APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL"

Átírás

1 APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Apácatorna község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, a 32 - ában, a 35. (2) bekezdésében, 37/A (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, a 45, 46. és 48., az 50. (3) bekezdésében, a 62. (2) bekezdésében és a 92 -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit, szervezetét. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Apácatorna község közigazgatási területén élő és bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, a település területén tartózkodó hajléktalanokra. (2) 1 Az önkormányzat étkeztetést és szállást köteles biztosítani (1) bekezdésen kívül az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a településen jogszerűen tartózkodó állampolgárai számára, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.. (3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, ha az ellátás igénylésének időpontjában a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a községben gyakorolja, és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (4) Az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a községben gyakorolja és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A hatáskörök gyakorlása 3. E rendeletet a Sztv-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006./III.27./ Korm. rendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó 1 Módosította a 9/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos január 1. napjától

2 2 szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelettel együtt kell alkalmazni A képviselő-testület az alábbi szociális ellátások tekintetében hatásköre gyakorlását átruházza a polgármesterre: a) szociális étkeztetés engedélyezését b) a házi segítségnyújtás engedélyezését c) az önkormányzati segély megállapítását Szt. 43/B -a szerinti ápolási díj megállapítását A kérelem benyújtása, igazolások 5. Az ellátások iránti kérelmet a polgármesteri hivatalban és a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatalban lehet előterjeszteni, a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatalban rendelkezésre álló formanyomtatványokon. 6. (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. (2) A jövedelemigazoláshoz csatolni kell: a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást. aa) kereső tevékenység esetében a munkáltató által kiállított nettó jövedelemről szóló igazolást ab) rendszeres pénzellátás folyósítása esetén a pénzintézeti számlakivonatot, illetve készpénzben történő felvételt igazoló postai szelvényt. b) nem rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát. Az adóbevallással lezárt időszak jövedelmét APEH által kiadott igazolással, a az adóbevallással le nem zárt időszakról nyilatkozatot kell benyújtani a vállalkozás pénzforgalmi kimutatása alapján. c) jövedelemmel nem rendelkező családtag aláírt nyilatkozatával igazolja e tényt. (3) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek. (4) Amennyiben a kérelmező a jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, szociális ellátásban nem részesíthető. 7. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Sztv-ben foglaltak szerint kell eljárni. A pénzbeli ellátások folyósítási módja 8. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások folyósításáról a 63/2006./III.27./ Korm. rendelet előírásait figyelembe véve a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási ügyintézője gondoskodik. Az ellátások összege a jogosultak részére pénzintézeti számlára történő utalással, illetve postai kifizetési utalványon történik. (2) Az eseti pénzbeli ellátás folyósítása postautalványon, illetve az ellátás folyósítását megállapító határozatban foglaltaknak megfelelően történik. 2 Módosította a 9/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos január 1. napjától

3 3 II. Fejezet Pénzbeli ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők együttműködése 3 9. (1) 4 A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő a jogosultság időtartama alatt lakókörnyezetének rendben tartására az alábbiak szerint: a) lakóház tisztán tartása az alapvető higiénés feltételeknek megfelelően, a lakóház állagának és rendeltetésszerű használatának biztosítása b) a lakóház udvarának, kertjének rendben tartása: fűkaszálás, nyírás, gyomírtás, c) a háztartási hulladék szeméttárolóban történő elhelyezése d) a lakóház előtti közterület, járda, az ingatlannal határos terület rendben tartása (2) 5 A lakókörnyezet tisztán tartását a falugondnok ellenőrzi. Rendezetlen lakókörnyezet esetén feljegyzést készít, amit a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő is aláír. (3) A falugondnok feljegyzése alapján a jegyző 5 napos határidő tűzésével felszólítja a jogosultat - a feljegyzésben kifogásoltaknak megfelelően - az elvégzendő feladatok teljesítésére azzal, hogy amennyiben a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, részére az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésre kerül. 2. Rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködése 10. (1) A rendszeres szociális segély megállapításának feltétele az önkormányzat által kijelölt szervvel, a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal / Devecser, Damjanich u. 7./ - továbbiakban családsegítő szolgálat - való együttműködés vállalása. (2) Az együttműködés keretében a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles a családsegítő szolgálatnál megjelenni, b) nyilvántartásba vetetni magát c) beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, mely egyénre szabottan, az együttműködő személy szociális helyzetéhez, mentális állapotához igazodik. (3) A beilleszkedést segítő program keretében a rendszeres szociális segélyezett köteles a) rendszeresen együttműködni a családsegítő szolgálattal legalább 3 havonta megjelenni a szolgálat devecseri hivatalában, vagy Tüskeváron tartott fogadóóráin. b) a családsegítő szolgálat által előírt egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmód formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban részt venni c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (4) Megszegi az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyben részesülő, ha a) az együttműködésre kijelölt szervnél nem veteti magát nyilvántartásba b) nem teljesíti a folyamatos együttműködési kötelezettségét c) nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat d) önhibájából nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson e) nem vesz részt a számára előírt oktatásban, képzésben (5) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi az ellátását meg kell szüntetni. 3 Módosította a 7/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos szeptember 1. napjától 4 Módosította a 7/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos szeptember 1. napjától 5 Módosította a 7/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos szeptember 1. napjától

4 4 3. Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 12. (l) Az Sztv. 43/B. (1) bekezdésére figyelemmel az önkormányzat ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak (ápoló), aki az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezik, 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy (ápolt) ápolását, gondozását a községben végzi és a Sztv (1) bekezdésében felsorolt kizáró okokon túlmenően az alább felsorolt kizáró okok nem állnak fenn: a) az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződésben vállalták, b) az ápolt ápolásának költségeit létfenntartása veszélyeztetése nélkül havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét tudja fedezni. c) az ápoló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 5. Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segélyben részesíthető: a) az a személy, vagy család, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen tartós betegség, kórházi gyógykezelés, elemi kár elhárítása, súlyos baleset, gyógyszerköltség, egészségügyi ellátás igénybevétele, átmeneti jövedelem kiesés, fűtési költség, egyéb indokolt kiadások miatt anyagi segítségre szorul, vagy b) az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került különösen iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt anyagi segítségre szorul, c) az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Önkormányzati segélyre való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára: a) családban élő esetén, az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, b) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy gyám esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. c) az a) és b) pontban meghatározott jövedelemhatár 50 %-kal túlléphető az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben. 6 Hatályon kívül helyezte a 9/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatálytalan január 1. napjától 7 Módosította a 9/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete 3. -a. Hatályos január 1. napjától

5 5 (3) Önkormányzati segély évente a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével három alkalommal adható. (4) Az egy alkalommal kifizetésre kerülő önkormányzati segély összege a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével 3.000,-Ft-nál nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át.. (5) Tárgyévben a folyósítás időtartama alatt egy alkalommal adható önkormányzati segély - a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - annak a személynek vagy családnak, aki: a) aktív korúak ellátásában, b) méltányossági ápolási díjban, c) lakásfenntartási támogatásban, d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. (6) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet tekinteni, ha az önkormányzati segély hiánya a kérelmező, vagy gyermeke életét, testi épségét veszélyezteti. (7) Súlyos-, tartós-, vagy átmeneti egészségkárosodás, elemi kár, vagy azzal kapcsolatos indokolt és jelentős kiadások, költségek, felmerülésekor a Képviselő-testület önkormányzati segélyt állapíthat meg olyan kérelmező (család) részére is, - akiknek az egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az (2) bekezdésben szabályozott mértéket, - az adott évben már kimerítette a (3) bekezdésben meghatározott segélyezési esetek számát, valamint a (4) bekezdésben meghatározott összegtől eltérhet. (8) Az önkormányzati segély felvételére indokolt esetben a rászoruló segítője, pártfogója, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a rászoruló. (9) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 30%-a. (10) A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összegét a Képviselőtestület az éves költségvetésről szóló rendeletében határozza meg. 14. (1) Méltányosságból részesülhet önkormányzati segélyben az a személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme családban élők esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében annak 220%-át és a) elemi kár érte, b)gyógykezeltetése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, c) lakásában önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem képes, d) családja lakhatási helyzetét az egyszeri méltányos önkormányzati segély megoldja, és ezt igazolja (bérleti szerződéssel, egyéb megállapodással, vagy más megfelelő okirattal), e) családjában, legalább hármas ikerszülés következtében a gyermekek gondozásával kapcsolatban magasabb költségek merülnek fel.

6 6 (2) A méltányosságból megállapított önkormányzati segély mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a lehet. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 15. (1) Kérelemre, illetve indokolt esetben, ha a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, hogy a részére megítélt támogatást nem a kérelem céljának megfelelően használja fel, akkor azt természetbeni támogatásként kell nyújtani. (2) Természetbeni ellátásként lehet nyújtani különösen az élelmiszer, tankönyv, tüzelő, gyógyszer, valamint a gyermekintézmények térítési díjának kifizetését. (3) A természetbeni ellátás nyújtásának tényéről és indokáról, az ellátás konkrét formájáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni. (4) 8 1. Köztemetés 16. (1) Az Sztv a szerinti köztemetést a polgármester rendeli el. (2) A köztemetés megtéríttetésére kell kötelezni az eltemettetésre köteles személyt, ha vagyonnal rendelkezik, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) köztemetés költségének megtérítésére maximum 12 havi részletfizetés engedélyezhető. 2. Közgyógyellátás 17. (1) Az Sztv. 50. (3) bekezdésére tekintettel a jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek havi gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a 200%-át és b) havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. IV. Fejezet Szociális szolgáltatások 1. Alapellátások 18. (1) A szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat 1. étkeztetést, 8 Hatályon kívül helyezte a 9/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatálytalan január 1. napjától

7 2. házi segítségnyújtást 3. családsegítést és 4. falugondnoki szolgáltatást biztosítja. /A falugondnoki szolgáltatás ellátását külön rendelet szabályozza/. 7 (2) A szociális alapszolgáltatások iránti kérelmet a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. (3) Az étkeztetést és házi segítségnyújtást kérelmezővel a polgármester az ellátás megkezdése előtt megállapodást köt az önkormányzat által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. (4) Az önkormányzat külön eljárás lefolytatása nélkül az ellátás megkezdését követően az eljárás utólagos lefolytatásának kötelezettsége mellett az alábbi esetekben biztosítja a szociális alapellátásokat. a) az ellátás azonnali biztosításának hiánya a rászorult ellátását, életét, testi épségét veszélyezteti. b) a rászorult egészségi állapotában, illetve körülményeiben hirtelen olyan változás áll be, ami azonnali segítségnyújtást igényel. (5) A szociális alapellátás az alábbi esetekben szűnik meg: a) az intézmény jogutód nélkül szűnik meg b) határozott időre szóló megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával c) a jogosult kérelmére, bejelentésére d) a jogosult halálával. Amennyiben azt a hozzátartozó nem jelenti be, hivatalos tudomásszerzés időpontjával e) a jogosult betegség, lakóhelytől való távollét stb. miatt nem veszi igénybe az ellátást és ennek tényét nem jelzi, 3 hónap után megszűnik az ellátása Étkeztetés 19. (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik a) koruk / törvényben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár betöltése, vagy 60. életév betöltése b) egészségi állapotuk - / az önkormányzatnál közgyógyellátásban, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában, utánuk ápolási díjban részesülnek, - rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, szociális járadékban részesülnek c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülnek, illetve cselekvőképességet korlátozó, illetve kizáró gondnokság alatt állnak, rendszeresen pszichiátriai kezelést vesznek igénybe d) szenvedélybetegségük e) hajléktalanságuk miatt azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Az étkeztetés történhet a) a házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgálat keretében házhoz szállítással b) a jogosult általi elvitellel. (3) Az étkeztetés biztosítása a Tüskevári Általános Iskola konyhájáról történik Házi segítségnyújtás

8 20. (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az Sztv ában foglalt feladatairól. (2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat főállású gondozóval, illetve szükség esetén a falugondnok közreműködésével biztosítja. (3) A házi segítségnyújtásra való jogosultság, a gondozásra fordítható idő megállapítása körjegyző által felkért szakértő gondozási szükségletet megállapító szakvéleménye alapján történik. (4) A házi segítségnyújtás keretében elvégzendő feladatokat a Sztv. határozza meg. A feladatok ellátásáról a házigondozó gondozási naplót vezet Családsegítés Az Sztv a szerinti szolgáltatást az önkormányzat Devecser Város Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat / Devecser, Damjanich u.7. / útján biztosítja. 2. Térítési díj meghatározása 22. (1) A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátások közül térítési díjat csak az étkeztetésért kell fizetni. (2) 9 Az étkeztetésért fizetendő térítés díj: A B ha a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a térítési díj összege az intézményi térítési díj % 50 % % 70 % % % (3) Az intézményi térítési díj összegét minden évben Apácatorna község Önkormányzata rendeletben határozza meg. (4) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kell megfizetni. V. Fejezet Záró rendelkezések 23. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 11. (2) bekezdése szeptember 1. napján lép hatályba, azzal egyidejűleg a rendelet 11. (1) bekezdése hatályát veszti. (3) Hatályát veszti az önkormányzat 2/2009./III.26./ rendelete. Apácatorna, március Módosította a 7/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályos szeptember 1. napjától

9 9 Kovács Béla polgármester Dr. Bíró Eszter körjegyző A rendeletet kihirdettem: április 1. Dr. Bíró Eszter körjegyző

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Dunavarsány Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) számú rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) számú rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) számú rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013.(Xl.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l.. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2006.(III.28.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a módosításáról szóló 11/2006(VIII.1), 13/2006(X.12),

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 4/2009.( II.13.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászdózsa

Részletesebben

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (II.10.) sz. rendelete a szociális gondoskodásról

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (II.10.) sz. rendelete a szociális gondoskodásról Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (II.10.) sz. rendelete a szociális gondoskodásról Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006. (VII. 20.) rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) Kenézlő

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Újpetre Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2 /2015.(II.16.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben