I. FEJEZET Általános rendelkezések. (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET Általános rendelkezések. (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki."

Átírás

1 Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004. (I. 13.) rendelete Verőce község köztisztaságával és a települési szilárd hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a környezet védelméről Módosította: 24/2004. (XII. 17.), 15/2009. (XII.18.), 3/2010. (III.12.) és a 7/2012. (V. 31.) önkormányzati rendeletek (egységes szerkezetben) Verőce Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. és a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a törvényekben, valamint a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendeletben, a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletben, a 271/2001. (XII.21) Korm. rendeletben, a 241/2001 (XII.10.) Korm. rendeletben, a 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a község köztisztaságával és környezetvédelmével összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 2. (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosra, ingatlan kezelőre, vagy használóra (továbbiakban: tulajdonos) kiterjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű társaság. Fenti rendelkezés alól kivételt képez a Hgt. 21. (2) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet. 1 (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a község köztisztaságával kapcsolatos feladatokra, a szilárd lakossági hulladékok kezelésére irányuló helyi kötelező közszolgáltatás biztosítására. 3. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékok szállításával és kezelésével összefüggő tevékenységekre, valamint az állattartással összefüggő szabályokra, ez utóbbit külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő az ingatlan 2. (2) bekezdésében rögzített tulajdonosa a jelen önkormányzati rendeletben 1 A 24/2004. (XII.17.) Kt. rendelet 1. -a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: december 17. 1

2 meghatározott módon köteles igénybe venni, ha jogszabály vagy hatósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik. 5. (1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és a települési környezet -különösen a közterületek - veszélyeztetését, szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől tartózkodni. (2) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a szállítás és a lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. (3) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonos megállapításáig az ingatlan 2. (2) bekezdésében rögzített tulajdonosát terhelik. (4) Az e rendelettel összefüggő tevékenység és a rendeletben foglaltak ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik. Fogalmi meghatározások 6. E rendelet alkalmazása szempontjából a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállást, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása; b) települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása; c) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró); d) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és egyéb szilárd hulladék; e) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot), továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a meghatározott szokásosnak minősülő mennyiséget; f) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét); g) köztisztasági szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás): megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése, továbbá a 10. (1) bekezdés a.) és b.) pontjában említett szervezetek hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége; h) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése; 2

3 i) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmenetileg tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása; j) ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben történő - hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése; k) hasznosítás: a települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával, komposztálásával, illetőleg elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő- és villamos energia stb. előállítása, l) lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött, vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző által rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, m) veszélyes hulladék: a évi LXIII. törvény 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül egy vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredetet, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék, n) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli, o) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, p) közszolgáltatási díj: a lakóingatlan tulajdonosa által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra megállapított díj. II. FEJEZET A települési környezet védelme Ingatlanok és közterületek tisztántartása 7. Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni. Ezen belül: a.) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, közös illemhely, hulladékledobó- és gyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak; b.) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló más helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia. 8. A közterület ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység 3

4 ellátásáról a 9. -ban, továbbá 10. (1) bekezdésének b.) pontjában, valamint a (2) bekezdésében említett esetek kivételével a települési önkormányzat gondoskodik (1991.évi XX. törvény 21. ). 9. (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni: a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), beleértve a nyílt vízelvezető árkok területének tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről; b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá c) a Duna melletti ingatlanok használói, az előttük húzódó Duna parti területrész tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, d) a telekingatlanról a járda- és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő és szakszerű nyeséséről, e) az építési, karbantartási, bontási tevékenységből adódó szennyeződés eltávolításáért az építési engedély jogosultja a felelős, f) a belterületi beépítetlen telekingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről gondoskodni. (2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. (3) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt ettől eltérő megállapodás kivételével a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. (4) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. Közlekedéssel kapcsolatos köztisztasági feladatok 10. (1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében: a) a belterületen levő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében a települési önkormányzat képviselő-testülete, b) a külterületen lévő várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a közforgalmú jármű üzemben tartója, autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni. (2) Vasutat keresztező közforgalmú gyalogos alul- és felüljáró, ha azon az utazóközönség közlekedik, valamint a vasutat keresztező járda tisztán tartása és hulladékok eltávolítása a vasút üzemben tartójának a feladata. Hó- és sikosságmentesítés 11. 4

5 (1) A 2. (2) bekezdésében rögzített ingatlan tulajdonos köteles az ingatlana előtt a hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt - szükség esetén naponta többször is - a síkosságtól mentesíteni. (2) A járdák hótól való megtisztítására, a csúszásveszély csökkentésére elsősorban a mechanikus anyagokat (homok, hamu, fűrészpor, salak, stb.) kell használni. Szórósó alkalmazását lehetőség szerint kerülni kell. (3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutak és az ingatlanokhoz nem csatlakozó járdák sikosság-mentesítését Verőce Község Önkormányzata lehetőségeit figyelembe véve köteles elvégeztetni. (4) Közutakon a hóeltakarítást kell előnyben részesíteni. Szórósót csak a közlekedés biztonsága szempontjából indokolt esetben lehet használni. (5) Közterületek síkosság mentesítéséről a növényzetet kímélő anyagok alkalmazásával kell gondoskodni. (6) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, ennél keskenyebb kocsiút esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára a megfelelő szélességű terület, valamint a folyókák, vízelvezető rácsok és nyílt csapadékvíz árkok szabadon maradjanak. (7) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében tilos havat felhalmozni: a.) útkereszteződésben, b.) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 méter távolságban szabad elhelyezni), c.) kapubejárat elé, annak szélességében, d.) járdasziget és járda közé, e.) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelynél, f.) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna, tűzcsap, stb.) és egyéb közérdekű létesítmény (forgalomirányító lámpa, közvilágító lámpaoszlop, hirdetőoszlop, stb.) köré, g.) fák tövében, h.) kijelölt gyalogos átkelőhelyen, i.) nyílt vízelvezető árokban. Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 12. (1) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény ideje alatt és azt követően a terület tisztántartásáról. (2) A járdát, úttestet, parkterületet és egyéb közterületet ürülékkel, szennyvízzel, veszélyes anyaggal, illetve veszélyes és települési hulladékkal beszennyezni, a fenti anyagokat felszíni vízbe, csapadékvíz csatornába juttatni tilos. A veszélyes anyag szennyvízcsatornába való juttatása tilos. 5

6 (3) Az állatok által közterületen okozott szennyeződés eltakarításáról az állat sétáltatója, illetve tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni. Állati ürüléket zárt tárolóban kell elhelyezni, utcai szemétgyűjtőbe rakni tilos. (4) Állatok közterületen való etetését a közterület szennyezése nélkül szabad végezni, az okozott szennyezést haladéktalanul el kell távolítani az állatot etető személynek. (5) Köz- és magánterületen tilos környezetszennyező anyagot engedély nélkül gyűjteni, tárolni, azzal hatóságilag nem engedélyezett tevékenységet folytatni. (6) A közterületen elhelyezett ivóvíz kutak üzemeltetője a kutak környezetét köteles különös gonddal tisztántartani és megvédeni az esetleges szennyeződéstől, valamint a csurgalékvíz megfelelő elvezetéséről gondoskodni. (7) A közterületek szennyeződésének megelőzése érdekében a közterületen keresztül forgalmat lebonyolító üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek, székházak, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett az épületek a 2. (2) bekezdésében rögzített tulajdonosai kötelesek szemétgyűjtőt elhelyezni és azoknak a szemétszállításra rendszeresített edénybe való ürítéséről szükség szerint gondoskodni. A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy az a meglévő bútorzattal összhangban legyen. 13. (1) Az Együttes Rendelet 7. (1) a.) pontjában meghatározott feladatokat - az ingatlan előtti járdaszakasz takarítását - az ingatlan tulajdonos és használó szükség szerint, de legkésőbb délután 16,00 óra és 22,00 óra között, illetve üzletzárás után, a b.) és c.) pontban foglalt munkákat pedig folyamatosan köteles elvégezni, illetve elvégeztetni. Az ingatlan előtti járdaszakasz síktalanítását és hóeltakarítását az ingatlan tulajdonos és használó szükség szerint, de reggel 8,00 óráig köteles elvégezni, illetve elvégeztetni. (2) Az ingatlan előtt húzódó járdaszakaszok takarításánál keletkezett hulladékot a tulajdonos és használó köteles összesöpörni és a háztartási hulladék céljára szolgáló edényben elhelyezni. (3) Szennyvizet a közterületre kiönteni vagy kivezetni tilos. (4) Az utcai közterületi árusok kötelesek a részükre kijelölt helyek, valamint annak környékét a szennyeződéstől megóvni. Kötelesek a terület rendszeres tisztán tartásáról, a keletkező hulladék összegyűjtéséről és annak elszállításáról gondoskodni függetlenül attól, hogy a szennyeződés az üzleti tevékenységből keletkezett-e vagy sem. (5) Tilos a település közterületein szennyezést okozó tárgyak tisztítása, mosása, vegyszeres anyaggal történő kezelése. (6) A (5) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a szennycsatornázott közterületen a személygépkocsi karosszériájának mosószer nélküli felső mosására. A köztisztasági szolgáltatás ellátása 14. A szolgáltatás ellátására jogosultak: a.) az e célra létesített közüzemi vállalatok; 6

7 b.) azok a gazdálkodó szervezetek (Ptk c.) pont), amelyeknek az a tevékenységi körébe tartozik; c.) az arra vonatkozó jogosítvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók, magánszemélyek (ideértve a jogi személyek társulásait és magánszemélyek társaságait is). 15. (1) Ott, ahol a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, a háztartási hulladék kezeléséről a tulajdonos köteles gondoskodni. (2) Az egyéb szilárd hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli. A települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása és hasznosítása 16. (1) Települési szilárd hulladékot kizárólag a települési Képviselő-testülete által a területi adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, lehetőleg több települést (körzetet) kiszolgáló - a közegészségügyi, a vízügyi, a környezetvédelmi, az építésügyi és közlekedési hatósági előírásoknak megfelelően kialakított és üzemeltetett - lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben (a továbbiakban együtt: lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani. (2) A lerakóhelyen elhelyezhető és ártalmatlanítható minden olyan termelési hulladék, amely a települési szilárd hulladékkal együtt kezelhető és a lerakóhely üzemeltetését károsan nem befolyásolja. A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység 17. (1) Verőce község közigazgatási területén kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan 2. (2) bekezdésében rögzített tulajdonosainál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. (2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a település közigazgatási határán belül Remondis Duna Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Budapest, Városmajor u ) 2 (továbbiakban: szolgáltató) az arra vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján végzi. (3) A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást a község teljes belterületi részén, a külterületi lakott helyeken köteles elvégezni a környezetvédelmi és közegészségügyi szabályoknak megfelelően. (4) A 2. (2) bekezdésében rögzített ingatlan tulajdonosa köteles a Közszolgáltató által felajánlott hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe venni. A Közszolgáltatás felajánlásáról és teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató írásos értesítést küld. (5) a) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről egyéb 2 A 15/2009. (XII.18.) Kt. rendelet 1. -a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: január 1. 7

8 módon nem gondoskodik, vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés - a környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvezőbb, mint amit a gazdálkodó szervezet alkalmaz. b) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, vállalkozás székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott. 3 (6) A használók a közszolgáltatás elvégzését nem akadályozhatják, illetőleg az ingatlanon keletkezett szilárd hulladék elszállítását kötelesek lehetővé tenni, és igénybe venni. (7) A gyűjtő edényeket a szállítási napot kivéve az érintett ingatlanokon belül kell tartani, rendszeres tisztántartásáról, megőrzéséről a használó köteles gondoskodni. (8) A hulladékszállítási napokon a gyűjtő edényeket az ingatlanok közelében a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy a szolgáltató a szállító gépjárműbe szemetet, hulladékot a legkönnyebben el tudja helyezni. (9) A szolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására nézve az önkormányzat nevében a polgármester köt szerződést, amely okirat tartalmazza: a.) a közszolgáltatással kapcsolatos általános előírásokat, b.) a községben használatos hulladékgyűjtő edényzet típusait, az ezekkel kapcsolatos legfontosabb előírásokat, c.) a gyűjtés illetve a szállítás gyakoriságát, d.) a község lomtalanítási akcióira vonatkozó megegyezést, e.) a közszolgáltatást kedvezményezetten igénybe vevőkre vonatkozó szabályokat. 4 (10) A háztartási és egyéb hulladék tárolására, ártalmatlanítására és hasznosítására a Képviselőtestület a Sződ-Csörögi hulladék lerakóhelyet jelöli ki. A település más területén a hulladék lerakása tilos. Építési hulladék lerakásának helyét a Polgármesteri Hivatal határozza meg. A közszolgáltatást kedvezményezetten igénybe vevőkre vonatkozó szabályok 17/A. 5 (1) Az Önkormányzat azon Verőcén állandó lakóhellyel rendelkező személy háztartásának 240 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének hetenkénti gyakorisággal történő ürítésének szemétszállítási díjához járul hozzá, és biztosítja a kedvezményezettként való igénybe vételt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: - 65 év feletti, egyedül élő nyugdíjas, akinek havi nyugdíjának és egyéb jövedelmének összege nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. Amennyiben ez a szám 3 A 24/2004. (XII.17.) Kt. rendelet 2. -a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: december A 15/2009. (XII.18.) Kt. rendelet 2. -a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: január 1. 5 A 15/2009. (XII.18.) Kt. rendelet 2. -a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: január 1. 8

9 nem éri el a kedvezményezetti körben jelzett 140-et, abban az esetben, a valós szám és a 140 közötti esetekről, a benyújtott kérelmek alapján a Szociális Bizottság dönt. 6 (2) Amennyiben az ellátást igénybe vevő a szemétszállításhoz nyújtott önkormányzati támogatást teljes naptári évre igénybe kívánja venni, a kérelmet és annak jogosultságát igazoló iratokat (nyugdíj szelvényt vagy más jövedelmet igazoló okiratot) a tárgyév február 15-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. (3) A tárgyév folyamán benyújtott kérelmekre a jogosultság megállapítása esetén a kérelem benyújtását követő negyedév 1. napjától kell megállapítani a támogatást. (4) Az évközben megállapított jogosultságról szóló listákat negyedévente kell megküldeni a közszolgáltató részére. A kötelező közszolgáltatás ellátásának rendje, a szolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelességei (1) Az önkormányzat szervezésében az e rendelet szerint megvalósuló szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására, valamint elhelyezésére irányuló közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) igénybevétele az ingatlan tulajdonosa részéről amennyiben az ingatlan a szervezett szállításba bevont területen helyezkedik el, kötelező, és e területen belül a Közszolgáltató köteles szolgáltatni. (2) A gazdálkodó szervezetekkel a hulladék szállítási igényeik közszolgáltatás keretében történő kielégítéséhez szolgáltatási szerződést kell kötnie a Közszolgáltatónak. (3) A közszolgáltatás létrejön a szolgáltatás felajánlásával. A kötelező szolgáltatás megvalósul azáltal, hogy a szolgáltató felkínálja a szolgáltatását, a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék begyűjtését és elszállítását. (4) Az általánostól eltérő esetekre egyedi szerződést kell kötni. (5) A szilárd hulladékok gyűjtésére szolgáló edényzet ürítését a közegészségügyi előírások figyelembevételével általánosan heti egy alkalommal kell elvégezni. (6) Mentes a kötelező minimális közszolgáltatási díj megfizetése alól az üdülőtulajdonos, az április 15. és október 15. terjedő időszakban, amikor a szolgáltatás is szünetel. Amennyiben az ingatlanon hulladék keletkezik, ebben az időszakban annak elszállítását külön szerződés alapján a közszolgáltató elvégzi. A kötelező közszolgáltatás során alkalmazható legmagasabb díj, a díjfizetés módja 19. (1) A rendelet alapján alkalmazható közszolgáltatási díjak mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza. (2) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egy éves fizetési időszakra állapítja meg. 6 A 3/2010. (III.12.) Kt. rendelet 1. -a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: március A 24/2004. (XII.17.) Kt. rendelet 3. -a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: december 17. 9

10 (3) A lakossági szolgáltatás árát számla ellenében a szolgáltató által postai úton megküldött csekken negyedévente utólag kell a szolgáltatást igénybevevőknek megfizetni. (4) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért a 2. (2) bekezdésében rögzített ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralék adó módjára behajtható. (5) A szolgáltatás elmaradása esetén azzal arányos díj-visszatérítési kötelezettség terheli a Közszolgáltatót. (6) Amennyiben a megjelölt napon a Közszolgáltató mulasztásából nem történik meg a hulladék elszállítása, és azt a Közszolgáltató 24 órán belül pótolja. Ez esetben nem tekinthető elmulasztottnak a szolgáltatás. Adatszolgáltatás, személyes adatok kezelése 20. (1) A szolgáltatást igénybevevők számlázáshoz szükséges adatait (név és lakcím) a megrendelő a szolgáltató részére megadja. (2) A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonos személyi adatait jogosult nyilvántartani és kezelni. (3) A Közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak nem továbbíthatja/adhatja át. Az adatfelhasználás során a személyes adatok védelméhez fűződő jogok nem sérülhetnek. (4) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a személyes adatokat nyilvántartásából 5 napon belül kell törölnie/megsemmisítenie a Közszolgáltatónak. Szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyes adatokat a Közszolgáltató. (5) A Közszolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok kezelésére jogosult/felelős személyt és határozza meg a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait, amely kizárja a jogosulatlanok betekintésének lehetőségét. (6) A személyes adatok kezelésének megsértése és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a Btk. a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény vonatkozó szabályai, illetve ebből származó károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadóak. (7) A Közszolgáltató a személyes adat pontosítása, kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet Verőce Község Jegyzőjétől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg. A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 21. Minden huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülethez és minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, a közegészségügyi és az építésügyi hatósági előírásoknak, továbbá a várható forgalomnak megfelelő számú illemhelyet kell létesíteni, 10

11 fenntartani, folyamatosan tisztántartani, és rendszeresen fertőtleníteni. Ennek elvégzése a ban érintetteket az érdekeltségüknek megfelelően terheli. 22. (1) Élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, játszóterekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, strandokra ebeket - az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével - még pórázon sem szabad bevinni. (2) Ebeket csak olyan panziókba és kempingekbe szabad bevinni, amelyeket erre a területileg illetékes tisztiorvos kijelölt. (3) Ebek ürítése közterületen csak az erre kijelölt helyeken, továbbá a járda melletti víznyelőbe engedhető meg. Bármely más helyen az általuk okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója köteles gondoskodni. (4) Állatokat közterületen legeltetni csak kijelölt helyen szabad. 23. (1) Verőce területén átfolyó élő vízfolyásokba, belvízelvezető árokba szennyvizet bevezetni tilos. (2) Patak medrébe, rézsűbe hulladékot, szemetet szórni tilos. (3) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók, közterületi ivókutak, és források környezetét az üzemeltetőnek különös gonddal kell tisztán tartani és megvédeni az esetleges szennyeződéstől. (4) Olyan szennyező forrást, amely az ivóvizes szolgáltató kút, illetőleg forrás vizét közvetlenül vagy a talajon keresztül szennyezheti, a közegészségügyi, a vízügyi és az építésügyi hatósági előírásokban meghatározott távolságon (védőtávolságon, védőterületen) belül nem szabad létesíteni és fenntartani. (5) Az ivásra alkalmatlan, szennyezett vagy fertőzött vizet szolgáltató közhasználatú kutat és forrást a vízügyi hatóságnak - területileg illetékes tiszti orvos kezdeményezése alapján - "nem ivóvíz" szövegű felirattal és nemzetközi jelzésű ábrával kell megjelölni. 24. Minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, a ban említettek kötelesek a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítéséről és tisztán tartásáról gondoskodni. 25. (1) A település közterületein a szeszesital fogyasztása tilos. (2) Az (1) bekezdés hatálya nem terjed ki a piaci, vásári és egyéb rendezvényekre kitelepült egységek előtti közvetlen területen történő szeszesital fogyasztásra

12 (1) Verőce község területén a köz-és magánépületek, építmények, műtárgyak közterületről látható felületén hirdetményeket, plakátokat, falragaszt és egyéb reklámhordozókat csak erre a célra kijelölt vagy engedélyezett helyeken (a továbbiakban: hirdetőhelyek) szabad elhelyezni. (2) Az önálló hirdetőberendezések létesítésének rendjét és engedélyezésének szabályait külön önkormányzati rendelet rendezi. (3) A település területén lévő önkormányzati fenntartású hirdetőhelyek működtetését, illetve új hirdetőhelyek közterületi létesítésének és működtetésének jogát az önkormányzat - pályázat útján - másnak átengedheti. 27. (1) Az engedélyezett hirdetőhelyen kívül elhelyezett hirdetmény eltávolítására és annak költségei viselésére a jegyző azt kötelezi, aki a hirdetmény érintettje, illetve akinek érdekében a hirdetmény kihelyezésre került. (2) Amennyiben a hirdetménnyel érintett az általa kötött szerződéssel igazolja, hogy a hirdetményt - megbízásából - más helyezte ki, s az általa megnevezett kihelyezőt felhívta a hirdetmény e rendelet szerinti szabályaira, úgy a kötelezést e kihelyezővel szemben kell alkalmazni. (3) 8 III. FEJEZET A föld védelme 28. Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell. 29. A szél és víz által okozható talajpusztulás ellen megfelelő talajvédelmi módszereket kell alkalmazni. 30. (1) Mezőgazdasági vegyszerek csak a hatóságokkal egyeztetett, kijelölt, szabályosan kialakított méregraktárban helyezhetők el. (2) A megsemmisítésre váró mezőgazdasági vegyszereket csak a kijelölt méregtemetőben szabad megsemmisíteni. 31. Az állattartó telepeken keletkező hígtrágyát kezelni és felhasználni csak úgy szabad, hogy talajszennyeződést ne okozzon. 32. A közterület vízzáró módon történő lefedése tilos azokon a területeken, ahol gépjármű és gyalogos forgalom nincs és az közlekedésbiztonsági szempontból nem indokolt. 8 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V. 31.) önk-i rendelet 1. f) pontja. Hatálybalépés napja: június 1. 12

13 33. (1) Hígtrágya, fekália, építési törmelék, nem veszélyes és veszélyes ipari hulladék csak kijelölt lerakóhelyen helyezhető el. (2) Amennyiben a szippantott kommunális és folyékony hulladék ürítését - erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező - gazdálkodó szervezet nem a kijelölt helyen végzi, az engedély megvonható. (3) Az építési törmelék kijelölt lerakóhelyen kívüli elhelyezése esetén az elkövető szabálysértési bírság megfizetésén túl köteles az okozott környezetszennyezés megszüntetésére is. 34. Elhullott állati tetemek csak szabályosan kialakított dögkútban, illetőleg dögtemetőben helyezhetők el. IV. FEJEZET A vizek védelme A felszíni vizek védelme 35. (1) A település közigazgatási területén lévő vízfolyások, holtágak, tavak és környezetén kialakult állapotot megváltoztatni csak a vízügyi és a környezetvédelmi előírások betartásával szabad. (2) A vízfolyások, holtágak természetszerű állapotának fenntartásáról kezelője köteles gondoskodni. 36. (1) Szennyvizet, illetve egyéb szennyezést vagy mérgezést okozó anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz elvezető csatornába, vízfolyásba, holtágba, üzemelő vagy használaton kívüli kútba juttatni tilos. (2) Zártszelvényű csapadékcsatornába tisztított szennyvizet bevezetni csak az I. fokú vízügyi hatóság előzetes engedélye alapján lehet. (3) Ipari szennyvíz megfelelő előtisztítás nélkül a Dunába és közcsatornába nem vezethető. (4) Tisztítatlan szennyvizet tilos a Dunába és a patakokba vezetni. 37. A zárt csapadékvíz elvezető csatornákban, illetve nyílt árkokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos. A felszín alatti vizek védelme 38. (1) A település közigazgatási területén új szikkasztásos szennyvízelhelyezés nem engedélyezhető. 13

14 (2) A szennyvízcsatorna kiépüléséig szennyvizet csak vízzáró aknában szabad tárolni. A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa, illetve kezelője köteles gondoskodni. 39. Vízfolyásban, holtágakban, közkutaknál, közkifolyóknál járművet mosni, állatot fürdetni tilos. V. FEJEZET A levegő védelme 40. Új ipari üzem, intézmény létesítése, üzemi rekonstrukció, üzem bővítése csak az előírt levegőminőségi normát biztosító tüzelőszűrő, leválasztó berendezések megépítésével engedélyezhető. 41. Ha ipari üzem, vagy intézmény más energiahordozóra tér át, a levegőtisztaság-védelmi követelményeket érvényesíteni kell. 42. Kommunális és ipari hulladék nyílt téri égetéssel történő megsemmisítése tilos. VI. FEJEZET Az élővilág védelme 43. A település közigazgatási területén a telepített és hasznos növényzet károsítása, pusztítása tilos. 44. (1) Kivágott fát minden esetben pótolni kell. A pótlási kötelezettség azt terheli, akinek az érdekében a fakivágás történt. (2) A Műszaki Osztály előírhatja a telepítendő fa fajtáját, korát, db számát és az új telepítés helyét. 45. A település fásítását, zöldfelületeinek kialakítását úgy kell elvégezni, hogy a honos vadonélő madárfajok fészkelését ne zavarja. 46. A település meglévő zöldterületeinek csökkentése (pl.: parkolás céljára történő igénybevétel) tilos. 47. Zöldfelületek kialakításakor a növényzet telepítésekor az őshonos növényfajokat kell előnyben részesíteni. 48. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. 14

15 49. Gépjármű parkolók kialakításakor törekedni kell fásított parkolók létrehozására. VII. FEJEZET A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 50. (1) A köztisztasággal kapcsolatos a.) közegészségügyi előírások megtartásának rendszeres ellenőrzéséről a területileg illetékes tisztiorvos; b.) kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről pedig - az érdekelt szakhatóságok közreműködésével - a Jegyző gondoskodik. (2) Ha alaposan feltehető, hogy valamely lakás vagy lakás céljára használt helyiség tisztán tartása nem megfelelő, és állapota a közegészségügyi előírásoknak nem felel meg, azt a területileg illetékes tisztiorvos megszemlélheti, és intézkedést kezdeményezhet. (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a közterület-felügyelet, továbbá a rendőrség általános feladat- és hatásköréből fakadó ellenőrzési és intézkedési jogkörét. 51. E rendeletnek a közterületekre és az egyéb szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezéseit a közforgalmú közlekedési vállalatok, állomásai, kikötői, alul- és felüljárói, továbbá az azok tömegközlekedést szolgáló járművei tekintetében is megfelelően alkalmazni kell. 52. (1) A jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult, amennyiben: a.) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy b.) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék elhelyezése történik, vagy c.) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy d.) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy e.) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy f.) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy g.) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. (2) A hulladékgazdálkodási bírság mértékének megállapítását, a bírság kiszabásának és megállapításának módját a 271/2001.(XII.21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell végezni. 15

16 (3) 9 (1) E rendelet január 15-én lép hatályba. VIII. FEJEZET Záró rendelkezések 53. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat köztisztasággal, belterületi környezetvédelemmel, valamint települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatással összefüggő helyi szabályokról szóló többször módosított 10/1995. (V.30.) sz. rendelete. (3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Verőce, január 13. Bethlen Farkas polgármester Oroszi Beáta jegyző Záradék: Alaprendelet kihirdetve: január 15. Egységes szerkezetbe foglalva: június 11. Oroszi Beáta jegyző 9 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V. 31.) önk-i rendelet 1. f) pontja. Hatálybalépés napja: június 1. 16

17 Melléklet VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Verőce község köztisztaságával és a települési szilárd hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a környezet védelméről szóló többször módosított 4/2004. (I. 13.) rendeletéhez Díjtételek ig Igénybevevő Szám Edényzet Díj Időszak Állandó háztartás l 312,- Ft+ÁFA/ürítés Kedvezményezett l 169,- Ft+ÁFA/ürítés Belterületen l elhelyezkedő üdülő ingatlan 312,- Ft+ÁFA/ürítés Nem belterületi ingatlan literes zsák 20db/év ,-Ft+ ÁFA szerződés alapján Verőce Önkormányzata Év Év április 15 október 15. április 15 október 15. Intézmény l 294,Ft+ÁFA/ürítés Év (1) A nem belterületi ingatlan vonatkozásában Verőce Község Polgármestere a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján jár el. (2) Az önkormányzat 20 db 110 literes zsákot biztosít a nem belterületi ingatlan tulajdonosának az adott évre vonatkozóan (3) Az előírt edényzeten felül, amennyiben többlet hulladék keletkezik, a Közszolgáltató díj ellenében 420,-Ft/db, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétett helyen a Közszolgáltató emblémájával ellátott 110 literes zsákot biztosít. 17

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 1

Általános rendelkezések 1. 1 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet A köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 30/2005.(VIII.25.), 33/2006.(X.31.), 23/2007.(IX.27.), 45/2009.(X.27.), 21/2011.(IV.28.), 24/2012.(V.23.), 10/2016.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET Általános rendelkezések. (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki. Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004. (I. 13.) rendelete Verőce község köztisztaságával és a települési szilárd hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET Általános rendelkezések. (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki. Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004. (I. 13.) rendelete Verőce község köztisztaságával és a települési szilárd hulladékkal összefüggő szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet területi hatálya Folyás község közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet területi hatálya Folyás község közigazgatási területére terjed ki. FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) Önkormányzati Rendelete a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 37/1992. (XI.16.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról /az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/

Vác Város Önkormányzat 37/1992. (XI.16.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról /az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat 37/1992. (XI.16.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról /az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ (A bekezdéssel írt szövegrész a köztisztasággal és a települési szilárd

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.)

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.) Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007. (VIII. 23.) rendelete a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. augusztus 23. Kihirdetve

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról és

Részletesebben

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2016-05-28 -tól Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL Egységes szerkezetben Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1 Tápiószele Város Önkormányzata 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4.. GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/1997.(XII.5.)K.sz. r e n d e l e t e - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről- A Képviselő-testület az egyes helyi

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a köztisztasággal és a települési szilárd. hulladékkal összefüggő tevékenységről.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a köztisztasággal és a települési szilárd. hulladékkal összefüggő tevékenységről. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK r e n d e l e t e a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről. E rendelet kihirdetve: \ Várpalotán, 1992. jjmr5?...

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1 a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A köztisztaság fenntartása városunk elsőrendű

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról

Részletesebben

/3/ Intézmények szemétszállítására e rendelet 2. sz. mellékletében szereplő tárolóedények igényelhetők.

/3/ Intézmények szemétszállítására e rendelet 2. sz. mellékletében szereplő tárolóedények igényelhetők. Pilisszentkereszt község Önkormányzatának 4/1999.(II. 12.) sz. rendelete a TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról /a 5/2000. (II. 15.),

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2000.(IX.13.) rendelete az önkormányzat köztisztaságról, települési szilárd és folyékony 1 hulladékkal összefüggő tevékenységéről. (A 10/2008.

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 3/1992. (III. 1.) ÖK. számú. r e n d e l e t e. a köztisztaság fenntartásáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 3/1992. (III. 1.) ÖK. számú. r e n d e l e t e. a köztisztaság fenntartásáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/1992. (III. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete. a köztisztaságról

Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete. a köztisztaságról Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete a köztisztaságról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés c)

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti

Részletesebben

I.fejezet. (2) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. II.

I.fejezet. (2) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. II. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1993. (V.24.) rendelete a köztisztaság megvalósításáról és fenntartásáról. (módosításokkal egységes szerkezetben) A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete a város közterületeinek rendjéről, a közterület használatáról, valamint a köztisztaság fenntartásáról Hajdúhadház

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kisbárkány Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/1999. (VIII. 19.) számú. rendelete

Kisbárkány Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/1999. (VIII. 19.) számú. rendelete Kisbárkány Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/1999. (VIII. 19.) számú rendelete a köztisztaságról, települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról Kisbárkány Községi Önkormányzat

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Iktatószám: 4696/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A köztisztaság

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2004.(IV.8.) rendelete

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2004.(IV.8.) rendelete CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2004.(IV.8.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Csátalja Község Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 16/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 16/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

II. fejezet A települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása. III. fejezet A szolgáltatás ellátása

II. fejezet A települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása. III. fejezet A szolgáltatás ellátása Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1999. ( VII. 1. ) rendelete a szervezett szemétszállításról és a köztisztaság fenntartásának szabályairól ( módosítással egységes szerkezetben)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2008.(IV.18.) számú rendelete a település tisztaságáról és a környezetvédelem helyi szabályairól 1 Belsősárd Község Önkormányzata a környezet védelmének

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I. Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. Epöl Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról.

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 16/2008. (XII.17.) számú RENDELETE

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 16/2008. (XII.17.) számú RENDELETE Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 16/2008. (XII.17.) számú RENDELETE A köztisztasággal, a települési szilárd és folyékony hulladékokkal összefüggő tevékenységről, a településtisztasági

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8./ 2000.(X.31.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8./ 2000.(X.31.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8./ 2000.(X.31.) önkormányzati rendelete A köztisztasággal, a települési szilárd és folyékony hulladékokkal összefüggő tevékenységről, a településtisztasági

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja. Fogalmi meghatározások. II. Fejezet

I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja. Fogalmi meghatározások. II. Fejezet TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSSII HULLADÉKKAL KAPCSSOLATOSS HULLADÉKKEZELÉSSII KÖZSSZOLGÁLTATÁSSRÓL ÉSS A KÖZTERÜLETEK TIISSZTÁN TARTÁSSÁRÓL SSZÓLÓ 26/2004..((V.. 27..))

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben