnek a baloldali képen. A felső a 39 M típusú, az alatta lévő pedig a 43 M típusú Király géppisztoly

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

HARCI HELIKOPTEREK FEDÉLZETI TÜZÉR FEGYVEREI

HARCI HELIKOPTEREK FEDÉLZETI TÜZÉR FEGYVEREI Szilvássy László HARCI HELIKOPTEREK FEDÉLZETI TÜZÉR FEGYVEREI A fedélzeti tüzér fegyver (lőfegyver) fogalma alatt a géppuskákat és a gépágyúkat értjük. Magyar nyelvű szabályzatokban is használatos ez a

Részletesebben

Modern fegyverrendszerek bemutatkozása

Modern fegyverrendszerek bemutatkozása Modern fegyverrendszerek bemutatkozása Az NKE HHK Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszék tüzér oktatói együttműködve a Hadtudományi Társasággal és a Pálos Mérnöki Iroda Kft-vel március 19-én

Részletesebben

Solti Hídfőcsata emléktúra

Solti Hídfőcsata emléktúra Solti Hídfőcsata emléktúra Molnár Gábor 2014 Tartalom A solti hídfőcsata története...2-3-4 A túra adatai...5 A túra útvonalak...6 A túra leírása...7 Befejezés...8 1 A solti hídfőcsata története 1944.november

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

LÉGFEGYVERES SZILUETT LÖVÉSZET (Kiegészítés az IMSSU szabálykönyvhöz)

LÉGFEGYVERES SZILUETT LÖVÉSZET (Kiegészítés az IMSSU szabálykönyvhöz) Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Szabálykönyvei LÉGFEGYVERES SZILUETT LÖVÉSZET (Kiegészítés az IMSSU szabálykönyvhöz) Összeállította: Babits László és Molnár Balázs 2003. 2. kiadás, érvényes: 2005.

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Nehéz tüzérségi gránátok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főbejáratánál és az udvaron

Nehéz tüzérségi gránátok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főbejáratánál és az udvaron Nehéz tüzérségi gránátok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főbejáratánál és az udvaron (Készítette: Hatala András; 2015) GRÁNÁTJELZÉSEK Jelzet: 2004.282.1. Tárgy megnevezése: Osztrák-magyar 30,5 cm-es 1911M

Részletesebben

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA DR. SZABÓ TIBOR alezredes A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI Hozzászólásomban, a

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ KL.: 00670/62. sz. SZIGORÚAN TITKOS!... sz. példány MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADÁSA 1 9 6 3 \ Kapj á k : M iniszterhelyettesek H atárőrség 2500 pld.

Részletesebben

A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban

A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban LUKÁCS BENCE ÁKOS SZABÓ PÉTER A SOMOGYI ROSSEB HADOSZTÁLY A DON-KANYARBAN Hadiokmányok, harctéri naplók, tábori

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

MESTERLÖVÉSZ FEGYVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AHP DÖNTÉSI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL

MESTERLÖVÉSZ FEGYVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AHP DÖNTÉSI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL Bimbó István bimbo.istvan@hm.gov.hu MESTERLÖVÉSZ FEGYVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AHP DÖNTÉSI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL Absztrakt A tanulmány a mesterlövész fegyverek beszerzése kapcsán felmerülhető döntéshozatali

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

14. Fejlődés irányai.doc

14. Fejlődés irányai.doc XIV. A LÖVÉSZFEGYVEREK FEJLŐDÉSI IRÁNYAI A lövészfegyverek fejlesztésénél a szerkesztők elsősorban a kézi fegyverek súlyának csökkentésére törekedtek. A járható utat az alkatrészek korszerű technológiával

Részletesebben

A GYALOGSÁG ELLENI AKNÁK BETILTÁSÁNAK HATÁSA A FEGYVERES HARCRA

A GYALOGSÁG ELLENI AKNÁK BETILTÁSÁNAK HATÁSA A FEGYVERES HARCRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR Műszaki építőmérnöki tanszék A GYALOGSÁG ELLENI AKNÁK BETILTÁSÁNAK HATÁSA A FEGYVERES HARCRA Dr. habil.. LUKÁCS LÁSZLÓ CSc.

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Manőverek a korszerű harcban

Manőverek a korszerű harcban Manőverek a korszerű harcban A korszerű harc jellemzői a nyitott szárnyak és széles hézagok, valamint a csapatok magas fokú mozgékonysága. Ezek megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy a csapatok kihasználva

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának (védőképességének) meghatározása pénzszállító (CIT) járműveknél

Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának (védőképességének) meghatározása pénzszállító (CIT) járműveknél Ballisztikai védőanyag lövedékállóságának (védőképességének) meghatározása pénzszállító (CIT) járműveknél Eur.Ing. Frank György c. docens MSc az SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke SzVMSzK mérnök szakértő

Részletesebben

Részlet a Honvédségi Közlöny 1933 május 15-i (8.) és 1933 december 1-i (21.) számából

Részlet a Honvédségi Közlöny 1933 május 15-i (8.) és 1933 december 1-i (21.) számából Részlet a Honvédségi Közlöny 1933 május 15-i (8.) és 1933 december 1-i (21.) számából 15.154/2. 1933. számú körrendelet. Ügyességi jelvények rendszeresítése és megváltoztatása. Az 1932. évi 8. számú Honvédségi

Részletesebben

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER Az ÁRPÁD M1 rendszer kifejlesztésének fő célja: a szovjet MASINA tűzvezető rendszer elavult második generációs számítástechnikai eszközeinek kiváltása

Részletesebben

ERŐLTETETT FEGYVERZETTECHNIKAI FEJLESZTÉS 1945-1950. Absztrakt

ERŐLTETETT FEGYVERZETTECHNIKAI FEJLESZTÉS 1945-1950. Absztrakt Pap Péter pap.peter3@upcmail.hu ERŐLTETETT FEGYVERZETTECHNIKAI FEJLESZTÉS 1945-1950 Absztrakt A háborút követően az országhoz hasonló helyzetben lévő hadiipar képtelen volt kielégíteni az újjászerveződő

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Nagy Norbert hallgató AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Az AHEAD (Advanced Hit Efficienty And Destruction, amely szó szerint lefordítva fokozott találati hatékonyságot és megsemmisítést jelent, de lényegében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL Dr. Gáspár Tibor gaspartibor@upcmail.hu FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL IV. rész Absztrakt Az elmúlt években sokat foglalkoztam a f egyver- és lőszerbiztosítás történetével.

Részletesebben

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21.

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21. 2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 1944. október 21. 2012.10.21. 2 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Rónaföldi Zoltán Múltba nézek térségében. 1944. október Amerikai

Részletesebben

Impulzív zajkeltők vizsgálatának tapasztalatai

Impulzív zajkeltők vizsgálatának tapasztalatai Impulzív zajkeltők vizsgálatának tapasztalatai Készítette: Fazekas Tamás főhadnagy MH Egészségügyi Központ Védelemegészségügyi Igazgatóság Közegészségügyi és Járványügyi Intézet egészségügyi tiszt Impulzív

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-ahadseregrol-szolo-ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A vikingek visszatérnek: CBJ MS 6,5x25 CBJ

A vikingek visszatérnek: CBJ MS 6,5x25 CBJ A vikingek visszatérnek: CBJ MS 6,5x25 CBJ Előzmények A bemutatásra kerülő géppisztoly igazán nem az a fajta, amely első látásra feltűnik egy kiállításon, pedig az európai fegyveripar egyik fellegvárában

Részletesebben

B. Zsákmányolt szovjet távcsöves puska, a távcső nagyítására nem emlékszem. K98 hatszoros nagyítású távcsővel.

B. Zsákmányolt szovjet távcsöves puska, a távcső nagyítására nem emlékszem. K98 hatszoros nagyítású távcsővel. 1 / 9 Pietas et litterae Fekete-fehér fotók színezése» Német mesterlövészek Időpont: 2008. 02. 10. Szerző: decker Kategória: Cikkek 1 hozzászólás» A következő cikk először az osztrák TRUPPENDIENST című

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai 1. ábra. Az elszakított területeket szimbolizáló budapesti szoborcsoport A MABÉOSZ Visnya

Részletesebben

SZAKTÖRTÉNET. 2. 1. A légideszantcsapatok légi szállító- és deszanteszközei

SZAKTÖRTÉNET. 2. 1. A légideszantcsapatok légi szállító- és deszanteszközei SZAKTÖRTÉNET A MAGYAR LÉGIDESZANTCSAPATOK ALKALMAZÁSÁNAK, HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÉS SZERVEZETÉNEK FEJLŐDÉSE (1933-1945) II. RÉSZ. Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1 A folyóirat előző számában megjelent

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 46/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Szeged-repülőtér 2003.09.20. Z-99062: gyári számú ZENIT-270: típusú ejtőernyő

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 4. szám 2014. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

SZAKTÖRTÉNET A BRIT ÉS AZ AMERIKAI LÉGIDESZANT FEGYVERNEM ALKALMAZÁSÁNAK, SZERVEZETÉNEK ÉS HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSE (1939-1945)

SZAKTÖRTÉNET A BRIT ÉS AZ AMERIKAI LÉGIDESZANT FEGYVERNEM ALKALMAZÁSÁNAK, SZERVEZETÉNEK ÉS HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSE (1939-1945) SZAKTÖRTÉNET A BRIT ÉS AZ AMERIKAI LÉGIDESZANT FEGYVERNEM ALKALMAZÁSÁNAK, SZERVEZETÉNEK ÉS HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSE (1939-1945) Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1 II. RÉSZ. A tanulmány I. RÉSZ-ében

Részletesebben

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Baráth Magdolna Betekintő 2013/4. Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti egyezményben a magyar csapatokat

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Irta: Polgár Ervin nyá. vezérőrnagy. Lektorálta: Dr. habil. Héjjá István tanszékvezető, egyetemi docens

Irta: Polgár Ervin nyá. vezérőrnagy. Lektorálta: Dr. habil. Héjjá István tanszékvezető, egyetemi docens Irta: Polgár Ervin nyá. vezérőrnagy Lektorálta: Dr. habil. Héjjá István tanszékvezető, egyetemi docens Felelős kiadó: Dr. Szabó Miklós, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora Készült a Zrínyi Miklós

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

ARMY MEN COMBAT CORE RULES v1.1

ARMY MEN COMBAT CORE RULES v1.1 ARMY MEN COMBAT CORE RULES v1.1 Alapelvek Legfőbb szabály: ha valami nem világos, nem tűnik ésszerűnek, döntsetek a józan paraszti ész és saját elgondolásaitok alapján. (Mivel ez csak egy JÁTÉK!) Tulajdonság

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE ÍRTA PILCH JENŐ HONVÉDŐRNAGY KIADJA I lampel R. Kk. (WODIANER F. És FIAI) R. T. KÖNYVKIADÓVÁLLALATA BUDAPEST FRANKLIN TÁRSULAT NYOMDÁJA ELŐSZÓ. A mostan dúló világháború,

Részletesebben

Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén

Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén 1914 júliusában a már közel fél évszázada létező Osztrák Magyar Monarchia kiterjedése (területe 676.443 négyzetkilométer), lélekszáma

Részletesebben

Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012

Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012 1 Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012 V E R S E N Y S Z Á M O K EGYÉNI FELADATOK 1.) Kikötő 6 db kis fém cél (steel), 2 db kis fém vétlen 12-17 méter. 6 db. Lövő

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Összefoglaló jelentés a faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2015. május 11. június 30.) Összeállította: Földházi Ákos Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!)

A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!) A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!) Lits Gábor 1 Bevezető előzetes A jövő biztonságpolitikai kihívásai a német hadsereg számára főként azt jelentik,

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség Rohamtüzér Osztályainak létrejötte, és alkalmazásuknak elméleti kidolgozása

A Magyar Királyi Honvédség Rohamtüzér Osztályainak létrejötte, és alkalmazásuknak elméleti kidolgozása S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. A Magyar Királyi Honvédség Rohamtüzér Osztályainak létrejötte, és alkalmazásuknak elméleti kidolgozása F ÁRI L ÁSZLÓ M ÁRTON Miután világossá vált 1943-ban, hogy a Németország

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

FOLYÓIRATSZEMLE WIESEL-2 ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA. Lits Gábor 1

FOLYÓIRATSZEMLE WIESEL-2 ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA. Lits Gábor 1 FOLYÓIRATSZEMLE WIESEL-2 ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA Lits Gábor 1 Már több mint egy évtizede létezik a Bundeswehrben egy olyan átalakítási folyamat, melynek

Részletesebben

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL. 1. Fegyverzeti ellátottság az 1945 1948 közti időszakban

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL. 1. Fegyverzeti ellátottság az 1945 1948 közti időszakban Dr. Gáspár Tibor gaspartibor@upcmail.hu FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL I. rész Absztrakt Az elmúlt években sokat foglalkoztam a fegyver- és lőszerbiztosítás történetével. Hosszas

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel :

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel : MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Válasz a K1821., K/824., K/892. és K/925. szám ú írásbeli kérdésekre. Dr. Vadai Ágnes asszon y Országgyűlési képviselő Budapes t Tisztelt Képviselő Asszony! Az

Részletesebben

A NÉMET TÜZÉRSÉG RENDSZERE ÉS A TÜZÉRFŐNÖK SZEREPE A TÜZÉRSÉG FELADATAI ÉS MODERNIZÁCIÓJA LIPPAI PÉTER ŐRNAGY 1

A NÉMET TÜZÉRSÉG RENDSZERE ÉS A TÜZÉRFŐNÖK SZEREPE A TÜZÉRSÉG FELADATAI ÉS MODERNIZÁCIÓJA LIPPAI PÉTER ŐRNAGY 1 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK LIPPAI PÉTER ŐRNAGY 1 A NÉMET TÜZÉRSÉG RENDSZERE ÉS A TÜZÉRFŐNÖK SZEREPE A Magyar Honvédség és ezzel együtt a magyar tüzérség is jelentős változások előtt áll. Ilyen

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1)

Részletesebben

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése A Solex motorkerékpár története Írta: Szili Dániel Az első motorkerékpár A Solex társaságot két zseniális mérnök Marcel Mennesson és Maurice Goudart alapította 1905 ben. Kezdetben fűtőkészülékek, később

Részletesebben

2009/2010. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. FIZIKA I. kategória FELADATLAP. Valós rugalmas ütközés vizsgálata.

2009/2010. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. FIZIKA I. kategória FELADATLAP. Valós rugalmas ütközés vizsgálata. A versenyző kódszáma: 009/00. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny FIZIKA I. kategória FELADATLAP Valós rugalmas ütközés vizsgálata. Feladat: a mérőhelyen található inga, valamint az inga és

Részletesebben

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil

Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Csak védelemre épített erődrendszerrel háborút, de még csatát sem lehet nyerni. Hárosy (Haszala) Teofil Terület visszacsatolások 1938-41 Az 1939-ben a Kárpátalja visszatértével szinte azonnal megkezdődött

Részletesebben

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet.

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet. Nagykonyhai - ipari kivitelű csaptelepek robosztus kivitel, hosszú élettartam Asztali csaptelep test - univerzális felhasználás - szerelhető különböző hosszúságú kifolyószárral nagy méretű mosogató medencékhez

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Z ár. C ső to r- ko lat. 05. Egylövetű fegyverek.doc. Zár. R etesz. Csőfar V. EGYLÖVETŰ FEGYVEREK A) AZ EGYLÖVETŰ FEGYVEREK MEGHATÁROZÁSA

Z ár. C ső to r- ko lat. 05. Egylövetű fegyverek.doc. Zár. R etesz. Csőfar V. EGYLÖVETŰ FEGYVEREK A) AZ EGYLÖVETŰ FEGYVEREK MEGHATÁROZÁSA V. EGYLÖVETŰ FEGYVEREK A) AZ EGYLÖVETŰ FEGYVEREK MEGHATÁROZÁSA Azokat a fegyvereket, amelyeknél a lövési folyamat valamennyi elemét, a töltény betöltését, a csőfar lezárását, a lövés kiváltását, a csőfar

Részletesebben

A) Páncélvédettsége 60 fokkal döntött, hegesztett acéllemezeivel - kiváló.

A) Páncélvédettsége 60 fokkal döntött, hegesztett acéllemezeivel - kiváló. T-34 fegyver 56 1940-re fejlesztették ki Harkovban (Szovjetunió, Ukrajna). Közepes méretű, ám minőségére nézve akkor a világ legkorszerűbb tankja. KÉP: Tornya kicsi, a harckocsi kezelőszemélyzete még csak

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2 2 Kedves Bajtársak! Az elöltöltő fegyveres lövészet újabb kori hazai történelme az első komáromi kísérletek óta (1995.) töretlenül fejlődik. Az országban jelenleg mintegy negyven lőtéren lehet elöltöltő

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben